Sony | NW-E394 | Sony NW-E394 Digitálny hudobný prehrávač Walkman® Návod na použitie

4-579-796-11(1) (SK)
Používateľská príručka
SK
Hoci je prehľadávanie bezplatné, môžu vám byť účtované poplatky
za komunikáciu podľa vašej zmluvy s operátorom.
V závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste zariadenie WALKMAN®
zakúpili, niektoré modely nemusia byť k dispozícii.
Poznámky o používaní zariadenia
WALKMAN®
Poznámka o batérii
• Ak chcete zabrániť znehodnocovaniu batérie, nabíjajte ju aspoň jedenkrát
za šesť mesiacov alebo jedenkrát za rok.
Informácie o ovládaní hlasitosti (iba pre krajiny alebo
oblasti, v ktorých platia európske smernice)
NW-E393/E394/E395
©2016 Sony Corporation
Slovenčina
Informácie o príručkách
1. Používateľská príručka (táto príručka)
2.
(Príručka pri spustení)
Príručka pri spustení obsahuje nasledujúce informácie:
• Základný návod na používanie zariadenia WALKMAN®
• Prístup k Elektronickej príručke, ktorá obsahuje všetky pokyny na
ovládanie a vysvetlenia webových lokalít zákazníckej podpory atď.
• Prístup k webovým lokalitám užitočných počítačových aplikácií
na internete
Upozornenie (pípnutie) a varovanie [Check the volume level] sú určené
na ochranu vášho sluchu, keď prvýkrát nastavíte hlasitosť na úroveň,
ktorá je škodlivá pre sluch. Upozornenie a varovanie môžete zrušiť
stlačením ľubovoľného tlačidla.
Poznámka
• Hlasitosť môžete zvýšiť po zrušení upozornenia a varovania.
• Po prvom varovaní sa upozornenie a varovanie opakujú po každých
20 súhrnných hodinách, počas ktorých je hlasitosť nastavená na úroveň
škodlivú pre sluch. Keď sa to stane, hlasitosť sa automaticky zníži.
• Ak je hlasitosť nastavená na úroveň škodlivú pre sluch a zariadenie WALKMAN®
vypnete, hlasitosť sa automaticky zníži na úroveň, ktorá je pre sluch bezpečná.
Symptóm a riešenie
Zariadenie WALKMAN® nemôže nabíjať batériu alebo ho počítač
nerozpoznal.
• Kábel USB (súčasť dodávky) nie je správne pripojený ku konektoru
USB na počítači. Odpojte a znova pripojte kábel USB.
• Keď používate zariadenie WALKMAN® prvýkrát alebo ak ste
zariadenie WALKMAN® dlho nepoužívali, môže trvať niekoľko
minút, kým ho počítač rozpozná. Skontrolujte, či počítač rozpoznal
zariadenie WALKMAN®, keď ste ho nechali k počítaču pripojené
približne 10 minút.
(pokračovanie na zadnej strane)
(pokračovanie z prednej strany)
• Ak sa použitím vyššie uvedených postupov problém nevyrieši,
počítač úplne vypnite a odpojte zariadenie WALKMAN®. Potom
odpojte napájací kábel, batériu a akékoľvek iné zariadenie pripojené
k počítaču a nechajte ho päť minút vybíjať. Po vybití znova zapnite
počítač a opätovne pripojte zariadenie WALKMAN®.
Súlad s predpismi a informácie
Informácie o zákonoch a ochranných známkach
Informácie o zákonoch, predpisoch a právach súvisiacich s ochrannými
známkami nájdete v dokumente „Dôležité informácie“, ktorý je
súčasťou dodaného softvéru. Ak si ho chcete prečítať, nainštalujte
dodaný softvér do počítača.
Ak chcete softvér nainštalovať, otvorte položku [WALKMAN]
v systémovom ukladacom priestore zariadenia WALKMAN® po jeho
pripojení k počítaču.
Používatelia systému Windows: [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)]
Používatelia počítačov Mac: [FOR_MAC] –
[Help_Guide_Installer_for_mac]
Po nainštalovaní softvéru dvakrát kliknite na ikonu odkazu vytvorenú
na pracovnej ploche.
Informácie o slúchadlách do uší
Slúchadlá do uší tesne uzavrú uši. Preto majte na pamäti, že existuje
riziko poškodenia sluchu alebo ušných bubienkov, ak slúchadlá do uší
vystavíte silnému tlaku alebo ich náhle vytiahnete z uší. Po používaní
musíte slúchadlá do uší vyťahovať opatrne.
Informácie o slúchadlách
• Vyhnite sa počúvaniu zariadenia s natoľko vysokou hlasitosťou,
že dlhšie prehrávanie môže mať vplyv na váš sluch.
• Pri vysokej hlasitosti nemusíte počuť vonkajšie zvuky. Nepočúvajte
zariadenie v situáciách, v ktorých sluch nesmie byť obmedzený,
napríklad pri vedení motorového vozidla alebo bicyklovaní.
• Keďže sú slúchadlá otvoreného typu, prepúšťajú zvuk von.
Nerušte ľudí vo svojom okolí.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie
sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
Vyvarujte sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hlasitosti,
aby ste predišli poškodeniu sluchu.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
Download PDF

advertising