Sony | NW-E55 | Sony NW-E55 Návod na použitie

3-267-071-21(1)
Prenosný IC Audio prehrávač
Network Walkman
Návod na použitie
“WALKMAN” je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation zastupujúca stereo
zariadenia so slúchadlami.
je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
NW-E55/E75
© 2004 Sony Corporation
NW-E55/E75 PL 3-267-071-21(1)
VÝSTRAHA
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie
neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou (napr.
vázy).
Poznámka k umiestneniu
Ak používate zariadenie na miestach vystavených
pôsobeniu statického alebo elektrického poľa, môže sa
informácia
o prenose pre príslušnú skladbu poškodiť. Autorizácia
operácie prenosu v PC bude potom neúspešná.
Upozornenie pre
užívateľov
Dodávaný softvér
• Kopírovanie softvéru v celku alebo akýchkoľvek jeho
súčastí a sprievodného návodu na použitie alebo jeho
požičiavanie tretím osobám bez písomného povolenia
vlastníka autorských práv je v rozpore so zákonom.
• Spoločnosť SONY nenesie žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek hmotné poškodenia, finančné straty ani
za reklamácie vznesené tretími stranami, ktoré vzniknú
používaním softvéru dodávaného s týmto zariadením.
• V prípade výskytu akýchkoľvek problémov so
softvérom vyplývajúcich z výrobných závad bude
zodpovednosť spoločnosti SONY výhradne obmedzená
na výmenu chybného tovaru.
• Softvér je určený len pre používanie spolu so
špecifikovaným zariadením.
• Právo na zmeny softvéru za účelom aktualizácie
vyhradené.
• Na poruchy zariadenia spôsobené používaním tohto
zariadenia s iným, než dodávaným softvérom sa
nevzťahujú záručné podmienky.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation
Dokumentácia ©2004 Sony Corporation
Upozornenie pre spotrebiteľov
Informujte sa o spôsobe likvidácie batérií
podľa platných miestnych predpisov
a noriem.
Tento návod popisuje spôsob ovládania
a prevádzky zariadenia Network Walkman.
Podrobnosti o používaní dodávaného softvéru
SonicStage pozri v návode na používanie softvéru
SonicStage.
OpenMG a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
SonicStage a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a príslušné logá sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows
a Windows Media sú ochranné známky alebo obchodné
značky spoločnosti Microsoft Corporation v U.S.A.
a/alebo ostatných krajinách.
US a zahraničné patenty sú používané v licencii
spoločnosti Dolby Laboratories.
Všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú všeobecne obchodnými značkami
alebo ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.
V tomto návode nie sú označenia TM a ® vždy uvádzané.
2SK
Obsah
Prehľad ........................................................ 4
Možnosti používania
Network Walkman ........................... 4
Ďalšie funkcie ......................................... 5
Krok 1: Kontrola obsahu balenia ............... 6
Krok 2: Vloženie batérie ............................ 7
Umiestnenie ovládacích prvkov ................. 8
Predná strana .......................................... 8
Zadná strana ........................................... 8
Displej .................................................... 9
Základné operácie
Prenos audio súborov z počítača do vášho
Network Walkmana ........................... 10
Upozornenie k prehrávaniu skladieb
s limitovanou periódou prehrávania
(Timeout contents) ........................ 11
Upozornenie k prehrávaniu skladieb
s limitovaným počtom prehraní .... 11
Počúvanie hudby zo zariadenia Network
Walkman ............................................ 12
Funkcia Group ...................................... 13
Ďalšie operácie ..................................... 13
Pokročilejšie operácie
Režim opakovaného prehrávania ............. 14
Voľba režimu opakovania ..................... 14
Opakované prehrávanie skladieb
(Track Repeat) ............................... 15
Opakované prehrávanie určitej časti
(A-B Repeat) ................................. 15
Opakované prehrávanie určitých viet
(Sentence Repeat) ......................... 16
Nastavenie počtu opakovaní ................. 17
Prepínanie režimu zobrazovania .............. 17
Výber režimu zobrazovania
pre skupiny .................................... 18
Nastavenie vysokých a hlbokých tónov
(Digital sound preset) ........................ 19
Výber nastavenia kvality zvuku ........... 19
Nastavenie kvality zvuku ..................... 19
Zablokovanie ovládacích prvkov
(HOLD) ............................................. 20
Ukladanie iných ako audio údajov ........... 21
Nastavenie zariadenia
Network Walkman
Nastavenie hodín Network Walkmana
podľa nastavenia času v PC ............... 22
Úprava aktuálneho nastavenia času
(DATE-TIME) ................................... 23
Obmedzenie úrovne hlasitosti (AVLS) .... 24
Nastavenie predvolenej hlasitosti (Preset
volume) .............................................. 24
Nastavenie úrovne hlasitosti
v predvolenom režime ................... 24
Prepnutie do manuálneho režimu ........ 25
Vypnutie zvukového signálu (BEEP) ...... 26
Zmena nastavenia podsvietenia ................ 26
Ďalšie funkcie
Reorganizácia skladieb (REGROUP) ...... 27
Formátovanie pamäte (FORMAT) ........... 28
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ....................... 29
Riešenie problémov .................................. 30
Resetovanie zariadenia ............................. 30
Čo sa deje? ................................................ 30
Hlásenia .................................................... 33
Technické údaje ........................................ 34
Slovník ...................................................... 35
Prehľad Menu ........................................... 36
Index .............................................. 37
3SK
Prehľad
Možnosti používania Network Walkman
Najskôr musíte nainštalovať softvér “SonicStage” do vášho PC. Môžete jednoducho prenášať digitálne audio súbory
z vášho PC do vstavanej pamäte typu Flash a kdekoľvek ich preniesť.
Služby EMD (Electric
Music Distribution)
1 Uloženie
Audio
CD
Audio súbory
vo formáte MP3,
WAV a Windows®
digitálnych audio
súborov do PC.
Stiahnite
si najnovšie
audio súbory!
Uložte
si obľúbené
skladby!
2 Prenos súborov
do zariadenia
Network
Walkman.
USB prepojenie
3 Počúvanie hudby
zo zariadenia
Network Walkman.
4SK
4-5.p65
4
S
15.6.2004, 11:29
Ďalšie funkcie
• Kompaktná veľkosť, nízka hmotnosť, ochrana pred preskakovaním, prenosnosť.
• Nepretržité prehrávanie pri použití batérie
NW-E55/NW-E75: Cca 70*1 hodín
• Doba nahrávania*2
NW-E55: 128MB vstavaná pamäť typu Flash, viac ako 5 hodín a 50 minút.
NW-E55: 256MB vstavaná pamäť typu Flash, viac ako 11 hodín a 40 minút.
• Dodávaný softvér SonicStage umožňujúci záznam audio CD diskov na pevný disk PC vo formáte ATRAC3plus
(vysoká kvalita zvuku, vysoká miera kompresie).
• Opakovanie vety: Užitočná funkcia pri učení sa cudzieho jazyka.
• Vysokorýchlostný prenos pomocou USB kábla.
• Podsvietený LCD displej: môžete zobraziť názvy skladieb a mená interpretov.
• Funkcia Group: výber skladieb pre prehrávanie len z konkrétneho albumu.
• Funkcia ukladania (Storage): možnosť ukladania rôznych druhov dát a tiež audio súborov.
*1 Líši sa podľa formátu dát. V tomto prípade sa výdrž akumulátora vzťahuje na nepretržité prehrávanie audio súborov vo formáte
ATRAC3.
*2 Líši sa podľa prenosovej rýchlosti pri zázname. V tomto prípade sa dostupný čas pre záznam vzťahuje na záznam pri rýchlosti
48 kb/s vo formáte ATRAC3plus.
POZNÁMKY:
• Nahraná hudba je určená len pre osobné používanie. Reprodukovanie hudby mimo osobného používania je podmienené
súhlasom vlastníka autorských práv.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania alebo za poškodenie dát, zapríčinených problémami
so zariadením Network Walkman alebo PC.
5SK
4-5.p65
5
15.6.2004, 11:29
Krok 1: Kontrola obsahu balenia
Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.
NW-E55:
NW-E75 (Iný ako kanadský model):
• Network Walkman (1)
• Slúchadlá (1)
• Ochranné puzdro (1)*
• Popruh na krk (1)*
• Predlžovací kábel pre slúchadlá (1)*
• CD-ROM disk (1)
• Návod na použitie (1)
• Návod na použitie softvéru SonicStage (1)
* Len pre iné ako kanadské modely
Mo
de
Výrobné číslo
Výrobné číslo je potrebné pre registráciu zákazníka.
Číslo je vyznačené na zadnej strane vášho Network
Walkmana.
Group
OPE
• Network Walkman (1)
Serial NO.
NW-E75 (Kanadský model):
N
Výrobné číslo
Mo
de
• Slúchadlá (1)
Group
• USB kábel (1)
6SK
Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej nižšie.
Keď budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto
zariadenia, odvolajte sa na toto číslo.
Serial No. _____________________
Krok 2: Vloženie batérie
Vložte alkalickú batériu LR03 (veľkosť AAA) so správnou polaritou. Pri vkladaní najskôr vložte koniec označený E
(podľa obrázka).
N
N
OPE
OPE
Životnosť batérie*
Ak sa kryt priestoru pre batériu náhodou oddelí, nasaďte
ho naspäť podľa obrázka.
Formát ATRAC3: Cca 70 hodín
Formát ATRAC3plus: Cca 60 hodín
* Životnosť batérie môže byť kratšia, čo závisí
od prevádzkových podmienok a teploty okolia.
Indikátor kapacity batérie
Ikona batérie na displeji sa mení nasledovne.
Batéria
s nízkou
kapacitou
Vymeňte
batériu
Ak sa na displeji zobrazí “LOW BATT”, je potrebné batériu
vymeniť.
Poznámky
Ak nebudete batériu správne používať, môže sa poškodiť
vytečením a následnou koróziou vnútorného obsahu.
Odporúčame:
– Používajte alkalickú batériu.
– Presvedčite sa, či je dodržaná polarita.
– Batériu nenabíjajte.
– Ak sa zariadenie nechystáte dlhší čas používať, vyberte
z neho batériu.
– Ak batéria vytečie, vyčistite priestor pre batériu a vložte novú
batériu.
7SK
Umiestnenie ovládacích prvkov
Podrobnosti o jednotlivých prvkoch pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Predná strana
1
7
2
3
8
qs
qd
OPE
N
Mo
de
9
Group
4
Zadná strana
5
6
0
qz
1 Otvor pre upevnenie popruhu
7 Konektor slúchadiel (str. 12)
2 Tlačidlo REPEAT/SOUND (str. 15 až 16, 19)
8 Tlačidlo Nx
(str. 12 až 20, 22 až 28)
3 Tlačidlo MENU
(str. 14, 17 až 20, 22 až 28)
Krátkym stláčaním MENU môžete prepínať
zobrazenie času.
9 Ovládač Shuttle
(str. 13 až 20, 22 až 28)
0 Tlačidlo VOLUME +/– (str. 12, 24)
4 Tlačidlo GROUP (str. 13, 18)
5 Displej (str. 9, 15, 33)
Podrobnosti o displeji a ikonách pozri na str. 9.
qa Prepínač HOLD
(zablokovanie ovládacích prvkov) (str. 12, 20)
qs Konektor USB (str. 10)
6 Indikátor ACCESS (str. 10)
qd Priestor pre batériu (str. 7)
8SK
Displej
1 Zobrazenie textovej/grafickej informácie (str. 14)
Zobrazenie čísla, názvu skladby, aktuálneho dátumu
a času (str. 17 až 23), hlásenia (MESSAGE) (str. 11,
33) a Menu.
Stláčaním MENU prepínate režim zobrazenia.
Podrobnosti pozri v časti “Prepínanie režimu
zobrazovania” na str. 17.
2 Indikácia režimu opakovaného prehrávania
(str. 14)
Zobrazí sa zvolený režim opakovania.
3 Indikácia AVLS (str. 24)
Indikácia sa zobrazuje, ak je funkcia AVLS
aktivovaná.
4 Indikácia predvoleného režimu Digital sound
(digitálny zvuk) (str. 19 až 20)
Zobrazí sa zvolený režim zvuku.
5 Indikácia zostávajúcej kapacity batérie (str. 7)
Zobrazuje sa kapacita batérie.
9SK
Základné operácie
Prenos audio súborov z počítača
do vášho Network Walkmana
Poznámka
Pred prvým pripojením vášho Network Walkmana k počítaču najskôr nainštalujte do počítača program SonicStage
z dodávaného CD-ROM disku. Aj keď je už softvér SonicStage nainštalovaný, pred pripojením Network
Walkmana k PC je potrebné nainštalovať softvér “SonicStage” (môže byť dostupná aktualizácia programov).
1
Do počítača nainštalujte program SonicStage z dodávaného CD-ROM disku.
Krok 1 je potrebné vykonať len pred prvým pripojením Network Walkmana k PC.
Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie softvéru SonicStage.
2
Import audio súborov do programu SonicStage.
Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie softvéru SonicStage.
3
Pripojte Network Walkman k PC.
Malý konektor USB kábla pripojte do USB konektora na Network Walkmane a väčší konektor pripojte do USB
konektora na PC.
Na displeji sa zobrazí “CONNECT”.
Indikátor ACCESS
N
OPE
OPEN
Do USB konektora
Do USB
konektora
na PC
USB kábel (dodávaný)
Poznámky
• Počas sprístupňovania PC Network Walkmanom bliká indikátor prístupu.
• Počas blikania indikátora ACCESS neodpájajte USB kábel. Prenášané dáta sa môžu poškodiť.
• Pri použití USB rozbočovača alebo predlžovacieho USB kábla nie je fungovanie Network Walkmana zaručené. Network Walkman
pripojte k PC priamo cez vhodný USB kábel.
• Niektoré USB zariadenia pripojené k PC môžu rušiť funkčnosť Network Walkmana.
• Keď je zariadenie pripojené k PC, všetky ovládacie prvky na Network Walkmane sú neaktívne.
• Keď je Network Walkman pripojený k PC, údaje uložené vo vstavanej pamäti Flash môžete zobraziť v okne programu Windows
Explorer.
10SK
4
Prenos audio údajov do vášho Network Walkmana.
Informácie o prenose audio súborov do vstavanej pamäte Flash pozri v samostatnom návode na použitie softvéru
SonicStage.
Základné operácie
z Rada
Informácie o prenose audio súborov späť do počítača pozri v návode na použitie programu SonicStage alebo v súboroch Online Help
pre softvér SonicStage.
Upozornenie k prehrávaniu skladieb s limitovanou
periódou prehrávania (Timeout contents)
Niektoré skladby distribuované cez Internet (služba EMD) majú limitovanú časovú periódou prehrávania.
Ak sa pokúsite prehrávať skladbu, ktorej povolený časový limit uplynul bude blikať hlásenie “EXPIRED” a po chvíli sa
začne prehrávať ďalšia skladba.
Takúto skladbu nie je možné prehrávať ani pomocou softvéru SonicStage alebo ju preniesť do Network Walkmana.
Vymažte takéto skladby.
Upozornenie k prehrávaniu skladieb s limitovaným
počtom prehraní
Network Walkman neprehrá skladby s vyčerpaným počtom prehraní.
Ak sa pokúsite prehrávať skladbu, ktorej povolený počet prehraní sa vyčerpal, bude blikať hlásenie “EXPIRED”
a skladba sa neprehrá.
11SK
Počúvanie hudby zo zariadenia Network
Walkman
Pred použitím najskôr vložte batériu (str. 7).
Poznámka
Pri používaní vášho Network Walkmana ho najskôr odpojte od PC.
1
Použitie predlžovacieho kábla pre slúchadlá
(dodávané pre iné ako kanadské modely)
Zapojte slúchadlá.
do
konektora
i
de
Mo
de
do
konektora
i
Mo
G oup
G oup
2
Predlžovací
kábel pre
slúchadlá
Na obrázkoch je použitý iný
ako kanadský model.
Spustite prehrávanie.
1 Stlačte tlačidlo Nx.
Ak prehrávanie nezačne
Skontrolujte, či je prepínač HOLD v polohe vypnutia
blokovania ovládacích prvkov (str. 20).
Zastavenie prehrávania
Mo
de
Stlačte tlačidlo Nx.
Nastavenie hlasitosti
Group
2 Stláčaním tlačidiel
VOLUME +/–
nastavte úroveň
hlasitosti.
Prepínač HOLD
Na obrázkoch je použitý iný ako
kanadský model.
z Rada
Ak Network Walkman v režime zastavenia neovládate cca
10 sekúnd, displej sa automaticky vypne. Ak rolujú názvy
skladby atď., displej sa vypne po dokončení rolovania.
Ak je zvolený štandardný režim prehrávania,
prehrávanie sa zastaví automaticky po prehraní
poslednej skladby.
12SK
Hlasitosť môžete nastaviť v režime PRESET a MANUAL
(str. 24 až 25).
Funkcia Group
Funkcia Group umožňuje triedenie obľúbenej hudby v Network Walkmane. Pomocou funkcie Group môžete prenášať
audio súbory alebo prehrávať skladby podľa albumov alebo interpretov.
Prenášanie skupín
Audio súbory prenášané softvérom SonicStage sa vždy
po prenose do vstavanej pamäte Flash zoskupujú.
Ďalšie operácie
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Posuv na začiatok ďalšej
skladby/skupiny*1
Otočte ovládač Shuttle doprava
(+/>).
Posuv na začiatok
aktuálnej skladby/
skupiny*1
Otočte ovládač Shuttle doľava
(./–).
Mo
Group
Zrýchlený posuv vpred*2 Otočte ovládač Shuttle doprava
(+/>) a pridržte ho otočený.
ode
pre
(./–)
Operácie s ovládačom
Shuttle
de
pre
(+/>)
Pre
Tlačidlo MENU
Zrýchlený posuv vzad*2
Otočte ovládač Shuttle doľava
(./–) a pridržte ho otočený.
z Rada
Tlačidlom Group môžete prepínať režim Group.
*1 Otáčaním a pridržaním ovládača Shuttle v otočenej polohe
počas zastavenia môžete prepínať na začiatky ďalších
(aktuálnej a predchádzajúcich) skladieb/skupín súvislo.
*2 Rýchlosť zrýchleného posuvu vpred/vzad sa zvyšuje, ak
operácia trvá 5 sekúnd.
13SK
Základné operácie
• Číslo skladby je poradové číslo skladby v jednotlivej skupine.
• Tlačidlom GROUP môžete prepínať medzi režimom názvu
skladby (Track Name) a režimom Group.
• V režime Group sa namiesto názvov skladieb zobrazujú
názvy skupín. Operácie ako preskakovanie (Skip) alebo
opakovanie (Repeat) sa aplikujú pre skupiny.
Pokročilejšie operácie
2
Režim
opakovaného
prehrávania
3
K dispozícii sú tri režimy opakovania: Track Repeat,
A-B Repeat a Sentence Repeat.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “REPEAT
MODE >” a stlačením tlačidla Nx
nastavenie potvrďte.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
požadovaný režim zobrazenia a stlačením
tlačidla Nx voľbu potvrďte.
• Track Repeat (TRK Rep)
V tomto režime sa skladby prehrávajú nasledujúcimi
piatimi spôsobmi.
TRKRep
Môžete zvoliť režim “TRK Rep”, “A-B Rep”
a “SENTENCE Rep”.
Režim Track Repeat Funkcia
All Repeat
Opakovanie všetkých skladieb
Single Repeat
Opakovanie aktuálnej skladby
Group Repeat
Opakovanie aktuálnej skupiny
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
Group Shuffle
Repeat
Opakovanie aktuálnej skupiny
v náhodnom poradí
Každý zvolený režim je možné ovládať nižšie
opísaným spôsobom.
All Groups Shuffle
Repeat
Opakovanie všetkých skupín
v náhodnom poradí
• TRK Rep: pozri “Opakované prehrávanie
skladieb (Track Repeat)”.
• A-B Repeat (A-B Rep)
V tomto režime sa opakovane prehráva určená časť
skladby.
• Sentence Repeat (SENTENCE Rep)
V tomto režime sa opakovane prehrávajú hlasové
údaje určenej časti skladby.
4
Stlačte tlačidlo MENU.
• A-B Rep: pozri “Opakované prehrávanie určitej
časti (A-B Repeat)”.
• SENTENCE Rep: pozri “Opakované
prehrávanie určitej vety (Sentence Repeat)”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Voľba režimu
opakovania
Poznámky
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Mo
ode
Group
pre
(./–)
de
pre
(+/>)
Tlačidlo MENU
1
V režime zastavenia stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
REPEAT MODE>
14SK
• Ak nepoužijete žiadny ovládací prvok cca 60 sekúnd,
zobrazenie sa automaticky prepne do zobrazenia
pre štandardné prehrávanie.
• Ak vo vstavanej pamäti Flash nie sú žiadne audio súbory, nie
je možné nastaviť režim opakovaného prehrávania.
• Po pripojení vášho Network Walkmana k PC bude zvolený
režim automaticky zrušený.
• Režim opakovaného prehrávania môžete zvoliť iba v režime
zastavenia.
Opakované prehrávanie
skladieb (Track Repeat)
Opakované prehrávanie
určitej časti (A-B Repeat)
Režim Track Repeat môžete zmeniť stlačením tlačidla
REPEAT/SOUND. Aktuálny režim Track Repeat je
indikovaný ikonou na displeji.
Počas prehrávania skladby môžete nastaviť počiatočný
bod (A) a koncový bod (B) časti, ktorú chcete
opakovane prehrávať.
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Mo
de
pre
(+/>)
ode
Mo
de
Group
Group
pre
(./–)
Na obrázkoch je
použitý iný ako
kanadský model.
Tlačidlo REPEAT/SOUND
1
2
Ikona Track Repeat
Najskôr zvoľte režim Track Repeat
(TRK Rep) (str. 14).
Potom opakovaným stláčaním
REPEAT/SOUND zvoľte požadovaný
režim opakovania.
3
Zvoľte režim A-B Repeat (A-B Rep)
(str. 14).
Pokročilejšie operácie
Tlačidlo
REPEAT/
SOUND
Stlačte
(Potvrdenie)
Stlačením tlačidla Nx spustite
prehrávanie.
Stlačením tlačidla REPEAT/SOUND
nastavte počas prehrávania počiatočný
bod (A).
Bliká “B”.
A B 01
Každým stlačením sa ikona Track Repeat zmení
nasledovne:
4
00:00
Stlačením tlačidla REPEAT/SOUND
nastavte koncový bod (B).
Zobrazí sa “A B” a zvolená časť sa opakovane
prehráva.
A B 01
00:55
Poznámky
• Nie je možné nastaviť režim A-B Repeat pre časť
prechádzajúcu do ďalších skladieb.
• Ak nenastavíte koncový bod (B), automaticky sa
nastaví na koniec skladby.
• Režim A-B Repeat nie je možné použiť v režime
Group, alebo ak je zobrazený aktuálny čas.
pokračovanie
15SK
Režim opakovaného prehrávania
(pokračovanie)
z Rady
• Po zadaní počiatočného bodu (A) sa môžete otáčaním
ovládača Shuttle posúvať v skladbe dopredu alebo dozadu.
Ak sa počas posúvania v skladbe dostanete na jej koniec,
nastaví sa koncový bod (B) a posúvanie pokračuje.
Prehrávanie v režime A-B Repeat začne po uvoľnení ovládača
Shuttle.
Ak počas posúvania dozadu dosiahnete začiatok skladby,
preskočíte na koniec skladby, nastaví sa bod (B) a posuv bude
pokračovať.
• Počas prehrávania v režime A-B Repeat sa môžete posúvať
v skladbe dopredu alebo dozadu otáčaním ovládača Shuttle.
Ak v skladbe počas posúvania dosiahnete začiatok/koniec,
prehrávanie sa zastaví (aktivuje sa pohotovostný režim).
Prehrávanie A-B Repeat sa začne po uvoľnení ovládača
Shuttle.
1
2
3
Zvoľte režim Sentence Repeat (SENTENCE
Rep) (str. 14).
Stlačením tlačidla Nx spustite
prehrávanie.
Počas prehrávania stlačením REPEAT/
SOUND nastavte počiatočný bod.
Network Walkman od zvoleného bodu detekuje
hlasové časti a iné ako hlasové časti zvuku a
zaháji prehrávanie Sentence Repeat. (Hlasová časť
je opakovaná jedenkrát (počas detekcie) a počíta
sa medzi nastavený počet opakovaní.)
01
00:12
Vymazanie počiatočného (A) a koncového
bodu (B)
• Počas prehrávania v režime A-B Repeat stlačte
REPEAT/SOUND.
• Počas prehrávania v režime A-B Repeat stlačte
MENU.
• Počas prehrávania v režime A-B Repeat stláčaním
tlačidla GROUP zvoľte režim Group.
• Počas prehrávania v režime A-B Repeat zvoľte
otáčaním ovládača Shuttle nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu.
(Režim A-B Repeat sa nezruší.)
Zrušenie režimu A-B Repeat
Poznámky
• Režim Sentence Repeat nie je možné použiť v režime
Group, alebo keď je zobrazený čas.
• Hlasové a iné ako hlasové časti kratšie ako 1 sekunda
nebudú detekované.
• Ak až do konca skladby nie je detekovaná iná ako
hlasová časť, koncový bod skladby je označený ako
nehlasová časť a režim Sentence Repeat začne
od predchádzajúcej hlasovej časti.
Režim Repeat je možné zmeniť v ponuke Menu (str. 14).
Zrušenie nastaveného bodu
Opakované prehrávanie
určitých viet (Sentence
Repeat)
Táto funkcia automaticky zisťuje iba hlasové údaje od
zvoleného bodu a vykoná určitý počet opakovaných
prehrávaní. Je užitočná pri učení cudzích jazykov.
z Rada
Počiatočný počet opakovaní je 2 krát pre každú vetu. Toto
nastavenie je možné zmeniť. Pozri “Nastavenie počtu
opakovaní” na str. 17.
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Mo
ode
Group
pre
(./–)
de
pre
(+/>)
Tlačidlo REPEAT/SOUND
16SK
• Počas prehrávania v režime Sentence Repeat stlačte
REPEAT/SOUND.
• Počas prehrávania v režime Sentence Repeat stlačte
MENU.
• Počas prehrávania v režime Sentence Repeat zvoľte
stlačením tlačidla GROUP režim Group.
• Počas prehrávania v režime Sentence Repeat zvoľte
otáčaním ovládača Shuttle nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu.
(Režim Sentence Repeat nie je zrušený.)
Zrušenie režimu Sentence Repeat
Režim Repeat je možné zmeniť v ponuke Menu
(str. 14).
Nastavenie počtu
opakovaní
Môžete nastaviť počet opakovaní prehrávania (1-9)
jednej vety v režime Sentence Repeat.
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Počas prehrávania alebo zastavenia môžete na displeji
zobraziť čísla alebo názvy skladieb. V režime Menu
ovládačom Shuttle prepínate režim zobrazovania.
• Lap Time: Režim zobrazenia uplynutého času
de
Mo
Pokročilejšie operácie
pre
(+/>)
Group
Za názvom skladby a menom interpreta sa zobrazí
nasledovné.
Číslo skladby
Uplynutý čas
ode
pre
(./–)
Prepínanie režimu
zobrazovania
Tlačidlo MENU
009 01:36
Stav prehrávania*
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
REPEAT MODE>
2
3
4
5
* Prehrávanie : Striedavo sa zobrazí
Zastavenie: Zobrazenie
a
.
.
Vyhľadávanie skladby: Zobrazí sa > alebo ..
Rýchly posuv: Zobrazí sa M alebo m.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “REPEAT
MODE >” a stlačením tlačidla Nx
nastavenie potvrďte.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“SENTENCE Rep” a stlačením tlačidla
Nx nastavenie potvrďte.
• Title: Režim zobrazenia názvu
Ak má titul (názov skladby) viac než 12 znakov, bude
automaticky rolovať.
Title/Artis
Na displeji sa objaví “COUNT:”.
• Track info: Režim zobrazenia informácií o skladbách
COUNT:2
Zobrazí sa názov skladby, CODEC a prenosová rýchlosť.
Ak má informácia viac než 12 znakov, bude automaticky
rolovať.
Title/Codec/
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
požadovaný počet opakovaní a stlačením
tlačidla Nx nastavenie potvrďte.
Počas vyhľadávania skladby, zrýchleného posuvu vpred/vzad
sa zobrazuje pozícia prehrávania.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
pokračovanie
17SK
Prepínanie režimu zobrazovania
(pokračovanie)
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Mo
V ktoromkoľvek režime Menu môžete stlačením tlačidla
GROUP zvoliť zobrazenie pre skupinu.
ode
Group
pre
(./–)
de
pre
(+/>)
Výber režimu
zobrazovania
pre skupiny
Mo
de
Tlačidlo MENU
Group
1
Tlačidlo GROUP
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Na obrázkoch je
použitý iný ako
kanadský model.
REPEAT MODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“DISPLAY >” a stlačením tlačidla Nx
nastavenie potvrďte.
Zvolený režim zobrazenia bliká.
LapTime
3
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
požadovaný režim zobrazenia a stlačením
tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Zobrazenie sa prepne do zvoleného režimu
zobrazenia.
DISPLAY>
4
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Poznámka
Ak nepoužijete žiadny ovládací prvok cca 60 sekúnd,
zobrazenie sa automaticky prepne do zobrazenia pre štandardné
prehrávanie.
18SK
Zrušenie režimu skupín
V zobrazení ponuky pre skupiny stlačte GROUP.
Poznámka
Ak nepoužijete žiadny ovládací prvok cca 30 sekúnd,
zobrazenie sa automaticky prepne do zobrazenia pre štandardné
prehrávanie.
Nastavenie
vysokých
a hlbokých tónov
(Digital sound
preset)
Výber nastavenia kvality
zvuku
Úroveň zvýraznenia
Hlboké tóny
–4 až +3
Vysoké tóny
–4 až +3
Požadovanú nastavenú kvalitu zvuku môžete uložiť ako
predvoľby “Sound 1” a “Sound 2”Počas prehrávania
môžete nastavenú kvalitu zvuku aplikovať.
Ovládač
Shuttle
Tlačidlo Nx
Stlačte
(Potvrdenie)
Hlboké tóny
+1
+3
±0
Vysoké tóny
±0
±0
±0
pre
(./–)
de
Mo
ode
SOUND 2 SOUND OFF
(S2)
(BEŽNÝ ZVUK)
Group
SOUND 1
(S1)
Kvalita zvuku
pre
(+/>)
Výrobné nastavenie
Kvalita
zvuku
Môžete upraviť nastavenie hlbokých a vysokých tónov.
Pokročilejšie operácie
Môžete nastaviť vysoké alebo hlboké tóny. Môžete si
predvoliť dve nastavenia a počas prehrávania môžete
zvoliť ktorékoľvek z nich.
Nastavenie kvality
zvuku
Tlačidlo MENU
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Tlačidlo
REPEAT/SOUND
Mo
de
REPEAT MODE>
2
Group
Na obrázkoch je
použitý iný ako
kanadský model.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “SOUND
>” a stlačením tlačidla Nx voľbu
potvrďte.
SOUND:2>
Zatlačte a pridržte REPEAT/SOUND
na pol sekundy.
Zmena nastavenia kvality zvuku sa mení nasledovne:
S1
S2
(žiadna indikácia)
Obnovenie štandardného nastavenia
kvality zvuku
Zvoľte “SOUND OFF”.
pokračovanie
19SK
Nastavenie vysokých a hlbokých
tónov (Digital sound preset)
(pokračovanie)
3
Nastavte charakteristiky pre režim
“SOUND 1.”
1 Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“SOUND 1 >” a stlačením tlačidla Nx
nastavenie potvrďte.
Zablokovanie
ovládacích prvkov
(HOLD)
Network Walkman môžete chrániť pred náhodným
stlačením ovládacieho prvku pri nosení.
2 Zobrazí sa “BASS:+1”, otáčaním Shuttle
zvoľte úroveň zvýraznenia hlbokých tónov
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
3 Zobrazí sa “TREBLE: 0”, otáčaním ovládača
Shuttle zvoľte úroveň zvýraznenia vysokých
tónov a stlačením tlačidla Nx voľbu
potvrďte.
Group
4
Mo
de
Na obrázkoch je
použitý iný ako
kanadský model.
Stlačte tlačidlo MENU
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
Prepínač HOLD
Nastavenie “SOUND 2”
V kroku 3 zvoľte “SOUND 2”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Posuňte prepínač HOLD v smere
šípky.
Zablokujete všetky ovládacie prvky na zariadení.
Ak stlačíte ovládací prvok, keď je prepínač HOLD
v polohe On (zapnutý), bliká hlásenie “HOLD”.
Zrušenie funkcie HOLD
Prepnite prepínač HOLD proti smeru šípky.
20SK
Ukladanie iných
ako audio údajov
Údaje z pevného disku PC môžete prenášať do vstavanej
pamäte Flash pomocou softvéru Windows Explorer.
Vstavaná pamäť Flash je v programe Windows Explorer
zobrazená ako externá jednotka (napr.: ako jednotka D).
Pokročilejšie operácie
Poznámky
• Nie je možné používať softvér SonicStage, kým pracujete
s funkciou pre ukladanie dát Network Walkmana, za účelom
práce so súbormi uloženými vo vstavanej pamäti Flash.
Ak sa pokúsite pracovať súčasne so softvérom aj so
zariadením, zobrazí sa chybové hlásenie “Cannot access the
Device/media.” (Nedá sa sprístupniť zariadenie/médium).
• Ak do vstavanej pamäte uložíte veľa iných ako audio údajov,
úmerne sa zníži dostupná kapacita pre audio údaje.
21SK
Nastavenie zariadenia
Network Walkman
Nastavenie hodín
Network
Walkmana podľa
nastavenia času
v PC
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “PC
CLK:” a stlačením tlačidla Nx nastavenie
potvrďte.
PC CLK:ON
3
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “OFF”
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Ak je funkcia nastavená na “ON”, čas na Network
Walkmane sa automaticky nastaví podľa interných
hodín PC, keď Network Walkman pripojíte k PC
a zahájite prenos súborov (musí byť aktívny softvér
SonicStage). Výrobné nastavenie je “ON”.
4
Skladby s limitovanou časovou periódou nie je možné
prehrávať, ak na Network Walkmane nie je nastavený
čas. Nastavte čas.
Zmena nastavenia na “ON”
Nastavenie dátumu a času na Network Walkmane pozri
v časti “Úprava aktuálneho nastavenia času
(DATE-TIME)” na str. 23.
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Mo
ode
Group
pre
(./–)
de
pre
(+/>)
Tlačidlo Nx
Tlačidlo MENU
Zmena nastavenia na “OFF”.
Nastavenie času Network Walkmana sa nemení, aj keď
je Network Walkman pripojený k PC.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
REPEAT MODE>
22SK
Stlačte tlačidlo MENU
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
V kroku 3 zvoľte “ON”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Úprava
aktuálneho
nastavenia času
(DATE-TIME)
Môžete nastaviť a zobraziť aktuálny čas.
Čas na Network Walkmane môžete tiež nastaviť podľa
interných hodín PC, keď Network Walkman pripojíte
k PC (str. 22).
Podľa kroku 3 nastavte “mesiac” a “deň”.
Po nastavení dátumu otáčaním ovládača Shuttle
a po potvrdení nastavenia stlačením tlačidla
Nx sa zobrazenie prepne na zobrazenie času.
0:00
5
Otáčaním ovládača Shuttle nastavte
“hodinu” a stlačením tlačidla Nx
nastavenie potvrďte.
Bliká číslica pre “minútu”.
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Mo
de
0:00
6
Podľa kroku 5 nastavte “minútu”.
Group
ode
Po nastavení minúty otáčaním ovládača Shuttle
a po potvrdení nastavenia stlačením tlačidla
Nx. sa zobrazenie prepne na zobrazenie času.
DATE-TIME
Tlačidlo MENU
7
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
Zobrazí sa ponuka Menu.
REPEAT MODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“DATE-TIME” a stlačením tlačidla Nx
voľbu potvrďte.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Zobrazenie aktuálneho času
Zatlačte a pridržte tlačidlo MENU.
Aktuálny čas sa zobrazuje počas zatlačenia tlačidla.
Nastavenie zariadenia Network Walkman
pre
(+/>)
pre
(./–)
4
Bliká číslica pre “rok”.
Poznámky
2004y 1m 1d
3
Otáčaním ovládača Shuttle nastavte “rok”
a stlačením tlačidla Nx nastavenie
potvrďte.
Bliká číslica pre “mesiac”.
2004y 1m 1d
• Ak ste zariadenie dlhší čas nepoužívali, nastavenie dátumu
a času sa môže vymazať.
• Ak čas nie je nastavený, dátum a čas sa zobrazí ako “-- --”.
• Ak je PC CLK nastavené na “ON” (str. 22), nastavenie času
Network Walkmana sa automaticky nastaví podľa interných
hodín PC, keď je Network Walkman pripojený k PC.
• V závislosti od krajiny zakúpenia môže byť formát
zobrazovania času v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom
cykle.
Nie je možné prepínať medzi 12 a 24-hodinovým cyklom.
V tomto návode sa používa zobrazenie v 24-hodinovom
cykle.
23SK
Obmedzenie
úrovne hlasitosti
(AVLS)
Môžete nastaviť funkciu AVLS (Automatic Volume
Limiter System) pre obmedzenie maximálnej úrovne
hlasitosti, aby sa chránil sluch alebo sa predišlo
skresleniu zvuku. S aktívnou funkciou AVLS môžete
počúvať hudbu pri primeranej hlasitosti.
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Predvolený režim: Stláčaním tlačidiel VOLUME +/–
nastavte úroveň hlasitosti na jeden
z troch prednastavených režimov:
LO, MID alebo HI.
Mo
ode
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “AVLS”
a stlačením tlačidla Nx nastavenie
potvrďte.
Bliká “OFF”.
AVLS
de
Tlačidlo
VOLUME +/–
Nastavenie úrovne
hlasitosti v predvolenom
režime
:OFF
REPEAT MODE>
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Zmena nastavenia na “OFF”
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “ON”
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Zobrazí sa indikácia
(AVLS). Hlasitosť sa
udržiava na primeranej úrovni.
24SK
Mo
Tlačidlo MENU
1
4
ode
pre
(./–)
Group
Stlačte tlačidlo MENU.
REPEAT MODE>
3
Stlačte
(Potvrdenie)
pre
(+/>)
Zobrazí sa ponuka Menu.
2
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Tlačidlo MENU
1
Manuálny režim: Stláčaním tlačidiel VOLUME +/–
nastavte úroveň hlasitosti v rozmedzí
0 až 31.
Group
pre
(./–)
Existujú dva režimy pre nastavenie hlasitosti.
de
pre
(+/>)
Tlačidlo Nx
Nastavenie
predvolenej
hlasitosti (Preset
volume)
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “VOL:
MAN”
VOL
3
:MAN
Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Bliká “MAN”.
4
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “SET >”.
VOL
5
:SET>
Prepnutie
do manuálneho režimu
1
Zobrazí sa ponuka Menu.
Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Bliká “VOL LO xx”*.
2
* “xx” je číselné vyjadrenie úrovne hlasitosti.
3
Nastavte predvolenú úroveň hlasitosti: LO,
MID alebo HI.
7
Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
8
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
V tomto nastavení je možné nastaviť úroveň
lasitosti pre jednotlivé predvoľby: LO, MID alebo
HI.
Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Bliká “SET >”.
4
2 Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “VOL MID
xx” a stláčaním tlačidiel VOLUME +/–
nastavte úroveň hlasitosti pre predvoľbu MID.
3 Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “VOL HI
xx” a stláčaním tlačidiel VOL +/– nastavte
úroveň hlasitosti pre predvoľbu HI.
:SET>
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “MAN”.
VOL
:MAN
5
Stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
6
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
V tomto nastavení je možné nastaviť úroveň
hlasitosti stláčaním tlačidiel nastavenia hlasitosti.
Nastavenie zariadenia Network Walkman
1 Stláčaním tlačidiel VOLUME +/– nastavte
úroveň hlasitosti pre predvoľbu LO.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“VOL: SET”.
VOL
VOL LO xx
6
Stlačte tlačidlo MENU.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Poznámka
Ak je aktívna funkcia AVLS (str. 24), skutočná hlasitosť môže
byť nižšia než nastavená úroveň.
25SK
Vypnutie
zvukového signálu
(BEEP)
Zmena nastavenia
podsvietenia
Zvukový signál Network Walkmana je možné vypnúť.
Menu
Tlačidlo Nx
Stlačte
(Potvrdenie)
Mo
Group
Vždy vypnuté
ON
Zapnuté na 3 sekundy po každej
operácii (alebo kým sa nedokončí
rolovanie)
Stlačte
(Potvrdenie)
pre
(./–)
de
Mo
ode
Tlačidlo MENU
1
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
pre
(+/>)
ode
pre
(./–)
de
pre
(+/>)
Režim podsvietenia
OFF
Group
Ovládač
Shuttle
Môžete zvoliť nastavenie ON alebo OFF.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
REPEAT MODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “BEEP:”
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Tlačidlo MENU
Nastavenie na “ON”
1
Zobrazí sa ponuka Menu.
REPEAT MODE>
Bliká “ON”.
BEEP:ON
3
Stlačte tlačidlo MENU.
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “LIGHT:”
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Bliká “OFF”.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “OFF”
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
LIGHT:OFF
BEEP:OFF
4
Stlačte tlačidlo MENU.
3
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “ON”
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
LIGHT:ON
Zmena nastavenia na “ON”
V kroku 3 zvoľte “ON”.
4
Stlačte tlačidlo MENU.
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Zmena nastavenia na “OFF”
V kroku 3 zvoľte “LIGHT: OFF”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
26SK
Ďalšie funkcie
3
Reorganizácia
skladieb
(REGROUP)
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “Y”
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Zobrazí sa “Really?”.
Really?
Funkcia Group sa môže vypnúť*, ak ste vymazali/
pridali skladbu z/do pamäte Flash prostredníctvom PC,
v ktorom nie je inštalovaný softvér SonicStage (str. 10).
V tomto prípade môžete funkciu Group opäť aktivovať,
ak audio súbor zaradíte do skupiny. V prípade potreby
editovania audio súboru pripojte Network Walkman
k PC a použite výhradne softvér SonicStage.
* Poradie skladieb sa nezmení ani pri vypnutí funkcie Group.
4
Stlačte tlačidlo Nx.
Reorganizácia skupiny sa začne a bliká hlásenie
“REGROUPING”. Po zaradení audio súboru
do skupiny sa zobrazí “COMPLETE” a obnoví sa
zobrazenie z kroku 2.
5
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
Tlačidlo Nx
Ovládač
Shuttle
Stlačte
(Potvrdenie)
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Mo
de
pre
(+/>)
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Group
ode
Skladby nie je možné zaradiť do skupiny počas prehrávania.
(V Menu sa nezobrazí “REGROUP”.)
Tlačidlo MENU
1
z Rada
V niektorých prípadoch nebude možné obnovovať alebo
formovať skupiny. V prípade potreby editovania audio
súboru pripojte Network Walkman k PC a použite
výhradne softvér SonicStage.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Ďalšie funkcie
Poznámka
pre
(./–)
REPEAT MODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“REGROUP” a stlačením tlačidla Nx
nastavenie potvrďte.
REGROUP:
N
Audio súbor nie je možné zaradiť do skupiny
počas prehrávania.
27SK
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Formátovanie
pamäte (FORMAT)
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte tlačidlo
MENU.
Zrušenie formátovania
V kroku 3 zvoľte “N”.
V Network Walkmane môžete naformátovať vstavanú
pamäť Flash.
Po naformátovaní pamäte sa vymažú všetky údaje.
Pred formátovaním všetky údaje skontrolujte.
Ovládač
Shuttle
Tlačidlo Nx
Stlačte
(Potvrdenie)
Mo
ode
Group
pre
(./–)
de
pre
(+/>)
Tlačidlo MENU
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
REPEAT MODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“FORMAT” a stlačením tlačidla Nx
voľbu potvrďte.
FORMAT:N
Počas prehrávania nie je možné formátovanie.
3
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “Y”
a stlačením tlačidla Nx voľbu potvrďte.
Zobrazí sa “Really?”.
4
Stlačte tlačidlo Nx.
Bliká hlásenie “FORMATTING” a formátovanie
začne.
Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie
“COMPLETE” a obnoví sa zobrazenie z kroku 2.
5
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
28SK
Poznámka
Počas prehrávania nie je možné vykonať formátovanie. (V menu
sa nezobrazí “FORMAT”.)
Ďalšie informácie
Bezpečnostné
upozornenia
Čistenie
• Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou, mierne
navlhčenou vo vode alebo slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
• Pravidelne čistite konektor slúchadiel.
Umiestnenie
Zariadenie neumiestňujte na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym teplotám,
vlhkosti alebo otrasom.
Slúchadlá
Bezpečnosť na cestách
Poznámka
Nepoužívajte drsnú handričku, čistiaci prášok a rozpúšťadlá,
akými sú lieh alebo benzín. Môžete poškodiť povrchovú úpravu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
pri používaní vášho Network Walkmana, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Slúchadlá nepoužívajte počas bicyklovania alebo
vedenia akéhokoľvek motorového vozidla. Môže dôjsť
k nehode, naviac je to v niektorých krajinách/oblastiach
protizákonné. Takisto môže byť nebezpečné počúvať
hudbu v slúchadlách pri vysokej hlasitosti počas
chôdze, a to najmä pri prechode cez cestu. Mali by ste
vždy dbať na zvýšenú opatrnosť alebo pri možných
rizikových situáciách prehrávač nepoužívať.
Prevencia pred poškodením sluchu
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Lekári
varujú pred nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim
počúvaním. Ak budete počuť "pískanie v ušiach", znížte
hlasitosť alebo zariadenie vypnite.
Počúvajte pri nízkej hlasitosti. Umožní vám to počuť aj
vonkajšie zvuky a zároveň byť ohľaduplný k ľuďom
okolo vás.
Výstraha
V prípade búrky (bleskov) okamžite zložte slúchadlá.
Ďalšie informácie
Ohľaduplnosť
29SK
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú akékoľvek problémy, skôr ako budete kontaktovať predajcu Sony,
prečítajte si nasledujúci prehľad. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu Sony. V prípade problémov pri pripojení
k PC pozri časť “Troubleshooting” (riešenie problémov) v súboroch Online Help v dodávanom softvéri.
Resetovanie zariadenia
Ak Network Walkman aj po vykonaní uvedených opatrení z prehľadu pre riešenie problémov nefunguje alebo nepočuť
zvuk, vyberte a znova vložte batériu.
Čo sa deje?
Prevádzka
Problém
Príčina/Riešenie
Nepočuť žiadny zvuk.
Je počuť šum.
• Hlasitosť je nastavená na minimum.
c Zvýšte hlasitosť (str. 12).
• Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
c Pripojte slúchadlá správne (str. 12).
• Konektor slúchadiel je znečistený.
c Konektor vyčistite jemnou suchou handričkou.
• Prehrávate skladbu s limitovanou periódou prehrávania.
c Skladbu s uplynutou limitovanou periódou prehrávania nie je možné
prehrávať.
• V pamäti nie sú uložené žiadne audio súbory.
c Ak sa zobrazí “NO DATA”, preneste audio súbory z PC.
Ovládacie prvky sú nefunkčné.
• Prepínač HOLD je v polohe On.
c Prepínač HOLD prepnite do polohy Off (str. 20).
• V Network Walkmane kondenzovala vlhkosť.
c Network Walkman niekoľko hodín nepoužívajte.
• Kapacita batérie je nedostatočná.
c Vymeňte batériu (str. 7).
Hlasitosť má nízku úroveň.
Funkcia AVLS je aktivovaná.
c Vypnite funkciu AVLS (str. 24).
Pravý kanál v slúchadlách nereprodukuje
žiadny zvuk.
Prehrávanie sa svojvoľne vypína.
• Slúchadlá nie sú správne pripojené.
c Pripojte slúchadlá správne (str. 12).
• Predlžovací kábel slúchadiel (dodávaný pre iné ako kanadské modely) nie je
správne pripojený do konektora slúchadiel vášho Network Walkmana alebo ku
káblu slúchadiel.
c Zapojte ho správne (str. 12).
Kapacita batérie je nedostatočná.
c Vymeňte batériu (str. 7).
30SK
Displej
Problém
Príčina/Riešenie
Podsvietenie nesvieti.
LIGHT je nastavené na “OFF”.
c V režime Menu nastavte “LIGHT” na “ON” (str. 26).
V názve sa zobrazí „s”.
Znaky, ktoré Network Walkman nedokáže zobraziť sa nezobrazia.
c Dodávaným softvérom SonicStage zmeňte názov použitím vhodných
(zobraziteľných) znakov.
Pripojenie k PC a dodávaný softvér
Problém
Príčina/Riešenie
Softvér sa nedá nainštalovať.
OS nie je kompatibilný s používaným softvérom.
c Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie softvéru SonicStage.
Po pripojení k PC USB káblom sa nezobrazí
“CONNECT”.
• Vyčkajte na autorizáciu softvéru SonicStage.
• V PC je spustená ďalšia aplikácia.
c Chvíľu počkajte a nanovo zapojte USB kábel. Ak problém pretrváva,
odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova USB kábel pripojte.
• USB kábel je odpojený.
c USB kábel pripojte správne.
• Používate USB rozbočovač.
c Fungovanie pri použití rozbočovača nie je zaručené. USB kábel pripojte
priamo do PC.
PC nesprístupní Network Walkman po jeho
pripojení k PC.
Skladbu nie je možné preniesť do vášho
Network Walkmana.
USB kábel je odpojený.
c USB kábel pripojte správne.
Ďalšie informácie
• USB kábel nie je správne pripojený.
c USB kábel pripojte správne.
• Voľná kapacita vstavanej pamäte Flash nie je pre prenos audio súborov
postačujúca.
c Preneste všetky nepotrebné skladby do počítača a zvýšte tak voľné miesto.
• Do vstavanej pamäte Flash ste už preniesli 400 skladieb alebo 400 skupín
pomocou softvéru SonicStage.
c Maximálny počet skladieb alebo skupín, ktoré je možné preniesť
do vstavanej pamäte Flash je 400.
• Audio súbory s limitovanou periódou prehrávania alebo počtom prehraní
nemusí byť možné preniesť z dôvodu obmedzení vlastníka autorských práv.
Pre podrobnosti o nastaveniach pre jednotlivé audio súbory kontaktujte
predajcu.
pokračovanie
31SK
Riešenie problémov (pokračovanie)
Problém
Príčina/Riešenie
Počet audio súborov, ktoré je možné
preniesť nie je veľký. (Dostupný čas pre
záznam je krátky.)
• Voľná kapacita vstavanej pamäte Flash nie je pre prenos audio súborov
postačujúca z dôvodu veľkosti prenášaných audio súborov.
c Preneste všetky nepotrebné audio súbory späť do počítača a zvýšte tak
voľné miesto.
• Údaje iné ako audio sú uložené vo vstavanej pamäti Flash, kde chcete preniesť
aj audio údaje.
c Presuňte iné ako audio údaje do PC a uvoľnite miesto v pamäti.
Prevádzka Network Walkmana počas
pripojenia k PC je nespoľahlivá.
c Fungovanie pri použití USB rozbočovača alebo USB predlžovacieho kábla nie
Po pripojení Network Walkmana k počítaču
sa na obrazovke počítača zobrazí “Failed to
authenticate Device/Media”.
Network Walkman nie je správne pripojený k PC.
c Zatvorte softvér SonicStage a skontrolujte správnosť pripojenia USB kábla.
Reštartujte softvér SonicStage.
Používate USB rozbočovač alebo USB predlžovací kábel.
je zaručené. USB kábel pripojte priamo do PC.
Ostatné
Problém
Príčina/Riešenie
Počas ovládania Network Walkmana
nezaznieva zvukový signál.
BEEP je nastavené na “OFF”.
c V režime Menu nastavte “BEEP” na “ON” (str. 26).
Váš Network Walkman sa zahrieva.
Niekedy sa aj pri bežných podmienkach prehrávač trochu zahreje.
32SK
Hlásenia
Ak sa zobrazí chybové hlásenie, pozri nižšie uvedený prehľad.
Hlásenie
Význam
Riešenie
ACCESS
Čítanie alebo zapisovanie do vstavanej
pamäte Flash.
Vyčkajte na dokončenie čítania/zapisovania údajov.
Hlásenie sa zobrazí počas prenosu audio údajov a počas
inicializácie vstavanej pamäte Flash.
AVLS
Keď je aktívna funkcia AVLS, hlasitosť
prekročila limitovanú úroveň.
Znížte hlasitosť alebo vypnite funkciu AVLS.
CANNOT PLAY
• Network Walkman z dôvodu
nekompatibility formátov nedokáže
prehrávať niektoré súbory.
• Operácia prenosu bola násilne ukončená.
Ak súbor nie je možné prehrávať, vymažte ho zo
vstavanej pamäte Flash.
Podrobnosti pozri v časti “Vymazanie neštandardných
údajov zo vstavanej pamäte Flash” (táto strana).
CONNECT
Network Walkman je pripojený k PC.
Network Walkman môžete ovládať cez softvér
SonicStage, nie je však možné používať ovládacie prvky
na Network Walkmane.
ERROR
Bola detekovaná porucha.
Kontaktujte predajcu Sony.
EXPIRED
• Uplynul limit povolený pre prehrávanie
skladby.
• Ak čas nie je nastavený, nastavte aktuálny čas cez
režim Menu (str. 23).
• Ak skladbu nie je možné prehrávať, vymažte ju
zo vstavanej pamäte Flash. Podrobnosti pozri v časti
“Vymazanie neštandardných údajov zo vstavanej
pamäte Flash” (táto strana).
• Network Walkman neprehrá skladby s vyčerpaným
počtom prehraní. Podrobnosti pozri v časti
“Upozornenie k prehrávaniu skladieb s limitovaným
počtom prehraní” (str. 11).
• Chcete prehrávať skladbu s limitovanou
periódou prehrávania, ale nie je nastavený
aktuálny čas.
• Skladba s limitovanou periódou
prehrávania nie je kompatibilná s Network
Walkmanom.
• Súbor nie je možné čítať.
• Súbor je neštandardný.
Preneste všetky normálne audio súbory späť do počítača
a naformátujte váš Network Walkman. (Podrobnosti pozri
v časti “Vymazanie neštandardných údajov zo vstavanej
pamäte Flash” na tejto stane.)
HOLD
Funkcia HOLD je aktivovaná. Ovládacie
prvky na zariadení sú zablokované.
Prepínač HOLD prepnite do polohy Off (ovládacie prvky
sa odblokujú).
LOW BATT
Batéria je slabá.
Musíte vymeniť batériu (str. 7).
MEMORY FULL
Pamäť je zaplnená alebo je v pamäti viac než
400 skupín.
Vymažte skladby/skupiny. Skupina bez skladieb sa tiež
počíta ako skupina. Skupinu bez skladieb vymažte
pomocou softvéru SonicStage.
MG ERROR
Systém ochrany autorských práv
identifikoval neautorizovanú distribúciu
súboru.
Preneste normálne audio súbory do počítača a potom
naformátujte vstavanú pamäť Flash vášho Network
Walkmanu. (Podrobnosti pozri v časti “Vymazanie
neštandardných údajov zo vstavanej pamäte Flash”
na tejto stane.)
NO AUDIO
V pamäti Flash nie sú žiadne audio súbory.
Ak vo vstavanej pamäti Flash nie sú žiadne audio súbory,
pomocou softvéru SonicStage premiestnite audio súbory.
Ďalšie informácie
FILE ERROR
Vymazanie neštandardných údajov zo vstavanej pamäte Flash
Ak sa na displeji zobrazí “CANNOT PLAY”, “EXPIRED” alebo “FILE ERROR”, vznikol problém s časťou údajov
uložených vo vstavanej pamäti Flash.
Na vymazanie údajov, ktoré nie je možné prehrávať, použite nižšie uvedený postup.
1 Pripojte Network Walkman k PC a spustite softvér SonicStage.
2 Ak ste identifikovali údaje spôsobujúce problémy (napr. skladby s uplynutými limitmi), vymažte údaje v okne
Portable Player softvéru SonicStage.
3 Ak problém pretrváva, kliknutím na tlačidlo
v okne softvéru SonicStage preneste všetky
bezproblémové údaje z Network Walkmana pripojeného k PC.
4 Odpojte Network Walkman od PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash cez Menu FORMAT (str. 28).
33SK
Rozmery
Technické údaje
56 x 37,3 x 15 mm
(š/v/h, bez prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Dostupný čas pre záznam (cca)
Hmotnosť
NW-E55
Cca 40 g (bez batérie)
ATRAC3
ATRAC3plus
2 hod. 00 min. (132 kb/s)
2 hod. 30 min. (105 kb/s)
4 hod. 10 min. (66 kb/s)
1 hod. 00 min. (256 kb/s)
4 hod. 10 min. (64 kb/s)
5 hod. 50 min. (48 kb/s)
NW-E75
ATRAC3
ATRAC3plus
4 hod. 10 min. (132 kb/s)
5 hod. 10 min. (105 kb/s)
8 hod. 20 min. (66 kb/s)
2 hod. 00 min. (256 kb/s)
8 hod. 30 min. (64 kb/s)
11 hod. 40 min. (48 kb/s)
Vzorkovacia frekvencia
ATRAC3, ATRAC3plus: 44,1 kHz
Technológia audio kompresie
Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus (ATRAC3plus)
Frekvenčný rozsah
20 až 20 000 Hz (meranie jedného signálu)
Výstup
Slúchadlá: Stereo mini-konektor
Odstup signál - šum (S/N)
80 dB alebo viac (okrem režimu ATRAC3 66 kb/s)
Dynamický rozsah
85 dB alebo viac (okrem režimu ATRAC3 66 kb/s)
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
Napájanie
Alkalická batéria LR03 (veľkosť AAA)
Výdrž akumulátora (nepretržité
prehrávanie)
Formát ATRAC3: Cca 70 hodín
Formát ATRAC3plus: Cca 60 hodín
34SK
Dodávané príslušenstvo
Slúchadlá (1)
USB kábel (1)
Ochranné puzdro (1)*
Popruh na krk (1)*
Predlžovací kábel pre slúchadlá (1)*
CD-ROM disk (1)
Návod na použitie (1)
Návod na použitie softvéru SonicStage (1)
* Len pre iné ako kanadské modely
Právo na zmeny vyhradené.
Slovník
MagicGate
Technológia ochrany autorských práv pozostávajúca z autorizačnej a kódovacej technológie. Autorizácia zabezpečí,
že sa chránený obsah presúva len medzi kompatibilnými zariadeniami a médiami a takýto chránený obsah sa
zaznamenáva a presúva v kódovanom formáte, aby sa predišlo neautorizovanému kopírovaniu a prehrávaniu.
Poznámka
je termín pre označenie systému ochrany autorských práv vytvoreného spoločnosťou Sony. Systém nezaručuje
konverziu medzi inými médiami.
OpenMG
Technológia ochrany autorských práv pre import a správu hudobného záznamu od distribučných spoločností (EMD)
alebo z CD diskov. Softvér inštalovaný v PC kóduje digitálny audio záznam pred uložením na pevný disk. Umožní
sa tak prehrávanie na príslušnom PC. Zabráni sa však neautorizovanej distribúcii záznamu cez Internet alebo iné siete.
Táto technológia ochrany autorských práv pre PC je kompatibilná s technológiou “MagicGate” a umožňuje prenos
digitálneho záznamu z pevného disku PC do kompatibilného zariadenia.
Softvér SonicStage
Technológia ochrany autorských práv pre import a správu hudobného záznamu od distribučných spoločností (EMD)
alebo z CD diskov. Softvér inštalovaný v PC kóduje digitálny audio záznam pred uložením na pevný disk. Umožní
sa tak prehrávanie na príslušnom PC. Zabráni sa však neautorizovanej distribúcii záznamu cez Internet alebo iné siete.
Táto technológia ochrany autorských práv pre PC je kompatibilná s technológiou “MagicGate” a umožňuje prenos
digitálneho záznamu z pevného disku PC do kompatibilného zariadenia.
ATRAC3 (skratka pre Adaptive Transform Acoustic Coding3) je technológia kompresie audio údajov, spĺňajúca
požiadavky na vysokú kvalitu zvuku a mieru kompresie.
Miera kompresie ATRAC3 je cca 10 x vyššia oproti audio CD disku, čím sa zvyšuje kapacita média.
ATRAC3plus
ATRAC3plus (skratka pre Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je technológia kompresie audio údajov s vyššou
mierou kompresie než používa ATRAC3. ATRAC3plus je nová technológia kompresie audio údajov s rovnakou alebo
vyššou kvalitou zvuku v porovnaní s kompresiou ATRAC3.
Ďalšie informácie
ATRAC3
Rýchlosť dátového toku
Indikuje tok množstva údajov za 1 sekundu. Rýchlosť sa udáva v b/s (bitoch za sekundu).
64 kb/s zodpovedá toku 64 000 bitov za sekundu. Ak je prenosová rýchlosť príliš vysoká, znamená to,
že pre prehrávanie súboru je používaný veľký objem informácií. Ak porovnáme totožný formát audio súboru (napr.
ATRAC3plus), pri dátovom toku rýchlosťou 64 kb/s je kvalita zvuku vyššia než pri toku 48 kb/s. Audio súbory však
v takých formátoch, ako napr. MP3, používajú odlišné kódovacie metódy a teda mieru zvukovej kvality nie je možné
definovať jednoduchým porovnaním prenosovej rýchlosti.
35SK
Prehľad Menu
Stlačením MENU zobrazíte režim Menu a ovládačom Shuttle (otáčanie: výber/stlačenie: potvrdenie)
meníte nastavenia Network Walkmana.
Podrobnosti o jednotlivých položkách Menu pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. Menu
s označením “>” sa zobrazí ako podrobnejšie Menu po stlačení ovládača Shuttle pre potvrdenie.
Displej
Význam
(režim Menu)
REPEAT MODE >
DISPLAY >
(Režim zobrazenia)
VOL:
(Predvolenie úrovne
hlasitosti)
SOUND >
(Predvoľby digitálneho
zvuku)
Môžete nastaviť režim
opakovaného prehrávania. (str. 14)
FORMAT >
Môžete nastaviť režim
zobrazovania. (str. 17)
REGROUP >
Môžete predvoliť požadovanú
úroveň hlasitosti. (str. 24)
[RETURN]
Môžete predvoliť požadovanú
kvalitu zvuku. (str. 19)
Môžete nastaviť “ON” alebo
(Systém automatického “OFF”. (str. 24)
obmedzenia hlasitosti)
BEEP:
Môžete nastaviť “ON” alebo
(Nastavenie zvukového “OFF”. (str. 26)
signálu)
(Nastavenie
podsvietenia LCD
displeja)
“OFF”: Vždy vypnuté
“ON”: Po každej operácii sa zapne
na tri sekundy. (str. 26)
DATE-TIME
Môžete nastaviť a zobraziť
(Nastavenie aktuálneho aktuálny čas. (str. 23)
času)
PC CLK:
(Nastavenie času podľa
interných hodín PC)
36SK
Význam
(režim Menu)
AVLS:
LIGHT:
Displej
Môžete nastaviť čas na Network
Walkmane podľa interných hodín
PC. (str. 22)
(Formátovanie)
(Reorganizácia údajov)
Môžete naformátovať vstavanú
pamäť Flash. (str. 28)
Môžete upraviť nastavenie funkcie
Group. (Str. 27)
Zvolením [RETURN] a stláčaním
tlačidla Nx môžete prepnúť
na štandardný režim.
Index
A
A-B Repeat
15
ATRAC3
35
ATRAC3plus
35
Audio CD disky
4
Indikátor ACCESS
10
Indikátor kapacity batérie
7
L
LIGHT
26
AVLS (Obmedzenie úrovne hlasitosti)
9, 24
M
MP3
B
Batéria
4
5, 7
N
Nastavenie času
C
CD (Audio CD disky)
4
CD-ROM disk
6, 10
22, 23
O
Obmedzenie úrovne hlasitosti (AVLS)
24
D
DATE-TIME
23
Displej
9, 15, 33
E
Explorer (Windows Explorer)
Opakovanie
14
Opakovanie skladby
15
Opakovanie vety
16
OpenMG
35
Ovládač Shuttle
13-20, 22-28
10, 21
P
F
Funkcia HOLD (Zablokovanie ovládacích prvkov)
20
PC
4, 10
PC CLK
22
Pípanie (zvukový signál)
26
28
Počet opakovaní
17
Formát WAV
4
Počúvanie
12
Formátovanie
28
Podsvietenie
26
Posuv na začiatok skladby
13
FORMAT
Predvolenie zvuku (Digital Sound Preset)
19
G
Skupina
13, 18
H, I
Hlasitosť
24
Hodiny (Čas)
22, 23
HOLD
20
Prehľad Menu
36
Prehrávanie
12
Prenos
4, 10
Príslušenstvo
6
pokračovanie
37SK
Index (pokračovanie)
R
Reorganizácia skladieb
27
Resetovanie
30
RETURN
36
Režim Shuffle Repeat
14
Režim zobrazenia
17
Riešenie problémov
30
Rýchlosť dátového toku
35
S
Služba EMD
4, 11
Slúchadlá
6, 12, 29
Softvér SonicStage
35
Sťahovanie
4
T
Titul
17
Tlačidlo MENU
14, 17-20, 22-28
U
USB kábel
6, 10
V
Výrobné číslo
6
W
Windows Explorer
10, 21
Z
Zablokovanie ovládacích prvkov (funkcia HOLD)
20
Zrýchlený posuv vpred
13
Zrýchlený posuv vzad
13
38SK
Download PDF

advertising