Sony | NW-E016F | Sony NW-E016F Návod na použitie

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F
Slovensky
Bezpečnostné upozornenia
Pri používaní prehrávača dodržujte nižšie uvedené upozornenia, aby nedošlo k deformácii
zariadenia alebo jeho poruche.
 Prehrávač nevystavujte pôsobeniu vody. Prehrávač nie je vodotesný.
Dbajte na nasledovné upozornenia.
– Dávajte pozor, aby prehrávač nespadol do žiadnej nádoby naplnenej vodou.
– Prehrávač nepoužívajte na vlhkých miestach, ani v zlom počasí (dážď, sneh).
– Prehrávač nesmie zmoknúť.
Ak sa prehrávača dotýkate mokrými rukami, alebo ho položíte na mokrú
podložku alebo odev, môže prehrávač navlhnúť a môže sa poškodiť.
 Nesadajte si, ak máte prehrávač v zadnom vrecku.
 Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor. Pri ťahaní za kábel môžete poškodiť kábel
slúchadiel.
Ďalšie bezpečnostné upozornenia pozri v “Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF)”.
Prečítajte ho spolu s týmto prehľadom.
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3-098-916-11(1)
Riešenie problémov
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3-098-915-11 (1)
Pokúste sa vyriešiť problém podľa nižšie uvedeného postupu.
1
V uvedenej tabuľke vyhľadajte problém a pokúste sa ho
vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri príčine problému.
Viac podrobností o ovládaní zariadenia nájdete v Návode na použitie
“Operation Guide (súbor PDF).”
2 Stlačte RESET pomocou vhodného
Tlačidlo RESET
špicatého predmetu atď.
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas ovládania
prehrávača, uložené údaje a nastavenia
prehrávača sa môžu vymazať.
3 Pozri informácie o problémoch v Pomocníkovi pre SonicStage.
4 Pozri informácie na niektorej z podporných web-stránok.
Spotrebitelia v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe navštívte: http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebitelia v Latinskej Amerike navštívte: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Spotrebitelia v ostatných krajinách navštívte: http://www.css.ap.sony.com
Spotrebitelia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní
uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.
2SK
Riešenie problémov
Ovládanie
Problém
Čísla v zátvorkách odkazujú na strany v Návode na použitie (súbor PDF).
Príčina/Riešenie
Nepočuť žiadny zvuk.  Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
 Zvýšte hlasitosť ( str. 8).
 Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
 Pripojte slúchadlá správne ( str. 9).
 Konektor slúchadiel je znečistený.
 Konektor vyčistite jemnou suchou handričkou.
 V pamäti Flash nie sú uložené žiadne audio súbory.
 Ak sa zobrazí “NO DATA”, preneste audio súbory z PC.
Nie je možné prehrať
skladby.
 Skladby boli prenesené z PC do prehrávača bez použitia dodávaného softvéru
SonicStage.
 Skladby preneste pomocou dodávaného softvéru SonicStage.
 Akumulátor je vybitý.
 Nabite akumulátor ( str. 66).
 Ak prehrávač nereaguje aj keď ste akumulátor nabili, pomocou tlačidla RESET
resetujte prehrávač ( str. 74).
Je počuť šum.
 V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály
(napr. mobilný telefón).
 Ak používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón),
nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.
 Audio údaje z CD disku atď. sú poškodené.
 Prehrávač pripojte k PC a pomocou softvéru SonicStage vymažte všetky poškodené
skladby a následne ich importujte a preneste do prehrávača. Pri importe audio
údajov ukončite všetky aplikácie. Predídete tým poškodeniu údajov.
Ovládacie prvky
sú nefunkčné.
 Prepínač HOLD je prepnutý do polohy ().
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere, než je smer šípky ( str. 10).
 V prehrávači kondenzovala vlhkosť.
 Prehrávač niekoľko hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
 Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.
 Akumulátor nabijete tak, že ho pripojíte k PC ( str. 66).
 Ak sa vám prehrávač po pripojení k PC nepodarí nabiť, pomocou tlačidla
RESET resetujte prehrávač ( str. 74).
Riešenie problémov
3SK
Problém
Príčina/Riešenie
Prehrávanie sa
nezastaví.
 Pri tomto prehrávači nie je rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte
tlačidlo , zobrazí sa  a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.
Prehrávač nefunguje.
 Akumulátor je takmer vybitý.
 Akumulátor nabijete tak, že ho pripojíte k PC ( str. 66).
 Ak sa vám prehrávač po pripojení k PC nepodarí nabiť, pomocou tlačidla
RESET resetujte prehrávač ( str. 74).
Prenesené audio
súbory nie je možné
nájsť.
 Vstavanú pamäť Flash prehrávača ste naformátovali v softvéri Windows Explorer.
 Naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou “Format” prostredníctvom
Menu prehrávača ( str. 57).
 Počas prenosu dát sa prehrávač odpojil od PC.
 Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash
pomocou “Format” v Menu prehrávača ( str. 57).
Hlasitosť má nízku
úroveň.
 Funkcia “AVLS” je aktivovaná.
 Vypnite funkciu “AVLS” ( str. 44).
Pravý kanál
 Slúchadlá nie sú správne pripojené.
v slúchadlách
 Ak slúchadlá nepripojíte poriadne, nemusí sa v nich zvuk reprodukovať
nereprodukuje žiadny
správne. Pripojte slúchadlá správne tak, aby konektor zacvakol ( str. 9).
zvuk. Prípadne je pravý
kanál reprodukovaný
z obidvoch kanálov.
Prehrávanie sa
svojvoľne vypína.
4SK
 Akumulátor je takmer vybitý.
 Akumulátor nabijete tak, že ho pripojíte k PC ( str. 66).
Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
V režime “Intelligent  Žiadna zo skladieb prenesených do prehrávača nemá zaregistrované meno
Shuffle” sa nezobrazí
interpreta.
položka “Artist Link
 Pomocou softvéru SonicStage zaregistrujte mená interpretov a potom preneste
Shuffle”.
súbory do prehrávača.
 Do prehrávača boli prenesené len skladby jedného interpreta.
 Ak majú všetky skladby zaregistrované rovnaké meno interpreta, nie je možné
aktivovať funkciu “Artist Link Shuffle”. Do prehrávača preneste skladby ďalších
interpretov.
 V prehrávači sa nenachádzajú žiadne skladby interpretov, na ktoré by sa mohlo
odkázať.
 Pomocou softvéru SonicStage skontrolujte zaregistrovanie informácie o odkaze
(linke). Podrobnosti pozri v súboroch SonicStage Help.
Prehrávač nie je
 Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.
možné naformátovať.
 Akumulátor nabijete tak, že ho pripojíte k PC ( str. 66).
Displej:
Problém
Príčina/Riešenie
V názve sa zobrazí
“”.
 Znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť, sa nezobrazia.
 Na pomenovania vhodnými znakmi použite dodávaný softvér SonicStage.
Zobrazí sa hlásenie.
 Pozri tabuľku hlásení ( str. 81).
Riešenie problémov
5SK
Napájanie
Problém
Príčina/Riešenie
Výdrž batérií je
krátka.
 Prevádzková teplota je nižšia než 5°C.
 Kapacita akumulátora sa pri nižšej teplote znižuje. Nejedná sa o poruchu.
 Akumulátor sa nabíjal krátko.
.
 Akumulátor nabíjajte, kým sa nezobrazí
 Ak je USB prepojenie (USB Bus Powered) nastavené na “Low-Power 100mA”,
nabíjajte akumulátor dlhšie ( str. 66).
 Ak správne nastavíte riadenie napájania, môžete ušetriť kapacitu akumulátora
a prehrávač tak budete môcť používať dlhšie ( str. 67).
 Akumulátor treba vymeniť.
 Kontaktujte vášho predajcu Sony.
Prehrávač nenabíja
akumulátor.
 Prehrávač nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
 Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5 až 35°C.
 Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 až 35°C.
 Váš PC nie je zapnutý.
 Zapnite PC.
 PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
 PC spustite, čím sa režim spánku alebo dlhodobého spánku zruší.
Prehrávač sa
automaticky vypne.
 Prehrávač sa vypne, ak ho pár sekúnd ponecháte v režime pozastavenia.
 Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.
Nabíjanie sa dokončí
veľmi rýchlo.
 Ak nabíjate takmer nabitý akumulátor, maximálne nabitie bude trvať krátky čas.
FM tuner (len modely NW-E013F/E015F/E016F)
Problém
Príčina/Riešenie
Nie je možné
kvalitne počúvať FM
vysielanie.
 Frekvencia nie je presne naladená.
 Použite manuálne ladenie. Príjem sa zlepší ( str. 61).
6SK
Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Príjem je nekvalitný  Rádiový signál nie je kvalitný.
a zvuk tiež.
 FM vysielanie počúvajte v blízkosti okna. Signál vnútri budov alebo vozidiel
nemusí byť kvalitný.
 Kábel slúchadiel nie je dostatočne vystretý.
 Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Maximálne ho preto vystrite.
FM príjem je rušený.
 V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály
(napr. mobilný telefón).
 Ak používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón),
nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.
Ostatné
Problém
Príčina/Riešenie
Počas ovládania
prehrávača
nezaznieva zvukový
signál.
 “Beep” je nastavené na “Beep OFF”.
 Nastavte “Beep” na “Beep ON” ( str. 45).
Prehrávač sa zahrieva.  Prehrávač sa môže počas nabíjania akumulátora zahrievať a krátko po nabití môže
byť horúci. Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého objemu dát. Je to
bežný jav. Nejde o poruchu. Určitý čas ponechajte prehrávač mimo prevádzky, aby
vychladol.
Dátum a čas sa
resetovali.
 Ak prehrávač s vybitým akumulátorom dlhšiu dobu nenabijete, nastavenie dátumu
a času sa môže resetovať.
 Nejde o poruchu. Nabíjajte akumulátor dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí
( str. 66) a opäť nastavte dátum a čas ( str. 46).
Riešenie problémov
7SK
Problém
Príčina/Riešenie
Softvér SonicStage
nie je možné
nainštalovať.
 OS nie je kompatibilný so softvérom SonicStage.
 Pozri systémové požiadavky ( v časti “Minimálne systémové požiadavky
(pre prehrávač)”).
 Nie sú zatvorené všetky okná s aplikáciami.
 Ak spustíte inštaláciu, keď sú aktívne iné aplikácie, môže dôjsť k poruche.
Platí to najmä pri ponechaní aktívnych programov, ktoré vyžadujú značné
množstvo systémových prostriedkov, napr. antivírusové programy.
 Na pevnom disku PC nie je dostatok voľného miesta.
 Je potrebné minimálne 200 MB voľného miesta. Odstráňte nepotrebné súbory
z PC.
 Neprihlásili ste sa ako “Administrator” (správca).
 Ak sa neprihlásite ako “Administrator” (správca), inštalácia softvéru
SonicStage môže zlyhať. Prihláste sa ako “Administrator” (správca).
 Inštalácia sa prerušila a za inštalačným oknom sa zobrazilo dialógové okno
s hlásením.
 Stlačte a pridržte klávesu “Alt” a súčasne stláčajte “Tab”. Keď sa zobrazí
dialógové okno, postupujte podľa pokynov, ktoré sa v ňom zobrazia.
Počas inštalácie sa
na monitore zobrazí
chybové hlásenie.
 Skontrolujte, či je OS vo vašom PC kompatibilný s prehrávačom ( pozri časť
“Minimálne systémové požiadavky (pre prehrávač)”).
Po vložení
dodávaného
CD-ROM disku
do PC sa nezačne
inštalácia.
 V závislosti od nastavenia vášho PC sa po vložení CD-ROM disku nemusí spustiť
sprievodca inštalácie automaticky.
 Prostredníctvom softvéru Windows Explorer pravým tlačidlom myši kliknite
na CD-ROM a dvakrát kliknite na súbor SetupSS.exe. Zobrazí sa hlavné Menu
inštalácie.
Lišta s priebehom
na monitore PC
je počas inštalácie
statická. Kontrolka
prístupu na PC sa
niekoľko minút
nerozsvietila.
 Inštalácia prebieha. Vyčkajte. Inštalácia môže trvať 30 a viac minút, závisí
to od používaného OS.
8SK
Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Softvér SonicStage sa
nespustí.
 Zmenili ste systémové podmienky, napr. aktualizáciou OS Windows atď.
Niektoré funkcie
softvéru SonicStage
sú obmedzené.
 Ak sa v PC neprihlásite ako správca, niektoré funkcie softvéru môžu byť
obmedzené. Pri používaní softvéru sa prihláste ako správca.
Po pripojení
prehrávača k
PC sa nezobrazí
“USB CONNECT”.
 USB konektor prehrávača nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
 Používate USB rozbočovač.
 Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte
prehrávač priamo k USB portu na vašom PC.
 Vyčkajte na autorizáciu softvéru SonicStage.
 V PC je spustená ďalšia aplikácia.
 Odpojte prehrávač, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva,
odpojte prehrávač, reštartujte PC a znova zapojte prehrávač.
 USB prepojenie prehrávača (USB Bus Powered) je nastavené
na “High-Power 500mA”.
 Nastavte “USB Bus Powered” na “Low-Power 100mA” ( str. 51).
 Inštalácia softvéru SonicStage zlyhala.
 Pokúste sa pomocou CD-ROM disku nainštalovať softvér znova. Po novej
inštalácii softvéru SonicStage budete môcť používať audio údaje registrované
skôr nainštalovaným softvérom.
PC po pripojení
nesprístupnil
prehrávač.
 USB konektor prehrávača nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
 Používate USB rozbočovač.
 Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte
prehrávač priamo k USB portu na vašom PC.
 USB port na vašom PC pravdepodobne nefunguje. USB konektor prehrávača
pripojte k inému USB portu na vašom PC.
Riešenie problémov
9SK
Problém
Príčina/Riešenie
Do prehrávača nie je  Prenos sa mohol prerušiť z dôvodu výskytu šumu, ktorý vznikol zo statickej
možné preniesť audio
elektriny atď.
súbory z PC.
 K prerušeniu došlo z dôvodu ochrany hudobných údajov. Prehrávač odpojte
a potom ho opäť zapojte.
 USB konektor prehrávača nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
Skontrolujte, či sa na displeji zobrazilo “DATA ACCESS” alebo
“USB CONNECT”.
 Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
 V pamäti Flash nie dostatok voľnej kapacity.
 Prehrávač pripojte k PC a pomocou softvéru SonicStage vymažte všetky
nepotrebné skladby, čím sa zvýši voľná kapacita pamäte prehrávača.
 Do pamäte prehrávača ste už preniesli viac než 65 535 skladieb alebo 8 192
Playlistov, prípadne sa pokúšate preniesť Playlist obsahujúci viac než 999
skladieb.
 Skladby s limitovanou periódou prehrávania alebo počtom prehrávaní sa
z dôvodu ochrany pred kopírovaním nemusia dať prenášať. Podrobnosti
o nastaveniach pre jednotlivé audio súbory vám poskytne ich distribútor.
 Súbory WMA a AAC s ochranou proti kopírovaniu, ktoré boli pomocou iného
softvéru ako SonicStage importované z CD diskov atď. do vášho PC, nie je možné
preniesť, pretože nie sú kompatibilné s formátom, ktorý podporuje softvér
SonicStage.
 V prehrávači sú uložené neštandardné dáta.
 Tieto dáta preneste naspäť pomocou softvéru SonicStage a prehrávač
naformátujte ( str. 57).
 Nepoužívate dodávaný softvér SonicStage.
 Nainštalujte dodávaný softvér SonicStage.
 Audio údaje z CD disku atď. sú poškodené.
 Prehrávač pripojte k PC a pomocou softvéru SonicStage vymažte všetky
poškodené skladby a následne ich importujte a preneste do prehrávača.
Pri importe audio údajov ukončite všetky aplikácie. Predídete tým
poškodeniu údajov.
10SK
Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Počet skladieb, ktoré  V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.
je ešte možné preniesť
 Prehrávač pripojte k PC a pomocou softvéru SonicStage vymažte všetky
do prehrávača je
nepotrebné skladby, čím sa zvýši voľná kapacita pamäte prehrávača.
nízky.
 V pamäti Flash sú uložené iné ako audio súbory.
 Presuňte iné ako audio údaje do PC a uvoľnite miesto v pamäti.
Audio súbory nie
je možné preniesť
z prehrávača späť
do PC.
 Cieľové umiestnenie pre prenos súborov z vášho prehrávača je v inom PC,
než v PC, z ktorého ste súbory preniesli do prehrávača.
 Audio súbory je možné preniesť len do toho istého PC, z ktorého ste predtým
súbory preniesli do vášho prehrávača. Ak audio súbory nie je možné preniesť
naspäť do vášho PC a skladby chcete vymazať, pomocou softvéru SonicStage
zvoľte požadované skladby a kliknutím na ich vymažte.
 Audio súbor sa odstránil z PC použitého pri prenose do prehrávača.
 Audio súbor nie je možné preniesť späť do PC, ak sa súbor odstránil z PC
použitého pri prenose súboru do vášho prehrávača.
Po pripojení
prehrávača k PC
je jeho prevádzka
nespoľahlivá.
 Používate USB rozbočovač alebo predlžovací USB kábel.
 Fungovanie pri použití USB rozbočovača alebo USB predlžovacieho kábla nie
je zaručené. Pripojte prehrávač priamo k USB portu na vašom PC.
Riešenie problémov
11SK
Prepojenie s PC/softvérom SonicStage
Pre správne prepojenie prehrávača sú potrebné nasledovné minimálne požiadavky.
Minimálne systémové požiadavky (pre prehrávač)
 PC
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami (OS)
Windows.
– Windows 2000 Professional (Service Pack 4 alebo novší)
– Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší)
– Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novší)
– Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 alebo novší)
– Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 alebo novší)
– Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 alebo novší)
– Windows Vista Home Basic
– Windows Vista Home Premium
– Windows Vista Business
– Windows Vista Ultimate
64-bitová verzia OS nie je podporovaná.
Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.
 CPU: Pentium III 450 MHz alebo výkonnejší (pre Windows Vista, Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší)
 RAM: 128 MB alebo viac (pre Windows Vista, 512MB alebo viac)
 Pevný disk: 200 MB alebo viac voľného miesta (odporúča sa 1,5 GB alebo viac).
V závislosti od verzie OS môže byť potrebné väčšie voľné miesto. Ďalšie miesto je potrebné
na ukladanie audio, video a obrazových dát.
 Monitor:
– Minimálne rozlíšenie: 800 × 600 pixelov (alebo viac) (odporúča sa 1024 × 768 alebo viac)
– Farby: High Color (16 bit) (alebo viac) (softvér SonicStage nemusí pracovať správne pri nastavení
farieb na alebo pod 256 farieb.)
 CD-ROM mechanika (podpora prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM.)
Na tvorbu originálnych CD diskov alebo zálohových audio CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
 Zvuková karta
 USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB port)
 Musí byť nainštalovaný Internet Explorer 5.5 alebo novšia verzia.
 Pre používanie databázy CD diskov (CDDB) alebo služby Electronic Music Distribution (EMD) je
potrebné pripojenie k Internetu.
12SK
Riešenie problémov
Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky
systémové požiadavky.
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:
– PC alebo OS vlastnej výroby
– OS vzniknutý aktualizáciou originálneho OS
– Multi-boot prostredie
– Multi-monitor prostredie
– Macintosh
Inicializovanie (formátovanie) prehrávača
Vstavanú pamäť Flash formátujte vždy len prostredníctvom Menu
prehrávača podľa nasledovného postupu. (Pred formátovaním skontrolujte
obsah pamäte, pretože po naformátovaní sa všetky dáta z pamäte odstránia.)
1 V režime prehrávania alebo zastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo
/HOME, kým sa nezobrazí Menu HOME.
2 Zvoľte ikonu
(Settings) a prechádzajte nasledovnými
položkami – “Advanced Settings>” – “Initialize>” – “Format>” – “OK”.
Stláčaním tlačidla / zvoľte požadovanú položku a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Po zvolení “OK” a potvrdení sa zobrazí “FORMATTING...”
a formátovanie sa zaháji. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie
“COMPLETE”.
Riešenie problémov
13SK
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti
zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať
predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. __________________________
Serial No. __________________________
O návode
 V tomto “Prehľade pre rýchle uvedenie do prevádzky”, “Návode na použitie” (súbor PDF)
a v Pomocníkovi SonicStage (súčasť softvéru SonicStage v Menu “Help”) atď. je uvedený
návod na použitie prehrávača.
– Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky: Sú v ňom opísané základné funkcie
prehrávača, ako je import, prenos a prehrávanie skladieb.
– Návod na použitie: Sú v ňom opísané všetky funkcie prehrávača a uvedené sú v ňom tiež
informácie o riešení problémov.
– Pomocník (Help) SonicStage: Podrobne opisuje spôsob používania softvéru SonicStage.
– Bezpečnostné upozornenia: Poznámky o dôležitých bezpečnostných upozorneniach.
– Riešenie problémov: Popis príznakov, príčin a spôsobov odstránenia problémov
pri používaní prehrávača.
Ako sa dozvedieť o ďalších funkciách prehrávača
 Pozri Návod na použitie (Operation Guide) (súbor PDF). Zobrazenie návodu na použitie;
– Postupne kliknite na [Start] – [All Programs]– [SonicStage] – [NW-E010 Series Operation Guide].
– Je potrebné, aby ste vo vašom PC mali nainštalovaný softvér Adobe Acrobat Reader 5.0 alebo
novšiu verziu, prípadne Adobe Reader. Softvér Adobe Reader je voľne prístupný a je možné ho
stiahnuť z Internetu zadarmo.
Získanie najnovších informácií
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, navštívte nasledovné web-stránky.
Spotrebitelia v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebitelia v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Spotrebitelia v ostatných krajinách: http://www.css.ap.sony.com
Spotrebitelia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Obsah
Úvod .............................................................................6
Začíname ......................................................................8
Dodávané príslušenstvo .................................................................................................... 8
Nabíjanie akumulátora........................................................................................................ 9
Inštalácia softvéru SonicStage .................................................................................... 10
Import hudby ............................................................ 12
Prenos hudby ............................................................ 14
Prehrávanie hudby ................................................... 16
Zapnutie/vypnutie prehrávača................................................................................... 17
Vymazanie skladieb ........................................................................................................... 17
Časti a ovládacie prvky ............................................ 18
Menu HOME .............................................................. 22
Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM
(len modely NW-E013F/E015F/E016F) ......................................24
3
Informácia pre spotrebiteľov v krajinách
s platnými Smernicami EU
V zmysle Smernice EU týkajúcej sa bezpečnosti
produktov, EMC a R&TTE je výrobcom tohto
produktu spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Autorizovaným
predstaviteľom je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy
poskytnuté v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
4
Upozornenie pre užívateľov
 Zaznamenané skladby je možné používať len
pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je
podmienená súhlasom vlastníkov autorských
práv skladieb.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť
záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie dát,
zapríčinených problémami so zariadením alebo
PC.
 Možnosť zobrazovania jazykov v dodávanom
softvéri závisí od nainštalovaného OS
v PC. Skontrolujte, či je nainštalovaný OS
kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete
softvér používať.
– Nezaručujeme správne zobrazovanie
všetkých jazykov v softvéri SonicStage.
– Znaky vytvorené užívateľom a niektoré
špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
 V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji
zariadenia zobraziť správne. Je to spôsobené:
– Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
– Prehrávač nepracuje štandardne.
– Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo
znakmi, ktoré tento prehrávač nepodporuje.
Statická elektrina ľudského tela
V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že
prehrávač nebude fungovať z dôvodu silného
náboja statickej elektriny v ľudskom tele.
Ak k tomu dôjde, na pol minúty až minútu odložte
prehrávač. Prehrávač by mal potom opäť fungovať
normálne.
Kondenzácia vlhkosti
V prípade, že prehrávač prenesiete z prostredia
s nízkou teplotou do prostredia s vyššou teplotou
alebo vykúrenej izby, na prehrávači môže
kondenzovať vlhkosť.
Vlhkosť so vzduchu sa kondenzuje najmä
na kovových povrchoch atď. a zmení
sa na kvapalinu.
Ak sa na prehrávači kondenzuje vlhkosť,
nepoužívajte ho, kým sa z neho kondenzovaná
vlhkosť neodparí. Ak budete prehrávač používať
keď je na ňom kondenzovaná vlhkosť, môže dôjsť
k jeho poruche.
Ukážky audio súborov
V prehrávači sú predinštalované ukážky audio
súborov. Ak chcete tieto audio súbory odstrániť,
odstráňte ich pomocou softvéru SonicStage.
Odstránené ukážky audio súborov nie je možné
obnoviť. Neposkytujeme náhradné súbory.
5
Úvod
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre náš produkt NW-E013/E015/E016/E013F/E015F/E016F*.
Pred používaním prehrávača importuje hudobné súbory do vášho PC pomocou softvéru
SonicStage a následne ich preneste do prehrávača. Po prenose skladieb do prehrávača vám už
nič nebráni si ich vychutnávať kdekoľvek budete chcieť. Uistite sa, že ste z dodávaného
CD-ROM disku nainštalovali do vášho PC softvér SonicStage.
Začíname
Import hudby
(pozri str. 8).
(pozri str. 12).
* V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia
prehrávača nemusia byť niektoré modely dostupné.
6
Prenos hudby
(pozri str. 14).
Prehrávanie
hudby
(pozri str. 16).
7
Začíname
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte, či ste dostali nasledovné
príslušenstvo:
 Slúchadlá (1)
 CD-ROM disk*1 (1)
- Softvér SonicStage
- Návod na použitie (súbor PDF)
 Prehľad pre rýchle uvedenie do
prevádzky (tento návod) (1)
 Bezpečnostné upozornenia (1)
 Riešenie problémov (1)
*1 Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte
prehrávať v audio CD prehrávači.
8
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor prehrávača sa nabíja počas jeho pripojenia k zapnutému PC.
Zložte kryt USB konektora a pripojte USB konektor do USB portu vo vašom PC.
Do
USB konektor
Ak sa indikátor stavu akumulátora zobrazí ako
, nabíjanie je dokončené.
Pri prvom používaní prehrávača, alebo ak ste prehrávač dlhší čas nepoužívali, akumulátor
maximálne nabite, kým sa na displeji nezobrazuje
. Nabíjanie úplne vybitého
akumulátora trvá cca 60 minút.
64#$0//&$5

64#$0//&$5
Poznámka
 Počas pripojenia prehrávača k PC sa vyvarujte nárazom a ani naň nevyvíjajte nadmerný tlak.
Prehrávač sa môže poškodiť.
9
Začíname (pokračovanie)
Inštalácia softvéru SonicStage
Podľa nižšie uvedených inštrukcií nainštalujte softvér SonicStage.
Podľa nižšie uvedeného postupu nainštalujte softvér SonicStage a Návod na použitie
(Operation Guide) (súbor PDF).
Ak softvér SonicStage bol už nainštalovaný, dôjde k jeho preinštalovaniu. Všetky funkcie
a audio údaje z predchádzajúcej inštalácie budú uchované aj po preinštalovaní.
Odporúčame tieto údaje zálohovať pomocou softvéru SonicStage.
1
2
3
4
Zapnite PC a počkajte na spustenie OS Windows.
Prihláste sa ako “Administrator” (správca).
Ukončite prácu so všetkými softvérovými aplikáciami.
Uistite sa, že ste deaktivovali všetky antivírusové systémy, ktoré môžu zaťažovať CPU.
Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou a zobrazí sa hlavné Menu.
Nainštalujte softvér SonicStage a Návod na použitie (Operation Guide)
(súbor PDF).
V hlavnom Menu kliknite na [Install SonicStage] a postupujte podľa zobrazovaných
inštrukcií.
Inštalácia môže trvať 20 až 30 minút, závisí to od vášho PC. Ak je to potrebné,
po inštalácii reštartujte PC.
Inštalácia Návodu na použitie (Operation Guide) (súbor PDF)
Kliknite na [Install Hardware Operation Guide (PDF)] a postupujte podľa
zobrazovaných inštrukcií.
10
Ak inštalácia zlyhala
Podrobnosti pozri v časti “Riešenie problémov”.
Navštívte nasledujúce webové stránky:
Spotrebitelia v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebitelia v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Spotrebitelia v ostatných krajinách: http://www.css.ap.sony.com
Spotrebitelia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť: http://www.sony.co.jp/overseas/
support/
Ak sa problém nepodarilo odstrániť:
Kontaktujte vášho predajcu Sony.
11
Import hudby
Pomocou softvéru SonicStage importujte do vášho PC audio súbory. V tejto kapitole sú
opísané metódy importu skladieb z CD disku.
3
4
12
Podrobnosti pozri v Pomocníkovi SonicStage
1
2
Dvakrát kliknite na ikonu
na pracovnej ploche.
Spustí sa SonicStage.
Pri prvom spustení SonicStage sa zobrazí úvodné nastavovacie okno. Postupujte podľa
zobrazovaných pokynov.
Do CD-ROM mechanicky vášho PC vložte audio CD disk, z ktorého chcete
importovať skladby.
Ak máte pripojenie na Internet, môžete získať tiež informácie o CD disku (názov
skladby alebo meno interpreta atď.).
3
Kurzorom myši prejdite v hornej časti okna na tlačidlo [Music Source]
a kliknite na [Import a CD].
Zobrazí sa okno importu a zoznam skladieb na CD disku.
4
V pravej časti okna kliknite na tlačidlo
.
Spustí sa import audio súborov.
 Rada
 Softvér SonicStage tiež ponúka nasledovné funkcie.
– Import audio súborov stiahnutých z internetu a audio súborov uložených vo vašom PC
(napr. súbory formátu MP3, WMA*, ATRAC alebo AAC* atď.).
* Audio súbory formátu WMA/AAC chránené proti nedovolenému kopírovaniu nie je
možné v tomto prehrávači prehrať.
– Import len zvolených audio súborov z CD disku.
– Zmenu formátov a prenosovej rýchlosti audio súborov.
Poznámka
 Keď používate SonicStage (nahrávanie CD diskov, import audio súborov alebo prenos súborov
do prehrávača) a PC sa prepne do pohotovostného režimu/režimu spánku/dlhodobého spánku,
súbory sa môžu stratiť a SonicStage sa nemusí správne obnoviť.
13
Prenos hudby
Pripojte prehrávač k PC a preneste audio súbory do prehrávača.
Na prenášanie skladieb (audio súborov) do prehrávača používajte výhradne softvér
SonicStage. Audio súbory prenesené do prehrávača pomocou Windows Explorer nie je
možné prehrávačom prehrávať.
4
3
5
Do
14
Podrobnosti pozri v Pomocníkovi SonicStage
1
2
3
4
5
Dvakrát kliknite na ikonu
na pracovnej ploche.
Spustí sa SonicStage.
Pripojte prehrávač priamo k USB portu na vašom PC.
Z prehrávača zložte kryt USB konektora a až potom ho pripojte.
Kurzorom myši prejdite na [Transfer] a zo zoznamu cieľových umiestnení
zvoľte [ATRAC Audio Device].
Zvoľte audio súbor(y) alebo album, ktorý(é) chcete preniesť.
Kliknutím na
spustite prenos.
Prenos zastavíte kliknutím na
.
Poznámka
 Počas pripojenia prehrávača k PC sa vyvarujte nárazom a ani naň nevyvíjajte nadmerný tlak.
Prehrávač sa môže poškodiť.
 Rady
 Ak v SonicStage zaregistrujete obal albumu, po prenesení audio súboru do prehrávača môžete
tento obal albumu v prehrávači zobraziť. Podrobnosti o registrovaní obalu pozri Pomocníkovi
(Help) SonicStage.
 Môžete tiež vytvoriť a preniesť Playlisty, ktoré obsahujú vaše obľúbené skladby v požadovanom
poradí. V režime zobrazenia softvéru SonicStage zvoľte Playlist, ktorý chcete preniesť.
15
Prehrávanie hudby
Môžete prehrávať skladby prenesené do prehrávača pomocou softvéru SonicStage.
Tlačidlo 
Prepínač HOLD
1
2
16
Skontrolujte, či nie je aktivovaná funkcia HOLD.
Funkciu HOLD deaktivujete tak, že posuniete prepínača HOLD proti smeru šípky ().
Stlačte tlačidlo .
Po spustení prehrávania sa na displeji zobrazí indikátor . Po opätovnom stlačení
tlačidla  sa zobrazí indikátor  a prehrávanie sa pozastaví. Po niekoľkých
sekundách sa zobrazí “POWER OFF”, displej sa automaticky vypne a prehrávač sa
prepne do režimu spánku (Sleep).
 Rada
 V prehrávači tiež môžete vykonávať nasledovné nastavenia. Pre viac podrobností pozri
“Playing Songs” (Prehrávanie skladieb) alebo “Settings” (Nastavenia) v Návode na použitie
“Operation Guide (súbor PDF).”
– Zmeniť poradie skladieb
– Prehrávať skladby v režime opakovaného a náhodného prehrávania
– Nastaviť požadovanú kvalitu zvuku
Zapnutie/vypnutie prehrávača
Zapnutie prehrávača
Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.
Vypnutie prehrávača
Po pozastavení prehrávania alebo ukončení príjmu FM signálu (len modely NW-E013F/
E015F/E016F) stlačením tlačidla  sa po niekoľkých sekundách zobrazí na displeji
“POWER OFF”, displej sa automaticky vypne a prehrávač sa prepne do režimu spánku
(Sleep). V tomto režime nemá prehrávač takmer žiadnu spotrebu energie.
Vymazanie skladieb
Ak chcete z prehrávača vymazať skladby, vymažte ich v softvéri SonicStage.
Viac podrobností je uvedených v Pomocníkovi (Help) SonicStage.
17
Časti a ovládacie prvky
Predná časť
Slúchadlá
 Otvor pre upevnenie popruhu
 Tlačidlo
Slúži na pripevnenie popruhu
(nedodávaný).
Po stlačení tlačidla počas prehrávania alebo
pozastavenia prehrávania skladby môžete
prepínať medzi režimom ovládania skladieb
(Song) a priečinkov (Folder). Ak zvolíte
režim ovládania skladieb (Song), prehrávač
preskočí na začiatok skladby. Ak zvolíte režim
ovládania priečinkov (Folder), prehrávač
preskočí na začiatok albumu/interpreta.
Stlačením a pridržaním tohto tlačidla sa
displej prepne do režimu HOME ( str. 22).
 Tlačidlo RESET
Prehrávač resetujte stlačením tlačidla
RESET pomocou vhodného špicatého
predmetu atď.
 Tlačidlo PLAY MODE/SOUND*1
Slúži na prepínanie režimu prehrávania.
Stlačením a pridržaním tohto tlačidla
meníte nastavenie kvality zvuku.
 Tlačidlo VOL +*2/–
Nastavenie hlasitosti.
18
/HOME*1
 Tlačidlo *2
Spustí sa prehrávanie skladby. Po spustení
prehrávania sa na displeji zobrazí indikátor
. Po opätovnom stlačení tlačidla  sa
zobrazí indikátor  a prehrávanie sa
pozastaví.
 Konektor pre slúchadlá
Slúži na pripojenie slúchadiel. Kábel
zasúvajte dovtedy, kým nezacvakne.
Ak slúchadlá nepripojíte poriadne, nemusí
sa v nich reprodukovať zvuk správne.
 Displej
Pozri  str. 21.
 Tlačidlo /
Výber skladby, albumu, interpreta alebo
položky Menu. Môžete tiež preskočiť
na začiatok skladby/albumu/interpreta alebo
prechádzať skladbou dopredu alebo dozadu.
 Stláčaním tlačidla  ():
Preskakujete na začiatok aktuálnej
(nasledujúcej) skladby/albumu/interpreta.
 Stlačením a pridržaním tlačidla 
() počas prehrávania a jeho
uvoľnením v požadovanom mieste
počas režimu ovládania skladieb (Song):
Rýchlo prechádzate aktuálnou skladbou
dozadu (alebo dopredu).
 Stlačením a pridržaním tlačidla 
() okamžite po prepnutí
do režimu pozastavenia:
Preskakujete na začiatok aktuálnej
(nasledujúcej) skladby/albumu/interpreta
a súvisle preskakujete skladby/albumy/
interpretov smerom dozadu (dopredu)
pri dlhšom pridržaní tlačidla.
*1 Ak stlačíte toto tlačidlo, aktivujú sa funkcie
tlačidiel s označením .
Ak ale toto tlačidlo stlačíte a pridržíte,
aktivujú sa funkcie tlačidiel s označením
*2 Na tlačidle sa nachádzajú orientačné
hmatové body. Slúžia na uľahčenie
ovládania tohto prehrávača.
.
19
Časti a ovládacie prvky (pokračovanie)
Zadná časť
 Prepínač HOLD
 Kryt USB konektora
Pomocou prepínača HOLD môžete
ovládacie prvky prehrávača zablokovať proti
náhodnému stlačeniu.
Po posunutí prepínača HOLD v smere šípky
() sa všetky ovládacie prvky zablokujú.
Ak stlačíte ovládací prvok, keď je funkcia
HOLD aktívna, na displeji sa zobrazí
hlásenie “HOLD”. Po posunutí prepínača
HOLD do opačného smeru sa funkcia
HOLD deaktivuje.
Zložte kryt USB konektora a pripojte USB
konektor prehrávača do USB portu
vo vašom PC.
Zloženie krytu USB konektora
Podľa nižšie uvedeného obrázka zložte kryt
USB konektora.
USB konektor
20
Displej
Viac podrobností o displeji nájdete
v Návode na použitie (súbor PDF).
 Indikátor uplynutého času
 Zobrazenie sprievodného obrázka
Zobrazuje sa uplynutý čas prehrávania skladby.
Po zaregistrovaní obalu albumu
(sprievodného obrázka) a prenesení
obrázku zo softvéru SonicStage sa zobrazí
obal albumu. Môžete nastaviť, aby sa obal
albumu nezobrazoval. Podrobnosti
o registrovaní obalu pozri v Pomocníkovi
(Help) SonicStage.
 Indikácia režimu prehrávania
prehrávania
(PLAY MODE)
Zobrazenie ikony aktuálneho režimu
prehrávania. Ak je režim prehrávania nastavený
na Normal, nezobrazí sa žiadna ikona.
 Indikácia nastavenia kvality zvuku
 Indikačná časť displeja
 Textová/grafická časť displeja
Zobrazenie ikony aktuálneho režimu kvality
zvuku. Ak režim kvality zvuku nie je
nastavený, nezobrazí sa žiadna ikona.
 Indikácia stavu prehrávania
 Indikátor stavu akumulátora
Zobrazenie aktuálneho režimu prehrávania
(: prehrávanie, : pozastavenie, 
(): rýchle posúvanie dozadu (dopredu),
 (): preskakovanie na začiatok
aktuálnej (alebo nasledovnej) skladby).
Zobrazenie stavu akumulátora.
 Rada
 Viac podrobností o zobrazovaní obalu
albumu nájdete v Návode na použitie
(súbor PDF).
21
Menu HOME
Menu HOME sa zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla
/HOME. Menu HOME je
úvodný krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní skladieb a zmenách nastavení.
Menu HOME*1
*1 5 zo 7 ikon sa zobrazuje v strede displeja s aktuálnym výberom. Aktuálna ikona sa mení
v závislosti od používanej funkcie. Stláčaním tlačidla / môžete zvoliť ikonu
a stlačením tlačidla  tento výber potvrdíte.
Search (Vyhľadávanie)
Vyhľadávanie skladieb v prehrávači.
Jacket Search (Vyhľadávanie
Vyhľadávanie skladieb podľa obalu albumu.
sprievodného obrázka)
All Songs (Všetky skladby)
Prehrávanie všetkých prenesených skladieb v prehrávači.
FM *2
Sprístupnenie príjmu FM signálu.
Playlist Select
(Výber Playlistu)
Intelligent Shuffle
(Inteligentné náhodné
prehrávanie)
Settings (Nastavenia)
Prehrávanie skladieb z Playlistov.
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
Zobrazenie Menu pre nastavenia.
2
* Len modely NW-E013F/E015F/E016F
Viac podrobností o funkciách, nastaveniach a riešeniach problémov nájdete v Návode
na použitie (súbor PDF).
Riešenie problémov je tiež opísané v časti “Riešenie problémov”.
22
Ovládanie Menu HOME
V režime Menu HOME môžete stláčaním tlačidla / zvoliť položku a stlačením
tlačidla  tento výber potvrdiť.
Ak je aktivované Menu HOME a stlačíte tlačidlo
/HOME, aktivuje sa predchádzajúce
Menu. Ak tlačidlo opäť stlačíte a pridržíte, aktivuje sa opäť Menu HOME.
Napríklad, ak chcete zmeniť poradie skladieb prostredníctvom výberu ikony
(Settings)
v Menu HOME, budete musieť prejsť cez nasledovné zobrazenia Menu.
Zvoľte (Settings) a stlačte
tlačidlo .
Menu HOME
(Settings)
Zvoľte “Sort” a stlačte tlačidlo .
Nastavenie poradia
Zvoľte “Sort Genre” a stlačte tlačidlo
.
Now Playing
 Stlačte tlačidlo
/HOME.
 Stlačte a pridržte tlačidlo
/HOME.
23
Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM
(len modely NW-E013F/E015F/E016F)
Normal (ladenie predvolieb)
1
.)[
4 5 " / % # : 4$"/).0/0
Folder (manuálne ladenie)
1
.)[
4 5 " / % # : 4$"/).0/0
Tlačidlo
/HOME
Tlačidlo / 
1
24
Zatlačte a pridržte tlačidlo
/HOME, kým sa nezobrazí Menu Home.
2
Stláčaním tlačidla / zvoľte
 voľbu potvrďte.
(FM) a stlačením tlačidla
Aktivuje sa zobrazenie FM tuner.
1
.)[
4 5 " / % # : 4$"/).0/0
Číslo predvoľby
3
Stlačením
Frekvencia
/HOME aktivujte režim manuálneho ladenia.
Prehrávač sa prepne do režimu manuálneho ladenia.
Displej manuálneho ladenia
1
.)[
4 5 " / % # : 4$"/).0/0
4
Stláčaním tlačidla  () nastavujte frekvenciu smerom dole
(hore).
Krátkym stláčaním tlačidla  zvyšujete frekvenciu a krátkym stláčaním tlačidla
 znižujete frekvenciu.
 Rady
 Podrobnosti o FM rádiu pozri v časti “Listening to FM Radio” (Počúvanie rozhlasového FM
vysielania) v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
 Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Maximálne ho preto vystrite.
25
Autorské práva
 SonicStage a logo SonicStage sú obchodné
značky alebo ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
 OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus
a ich logá sú obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
 “WALKMAN” a logo “WALKMAN”
sú obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
 Microsoft, Windows, Windows Vista
a Windows Media sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
 Adobe a Adobe Reader sú obchodné značky
alebo ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a/alebo ostatných
krajinách.
 Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sa používajú v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
 IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti
International Business Machines Corporation.
 Macintosh je obchodná značka spoločnosti
Apple Inc.
 Pentium je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti Intel Corporation.
 USA a zahraničné patenty sú používané
v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
 Všetky ochranné známky a obchodné značky
sú obchodnými značkami alebo ochrannými
známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto
návode nie sú označenia TM a ® vždy uvádzané.
26
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie v tomto produkte
sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft
zakázané.
Program © 2007 Sony Corporation
Documentation ©2007 Sony Corporation
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Zaobchádzanie s odpadom z elektrických a elektronických
zariadení (Vzťahuje sa na Európsku úniu a ostatné európske
krajiny s legislatívou upravujúcou problematiku separovaného
zberu odpadu).
Tento symbol na produkte alebo na jeho obalovom materiále upozorňuje,
že produkt nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Produkt odovzdajte do zberného strediska prevádzajúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, alebo
sa u predajcu produktu, príslušných miestnych organizácií, stredísk
prevádzajúcich likvidáciu tohto druhu odpadu informujte o spôsobe
jeho likvidácie. Zabezpečením správnej likvidácie v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem zabránite negatívnym vplyvom na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva. Zároveň tak prispejete k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu
kvality životného prostredia. Recyklácia materiálov značne pomáha pri ochrane
a zachovaní prírodných zdrojov. Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických
a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem.
Download PDF

advertising