Sony | NW-S706F | Sony NW-S706F Návod na použitie

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
Slovensky
Ak sa na displeji nezobrazí sprievodný obrázok
V závislosti od albumu sa niektoré sprievodné obrázky albumov, ktoré ste zaregistrovali
prostredníctvom softvéru SonicStage, nemusia zobraziť.
Aby ste mohli tieto sprievodné obrázky zobraziť na displeji, v softvéri SonicStage skontrolujte
nastavenie albumu pomocou nasledovného postupu.
Kontrola nastavenia albumu
1
2
Prostredníctvom softvéru SonicStage otvorte vlastnosti albumu, ktorý ste
preniesli do prehrávača.
Skontrolujte označenie pri položke “Compilation”.
Ak ste preniesli skladby s označením “Compilation”, sprievodný obrázok albumu sa nebude
zobrazovať.
Zobrazenie sprievodného obrázku na displeji
1
2
3
Prostredníctvom softvéru SonicStage otvorte vlastnosti albumu, ktorý chcete
preniesť do prehrávača.
Odznačte políčko pre zaškrtnutie pri položke “Compilation”.
Preneste skladbu do prehrávača.
Poznámka
Po odznačení políčka pre zaškrtnutie pri položke “Compilation” sa zobrazia všetky skladby
z kompilácie. Ak je políčko pre zaškrtnutie pri položke “Compilation” označené, skladby sa
zobrazia podľa albumu.
© 2006 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
2-898-731-11(1)
NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
Slovensky
Skladby ktoré ste zaznamenali pomocou prehrávača môžete
importovať do softvéru SonicStage.
Na to aby ste do prehrávača mohli zaznamenať skladby je potrebné voliteľné príslušenstvo umožňujúce
záznam. Viac podrobností nájdete v Návode na použitie (súbor PDF).
Skladby zaznamenané na prehrávači môžete v softvéri SonicStage preniesť do knižnice My Library
a prostredníctvom internetu môžete o nich získať údaje ako názov albumu alebo názov skladby.
Ak prenesiete skladby z knižnice My Library do prehrávača, môžete ich v prehrávači takisto prehrať ako
ostatné prenesené skladby.
Ak chcete do softvéru SonicStage importovať skladby, ktoré ste zaznamenali
pomocou prehrávača, vykonajte nasledovný postup.
1
Pripojte prehrávač k PC.
Spustí sa softvér SonicStage a na obrazovke sa zobrazí okno prenosu skladieb.
Skladby zaznamenané pomocou prehrávača sa nezobrazia v pravej časti okna, aj keď je prehrávač
pripojený k PC.
2
V spodnej časti pravého okna kliknite na tlačidlo [Import].
Zobrazí sa dialógové okno [Import Tracks].
3
Kliknite na tlačidlo [Start].
Spustí sa import skladieb do knižnice My Library.
Ak ste pripojení k internetu, tak po kliknutím pravým tlačidlom myši na importovaný priečinok (album)
alebo skladbu a zvolení položky [Get CD info], môžete získať údaje o CD disku, ako napríklad názov
skladby alebo meno interpreta.
V závislosti od podmienok záznamu nemusí byť možné tieto údaje získať.
Viac podrobností nájde priamo v softvéri SonicStage.
© 2006 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3-093-292-11(1)
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti
zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať
predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.
Model No. __________________________
Serial No. __________________________
O návode
V “Prehľade pre rýchle uvedenie do prevádzky”, “Návode na použitie” (súbor PDF)
a v Pomocníkovi SonicStage (súčasť softvéru SonicStage) je uvedený návod na použitie
prehrávača.
– Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky: Sú v ňom opísané základné funkcie
prehrávača, ako je import, prenos a prehrávanie skladieb.
– Návod na použitie: Sú v ňom opísané všetky funkcie prehrávača a uvedené sú v ňom
tiež informácie o riešení problémov.
– Pomocník (Help) SonicStage: Podrobne opisuje spôsob používania softvéru
SonicStage.
Získanie najnovších informácií
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, navštívte nasledovné
webové stránky.
Zákazníci v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Európe navštívte: http://www.support-nwwalkman.com
Zákazníci v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Zákazníci v ostatných krajinách navštívte: http://www.css.ap.sony.com
Zákazníci, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Obsah
Úvod .............................................................................6
Začíname ......................................................................8
Dodávané príslušenstvo .................................................................................................... 8
Inštalácia softvéru SonicStage ....................................................................................... 9
Import hudby ............................................................ 12
Prenos hudby ............................................................ 14
Prehrávanie hudby ................................................... 16
Základné funkcie – Časti a ovládacie prvky .................................................................. 16
Režimy prehrávania a nastavenia .............................................................................. 20
Príjem rozhlasového vysielania v pásme FM
(len modely NW-S703F/S705F/S706F) ................................. 22
Často kladené otázky ............................................... 24
Ako sa dozvedieť o ďalších funkciách prehrávača
• Podrobnosti o ďalších funkciách prehrávača a riešeniach technických problémov sa
dozviete z Návodu na použitie (súbor PDF). Návod na použitie (súbor PDF) zobrazíte
tak, že kliknete na “Start” – “All Programs” – “SonicStage” – “NW-S600/S700F Series
Operation Guide”.
• Vo vašom PC musí byť nainštalovaná verzia softvéru Adobe Acrobat Reader 5.0 alebo
novšia. Softvér Adobe Reader je možné stiahnuť z internetu zadarmo.
3
Upozornenie pre užívateľov
• Zaznamenané skladby je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je
podmienená súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie dát,
zapríčinených problémami so zariadením alebo PC.
• Možnosť zobrazovania jazykov v softvéri SonicStage závisí od inštalovaného OS v PC. Skontrolujte,
či je inštalovaný OS kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete softvér používať.
– Nezaručujeme správne zobrazovanie všetkých jazykov v softvéri SonicStage.
– Znaky vytvorené užívateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
• V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji zariadenia
zobraziť správne. Je to spôsobené:
– Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
– Prehrávač nepracuje štandardne.
– Informácia ID3 TAG pre skladbu je zapísaná v jazyku alebo znakmi, ktoré toto zariadenie
nepodporuje.
Statická elektrina ľudského tela
V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že prehrávač nebude fungovať z dôvodu silného náboja statickej
elektriny v ľudskom tele. Ak k tomu dôjde, na pol minúty až minútu odložte prehrávač. Prehrávač by
mal potom opäť fungovať normálne.
4
Autorské práva
• SonicStage a logo SonicStage sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless (bezstratový ATRAC) a ich
logá sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
• “WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT a Windows Media sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
• Adobe a Adobe Reader sú obchodné značky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo ostatných krajinách.
• Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencii spoločnosti Fraunhofer
IIS a Thomson.
• IBM a PC/AT sú ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corporation.
• Macintosh je obchodná značka spoločnosti Apple Computer, Inc..
• Pentium je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
• CD údaje a údaje týkajúce sa hudby sú od spoločnosti Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006
Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. Tento produkt a služby môžu
využívať jeden alebo viacero nasledovných patentov USA: #5 987 525; #6 061 680; #6 154 773,
#6 161 132, #6 230 192, #6 230 207, #6 240 459, #6 330 593 a ďalšie platné alebo prejednávané patenty.
Niektoré dodávané služby sú v licencii spoločnosti Open Globe, Inc. Pre patenty v USA: #6 304 523.
Gracenote a CDDB sú ochranné známky spoločnosti Gracenote.
Logo a logotyp Gracenote a logo “Powered by Gracenote” sú obchodné značky spoločnosti Gracenote.
• Všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté v tomto návode sú všeobecne obchodnými
značkami alebo ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú označenia
TM
a ® vždy uvádzané.
Program © 2006 Sony Corporation
Documentation © 2006 Sony Corporation
Ukážky audio súborov
V prehrávači sú predinštalované ukážky audio súborov, aby ste ho mohli hneď vyskúšať. Ak chcete tieto
audio súbory odstrániť, odstráňte ich pomocou softvéru SonicStage.
5
Úvod
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre náš produkt NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F*.
Pred používaním prehrávača naimportuje hudobné súbory do vášho PC pomocou softvéru
SonicStage a následne ich preneste do prehrávača.
Po prenose skladieb do prehrávača vám už nič nebráni si ich vychutnávať kdekoľvek bude
chcieť. Uistite sa, že ste z dodávaného CD-ROM disku nainštalovali do vášho PC softvér
SonicStage.
Začíname
Import hudby
(pozri str. 8).
(pozri str. 12).
* V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia
prehrávača nemusia byť niektoré modely dostupné.
6
Prenos hudby
Nabíjanie
akumulátora
Prehrávanie
hudby
(pozri str. 16).
(pozri str. 14).
7
Začíname
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte, či ste dostali nasledovné
príslušenstvo:





Slúchadlá (1)
Predlžovací kábel pre slúchadlá (1)
Násadky do uší (veľkosť S, L) (1)
USB kábel (1)
Úchytka (1)
Použite na pripojenie prehrávača k
voliteľnej kolíske (BCR-NWU3)*1 atď.
 CD-ROM disk*2 (1)
- Softvér SonicStage
- Návod na použitie (súbor PDF)
 Prehľad pre rýchle uvedenie do
prevádzky (tento návod) (1)
*1 V závislosti od krajiny alebo regiónu
zakúpenia prehrávača nemusia byť
niektoré voliteľné príslušenstvá
dostupné.
*2 Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte
prehrávať v audio CD prehrávači.
8
Ako správne pripevniť násadky do uší
Ak násadky nepasujú správne do vašich
uší, môžete počuť nízku úroveň hlbokých
tónov alebo nemusí fungovať funkcia
Noise Canceling (len modely NW-S703F/
S705F/S706F). Na to aby ste si mohli
vychutnať lepšiu kvalitu zvuku nastavte
násadky tak, aby správne pasovali
do vašich uší alebo ich zatlačte do uší tak,
aby vám pohodlne sadli do uší.
Od výroby sú založené násadky veľkosti
M. Ak tieto násadky nepasujú do vašich
uší, vyskúšajte jednu z dodávaných
veľkostí S alebo L.
O funkcii Noise Canceling
(len modely NW-S703F/S705F/S706F)
Funkcia Noise Canceling funguje len
s dodávanými slúchadlami.
Funkcia Noise Canceling nie je dostupná
pri modeloch, ktoré ňou nie sú vybavené
(NW-S603/S605) aj keď budete pri nich
používať dodávané slúchadlá.
Inštalácia softvéru SonicStage
Podľa nižšie uvedených inštrukcií nainštalujte softvér SonicStage.
Ak softvér SonicStage bol už nainštalovaný, dôjde k jeho preinštalovaniu. Všetky funkcie
a audio údaje z predchádzajúcej inštalácie budú uchované aj po preinštalovaní.
Odporúčame tieto údaje zálohovať pomocou softvéru SonicStage.
Poznámky k inštalácii
• Vstavanú flash pamäť prehrávača neformátujte pomocou softvéru Windows Explorer.
Pri formátovaní zvoľte v Menu prehrávača “Format”. Viac podrobností nájdete v Návode
na použitie (súbor PDF).
• Minimálna konfigurácia počítača pre používanie prehrávača:
– PC:
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými
systémami Windows.
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 alebo novší)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
Iné ako vyššie uvedené operačné systémy nie sú podporované.
– CPU: Pentium III 450 MHz alebo výkonnejší.
– RAM: 128 MB alebo viac
– Pevný disk: 200 MB alebo viac voľného miesta (odporúča sa 1,5 GB alebo viac).
V závislosti od verzie OS môže byť potrebné väčšie voľné miesto. Ďalšie miesto je
potrebné na ukladanie audio dát.
– Monitor:
Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixelov (alebo viac) (odporúča sa 1024 × 768 alebo vyššie)
Farby: High Color (16 bit) (alebo viac) (SonicStage nemusí fungovať správne
pri nastavení farieb na 256 alebo menej.)
9
Začíname (pokračovanie)
– CD-ROM mechanika (podpora schopnosti prehrávania digitálnych audio CD diskov
pomocou WDM)
Na tvorbu originálnych CD diskov alebo zálohovacích audio CD diskov je potrebná
CD-R/RW mechanika.
– Zvuková karta
– USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB port)
• Je potrebné mať nainštalovaný softvér Internet Explorer 5.5 alebo novšiu verziu.
• Pre používanie databázy CD diskov (CDDB), Electronic Music Distribution (EMD) alebo
pre obnovenie zálohovaných dát softvérom SonicStage je potrebné pripojenie k internetu.
• Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých počítačoch aj napriek tomu,
že budú spĺňať všetky systémové požiadavky.
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:
– PC vlastnej výroby a OS vlastnej výroby.
– Upgrade OS aktualizovaný zo štandardne inštalovaného OS.
– Multi-boot OS.
– Multimonitorové OS.
– Macintosh.
1
2
3
10
Zapnite počítač a spustite operačný systém Windows.
Prihláste sa ako “Administrator” (správca).
Ukončite prácu so všetkými softvérovými aplikáciami.
Uistite sa, že ste deaktivovali všetky antivírusové systémy, ktoré môžu zaťažovať CPU.
Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou a zobrazí sa hlavné Menu.
4
Nainštalujte softvér SonicStage a Návod na použitie (Operation Guide)
(súbor PDF).
V hlavnom Menu kliknite na “Install SonicStage” a postupujte podľa zobrazovaných
inštrukcií.
Inštalácia môže trvať 20 až 30 minút, závisí to od vášho PC. Ak je to potrebné,
po inštalácii reštartujte PC.
Inštalácia Návodu na použitie (Operation Guide) (súbor PDF)
Kliknite na “Install Hardware Operation Guide (PDF)” a postupujte podľa
zobrazovaných inštrukcií.
Ak inštalácia zlyhala
Navštívte nasledujúce webové stránky:
Zákazníci v USA navštívte: http://www.sony.com/walkmansupport
Zákazníci v Kanade navštívte: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Zákazníci v Európe navštívte: http://www.support-nwwalkman.com
Zákazníci v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Zákazníci v ostatných krajinách navštívte: http://www.css.ap.sony.com
Zákazníci, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Ak problém aj tak neodstránite:
Kontaktujte vášho predajcu Sony.
11
Import hudby
Pomocou softvéru SonicStage importujte do vášho počítača audio údaje.
V tejto kapitole sú opísané metódy importu skladieb z CD disku.
12
Viac podrobností je uvedených v Pomocníkovi SonicStage
1
2
Dvakrát kliknite na ikonu
na pracovnej ploche.
Spustí sa softvér SonicStage.
Do CD-ROM mechanicky vášho PC vložte audio CD disk, z ktorého chcete
importovať skladby.
Ak ste pripojený k internetu, tak môžete získať tiež údaje o CD disku (názov skladby
alebo meno interpreta atď.).
3
Kurzorom myši prejdite v hornej časti obrazovky na tlačidlo [Music
Source] a kliknite na [Import a CD].
Zobrazí sa okno importu a zoznam skladieb na CD disku.
4
V pravej časti okna kliknite na tlačidlo
.
Spustí sa import audio údajov.
 Rada
• Softvér SonicStage naviac ponúka nasledovné funkcie.
– Import audio súborov stiahnutých z internetu a audio súborov uložených vo vašom PC,
ako napríklad súbory formátu MP3, AAC alebo ATRAC*.
– Import len zvolených audio súborov z CD disku.
– Zmenu formátov a prenosovej rýchlosti audio súborov.
* Audio súbory formátu WMA/AAC chránené proti nedovolenému kopírovaniu nie je možné
v tomto prehrávači prehrať.
13
Prenos hudby
Pripojte prehrávač k PC a preneste audio údaje do prehrávača.
USB kábel
(dodávaný)
Po pripojení prehrávača k PC sa jeho akumulátor nabíja.
Ak sa na displeji prehrávača zobrazí indikátor
, znamená to, že akumulátor je plne
nabitý.
Pri prvom používaní prehrávača alebo ak ste prehrávač dlhšiu dobu nepoužívali, pred
prenosom údajov do prehrávača počkajte, kým sa jeho akumulátor plne nenabije.
Viac podrobností o dobíjaní nájdete v technických údajoch v Návode na použitie
(súbor PDF).
14
Viac podrobností je uvedených v Pomocníkovi SonicStage
1
2
3
4
5
Dvakrát kliknite na ikonu
na pracovnej ploche.
Spustí sa softvér SonicStage.
Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Kurzorom myši prejdite na [Transfer] a zo zoznamu cieľových umiestnení
zvoľte [ATRAC Audio Device].
Zvoľte audio súbor(y) alebo album, ktorý(é) chcete preniesť.
Kliknutím na
spustite prenos.
Prenos zastavíte kliknutím na
.
Poznámky
• Počas prenosu údajov neodpájajte USB kábel.
• Prehrávač nenechávajte dlhší čas pripojený k notebookom napájaným z akumulátora.
Prehrávač môže vybíjať akumulátor notebooku.
 Rady
• Môžete tiež vytvoriť a preniesť playlisty, ktoré obsahujú vaše obľúbené skladby. V režime
zobrazenia softvéru SonicStage zvoľte playlist, ktorý chcete preniesť.
• Ak chcete skladby v prehrávači vymazať, preneste ich naspäť do softvéru SonicStage alebo
ich pomocou softvéru SonicStage vymažte.
15
Prehrávanie hudby
Základné funkcie – Časti a ovládacie prvky
 Rada
Na prehrávači sa nenachádza žiadny hlavný
vypínač. Po zastavení prehrávania alebo ukončení
príjmu FM signálu (len modely NW-S703F/
S705F/S706F) stlačením tlačidla  sa po
niekoľkých sekundách displej automaticky vypne
a prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu.
V tomto stave prehrávač nemá takmer žiadnu
spotrebu energie.
 Tlačidlo VOL +*/–
 WM-PORT
Konektor na prepojenie pomocou dodávaného
USB kábla, alebo pripojenie príslušenstiev
pre WM-PORT, ako je napríklad voliteľné
zariadenie pre záznam alebo periférne
zariadenie.
 Displej
Pozri  str. 19.
 Tlačidlo *
Zaháji sa prehrávanie skladby. Po zahájení
prehrávania sa na displeji zobrazí indikátor
. Po opätovnom stlačení tlačidla 
sa zobrazí sa indikátor  a prehrávanie sa
zastaví.
16
Nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo DISPLAY/HOME
Ak toto tlačidlo stlačíte počas prehrávania
alebo zastavenia, dôjde k zmene režimu
displeja. Viac podrobností nájdete v Návode
na použitie (súbor PDF). Stlačením
a pridržaním tohto tlačidla sa displej prepne
do režimu HOME ( str. 20).
 Ovládač Shuttle
Otáčaním ovládača Shuttle môžete zvoliť
položku Menu, preskočiť na začiatok skladby
alebo prechádzať skladbou dopredu/dozadu.
Posúvaním tohto ovládača tiež môžete nastaviť
režim FOLDER alebo štandardný režim.
* Na ovládači sa nachádzajú hmatové body. Slúžia
na uľahčenie ovládania tohto prehrávača.
Štandardný režim (Normal).
v smere 
FOLDER
Režim FOLDER
v smere

FOLDER
Ovládanie prehrávača pomocou ovládača Shuttle
Štandardný režim (Normal).
Pre
Vykonajte
V režime prehrávania
Posun na začiatok ďalšej Ovládač Shuttle krátko
skladby
pootočte do smeru .
Posun na začiatok
Ovládač Shuttle krátko
prehrávanej skladby
pootočte do smeru .
Rýchle prechádzanie
Otočte ovládač Shuttle
prehrávanou skladbou
do smeru  a uvoľnite
dopredu.
ho v požadovanej časti
skladby.
Rýchle prechádzanie
Otočte ovládač Shuttle
prehrávanou skladbou
do smeru  a uvoľnite
dozadu.
ho v požadovanej časti
skladby.
v režime zastavenia
Nastavenie na začiatok
Ovládač Shuttle otočte
ďalšej skladby
a podržte v smere .
a preskakovanie na ďalšie
skladby smerom dopredu
pri dlhšom podržaní
ovládača.
Nastavenie na začiatok
Ovládač Shuttle otočte
aktuálnej skladby
a podržte v smere .
a preskakovanie na ďalšie
skladby smerom dozadu
pri dlhšom podržaní
ovládača.
Režim FOLDER
Pre
Vykonajte
V režime prehrávania/ zastavenia
Preskočenie na prvú
skladbu v nasledujúcej
kategórii triedenia
skladieb podľa poradia.
Preskočenie na prvú
skladbu v aktuálnej
kategórii triedenia
skladieb podľa poradia.
Nastavenie na prvú
skladbu v nasledujúcej
kategórii triedenia
a pokračovanie
v preskakovaní cez ďalšie
kategórie triedenia
skladieb podľa poradia pri
dlhšom podržaní ovládača.
Nastavenie na prvú
skladbu v aktuálnej
kategórii triedenia
a pokračovanie
v preskakovaní cez
predchádzajúce kategórie
triedenia skladieb podľa
poradia pri dlhšom
podržaní ovládača.
Ovládač Shuttle krátko
pootočte do smeru .
Ovládač Shuttle krátko
pootočte do smeru .
Ovládač Shuttle otočte
a podržte v smere .
Ovládač Shuttle otočte
a podržte v smere .
Viac podrobností o poradí skladieb nájdete
v Návode na použitie (súbor PDF).
17
Prehrávanie hudby (pokračovanie)
Slúchadlá
R
RB
 Prepínač HOLD
 Tlačidlo PLAY MODE/SOUND
Pomocou prepínača HOLD môžete
ovládacie prvky prehrávača zablokovať proti
náhodnému stlačeniu.
Po prepnutí prepínača HOLD do pozície
HOLD sa všetky ovládacie prvky zablokujú.
Pri aktivovanej funkcii prepínača HOLD sa
po stlačení tlačidiel alebo pootočení ovládača
Shuttle zobrazí na displeji hlásenie “HOLD”.
Po prepnutí prepínača HOLD do opačného
smeru sa funkcia HOLD deaktivuje.
Slúži na prepínanie režimu prehrávania.
Stlačením a pridržaním tohto tlačidla
meníte nastavenie kvality zvuku.
 Otvor pre upevnenie popruhu
Slúži na pripevnenie popruhu
(nedodávaný).
 Tlačidlo RESET
18
Po stlačení tlačidla RESET pomocou
predmetu s ostrým hrotom sa prehrávač
resetuje. Viac podrobností nájdete v Návode
na použitie (súbor PDF).
 Konektor pre slúchadlá
Slúži na pripojenie slúchadiel.
Kábel zasúvajte dovtedy, kým nezacvakne.
Ak slúchadlá nepripojíte poriadne, nemusí
sa v nich reprodukovať zvuk správne.
Ak je kábel dodávaných slúchadiel pre vás
príliš krátky, použitie dodávaný predlžovací
kábel pre slúchadlá.
Pre vlastníkov modelov NW-S703F/
S705F/S706F
Slúchadlá poriadne pripojte podľa tvaru ich
konektora, orientačnej značky (
)
a tvaru konektora predlžovacieho kábla
slúchadiel.
Displej
RT
RE
RG
RL
RM
RH
RI
RK
X
Viac podrobností o displeji nájdete
v Návode na použitie (súbor PDF).
 Indikátor režimu prehrávania
 Časť displeja pre zobrazenie
Zobrazenie ikony aktuálneho režimu prehrávania. Ak je režim prehrávania nastavený
na “Normal”, nezobrazí sa žiadna ikona.
sprievodného obrázku
Po zaregistrovaní a prenesení obrázku
zo softvéru SonicStage sa zobrazí
sprievodný obrázok albumu.
 Indikačná časť displeja
 Textová/grafická časť displeja
 Indikácia stavu prehrávania
Zobrazenie aktuálneho režimu prehrávania.
(: prehrávanie, : zastavenie,  ():
rýchle posúvanie dozadu (dopredu), 
(): preskakovanie na začiatok aktuálnej
(alebo nasledovnej) skladby).
 Indikátor uplynutého času
prehrávania
Zobrazuje sa uplynutý čas prehrávania
skladby.
(PLAY MODE)
 Indikácia funkcie Noise Canceling
(len modely NW-S703F/S705F/S706F)
Ak je funkcia Noise Canceling aktivovaná,
zobrazí sa ikona
.
 Indikácia nastavenia kvality
zvuku
Zobrazenie ikony aktuálneho režimu kvality
zvuku. Ak režim kvality zvuku nie je
nastavený, nezobrazí sa žiadna ikona.
 Indikátor stavu akumulátora
Zobrazenie stavu akumulátora.
 Rada
Viac podrobností o zobrazovaní sprievodného
obrázku nájdete v Návode na použitie (súbor PDF).
19
Prehrávanie hudby (pokračovanie)
Režimy prehrávania a nastavenia
Po stlačení a pridržaní tlačidla DISPLAY/HOME sa displej prepne do režimu HOME.
Režim HOME je úvodný krok pri prehrávaní, vyhľadávaní skladieb a zmenách nastavení.
Režim HOME *1
*1 5 z 10 ikon sa zobrazuje v strede displeja s aktuálnym výberom. Aktuálna ikona sa mení
v závislosti od používanej funkcie. Otáčaním ovládača Shuttle môžete zvoliť ikonu
a stlačením tlačidla  tento výber potvrdíte.
Search
Vyhľadávanie skladieb v prehrávači.
Jacket Search
Noise Canceling *4
Rec Data *2
Rec *3
Vyhľadávanie skladieb podľa sprievodného obrázku.
Potláčanie okolitých zvukov.
Prehrávanie zaznamenaných skladieb v prehrávači.
Zaznamenávanie skladieb bez použitia PC.
All Songs
Prehrávanie všetkých prenesených skladieb v prehrávači.
4
20
FM *
Sprístupnenie príjmu FM signálu.
Playlist Select
Prehrávanie skladieb z playlistov.
Intelligent Shuffle
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
Settings
Zobrazenie Menu pre nastavenia.
*2 Ikona (Rec Data) sa zobrazí len vtedy, keď prehrávač umožňuje zaznamenávať údaje.
*3 Ikona (Rec) sa zobrazí len vtedy, keď je k prehrávaču pripojené voliteľné zariadenie
umožňujúce záznam.
*4 Len modely NW-S703F/S705F/S706F
Ovládanie v režime HOME
V režime HOME môžete pomocou otáčania ovládača Shuttle prepínať medzi položkami
a stlačením tlačidla  tento výber potvrdiť.
Ak je aktivovaný režim HOME a stlačíte tlačidlo DISPLAY/HOME, aktivuje sa
predchádzajúce Menu. Ak tlačidlo opäť stlačíte a pridržíte, aktivuje sa opäť režim HOME.
(Settings)
Napríklad, ak chcete zmeniť poradie skladieb prostredníctvom výberu ikony
v režime HOME, budete musieť prejsť cez nasledovné zobrazenia.
Zvoľte
Stlačte tlačidlo
DISPLAY/HOME.
Stlačte tlačidlo
DISPLAY/HOME.
(Settings) a stlačte tlačidlo .
Zvoľte “Sort” a stlačte tlačidlo .
Zvoľte “Sort Genre” a stlačte
tlačidlo .
 Rada
Viac podrobností o funkciách v režime HOME alebo o používaní prehrávača nájdete
v Návode na použitie (súbor PDF).
21
Príjem FM rozhlasového vysielania v pásme FM
Ovládač Shuttle
Normal (ladenie predvolieb)
v smere 
Tlačidlo 
FOLDER
FOLDER (manuálne ladenie)
v smere

Tlačidlo DISPLAY/HOME
22
FOLDER
(len modely NW-S703F/S705F/S706F)
1
2
Stlačte a podržte tlačidlo DISPLAY/HOME dovtedy, kým
sa prehrávač neprepne do režimu HOME.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
 voľbu potvrďte.
(FM) a stlačením tlačidla
Aktivuje sa zobrazenie FM tuner.
1
.)[
4 5 " / % # : 4$"/).0/0
Číslo predvoľby
3
Frekvencia
Posuňte ovládač Shuttle do polohy FOLDER (manuálne ladenie).
Prehrávač sa prepne do režimu manuálneho ladenia.
Displej manuálneho ladenia
1
.)[
4 5 " / % # : 4$"/).0/0
4
Krátkym pootočením ovládača Shuttle do smeru  alebo 
zvoľte frekvenciu.
Krátkym pootočením do smeru  zvyšujete frekvenciu a do smeru  znižujete.
Viac podrobností o ladení predvolieb nájdete v Návode na použitie (súbor PDF).
23
Často kladené otázky
Otázka Ktorý operačný systém je vhodný pre prehrávač?
Odpoveď: IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými
operačnými systémami Windows.
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 alebo novší)/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/
Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
Iné ako vyššie uvedené operačné systémy nie sú podporované.
Otázka Počas inštalácie sa na monitore zobrazí chybové hlásenie.
Odpoveď: Uistite sa, že operačný systém vo vašom PC ( str. 9) je
kompatibilný s prehrávačom.
Otázka Po vložení dodávaného CD-ROM disku do PC sa nezaháji
inštalácia.
Odpoveď: V závislosti od nastavenia vášho PC sa po vložení CD-ROM disku
nemusí spustiť sprievodca inštalácie automaticky.
V takomto prípade prostredníctvom softvéru Windows Explorer pravým tlačidlom
myši otvorte priečinok CD-ROM a dvakrát kliknite na súbor SetupSS.exe.
Zobrazí sa hlavné Menu inštalácie.
Otázka Počítač nerozpoznal prehrávač.
Odpoveď: Pripojte prehrávač k inému USB konektoru.
Otázka Niektoré funkcie softvéru SonicStage sú obmedzené.
Odpoveď: Pri používaní softvéru SonicStage sa musíte prihlásiť ako
“Administrator” (správca).
Otázka Súbory prenesené z počítača do prehrávača nie je možné prehrať.
24
Odpoveď: Na prenášanie skladieb do prehrávača používajte výhradne softvér
SonicStage. Súbory prenesené pomocou iného softvéru ako SonicStage nie je
možné v prehrávači prehrať.
Otázka Prehrávač nefunguje správne.
Odpoveď: Prehrávač resetujte stlačením tlačidla RESET pomocou vhodného
špicatého predmetu.
Počas resetovania sa žiadna skladba a uložené nastavenia z prehrávača nevymažú.
Tlačidlo RESET
Otázka Inicializovanie (formátovanie) prehrávača.
Odpoveď: Vstavanú flash pamäť formátujte vždy len prostredníctvom Menu
prehrávača podľa nasledovného postupu. (Pred formátovaním skontrolujte obsah
pamäte, pretože po naformátovaní budú všetky údaje z pamäte vymazané.)
1 V režime prehrávania alebo zastavenia stlačte a podržte tlačidlo
DISPLAY/HOME dovtedy, kým sa prehrávač neprepne do režimu
HOME.
2 Zvoľte ikonu (Settings) a prechádzajte nasledovnými položkami
– “Advanced Settings>” – “Initialize>” – “Format>” – “OK”.
Pootočením tlačidla Shuttle zvoľte položku a stlačením tlačidla  potvrďte
výber. Po zvolení “OK” a potvrdení sa zobrazí “FORMATTING...”
a formátovanie sa zaháji. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie
“Complete”.
Ak sa pokúsite vstavanú flash pamäť naformátovať pomocou softvéru Windows
Explorer, na displeji prehrávača sa môže zobraziť hlásenie “FORMAT ERROR”
a nebude sa musieť dať prehrať žiadna skladba, aj keď bola prenesené pomocou
softvéru SonicStage. V takomto prípade naformátujte vstavanú pamäť
prehrávača.
25
Často kladené otázky (pokračovanie)
Otázka Po pripojení voliteľného príslušenstva prehrávač nefunguje.
Odpoveď: Voliteľné zariadenie odpojte a zastavte prehrávanie alebo ukončite
príjem rozhlasového signálu v pásme FM (len modely NW-S703F/S705F/S706F),
počkajte kým sa prehrávač neprepne do pohotovostného režimu a zariadenie
opäť pripojte.
26
Počas vedenia motorového vozidla, bicyklovania atď.
nepoužívajte slúchadlá.
Pretože slúchadlá znemožňujú dokonale vnímať okolité ruchy, môže dôjsť k dopravnej
nehode. Slúchadlá nepoužívate v takých situáciách, pri ktorých by ste mohli byť zranený,
napríklad pri prechádzaní cez železničné priecestie, pri pohybe po stavenisku a pod.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Zaobchádzanie s odpadom z elektrických a elektronických
zariadení (Vzťahuje sa na Európsku úniu a ostatné európske
krajiny s legislatívou upravujúcou problematiku separovaného
zberu odpadu).
Tento symbol na produkte alebo na jeho obalovom materiále upozorňuje,
že produkt nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Produkt odovzdajte do zberného strediska prevádzajúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, alebo
sa u predajcu produktu, príslušných miestnych organizácií, stredísk
prevádzajúcich likvidáciu tohto druhu odpadu informujte o spôsobe
jeho likvidácie. Zabezpečením správnej likvidácie v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem zabránite negatívnym vplyvom na životné prostredie
a zdravie obyvateľstva. Zároveň tak prispejete k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu
kvality životného prostredia. Recyklácia materiálov značne pomáha pri ochrane
a zachovaní prírodných zdrojov. Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických
a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem.
Download PDF

advertising