Sony | NW-MS70D | Sony NW-MS70D Návod na použitie

3-248-529-15(1)
Portable Memory Stick Audio Player
Network Walkman
Prenosný audio prehrávač s kartou Memory Stick
Network Walkman
Návod na použitie
“WALKMAN” je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation zastupujúca
stereo zariadenia so slúchadlami.
je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
NW-MS70D/MS90D/MS77DR
© 2004 Sony Corporation
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
VÝSTRAHA
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov, ako je napr. vstavaná skriňa
alebo knižnica.
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia
novinami, obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie
neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou, napr. vázy.
Poznámka k umiestneniu
Ak používate zariadenie na miestach vystavených
pôsobeniu statického alebo elektrického poľa, môže sa
informácia o prenose pre príslušnú skladbu poškodiť.
Autorizácia operácie prenosu v PC bude potom
neúspešná.
Upozornenie pre
spotrebiteľov
Záznam majiteľa
Typové označenie (Model No.) je umiestnené na prednej
strane zariadenia a výrobné číslo (Serial No.) je
umiestnené vo vnútri krytu slotu karty “Memory Stick”
(str. 10). Výrobné číslo si poznačte do kolónky uvedenej
nižšie.
Keď budete kontaktovať autorizovaného predajcu Sony
ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedenom
označení/čísle.
Model No.
Serial No.
INFORMÁCIA:
Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal
Communication Commision)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že
vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne
zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC.
Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu
dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto
zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon
v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie je inštalované
v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiadúce interferencie.
Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak
zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením
a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom
obvode ako je zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne
so skúseným rádio/TV technikom.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou
alebo zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne
uvedené v tomto návode na použitie sa zbavujete práva
na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
tohto zariadenia, navštívte stránku:
www.sony.com/walkmansupport
2SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Upozornenie pre
spotrebiteľov
Vyhlásenie o zhode
Obchodný názov:
Typové č.:
Zodp. spoločnosť:
Adresa:
Telefónne číslo:
SONY
NW-MS70D
NW-MS90D
NW-MS77DR
Sony Electronics Inc.
16450 W. Bernardo Dr, San
Diego, CA 92127 USA
858-942-2230
Informujte sa o spôsobe likvidácie batérií
podľa platných miestnych predpisov
a noriem.
Toto zariadenie spĺňa podmienky odseku B časti 15
predpisov FCC. Prevádzka je podmienená splneniu
dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže spôsobovať
rušivé interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať
všetky prijaté interferencie, vrátane interferencií,
ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
3SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Upozornenie
pre užívateľov
Dodávaný softvér
• Kopírovanie softvéru v celku alebo akýchkoľvek jeho
súčastí a sprievodného návodu na použitie alebo jeho
požičiavanie tretím osobám bez písomného povolenia
vlastníka autorských práv je v rozpore so zákonom.
• Spoločnosť SONY nenesie žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek hmotné poškodenia, finančné straty,
ani za reklamácie vznesené tretími stranami,
ktoré vzniknú používaním softvéru dodávaného s týmto
zariadením.
• V prípade výskytu akýchkoľvek problémov
so softvérom vyplývajúcich z výrobných závad bude
zodpovednosť spoločnosti SONY výhradne obmedzená
na výmenu chybného tovaru.
• Softvér je schválený len pre používanie spolu
so špecifikovaným zariadením.
• Právo na zmeny softvéru za účelom aktualizácie
vyhradené.
• Na poruchy zariadenia spôsobené používaním tohto
zariadenia s iným, než dodávaným softvérom sa
nevzťahujú záručné podmienky.
OpenMG a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
SonicStage a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
“MagicGate Memory Stick” je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
“Memory Stick” a
sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
“Memory Stick Duo” a
sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
sú obchodné značky
“MagicGate” a
spoločnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a príslušné logá sú
obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows a Windows Media sú ochranné
známky alebo obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v U.S.A a/alebo ostatných krajinách.
US a zahraničné patenty sú používané v licencii
spoločnosti Dolby Laboratories.
Všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú všeobecne obchodnými značkami
alebo ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.
V tomto návode nie sú označenia TM a ® vždy uvádzané.
Program ©2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation
Dokumentácia ©2004 Sony Corporation
Tento návod popisuje spôsob ovládania
a prevádzky zariadenia Network Walkman.
Podrobnosti o používaní dodávaného softvéru
SonicStage pozri v návode na používanie
softvéru SonicStage.
4SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Obsah
Prehľad ................................................ 6
Možnosti používania Network
Walkman ................................... 6
Ďalšie funkcie .................................. 7
Pamäťová karta “MagicGate
Memory Stick” ......................... 8
Používanie pamäťovej karty
“Memory Stick” (nedodávaná)
v zariadení Network Walkman .... 9
Krok 1: Kontrola obsahu balenia ...... 10
Krok 2: Nabíjanie akumulátora ........ 11
Umiestnenie ovládacích prvkov ........ 13
Network Walkman ........................ 13
Displej ........................................... 14
Základné operácie
Prenos audio súborov z počítača do vášho
Network Walkmana .................... 15
Upozornenie ku prehrávaniu
skladieb s limitovanou
periódou prehrávania
(Timeout contents) ................. 18
Upozornenie ku prehrávaniu
skladieb s limitovaným
počtom prehraní ...................... 18
Nahrávanie na váš Network Walkman
— Iba pre NW-MS77DR ........... 19
Počúvanie hudby zo zariadenia
Network Walkman ..................... 22
Funkcia Group .............................. 23
Ďalšie operácie .............................. 24
Odpojenie slúchadiel od
zariadenia Network Walkman .... 25
Nasadenie krytu konektora
pre dodávaný predlžovací
kábel slúchadiel ...................... 26
Pokročilejšie operácie
Režim prehrávania ............................ 27
Prepínanie režimu zobrazovania ....... 28
Výber režimu zobrazovania
pre skupiny ............................. 29
Zobrazenie zostávajúceho času
pre nahrávanie
— Iba pre NW-MS77DR ........... 29
Nastavenie vysokých a hlbokých tónov
(Digital sound preset) ................. 30
Výber nastavenia kvality zvuku .... 30
Nastavenie kvality zvuku ............... 31
Zablokovanie ovládacích prvkov
(HOLD) ..................................... 32
Ukladanie iných než audio údajov .... 32
Nastavenie zariadenia Network
Walkman
Nastavenie hodín Network Walkmana
podľa nastavenia času v PC ........ 33
Úprava aktuálnych nastavení času
(DATE-TIME) ............................ 34
Obmedzenie úrovne hlasitosti
(AVLS) ....................................... 35
Nastavenie predvolenej hlasitosti
(Preset volume) .......................... 35
Nastavenie úrovne hlasitosti
v predvolenom režime ............ 35
Prepnutie do manuálneho režimu .... 36
Vypnutie zvukového signálu
(BEEP) ....................................... 37
Zmena nastavenia podsvietenia ......... 37
Zmena nastavenia synchro nahrávania
— Iba pre NW-MS77DR .......... 38
Voľba rýchlosti dátového toku
— Iba pre NW-MS77DR ........... 39
Úprava názvu skladby a názvu
skupiny (EDIT NAME)
— Iba pre NW-MS77DR ........... 39
Ďalšie funkcie
Vymazanie audio súboru (ERASE) .. 41
Reorganizácia skladieb (REGROUP) 42
Nabíjanie akumulátora pomocou USB
prepojenia (USB CHARGE) ...... 43
Formátovanie pamäte (FORMAT) .... 44
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ...............
Pred likvidáciou vášho
Network Walkmana ................
Riešenie problémov ...........................
Resetovanie zariadenia ..................
Čo sa deje? ....................................
Chybové hlásenia ..........................
Technické údaje ................................
Slovník ..............................................
Prehľad Menu ...................................
Index .................................................
45
46
48
48
48
53
56
57
59
60
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
5SK
Prehľad
Možnosti používania Network Walkman
Najskôr musíte do vášho počítača nainštalovať program SonicStage. Môžete jednoducho prenášať digitálne
audio súbory z vášho počítača do vstavanej Flash pamäte alebo na pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”
(nedodávanú) kompatibilnú s MagicGate a vziať si ich zo sebou kdekoľvek.
1 Uloženie
Služby EMD (Electric
Music Distribution)
Audio CD
disky
Audio súbory vo
formáte MP3, WAV
a Windows® Media
digitálnych
audio súborov
do PC.
2 Prenos súborov
Stiahnite si
najnovšie
audio
súbory!
Uložte si
obľúbené
skladby!
do zariadenia
Network
Walkman.
USB prepojenie
3 Počúvanie hudby
zo zariadenia
Network Walkman.
6SK
”NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Ďalšie funkcie
• Malé rozmery, nízka hmotnosť, ochrana pred preskakovaním, povrch odolný proti poškriabaniu, mobilita.
• Približne 44 hodín*1 nepretržitého prehrávania pri použití nabíjateľného Ni-MH akumulátora.
• Hybridná jednotka: môžete uložiť digitálne audio súbory do vstavanej Flash pamäte alebo na pamäťovú
kartu “Memory Stick Duo” (nedodávanú) kompatibilnú s MagicGate.
• NW-MS70D/MS77DR: Flash pamäť s kapacitou 256MB umožňuje uložiť až 11 hodín*2 hudby.
• NW-MS90D: Flash pamäť s kapacitou 512 MB umožňuje uložiť až 23 hodín*2 hudby.
• Dodávaný program SonicStage umožňuje prenášať nahrané skladby do počítača pomocou kolísky
(NW-MS77DR) a nahrávať skladby z audio CD diskov na pevný disk počítača vo formáte ATRAC3plus
(vysoká kvalita zvuku, vysoká kompresia).
• Vysoko rýchlostný prenos údajov pomocou USB kábla a USB kolísky.
• Podsvietený LCD displej: môžete zobraziť názvy skladieb a mená interpretov.
• Funkcia Group: výber skladieb pre prehrávanie len z konkrétneho albumu.
• Funkcia ukladania (Storage): možnosť ukladania rôznych druhov dát a tiež audio súborov.
• NW-MS77DR: môžete nahrávať skladby*3 z audio CD disku atď., pomocou nahávacej kolísky bez potreby
použitia postupu v počítači.
*1 Líši sa podľa formátu dát. V tomto prípade sa výdrž akumulátora vzťahuje na nepretržité prehrávanie audio súborov
vo formáte ATRAC3.
*2 Líši sa podľa prenosovej rýchlosti pri zázname. V tomto prípade sa dostupný čas pre záznam vzťahuje na záznam
pri rýchlosti 48 kb/s vo formáte ATRAC3plus.
*3 Použiteľné pri formáte ATRAC3plus s dátovým tokom 64/48 kb/s.
POZNÁMKY:
• Používanie záznamu je možné len pri domácej produkcii. Verejná a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníka
autorských práv.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania alebo za poškodenie dát, zapríčinených problémami
so zariadením Network Walkman alebo PC.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
7SK
Možnosti používania Network Walkman (pokračovanie)
Pamäťová karta “MagicGate Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick” je záznamové IC médium novej generácie, ktoré je veľmi malé a ľahké
a má omnoho vyššiu kapacitu záznamu než disketa. Pamäťová karta “Memory Stick” je určená pre
výmenu a zdieľanie digitálnych údajov medzi zariadeniami kompatibilnými s “Memory Stick”. Pretože je
vymeniteľná, je možné ju použiť aj ako externé pamäťové médium.
Veľkosti kariet “Memory Stick”
Existujú dva druhy (veľkosti) kariet “Memory Stick”: štandardná karta “Memory Stick” a malá karta
“Memory Stick Duo”. S adaptérom pre kartu Duo môžete používať kartu “Memory Stick Duo”
v zariadeniach pracujúcich s kartou “Memory Stick” so štandardnou veľkosťou. V tomto zariadení
používajte karty “Memory Stick Duo” (karty “Memory Stick” s malými rozmermi).
Typy kariet “Memory Stick”
Existuje päť typov “Memory Stick”: váš Network Walkman podporuje len pamäťové karty “Memory Stick
Duo”, kompatibilné s MagicGate.*
1 “Memory Stick PRO”: “Memory Stick PRO” je možné používať v “Memory Stick PRO”
kompatibilných zariadeniach. Je vybavená technológiou ochrany autorských práv “MagicGate”.
2 “Memory Stick-R”: Údaje uložené na karte “Memory Stick-R” nie je možné prepisovať. Kartu je
možné používať v “Memory Stick-R” kompatibilných zariadeniach. Na kartu nie je možné ukladať
údaje chránené technológiou ochrany autorských práv “MagicGate”.
3 “Memory Stick”: Môžete ukladať všetky údaje, okrem údajov chránených technológiou ochrany
autorských práv “MagicGate”.
4 “MagicGate Memory Stick”: “MagicGate Memory Stick” je vybavená technológiou ochrany
autorských práv “MagicGate”.
5 “Memory Stick ROM”: “Memory Stick ROM” je karta “Memory Stick”, na ktorej sú už originálne
uložené údaje. Je určená len pre čítanie. Údaje uložené v “Memory Stick ROM” nie je možné prepísať
alebo vymazať.
* Kartu “Memory Stick” môžete tiež používať pre čítanie/zápis údajov, ktoré nie sú chránené technológiou ochrany
autorských práv.
Technológia “MagicGate”
“MagicGate” je technológia ochrany autorských práv určená pre karty “MagicGate Memory Stick”
a kompatibilné zariadenia (napr. Network Walkman). Autorizáciou sa zabezpečí, že chránený obsah
záznamu sa prenáša len medzi kompatibilnými zariadeniami a kartou “MagicGate Memory Stick”.
Chránený obsah sa tak zaznamenáva a prenáša v zakódovanom formáte, aby sa predišlo
neautorizovanému kopírovaniu alebo prehrávaniu.
8SK
”NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Používanie pamäťovej karty “Memory Stick”
(nedodávaná) v zariadení Network Walkman
Príprava karty “Memory Stick Duo” kompatibilnej s MagicGate.
Karta “Memory Stick” sa so zariadením nedodáva. Aj keď existuje niekoľko typov kariet “Memory Stick”,
váš Network Walkman podporuje len karty “ Memory Stick Duo” kompatibilné s MagicGate.
Pri kúpe karty “Memory Stick” sa presvedčite, či ste si vybrali kartu “Memory Stick Duo” kompatibilnú
s MagicGate označenú logom
a
.
Poznámka
Váš Network Walkman podporuje karty “Memory Stick Duo” kompatibilné s MagicGate s kapacitou až 128 MB.
Poznámky k používaniu karty “Memory Stick Duo”
• Počas čítania/zapisovania údajov nevyberajte kartu “Memory Stick Duo” z tohto zariadenia.
• V nasledovných prípadoch sa môžu poškodiť údaje.
– Počas čítania/zápisu údajov sa Network Walkman vybral Z USB kolísky alebo sa odpojil USB kábel.
– Kartu “Memory Stick” používate na miestach ovplyvnených statickým alebo elektrickým poľom.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
Poznámky k formátovaniu (inicializácia)
Karta “Memory Stick Duo” sa predáva formátovaná vo formáte FAT ako štandard.
Pre formátovanie karty “Memory Stick” použite zariadenie vhodné na formátovanie kariet “Memory Stick”.
Ak kartu “Memory Stick” naformátujete pomocou programu Windows Explorer, zobrazí sa “FORMAT
ERROR” (str. 53) a audio súbory nebude možné prehrávať v Network Walkmane. Pod OS Windows XP
môžete kartu “Memory Stick” naformátovať správne. Ak formátujete kartu “Memory Stick”, vykonajte
jedno z uvedeného:
• Postupujte podľa pokynov v časti “Formátovanie pamäte” na str. 44.
• Formátovanie pomocou dodávaného softvéru SonicStage.
Podrobnosti o formátovaní pomocou programu SonicStage sú v súbore “SonicStage Online Help.”
Zobrazenie v okne Windows Explorer
Po pripojení Network Walkmana k PC pomocou dodávaného USB kábla môžete v okne Windows Explorer
zobraziť dáta uložené na karte “Memory Stick” alebo vo vstavanej pamäti Flash ako externú jednotku (napr.
jednotka D).
• Údaje prenesené programom SonicStage a audio údaje nahrané priamo z digitálneho/analógového
zariadenia (iba pre NW-MS77DR) budú uložené v priečinku “HIFI”. Needitujte dáta uložené v priečinku
“HIFI” pomocou softvéru Windows Explorer. Dáta kopírované alebo editované pomocou softvéru
Windows Explorer nie je možné prehrávať v Network Walkmane.
• Môžete zobraziť údaje uložené pomocou iného “Memory Stick” kompatibilného zariadenia
(formáty JPEG, MPEG atď.).
Podrobnosti o práci s dátami (okrem priečinku “HIFI”) pozri v návode na použitie zariadenia,
ktoré vykonalo záznam týchto dát.
9SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Krok 1: Kontrola obsahu balenia
Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.
NW-MS70D/MS77DR
NW-MS90D (US model)
• Network Walkman (1)
• Slúchadlá (1)
•
•
•
•
•
AC adaptér (pre dodávanú USB kolísku) (1)
Ochranné puzdro (1)
Popruh na krk (1)
Predlžovací kábel pre slúchadlá (1)
Optický digitálny kábel (1)
(Iba pre NW-MS77DR)
• CD-ROM disk (1)
• Návod na použitie (1)
• Návod na použitie softvéru SonicStage (1)
NW-MS90D (nie US model)
• Network Walkman (1)
• Slúchadlá (1)
• Násadky na slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
Násadky na slúchadlá
(veľkosť S)
Násadky na slúchadlá
(veľkosť L)
NW-MS70D/MS90D
• USB kolíska (1)
Pre majiteľov modelu NW-MS90D
(nie US model)
VÝSTRAHA
Dodávané slúchadlá majú vypracovaný dizajn pre
silný hlbokotónový zvuk. Slúchadlá
nepoužívajte počas vedenia vozidla.
• Slúchadlá nepoužívajte počas bicyklovania alebo
vedenia kéhokoľvek motorového vozidla.
• Potenciálne riziko vzniká aj pri počúvaní pri
vysokej hlasitosti počas chôdze, hlavne pri
prechode cez cestu. Mali by ste vždy dbať
na zvýšenú opatrnosť alebo pri možných rizikových
situáciách prehrávač nepoužívať.
Pri používaní slúchadiel môžete počuť neprirodzený
zvuk, ako napr. trenie izolácie kábla o váš odev.
Nejedná sa o poruchu.
Výrobné číslo
Výrobné číslo je potrebné pre registráciu
zákazníka. Číslo je vyznačené vo vnútri krytu slotu
pre kartu “Memory Stick”.
NW-MS77DR
• Nahrávacia USB kolíska (1)
Stlačením tlačidla vysunutie “Memory Stick”
otvorte kryt a poznačte si výrobné číslo
(Serial No.).
Tlačidlo vysunutia
“Memory Stick”
• USB kábel (1)
Slot pre kartu
“Memory Stick”
Výrobné číslo
10SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Krok 2: Nabíjanie akumulátora
Pred používaním Network Walkmana nabite vstavaný akumulátor.
Zapojte AC adaptér podľa obrázka nižšie. Keď zariadenie vložíte do USB kolísky alebo nahrávacej USB
kolísky, ovládacie tlačidlá na vašom Network Walkmane sú zablokované.
1
Pripojte AC adaptér.
Zapojte DC konektor sieťového AC adaptéra do konektora DC IN na USB kolíske alebo nahrávacej
USB kolíske. Elektrickú koncovku z AC adaptéra pripojte do elektrickej zásuvky.
NW-MS70D/MS90D
Do elektrickej
zásuvky
AC adaptér
Do DC IN
NW-MS77DR
Do elektrickej
zásuvky
Do DC IN
AC adaptér
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
11SK
Krok 2: Nabíjanie akumulátora (pokračovanie)
2
Vložte váš Network Walkman do dodávanej USB kolísky alebo nahrávacej USB kolísky.
Poznámka
Network Walkman nasaďte v smere šípky, podľa obrázka.
NW-MS70D/MS90D
Konektor pre USB
kolísku
Indikátor
prístupu
Indikátor
CHARGE
(nabíjanie)
USB kolíska
NW-MS77DR
Nahrávacia
USB kolíska
Konektor
pre USB
kolísku
Indikátor
prístupu
Indikátor
CHARGE
Indikátor CHARGE na USB kolíske
alebo nahrávacej USB kolíske sa rozsvieti
a začne sa nabíjanie. Nabíjanie môže trvať
cca 90 minút*. Po ukončení nabíjania
indikátor CHARGE zhasne.
Akumulátor odporúčame nabíjať nepretržite
minimálne 30 minút. Pred nabíjaním trvá
Network Walkmanu kvôli ochrane
akumulátora cca 15 minút, kým skontroluje
stav akumulátora.
* Hodnota udáva čas nabíjania vybitého
akumulátora pri okolitej teplote v rozsahu 5 °C
až 35 °C. V závislosti od stavu vybitia
akumulátora môže byť čas nabíjania kratší.
Ak akumulátor nabíjate pri nízkej teplote,
nabíjanie bude trvať dlhšie.
Výdrž akumulátora
(nepretržité používanie)
Formát ATRAC3: Približne 44 hodín
Formát ATRAC3plus: Približne 36 hodín
Indikátor kapacity akumulátora
Ikona akumulátora na displeji (str. 14) sa mení
nasledujúcim spôsobom.
Akumulátor
s nízkou
kapacitou
Nedostatočná
kapacita pre
prehrávanie
Nabite
akumulátor
Poznámky
• Akumulátor nabíjajte pri okolitej teplote v rozsahu
5 °C až 35 °C.
• Počas nabíjania nie je možné prehrávanie.
12SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Umiestnenie ovládacích prvkov
Podrobnosti o jednotlivých prvkoch pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Network Walkman
Predná strana
Zadná strana
1 Ovládač VOL (+/–) (str. 23, 35)
6 Displej (str. 14, 27, 53 až 55)
Podrobnosti o displeji a ikonách sú na str. 14.
2 Konektor slúchadiel (str. 25)
3 Kryt konektora (str. 25 až 26)
7 Ovládač Shuttle
(str. 24, 27 až 44)
4 Tlačidlo SOUND/AVLS
(str. 30, 35)
8 Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
(str. 23 až 24, 27 až 44)
5 Tlačidlo vysunutia “Memory Stick”
(str. 15, 19, 24)
9 Tlačidlo RESET (str. 48)
0 Konektor USB kolísky (str. 12, 17, 21)
qa Prepínač HOLD (zablokovanie ovládacích
prvkov) (str. 32)
qs Tlačidlo MENU (str. 27 až 44, 59)
Krátkym stláčaním MENU môžete prepínať
zobrazenie času.
qd Indikátor prístupu (str. 17)
qf Slot pre kartu “Memory Stick”
(str. 15, 19, 24)
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
13SK
Umiestnenie ovládacích prvkov (pokračovanie)
Displej
1 Zobrazenie textovej/grafickej informácie
(str. 27)
Zobrazenie čísla skladby, názvu skladby,
aktuálneho dátumu a času (str. 28 až 34),
chybového hlásenia (str. 18, 53 až 55)
a ponuky Menu.
Stláčaním MENU prepínate režim
zobrazenia. Podrobnosti sú uvedené v časti
“Prepínanie režimu zobrazovania” na str. 28.
Podrobnosti o zobrazení počas nahrávania sú
uvedené v časti “Nahrávanie na váš Network
Walkman” na str. 19 až 21.
2 Indikácia režimu prehrávania (str. 27)
Zobrazí sa zvolený režim prehrávania.
3 Indikátor AVLS (str. 35)
Indikácia sa zobrazuje, ak je funkcia AVLS
aktivovaná.
4 Indikácia predvoleného režimu Digital sound
(digitálny zvuk)
(str. 30 až 31)
Zobrazí sa zvolený režim zvuku.
5 Indikátor “Memory Stick” (str. 15, 19)
Ikona je zobrazená, ak je v slote vložená karta
“Memory Stick” (nedodávaná).
6 Indikátor kapacity akumulátora (str. 12)
Zobrazuje sa stav akumulátora.
14SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Základné operácie
Prenos audio súborov z počítača do vášho
Network Walkmana
1
Do počítača nainštalujte program SonicStage z dodávaného CD-ROM disku.
Základné operácie
Poznámka
Pred prvým pripojením vášho Network Walkmana k počítaču najprv nainštalujte do počítača program
SonicStage z dodávaného CD-ROM disku. Aj keď už je program SonicStage nainštalovaný,
pred pripojením vášho Network Walkmana k počítaču nainštalujte program SonicStage
z dodávaného CD-ROM disku (môže byť dostupná aktualizácia programu.)
Krok 1 je potrebné vykonať len pred prvým pripojením Network Walkmana k PC.
Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie softvéru SonicStage
2
Import audio súborov do programu SonicStage.
Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie softvéru SonicStage
3
Pripravte zariadenie, na ktoré chcete údaje uložiť.
Vložte kartu “Memory Stick Duo” kompatibilnú s MagicGate (nedodávaná) do slotu vo vašom Network
Walkmane.*
Keď je karta “Memory Stick” vložená, na displeji Network Walkmana je indikovaná značkou
.
* Váš Network Walkman obsahuje vstavanú pamäť Flash s kapacitou pamäte 256 MB (NW-MS70D/MS77DR)/
512MB (NW-MS90D). Network Walkman môžete používať bez externej pamäte. Ak nepoužijete kartu “Memory
Stick”, preskočte krok 3 a pokračujte krokom 4.
Poznámky
Tlačidlo vysunutia
“Memory Stick” Eject
Slot pre kartu
“Memory Stick”
Karta “Memory
Stick Duo”
kompatibilná s
MagicGate
• Pred pripojením vášho Network Walkmana
k počítaču sa presvedčite, či nie je prepínač
ochrany proti vymazaniu (str. 46) na karte
“Memory Stick Duo” nastavený do polohy
“LOCK.”
• Kartu “Memory Stick Duo” vkladajte do slotu,
kým nezacvakne na svoje miesto.
• Podrobnosti o vybratí karty “Memory Stick
Duo” sú na str. 24.
• Na kartu “Memory Stick Duo” nič nenaliepajte,
aby sa nezalepila v slote.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
15SK
Prenos audio údajov z PC do zariadenia Network Walkman (pokračovanie)
4
Pripojte Network Walkman k PC.
1 Pripojte AC adaptér*.
Zapojte dodávaný AC adaptér do konektora DC IN na USB kolíske alebo nahrávacej USB kolíske a do
elektrickej zásuvky.
2 Pripojte USB kolísku alebo nahrávaciu USB kolísku k počítaču.
Malý konektor USB kábla pripojte do USB konektora na USB kolíske alebo nahrávacej USB kolíske a väčší
konektor pripojte do USB konektora na PC.
NW-MS70D/MS90D
USB kábel
(dodávaný)
Do USB
konektora
Do USB konektora
na PC
2
USB kolíska
AC adaptér*
Do DC IN
Do
elektrickej
zásuvky
1
NW-MS77DR
USB kábel
(dodávaný)
Nahrávacia
USB kolíska
Do USB konektora
na PC
Do USB
konektora
2
AC adaptér*
Do DC IN
1
Do
elektrickej
zásuvky
* Akumulátor môžete nabíjať bez AC adaptéra. Pripojte Network
Walkman k PC (2). Zvolením “USB CHG: ON” (str. 43) v Menu
aktivujete nabíjanie akumulátora prostredníctvom PC. Časté
používanie USB nabíjania však môže zapríčiniť vyššiu spotrebu
vstavaného akumulátora v PC.
3 Nastavte prepínač nahrávania. (Iba pre NW-MS77DR)
Nastavte prepínač nahrávania do polohy “USB/KEY PROTECT.”
16SK
Prepínač nahrávania
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
4 Vložte váš Network Walkman do dodávanej USB kolísky alebo nahrávacej USB kolísky.
Na displeji Network Walkmana je indikované hlásenie “CONNECT” a počas sprístupňovania bliká kontrolka
prístupu.
Základné operácie
Poznámka
Network Walkman nasaďte v smere šípky, podľa obrázka.
NW-MS70D/MS90D
Konektor pre USB
kolísku
Indikátor
prístupu
USB kolíska
NW-MS77DR
Konektor pre
USB kolísku
Indikátor
prístupu
Nahrávacia
USB kolíska
Poznámky
• Počas sprístupňovania PC Network Walkmanom bliká indikátor prístupu.
• Počas blikania indikátora prístupu neodpájajte USB kábel ani nevyberajte Network Walkman z USB kolísky
alebo nahrávacej USB kolísky. Prenášané dáta sa môžu poškodiť.
• Pri použití USB rozbočovača alebo predlžovacieho USB kábla nie je fungovanie Network Walkmana zaručené.
Network Walkman pripojte k PC priamo cez vhodný USB kábel.
• Niektoré USB zariadenia pripojené k PC môžu rušiť funkčnosť Network Walkmana.
• Keď je zariadenie pripojené k PC, všetky ovládacie prvky na Network Walkmane sú neaktívne. Ak nasadíte
Network Walkman do USB kolísky alebo nahrávacej USB kolísky pripojenej k PC počas prehrávania, prehrávanie
sa zastaví a na displeji Network Walkmana sa zobrazí hlásenie “CONNECT”.
• Keď je Network Walkman pripojený k PC, údaje uložené vo vstavanej pamäti Flash môžete zobraziť v okne
softvéru Windows Explorer. Ak je však v slote zariadenia vložená karta “Memory Stick”, zobrazia sa údaje
uložené na karte “Memory Stick”.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
17SK
Prenos audio údajov z PC do zariadenia Network Walkman (pokračovanie)
5
Prenos audio údajov do vášho Network Walkmana.
Informácie o prenose audio súborov do vstavanej pamäte Flash alebo na kartu “Memory Stick Duo” kompatibilnú
s MagicGate (nedodávaná) pozri v osobitnom návode na použitie programu SonicStage.
z Rada
Informácie o prenose audio súborov späť do počítača pozri v návode na použitie programu SonicStage alebo v súbore
Online Help pre program SonicStage.
Upozornenie ku prehrávaniu skladieb s limitovanou
periódou prehrávania (Timeout contents)
Niektoré skladby distribuované cez Internet (služba EMD) majú limitovanú časovú periódou prehrávania.
Ak sa pokúsite prehrávať skladbu, ktorej povolený časový limit uplynul bude blikať hlásenie “EXPIRED”
a po chvíli sa začne prehrávať ďalšia skladba.
Takúto skladbu nie je možné prehrávať ani pomocou softvéru SonicStage alebo ju preniesť do Network
Walkmana. Vymažte takéto skladby.
Upozornenie ku prehrávaniu skladieb s limitovaným
počtom prehraní
Network Walkman neprehrá skladby s vyčerpaným počtom prehraní.
Ak sa pokúsite prehrávať skladbu, ktorej povolený počet prehraní sa vyčerpal, bude blikať hlásenie
“EXPIRED” a skladba sa neprehrá.
18SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Nahrávanie na váš Network Walkman
— Iba pre NW-MS77DR
Poznámka
Nahrávanie z digitálneho audio zariadenia pomocou optického digitálneho kábla je možné len vtedy, ak má zdroj zvuku
(CD, MD atď.) vzorkovaciu frekvenciu 44,1 kHz. Pri nahrávaní zdroja s inou vzorkovacou frekvenciou použite analógové
nahrávanie, pripojením nahrávacieho kábla do konektora LINE OUT atď.
1
Základné operácie
Môžete nahrávať skladbu do vášho Network Walkmana z digitálneho audio zariadenia (napr. CD prehrávač)
pomocou optického digitálneho kábla (dodávaný) alebo z analógového audio zariadenia (napr. kazetový
magnetofón) pomocou prepojovacieho kábla (nedodávaný) bez potreby použitia počítača.
Pripravte zariadenie, na ktoré chcete skladby nahrať.
Pri nahrávaní do vstavanej pamäte Flash
Vyberte kartu “Memory Stick Duo” kompatibilnú s MagicGate (nedodávaná) z Network Walkmana.
(Ak ju ponecháte vloženú, skladby sa nahrajú na kartu “Memory Stick Duo”). Informácie o vybratí karty “Memory
Stick Duo” pozri na str. 24.
Pri nahrávaní na kartu “Memory Stick”
Do Network Walkmana vložte kartu “Memory Stick Duo” kompatibilnú s MagicGate (nedodávaná).
.
Po vložení karty “Memory Stick” sa na displeji zobrazí
Poznámky
Tlačidlo vysunutia
“Memory Stick” Eject
Slot pre kartu
“Memory Stick”
Karta “Memory
Stick Duo”
kompatibilná s
MagicGate
• Ak použijete kartu “Memory Stick”, nastavte
prepínač ochrany proti vymazaniu (str. 46)
na karte “Memory Stick” do polohy pre zápis.
• Kartu “Memory Stick” pevne zasuňte do slotu,
kým nezacvakne.
• Na kartu “Memory Stick Duo” nič nenaliepajte,
aby sa nezalepila v slote.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
19SK
Nahrávanie na váš Network Walkman (pokračovanie)
2
Pripojte Network Walkman k digitálnemu/analógovému zariadeniu.
1 Pripojte AC adaptér.
Zapojte dodávaný AC adaptér do konektora DC IN na nahrávacej USB kolíske a potom do elektrickej zásuvky.
2 Prepojte nahrávaciu USB kolísku s digitálnym/analógovým zariadením.
Pripojte nahrávací kábel do konektora LINE IN (OPTICAL) na nahrávacej USB kolíske a potom do digitálneho
výstupného konektora (optického)* na digitálnom audio zariadení.
Nahrávací kábel (optický
digitálny kábel, prepojovací
kábel atď.)
Do konektora
LINE IN
(OPTICAL)
CD prehrávač, kazetový
magnetofón atď.
Do digitálneho
výstupného konektora
(optického)/konektora
LINE OUT
AC adaptér
Do DC IN
Do
elektrickej
zásuvky
* Analógové audio zariadenie pripojte do konektora LINE OUT atď.
Poznámka
Počas nahrávania nie je možné nabíjať akumulátor. Nezabudnite akumulátor nabiť pred nahrávaním.
3 Nastavte prepínač nahrávania.
Prepínač nahrávania nastavte do polohy “LINE IN”.
Prepínač nahrávania
20SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
4 Vložte Network Walkman do nahrávacej USB kolísky.
Poznámka
Network Walkman nasaďte v smere šípky, podľa obrázka.
Nahrávacia
USB kolíska
3
Základné operácie
Konektor pre
USB kolísku
Spustite nahrávanie.
Keď nie je aktivované synchro nahrávania
1 Pozastavte prehrávanie CD disku atď., ktorý chcete nahrať.
2 Stlačte tlačidlo REC/PAUSE na nahrávacej USB kolíske.
Indikátor LED na nahrávacej USB kolíske sa rozsvieti a začne sa nahrávanie. Na ľavej strane displeja sa zobrazí
ikona REC a vpravo sa zobrazí názov skladby*. Potom sa zobrazí zostávajúci čas nahrávania (počítadlo zvyšného
času).
3 Zahájte prehrávanie CD disku atď.
Keď je aktivované synchro nahrávanie
1 Stlačte tlačidlo REC/PAUSE na nahrávacej USB kolíske.
Indikátor LED na nahrávacej USB kolíske začne blikať a nahrávanie sa pozastaví. Začne blikať ikona REC,
ktorá označuje synchro nahrávanie, rýchlosť dátového toku a zvyšný čas nahrávania.
2 Zahájte prehrávanie CD disku atď.
Po zahájení nahrávania sa rozsvieti indikátor nahrávania na nahrávacej USB kolíske a začne sa nahrávanie.
Po zobrazení názvu skladby* sa zobrazí zostávajúci čas nahrávania (počítadlo zvyšného času).
* Názov skladby sa zobrazí ako “GxxxTxxx” (číslo skupiny a názov skladby).
Zrušenie nahrávania
Stlačte tlačidlo STOP na nahrávacej USB kolíske.
Pozastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo REC/PAUSE na nahrávacej USB kolíske. Počas pauzy indikátor LED bliká. Stlačením tlačidla REC/
PAUSE bude nahrávanie pokračovať.
z Rada
Pre aktivovanie/zrušenie synchro nahrávania pozri “Zmena nastavenia synchro nahrávania” na str. 38.
Poznámky
• Synchro nahrávanie je možné vykonať len pri nahrávaní z digitálneho audio zariadenia pomocou optického
digitálneho kábla.
• Ak pozastavíte nahrávanie, zostávajúca časť aktuálnej skladby od toho bodu bude nahraná ako nová skladba.
21SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Počúvanie hudby zo zariadenia
Network Walkman
Pred počúvaním hudby najprv nabite akumulátor (str. 11) a preneste/nahrajte (iba pre NW-MS77DR) audio
súbory do vstavanej pamäte Flash alebo na kartu “Memory Stick Duo” kompatibilnú s MagicGate
(nedodávaná) (str. 15 až 21).
Poznámka
Pri používaní vášho Network Walkmana ho nezabudnite najprv vybrať z USB kolísky alebo nahrávacej USB kolísky.
1
Nasaďte si slúchadlá.
Najprv sa presvedčite, či je kryt konektora zablokovaný. Network Walkman môžete nosiť vďaka slúchadlám
a popruhu na krk. Ak používate Network Walkman vložený vo vrecku alebo batohu, použite dodávaný predlžovací
kábel pre slúchadlá. (str. 25 až 26)
1 Jeden koniec dodávaného popruhu na krk upevnite
podľa obrázka na kábel slúchadiel.
Presvedčite sa, či sú konce dodávaného popruhu na krk
upevnené ku káblu slúchadiel, tak aby sa neuvoľnil.
2 Popruh si dajte okolo krku podľa obrázka a upevnite
druhý koniec popruhu na kábel slúchadiel.
Zablokovanie
krytu konektora
** Iba NW-MS90D (nie US model) **
Správne použitie násadiek na slúchadlá
Ak násadky nie sú správne nasadené, nemusíte
počuť nízke tóny. Pre lepšiu kvalitu zvuku
nastavte násadky na slúchadlách tak, aby vám
pasovali do uší alebo ich zatlačte do uší, aby ste
ich mali pohodlne upevnené v ušiach.
Pri zakúpení sú nasadené násadky veľkosti M.
Ak vám násadky nepasujú do uší, vyskúšajte
niektoré z dodávaných veľkostí S alebo L.
Poznámka
Keď budete nastavovať dĺžku kábla slúchadiel, držte
koniec popruhu na krk.
22SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
2
Spustite prehrávanie.
2 Otáčaním ovládača
VOL (+/–) nastavte
úroveň hlasitosti.
Ak je zvolený štandardný režim prehrávania,
prehrávanie sa zastaví automaticky po prehraní
poslednej skladby*.
* Keď je vložená karta “Memory Stick” (nedodávaná), po
prehraní poslednej skladby zo vstavanej pamäte Flash
sa budú prehrávať skladby uložené na karte “Memory
Stick”.
Prepínač HOLD
(Nastavte
do polohy
vypnutia
blokovania)
Ak prehrávanie nezačne
Presvedčite sa, či je prepínač HOLD nastavený do polohy
vypnutia blokovania (str. 32).
Zastavenie prehrávania
Základné operácie
1 Stlačte tlačidlo
Prehrávanie/
Zastavenie.
Stlačte tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie.
Nastavte hlasitosť
a MANUAL (str. 35 až 36).
Hlasitosť je možné nastaviť v režime PRESET
z Rada
Ak Network Walkman v režime zastavenia neovládate
cca 10 sekúnd, displej sa automaticky vypne.
Ak rolujú názvy skladby atď., displej sa vypne
po dokončení rolovania.
Funkcia Group
Funkcia Group umožňuje triedenie obľúbenej hudby v Network Walkmane. Pomocou funkcie Group
môžete prenášať alebo prehrávať skladby podľa albumu.
Informácia o usporiadaní do skupiny sa môže vymazať alebo poškodiť, ak skladbu prenesenú na kartu
“Memory Stick” pomocou funkcie Group editujete na zariadení bez podpory funkcie Group.
Vstavaná pamäť
Flash
Karta “Memory Stick”
Group1
Track1
Track2
Track3
Group4
Track1
Track2
Track3
Group2
Track1
Track2
Track3
Group5
Track1
Track2
Track3
Group3
Track1
Track2
Track3
Group6
Track1
Track2
Track3
Track1
Track2
Track3
Track1
Track2
Track3
Track1
Track1
• Prehrávanie začne v poradí: skladby z pamäte Flash,
potom údaje z karty “Memory Stick”.
• Číslo skladby je poradové číslo skladby v jednotlivej
skupine.
• Ovládačom Shuttle môžete prepínať medzi režimom
názvu skladby (Track Name) a režimom Group.
• V režime Group sa namiesto názvov skladieb zobrazujú
názvy skupín. Operácie ako preskakovanie (Skip)
alebo opakovanie (Repeat) sa aplikujú pre skupiny.
Prenášanie skupín
Audio súbory prenášané softvérom SonicStage sa vždy
po prenose do vstavanej pamäte Flash alebo na kartu
“Memory Stick” zoskupujú.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
23SK
Počúvanie hudby zo zariadenia Network Walkman (pokračovanie)
Ďalšie operácie
Vybratie karty “Memory Stick”
(nedodávaná)
Stlačením tlačidla vysunutia “Memory Stick” otvorte slot
pre kartu “Memory Stick”. Jemne zatlačte na kartu
“Memory Stick” a vyberte ju.
Ovládač Shuttle
Pre Potiahnite
(.)
Pre
Stlačte
(>)
(Potvrdenie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo vysunutia
“Memory Stick”
Tlačidlo
Prehrávanie/Zastavenie
Jedenkrát jemne zatlačte.
z Rada
Ovládačom Shuttle môžete prepínať režim Group.
Pre
Operácie s ovládačom
Shuttle
Posuv na začiatok
ďalšej skladby*1
Otočte ovládač Shuttle
doprava (>)
Posuv na začiatok
aktuálnej skladby*1
Otočte ovládač Shuttle
doľava (.)
Posuv na začiatok
ďalšej skupiny*2
Potiahnite a otočte ovládač
Shuttle doprava (>)
Posuv na začiatok
predchádzajúcej
skupiny*2
Potiahnite a otočte ovládač
Shuttle doľava (.))
Zrýchlený posuv
vpred*3
Otočte ovládač Shuttle
doprava (>) a pridržte
ho otočený.
Zrýchlený posuv
vzad*3
Otočte ovládač Shuttle
doľava (.) a pridržte
ho otočený.
*1 Otáčaním a pridržaním ovládača Shuttle počas
zastavenia môžete prepínať na začiatky ďalších
(aktuálnej a predchádzajúcich) skladieb súvislo.
*2 Potiahnutím, otáčaním a pridržaním ovládača Shuttle
počas zastavenia môžete prepínať na začiatky ďalších
(aktuálnej a predchádzajúcich) skupín súvislo.
*3 Rýchlosť zrýchleného posuvu vpred/vzad sa zvyšuje,
ak operácia trvá 5 sekúnd.
24SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Odpojenie slúchadiel od zariadenia Network Walkman
Tento postup je potrebný, keď používate dodávaný predlžovací kábel pre slúchadlá.
1 Otáčaním krytu konektora doľava odpojte konektor
od Network Walkmana.
3 Zložte adaptér.
Ak sa adaptér nedá zložiť, vytlačte
ho guľkovým perom atď.
4 Zložte kryt konektora.
Základné operácie
Adaptér
2 V smere šípky vytiahnite kryt konektora z konektora.
Poznámky
• Kryt konektora je určený pre používanie s dodávanými
slúchadlami a predlžovacím káblom.
• Kryt konektora a adaptér skladujte na bezpečnom
mieste, aby nedošlo k ich strate.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
25SK
Počúvanie hudby zo zariadenia Network Walkman (pokračovanie)
Nasadenie krytu konektora pre dodávaný predlžovací
kábel slúchadiel
Predlžovací kábel pre slúchadlá je vhodný,
ak nosíte Network Walkman vo vrecku alebo
batohu.
4 Koncovku kábla slúchadiel spolu s krytom konektora
pripojte do konektora pre slúchadlá.
Slúchadlá pripojte do konektora pre
slúchadlá na Network Walkmane, pričom
napasujte označenia (a) oproti sebe
a otočte kryt konektora doprava tak,
aby zacvakol na svoje miesto.
Ak nie je konektor slúchadiel úplne
zasunutý do konektora, kryt konektora sa
môže uvoľniť.
1 Založte koncovku predlžovacieho kábla do krytu
konektora.
Kryt konektora
2 Nasaďte adaptér na kábel slúchadiel a úplne zasuňte
adaptér do krytu konektora.
Adaptér
3 Úplne zasuňte koncovku kábla slúchadiel do krytu
konektora.
5 Ku slúchadlám pripojte predlžovací kábel.
Poznámka
Pri pripájaní/odpájaní slúchadiel do/z Network Walkmana
alebo pri nasadzovaní/skladaní krytu konektora na/z kábla
slúchadiel neťahajte za samotný kábel. Môžete kábel
pretrhnúť.
26SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Pokročilejšie operácie
3
Režim prehrávania
Audio súbor môžete prehrávať piatimi spôsobmi:
opakovať všetko, opakovať jednu skladbu,
opakovať v náhodnom poradí, opakovať skupinu
a opakovať skupiny v náhodnom poradí.
Zobrazované LCD displej
ikony*
Štandardné
prehrávanie
bez indikácie
Opakovanie
všetkých skladieb
Zobrazí sa ikona zvoleného režimu
prehrávania.
NORMAL
All Repeat
Opakovanie
aktuálnej skladby
1
Opakovanie
všetkých skladieb
v náhodnom poradí
SHUF
Ikona režimu prehrávania.
4
1 Repeat
Opakovanie
aktuálnej skupiny
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Shuf Rep
GP Rep
Opakovanie
všetkých skupín
v náhodnom poradí
Stlačte tlačidlo MENU.
Pokročilejšie operácie
Režim prehrávania
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
požadovaný režim prehrávania
a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
SHUF GP Shuf Rep
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Obnovenie štandardného režimu
prehrávania
* Po kroku 3 sa zobrazí ikona.
V kroku 3 zvoľte “NORMAL”.
Ovládač Shuttle
Pre
(.)
Poznámky
Pre
(>)
Stlačte
(Potvrdenie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
1
• Ak nepoužijete žiadny ovládací prvok cca 60 sekúnd,
zobrazenie sa automaticky prepne do zobrazenia
pre štandardné prehrávanie.
• Ak vo vstavanej pamäti Flash alebo na karte “Memory
Stick” nie sú žiadne audio súbory, nie je možné nastaviť
žiadny režim prehrávania.
• Ak vysuniete kartu “Memory Stick” alebo presuniete
audio súbor z/do softvéru SonicStage, nastavený režim
prehrávania sa zruší.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“PLAYMODE >” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie výber potvrďte.
NORMAL
27SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Ovládač Shuttle
Pre
(.)
Prepínanie režimu
zobrazovania
Počas prehrávania alebo zastavenia môžete
na displeji zobraziť čísla alebo názvy skladieb.
V režime Menu ovládačom Shuttle prepínate
režim zobrazovania.
Pre
(>)
Stlačte
(Potvrdenie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
• Lap Time: Režim zobrazenia uplynulého času
1
Za názvom skladby a menom interpreta sa zobrazí
nasledovné.
Číslo skladby
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
PLAYMODE>
Uplynutý čas
2
009 01:36
Stav prehrávania*
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“DISPLAY >” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie výber potvrďte.
Zvolený režim zobrazenia bliká.
* Pred prehraním skladby sa zobrazí ikona média
(médium s uloženými audio súbormi).
Vstavaná pamäť Flash:
Karta “Memory Stick”:
Prehrávanie : Striedavo sa zobrazí
a
LapTime
3
.
Zastavenie: Zobrazenie ikony média.
Vyhľadávanie skladby: Zobrazí sa >
alebo ..
Rýchly posuv: Zobrazí sa M alebo m.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
požadovaný režim zobrazenia
a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
Zobrazenie sa prepne do zvoleného režimu
zobrazenia.
• Title: Režim zobrazenia názvu
Zobrazí sa názov skladby a meno interpreta. Ak má titul
(názov skladby) viac než 12 znakov, bude automaticky
rolovať.
Title/Artis
• Track info: Režim zobrazenia informácií
o skladbách
Zobrazí sa názov skladby, CODEC a prenosová
rýchlosť. Ak má informácia viac než 12 znakov,
bude automaticky rolovať.
Title/Codec/
Počas vyhľadávania skladby, zrýchleného posuvu
vpred/vzad sa zobrazuje pozícia prehrávania.
DISPLAY>
4
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Poznámka
Ak nepoužijete žiadny ovládací prvok cca 60 sekúnd,
zobrazenie sa automaticky prepne do zobrazenia pre
štandardné prehrávanie.
28SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Výber režimu
zobrazovania pre skupiny
V ktoromkoľvek režime Menu môžete potiahnutím
ovládača Shuttle zvoliť zobrazenie pre skupinu.
Ovládač Shuttle
Potiahnite
Zobrazenie
zostávajúceho času
pre nahrávanie
— Iba pre NW-MS77DR
Ak je vo vašom Network Walkmane vložená karta
“Memory Stick”, môžete zobraziť zostávajúci čas
nahrávania na kartu “Memory Stick”, a ak nie je,
môžete zobraziť čas nahrávania do vstavanej
pamäte Flash.
Ovládač Shuttle
Pre
(.)
Pokročilejšie operácie
Môžete zobraziť zostávajúci čas nahrávania
do vstavanej pamäte Flash alebo na kartu
“Memory Stick Duo” (nedodávaná). (Zostávajúci
čas nahrávania je možné zobraziť len keď je
prehrávanie zastavené; nie je možné ho zobraziť
počas prehrávania.)
Pre
Stlačte
(>)
(Potvrdenie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
z Rada
Zostávajúci čas nahrávania sa líši v závislosti od rýchlosti
dátového toku pri nahrávaní (48 kb/s - 64 kb/s).
Podrobnosti o rýchlosti dátového toku pozri v časti
“Voľba rýchlosti dátového toku” na str. 39.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “REC
REMAIN >” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie voľbu potvrďte.
Zobrazí sa zostávajúci čas nahrávania.
-11h37m 48k
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
29SK
Zobrazenie zostávajúceho času pre
nahrávanie (pokračovanie)
3
Po zistení zostávajúceho času
nahrávania stlačte tlačidlo Prehrávanie/
Zastavenie.
4
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Nastavenie vysokých
a hlbokých tónov
(Digital sound
preset)
Môžete nastaviť vysoké alebo hlboké tóny. Môžete
si predvoliť dva nastavenia a počas prehrávania
môžete zvoliť ktorékoľvek z nich.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Výber nastavenia kvality
zvuku
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Výrobné nastavenie
Kvalita
zvuku
SOUND 1
(S1)
SOUND 2 SOUND OFF
(S2)
(Štandardný zvuk)
Hlboké tóny
+1
+3
±0
Vysoké tóny
±0
±0
±0
Tlačidlo
SOUND/AVLS
Stláčaním tlačidla SOUND/AVLS zvoľte
“S1” alebo “S2”
S1
S2
(žiadna indikácia)
Obnovenie štandardného nastavenia
kvality zvuku
Zvoľte “SOUND OFF”
30SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Nastavenie kvality zvuku
5 Otáčaním ovládača Shuttle nastavte
zvýraznenie vysokých tónov a stlačením
tlačidla Prehrávanie/Zastavenie
nastavenie potvrďte.
Môžete upraviť nastavenie hlbokých a vysokých
tónov.
Kvalita zvuku
Úroveň zvýraznenia
Hlboké tóny
-4 až +3
Vysoké tóny
-4 až +3
4
Stlačte tlačidlo MENU
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Nastavenie “SOUND 2”
V časti 1 kroku 3 zvoľte “SOUND :2 >”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Ovládač Shuttle
Pre
(.)
Stlačte
(Potvrdenie)
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Pre
(>)
Pokročilejšie operácie
Požadovanú nastavenú kvalitu zvuku môžete
uložiť ako predvoľby “Sound 1” a “Sound 2”.
Počas prehrávania môžete nastavenú kvalitu zvuku
aplikovať.
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“SOUND >” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie voľbu potvrďte.
SOUND 2
3
Nastavte kvalitu zvuku nastavenia
“SOUND 1.”
1 Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“SOUND :1 >” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie voľbu potvrďte.
2 Keď sa zobrazí “SOUND 1:B >”,
jedenkrát stlačte tlačidlo Prehrávanie/
Zastavenie.
3 Otáčaním ovládača Shuttle nastavte
zvýraznenie hlbokých tónov a stlačením
tlačidla Prehrávanie/Zastavenie
nastavenie potvrďte.
4 Keď sa zobrazí “SOUND 1:T >”,
jedenkrát stlačte tlačidlo Prehrávanie/
Zastavenie.
31SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Zablokovanie
ovládacích prvkov
(HOLD)
Ukladanie iných
než audio údajov
Údaje z pevného disku PC môžete prenášať
do vstavanej pamäte Flash alebo na kartu
“Memory Stick” pomocou softvéru Windows
Explorer.
Network Walkman môžete chrániť pred
náhodným svojvoľným stlačením ovládacieho
prvku pri nosení.
Vstavaná pamäť Flash alebo karta “Memory
Stick” sa v okne Windows Explorer zobrazuje
ako externá jednotka (napr. jednotka D).
Prepínač HOLD
Ak je v slote Network Walkmana vložená karta
“Memory Stick”, zobrazia sa len údaje na karte
“Memory Stick”. Ak chcete zobraziť údaje
vo vstavanej pamäti Flash, vyberte kartu
“Memory Stick“ zo slotu v Network Walkmane.
Poznámka
Nie je možné používať softvér SonicStage, kým pracujete
s funkciou pre ukladanie dát Network Walkmana
za účelom práce so súbormi uloženými vo vstavanej
pamäti Flash alebo na karte “Memory Stick”. Ak sa
pokúsite pracovať súčasne so softvérom aj so zariadením,
zobrazí sa chybové hlásenie “Cannot access the Device/
media.” (Nedá sa sprístupniť jednotka/médium).
Posuňte prepínač HOLD v smere
šípky.
Zablokujete všetky ovládacie prvky na zariadení.
Ak stlačíte ovládací prvok, keď je prepínač HOLD
v polohe On (zapnutý), bliká hlásenie “HOLD”.
Zrušenie funkcie HOLD
Prepnite prepínač HOLD proti smeru šípky.
32SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Nastavenie zariadenia
Network Walkman
Nastavenie hodín
Network
Walkmana podľa
nastavenia času
v PC
3
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“OFF” a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
4
Stlačte tlačidlo MENU
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Ak je funkcia nastavená na “ON”, čas
na Network Walkmane sa automaticky nastaví
podľa interných hodín PC, keď Network
Walkman pripojíte k PC (musí byť aktívny
softvér SonicStage). Výrobné nastavenie je
“ON”.
Zmena nastavenia na “ON”
V kroku 3 zvoľte “ON”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Nastavenie dátumu a času na Network Walkmane
pozri v časti “Úprava aktuálnych nastavení času
(DATE-TIME)” na str. 34.
Ovládač Shuttle
Pre
(.)
Stlačte
(Potvrdenie)
Pre
(>)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
Zmena nastavenia na “OFF”
Nastavenie zariadenia Network Walkman
Skladby s limitovanou časovou periódou nie je
možné prehrávať, ak na Network Walkmane nie
je nastavený čas. Nastavte čas.
Nastavenie času Network Walkmana sa nemení,
aj keď je Network Walkman pripojený k PC.
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “PC
CLK:” a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
PC CLK:ON
33SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Úprava aktuálnych
nastavení času
(DATE-TIME)
4
Podľa kroku 3 nastavte “mesiac”
a “deň”
Po nastavení dátumu otáčaním ovládača
Shuttle a po potvrdení nastavenia stlačením
tlačidla Prehrávanie/Zastavenie sa zobrazenie
prepne na zobrazenie času.
Môžete nastaviť a zobraziť aktuálny čas.
Čas na Network Walkmane môžete tiež nastaviť
podľa interných hodín PC, keď Network Walkman
pripojíte k PC. (str. 33)
1:00
5
Ovládač Shuttle
Pre
(.)
Otáčaním ovládača Shuttle nastavte
“hodinu” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie nastavenie
potvrďte.
Bliká číslica pre “minútu”.
Stlačte
(Potvrdenie)
Pre
(>)
1:00
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
1
6
Po nastavení “minúty” otáčaním ovládača
Shuttle stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie nastavenie potvrďte.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
7
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“DATE-TIME” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie výber potvrďte.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Zatlačte a pridržte tlačidlo MENU.
Aktuálny čas sa zobrazuje počas zatlačenia tlačidla.
Otáčaním ovládača Shuttle nastavte
“rok” a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie nastavenie potvrďte.
2004y 1m 1d
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Zobrazenie aktuálneho času
2004y 1m 1d
Bliká číslica pre “mesiac”.
Stlačte tlačidlo MENU.
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Bliká číslica pre “rok”.
3
Podľa kroku 5 nastavte “minútu”
Poznámky
• Ak ste zariadenie dlhší čas nepoužívali, nastavenie
dátumu a času sa môže vymazať.
• Ak čas nie je nastavený, dátum a čas sa zobrazí
ako “-- --”.
• Ak je PC CLK nastavené na “ON” (str. 33), nastavenie
času Network Walkmana sa automaticky nastaví podľa
interných hodín PC, keď je Network Walkman
pripojený k PC.
• V závislosti od krajiny zakúpenia, formát zobrazovania
času môže byť v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom
cykle.
Nie je možné prepínať medzi 12 a 24-hodinovým
cyklom.
V tomto návode sa používa zobrazenie v 24-hodinovom
cykle.
34SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Obmedzenie
úrovne hlasitosti
(AVLS)
Môžete nastaviť funkciu AVLS (Automatic
Volume Limiter System) pre obmedzenie
maximálnej úrovne hlasitosti, aby sa chránil sluch
alebo sa predišlo skresleniu zvuku. S aktívnou
funkciou AVLS môžete počúvať hudbu pri
primeranej hlasitosti.
Nastavenie
predvolenej
hlasitosti (Preset
volume)
Existujú dva režimy pre nastavenie hlasitosti.
Tlačidlo
SOUND/
AVLS
Zatlačte a pridržte SOUND/AVLS
na pol sekundy.
Ovládač VOL (+/–)
Pre (–)
Pre (+)
Ovládač Shuttle
Pre (.)
Zobrazí sa indikácia
(AVLS). Hlasitosť sa
udržiava na primeranej úrovni.
Zrušenie funkcie AVLS
Zatlačte a pridržte SOUND/AVLS, kým sa
indikácia
nevypne.
Pre
(>)
Stlačte
(Potvrdenie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
Nastavenie zariadenia Network Walkman
Manuálny režim:
Otáčaním ovládača VOL (+/–)
nastavte úroveň hlasitosti
v rozmedzí 0 až 31.
Predvolený režim:
Otáčaním ovládača VOL (+/–)
nastavte úroveň hlasitosti
na jednu z predvolených úrovní:
LO, MID alebo HI.
Nastavenie úrovne
hlasitosti v predvolenom
režime
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“VOL: MAN”.
VOL
:MAN
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
35SK
Nastavenie predvolej hlasitosti
(Preset volume) (pokračovanie)
3
Prepnutie do manuálneho
režimu
Stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie potvrďte výber.
1
Bliká “MAN”.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
4
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “SET >”
VOL
2
:SET>
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“VOL: SET”.
VOL
5
3
Stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie potvrďte výber.
Bliká “VOL LO xx”*.
* “xx” je číselné vyjadrenie úrovne hlasitosti.
Stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie potvrďte výber.
Bliká “SET >”.
4
VOL LO xx
6
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“MAN”.
VOL
Nastavte predvolenú úroveň hlasitosti:
LO, MID alebo HI.
1 Otáčaním ovládača VOL (+/–) nastavte
úroveň hlasitosti pre predvoľbu LO.
2 Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “VOL
MID xx” a otáčaním ovládača VOL (+/–)
nastavte úroveň hlasitosti pre predvoľbu
MID.
3 Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “VOL
HI xx” a otáčaním ovládača VOL (+/–)
nastavte úroveň hlasitosti pre predvoľbu
HI.
7
Stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie potvrďte výber.
8
Stlačte tlačidlo MENU.
:SET>
:MAN
5
Stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie potvrďte výber.
6
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
V tomto nastavení je možné nastaviť úroveň
hlasitosti otáčaním ovládača hlasitosti.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
V tomto nastavení je možné nastaviť úroveň
hlasitosti pre jednotlivé predvoľby: LO, MID
alebo HI.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Poznámka
Ak je aktívna funkcia AVLS (str. 35), skutočná hlasitosť
môže byť nižšia, než nastavená úroveň.
36SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Vypnutie
zvukového signálu
(BEEP)
Zmena nastavenia
podsvietenia
Zvukový signál Network Walkmana je možné
vypnúť.
Menu
Režim podsvietenia
OFF
Vždy vypnuté
ON
Zapnuté na 3 sekundy po každej
operácii (alebo kým sa nedokončí
rolovanie)
Môžete zvoliť nastavenie ON alebo OFF.
Ovládač Shuttle
Pre (.)
Ovládač Shuttle
Pre (.)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
Stlačte
(Potvrdenie)
Pre
(>)
Tlačidlo MENU
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
Zobrazí sa ponuka Menu.
Nastavenie na “ON”
PLAYMODE>
2
1
Zobrazí sa ponuka Menu.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“BEEP:” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie výber potvrďte.
PLAYMODE>
2
Bliká “ON”.
Stlačte tlačidlo MENU.
BEEP:ON
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“LIGHT:” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie výber potvrďte.
Bliká “OFF”.
3
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“OFF” a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
BEEP:OFF
4
Nastavenie zariadenia Network Walkman
Stlačte
(Potvrdenie)
Pre
(>)
LIGHT:OFF
3
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “ON”
a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
LIGHT:ON
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
4
Stlačte tlačidlo MENU
Zobrazenie sa prepne do štandardného zobrazenia.
Zmena nastavenia na “ON”
V kroku 3 zvoľte “ON”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Zmena nastavenia na “OFF”
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
V kroku 3 zvoľte “LIGHT: OFF”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
37SK
Zmena nastavenia
synchro
nahrávania
3
— Iba pre NW-MS77DR
4
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “ON”
a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
SYNC:ON
Môžete zvoliť nastavenie pre synchro nahrávanie.
Ak nastavíte synchro nahrávanie na “ON”,
nahrávanie začne automaticky pri detekovaní
zvuku (signálu) z pripojeného zariadenia (CD
prehrávača atď.) (iba pri nahrávaní z digitálneho
audio zariadenia pripojeného pomocou optického
digitálneho kábla). Ak zariadenie zistí prítomnosť
časti bez signálu, nahrávanie sa automaticky
pozastaví. Po opätovnej detekcii signálu bude
nahrávanie pokračovať.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Vypnutie funkcie (OFF)
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Môžete zvoliť nastavenie ON alebo OFF
z Rada
Menu
Dôsledok nastavenia
ON
Aktivovanie synchro nahrávania
OFF
Zrušenie synchro nahrávania
Ak sa pri nahrávaní vyskytne časť bez signálu, nahrávanie
sa automaticky pozastaví. Po opätovnom detekovaní
signálu bude nahrávanie pokračovať. Ak sa pri nahrávaní
vyskytne časť bez signálu na viac ako 5 minút,
nahrávanie sa automaticky ukončí.
Počiatočné nastavenie je OFF.
Ovládač Shuttle
Pre
(.)
Poznámky
Pre
Stlačte
(>)
(Potvrdenie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
1
• Synchro nahrávanie nie je možné vykonať pri použití
analógového audio zariadenia.
• Počas synchro nahrávania nie je možné manuálne
pozastaviť nahrávanie.
• Počas nahrávania nemeňte nastavenie synchro
nahrávania. Nahrávanie nemusí byť správne dokončené.
• Ak sa pri nahrávaní vyskytne časť bez signálu,
ale obsahuje šum, nahrávanie sa nemusí pozastaviť.
• Ak je v skladbe počas synchro nahrávania niekoľko
sekúnd bez signálu, v mieste opätovnej detekcie signálu
bude vytvorená nová skladba.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“SYNC:” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie nastavenie
potvrďte.
Bliká “OFF”.
SYNC:OFF
38SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Voľba rýchlosti
dátového toku
Úprava názvu
skladby a názvu
skupiny
(EDIT NAME)
— Iba pre NW-MS77DR
Môžete zvoliť rýchlosť dátového toku (48 kb/s
alebo 64 kb/s) používanú pri formáte
ATRAC3plus. Čím je vyššia rýchlosť, tým je
lepšia kvalita zvuku. Zvyšuje sa však aj veľkosť
audio údajov.
— Iba pre NW-MS77DR
Môžete upraviť názov nahranej skladby/skupiny.
Názov skladby/skupiny môžete editovať len keď je
prehrávanie zastavené, nie počas prehrávania. Nie
je možné upraviť meno interpreta.
Ovládač Shuttle
Pre
(.)
Pre
Stlačte
(>)
(Potvrdenie)
Tlačidlo MENU
Pre
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
1
Stlačte
(>)
(Potvrdenie)
Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
Zobrazí sa ponuka Menu.
1
PLAYMODE>
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“BITRATE:” a stlačením Prehrávanie/
Zastavenie nastavenie potvrďte.
Bliká “OFF”.
BITRATE:48k
3
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
požadovanú rýchlosť dátového toku
a stlačením Prehrávanie/Zastavenie
nastavenie potvrďte.
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“EDIT NAME >” a stlačením
Prehrávanie/Zastavenie nastavenie
potvrďte.
Nastavenie zariadenia Network Walkman
Ovládač Shuttle
Pre Potiahnite
(.)
G001T001
BITRATE:64k
4
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
39SK
Úprava názvu skladby a názvu
skupiny (EDIT NAME)
(pokračovanie)
3
5
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Zvoľte požadovanú skladbu
alebo skupinu, ktorú chcete upraviť.
Pri úprave názvu skladby
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
požadovaný názov skladby a stlačením
tlačidla Prehrávanie/Zastavenie nastavenie
potvrďte.
Ďalšie editačné funkcie:
Pre
Postup
Presunutie
kurzora
Potiahnite a otočte ovládač Shuttle
Pri úprave názvu skupiny
Potiahnutím ovládača Shuttle zobrazte
názov skupiny a otočením zvoľte
požadovaný názov skupiny a stlačením
tlačidla Prehrávanie/Zastavenie nastavenie
potvrďte.
Vloženie
medzery pred
kurzor
Zvoľte posledný znak
Vymazanie
znaku nad
kurzorom
Stlačte tlačidlo SOUND/AVLS
Keď zvolíte názov skladby/skupiny, začne
blikať prvý znak/číslo/symbol a môžete začať
s úpravou názvu.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Zrušenie editovania
Stlačte tlačidlo MENU.
G001T001
Poznámky
4
Upravte názov titulu/skupiny.
1 Ak ste v kroku 3 zvolili skupinu, zatlačte
ovládač Shuttle.
2 Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
požadovaný znak/číslo/symbol a stlačte
tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie.
Zvolený znak/číslo/symbol je potvrdený
a bliká ďalší znak.
T001T001
• Môžete upraviť iba názvy skladieb/skupín uložené
v audio údajoch, nahraných pomocou nahrávacej USB
kolísky. Ak zvolíte audio údaje prenesené programom
SonicStage vo vašom počítači, zobrazí sa “CANNOT
EDIT” a názov nie je možné upraviť. Aj keď nahráte
audio údaje pomocou nahrávacej USB kolísky, ak ste
ich názvy skladieb/skupín upravovali pomocou
programu SonicStage, nie je možné ich upraviť
vo vašom Network Walkmane.
• Typ znakov, ktoré je možné použiť sú abecedné znaky
(A-Z, a-z), číslice (0-9) a symboly (” ( ) , _ ‘ medzera).
• Maximálny počet znakov, ktoré môžete zadať, je 20.
z Rada
Typ znaku/čísla/symbolu môžete zmeniť
otočením a pridržaním ovládača Shuttle.
Pri zobrazení požadovaného typu uvoľnite
ovládač Shuttle. Otáčaním zvoľte požadovaný
znak/číslo/symbol.
3 Po úprave názvu opakovaním kroku 2
stlačte a pridržte tlačidlo Prehrávanie/
Zastavenie a potvrďte nastavenie.
Upravený názov je uložený.
TRCK1T001
40SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Ďalšie funkcie
3
Vymazanie audio
súboru (ERASE)
Skladby uložené vo vstavanej pamäti Flash
alebo na karte “Memory Stick Duo”
(nedodávaná) môžete vymazávať po jednotlivých
skladbách alebo po skupinách. Pred vymazaním
skladby skladbu skontrolujte.
Ak sa skladby vymažú, softvér SonicStage
ich identifikuje ako späť prenesené skladby,
keď je Network Walkman pripojený k PC,
cez ktorý ste realizovali prenos. Z tohto dôvodu
počet možných operácií prenosu automaticky
vzrastie.
Ovládač Shuttle
Potiahnite
Pre
(.)
ERASE:N
Ak nič nevykonáte cca 10 sekúnd, operácia
vymazávania sa automaticky zruší.
4
ERASE:Y>
5
6
Pre
(>)
7
z Rada
Ovládačom Shuttle (potiahnutím a otáčaním)
môžete prepínať režim Group.
Stlačte tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie.
Po zobrazení hlásenia “ERASING” sa
skladba vymazáva. Po vymazaní skladby sa
zobrazí hlásenie “COMPLETE” a obnoví sa
zobrazenie z kroku 2.
Tlačidlo MENU
Stlačte tlačidlo MENU
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Stlačte tlačidlo MENU.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Zobrazí sa ponuka Menu.
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
PLAYMODE>
2
Stlačte tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie.
Zobrazí sa “Really?”.
Tlačidlo Prehrávanie/
Zastavenie
1
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “Y”.
Ďalšie funkcie
Stlačte
(Potvrdenie)
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
skladbu, ktorú chcete vymazať
a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
Zrušenie vymazávania skladby
V kroku 4 zvoľte “N”.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“ERASE” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie výber potvrďte.
ERASE
Audio súbor nie je možné vymazať počas
prehrávania.
Vymazanie skladby v skupine
Potiahnutím a otáčaním ovládača Shuttle zvoľte v kroku
3 skupinu, ktorú chcete vymazať.
Poznámky
• Skladbu nie je možné vymazať počas prehrávania.
(V Menu sa nezobrazí “ERASE”.)
• Audio súbory uložené na karte “Memory Stick” nie je
možné vymazávať, ak je ochranná klapka na karte
“Memory Stick” v polohe “LOCK” (zobrazí sa “MS
LOCKED”.)
• Počas zobrazenia “ERASING” nevyberajte kartu
“Memory Stick Duo”.
41SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Reorganizácia
skladieb (REGROUP)
Funkcia Group sa môže vypnúť*, ak ste vymazali/
pridali skladbu z/do pamäte Flash alebo z/na kartu
“Memory Stick Duo” prostredníctvom PC,
v ktorom nie je inštalovaný softvér SonicStage
(str. 15). V tomto prípade môžete funkciu Group
opäť aktivovať, ak audio súbor zaradíte do skupiny.
V prípade potreby editovania audio súboru pripojte
Network Walkman k PC a použite výhradne
softvér SonicStage.
4
Stlačte tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie.
Reogranizovanie skupiny sa začne a bliká
hlásenie “REGROUPING”. Po zaradení
audio súboru do skupiny sa zobrazí
“COMPLETE” a obnoví sa zobrazenie
z kroku 2.
5
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
* Poradie skladieb sa nezmení ani pri vypnutí funkcie
Group.
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Ovládač Shuttle
Poznámky
Pre (.)
Stlačte
(Potvrdenie)
• Skladby nie je možné zaradiť do skupiny počas
prehrávania. (V menu sa nezobrazí “REGROUP”.)
• Počas zobrazenia “REGROUP” nevyberajte kartu
“Memory Stick Duo”.
Pre
(>)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
z Rada
V niektorých prípadoch nebude možné obnovovať
alebo formovať skupiny. V prípade potreby
editovania audio súboru pripojte Network
Walkman k PC a použite výhradne softvér
SonicStage.
PLAYMODE>
2
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“REGROUP” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie výber potvrďte.
REGROUP:
N
Audio súbor nie je možné zaradiť
do skupiny počas prehrávania.
3
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “Y”
a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
Zobrazí sa “Really?”.
Really?
42SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
3
Nabíjanie
akumulátora
pomocou USB
prepojenia
(USB CHARGE)
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “ON”
a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
USB CHG:ON
4
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Nastavenie umožní nabíjanie akumulátora
pri pripojení Network Walkmana k PC cez USB
kábel. Akumulátor môžete nabíjať bez AC
adaptéra.
z Rada
Funkcia USB CHARGE je vhodná, ak chcete
nabíjať akumulátor Network Walkmana bez AC
adaptéra. Štandardne nabíjajte akumulátor cez AC
adaptér.
5
Pripojte Network Walkman k PC.
Pozri časť “Prenos audio údajov z PC
do zariadenia Network Walkman: krok 4”
na str. 16.
Nabíjanie začne.
Zmena nastavenia na “OFF”
Ovládač Shuttle
V kroku 3 zvoľte “OFF”.
Pre (.)
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Stlačte
(Potvrdenie)
Pre
(>)
Poznámka
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
1
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
z Rada
Štandardne nabíjajte akumulátor cez AC adaptér.
PLAYMODE>
2
Niektoré PC nemajú na výstupe z USB konektorov
dostatočné napätie. Ak nie je napätie dostatočné,
na monitore PC sa zobrazí chybové hlásenie a Network
Walkman sa nesprístupní. V takomto prípade odpojte
Network Walkman od PC a nastavte funkciu USB
CHARGE na OFF.
Ďalšie funkcie
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “USB
CHG:” a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
Bliká “OFF”.
USB CHG:OFF
43SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Formátovanie
pamäte (FORMAT)
V Network Walkmane môžete naformátovať
vstavanú pamäť Flash alebo kartu “Memory Stick
Duo” (nedodávaná).
Po naformátovaní pamäte sa vymažú všetky údaje.
Pred formátovaním všetky údaje skontrolujte. (Pri
formátovaní karty “Memory Stick” vymažete
aj údaje uložené na kartu inými zariadeniami.)
Komerčne dostupné karty “Memory Stick” sú už
formátované z výroby. Pred používaním nie je
potrebné ich formátovanie.
Ak je v slote Network Walkmana
vložená karta “Memory Stick”
1 Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “IN”
(vstavaná pamäť Flash) alebo “MS”
(“Memory Stick”).
FORMAT:IN>
2 Stlačením tlačidla Prehrávanie/Zastavenie
potvrďte výber.
3
Ovládač Shuttle
Zobrazí sa “Really?”.
Pre (.)
Stlačte
(Potvrdenie)
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte “Y”
a stlačením tlačidla Prehrávanie/
Zastavenie výber potvrďte.
4
Stlačte tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie.
Bliká hlásenie “FORMATTING”
a formátovanie začne.
Po dokončení formátovania sa zobrazí
hlásenie “COMPLETE” a obnoví sa
zobrazenie z kroku 2.
Pre
(>)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Prehrávanie/Zastavenie
5
Poznámka
Nie je možné používať kartu “Memory Stick”, ktorá bola
formátovaná iným zariadením, než Network Walkman
alebo iným softvérom, než SonicStage.
Podrobnosti sú uvedené na str. 9.
1
Zobrazenie sa prepne do štandardného
zobrazenia.
Zrušenie zobrazenia ponuky Menu
Stlačte tlačidlo MENU.
V zobrazení Menu zvoľte [RETURN] alebo stlačte
tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Zrušenie formátovania
PLAYMODE>
2
Stlačte tlačidlo MENU.
V kroku 3 zvoľte “N”.
Otáčaním ovládača Shuttle zvoľte
“FORMAT” a stlačením tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie výber potvrďte.
FORMAT:N
Počas prehrávania nie je možné
formátovanie.
Poznámka
• Počas prehrávania nie je možné formátovanie.
(V Menu sa nezobrazí “FORMAT”.)
• Formátovanie karty nie je možné, ak je ochranná
klapka na karte “Memory Stick” v polohe “LOCK”
(zobrazí sa “MS LOCKED”).
• Počas zobrazenia “FORMATTING” nevyberajte kartu
“Memory Stick Duo”.
z Rada
Ak sa audio súbory formátovaním vymažú,
softvér SonicStage ich identifikuje ako prenesené
audio súbory, keď je Network Walkman
pripojený k PC, cez ktorý ste realizovali prenos.
Z tohto dôvodu počet možných operácií prenosu
automaticky vzrastie.
44SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Ďalšie informácie
Slúchadlá
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Nevkladajte žiadne predmety do konektora DC
IN na USB kolíske.
• Neskratujte kontakty USB kolísky kovovými
predmetmi.
Bezpečnosť na cestách
Slúchadlá nepoužívajte počas bicyklovania alebo
vedenia akéhokoľvek motorového vozidla. Môže
dôjsť k nehode, naviac je to v niektorých krajinách/
oblastiach protizákonné. Takisto môže byť
nebezpečné počúvať hudbu v slúchadlách pri
vysokej hlasitosti počas chôdze, a to najmä pri
prechode cez cestu. Mali by ste vždy dbať na
zvýšenú opatrnosť alebo pri možných rizikových
situáciách prehrávač nepoužívať.
Zdroje napájania
• Používajte len AC adaptér a USB kolísku
alebo nahrávaciu USB kolísku dodávanú
s Network Walkmanom. Nepoužívajte iný AC
adaptér. Môžete spôsobiť poruchu Network
Walkmana.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, extrémnym
teplotám, vlhkosti alebo otrasom.
• Pri napájaní z AC adaptéra Network Walkman
do ničoho nezabaľujte. Prehriatie zariadenia
môže zapríčiniť jeho poruchu/poškodenie.
Zahrievanie
Zariadenie alebo USB kolíska sa počas nabíjania a
dlhej prevádzky zahrieva.
Ohľaduplnosť
Počúvajte pri nízkej hlasitosti. Umožní vám
to počuť aj vonkajšie zvuky a zároveň byť
ohľaduplný k ľuďom okolo vás.
Výstraha
V prípade búrky (bleskov) okamžite zložte
slúchadlá.
Čistenie
• Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou,
mierne navlhčenou vo vode alebo slabom
roztoku čistiaceho prostriedku.
• Pravidelne čistite konektor slúchadiel.
Poznámky
• Nepoužívajte drsnú handričku, čistiaci prášok
a rozpúšťadlá, akými sú lieh alebo benzín.
Môžete poškodiť povrchovú úpravu.
• Pri čistení konektorov dávajte pozor,
aby do USB kolísky alebo nahrávacej USB
kolísky nevnikla voda.
Ďalšie informácie
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je AC
adaptér zapojený v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať,
odpojte zdroj napájania. Pri odpájaní AC
adaptéra od elektrickej zásuvky ťahajte za
samotný adaptér, nikdy nie za šnúru.
Prevencia pred poškodením sluchu
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti.
Lekári varujú pred nepretržitým, hlasným
a dlhotrvajúcim počúvaním. Ak budete počuť
"pískanie v ušiach", znížte hlasitosť alebo
zariadenie vypnite.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
pri používaní vášho Network Walkmana, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
45SK
Bezpečnostné upozornenia
(pokračovanie)
Manipulácia s kartou “Memory Stick
Duo”
Pred likvidáciou vášho
Network Walkmana
Network Walkman má vstavaný Ni-MH
akumulátor. Pri likvidácii akumulátora postupujte
podľa príslušných predpisov.
A B
Informujte sa o spôsobe likvidácie batérií podľa
platných miestnych predpisov a noriem.
Poznámka
C
Network Walkman s výnimkou vybratia akumulátora
nerozoberajte.
• Na kartu “Memory Stick Duo” nič nenaliepajte,
aby sa nezalepila v slote.
• Nemôžete zaznamenať, editovať alebo vymazať
údaje na karte “Memory Stick”, keď je ochranná
klapka nastavená v polohe LOCK (A)
• Pre prepínanie prepínača použite vhodný
predmet.
• Počas čítania alebo zapisovania údajov
nevyberajte kartu “Memory Stick”.
• Aby ste predišli poškodeniu údajov.
– Počas čítania alebo zapisovania údajov
nevyberajte kartu “Memory Stick”
ani nevypínajte Network Walkman.
– Nepoužívajte Network Walkman na miestach
vystavených statickej elektrine alebo
elektrickému šumu.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri popisovaní na štítok na karte “Memory
Stick” silno netlačte. (C)
• Počas premiestňovania alebo skladovania karty
“Memory Stick” vkladajte karty do ich puzdra.
• Kovové predmety alebo vaše prsty nesmú prísť
do kontaktu s kovovými časťami kontaktov
karty “Memory Stick”. (B)
• Kartu “Memory Stick” nenechajte spadnúť,
neohýnajte ju ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu “Memory Stick” nerozoberajte
ani neupravujte.
• Kartu “Memory Stick” nenamáčajte.
• Nepoužívajte alebo neskladujte Network
Walkman na miestach, ktoré sú:
– Extrémne horúce, ako napríklad autá
zaparkované na slnku.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
– Veľmi vlhké alebo s korozívnymi plynmi.
Vybratie Ni-MH akumulátora
1 Krížovým skrutkovačom vyskrutkujte skrutky
(A a B) po bokoch.
A
B
2 Zložte kryt.
NiMH akumulátor
3 Odpojte konektor a vyberte akumulátor.
4 Zaizolujte konektor izolačnou páskou.
46SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Upozornenie pre spotrebiteľov
RECYKLÁCIA NiMH
AKUMULÁTOROV
NiMH (Nikel Metal Hydrid) akumulátory
sú recyklovateľné. Odovzdaním spotrebovaných
nabíjateľných akumulátorov do najbližšieho
zberného a recyklačného strediska prispejete
k ochrane životného prostredia.
Informujte sa o spôsobe likvidácie akumulátorov
podľa platných miestnych predpisov a noriem,
alebo na: http://www.rbrc.org/.
Upozornenie:
Pri manipulácii s poškodenými
alebo vytečenými NiMH akumulátormi
buďte opatrný a nedotýkajte sa ich
holými rukami.
Ďalšie informácie
47SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Riešenie problémov
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú akékoľvek problémy, skôr ako budete kontaktovať predajcu
Sony, pozri nasledujúci prehľad. Ak problém pretrvá, kontaktujte predajcu Sony. V prípade problémov
pri pripájaní k PC pozri v súbor Online Help v dodávanom softvéri.
Resetovanie zariadenia
Ak Network Walkman aj po vykonaní uvedených
opatrení z prehľadu pre riešenie problémov
nefunguje alebo nepočuť zvuk, vhodným
predmetom zatlačte tlačidlo Reset na viac než
1 sekundu.
z Rada
Pri stlačení tlačidla Reset nedôjde k vymazaniu
žiadneho audio súboru uloženého vo vstavanej
pamäti.
Tlačidlo RESET
Čo sa stalo?
Prevádzka
Problém
Príčina/Riešenie
Nepočuť žiadny zvuk.
Je počuť šum.
• Hlasitosť je nastavená na minimum.
c Zvýšte hlasitosť (str. 23).
• Slúchadlá nie sú správne pripojené.
c Pripojte slúchadlá správne (str. 26).
• Konektor slúchadiel je znečistený.
c Konektor vyčistite jemnou suchou handričkou.
• Prehrávate skladbu s limitovanou periódou prehrávania.
c Skladbu s uplynutou limitovanou periódou prehrávania nie je
možné prehrávať.
• V pamäti nie sú uložené žiadne audio súbory.
c Ak sa zobrazí “NO DATA”, preneste audio súbory z PC.
Ovládacie prvky sú nefunkčné.
• Prepínač HOLD je v polohe On.
c Prepínač HOLD prepnite do polohy Off (str. 32).
• V Network Walkmane kondenzovala vlhkosť.
c Network Walkman niekoľko hodín nepoužívajte.
• Akumulátor je slabý.
c Nabite akumulátor (str. 11).
• Network Walkman je v USB kolíske alebo nahrávacej USB kolíske.
c Keď je Network Walkman v USB kolíske alebo nahrávacej USB
kolíske, ovládacie prvky sú nefunkčné. Network Walkman vyberte
z USB kolísky alebo nahrávacej USB kolísky.
Funkcia AVLS je aktivovaná.
c Vypnite funkciu AVLS (str. 35).
Hlasitosť má nízku úroveň.
Pravý kanál v slúchadlách nereprodukuje Slúchadlá nie sú správne pripojené.
c Pripojte slúchadlá správne (str. 26).
žiadny zvuk.
Kapacita akumulátora je nedostatočná.
Prehrávanie sa svojvoľne vypína.
c Nabite akumulátor (str. 11).
48SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Displej
Problém
Príčina/Riešenie
Podsvietenie nesvieti.
LIGHT je nastavené na “OFF”.
c V režime Menu nastavte “LIGHT” na “ON” (str. 37).
V názve sa zobrazí “s”.
Znaky, ktoré Network Walkman nedokáže zobraziť sa nezobrazia.
c Dodávaným softvérom SonicStage zmeňte názov použitím vhodných
(zobraziteľných) znakov.
Nabíjanie akumulátora
Problém
Príčina/Riešenie
Výdrž akumulátora je krátka.
• Prevádzková teplota je nižšia než 5 °C.
c Kapacita akumulátora sa pri nižšej teplote znižuje.
Nejedná sa o poruchu.
• Network Walkman ste dlhší čas nepoužívali.
c Akumulátor nabite a znova vybite. Potom bude kapacita
dostatočná.
• Akumulátor treba vymeniť.
c Kontaktujte vášho predajcu Sony.
• Akumulátor sa nabíjal krátko.
c Pred nabíjaním trvá Network Walkmanu kvôli ochrane
akumulátora cca 15 minút, kým skontroluje stav akumulátora.
Akumulátor nabíjajte až do konca (kontrolka CHARGE musí
zhasnúť).
Zariadenie nepracuje správne.
c Stlačením tlačidla Reset resetujte zariadenie (str. 48).
Indikátor nabíjania bliká.
Akumulátor nabíjate pri vysokej alebo nízkej teplote.
c Akumulátor nabíjajte pri teplote 5 °C až 35 °C. Akumulátor sa pri
vysokej alebo nízkej teplote nenabíja, aby sa predišlo opotrebeniu.
Pripojenie k PC a dodávaný softvér
Problém
Príčina/Riešenie
Softvér sa nedá nainštalovať.
OS nie je kompatibilný s používaným softvérom.
c Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie softvéru SonicStage
Po pripojení k PC USB káblom sa
nezobrazí “CONNECT”.
• Počkajte na autorizáciu programu SonicStage.
Ďalšie informácie
Nesvieti indikátor nabíjania.
• V PC je spustená ďalšia aplikácia.
c Chvíľu počkajte a odpojte a znova zapojte USB kábel. Ak problém
pretrváva, odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova USB kábel
pripojte.
• USB kábel je odpojený.
c USB kábel pripojte správne.
• Používate USB rozbočovač.
c Fungovanie pri použití rozbočovača nie je zaručené. USB kábel
pripojte priamo k PC.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
49SK
Riešenie problémov (pokračovanie)
Problém
Príčina/Riešenie
PC nesprístupní Network Walkman
po jeho pripojení k PC.
• Network Walkman nie je správne vložený v USB kolíske
alebo nahrávacej USB kolíske.
c Network Walkman nasaďte do USB kolísky alebo nahrávacej USB
kolísky správne.
• USB kábel je odpojený.
c USB kábel pripojte správne.
• Nenainštalovali ste ovládač pre Network Walkman.
c Nainštalujte ovládač pre Network Walkman (str. 15).
Ovládač pre váš Network Walkman je nainštalovaný automaticky
pri inštalácii programu SonicStage z dodávaného CD-ROM disku.
Skladbu nie je možné preniesť.
• USB kábel nie je správne pripojený.
c USB kábel pripojte správne.
• Skladba už bola prenesená tri krát. (Program SonicStage ver. 2.0
a vyššie nepodlieha tomuto obmedzeniu.)
c Preneste skladbu do počítača a potom späť do vášho Network
Walkmana.
• Voľná kapacita (vstavanej pamäte Flash alebo karty “Memory Stick”)
nie je pre prenos audio súborov postačujúca.
c Preneste všetky nepotrebné skladby do počítača a zvýšte tak voľné
miesto.
• Vo vstavanej pamäti Flash je už uložených 400 skladieb alebo 400
skupín.
c Maximálny počet skladieb alebo skupín, ktoré je možné preniesť
do vstavanej pamäte Flash je 400.
• V karte “Memory Stick” je už uložených 400 skladieb alebo 400
skupín.
c Maximálny počet skladieb alebo skupín, ktoré je možné preniesť
na kartu “Memory Stick” je 400.
• Audio súbory s limitovanou periódou prehrávania alebo počtom
prehraní nemusí byť možné preniesť z dôvodu obmedzení vlastníka
autorských práv. Pre podrobnosti o nastaveniach pre jednotlivé audio
súbory kontaktujte predajcu.
• Karta “Memory Stick”, na ktorú prenášate audio súbory nie je
kompatibilná s technológiou MagicGate.
c Použite kartu “Memory Stick Duo” kompatibilnú s MagicGate.
Počet audio súborov, ktoré je možné
preniesť nie je veľký.
(Dostupný čas pre záznam je krátky.)
• Voľná kapacita (vstavanej pamäte Flash alebo karty “Memory Stick”)
nie je pre prenos audio súborov postačujúca, z dôvodu veľkosti
prenášaných audio súborov.
c Preneste všetky nepotrebné audio súbory späť do počítača a zvýšte
tak voľné miesto.
• Na médiu (vo vstavanej pamäti Flash alebo na karte “Memory
Stick”), kde chcete prenášať audio súbory sú uložené iné údaje, než
audio súbory.
c Premiestnite iné, než audio údaje do PC. Zvýši sa tak voľná
kapacita.
Audio súbory nie je možné preniesť späť • Cieľové umiestnenie pre prenos súborov do vášho Network
Walkmana je v inom PC, než v PC, ktorý vykonal operáciu prenosu.
do počítača.
c Audio súbory nie je možné preniesť do iného počítača, než do toho,
z ktorého ste predtým skladby preniesli do vášho Network
Walkmana.
• Audio súbor sa vymazal z PC použitého pri prenose do Network
Walkmana.
c Audio súbor nie je možné preniesť späť do počítača, ak sa súbor
vymazal z PC použitého pri prenose súboru do vášho Network
Walkmana. Vymažte takýto audio súbor tiež z Network
Walkmana.
50SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Problém
Príčina/Riešenie
Keď je Network Walkman pripojený
k počítaču, audio súbory sa občas sami
od seba presúvajú späť do počítača.
Ak audio súbor vymažete z Network Walkmana pomocou softvéru
SonicStage inštalovaného v inom PC, než v PC, ktorý sa použil
pri prenose, súbor sa po pripojení Network Walkmana K PC, ktorý sa
použil pri prenose, prenesie automaticky. Z tohto dôvodu počet
možných operácií prenosu automaticky vzrastie.
Po pripojení Network Walkmana k PC
sa zobrazí “Memory Stick”,
ale nevidno žiadne súbory.
• V zariadení nie je vložená karta “Memory Stick”.
c Vložte kartu “Memory Stick”.
• Nastal problém s kartou “Memory Stick”.
c Vložte kartu “Memory Stick” a skontrolujte displej Network
Walkmana, kým odpájate USB kábel. Ak sa zobrazí chybové
hlásenie, prečítajte ho (str. 53 až 54).
• Počítač sa prepol do úsporného režimu a znova späť do štandardného
režimu.
c Po navrátení počítača z úsporného režimu nemusí byť možné
správne preniesť súbory. Odpojte USB kábel a znova ho zapojte.
Prevádzka Network Walkmana počas
pripojenia k PC je nespoľahlivá.
Používate USB rozbočovač alebo USB predlžovací kábel.
c Fungovanie pri použití rozbočovača nie je zaručené. USB kábel
pripojte priamo do PC.
Po pripojení Network Walkmana
k počítaču sa na obrazovke počítača
zobrazí “Failed to authenticate Device/
Media”.
Network Walkman nie je správne pripojený k PC.
c Zatvorte softvér SonicStage a skontrolujte správnosť pripojenia USB
kábla. Reštartujte softvér SonicStage.
Nahrávanie (iba pre NW-MS77DR)
Príčina/Riešenie
Tlačidlá na nahrávacej USB kolíske
nefungujú.
• Nahrávacia USB kolíska nie je zapnutá.
c Zapojte dodávaný sieťový AC adaptér správne.
• Prepínač nahrávania je nastavený do polohy “USB/KEY PROTECT.”
c Nastavte prepínač do polohy “LINE IN.”
• Nahrávací kábel nie je pripojený do konektora LINE IN správne.
c Zapojte optický digitálny kábel alebo prepojovací kábel
(analógový kábel) do konektora the LINE IN správne.
Počas nahrávania sa vyskytla chyba.
• Súbory sa neprenášajú.
c Skontrolujte, či je zdroj zvuku (digitálne/analógové audio
zariadenie) správne prehrávaný. Pred reštartovaním nahrávania
po zobrazení chybového hlásenia nezabudnite stlačiť tlačidlo
STOP na nahrávacej USB kolíske.
Ďalšie informácie
Problém
• Zariadenie je vystavené vibráciám.
c Ak je zariadenie vystavené vibráciám, počas nahrávania sa môžu
vyskytnúť chyby. Umiestnite zariadenie na stabilné miesto a pred
pokračovaním v nahrávaní po zobrazení chybového hlásenia
stlačte tlačidlo STOP na nahrávacej USB kolíske.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
51SK
Riešenie problémov (pokračovanie)
Ostatné
Problém
Príčina/Riešenie
Počas ovládania Network Walkmana
nezaznieva zvukový signál.
BEEP je nastavené na “OFF”.
c V režime Menu nastavte “BEEP” na “ON” (str. 37).
Do slotu nie je možné vložiť kartu
“Memory Stick”.
• Kartu “Memory Stick” vkladáte nesprávne.
c Kartu “Memory Stick” vložte do Network Walkmana správne
(str. 15, 19).
• Na kartu “Memory Stick” ste niečo nalepili.
c Na kartu “Memory Stick” nič nelepte.
Aktuálny čas sa vynuloval.
Network Walkman ste dlhší čas nepoužívali (ani nenabíjali).
c Nejedná sa o poruchu.
Network Walkman alebo USB kolíska
alebo nahrávacia USB kolíska sa počas
nabíjania zahrieva.
Akumulátor sa nabíja alebo sa práve nabil.
c Network Walkman alebo USB kolíska alebo nahrávacia USB kolíska
sa počas nabíjania zahrieva.
Nie je možné používať kartu “Memory
Stick” používanú aj v iných
zariadeniach.
Karta “Memory Stick” bola formátovaná na inom zariadení než PC.
c Zálohujte potrebné údaje (napr. na pevný disk PC) a znova
naformátujte kartu “Memory Stick” v Network Walkmane (str. 44).
Nie je možné vyhľadať skupiny
na karte “Memory Stick”.
Údaje na karte “Memory Stick” alebo vo vstavanej pamäti Flash ste
editovali v zariadení, ktoré nepodporuje funkciu Group.
c Reorganizovanie pred pripojením počítača môže obnoviť skupiny
(str. 42).
Audio súbory uložené na karte
“Memory Stick” nie je možné
prehrávať na inom “Memory Stick”
kompatibilnom zariadení.
Pokúšate sa prehrávať súbor vo formáte ATRAC3plus v zariadení, ktoré
nie je s formátom ATRAC3plus kompatibilné.
c Súbory vo formáte ATRAC3plus je možné prehrávať len
na zariadeniach kompatibilných s formátom ATRAC3plus.
52SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Chybové hlásenia
Ak sa zobrazí chybové hlásenie, pozri nižšie uvedený prehľad.
Význam
Riešenie
ACCESS
Sprístupňovanie karty “Memory Stick”.
Počkajte na ukončenie prístupu k údajom.
Počas sprístupňovania kartu “Memory Stick”
nevyberajte.
AVLS
Keď je aktívna funkcia AVLS, hlasitosť
prekročila limitovanú úroveň.
Znížte hlasitosť alebo vypnite funkciu AVLS.
CANNOT PLAY
• Network Walkman z dôvodu
nekompatibility formátov nedokáže
prehrávať niektoré súbory.
• Operácia prenosu bola násilne ukončená.
Ak súbor nie je možné prehrávať, vymažte ho
z karty “Memory Stick”.
Podrobnosti pozri v časti “Vymazanie
neštandardných údajov z karty “Memory
Stick” alebo vstavanej pamäte Flash” (str. 55).
CANNOT REC
Po nasadení vášho Network Walkmana
do nahrávacej USB kolísky ste nastavili
prepínač nahrávania do polohy
“LINE IN.”
Nejedná sa o poruchu. Počkajte na
potvrdenie, že môžete zahájiť nahrávanie.
Nahrávanie zlyhalo.
Skontrolujte zapojenie nahrávacieho kábla
a znova zahájte nahrávanie.
Typ audio údajov nie je možné nahrať
v tomto zariadení.
Typ audio údajov, ktoré sa pokúšate nahrať,
nie je kompatibilný s týmto zariadením.
CONNECT
Network Walkman je pripojený k PC.
Nejedná sa o poruchu. Network Walkman
môžete ovládať cez softvér SonicStage
software, nie je však možné používať
ovládacie prvky na Network Walkmane.
ERROR
Bola detekovaná porucha.
Kontaktujte vášho predajcu Sony.
EXPIRED
• Uplynul limit povolený pre prehrávanie • Ak čas nie je nastavený, nastavte aktuálny
skladby.
čas cez režim Menu (str. 34).
• Chcete prehrávať skladbu s limitovanou • Ak skladbu nie je možné prehrávať,
vymažte ju z karty “Memory Stick”.
periódou prehrávania, ale nie je
Podrobnosti pozri v časti “Vymazanie
nastavený aktuálny čas.
neštandardných údajov z karty “Memory
• Skladba s limitovanou periódou
Stick” alebo vstavanej pamäte Flash”
prehrávania nie je kompatibilná
(str. 55).
s Network Walkmanom.
• Network Walkman neprehrá skladby
s vyčerpaným počtom prehraní.
Podrobnosti pozri v časti “Upozornenie
ku prehrávaniu skladieb s limitovaným
počtom prehraní” (str. 18).
FILE ERROR
• Súbor nie je možné čítať.
• Súbor je neštandardný.
Vymažte skladbu označenú hlásením “FILE
ERROR”. Podrobnosti pozri v časti
“Vymazanie neštandardných údajov z karty
“Memory Stick” alebo vstavanej pamäte
Flash” (str. 55).
FORMAT ERROR
(Počas prehrávania)
Vložená karta “Memory Stick” obsahuje
súbor v nekompatibilnom formáte
s Network Walkmanom.
Kartu “Memory Stick” formátujte postupom
zo str. 44. (Naformátujte kartu “Memory
Stick” vo vašom Network Walkmane. Ak ju
naformátujete v inom zariadení, nie je možné
prehrávať skladbu v Network Walkmane,
aj keď budú operácie prenosu dostupné.)
(Počas nahrávania)
Skladbu nie je možné nahrať, pretože nie je
Skladba, ktorú sa pokúšate nahrať je
kompatibilná s vaším Network Walkmanom.
vo formáte, nekompatibilnom s formátom
vášho Network Walkmana.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Ďalšie informácie
Hlásenie
53SK
Riešenie problémov (pokračovanie)
Riešenie
Hlásenie
Význam
GROUP FULL
Po prenesení potrebných skupín do vášho
Prekročili ste maximálny možný počet
skupín vo vstavanej pamäti alebo na karte počítača ich vymažte z pamäte. Podrobnosti
o prenose skupín do vášho počítača sú
“Memory Stick”.
uvedené v súbore Online Help pre program
SonicStage.
HOLD
Funkcia HOLD je aktivovaná. Ovládacie
prvky na zariadení sú zablokované.
Prepínač HOLD prepnite do polohy Off
(ovládacie prvky sa odblokujú).
LOW BATT
Akumulátor je slabý.
Nabite akumulátor.
MEMORY FULL
Pamäť je zaplnená alebo je v pamäti viac
než 400 skupín.
Vymažte skladby/skupiny. Skupina
bez skladieb sa tiež počíta ako skupina.
Skupinu bez skladieb vymažte pomocou
softvéru SonicStage.
MG ERROR
Systém ochrany autorských práv
identifikoval neautorizovanú distribúciu
súboru.
Preneste normálne audio súbory do počítača
a potom naformátujte kartu “Memory Stick”
vo vašom Network Walkmane. (Podrobnosti
pozri v časti “Vymazanie neštandardných
údajov z karty “Memory Stick” alebo vstavanej
pamäte Flash” (str. 55).)
MS LOCKED
Ochranná klapka na karte “Memory Stick” Pred formátovaním karty “Memory Stick”,
prenosom audio údajov po pripojení Network
je v polohe “LOCK”.
Walkmana k počítaču, alebo pred pripojením
Vášho Network Walkmana k digitálnemu/
analógovému zariadeniu (NW-MS77DR)
nastavte ochrannú klapku pre zápis do polohy
pre zápis.
NO AUDIO
V pamäti Flash alebo na karte “Memory
Stick” nie sú žiadne audio súbory.
Ak na karte “Memory Stick” nie sú audio
súbory, použite program SonicStage
a nahrajte súbory na kartu.
Je vložená iná karta než karta “Memory
Stick Duo” kompatibilná s MagicGate.
Vložte kartu “Memory Stick Duo”
kompatibilnú s MagicGate (nedodávaná).
Podrobnosti pozri v časti “Pamäťová karta
“MagicGate Memory Stick”” na str. 8.
NO DATA
Na karte “Memory Stick” nie sú žiadne
údaje.
Na prenos audio súborov použite program
SonicStage.
READ ONLY
Vložená karta “Memory Stick” je
chránená proti zápisu.
Vložte kartu “Memory Stick Duo”
kompatibilnú s MagicGate (nedodávaná).
Podrobnosti pozri v časti “Karta “MagicGate
Memory Stick”” na str. 8.
STICK ERROR
• Nie je prístup ku karte “Memory Stick”. Vyberte a znova vložte kartu “Memory
• Nastal problém s kartou “Memory Stick” Stick”.
Ak problém pretrváva, prineste k predajcovi
alebo Network Walkmanom.
Sony Network Walkman aj s kartou
“Memory Stick”.
TYPE ERROR
Vložená karta “Memory Stick” je
nekompatibilná s Network Walkmanom.
Ak je to potrebné, vložte do slotu kartu
“Memory Stick Duo” kompatibilnú
s MagicGate (nedodávaná).
54SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Vymazanie neštandardných údajov z karty “Memory Stick” alebo vstavanej
pamäte Flash
Ak sa zobrazí hlásenie “CANNOT PLAY”, “EXPIRED”, “FILE ERROR,” “STICK ERROR” alebo “MG
ERROR”, vyskytol sa problém so všetkými alebo časťou údajov uložených na karte “Memory Stick”
alebo vo vstavanej pamäti Flash.
Pomocou nasledovného postupu vymažte súbory, ktoré nie je možné prehrávať.
1 Pripojte Network Walkman k PC a spustite softvér SonicStage.
2 Ak ste identifikovali údaje spôsobujúce problémy (napr. skladby s uplynutými limitmi), vymažte údaje
pomocou softvéru SonicStage.
3 Ak problém pretrváva, kliknutím na tlačidlo
v okne softvéru SonicStage preneste
všetky bezproblémové údaje z Network Walkmana pripojeného k PC.
4 Odpojte Network Walkman od PC a naformátujte kartu “Memory Stick” alebo vstavanú pamäť Flash cez
Menu FORMAT (str. 44).
Poznámka
Pri formátovaní karty “Memory Stick” vymažete aj údaje uložené na kartu inými zariadeniami. Ak karta “Memory Stick”
obsahuje aj údaje uložené inými zariadeniami, pred formátovaním pozorne skontrolujte jej obsah.
Podrobnosti sú uvedené v súbore Online Help pre softvér SonicStage.
Ďalšie informácie
55SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Napájanie
Technické údaje
• DC IN 1,2 V (zo vstavaného nabíjateľného
akumulátora)
• DC IN 4,5 V (z AC adaptéra)
• USB napájanie (z PC cez USB kábel)
Dostupný čas pre záznam (cca)
NW-MS70D/MS77DR;
Ak používate len vstavanú pamäť Flash:
ATRAC3
4 hod. 10 min. (132 kb/s)
5 hod. 20 min. (105 kb/s)
8 hod. 30 min. (66 kb/s)
ATRAC3plus
2 hod. (256 kb/s)
8 hod. 40 min. (64 kb/s)
11 hod. 40 min. (48 kb/s)
NW-MS90D; Ak používate len vstavanú pamäť Flash:
ATRAC3
8 hod. 20 min. (132 kb/s)
10 hod. 40 min. (105 kb/s)
17 hod. (66 kb/s)
ATRAC3plus
4 hod. (256 kb/s)
17 hod. 20 min. (64 kb/s)
23 hod. 20 min. (48 kb/s)
Ak používate kartu “Memory Stick” (64 MB):
ATRAC3
60 min. (132 kb/s)
80 min. (105 kb/s)
120 min. (66 kb/s)
ATRAC3plus
30 min. (256 kb/s)
130 min. (64 kb/s)
170 min. (48 kb/s)
Ak používate kartu “Memory Stick” (128 MB):
ATRAC3
120 min. (132 kb/s)
160 min. (105 kb/s)
240 min. (66 kb/s)
ATRAC3plus
60 min. (256 kb/s)
260 min. (64 kb/s)
350 min. (48 kb/s)
Vzorkovacia frekvencia
44,1 kHz
Technológia audio kompresie
Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
Frekvenčný rozsah
20 až 20 000 Hz
(meranie jedného signálu počas prehrávania)
Výstup
Výdrž akumulátora (nepretržité
prehrávanie)
Formát ATRAC3: Cca 44 hodín
Formát ATRAC3plus: Cca 36 hodín
Rozmery
36,4 x 48,5 x 18 mm
(š/v/h, bez prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Hmotnosť
Cca 54 g (bez karty “Memory Stick Duo”)
Dodávané príslušenstvo
USB kolíska (NW-MS70D/MS90D) (1)
Nahrávacia USB kolíska (NW-MS77DR) (1)
Slúchadlá (1)
USB kábel (1)
AC adaptér (pre dodávanú USB kolísku) (1)
Ochranné puzdro 1)
Predlžovací kábel pre slúchadlá (1)
Optický digitálny kábel (NW-MS77DR) (1)
Popruh na krk (1)
Násadky na slúchadlá (veľkosť S, L) (NW-MS90D nie
US model) (1)
CD-ROM disk (1)
Návod na použitie (1)
Návod na použitie softvéru SonicStage (1)
Voliteľné príslušenstvo
Karta “Memory Stick Duo” kompatibilná s MagicGate
MSH-M128A (128 MB)
MSH-M64A (64 MB)
Právo na zmeny vyhradené.
Slúchadlá: Stereo mini-konektor
Odstup signál - šum (S/N)
79 dB alebo viac (okrem režimu ATRAC3 66 kb/s)
Dynamický rozsah
85 dB alebo viac (okrem režimu ATRAC3 66 kb/s)
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
56SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Slovník
MagicGate
Technológia ochrany autorských práv pozostávajúca z autorizačnej a kódovacej technológie. Autorizácia
zabezpečí, že sa chránený obsah presúva len medzi kompatibilnými zariadeniami a médiami a takýto
chránený obsah sa zaznamenáva a presúva v kódovanom formáte, aby sa predišlo neautorizovanému
kopírovaniu a prehrávaniu.
Poznámka
je termín pre označenie systému ochrany autorských práv vytvoreného spoločnosťou Sony. Systém
nezaručuje konverziu medzi inými médiami.
Pamäťová karta “MagicGate Memory Stick”
Kompaktné prenosné a univerzálne nahrávateľné IC médium “Memory Stick” vybavené technológiou
ochrany autorských práv “MagicGate”. Zaznamenávať/prehrávať údaje (napr. hudobné) využívajúce
ochranu autorských práv je možné len pomocou karty “MagicGate Memory Stick” spolu s “MagicGate”
kompatibilným zariadením (napr. Network Walkman). Kartu “MagicGate Memory Stick” je možné
využívať pre záznam akýchkoľvek digitálnych údajov s akýmkoľvek “Memory Stick” kompatibilným
zariadením.
Karta “MagicGate Memory Stick” je označená logom “MG” a “MAGIC GATE”.
Pamäťová karta “Memory Stick”
Pamäťová karta “Memory Stick Duo”
Ďalšie informácie
Pamäťová karta “Memory Stick” je kompaktné prenosné a univerzálne nahrávateľné IC médium. Existujú
dva druhy kariet “Memory Stick”: “MagicGate Memory Stick” vybavená technológiou ochrany
autorských práv “MagicGate” a štandardná karta “Memory Stick” nevybavená technológiou ochrany
autorských práv. Na kartu môžete zaznamenávať obrazové a zvukové súbory pomocou “Memory Stick”
kompatibilných audio video zariadení alebo ukladať údaje z PC. Na tú istú kartu “Memory Stick” je možné
ukladať údaje v rôznych formátoch. (V návode na použitie zariadenia si prečítajte, ktoré formáty zariadenie
dokáže prečítať.)
Napríklad, na voľnú kapacitu karty “MagicGate Memory Stick” môžete príslušným zariadením uložiť
obrazové súbory, aj keď sa na karte už nachádzajú audio súbory.
Existujú dva druhy (veľkosti) kariet “Memory Stick”: štandardná karta “Memory Stick” a malá karta
“Memory Stick Duo”. Kartu “Memory Stick Duo” môžete používať v zariadeniach pre karty “Memory
Stick” v štandardnej veľkosti pomocou adaptéra Memory Stick Duo.
OpenMG
Technológia ochrany autorských práv pre import a správu hudobného záznamu od distribučných
spoločností (EMD) alebo z CD diskov. Softvér inštalovaný v PC kóduje digitálny audio záznam
pred uložením na pevný disk. Umožní sa tak prehrávanie na príslušnom PC. Zabráni sa však
neautorizovanej distribúcii záznamu cez Internet alebo iné siete. Táto technológia ochrany autorských
práv pre PC je kompatibilná s technológiou “MagicGate” a umožňuje prenos digitálneho záznamu
z pevného disku PC do kompatibilného zariadenia.
Softvér SonicStage
Technológia ochrany autorských práv pre import a správu hudobného záznamu od distribučných
spoločností (EMD) alebo z CD diskov. Softvér inštalovaný v PC kóduje digitálny audio záznam pred
uložením na pevný disk. Umožní sa tak prehrávanie na príslušnom PC. Zabráni sa však neautorizovanej
distribúcii záznamu cez Internet alebo iné siete. Táto technológia ochrany autorských práv pre PC je
kompatibilná s technológiou “MagicGate” a umožňuje prenos digitálneho záznamu z pevného disku PC
do kompatibilného zariadenia.
pokračovanie
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
57SK
Slovník (pokračovanie)
ATRAC3
ATRAC3 (skratka pre Adaptive Transform Acoustic Coding3) je technológia kompresie audio údajov,
spĺňajúca požiadavky na vysokú kvalitu zvuku a mieru kompresie.
Miera kompresie ATRAC3 je cca 10 x vyššia oproti audio CD disku, čím sa zvyšuje kapacita média.
ATRAC3plus
ATRAC3plus (skratka pre Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je technológia kompresie audio
údajov s vyššou mierou kompresie než používa ATRAC3. ATRAC3plus je nová technológia kompresie
audio údajov s rovnakou alebo vyššou kvalitou zvuku v porovnaní s kompresiou ATRAC3.
Rýchlosť dátového toku
Indikuje tok množstva údajov za 1 sekundu. Rýchlosť sa udáva v b/s (bitoch za sekundu).
64 kb/s označuje prenos 64 000 bitov údajov za sekundu. Ak je prenosová rýchlosť príliš vysoká,
znamená to, že pre prehrávanie súboru je používaný veľký objem informácií. Ak porovnáme totožný
formát audio súboru (napr. ATRAC3plus), pri dátovom toku rýchlosťou 64 kb/s je kvalita zvuku vyššia
než pri toku 48 kb/s. Audio súbory však v takých formátoch, ako napr. MP3, používajú odlišné
kódovacie metódy a teda mieru zvukovej kvality nie je možné definovať jednoduchým porovnaním
prenosovej rýchlosti.
58SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Prehľad Menu
Stlačením MENU zobrazíte režim Menu a ovládačom Shuttle (otáčanie: výber/
stlačenie: potvrdenie) meníte nastavenia Network Walkmana.
Podrobnosti o jednotlivých položkách Menu pozri na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Menu s označením “>” sa zobrazí ako podrobnejšie Menu po stlačení ovládača Shuttle pre potvrdenie.
DATE-TIME
(Nastavenie
aktuálneho času)
PC CLK:
(Nastavenie času
podľa interných
hodín PC)
USB CHG:
(Nastavenie
nabíjania USB
CHARGE)
Význam
Môžete nastaviť režim
prehrávania. (Str. 27)
Môžete nastaviť režim
zobrazovania. (str. 28)
Môžete predvoliť požadovanú
úroveň hlasitosti. (str. 35)
Môžete predvoliť požadovanú
kvalitu zvuku. (str. 30)
Môžete nastaviť “ON”
alebo “OFF.” (str. 37)
“OFF”: Vždy vypnuté.
“ON”: Po každej operácii sa
zapne sa na tri sekundy.
(str. 37)
Angličtina a japončina sú
dostupné pre zobrazenie
názvu.
Z výroby je nastavená
angličtina.
Štandardne nemeňte toto
nastavenie.
Toto nastavenie nie je
dostupné pre NW-MS77DR.
Môžete nastaviť a zobraziť
aktuálny čas. (str. 34)
Môžete nastaviť čas na
Network Walkmane podľa
interných hodín PC. (str. 33)
Akumulátor môžete nabíjať
cez USB prepojenie.
(str. 43)
Displej
Význam
(režim Menu)
Môžete vymazávať audio
ERASE >
(Vymazávanie audio súbory uložené vo vstavanej
pamäti Flash alebo na karte
súborov)
“Memory Stick Duo”
kompatibilnej s MagicGate
(nedodávaná) vloženej
v Network Walkmane.
Dostupné sú voľby Track
Erase/Group Erase. (str. 41)
Môžete formátovať vstavanú
FORMAT >
pamäť Flash alebo kartu
(Formátovanie)
“Memory Stick Duo”
Kompatibilnú s MagicGate
(nedodávaná) vloženú
v Network Walkmane.
(str. 44)
Môžete upraviť nastavenie
REGROUP >
funkcie Group. (str. 42)
(Reorganizácia
údajov)
Môžete zvoliť požadovanú
BITRATE:
rýchlosť dátového toku.
(Voľba rýchlosti
(str. 39)
dátového toku)
(Iba pre NW-MS77DR.)
Môžete zobraziť zostávajúci
REC REMAIN >
čas nahrávania. (str. 29)
(Zobrazenie
(Iba pre NW-MS77DR.)
zostávajúceho času
nahrávania)
“ON”: Aktivovanie synchro
SYNC:
(Nastavenie synchro nahrávania.
“OFF”: Zrušenie synchro
nahrávania)
nahrávania. (str. 38)
(Iba pre NW-MS77DR.)
Môžete upraviť názov
EDIT NAME >
nahranej skladby/skupiny.
(Editácia názvu
(str. 39)
skladby/skupiny)
(Iba pre NW-MS77DR.)
[RETURN]
Ďalšie informácie
Displej
(režim Menu)
PLAY MODE >
(Režim prehrávania)
DISPLAY >
(Režim zobrazenia)
VOL:
(Predvolenie úrovne
hlasitosti)
SOUND >
(Predvoľby
digitálneho zvuku)
BEEP:
(Nastavenie
zvukového signálu)
LIGHT:
(Nastavenie
podsvietenia LCD
displeja)
TITLE:
(Prepínanie
zobrazovania názvu
v angličtine
a japončine)
Výberom [RETURN]
a stláčaním tlačidla
Prehrávanie/Zastavenie
môžete prepnúť na štandardný
režim.
59SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
H
Index
Hlasitosť
Hodiny (Čas)
HOLD
A
Akumulátor (nabíjateľný) 11
ATRAC3
58
ATRAC3plus
58
Audio CD disky
6
AVLS (Obmedzenie úrovne hlasitosti)
35
35, 36
33, 34
32
I
Indikátor prístupu
12, 17
Indikátor kapacity akumulátora
12
K
C
CD (Audio CD disky)
CD-ROM disk
6
10, 15
D
DATE-TIME
Displej
Pamäťová karta “Memory Stick Duo” kompatibilná
s MagicGate
9, 15, 19, 54
Karta “Memory Stick” 8, 57
L
34
17, 27, 53-55, 59
LIGHT
37
M
E
Editácia
39
EDIT NAME
39
ERASE
41
Explorer (Windows Explorer)
9, 32
F
FORMAT
44
Formátovanie
9, 44
Formát WAV
6
Funkcia HOLD (Zablokovanie ovládacích
prvkov)
32
MagicGate
Vloženie
Vybratie
MP3
8, 57
15, 19
24
6
N
Nabíjanie
11, 43
Nahrávacia USB kolíska 10
Nastavenie času
33, 34
O
Obmedzenie úrovne hlasitosti (AVLS)
35
Ochranná klapka LOCK (Ochrana pred
vymazaním)
15, 19, 41, 46
Opakovanie
27
OpenMG
57
Ovládač Shuttle
24, 27–31, 33–44
60SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
P
T
Pamäťová karta “MG Memory Stick (MagicGate
Memory Stick)”
8, 57
PC
6, 15
PC CLK
33
Pípanie (zvukový signál) 37
Počúvanie
22
Podsvietenie
37
Posuv na začiatok skladby
24
Predvolenie zvuku (Digital Sound Preset)
30
Prehľad Menu
59
Prehrávanie
23
Prenos
6, 15
Príslušenstvo
10
28
29
48
59
48
39, 58
SHUF
Skupina
Slúchadlá
Služba EMD
Softvér SonicStage
Sťahovanie
Synchro nahrávanie
USB kábel
USB CHARGE
USB kolíska
10, 16
43
10, 11, 12, 16, 17
V
Vloženie
Vybratie
Výrobné číslo
15, 19
24
2, 10
W
9, 32
Z
Zablokovanie ovládacích
HOLD)
Zoskupenie
Zrýchlený posuv vpred
Zrýchlený posuv vzad
Zvukový signál
prvkov (funkcia
32
42
24
24
37
27
23, 24
10, 22, 25, 26
6
57
6
38
Ďalšie informácie
S
28
27–31, 33–44
U
Windows Explorer
R
Režim zobrazenia
REC REMAIN
Resetovanie
RETURN
Riešenie problémov
Rýchlosť dátového toku
TITLE
Tlačidlo MENU
61SK
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Poznámka ku vloženiu Network Walkmana
do nahrávacej USB kolísky
Pri vkladaní Network Walkmana do nahrávacej USB kolísky
skontrolujte, či je v nej správne a dobre vložený, inak sa pri
prenose údajov do Walkmana môžu poškodiť súbory. Ak sa na
displeji zobrazí hlásenie ako napr. „FILE ERROR“ alebo „MG
ERROR“, naformátujte kartu „Memory Stick“ alebo vstavanú
pamäť Flash.
Podrobné informácie o formátovaní pamäte nájdete v Návode
na obsluhu na str. 44.
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Printed in Czech Republic
NW-MS70D/MS90D/MS77DR 3-248-529-15(1)
Download PDF