Sony | NWZ-S639F | Sony NWZ-S639F Návod na použitie

4-108-151-11 (1)
Návod na jednoduché nastavenie
NWZ-S636F/S638F/S639F/S736F/S738F/S739F
O návode
 Návod na jednoduché nastavenie: Popis nastavení umožňujúcich import skladieb, video
a obrazových súborov do PC a ich prenos do prehrávača.
 Návod na použitie (súbor PDF): Popis všetkých funkcií prehrávača a informácie o riešení
problémov.
 Riešenie problémov: Popis príznakov, príčin a spôsobov odstránenia problémov pri používaní
prehrávača.
© 2008 Sony Corporation
4-112-653-11(1)
Slovensky
Licencia a obchodné značky
Informácie o Expat-e
Autorské práva © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Autorské práva © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 vlastníci Expat.
Týmto sa bezodplatne udeľuje povolenie každej osobe, ktorá dostane kópiu tohto softvéru a súbory
so súvisiacou dokumentáciou (ďalej ako „Softvér“), na zaobchádzanie so Softvérom bez obmedzení,
vrátane zaobchádzania s právami na používanie, kopírovanie, upravovanie, prepájanie, publikovanie,
distribúciu, udeľovanie licencie či predaj Softvéru, a na povolenie osobám, ktorým bol Softvér
poskytnutý, aby mohli učiniť rovnako, avšak za nasledovných podmienok:
Vyššie uvedené upozornenie na autorské práva a toto povolenie musí byť priložené ku všetkým kópiám
alebo podstatným častiam Softvéru.
SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAKÝ AKÝ JE“, BEZ VÝSLOVNEJ ČI IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY
AKÉHOKOĽVEK DRUHU A BEZ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ
ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PREDPISOV.
AUTORI ANI MAJITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NIE SÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ
ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁROKY, ŠKODY ANI INÉ ZÁVÄZKY (ČI UŽ ZMLUVNÉ ALEBO
Z DÔVODU PREČINU ALEBO Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ VZNIKLI NA ZÁKLADE
ALEBO V SÚVISLOSTI SO SOFTVÉROM, ALEBO JEHO POUŽÍVANÍM, ALEBO PRI JEHO
DISTRIBUOVANÍ.
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Dôležité informácie o softvéri
S týmto produktom sa ako príslušenstvo dodáva softvér, ktorého používanie je priamo povolené
spoločnosťou Sony Corporation (ďalej Sony) alebo nepriamo prostredníctvom externých spoločností.
Pozorne si prečítajte tieto dôležité informácie o softvéri.
Informácie o softvéri týkajúce sa GNU GPL/LGPL
S týmto produktom sa ako príslušenstvo dodáva softvér (pozri “Obsah balíka”), ktorý je subjektom
nasledovných ustanovení GNU General Public License (Všeobecná licencia) (ďalej GPL) alebo GNU
Lesser General Public License (Užšia všeobecná licencia) (ďalej LGPL). Užívateľovi sa udeľuje právo
obdržať, modifikovať a redistribuovať zdrojový kód softvéru v súlade s ustanoveniami GPL/LGPL.
Spoločnosť Sony poskytuje tieto zdrojové kódy na nasledovnej web-stránke. Zdrojové kódy získate
na nasledovnej web-stránke.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Nevyžadujte priamo obsah zdrojových kódov.
Obsah balíka
busybox
glibc
ncurses
dosfstools
lrzsz
procps
e2fsprogs
gcc
linux-kernel mtd-utils
sysvinit
u-boot
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte dodávané príslušenstvo v balení.
 Slúchadlá (1)
 Vložky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L)*1
(1)
 USB kábel (1)
 Držiak (1)
Použite na pripojenie prehrávača
k voliteľnej kolíske atď.
Pred pripojením prehrávača k PC
Skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows
XP (Service Pack 2 alebo novšiu verziu) alebo
Windows Vista (Service Pack 1 alebo novšiu verziu)
a softvér Windows Media Player verzie 10 alebo 11.
Nabíjanie akumulátora
Do 
 Vstupný audio kábel* (1)
 Adaptér pre pripojenie v lietadle
(samostatný/dvojitý)*2 (1)
 CD-ROM disk (1)
 Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN
 Content Transfer
 Návod na použitie (súbor PDF)
 Návod na jednoduché nastavenie
(tento návod) (1)
2
*1 Podrobnosti o zmene veľkosti vložiek do uší
pozri v časti “Dodávané príslušenstvo” v návode
na použitie (súbor PDF).
2
* Len NWZ-S736F/S738F/S739F
2
Akumulátor prehrávača sa nabíja počas jeho
pripojenia k zapnutému PC.
Cca 3 hodiny
Nabíjanie

Maximálne nabitie
Poznámka
 Kým je prehrávač pripojený k PC, PC nezapínajte,
nereštartujte, neaktivujte z režimu spánku, ani
ho nevypínajte. Takéto operácie môžu zapríčiniť
poruchu zariadenia. Pred vykonaním týchto
operácií odpojte prehrávač od PC.
- Návod na jednoduché nastavenie -
Časti a ovládacie prvky
Predná časť
 Konektor pre slúchadlá
Do tohto konektora pripojte slúchadlá. Kábel
slúchadiel slúži tiež ako anténa pre FM rádio.
Pri počúvaní FM rádia preto kábel čo najviac
vystrite.
 Konektor WM-PORT
Zadná časť
Tento konektor použite na pripojenie
dodávaného USB kábla alebo voliteľného
periférneho zariadenia.
 Prepínač NOISE CANCELING
(len NWZ-S736F/S738F/S739F)
Posunutím prepínača NOISE CANCELING
v smere šípky  sa zapne funkcia eliminácie
okolitého hluku Noise Canceling.
 Tlačidlo BACK/HOME
Stlačením zobrazíte vyššiu úroveň, alebo
obnovíte zobrazenie predchádzajúcej ponuky
Menu. Zatlačením a pridržaním tlačidla
BACK/HOME zobrazíte Menu Home.
 5-smerové tlačidlo
Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie.
Stlačením tlačidla  potvrdíte položku po
jej zvolení stláčaním ///.
Tlačidlo 
(prehrávanie/pozastavenie/potvrdenie)
Tlačidlá /
Tlačidlá /
 Displej
 Tlačidlo VOL +/–
 Prepínač HOLD
 Tlačidlo OPTION/PWR OFF
Zobrazí sa ponuka Option (Voľby). Ak
zatlačíte a pridržíte tlačidlo OPTION/
PWR OFF, displej sa vypne a prehrávač sa
prepne do pohotovostného režimu. Ak však
pohotovostný režim trvá cca deň, prehrávač
sa automaticky vypne.
 Tlačidlo RESET
Prehrávač resetujte stlačením tlačidla RESET
pomocou vhodného špicatého predmetu atď.
- Návod na jednoduché nastavenie -
3
Menu Home
Menu Home za zobrazí po zatlačení a pridržaní tlačidla BACK/HOME. Menu Home je úvodný
krok pri prehrávaní audio súborov, vyhľadávaní skladieb, zmenách nastavení atď.
Intelligent Shuffle
(Inteligentné náhodné prehrávanie)
Video Library (Knižnica video súborov)
Music Library (Hudobná knižnica)
Now Playing (Práve prehrávané)
Podcast Library
(Knižnica podcastov)
Kanály SensMe™
FM Radio (FM rádio)
Photo Library (Knižnica fotografií)
Settings (Nastavenia)
Potvrdiť.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
Potvrdiť.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
Zatlačením a pridržaním tlačidla
BACK/HOME zobrazíte Menu Home.
4
- Návod na jednoduché nastavenie -
Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation
Guide) a softvéru
Podľa nižšie uvedených krokov môžete z dodávaného CD-ROM disku nainštalovať Návod na
použitie (Operation Guide (súbor PDF)) a softvér. Pri inštalácii musíte byť v PC prihlásený ako
správca.
1
Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
2
Keď sa na obrazovke zobrazí inštalačné Menu, v ľavej časti okna
kliknite na inštalačnú položku a potom v pravej spodnej časti okna
kliknite na tlačidlo [Install].
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
Keď chcete inštalovať Návod na použitie (súbor PDF), zvoľte [
Operation Guide].
Zobrazenie Návodu na použitie ((Operation Guide) (súbor PDF))
Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí ikona
. Návod na použitie zobrazíte tak,
že kliknete na ikonu
. Podrobnosti o používaní prehrávača a nastavovaní jeho funkcií pozri
v Návode na použitie (Operation Guide) (súbor PDF).
Poznámka
 Na zobrazenie návodu na použitie je potrebný softvér Adobe Reader alebo Acrobat Reader 5.0. Softvér
Adobe Reader je možné zdarma stiahnuť z Internetu.
- Návod na jednoduché nastavenie -
5
Dodávaný softvér
Windows Media Player 11
Pomocou softvéru Windows Media Player môžete importovať audio dáta z CD disku a preniesť
ich do prehrávača. Ak používate WMA audio a WMV video súbory s ochranou autorských práv,
používajte tento softvér.
Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbory (MP3, WMA), video súbory (WMV), obrazové súbory
(JPEG)
Podrobnosti o funkciách nájdete v Pomocníkovi softvéru (Help) alebo navštívte nasledujúcu web-stránku.
http://www.support.microsoft.com/
 Rada
 Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10, môžu
obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím
myšou. Ak z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte softvér Windows Media Player 11,
tento problém vyriešite, keď prenos súborov vykonáte pomocou presúvania potiahnutím
myšou ešte raz. Pred inštaláciou softvéru Windows Media Player 11 skontrolujte, či
softvér alebo podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN
Pomocou softvéru Media Manager for WALKMAN môžete preniesť audio, obrazové alebo video súbory
z PC do prehrávača a importovať audio údaje z CD disku. Softvér Media Manager for
WALKMAN tiež podporuje funkciu RSS Feed a prenáša audio a video súbory, ktoré
boli stiahnuté z RSS kanálov.
Podrobnosti o ovládaní softvéru sú uvedené v súbore Help (Pomocník). Audio
súbory (AAC) alebo video súbory je možné preniesť presúvaním potiahnutím
myšou pomocou aplikácie Windows Explorer a tiež softvéru Media Manager for
WALKMAN.
Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbory (MP3, WMA, AAC*1, WAV), obrazové súbory (JPEG),
video súbory (MPEG-4 Simple profil, AVC (H.264/AVC) Baseline profil, WMV*1*2), Podcast (audio,
video)
*1 DRM súbory nie sú kompatibilné.
*2 Niektoré WMV súbory nie je po prenesení pomocou softvéru Media Manager for WALKMAN
možné prehrať. Ak ich znova prenesiete pomocou softvéru Windows Media Player 11, prehrávanie
týchto súborov bude umožnené.
6
- Návod na jednoduché nastavenie -
Poznámka
 Video súbory s ochranou autorských práv (napr. DVD filmy alebo nahrané programy digitálnej TV)
nie sú podporované.
Content Transfer
Softvér Content Transfer dokáže prenášať audio, video alebo obrazové súbory z PC do prehrávača
jednoduchým presunutím myšou. Na prenos dát myšou do softvéru Content Transfer môžete intuitívne
využívať softvér Windows Explorer alebo iTunes®. Podrobnosti o ovládaní softvéru sú uvedené v súbore
Help (Pomocník).
Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbory (MP3, WMA, AAC*1, WAV), obrazové súbory (JPEG),
video súbory (MPEG-4 Simple profil, AVC (H.264/AVC) Baseline profil, WMV*1*2), Podcast (audio,
video)
*1 DRM súbory nie sú kompatibilné.
*2 Niektoré WMV súbory nie je po prenesení pomocou softvéru Content Transfer možné prehrať.
Ak ich znova prenesiete pomocou softvéru Windows Media Player 11, prehrávanie týchto súborov
bude umožnené.
 Rada
 Súbory ATRAC je možné do prehrávača preniesť po ich konverzii do formátu MP3. Ak chcete súbory
konvertovať, stiahnite si z podpornej web-stránky uvedenej v časti “Získanie najnovších informácií”
nástroj MP3 Conversion Tool.
Získavanie súborov
Aby bolo možné prehrávať audio, obrazové, video súbory a podcasty v prehrávači, je potrebné
pripraviť dáta v PC. Na import dát do PC použite vhodný softvér.
- Návod na jednoduché nastavenie -
7
Prenos súborov
Súbory môžete do prehrávača preniesť potiahnutím myšou pomocou aplikácie Windows Explorer
vo vašom PC. Súbory môže tiež preniesť pomocou dodávaného softvéru.
Prehrávanie súborov má určité hierarchické pravidlá. Súbory preneste správne podľa
nasledujúcich inštrukcií. V závislosti od prostredia v PC sa súborová hierarchia môže líšiť.
Audio
súbory
Video
súbory
Obrazové
súbory
1.
1.
1.
1.
7.
2.
2.
2.
3.
3.
8.
* Hierarchia priečinka “PICTURES” je rovnaká
ako hierarchia priečinka “PICTURE”.
9.
Vysvetlivky k obrázku: Level (Úroveň); Folder (Priečinok); Channel (Kanál)
Súbory, ktoré je možné preniesť
Audio: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM
Video: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV
Obrazové: JPEG
*
Súbory AAC-LC s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.
8
Podcasty
- Návod na jednoduché nastavenie -
3.
Bezpečnostné upozornenia
Informácia pre spotrebiteľov: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia
predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Upozornenie pre užívateľov
 Zaznamenané skladby je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je
podmienená súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie súborov,
zapríčinených problémami so zariadením alebo PC.
 Možnosť zobrazovania jazykov v dodávanom softvéri závisí od nainštalovaného OS v PC. Skontrolujte,
či je nainštalovaný OS kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete softvér používať.
 Nezaručujeme správne zobrazovanie všetkých jazykov v dodávanom softvéri.
 Znaky vytvorené užívateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
 V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji zariadenia
zobraziť správne. Je to spôsobené:
 Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
 Prehrávač nepracuje štandardne.
 Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo znakmi, ktoré tento prehrávač nepodporuje.
 Ak neplánujete prehrávač používať viac ako pol roka, minimálne raz za 6 až 12 mesiacov za účelom
uchovania akumulátora v dobrom stave akumulátor nabite.
- Návod na jednoduché nastavenie -
9
Získanie najnovších informácií
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať
informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.
Spotrebitelia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebitelia v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp
Spotrebitelia v ostatných krajinách: http://www.sony-asia.com/support
Spotrebitelia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
10
- Návod na jednoduché nastavenie -
4-108-152-11 (1)
Riešenie problémov
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Pokúste sa vyriešiť problém podľa nižšie uvedeného postupu.
1
V uvedenej tabuľke vyhľadajte problém a pokúste sa ho
vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri príčine problému.
Viac podrobností o ovládaní zariadenia nájdete v “Návode na použitie”
Operation Guide (súbor PDF).
2
Pripojte prehrávač k PC a nabite jeho akumulátor.
Po nabití akumulátora prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.
3
Stlačte RESET pomocou vhodného
špicatého predmetu atď.
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas ovládania
prehrávača, uložené údaje a nastavenia prehrávača
sa môžu vymazať.
4
5
Pozri informácie o problémoch
v Pomocníkovi (Help) pre každý softvér.
Pozri informácie na niektorej z podporných web-stránok.
Spotrebitelia v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Spotrebitelia v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Spotrebitelia v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Spotrebitelia v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp
Spotrebitelia v ostatných krajinách: http://www.sony-asia.com/support
Spotrebitelia, ktorí si kúpili zahraničné modely môžu navštíviť:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6
Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní
uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.
2
- Riešenie problémov -
Prevádzka
Čísla v zátvorkách odkazujú na strany v “Návode na použitie” (Operation
Guide) (súbor PDF).
Problém
Príčina/Riešenie
Nepočuť žiadny zvuk.
 Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.
 Zvýšte hlasitosť ( str. 11).
 Slúchadlá nie sú správne pripojené.
 Pripojte slúchadlá správne ( str. 11).
 Konektor slúchadiel je znečistený.
 Konektor vyčistite jemnou suchou handričkou.
 V prehrávači nie sú uložené žiadne skladby alebo video súbory.
 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste skladby alebo video
súbory z PC.
Súbory sa
neprehrávajú.
 Akumulátor je vybitý.
 Nabite akumulátor ( str. 23).
 Ak prehrávač nereaguje, aj keď ste akumulátor nabili, pomocou tlačidla
RESET resetujte prehrávač ( str. 132).
 V prehrávači nie sú uložené žiadne súbory.
 Postupujte podľa zobrazovaných inštrukcií a preneste súbory z PC.
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 159).
 V závislosti od formátu nie je možné niektoré skladby alebo video súbory prehrať
( str. 159).
 V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobraziť
( str. 159).
 Do video priečinka ste preniesli MP4 súbory potiahnutím myšou.
 Potiahnutím myšou ich preneste do priečinka “MUSIC”.
 Z dôvodu niektorých predplatených služieb atď. uplynulo časové obmedzenie
na prehrávanie skladby.
 Skladbu s uplynutou limitovanou periódou prehrávania nie je možné
prehrávať. Pomocou prenosového softvéru si obnovte jej prehrávanie.
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 27).
- Riešenie problémov -
3
Problém
Príčina/Riešenie
Prenesené súbory sa
nezobrazujú
v príslušnom
zozname.
 Presiahol sa maximálny počet súborov, ktoré je možné zobraziť. Maximálny počet je
1 000 video súborov, 10 000 obrazových súborov a 10 000 súborov pre podcastové
epizódy. Maximálny počet je 1 000 priečinkov pre obrazové súbory v zozname
priečinka fotografií a 1 000 priečinkov v zozname podcastového kanála.
 Odstráňte nepotrebné súbory.
 Súbory boli presunutím prenesené do nesprávneho priečinka.
 Presunutím preneste súbory do správneho priečinka ( str. 27).
 Dostupná kapacita je nepostačujúca.
 Uvoľnite kapacitu pamäte prehrávača tým, že odstránite nepotrebné súbory.
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 27).
Keď je nastavené
 Audio súbory sa nenachádzajú v podpriečinkoch priečinka “MUSIC”.
zobrazenie “All
 Potiahnutím myšou ich preneste do podpriečinkov v priečinku “MUSIC”.
Songs” alebo “Album”,
zobrazia sa všetky
skladby, ale pri
nastavení zobrazenia
“Folder” sa niektoré
skladby nezobrazia.
Skladby sa prehrávajú  “Playback Range” ( str. 54) je nastavené na “Selected Range”.
len v obmedzenom
 Zmeňte nastavenie rozsahu prehrávania.
rozsahu, napríklad len
v jednom albume.
Nie je možné
odstrániť súbory
v prehrávači.
4
 Skladby alebo obrazové súbory nie je možné odstrániť pomocou prehrávača.
 Odstráňte ich pomocou softvéru, s ktorým ste vykonali prenos alebo pomocou
aplikácie Windows Explorer.
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Je počuť šum.
 Funkcia eliminácie okolitého hluku Noise Canceling (len NWZ-S736F/S738F/
S739F) sa používa na tichých miestach.
 Na tichých miestach resp. v závislosti od typu hluku je hluk výraznejší. Zrušte
funkciu Noise Canceling ( str. 103). Dodávané slúchadlá sú navyše
konštrukčne riešené na značne vysokú citlivosť, aby maximalizovali účinnosť
funkcie Noise Canceling na hlučných miestach (vonku alebo vo vlaku).
Z tohto dôvodu je možné počuť jemný šum na tichých miestach, aj keď zrušíte
funkciu Noise Canceling.
 V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály
(napr. mobilný telefón).
 Ak používate zariadenia vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón),
nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.
 Audio súbory importované z CD disku atď. sú poškodené.
 Odstráňte tieto súbory a potom ich opäť importujte a preneste. Pri importe
audio súborov do PC ukončite všetky aplikácie. Predídete tým poškodeniu
súborov.
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 159).
 V závislosti od niektorých technických parametrov nie je možné niektoré
skladby prehrať.
Funkcia eliminácie
 Prepínač NOISE CANCELING je vo vypnutej polohe.
okolitého hluku Noise
 Prepnite prepínač NOISE CANCELING v smere šípky .
Canceling (len NWZ-  Používate iné než dodávané slúchadlá.
S736F/S738F/S739F)
 Používajte dodávané slúchadlá.
nie je účinná.
 Dodávané slúchadlá nepoužívate správne.
 Zmeňte veľkosť vložiek do uší alebo nastavte polohu vložiek do uší tak, aby
pohodlne a priliehavo zapadli do uší ( str. 8). Pri výmene vložiek do uší ich
správne nasaďte otáčaním na slúchadlá, aby sa predišlo prípadnému
uvoľneniu vložiek do vašich uší.
 Prehrávač používate na tichom mieste.
 Funkcia Noise Canceling nemusí byť v závislosti od typu hluku účinná
na tichom mieste.
- Riešenie problémov -
5
Problém
Príčina/Riešenie
Nastavenie
“VPT(Surround)” alebo
funkcia “Clear Stereo”
nie je efektívna.
 Pri reprodukcii zvuku cez externé reproduktory na voliteľnej dokovacej kolíske nemusia
byť nastavenie “VPT(Surround)” a funkcia “Clear Stereo” efektívne, pretože prehrávač je
určený len pre kompatibilné slúchadlá. Nejde o poruchu.
Nie je vidieť obraz, ale  Súbor je vo formáte .3gp. (Pri formáte .3gp je podporovaná len audio zložka.)
počuť zvuk.
 Video súbor sa nenachádza vo video priečinku.
 Potiahnutím myšou preneste video súbory do video priečinka.
Nefungujú tlačidlá.
 Prepínač HOLD je v polohe HOLD.
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere ( str. 12).
 V prehrávači kondenzovala vlhkosť.
 Prehrávač niekoľko hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
 Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 23).
 Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET
resetujte prehrávač ( str. 132).
 Kým je zobrazené “Connecting” alebo “Connected USB (MTP)”, nie je možné
prehrávač ovládať.
 Odpojte USB kábel a až potom prehrávač ovládajte.
Prehrávanie sa
nezastaví.
 Pri tomto prehrávači nie je rozdiel medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte
tlačidlo , zobrazí sa  a prehrávanie sa pozastaví/zastaví.
Prehrávač nefunguje.
 Kapacita akumulátora je nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 23).
 Ak akumulátor nabijete a porucha sa neodstráni, pomocou tlačidla RESET
resetujte prehrávač ( str. 132).
6
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Prenesené dátové
súbory nie je možné
nájsť.
 Vstavanú pamäť Flash prehrávača ste naformátovali v softvéri Windows Explorer.
 Naformátujte vstavanú pamäť Flash pomocou prehrávača ( str. 123).
 Počas prenosu súborov došlo k odpojeniu dodávaného USB kábla od prehrávača.
 Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash
pomocou prehrávača ( str. 123).
 Po prenesení v aplikácii Windows Explorer nespĺňa úroveň hierarchie uložených
súborov obmedzenia prehrávača ( str. 27).
 Prenesené súbory nie sú v podporovanom formáte. Podrobnosti pozri v časti
“Podporované formáty súborov” v kapitole “Technické údaje” ( str. 159).
 V závislosti od formátu nie je možné niektoré skladby alebo video súbory prehrať
( str. 159).
 V závislosti od veľkosti alebo formátu nie je možné niektoré obrázky zobraziť
( str. 159).
Hlasitosť má nízku
úroveň.
 Je aktivovaná funkcia “AVLS (Volume Limit)”.
 Deaktivujte funkciu “AVLS (Volume Limit)” ( str. 109).
Pravý kanál
 Slúchadlá nie sú správne pripojené.
v slúchadlách
 Ak slúchadlá nepripojíte správne, nemusí sa v nich zvuk reprodukovať
nereprodukuje žiadny
správne. Pripojte slúchadlá správne tak, aby konektor zacvakol ( str. 11).
zvuk.
Prípadne je pravý
kanál reprodukovaný
z obidvoch kanálov.
Prehrávanie sa
svojvoľne vypína.
 Kapacita akumulátora je nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 23).
 Prehrávate skladby alebo video súbory, ktoré nie sú podporované.
 Prehrajte inú skladbu alebo video súbory.
- Riešenie problémov -
7
Problém
Príčina/Riešenie
Nezobrazujú sa
miniatúry.
 Skladby nemajú informáciu o sprievodnom obrázku, ktorého formát je podporovaný
prehrávačom.
Miniatúry sa zobrazujú len vtedy, keď skladby majú informáciu o sprievodnom
obrázku, ktorého formát je podporovaný prehrávačom.
 Pomocou dodávaného softvéru Windows Media Player 11 alebo iného
vhodného softvéru vykonajte prenos ešte raz.
 Miniatúra nie je pomenovaná rovnako ako video súbor, alebo sa video súbor
nenachádza v správnom priečinku.
 Umiestnite JPEG súbor s rovnakým názvom ako príslušný video súbor
do priečinka “VIDEO”.
 Ak obrazové súbory nemajú miniatúry, ktoré sú kompatibilné s formátom Exif,
tak miniatúry nie je možné zobraziť.
 Pomocou dodávaného softvéru Media Manager for WALKMAN preneste
obrazové súbory ešte raz.
Nezobrazuje sa
sprievodný obrázok.
 Súbory neobsahujú údaje o sprievodnom obrázku.
 Sprievodný obrázok sa zobrazí len vtedy, keď súbory obsahujú údaje
o sprievodnom obrázku.
Nastavte sprievodný obrázok pomocou dodávaného softvéru Windows Media
Player 11 alebo podobného prenosového softvéru podporujúceho vytváranie
sprievodných obrázkov. Podrobnosti o funkciách nájdete v pomocníkovi
softvéru (Help).
 V závislosti od formátu obrázka sa niektoré sprievodné obrázky nemusia
zobraziť.
Prehrávač nie je
možné naformátovať.
 Kapacita akumulátora je nízka alebo nedostatočná.
 Nabite akumulátor prostredníctvom prepojenia prehrávača so zapnutým PC
( str. 23).
Prehrávač sa
svojvoľne vypol
a následne hneď
zapol.
 Ak sa vyskytne porucha, prehrávač sa sám vypne a potom automaticky opäť
zapne.
Prehrávač nefunguje
správne.
 PC bol spustený alebo reštartovaný, keď bol k nemu pripojený prehrávač.
 Prehrávač resetujte stlačením tlačidla RESET na prehrávači. Pri spúšťaní
a reštartovaní PC odpojte prehrávač od PC.
8
- Riešenie problémov -
Displej
Problém
Príčina/Riešenie
V Menu Home je
zobrazené
namiesto .
 Ikona sa zmenila, lebo sa prehrávač sprístupnil pre on-line službu (dostupné len
v USA).
 Ak chcete obnoviť , naformátujte prehrávač ( str. 123).
V názve sa zobrazí
“”.
 V názve sa nachádzajú znaky, ktoré zariadenie nedokáže zobraziť.
 Pomocou softvéru, s ktorým ste vykonali prenos alebo pomocou aplikácie
Windows Explorer zmeňte názov a použite vhodné znaky.
Namiesto mena
interpreta alebo názvu
albumu sa zobrazí
“Unknown”.
 Súbory neobsahujú údaje o názve albume alebo mene interpreta atď.
Zobrazujú sa
nezrozumiteľné
znaky.
 Je nastavený nesprávny jazyk.
 V Menu “Language Settings” ( str. 125) nastavte správny jazyk a potom
preneste súbory do prehrávača znova.
Pri zobrazovaní
obrázkov displej
stmavne.
 Počas časového úseku nastaveného v ponuke “Screensaver Timing” ( str. 112)
sa nevykonala žiadna operácia.
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Displej sa vypne.
 Prehrávač bol v režime pozastavenia a viac ako 3 minúty nebola vykonaná
žiadna operácia.
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 Nebola vykonaná žiadna operácia počas času, ktorý ste nastavili v ponuke
“Screensaver Timing” a zároveň je položka “Screensaver” nastavená na “Blank”
( str. 112).
 Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
 Nastavte položku “Screensaver” na iné nastavenie ako “Blank”.
 Položka “On-Hold Display” je nastavená na “No”.
 Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere ( str. 12).
 Nastavte položku “On-Hold Display” na “Yes” ( str. 77). Aj keď je funkcia
HOLD aktivovaná, môžete prehrávať video súbory.
Zobrazí sa hlásenie.
 Pozri kapitolu “Hlásenia” ( str. 146).
- Riešenie problémov -
9
Napájanie
Čísla v zátvorkách odkazujú na strany v “Návode na použitie” (Operation
Guide) (súbor PDF).
Problém
Príčina/Riešenie
Výdrž akumulátora je
krátka.
 Prevádzková teplota je nižšia než 5°C.
 Kapacita akumulátora sa pri nižšej teplote znižuje. Nejde o poruchu.
 Akumulátor sa nabíjal krátko.
.
 Akumulátor nabíjajte, kým sa nezobrazí
 Ak správne nastavíte riadenie napájania, môžete ušetriť kapacitu akumulátora
a prehrávač tak budete môcť používať dlhšie ( str. 127).
 Dlhší čas ste prehrávač nepoužívali.
 Účinnosť akumulátora sa zvyšuje pravidelným nabíjaním a vybíjaním
akumulátora.
 Keď po úplnom nabití akumulátora klesne jeho užitočná výdrž na polovicu
bežnej výdrže, akumulátor by mal byť vymenený za nový.
 Kontaktujte vášho predajcu Sony.
 Prehráva sa obsah chránený autorskými právami.
 Pri prehrávaní obsahov, ktoré sú chránené autorskými právami môže byť
výdrž akumulátora kratšia.
Akumulátor
prehrávača sa
nenabíja.
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 Používajte len dodávaný USB kábel.
 Akumulátor prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5 až 35°C.
 Akumulátor prehrávača nabíjajte pri teplote v intervale 5 až 35°C.
 Váš PC nie je zapnutý.
 Zapnite PC.
 PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.
 Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC.
Prehrávač sa
automaticky vypne.
 Aby sa zabezpečila dlhšia výdrž akumulátora, prehrávač sa automaticky vypína.
 Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.
Nabíjanie sa dokončí
veľmi rýchlo.
 Ak nabíjate takmer nabitý akumulátor, maximálne nabitie bude trvať krátky čas.
10
- Riešenie problémov -
Prepojenie s PC
Problém
Príčina/Riešenie
Softvér Media
Manager for
WALKMAN sa
nespustil.
 Zmenili ste systémové podmienky, napr. aktualizáciou OS Windows atď.
Po pripojení k PC
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
pomocou dodávaného
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
USB kábla sa
 Používajte len dodávaný USB kábel.
nezobrazí
 Používate USB rozbočovač.
“Connecting” alebo
 Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte
“Connected USB
prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
(MTP)”.
 V PC je spustený iný softvér ako ten, ktorým ste vykonali prenos.
 Odpojte USB kábel, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva,
odpojte USB kábel, reštartujte PC a znova pripojte USB kábel .
 V závislosti od softvéru, ktorý je spustený v PC, sa v prehrávači nemusí zobraziť
hlásenie “Connecting” alebo “Connected USB (MTP)”.
 Spustite softvér Windows Media Player alebo aplikáciu Windows Explorer.
PC po pripojení
nesprístupnil
prehrávač.
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 Používate USB rozbočovač.
 Prehrávač pripojený pomocou USB rozbočovača nemusí fungovať. Pripojte
prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
 USB port na vašom PC pravdepodobne nefunguje. Prehrávač pripojte k inému
USB portu na vašom PC.
- Riešenie problémov -
11
Problém
Príčina/Riešenie
Do prehrávača nie je
možné preniesť
súbory z PC.
 Prenos sa mohol prerušiť z dôvodu výskytu šumu, ktorý vznikol zo statickej
elektriny atď. Došlo k tomu z dôvodu ochrany dát.
 Prehrávač odpojte a potom ho opäť zapojte.
 Ak v PC, ktorý nemá nainštalovaný softvér Windows Media Player 11 prenášate
súbory presúvaním myšou, niektoré súbory sa nemusia dať preniesť (AAC, video
súbory atď.).
 Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte Windows Media Player 11
a potom opäť skúste preniesť súbory presunutím myšou. Pred inštaláciou
dodávaného softvéru Windows Media Player 11 vo vašom PC skontrolujte,
či softvér alebo podpora korešponduje s verziou Windows Media Player 11.
Podrobnosti o funkciách a podpore softvéru Windows Media Player nájdete
na nasledovnej web-stránke:
http://support.microsoft.com/
 USB kábel nie je správne pripojený k USB portu na vašom PC.
 Odpojte USB kábel a potom ho opäť zapojte.
 V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.
 Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvýšte tak voľné miesto.
 Skladby s limitovanou periódou prehrávania alebo počtom prehrávaní sa
z dôvodu ochrany pred kopírovaním nemusia dať prenášať. Podrobnosti
o nastaveniach pre jednotlivé audio súbory vám poskytne ich distribútor.
 V prehrávači sú uložené neštandardné súbory.
 Preneste použiteľné súbory späť do PC a naformátujte vstavanú pamäť Flash
pomocou prehrávača ( str. 123).
 Súbory môžu byť poškodené.
 Odstráňte súbory, ktoré nie je možné preniesť z vášho PC a potom ich
importujte ešte raz. Pri importe audio súborov do PC ukončite všetky
aplikácie. Predídete tým poškodeniu súborov.
 Bol prekročený limit na prenos súborov a priečinkov.
 Odstráňte nepotrebné súbory.
 Pokúšate sa preniesť súbory formátu .m4a, .mp4, .3gp alebo .m4v z PC,
na ktorom je už nainštalovaný softvér Windows Media Player 10.
 Z dodávaného CD-ROM disku nainštalujte softvér Windows Media Player 11.
 Súbory boli prenesené pomocou vhodného prenosového softvéru, ale prenos
nebol vykonaný podľa inštrukcií od výrobcu.
12
- Riešenie problémov -
Problém
Príčina/Riešenie
Do prehrávača je
možné preniesť len
malý počet súborov.
 V pamäti Flash nie je dostatok voľnej kapacity.
 Preneste všetky nepotrebné súbory do počítača a zvýšte tak voľné miesto.
 Súbory uložené v prehrávači nie sú prehrávateľné.
 Ak sú v prehrávači uložené iné dáta ako skladby, video a obrazové súbory,
do prehrávača sa bude dať preniesť menej súborov. Súbory, ktoré prehrávač
nedokáže prehrať preneste naspäť do PC, čím sa zvýši voľná kapacita pamäte
prehrávača.
Po pripojení
prehrávača k PC je
jeho prevádzka
nespoľahlivá.
 Používate USB rozbočovač alebo predlžovací USB kábel.
 Fungovanie pri použití USB rozbočovača alebo predlžovacieho kábla nie je
zaručené. Pripojte prehrávač k PC pomocou dodávaného USB kábla.
Nie je možné
 Priečinky “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES”, “PICTURE”
odstrániť alebo
a “PODCASTS” nie je možné odstrániť ani premenovať.
premenovať priečinky.
Kanály SensMe™
Problém
Príčina/Riešenie
Nie je možné vyhľadať  Ak pre danú tému kanála neexistujú žiadne skladby, kanál sa nezobrazí
želaný kanál.
v zobrazení “SensMe™ Channels”.
Pri časovo
orientovanom kanále
sa vždy zobrazí
“Morning”.
 Ak ste na prehrávači nenastavil hodiny, pri časovo orientovanom kanále sa vždy
zobrazí “Morning”.
 Nastavte hodiny na prehrávači ( str. 117).
Pri zvolenom časovo
orientovanom kanále
sa prehrávajú
nevhodné skladby.
 Ak pri časovo orientovanom kanále neexistujú skladby, ktoré by vyhovovali danej
téme, náhodne sa prehrávajú všetky skladby v knižnici “Music Library”.
- Riešenie problémov -
13
FM rádio
Problém
Príčina/Riešenie
Nie je možné kvalitne
počúvať FM
vysielanie.
 Frekvencia nie je presne naladená.
 Pomocou tlačidla / ( str. 100) zvoľte pre vylepšenie signálu frekvenciu
manuálne.
Príjem je nekvalitný
a zvuk tiež.
 Rádiový signál nie je kvalitný.
 FM vysielanie počúvajte v blízkosti okna. Signál vnútri budov alebo vozidiel
nemusí byť kvalitný.
 Kábel slúchadiel nie je úplne vystretý.
 Kábel slúchadiel slúži ako anténa. Maximálne ho preto vystrite.
FM príjem je rušený.
 V blízkosti prehrávača používate zariadenie vyžarujúce rádiové signály
(napr. mobilný telefón).
 Ak používate zariadenia vyžarujúce rádiové signály (napr. mobilný telefón),
nepoužívajte ich v blízkosti prehrávača.
14
- Riešenie problémov -
Ostatné
Problém
Príčina/Riešenie
Počas ovládania
prehrávača
nezaznieva zvukový
signál.
 Položka “Beep Settings” je nastavená na “Off ”.
 Nastavte položku “Beep Settings” na “On” ( str. 110).
 Keď je prehrávač pripojený k dokovacej kolíske alebo inému zariadeniu, zvukový
signál nezaznieva.
Prehrávač sa zahrieva.  Prehrávač sa môže počas nabíjania akumulátora zahrievať a krátko po nabití môže
byť horúci. Prehrávač sa môže zahrievať aj pri prenose veľkého objemu dát. Je to
bežný jav. Nejde o poruchu. Určitý čas ponechajte prehrávač mimo prevádzky, aby
vychladol.
Zobrazenie sa zapne
vždy pri zmene
skladby.
 Položka “New Song Pop Up” je nastavená na “On”.
 Nastavte položku “New Song Pop Up” na “Off ” ( str. 55).
Dátum a čas sa
resetovali.
 Ak prehrávač s vybitým akumulátorom dlhší čas nenabijete, nastavenie dátumu
a času sa môže resetovať. Nejde o poruchu. Nabíjajte akumulátor dovtedy, kým sa
a opäť nastavte dátum a čas ( str. 117).
na displeji nezobrazí
- Riešenie problémov -
15
Prepojenie s PC
Prehrávač vyžaduje nasledovné minimálne systémové požiadavky.
Systémové požiadavky
 PC
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC
s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými
systémami (OS) Windows*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2
alebo novšia verzia) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 alebo novšia verzia) / Windows
Vista Home Basic (Service Pack 1 alebo novšia
verzia) / Windows Vista Home Premium
(Service Pack 1 alebo novšia verzia) / Windows
Vista Business (Service Pack 1 alebo novšia
verzia) / Windows Vista Ultimate (Service
Pack 1 alebo novšia verzia)
64-bitová verzia OS nie je podporovaná.
Iné ako vyššie uvedené OS nie sú podporované.
*1 Iné verzie OS nie sú spoločnosťou Microsoft
podporované.
 CPU: Pentium 4 1,0 GHz alebo výkonnejší
 RAM: 512 MB alebo viac
 Pevný disk: 380 MB alebo viac voľného miesta.
 Monitor:
– Rozlíšenie monitora: 800 × 600 bodov (alebo
vyššie) (odporúča sa 1024 × 768 alebo vyššie)
– Farby: 8 bit alebo viac (odporúča sa 16 bit)
 CD-ROM mechanika (podpora schopnosti
prehrávania digitálnych audio CD diskov
pomocou WDM)
Na tvorbu originálnych CD diskov je potrebná
CD-R/RW mechanika.
 Zvuková karta
 USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB
port)
16
 Microsoft .NET Framework 2.0 alebo 3.0,
QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 alebo 7.0,
Windows Media Player 10 alebo 11 (Odporúča
sa Windows Media Player 11. Niektoré PC,
ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows
Media Player 10 môžu obmedzovať prenos
súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou
presúvania potiahnutím myšou.), vyžaduje sa
DirectX 9.0.
 Je potrebné mať nainštalovaný softvér Adobe
Flash Player 8 alebo novšiu verziu.
 Za účelom využívania služby Electronic Music
Distribution (EMD) alebo na prehliadanie
web-stránok je potrebné pripojenie na internet.
Nezaručujeme, že prehrávač bude fungovať
vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať
všetky systémové požiadavky.
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými
OS:
– PC alebo OS nie je štandardný
– Upgrade OS aktualizovaný zo štandardne
inštalovaného OS
– Multi-boot OS
– Multimonitorové OS
– Macintosh
- Riešenie problémov -
Inicializovanie (formátovanie) prehrávača
Vstavanú pamäť Flash formátujte vždy len prostredníctvom Menu
prehrávača podľa nasledovného postupu. (Pred formátovaním skontrolujte
obsah pamäte, pretože po naformátovaní budú všetky súbory z pamäte
odstránené.)
1 V režime pozastavenia zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME,
kým sa nezobrazí Menu Home.
2 Postupne v poradí zvoľte
(Settings - Nastavenia) –
“Common Settings” – “Format” – “Yes” – “Yes”.
Stláčaním tlačidla /// zvoľte požadovanú položku a stlačením
tlačidla  voľbu potvrďte.
Po zvolení “Yes” a potvrdení sa zobrazí “Formatting...” a formátovanie sa
začne. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie
“Memory formatted”.
- Riešenie problémov -
17
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF