Sony | NWZ-S639F | Sony NWZ-S639F Návod na použitie

Obsah
Ponuka
Register
Prevádzková príručka
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F
©2008 Sony Corporation
4-110-119-32 (1)
Prechod na obsah
Požadované informácie vyhľadajte v zozname tém tohto návodu.
Ponuka
Používanie tlačidiel v prevádzkovej príručke
Kliknutím na tlačidlá umiestnené v pravej hornej časti tohto návodu môžete
prejsť na „Obsah“, „Zoznam položiek ponuky Home“ alebo „Register“.
Obsah
Prehľadávanie prevádzkovej príručky
Register
Prechod na zoznam položiek ponuky Home
Požadované informácie vyhľadajte v zozname možností v ponuke prehrávača.
Prechod na register
Požadované informácie vyhľadajte v zozname kľúčových slov uvedených v tomto návode.
 Rady
Kliknutím na číslo strany môžete prejsť na vyznačenú stranu v obsahu, v zozname
položiek ponuky Home alebo v registri.
Kliknutím na odkaz na stranu môžete prejsť na vyznačenú stranu (napr.strana 4) na
každej strane.
Ak chcete vyhľadať referenčnú stranu podľa kľúčového slova, v aplikácii Adobe Reader
kliknite na ponuku „Úpravy“, výberom funkcie „Vyhľadávanie“ zobrazte navigačný
panel, do vyhľadávacieho textového poľa napíšte kľúčové slovo a kliknite na tlačidlo
„Vyhľadávanie“.
Po prejdení na inú stranu môžete prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu
kliknutím na tlačidlo
alebo
umiestnené v dolnej časti obrazovky aplikácie Adobe
Reader.
Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od verzie programu Adobe Reader.
Pokračovanie 
Obsah
Zmena rozloženia strany
Tlačidlá v dolnej časti obrazovky programu Adobe Reader umožňujú zvoliť
počet zobrazovaných strán.
Ponuka
Samostatná strana
Strany sa zobrazujú postupne po
jednej.
Pri rolovaní sa zobrazenie presúva na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
stranu.
Súvislé – čelné
Vedľa seba sa zobrazia dve strany,
pričom každá časť páru predstavuje
súvislý sled strán. Pri rolovaní sa
zobrazenie predchádzajúceho
a nasledujúceho páru strán súvislo
posúva smerom nahor alebo nadol.
Súvislé
Strany sa zobrazujú súvislo za sebou.
Čelné
Pri rolovaní sa zobrazenie
Zobrazia sa dve strany, jedna vedľa
predchádzajúcej a nasledujúcej strany druhej.
súvislo posúva nahor alebo nadol.
Pri rolovaní sa zobrazuje
predchádzajúci alebo nasledujúci pár
strán.
Register
Zoznam položiek ponuky Home............ 6
Dodávané príslušenstvo......................... 8
Súčasti a ovládacie prvky..................... 11
Ovládače a obrazovky prehrávača....... 13
Používanie tlačidla OPTION............... 22
Začíname
Príprava prehrávača............................. 23
Nabíjanie batérie prehrávača.........................23
Zapnutie a vypnutie prehrávača....................25
Získavanie údajov................................ 26
Prenos údajov...................................... 27
Prehrávanie hudby
Vyhľadávanie skladieb (Music Library).... 32
Vyhľadávanie skladieb podľa názvu
skladby...........................................................32
Vyhľadávanie skladieb podľa albumu..........33
Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta.......34
Vyhľadávanie skladieb podľa žánru..............35
Vyhľadávanie skladieb podľa roku
vydania..........................................................36
Vyhľadávanie skladieb podľa priečinka.......37
Vyhľadávanie skladieb podľa počiatočného
písmena.........................................................38
Prehrávanie zoznamu skladieb......................39
Vyhľadávanie skladieb na základe
aktuálne prehrávanej skladby............ 40
Prehrávanie piesní v náhodnom poradí
(Intelligent Shuffle).................................. 41
Prehrávanie skladieb vydaných v rovnakom
roku v náhodnom poradí
(Time Machine Shuffle). .....................................41
Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom
poradí.............................................................43
Prehrávanie skladieb použitím funkcie
SensMe™ Channels............................. 44
Čo je funkcia „SensMe™ Channels“?............44
Prehrávanie skladieb použitím funkcie
„SensMe™ Channels“....................................44
Analyzovanie skladieb v prehrávači.............47
Vymazávanie piesní z priečinka Music
Library............................................... 48
Zobrazenie ponuky možností hudby.... 49
Nastavenie režimu prehrávania
(Play Mode). .......................................... 52
Nastavenie rozsahu prehrávania.......... 54
Zobrazenie obrazovky prehrávania pri
každom prepnutí skladieb
(New Song Pop Up).................................. 55
Nastavenie položky Album Display
Format............................................... 56
Nastavenie vyhľadávania podľa priečinkov
(/ Button Setting)................................ 58
Nastavenie kvality zvuku (Equalizer)...... 59
Zmena kvality zvuku......................................59
Prispôsobenie kvality zvuku..........................61
Zvýšenie dynamiky zvuku
(VPT(Surround)).................................... 62
Počúvanie so zapnutou funkciou čistého
stereofónneho zvuku (Clear Stereo). ..... 64
Korekcia zvuku v oblasti vysokých
frekvencií (DSEE(Sound Enhancer))......... 65
Úprava úrovne hlasitosti
(Dynamic Normalizer). ............................ 67
Prehrávanie videí
Prehrávanie videa................................ 68
Nastavenie orientácie videa................. 70
Nastavenie obrazovky na zobrazenie
videa................................................... 72
Nastavenie funkcie zväčšovania........... 73
Súvislé prehrávanie videí..................... 75
Nastavenie formátu zobrazenia
zoznamu videí.................................... 76
Prehrávanie iba zvuku videa................ 77
Vymazanie videí z priečinka Video
Library............................................... 78
Zobrazenie ponuky možností videí..... 79
Prehrávanie podcastov
Prehrávanie epizód podcastov............. 80
Vymazanie epizód podcastov............... 81
Zobrazenie ponuky možností
podcastov........................................... 82
Pokračovanie 
Register
Používanie 5-smerového tlačidla a
obrazovky......................................................14
Zobrazenie obrazovky „Now Playing“.........21
Nastavenie hudby
Ponuka
Informácie o dodávanom softvéri...................9
Obsah
Obsah
Prehrávanie fotografií
1Zapnutie FM rádia.......................................95
2Automatické nastavenie predvolieb
rozhlasových staníc (Auto Preset)..................96
3Výber rozhlasových staníc..........................97
Manuálne nastavenie predvolieb
rozhlasových staníc............................ 98
Vymazanie predvolených rozhlasových
staníc..............................................................99
Nastavenie príjmu (Scan Sensitivity)...... 100
Zmena na monofónny/stereofónny
režim (Mono/Auto).............................. 101
Zobrazenie ponuky možností
FM rádia.......................................... 102
Užitočné fakty
Dosahovanie maximálnej výdrže
batérie.............................................. 127
Čo je formát a bitová rýchlosť?.......... 128
Čo je formát zvuku?..................................... 128
Čo je formát videa?...................................... 129
Čo je formát fotografie?.............................. 129
Ukladanie údajov............................... 130
Inovácia firmvéru prehrávača............ 131
Riešenie problémov
Riešenie problémov........................... 132
Hlásenia............................................. 146
Všeobecné nastavenia
Zníženie úrovne okolitého hluku
(Noise Canceling)
(iba NWZ-S736F/S738F/S739F)................ 103
Používanie s externými zvukovými zdrojmi
(External Input Mode)..................................... 105
Používanie ako zátok do uší
(Quiet Mode). ................................................ 107
Úprava efektu funkcie potlačenia hluku
(Set Noise Cancel level) .......................... 108
Obmedzenie hlasitosti
(AVLS (Volume Limit))........................... 109
Ďalšie informácie
Upozornenia...................................... 149
Poznámka o licenciách a ochranných
známkach......................................... 156
Špecifikácie........................................ 158
Register.............................................. 163
Poznámka
V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača nemusia byť niektoré modely
k dispozícii.
Register
Počúvanie FM rádia............................. 95
Ponuka
Počúvanie FM rádia
Obsah
Zobrazenie fotografie.......................... 84
Nastavenie orientácie fotografie.......... 86
Nastavenie obrazovky na zobrazenie
fotografie............................................ 88
Prehrávanie prezentácie....................... 89
Nastavenie režimu prehrávania
prezentácie......................................... 90
Nastavenie intervalu prezentácie......... 91
Nastavenie formátu zobrazenia
zoznamu fotografií............................ 92
Vymazanie fotografií z priečinka
Photo Library..................................... 93
Zobrazenie ponuky možností
fotografií............................................ 94
Vypnutie pípania............................... 110
Nastavenie typu šetriča obrazovky.... 111
Nastavenie času šetriča obrazovky..... 112
Nastavenie motívu............................. 113
Nastavenie tapety............................... 114
Úprava jasu obrazovky (Brightness)...... 116
Nastavenie aktuálneho času
(Set Date-Time).................................... 117
Nastavenie formátu dátumu.............. 119
Nastavenie formátu času.................... 120
Zobrazenie informácií o prehrávači
(Unit Information). ............................... 121
Obnovenie predvolených nastavení od
výrobcu (Reset All Settings).................. 122
Formátovanie pamäte (Format). .......... 123
Výber jazyka zobrazenia.................... 125
Ponuka
Ponuku Home môžete zobraziť stlačením a podržaním tlačidla BACK/HOME
na prehrávači. Ponuka Home je počiatočným bodom každej funkcie, napríklad
prehrávania skladieb, videí, fotografií, epizód podcastov, vyhľadávania skladieb,
používania „SensMe™ Channels“, počúvania FM rádia a zmeny nastavení.
Obsah
Zoznam položiek ponuky Home
Register
 Tip
Vzhľad obrazovky sa líši v závislosti od nastavení položiek „Wallpaper Settings“
( strana 114) a „Theme Settings“ ( strana 113). Snímky obrazovky v tejto príručke
sú iba ilustračné.
SensMe™ Channels..................... 44
FM Radio.................................. 95
Intelligent Shuffle*1
Time Machine Shuffle................. 41
Shuffle All...................................... 43
Photo Library.......................... 84
Music Library
All Songs........................................ 32
Album............................................ 33
Artist.............................................. 34
Genre............................................. 35
Release Year.................................. 36
Folder............................................. 37
Playlists.......................................... 39
Initial Search................................. 38
Intelligent Shuffle......................... 41
Video Library........................... 68
Pokračovanie 
*1Ak prehrávač pristupuje k niektorým
službám online (k dispozícii iba
(Intelligent
v USA), namiesto ikony
Shuffle) sa zobrazí ikona . Ak
(Intelligent
chcete obnoviť funkciu
Shuffle), naformátujte pamäť
prehrávača ( strana 123).
Now Playing............................ 21
Ponuka
Register
Music Settings
Play Mode................................ 52
Playback Range........................ 54
Equalizer................................... 59
VPT(Surround)....................... 62
DSEE(Sound Enhance).......... 65
Clear Stereo.............................. 64
Dynamic Normalizer.............. 67
Album Display Format........... 56
New Song Pop Up................... 55
/ Button Setting................. 58
Video Settings
Zoom Settings.......................... 73
Video Orientation................... 70
Display...................................... 72
Continuous Playback.............. 75
Podcast Library.......................... 80
Video List Format................... 76
On-Hold Display..................... 77
Photo Settings
Photo Orientation................... 86
Display...................................... 88
Slide Show Repeat................... 90
Slide Show Interval................. 91
Photo List Format................... 92
FM Radio Settings
Scan Sensitivity...................... 100
Mono/Auto............................ 101
Common Settings
Unit Information................... 121
AVLS (Volume Limit)........... 109
Beep Settings.......................... 110
Theme Settings...................... 113
Wallpaper Settings................ 114
Screensaver............................ 111
Brightness............................... 116
Set Date-Time........................ 117
Date Display Format............. 119
Time Display Format............ 120
Reset all Settings.................... 122
Format.................................... 123
Language Settings...................... 125
NC Settings*1.............................. 105
NC Modes.............................. 105
Set Noise Can. level............... 108
Obsah
Settings
*1Iba NWZ-S736F/S738F/S739F
Obsah
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte príslušenstvo v balení.
Ponuka
 Slúchadlá (1)
 Kábel USB (1)
 Podušky slúchadiel (veľkosť S, L) (1)
Register
 Prípojka (1)
Používa sa pri pripájaní prehrávača k voliteľnému držiaku a podobne.
 Vstupný audiokábel*1
 Redukcia na používanie v lietadle (jednoduchá/dvojitá)*1
 CD-ROM*2 *3 (1)
Windows Media Player 11
 Media Manager for WALKMAN*4
 Content Transfer
 Prevádzková príručka (súbor PDF)
 Príručka Quick Start Guide (1)
*1 Iba NWZ-S736F/S738F/S739F
*2 Nepokúšajte sa prehrať tento disk CD-ROM v prehrávači diskov audio CD.
*3 V závislosti od krajiny alebo oblasti zakúpenia prehrávača môže byť dodaný
iný softvér.
*4 Media Manager for WALKMAN sa nedodáva s balíkmi predávanými v USA.
Prevezmite ho z nasledujúcich webových stránok:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Správne nasadenie podušiek slúchadiel
Ak vám podušky slúchadiel nesedia na ušiach správne, nemusíte
počuť nízkofrekvenčné basové zvuky.
Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu zvuku, zmeňte veľkosť
podušiek slúchadiel alebo upravte ich polohu tak, aby pohodlne
sedeli na ušiach a dobre priliehali k ušiam.
Pri zakúpení sú nasadené podušky slúchadiel veľkosti M. Ak
vám podušky slúchadiel nesedia dobre na ušiach, skúste použiť niektorú inú
dodávanú veľkosť (S alebo L).
Pri výmene podušiek slúchadiel dbajte na správne nasadenie podušiek
slúchadiel na slúchadlá, aby sa zabránilo ich zosunutiu a uviaznutiu v uchu.
L
L
O sériovom čísle
Dodané sériové číslo tohto prehrávača je potrebné na registráciu zákazníka.
Toto číslo sa nachádza na zadnej strane prehrávača.
Pokračovanie 
Niektoré počítače, v ktorých je už nainštalovaný program Windows Media Player 10,
môžu naraziť na obmedzenie týkajúce sa súborov (AAC, videosúbory atď.), ktoré môžete
preniesť uchopením a presunutím myšou. Ak nainštalujete program Windows Media
Player 11 z dodávaného disku CD-ROM, tento problém sa vyrieši a následne môžete
preniesť súbory ich opätovným uchopením a presunutím myšou. Pred nainštalovaním
programu Windows Media Player 11 do počítača sa uistite, či softvér alebo služby
zodpovedajú programu Windows Media Player 11.
Media Manager for WALKMAN*1
Program Media Manager for WALKMAN dokáže prenášať hudbu, fotografie alebo
videá z počítača do prehrávača a importovať zvukové údaje z diskov CD. Program
Media Manager for WALKMAN dokáže tiež aktivovať informačné kanály RSS
a prenášať hudobné súbory a súbory videí, ktoré boli prevzaté z kanálov RSS.
Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru. Zvukové súbory
(AAC) alebo videá môžete preniesť uchopením a presunutím myšou použitím
programov Prieskumník systému Windows a Media Manager for WALKMAN.
Podporované súbory na prenos: hudba (MP3, WMA, AAC*2, WAV), fotografia
(JPEG), video (jednoduchý profil MPEG-4, základný profil AVC (H.264/AVC),
jednoduchý profil WMV*2*3), podcast (hudba, video)
*1Ak ste si zakúpili tento balík v USA, prevezmite program Media Manager for
WALKMAN z nasledujúcich webových stránok:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2Súbory DRM nie sú kompatibilné.
*3Niektoré súbory WMV sa nedajú prehrať po prenesení prostredníctvom programu Media
Manager for WALKMAN. Ak ich prenesiete znova použitím programu Windows Media
Player 11, môžu sa stať prehrateľnými.
Poznámka
Videosúbory chránené autorskými právami, ako napríklad filmy na disku DVD alebo
zaznamenané programy digitálnej televízie, nie sú podporované.
Pokračovanie 
Register
 Rada
Ponuka
Windows Media Player 11
Program Windows Media Player dokáže importovať zvukové údaje z diskov
CD a preniesť ich do prehrávača. Ak používate zvukové súbory WMA
chránené autorskými právami a videosúbory WMV chránené autorskými
právami, použite tento softvér.
Podporované súbory na prenos: hudba (MP3, WMA), video (WMV),
fotografia (JPEG)
Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru alebo na
nasledujúcich webových stránkach.
http://www.support.microsoft.com/
Obsah
Informácie o dodávanom softvéri
10
Register
Súbory ATRAC môžete preniesť do prehrávača po konverzii do formátu súboru MP3.
Ak chcete konvertovať súbory, prevezmite nástroj MP3 Conversion Tool z webových
stránok technickej podpory pre zákazníkov ( strana 155).
Ponuka
 Rada
Obsah
Content Transfer
Program Content Transfer dokáže prenášať hudbu, videá alebo fotografie
z počítača do prehrávača jednoduchým uchopením a presunutím myšou.
Použitím programu Prieskumník systému Windows alebo iTunes® môžete
intuitívne presúvať údaje myšou do programu Content Transfer. Bližšie
informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru.
Podporované súbory na prenos: Hudba (MP3, WMA, AAC*1, WAV), fotografia
(JPEG), video (jednoduchý profil MPEG-4, základný profil AVC (H.264/AVC),
jednoduchý profil WMV*1*2), podcast (hudba, video)
*1 Súbory DRM nie sú kompatibilné.
*2 Niektoré súbory WMV sa nedajú prehrať po prenesení prostredníctvom
programu Content Transfer. Ak ich prenesiete znova použitím programu
Windows Media Player 11, môžu sa stať prehrateľnými.
11
Obsah
Súčasti a ovládacie prvky
Predná časť
Ponuka
Register
Zadná časť
 Tlačidlo BACK/HOME*1
Stlačením tohto tlačidla prejdete
nahor o jednu úroveň v zobrazenom
zozname alebo sa vrátite do
predchádzajúcej ponuky.
Stlačením a podržaním tlačidla
BACK/HOME môžete zobraziť
ponuku Home ( strana 13).
 5-smerové tlačidlo*2
Slúži na spustenie prehrávania
a umožňuje navigáciu v ponukách
prehrávača na obrazovke ( strana 14).
 Konektor pre slúchadlá*3
Na pripojenie slúchadiel. Zasuňte
konektor, až kým nezacvakne na
miesto. Ak sú slúchadlá pripojené
nesprávne, zvuk zo slúchadiel môže
byť nesprávny.
Informácie o funkcii potlačenia hluku
(iba NWZ-S736F/S738F/S739F)
Funkcia potlačenia hluku je k dispozícii
iba pri použití dodaných slúchadiel.
Dodané slúchadlá môžete používať
iba s týmito modelmi a nedajú sa
používať s inými zariadeniami.
 Konektor WM‑PORT
Do tohto konektora môžete pripojiť
dodaný kábel USB alebo voliteľné
periférne zariadenia, ako napríklad
podporované príslušenstvo pripájané
ku konektoru WM‑PORT.
 Prepínač NOISE CANCELING (iba
NWZ-S736F/S738F/S739F)
Posunutím prepínača NOISE
CANCELING v smere šípky  sa
aktivuje funkcia potlačenia hluku
( strana 103).
 Display
Displej sa v závislosti od funkcií
môže líšiť ( strana 13).
 Tlačidlo VOL +*2/–
Nastavuje hlasitosť.
Pokračovanie 
12
Prehrávač spotrebúva aj v
pohotovostnom režime určité, veľmi
malé množstvo energie batérie. Preto
sa prehrávač môže v závislosti od
zostávajúcej energie v batérii zakrátko
úplne vypnúť.
Register
Poznámka
na
*1Funkcie označené značkou
prehrávači sa aktivujú, ak stlačíte
a podržíte príslušné tlačidlá.
*2Nachádzajú sa tu hmatateľné body.
Použite ich ako pomôcku pri ovládaní
tlačidiel.
*3Tvar otvoru konektora pre slúchadlá sa
líši v závislosti od modelu.
Ponuka
 Tlačidlo OPTION/PWR OFF*1
Slúži na zobrazenie ponuky možností
( strana 22, 49, 79, 82, 94, 102).
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo
OPTION/PWR OFF, obrazovka sa
vypne a prehrávač prejde do
pohotovostného režimu. Ak stlačíte
ľubovoľné tlačidlo, keď je prehrávač
v pohotovostnom režime, zobrazí sa
obrazovka „Now Playing“ atď.
a prehrávač je pripravený na
prevádzku. Ak ponecháte prehrávač
v pohotovostnom režime približne
jeden deň, prehrávač sa automaticky
úplne vypne. Ak stlačíte ľubovoľné
tlačidlo pri vypnutom prehrávači,
zobrazí sa najskôr úvodná obrazovka
a potom sa zobrazí obrazovka „Now
Playing“.
 Tlačidlo RESET
Ak stlačíte tlačidlo RESET malou
spinkou alebo podobným špicatým
nástrojom, vynulujú sa nastavenia
prehrávača ( strana 132).
Obsah
 Prepínač HOLD
Pomocou spínač HOLD môžete
chrániť prehrávač pred náhodnou
prevádzkou počas jeho prenášania.
Posunutím prepínača HOLD v smere
šípky  sa zablokujú všetky
ovládacie tlačidlá. Ak posuniete
prepínač HOLD do opačnej polohy,
funkcia HOLD (podržať) sa vypne.
13
Register
Ponuka Home
Ponuka
Pomocou 5-smerového tlačidla a tlačidla BACK/HOME môžete prezerať
obrazovky, prehrávať skladby, videá, epizódy podcastov a fotografie a meniť
nastavenia prehrávača.
Ponuka Home sa zobrazí, ak stlačíte a podržíte tlačidlo BACK/HOME.
Na obrázku uvedenom nižšie je znázornené, ako sa mení obrazovka, ak stláčate
rozličné ovládacie tlačidlá. Napríklad obrazovka prehrávača sa zmení podľa obrázku
uvedeného nižšie, ak v ponuke Home vyberiete položku „Music Library“ – „Album“.
Obsah
Ovládače a obrazovky prehrávača
Vyberte položku
(Music
Library) a stlačte tlačidlo .
Music Library
Stlačte tlačidlo
BACK/HOME.
Vyberte položku „Album“
a stlačte tlačidlo .
Stlačte a podržte
tlačidlo BACK/HOME.
Zoznam Album
Stlačte tlačidlo
BACK/HOME.
Vyberte požadovaný album a
stlačte tlačidlo .
Stlačte a podržte
tlačidlo BACK/HOME.
Zoznam skladieb
Stlačte tlačidlo
BACK/HOME.
Vyberte požadovanú pieseň a
stlačte tlačidlo .
Spustí sa prehrávanie.
Stlačte a podržte
tlačidlo BACK/HOME.
Obrazovka Now Playing
Stlačte tlačidlo
BACK/HOME.
Stlačte a podržte
tlačidlo BACK/HOME.
Pokračovanie 
14
5-smerové tlačidlo vykonáva rozličné funkcie na
obrazovkách obsahujúcich zoznamy, na obrazovkách
s miniatúrami a na obrazovke „Now Playing“.
Tlačidlo  (prehrať/
pozastaviť/potvrdiť)*1
Tlačidlá /
Používanie 5-smerového tlačidla na obrazovke so
zoznamom
Tlačidlá /
Register
V zozname častí sa zobrazia iniciály skladby, albumu a podobne.
Zoznam
Oblasť s informáciami
Zobrazia sa informácie o skladbe, ikony atď. ( strana 20).
Tlačidlá
Popis

Potvrdzuje položku na zozname.
Stlačením a podržaním spustíte prehrávanie všetkých piesní vo
vybranej položke.
Presunie kurzor nahor alebo nadol.
Stlačením a podržaním tlačidla môžete vykonávať posun nahor
alebo nadol rýchlejšie.
Slúži na zmenu obrazovky a pri zobrazení indexovej obrazovky slúži na
presun kurzora doľava alebo doprava na zobrazenie zoznamu položiek.
Keď nie je zobrazený index, zobrazí predchádzajúcu alebo
nasledovnú obrazovku so zoznamom.
/
/
Video
Zoznam
Tlačidlá
Popis

Potvrdzuje položku zo zoznamu.
/
Presunie kurzor nahor alebo nadol.
Stlačením a podržaním tlačidla môžete vykonávať posun nahor
alebo nadol rýchlejšie.
Zobrazuje predchádzajúcu alebo nasledovnú obrazovku so zoznamom.
/
Pokračovanie 
Register
Hudba
Ponuka
*1Nachádzajú sa tu hmatateľné body. Použite ich ako
pomôcku pri ovládaní tlačidiel.
Obsah
Používanie 5-smerového tlačidla a obrazovky
15
Fotografia
Obsah
Zoznam
Ponuka
Popis

Potvrdzuje položku na zozname.
Stlačením a podržaním spustíte prezentáciu fotografií vo vybranej
položke.
Presunie kurzor nahor alebo nadol.
Stlačením a podržaním tlačidla môžete vykonávať posun nahor
alebo nadol rýchlejšie.
Zobrazuje predchádzajúcu alebo nasledovnú obrazovku so
zoznamom.
/
/
Používanie 5-smerového tlačidla na obrazovke s miniatúrami*1
Miniatúry
Tlačidlá
Popis

Zobrazí zoznam skladieb vybratej položky počas používania hudby
alebo zobrazí vybratú položku počas používania fotografie. Slúži na
spustenie prehrávania vybratej položky počas používania videa.
Presunie kurzor nahor alebo nadol.
Stlačením a podržaním tlačidla môžete vykonávať posun nahor
alebo nadol rýchlejšie.
Posunie kurzor doľava alebo doprava.
Stlačením a podržaním posuňte kurzor doľava alebo doprava
rýchlejšie a potom rolujte smerom hore alebo dole v obrazovke s
miniatúrami.
/
/
*1Ako miniatúra sa označuje zmenšený obrázok obalu albumu, jednej scény videa alebo
fotografie. Ak chcete zobraziť miniatúry albumov, pozrite si časť  na strane 56;
ohľadom súborov videí si pozrite časť  na strane 76.
Pokračovanie 
Register
Tlačidlá
16
Používanie 5-smerového tlačidla na obrazovke „Now Playing“
Obsah
Hudba
Názov skladby
Ponuka
Register
Meno interpreta
Názov albumu
Žáner
Rok vydania
Stav prehrávania
Tlačidlá
Popis

Spustí prehrávanie piesne. Po spustení prehrávania sa na displeji
zobrazí ikona  a po opätovnom stlačení tlačidla  sa zobrazí
ikona  a prehrávanie sa pozastaví.*1 Táto funkcia pozastavenia
a pokračovania je k dispozícii iba na obrazovke „Now Playing“.
/
Stlačením tlačidla / môžete zobraziť kurzor a prechádzať v
zozname zobrazených položiek. Pri vybratí žánru, názvu albumu
alebo inej vlastnosti prostredníctvom kurzora môžete stlačením
tlačidla  zobraziť zoznam interpretov vyhovujúcich žánru
aktuálne prehrávanej skladby alebo zoznam skladieb aktuálne
prehrávaného albumu.
Ak je tlačidlo / nastavené na hodnotu „Folder +/–“ ( strana 58)
Spustenie prehrávania od prvej piesne z nasledujúceho priečinka*2,
aktuálneho priečinka alebo predchádzajúceho priečinka. Stlačením
tlačidla  môžete preskočiť prvú skladbu z aktuálneho priečinka
alebo predchádzajúceho priečinka. Stlačením tlačidla  môžete
preskočiť prvú pieseň z nasledujúceho priečinka.
/
Pri jednom alebo opakovanom stlačení slúži na presun prehrávania
na začiatok aktuálnej, predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
Stlačením a podržaním tlačidla môžete rýchlo prehľadávať
prehrávanú skladbu smerom dozadu alebo dopredu.
*1Ak nevykonáte žiadnu činnosť po dobu 3 minút, zatiaľ čo je skladba pozastavená,
obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu.
*2Jednotky priečinkov, ktoré prehrávač preskočí, sa budú líšiť v závislosti od zoznamu
použitého pred zoznamom skladieb. Ak napríklad zvolíte skladbu v nasledujúcom
poradí: „Artist“ – zoznam albumov – zoznam piesní, môžete hľadať piesne
preskakovaním albumov.
Pokračovanie 
17
SensMe™ Channels
Obsah
Kanál
Ponuka
Názov skladby
Meno interpreta
Názov albumu
Stav prehrávania
Popis

Spustí prehrávanie piesne. Pri spustení prehrávania sa na displeji
zobrazí ikona  a ak tlačidlo  stlačíte znova, zobrazí sa ikona
 a prehrávanie sa pozastaví.
/
Stlačením tlačidla / môžete posúvať zobrazenie zoznamu
kanálov. Pri každom stlačení tohto tlačidla sa zmení kanál
a prehrávanie skladby sa spustí od stredu skladby.
Pri jednom alebo opakovanom stlačení slúži na presun prehrávania
na začiatok aktuálnej, predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
Stlačením a podržaním tlačidla môžete rýchlo prehľadávať
prehrávanú skladbu smerom dozadu alebo dopredu.
/
Pokračovanie 
Register
Tlačidlá
18
Video
Obsah
Ponuka
Stav prehrávania
Tlačidlá
Popis

Slúži na spustenie prehrávania videa. Po spustení prehrávania sa na
displeji zobrazí indikátor  a ak znova stlačíte tlačidlo ,
zobrazí sa indikátor  a prehrávanie sa pozastaví.*1 Videá môžete
prehrať a pozastaviť iba z obrazovky „Now Playing“ videa.
/
Stlačením tlačidla / môžete nájsť začiatok nasledujúceho,
predchádzajúceho alebo aktuálne prehrávaného videa.*2
/
Stlačením a podržaním tlačidla / môžete rýchlo prehľadávať
prehrávané video smerom dozadu alebo dopredu.
Počas prehrávania môžete rýchlosť posunu dopredu/dozadu meniť
v 3 úrovniach opakovaným stláčaním tlačidla / ((×10), (×30),
(×100)). Stlačením a podržaním sa zvýši rýchlosť o 1 úroveň. Po
uvoľnení tlačidla sa obnoví normálne prehrávanie.
Počas pozastavenia prehrávania môžete scénu posunúť mierne
dopredu alebo dozadu stlačením tlačidla /.
*1Ak nevykonáte žiadnu činnosť po dobu 3 minút, zatiaľ čo je video pozastavené,
obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu.
*2Ak je položka „Continuous Playback“ nastavená na hodnotu „On“, môžete nájsť začiatok
predchádzajúceho alebo nasledujúceho videa priamo z aktuálne prehrávaného videa
( strana 75).
Pokračovanie 
Register
Ak zmeníte orientáciu displeja na horizontálnu, orientácia a funkcie tlačidiel
/// sa zmenia tiež.
19
Fotografia
Obsah
Ponuka
Stav prehrávania
Tlačidlá
Popis

Na displeji sa zobrazí ikona  a spustí sa prehrávanie prezentácie.
Pri opätovnom stlačení tlačidla  sa zobrazí ikona  a
prehrávanie sa pozastaví.*1
/
Zobrazí predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
*1Pri prehrávaní piesní počas pozastavenia prezentácie obrazovka stmavne, pokiaľ
nevykonáte žiadnu činnosť počas intervalu nastaveného v ponuke „Screensaver Timing“
( strana 112). Ak pozastavíte prehrávanie piesne a sprievodnej prezentácie a ak
nevykonáte žiadnu činnosť dlhšie než 3 minúty, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde
do pohotovostného režimu.
FM
Tlačidlá
Popis

Slúži na prehrávanie alebo pozastavenie*1 FM rádia. Slúži na
vytvorenie predvoľby stlačením a podržaním vybratej frekvencie.
/
Slúži na výber frekvencií. Stlačením a podržaním umožňuje výber
ďalšej rozhlasovej stanice s dobrým príjmom.
/
Slúži na výber predvoľby.
*1Ak nevykonáte žiadnu činnosť po dobu 3 minút, zatiaľ čo bude pozastavené prehrávanie
FM rádia, obrazovka sa vypne a prehrávač prejde do pohotovostného režimu.
Pokračovanie 
Register
Ak zmeníte orientáciu displeja na horizontálnu, orientácia a funkcie tlačidiel
/// sa zmenia tiež.
20
Popis oblasti s informáciami
Obsah
Ikony, zobrazené v tabuľke uvedenej nižšie, sa zobrazujú v oblasti s informáciami. Ikony sa
líšia podľa stavu prehrávania, nastavení alebo obrazoviek.
Bližšie informácie o ikonách nájdete na príslušných referenčných stranách.
Ikony
Popis
, , , ,
, ,
,
,
,
atď.
Ikony stavu prehrávania
 Prehranie, pozastavenie, posun dopredu/dozadu, presun na
začiatok nasledujúcej, aktuálnej alebo predchádzajúcej piesne
 Pomalší alebo rýchly posun dopredu/dozadu ( strana 69)
Ponuka
Ikony pre názov skladby, meno interpreta, názov videa, názov
fotografie, FM rádio
Register
,
,
,
,
,
atď.
,
,
atď.
Ikony režimu prehrávania
 Režim prehrávania je nastavený na hodnotu „Repeat“ alebo
„Shuffle“ ( strana 53). Položka „Slide Show Repeat“ je nastavená
na hodnotu „On“ ( strana 90)
Ikony rozsahu prehrávania
 Rozsah prehrávania je nastavený na hodnotu „Selected Range“
( strana 54)
Ikony nastavenia zvukových efektov ( strana 60) alebo funkcie
potlačenia hluku (iba NWZ-S736F/S738F/S739F) ( strana 103)
Ikona nastavenia videa
 Položka „Continuous Playback“ je nastavená na hodnotu „On“
( strana 75)
 Položka „Zoom Settings“ je nastavená na hodnotu „Auto“ alebo
„Full“ ( strana 73)
Ikona nastavenia FM rádia
 Položka „Mono/Auto“ je nastavená na hodnotu „Mono“
( strana 101)
Ikona zostávajúcej kapacity batérie ( strana 23)
Pokračovanie 
21
Obrazovku „Now Playing“ môžete rýchlo zobraziť z rozličných obrazoviek.
Now Playing
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Zobrazenie obrazovky „Now Playing“
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Now Playing) a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazia sa podrobné informácie o aktuálne prehrávanom súbore.
 Rady
Obrazovku „Now Playing“ môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF
a výberom položky „Now Playing“.
prehrávania skladieb môžete zobraziť, ak pri prehrávaní videa alebo
Obrazovku

fotografií alebo pri počúvaní FM rádia vyberiete v ponuke možností položku „Go to the
song playback screen“.
22
5-smerové tlačidlo
 Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
Zobrazí sa ponuka možností.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadovanú položku a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka s vybratou nastavovanou položkou alebo sa vykoná
vybratý príkaz. Položky ponuky možností sa líšia v závislosti od obrazovky,
na ktorej ste stlačili tlačidlo OPTION/PWR OFF.
Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich stranách.
„Zobrazenie ponuky možností hudby“ ( strana 49)
„Zobrazenie ponuky možností videí“ ( strana 79)
„Zobrazenie ponuky možností podcastov“ ( strana 82)
„Zobrazenie ponuky možností fotografií“ ( strana 94)
„Zobrazenie ponuky možností FM rádia“ ( strana 102)
Register
Tlačidlo OPTION/PWR OFF
Ponuka
Stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF môžete zmeniť rôzne nastavenia každej
funkcie. Tlačidlo OPTION/PWR OFF je užitočné, pretože umožňuje okamžite
zobraziť obrazovku s nastaveniami bez výberu nastavovaných položiek
(Settings) v ponuke Home.
v ponuke
Obsah
Používanie tlačidla OPTION
23
Začíname
Obsah
Príprava prehrávača
Ak indikátor nabitia batérie na displeji ukazuje:
,
nabíjanie batérie je dokončené (doba nabíjania je približne 3 hodiny).
Ak používate prehrávač prvýkrát alebo ak ste ho dlhšiu dobu nepoužívali,
úplne ho nabite (indikátor nabitia batérie ukazuje hodnotu
).
Dobíjanie batérie prehrávača
Ikona batérie na displeji sa mení podľa nižšie uvedeného zobrazenia.
Informácie o výdrži batérie nájdete v časti na strane 161.
Pri postupnom vybíjaní batérie sa pruh ikony zmenšuje. Ak sa zobrazí text
„LOW BATTERY. Please Charge.“, prehrávač nemôžete použiť. V takomto
prípade nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču.
Pokračovanie 
Register
Batéria prehrávača sa nabíja počas pripojenia prehrávača k spustenému
počítaču.
Na pripojenie prehrávača k počítaču použite dodaný
kábel USB. Konektor kábla USB pripojte do
prehrávača tak, aby značka
smerovala hore.
Ponuka
Nabíjanie batérie prehrávača
24
Začíname
Poznámky
Ponuka
Register
Pokračovanie 
Obsah
Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 až 35 °C.
Batéria sa dá nabiť približne 500-krát, kým sa neopotrebuje. Toto číslo sa môže líšiť
v závislosti od podmienok, v ktorých sa používa prehrávač.
Indikátor batérie na displeji ukazuje iba odhadovanú hodnotu. Napríklad jeden čierny
dielik indikátora nebude vždy ukazovať presne nabitie batérie na jednu štvrtinu jej
kapacity.
Počas prístupu prehrávača na počítač sa zobrazí text „Do not disconnect.“. Neodpájajte
dodaný kábel USB počas zobrazenia textu „Do not disconnect.“, inak sa môžu poškodiť
prenášané údaje.
Ovládacie tlačidlá prehrávača sú počas pripojenia k počítaču nefunkčné.
Niektoré zariadenia USB pripojené k počítaču môžu rušiť riadnu prevádzku prehrávača.
Nezaručujeme nabitie batérie použitím podomácky skladaných alebo upravovaných
počítačov.
Ak počítač prejde do úsporného režimu, ako je napríklad režim spánku alebo režim
dlhodobého spánku, počas pripojenia prehrávača pomocou kábla USB sa batéria
prehrávača nenabíja. Namiesto toho prehrávač využíva energiu z batérie, ktorá sa tým
vybíja.
Nenechávajte prehrávač dlhšiu dobu pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie
je pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju, pretože prehrávač môže vybiť batériu
počítača.
Keď je prehrávač pripojený k počítaču, nezapínajte ho, nereštartujte ho, neprebúdzajte
ho z režimu spánku ani nevypínajte počítač. Tieto operácie môžu spôsobiť poruchu
prehrávača. Pred vykonávaním týchto operácií odpojte prehrávač od počítača.
Ak neplánujete používať prehrávač dlhšie ako pol roka, nabíjajte batériu aspoň raz
každých 6 až 12 mesiacov z dôvodu údržby batérie.
25
Začíname
Obsah
Zapnutie a vypnutie prehrávača
Vypnutie prehrávača
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF ( strana 12), prehrávač
prejde do pohotovostného režimu a obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia
batérie. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, keď je prehrávač v pohotovostnom
režime, zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ atď. a prehrávač je pripravený na
prevádzku.
Okrem toho, ak je pohotovostný režim zapnutý približne jeden deň, prehrávač
sa automaticky úplne vypne. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo pri vypnutom
prehrávači, zobrazí sa najprv úvodná obrazovka a potom sa zobrazí obrazovka
„Now Playing“.
Register
Zapnutie prehrávača
Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnite prehrávač.
Ponuka
5-smerové
tlačidlo
26
Začíname
Ponuka
Na prehrávanie hudby, fotografií, videí a podcastov pomocou prehrávača
musíte pripraviť údaje v počítači. Na importovanie údajov do počítača použite
príslušný softvér.
Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov nájdete v časti
„Podporovaný formát súborov“ ( strana 158).
Obsah
Získavanie údajov
Register
27
Začíname
Niektoré počítače, v ktorých je už nainštalovaný program Windows Media Player 10,
môžu naraziť na obmedzenie týkajúce sa súborov (AAC, videosúbory atď.), ktoré môžete
preniesť uchopením a presunutím myšou. Ak nainštalujete Windows Media Player 11
(viac informácií nájdete v časti „Installing the Operation Guide“ v „Quick Start Guide“
z dodaného CD-ROM, môžete tento problém vyriešiť, potom môžete prenášať chytením
a presunutím opätovne. Pred nainštalovaním programu Windows Media Player 11 do
počítača sa uistite, či softvér alebo služby zodpovedajú programu Windows Media Player
11.
Hierarchia údajov sa môže líšiť, záleží od prostredia počítača.
Niektoré súbory WMV sa dajú prehrať iba po prenosení použitím programu Windows
Media Player 11.
Poznámky
Neodpájajte kábel USB počas zobrazenia textu „Do not disconnect.“ na
prehrávači, inak sa môžu poškodiť prenášané údaje.
Názvy priečinkov „MUSIC“, „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“,
„PICTURE“ a „PODCASTS“ nemôžete meniť a takisto ich nemôžete
vymazať.
 Nemeňte názvy priečinkov ani súborov, ktoré sa nachádzajú priamo
v priečinku „MP_ROOT“ alebo „MPE_ROOT“. V opačnom prípade sa na
prehrávači nezobrazia.
 Prehrávač pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB.
Konektor kábla USB pripojte do prehrávača tak, aby značka
hore.
smerovala
 Vyberte prehrávač v programe Prieskumník systému Windows
a potom uchopte a presuňte súbory myšou.
Prehrávač sa zobrazí v programe Prieskumník systému Windows ako
[WALKMAN].
Pokračovanie 
Register
 Rady
Ponuka
Údaje môžete prenášať priamo, chytením a presunutím pomocou programu
Prieskumník systému Windows vo vašom počítači.
Hierarchia prehrávateľných údajov má pravidlá. Z dôvodu správneho
prenesenia údajov si pozrite nasledujúce pokyny.
Bližšie informácie o dodanom softvéri, ktorý umožňuje prenos údajov, nájdete
v časti  na strane 9.
Obsah
Prenos údajov
28
Začíname
Obsah
1.
7.
Ponuka
Pre piesne
(v programe Prieskumník systému Windows)
Chyťte a presuňte súbory alebo priečinky do priečinka „MUSIC“,
ale iba do 8. úrovne, pretože potom sa súbory ani priečinky
nebudú dať rozoznať.
8.
(v prehrávači)
Priečinky sú zobrazené najskôr v poradí názvov priečinkov,
potom sú zobrazené súbory v poradí názvu súborov. V tomto
prípade sa nerozlišujú malé a veľké písmená.
Pokračovanie 
Register
9.
29
Začíname
Obsah
Pre videá
(v programe Prieskumník systému Windows)
Chyťte a presuňte súbory alebo priečinky do priečinka „VIDEO“.
Na 1. úrovni rozozná priečinok „VIDEO“ aj súbor a aj priečinok.
Súbory v 2. úrovni budú rozoznané. Avšak priečinky nižšie ako
1. úroveň a súbory nižšie ako 2. úroveň nebudú rozpoznané.
1.
(v prehrávači)
Súbory videí sa zobrazujú v poradí, v akom boli prenesené
uchopením a presunutím myšou. (Najnovšie údaje sú na
vrchu.)
 Rada
JPEG súbory môžete nastaviť ako miniatúry video súborov a to tak,
že JPEG súbory umiestnite do zodpovedajúcich video priečinkov.
Keď zobrazíte zoznam videa, uvidíte miniatúry (v menu sa zobrazia
malé obrázky) video súborov v prehrávači.
Ak chcete zobraziť miniatúry pre video súbor, vytvorte JPEG súbor (160 bodov
horizontálne × 120 bodov vertikálne, prípona: .jpg) a nazvite ho rovnako ako
požadovaný video súbor, potom ho uložte v priečinku video súboru.
Pokračovanie 
Register
3.
Ponuka
2.
30
Začíname
Obsah
1.
2.
Ponuka
3.
* Hierarchia údajov v priečinku
„PICTURES“ je rovnaká ako v
priečinku „PICTURE“.
1
(v prehrávači)
Priečinky pod priečinkom „PICTURE“ sa zobrazujú v
abecednom poradí. Súbory v 1. úrovni priečinka „PICTURE“
sú uložené v priečinku <PICTURE>.
Pokračovanie 
Register
Pre fotografie
(v programe Prieskumník systému Windows)
Uchopte a presuňte myšou súbory alebo priečinky
do priečinka „PICTURE“.
Na 1. úrovni priečinok „PICTURE“ rozpozná buď
súbor, alebo priečinok. Priečinok „PICTURE“
rozpozná iba súbory na 2. úrovni. Nižšie, ako na 2.
stupni nebudú rozoznané ani súbory, ani
priečinky.
31
Začíname
1.
2.
Ponuka
3.
Register
(v prehrávači)
Priečinky pod priečinkom „PODCASTS“ sa zobrazujú
v abecednom poradí. Súbory v priečinkoch kanálov sa
zobrazia v abecednom poradí.
Obsah
Pre podcasty
(v programe Prieskumník systému Windows)
Uchopte a presuňte myšou priečinky kanálov do
priečinka „PODCASTS“ a súbory epizód do priečinkov
kanálov.
Na prvej úrovni priečinok „PODCASTS“ rozpozná iba
priečinky. Súbory epizód na prvej úrovni nebudú
rozpoznané. Na druhej úrovni budú rozpoznané iba
súbory a akékoľvek priečinky z tejto úrovne nebudú
rozpoznané. Nižšie ako na 2. úrovni nebudú
rozpoznané ani súbory, ani priečinky.
32
Prehrávanie hudby
Skladby môžete hľadať podľa názvov skladieb, albumov, interpreta a žánru
a podobne.
Tlačidlo
BACK/HOME
Vyhľadávanie skladieb podľa názvu skladby
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Music Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Music Library“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „All Songs“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam piesní.
 Stlačením tlačidla /// vyberte pieseň a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybraná skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje
v definovanom poradí.
Pokračovanie 
Register
5-smerové tlačidlo
Ponuka
Music Library
Obsah
Vyhľadávanie skladieb (Music Library)
33
Prehrávanie hudby
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Obsah
Vyhľadávanie skladieb podľa albumu
Home.
(Music Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Music Library“.
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam albumov.
 Stlačením tlačidla /// vyberte album a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý album.
 Stlačením tlačidla /// vyberte pieseň a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybraná skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje
v definovanom poradí.
 Rady
Všetky piesne v zozname položiek môžete prehrať výberom položky v zozname
a stlačením a podržaním tlačidla  v kroku .
Formát zobrazenia zoznamu albumov môžete zmeniť ( strana 56).
Môžete vybrať rozsah prehrávania skladieb ( strana 54).
Pokračovanie 
Register
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Album“ a potom
Ponuka
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
34
Prehrávanie hudby
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Obsah
Vyhľadávanie skladieb podľa interpreta
Home.
(Music Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Music Library“.
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam interpretov.
 Stlačením tlačidla /// vyberte interpreta a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam albumov od interpreta, ktorého ste vybrali.
 Stlačením tlačidla /// vyberte album a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý album.
 Stlačením tlačidla /// vyberte pieseň a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybraná skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje
v definovanom poradí.
 Rady
Všetky piesne v zozname položiek môžete prehrať výberom položky v zozname
a stlačením a podržaním tlačidla  v krokoch  až .
Formát zobrazenia zoznamu albumov môžete zmeniť ( strana 56).
Môžete vybrať rozsah prehrávania skladieb ( strana 54).
Pokračovanie 
Register
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Artist“ a potom
Ponuka
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
35
Prehrávanie hudby
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Obsah
Vyhľadávanie skladieb podľa žánru
Home.
(Music Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Music Library“.
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam žánrov.
 Stlačením tlačidla /// vyberte žáner a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam interpretov pre žáner, ktorý ste vybrali.
 Stlačením tlačidla /// vyberte interpreta a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam albumov od interpreta, ktorého ste vybrali.
 Stlačením tlačidla /// vyberte album a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam skladieb pre vybratý album.
 Stlačením tlačidla /// vyberte pieseň a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybraná skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje
v definovanom poradí.
 Rady
Všetky piesne v zozname položiek môžete prehrať výberom položky v zozname
a stlačením a podržaním tlačidla  v krokoch  až .
Formát zobrazenia zoznamu albumov môžete zmeniť ( strana 56).
Môžete vybrať rozsah prehrávania piesní ( strana 54).
Pokračovanie 
Register
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Genre“ a potom
Ponuka
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
36
Prehrávanie hudby
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Obsah
Vyhľadávanie skladieb podľa roku vydania
Home.
(Music Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Music Library“.
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam rokov vydania.
 Stlačením tlačidla /// vyberte rok a potom stlačením tlačidla
 vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam interpretov pre rok vydania, ktorý ste vybrali.
 Stlačením tlačidla /// vyberte interpreta a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam skladieb interpreta z roku vydania, ktorý ste vybrali.
 Stlačením tlačidla /// vyberte pieseň a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybraná skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje
v definovanom poradí.
 Rady
Všetky piesne v zozname položiek môžete prehrať výberom položky v zozname
a stlačením a podržaním tlačidla  v krokoch  až .
Môžete vybrať rozsah prehrávania piesní ( strana 54).
Pokračovanie 
Register
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Release Year“
Ponuka
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
37
Prehrávanie hudby
Ponuka
Ak preniesete údaje do priečinka „MUSIC“ chytením a prenesením v programe
Prieskumník systému Windows, až do 8. úrovne, sa v priečinku „MUSIC“
zobrazia a môžu byť prehrávané. Aj v prípade, ak použijete na prenos skladieb
iný softvér podporujúci prenos súborov, môžete vyhľadávať skladby podľa
priečinkov.
Obsah
Vyhľadávanie skladieb podľa priečinka
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Music Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Music Library“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Folder“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam priečinkov alebo piesní.
 Stlačením tlačidla /// vyberte priečinok alebo pieseň a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Ak vyberiete priečinok, zobrazí sa zoznam (zoznamy) skladieb alebo
priečinkov. Ak vyberiete skladbu, zobrazí sa obrazovka prehrávania
a spustí sa prehrávanie skladieb. Ak je to potrebné, zopakujte krok , kým
sa nezobrazí požadovaná pieseň.
Vybraná skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje
v definovanom poradí.
 Rada
Môžete vybrať rozsah prehrávania skladieb ( strana 54).
Poznámky
Môže byť rozoznaných až 8 úrovní priečinkov.
Nemôžete prehrať všetky piesne z priečinka, a to ani v prípade, ak zvolíte priečinok v
zozname a stlačíte a podržíte tlačidlo  v kroku .
Pokračovanie 
Register
Home.
38
Prehrávanie hudby
Skladby môžete vyhľadávať podľa počiatočného písmena mena interpreta,
názvu albumu alebo názvu skladby.
Home.
Ponuka
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Obsah
Vyhľadávanie skladieb podľa počiatočného písmena
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Initial Search“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam kategórií, podľa ktorých môžete hľadať.
 Stlačením tlačidla /// vyberte kategóriu a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka, ktorá umožňuje vybrať znak.
 Stlačením tlačidla /// vyberte počiatočný znak a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Po dokončení hľadania sa zobrazia výsledky.
Ak vyberiete položku „Artist“ alebo „Album“, môžete zúžiť výsledky
vyhľadávania a vybrať konkrétnu pieseň.
Ak je zvolená možnosť „Artist“ alebo „Album“ a stlačíte a podržíte tlačidlo
, prehrajú sa všetky piesne v danej položke.
Pokračovanie 
Register
(Music Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Music Library“.
39
Prehrávanie hudby
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Music Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Music Library“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Playlists“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam zoznamov skladieb.
 Stlačením tlačidla /// vyberte zoznam skladieb a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam piesní.
 Stlačením tlačidla /// vyberte pieseň a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybraná skladba sa začne prehrávať a prehrávanie skladieb pokračuje
v definovanom poradí.
 Rada
Všetky skladby v zozname skladieb môžete prehrať výberom zoznamu skladieb
v zozname zoznamov skladieb a stlačením a podržaním tlačidla  v kroku .
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Ponuka
Môžete prehrávať zoznamy piesní (zoznamy prehrávaných skladieb). Zoznamy
skladieb môžete vytvoriť aj pomocou dodaného programu Windows Media
Player 11 alebo pomocou iného softvéru umožňujúceho prenos súborov.
Niektoré zoznamy prehrávaných skladieb však prehrávač nemusí rozoznať,
záleží od softvéru. Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi
softvéru alebo ich získate od jeho výrobcu.
Obsah
Prehrávanie zoznamu skladieb
40
Prehrávanie hudby
Now Playing
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Now Playing)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s aktuálne prehrávanou skladbou.
 Stlačením tlačidla  zobrazte kurzor, vyberte položku, v ktorej
chcete hľadať piesne, a potom stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
Zobrazia sa nasledujúce zoznamy, v závislosti od vybratej položky.
Interpret: Zoznam albumov od aktuálne prehrávaného interpreta.
Album: Zoznam skladieb od aktuálne prehrávaného albumu.
Žáner: Zoznam interpretov s rovnakým žánrom ako aktuálne prehrávaný
interpret.
Rok vydania: Zoznam interpretov z rovnakého roku vydania ako
aktuálne prehrávaná skladba.
Poznámky
Táto funkcia nefunguje s epizódami podcastov.
Táto funkcia nie je k dispozícii počas počúvania kanálov „SensMe™ Channels“.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Ďalšie skladby, albumy a ďalších interpretov môžete hľadať podľa informácií
o aktuálne prehrávanej skladbe. Ak chcete použiť túto funkciu, položka „/
Button Setting“ musí byť nastavená na hodnotu „Direct Search“ ( strana 58).
Obsah
Vyhľadávanie skladieb na základe aktuálne
prehrávanej skladby
41
Prehrávanie hudby
Shuffle)
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Poznámka
Ak prehrávač pristupuje k niektorým službám online (k dispozícii iba v USA), namiesto
ikony
(Intelligent Shuffle) sa zobrazí ikona . Ak chcete obnoviť funkciu
(Intelligent Shuffle), naformátujte pamäť prehrávača ( strana 123).
Prehrávanie skladieb vydaných v rovnakom roku v náhodnom poradí
(Time Machine Shuffle)
Prehrávač náhodne vyberie rok vydania a bude prehrávať v náhodnom poradí
všetky prenesené skladby s daným rokom vydania.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Intelligent Shuffle)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka na výber režimu prehrávania v náhodnom poradí.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Time Machine
Shuffle“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vyberie sa náhodne rok vydania, poradie skladieb z daného roka sa
náhodne premieša a spustí sa prehrávanie.
Pokračovanie 
Register
Intelligent
Shuffle
Ponuka
Prehrávač ponúka 2 rôzne režimy prehrávania v náhodnom poradí (známe aj
ako „náhodné prehrávanie“).
Obsah
Prehrávanie piesní v náhodnom poradí (Intelligent
42
Prehrávanie hudby
 Rady
Pokračovanie 
Register
Počas zobrazenia animácie, keď prehrávač vyberá rok vydania, sa nedajú používať
ovládacie prvky prehrávača.
Piesne bez zaznamenaného roka vydania sa nevyberú na prehrávanie v režime „Time
Machine Shuffle“ a nebudú sa prehrávať.
Ak žiadna z piesní v prehrávači nemá priradený rok vydania, spustí sa náhodné
prehrávanie všetkých piesní.
Ak majú všetky piesne v prehrávači s priradeným rokom vydania rovnaký rok vydania
alebo ak niektoré z piesní majú rovnaký rok vydania a zvyšné piesne nemajú priradený
žiadny rok vydania, animácia, ktorá sa zobrazuje počas výberu roka vydania, sa
nezobrazí a spustí sa prehrávanie.
Ponuka
Poznámky
Obsah
Prehrávania pomocou funkcie „Intelligent Shuffle“ môžete vybrať aj v ponuke „Music
Library“.
spustíte prehrávanie pomocou funkcie „Intelligent Shuffle“, režim prehrávania
Ak

sa zmení na „Shuffle“ alebo „Shuffle&Repeat“ ( strana 53). Aj keď zrušíte funkciu
„Intelligent Shuffle“, nastavenie „Shuffle“ alebo „Shuffle&Repeat“ pre režim prehrávania
sa zachová.
Ak
spustíte prehrávanie pomocou funkcie „Time Machine Shuffle“, rozsah prehrávania

sa nastaví na hodnotu „Selected Range“ ( strana 54). Aj v prípade, ak zrušíte
nastavenie „Time Machine Shuffle“, nastavenie „Selected Range“ sa zachová.
pomocou funkcie „Intelligent Shuffle“ sa automaticky zruší ľubovoľnou
Prehrávanie

z nasledujúcich činností:
Spustenie prehrávania skladby jej výberom v ponuke „Music Library“ atď.
Zmena režimu prehrávania.
Zmena rozsahu prehrávania.
43
Prehrávanie hudby
Všetky skladby uložené v prehrávači sa prehrajú v náhodnom poradí.
Obsah
Prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Shuffle All“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Všetky skladby sa prehrajú v náhodnom poradí a spustí sa prehrávanie.
 Rady
Prehrávania pomocou funkcie „Intelligent Shuffle“ môžete vybrať aj v ponuke „Music
Library“.
Ak spustíte prehrávanie pomocou funkcie „Intelligent Shuffle“, režim prehrávania
sa zmení na „Shuffle“ alebo „Shuffle&Repeat“ ( strana 53). Aj keď zrušíte funkciu
„Intelligent Shuffle“, nastavenie „Shuffle“ alebo „Shuffle&Repeat“ pre režim prehrávania
sa zachová.
Prehrávanie pomocou funkcie „Intelligent Shuffle“ sa automaticky zruší ľubovoľnou
z nasledujúcich činností:
Spustenie prehrávania skladby jej výberom v ponuke „Music Library“ atď.
Zmena režimu prehrávania.
Zmena rozsahu prehrávania.
Register
(Intelligent Shuffle)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka na výber režimu prehrávania v náhodnom poradí.
Ponuka
Home.
44
Prehrávanie hudby
Prehrávanie skladieb použitím funkcie „SensMe™ Channels“
Skladby môžete prehrávať tak, aby vyhovovali vašej nálade, aktivite alebo času
dňa atď., a to výberom kanálov.
SensMe™ Channels
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku (SensMe™ Channels)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka prehrávania funkcie „SensMe™ Channels“
a prehrávač spustí prehrávanie skladieb.
Pokračovanie 
Register
„SensMe™ Channels“ je funkcia, ktorá automaticky vyberá skladby podľa témy
kanálov a prehráva ich. Môžete prehrávať skladby podľa vašej nálady, aktivity
a času dňa atď.
Pred prehrávaním skladieb použitím funkcie „SensMe™ Channels“ sa zvukový
vzor skladieb musí analyzovať prostredníctvom funkciu 12 TONE ANALYSIS,
vyvinutej spoločnosťou Sony. Údaje pre funkciu 12 TONE ANALYSIS sa načítajú
pomocou softvéru, ako napríklad Content Transfer alebo Media Manager for
WALKMAN. Bližšie informácie o analýze softvéru nájdete v pomocníkovi
príslušného softvéru. Skladby môžete analyzovať aj použitím prehrávača
( strana 47).
Ponuka
Čo je funkcia „SensMe™ Channels“?
Obsah
Prehrávanie skladieb použitím funkcie SensMe™
Channels
45
Prehrávanie hudby
Obsah
 Stlačením tlačidla / vyberte požadovaný kanál.
Pri zmene kanálov sa skladba spustí od jej stredu.
Tlačidlá / a  pracujú rovnako ako prehrávanie hudby
( strana 17).
Poznámky
V závislosti od formátu súboru sa niektoré skladby nedajú analyzovať prostredníctvom
funkciu 12 TONE ANALYSIS softvéru Media Manager for WALKMAN alebo Content
Transfer. Pre tieto súbory vykonajte funkciu „Updating Channels“ v ponuke možností
( strana 47).
Prehrajú sa iba skladby v priečinku „Music Library“. Epizódy podcastov nemôžete
prehrať použitím funkcie „SensMe™ Channels“.
základe analýzy môže skladbu vybrať viacero kanálov alebo ju nemusí vybrať žiadny
Na

kanál. Avšak všetky skladby môžete prehrávať na kanáli „Shuffle All“.
Pri každom vykonaní funkcie „Updating Channels“ sa výsledok analýzy môže líšiť.
Pokračovanie 
Register
Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí. Pri každom výbere kanála bude poradie
prehrávania odlišné.
prenesiete skladby použitím softvéru Media Manager for WALKMAN alebo Content
Ak

Transfer, skladby sa budú prehrávať od najviac melodickej a rytmickej časti.
Ponuka
 Rady
46
Prehrávanie hudby
Zoznam kanálov
Morning (05:00~09:59)
Daytime (10:00~15:59)
Evening (16:00~18:59)
Night (19:00~23:59)
Midnight (24:00~04:59)
Shuffle All
Jeden z kanálov sa zobrazí na základe aktuálneho
času.
Relax
Upbeat
Pop Ballad
Lounge
Acoustic
Electronic
Classical
Extreme
Slúži na prehrávanie všetkých skladieb v priečinku
„Music Library“ v náhodnom poradí.
Slúži na prehrávanie rýchlych a energických
skladieb.
Slúži na prehrávanie pomalých a relaxačných
skladieb.
Slúži na prehrávanie radostných a optimistických
skladieb.
Slúži na prehrávanie ponurých skladieb s pomalým
tempom, ako sú napríklad balady.
Slúži na prehrávanie klubovej hudby, ako je
napríklad džez, bossa nova.
Slúži na prehrávanie skladieb s akustickými
nástrojmi.
Slúži na prehrávanie skladieb s elektronickými
nástrojmi.
Slúži na prehrávanie klasickej hudby.
Slúži na prehrávanie hlasitých a energických
skladieb.
Poznámky
Kanály, ktoré neobsahujú žiadnu skladbu, nie sú zobrazené v tomto zozname.
 Ak chcete počúvať kanály „Morning“, „Daytime“, „Evening“, „Night“ a „Midnight“ na
základe časového rozvrhu, musí byť nastavená položka „Set Date-Time“ ( strana 117).
 Počas prehrávania kanála založeného na čase sa tento kanál neprepne na ďalší kanál
založený na čase, a to ani v prípade, ak uplynie nastavený čas. Ak chcete počúvať ďalší
kanál založený na čase, prepnite na iný kanál a vráťte sa späť.
Pokračovanie 
Register
Energetic
Ponuka
Popis
Obsah
Kanál
47
Prehrávanie hudby
Ak ste preniesli skladby inak než pomocou softvéru Content Transfer alebo
Media Manager for WALKMAN a chcete ich počúvať použitím funkcie
„SensMe™ Channels“, analyzujte ich v prehrávači.
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku (SensMe™ Channels)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF zobrazte ponuku možností.
Zobrazí sa ponuka možností.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Updating Channels“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Prehrávač spustí analýzu skladieb.
Po dokončení analýzy sa zobrazí obrazovka „SensMe™ Channels“.
Zastavenie analýzy
Stlačením tlačidla BACK/HOME môžete zastaviť analýzu. Skladby, ktoré boli
analyzované do zastavenia analýzy, sa dajú prehrať prostredníctvom funkcie
„SensMe™ Channels“.
Poznámky
Ak prenesiete do prehrávača skladby bez analýzy, zobrazí sa text „There is an unanalyzed
song. Please select Updating Channels from Options menu.“.
analyzuje všetky skladby naraz. Nemôžete analyzovať jednotlivé skladby.
Prehrávač

analýzy
sa môžu líšiť medzi prehrávačom, softvérom a inými zariadeniami.
Výsledky

zmeníte
kanály,
skladby analyzované použitím funkcie „Updating Channels“ sa
Keď

budú prehrávať od 45 sekúnd po začiatku skladby. Ak je skladba kratšia než 90 sekúnd,
prehrávanie sa začne od presného stredu skladby.
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Ponuka
SensMe™ Channels
Tlačidlo
BACK/HOME
Tlačidlo OPTION/
PWR OFF
5-smerové tlačidlo
Obsah
Analyzovanie skladieb v prehrávači
48
Prehrávanie hudby
Ponuka
Skladby vymažete z priečinka „Music Library“ použitím softvéru, ktorý ste
použili na prenos skladieb, alebo použitím softvéru Prieskumník systému
Windows.
Bližšie informácie o použití softvéru nájdete v pomocníkovi softvéru.
Obsah
Vymazávanie piesní z priečinka Music Library
Register
49
Prehrávanie hudby
Jednotlivé možnosti
Popis/referenčná strana
Now Playing
Detailed Information
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“.
Zobrazenie podrobných informácií o piesni,
napríklad doby prehrávania, formátu zvuku,
prenosovej rýchlosti a názvu súboru.
Slúži na prehrávanie všetkých skladieb vo
vybratej položke.
Výber formátu zoznamu albumov
( strana 56).
Play
Album Display Format
Pokračovanie 
Register
Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom
Ponuka
Ponuku možností hudby môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF na obrazovke so zoznamom (vrátane obrazovky s miniatúrami), ako je
napríklad zoznam skladieb, na obrazovke „Now Playing“ alebo na obrazovke
„SensMe™ Channels“. V ponuke možností hudby sú k dispozícii rozličné
nastavenia hudby.
Jednotlivé možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od
obrazovky, z ktorej ste zobrazili ponuku možností.
Obsah
Zobrazenie ponuky možností hudby
50
Prehrávanie hudby
Možnosti zobrazené na obrazovke „Now Playing“
Obsah
Popis/referenčná strana
Play Mode
Nastavenie režimu prehrávania ( strana 52).
Playback Range
Nastavenie rozsahu prehrávania ( strana 54).
Equalizer
/ Button Setting
Nastavenie funkcie tlačidla / na „Direct
Search“ alebo „Folder +/–“ ( strana 58).
Clock display
Zobrazenie aktuálneho času ( strana 117).
*1 Obrazovka „Cover Art“
Počas zobrazenia obrazovky s obrázkom obalu albumu môžete stlačením tlačidla / vybrať predchádzajúcu alebo
nasledujúcu pieseň.
Ak pieseň neobsahuje informácie o obrázku obalu albumu, zobrazí sa predvolený
obrázok prehrávača.
Obrázok obalu albumu sa zobrazí, ak súbor obsahuje informácie o obrázku albumu.
Obrázok obalu albumu môžete nastaviť pomocou dodaného programu Windows Media
Player 11 alebo pomocou iného softvéru umožňujúceho prenos súborov na nastavenie
obrázka obalu albumu. Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru
alebo ich získate od jeho výrobcu. Obrázok obalu albumu sa nemusí dať zobraziť v
závislosti od formátu obrázka obalu albumu.
*2 Obrazovka „Detailed Information“
Ak zobrazíte túto obrazovku z obrazovky „Now Playing“, stlačením tlačidla / môžete vybrať predchádzajúcu alebo
nasledujúcu pieseň.
Doba prehrávania
Formát súboru
Bitová rýchlosť
Súbory chránené autorskými
Počas prehrávania piesní s variabilnou bitovou rýchlosťou sa zobrazuje indikátor „VBR“. Zobrazená doba prehrávania a panel s priebehom sú približné.
Názov súboru
Pokračovanie 
Register
Prispôsobenie kvality zvuku ( strana 59).
Prispôsobenie nastavení „VPT(Surround)“
VPT(Surround)
( strana 62).
1
Zobrazenie obrázka obalu albumu.
Cover Art*
Zobrazenie podrobných informácií o piesni,
Detailed Information*2
napríklad doby prehrávania, formátu zvuku,
prenosovej rýchlosti a názvu súboru.
Add to WishList/Remove from Slúži na pridanie skladby do zoznamu prianí
Wishlist
a jej zakúpenie v službe pre príslušný softvér./
Slúži na odstránenie skladby zo zoznamu prianí.
Ponuka
Jednotlivé možnosti
51
Prehrávanie hudby
Možnosti zobrazené na obrazovke „SensMe™ Channels“
Prispôsobenie kvality zvuku ( strana 59).
Slúži na prispôsobenie nastavení funkcie
„VPT(Surround)“ ( strana 62).
Zobrazenie obrázka obalu albumu
( strana 50).
Slúži na zobrazenie podrobných informácií
o skladbe, napríklad doby prehrávania, formátu
zvuku, prenosovej rýchlosti a názvu súboru
( strana 50).
Slúži na analyzovanie zvukového vzoru skladieb
( strana 47).
Zobrazenie aktuálneho času ( strana 117).
VPT(Surround)
Cover Art
Song Information
Updating Channels
Clock display
Register
Equalizer
Ponuka
Popis/referenčná strana
Obsah
Jednotlivé možnosti
52
Nastavenie hudby
Prehrávač ponúka rôzne režimy prehrávania vrátane náhodného prehrávania
a opakovaného prehrávania vybraných skladieb.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Play Mode“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam režimov prehrávania.
 Stlačením tlačidla /// vyberte režim prehrávania
( strana 53) a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Znova sa zobrazí zoznam „Music Settings“.
 Rada
Režim prehrávania môžete tiež nastaviť aj na obrazovke „Now Playing“. Stlačte tlačidlo
OPTION/PWR OFF a v ponuke možností vyberte položku „Play Mode“.
Pokračovanie 
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie režimu prehrávania (Play Mode)
53
Nastavenie hudby
Normal/žiadna
ikona
Piesne v rozsahu prehrávania sa prehrajú v poradí podľa
zoznamu piesní.
Repeat/
Piesne v rozsahu prehrávania sa prehrajú v poradí podľa
zoznamu piesní a prehrávanie sa bude opakovať.
Shuffle/
Piesne v rozsahu prehrávania sa prehrajú v náhodnom poradí.
Shuffle&Repeat/ Piesne v rozsahu prehrávania sa prehrajú v náhodnom poradí a
prehrávanie sa bude opakovať.
Repeat 1 Song/
Opakovane sa bude prehrávať aktuálna skladba alebo skladba
vybraná v zozname skladieb.
Poznámka
Ak spustíte prehrávanie pomocou funkcie „Intelligent Shuffle“, režim prehrávania sa
zmení na „Shuffle“ alebo „Shuffle&Repeat“.
Register
Popis
Ponuka
Typ/ikona režimu
prehrávania
Obsah
Zoznam režimov prehrávania
Prehrávaný obsah sa líši v závislosti od nastavenia rozsahu prehrávania
( strana 54).
54
Nastavenie hudby
Obsah
Nastavenie rozsahu prehrávania
Môžete nastaviť rozsah prehrávania skladieb.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Playback Range“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka na výber rozsahu prehrávania.
 Stlačením tlačidla /// vyberte rozsah prehrávania a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Prehrávač ponúka 2 typy rozsahu prehrávania.
„All Range“: Prehrajú sa všetky piesne v priečinku „Music Library“. Túto
možnosť vyberte, ak chcete v „Music Library“ prehrávať albumy v poradí
zoznamu skladieb.
a prehrajú sa skladby
„Selected Range“: Na displeji sa zobrazí ikona
iba z tých zoznamov, z ktorých bolo spustené prehrávanie (zoznam
albumov, zoznam interpretov atď.). (Predvolené nastavenie)
 Rada
Rozsah prehrávania skladieb môžete nastaviť aj na obrazovke „Now Playing“. Stlačte
tlačidlo OPTION/PWR OFF a potom vyberte položku „Playback Range“ v ponuke
možností.
Poznámka
Ak spustíte prehrávanie pomocou funkcie „Time Machine Shuffle“, rozsah prehrávania
sa automaticky nastaví na hodnotu „Selected Range“.
55
Nastavenie hudby
Zobrazenie obrazovky prehrávania pri každom
prepnutí skladieb (New Song Pop Up)
Obsah
Ak šetrič obrazovky nastavíte na hodnotu „Clock“ alebo „Blank“
( strana 111) a chvíľu so zariadením nepracujete, na obrazovke sa zobrazia
hodiny alebo zostane prázdna. Ak však nastavíte túto položku „New Song Pop
Up“ na hodnotu „On“, obrazovka sa zapne automaticky pri každej zmene
skladby na inú skladbu.
Ponuka
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „New Song Pop Up“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „On“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Pri každom prepínaní skladieb sa zobrazí obrazovka „Now Playing“.
Ak nechcete zobrazovať obrazovku „Now Playing“
Vyberte položku „Off “ v kroku . V takomto prípade sa obrazovka „Now
Playing“ nezobrazí pri prepínaní skladby na inú skladbu.
Poznámka
Táto funkcia sa vypne pri zobrazení fotografií počas prehrávania piesní.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
56
Nastavenie hudby
Prehrávač ponúka 3 typy formátov zoznamov albumov: „Title Only“, „Title &
Cover Art“ a „Cover Art Only“.
5-smerové tlačidlo
Poznámky
Obrázok obalu albumu sa zobrazí, ak súbor obsahuje informácie o obrázku albumu.
Obrázok obalu albumu môžete nastaviť pomocou dodaného programu Windows Media
Player 11 alebo pomocou iného softvéru umožňujúceho prenos súborov na nastavenie
obrázka obalu albumu. Bližšie informácie o používaní nájdete v pomocníkovi softvéru
alebo ich získate od jeho výrobcu.
Niektorý obrázok obalu albumu sa nezobrazí v závislosti od jeho formátu súboru.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Album Display
Format“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam formátov zobrazenia albumov.
 Stlačením tlačidla /// vyberte formát zobrazenia a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Prehrávač ponúka 3 typy formátov.
„Title Only“
„Title & Cover Art“
(predvolené nastavenie)
„Cover Art Only“
Pokračovanie 
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie položky Album Display Format
57
Nastavenie hudby
 Rada
Obsah
Formát zobrazenia albumu môžete vybrať aj na obrazovke so zoznamom albumov.
Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF na obrazovke so zoznamom albumov a vyberte
položku „Album Display Format“ v ponuke možností.
Ponuka
Register
58
Nastavenie hudby
(/ Button Setting)
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „/ Button Setting“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„Direct Search“: Stlačením tlačidla / môžete vybrať informácie o
piesni použitím zobrazeného kurzora a hľadať piesne z vybratých
informácií ( strana 40). (predvolené nastavenie)
„Folder +/–“: Po stlačení tlačidla / prehrávač preskočí priečinky.
 Rady
Ak prehrávač preskočí priečinky v režime „Folders +/–“, jednotky priečinkov sa budú
líšiť v závislosti od zoznamu použitého pred zoznamom piesní. Ak napríklad vyberiete
skladbu v nasledujúcom poradí: „Artist“ – zoznam albumov – zoznam skladieb,
jednotky priečinkov budú založené na albume a môžete hľadať skladby preskakovaním
albumov.
tlačidla / môžete zmeniť aj z ponuky možností ( strana 50).
Nastavenie

Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Počas prehrávania hudby alebo počas pozastavenia prehrávania môžete hľadať
piesne preskakovaním priečinkov. Tlačidlo / môžete nastaviť tak, aby
slúžilo na preskakovanie priečinkov alebo hľadanie piesní z informácií o
aktuálne prehrávanej piesni.
Obsah
Nastavenie vyhľadávania podľa priečinkov
59
Nastavenie hudby
Obsah
Nastavenie kvality zvuku (Equalizer)
Kvalitu zvuku môžete nastaviť na základe hudobného žánru, atď.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Register
Zmena kvality zvuku
Kvalitu zvuku prehrávača môžete prispôsobiť.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Equalizer“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam nastavení ekvalizéra.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Použije sa vybrané nastavenie zvuku a znovu sa objaví zoznam možnosti
„Music Settings“.
Bližšie informácie o každej z možností ekvalizéra nájdete v časti  na
strane 60.
Pokračovanie 
60
Nastavenie hudby
Obsah
Návrat k normálnej kvalite zvuku
V kroku  vyberte položku „None“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
 Rada
Ponuka
Kvalitu zvuku môžete nastaviť aj na obrazovke „Now Playing“. Stlačte tlačidlo OPTION/
PWR OFF a vyberte položku „Equalizer“ v ponuke možností.
Poznámky
Zoznam nastavení ekvalizéra
Nastavenia zvuku sa zobrazujú na obrazovke ako písmená v zátvorkách.
Nastavenie/ikona
Popis
None
Nastavenie kvality zvuku nie je aktivované.
(Predvolené nastavenie)
Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na
dosiahnutie výrazného zvuku.
Zvýrazňuje stredné frekvenčné rozsahy zvuku, čo je
ideálne pre vokály.
Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na
dosiahnutie živšieho zvuku.
Zdôrazňuje vysoké a nízke frekvenčné rozsahy na
pohodlné počúvanie tichých zvukov.
Používateľom prispôsobiteľné nastavenie zvuku, pre
ktoré môžete upraviť individuálne každý frekvenčný
rozsah. Bližšie informácie nájdete v časti  na strane 61.
Heavy (
)
Pop (
)
Jazz (
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Pokračovanie 
Register
Ak sa zdá, že vaše osobné nastavenia uložené ako „Custom 1“ a „Custom 2“ poskytujú
inú úroveň hlasitosti než ostatné nastavenia, možno je potrebné upraviť hlasitosť
manuálne, aby sa vyrovnala.
položky „Equalizer“ sa nepoužije počas prehrávania videa ani počas
Nastavenie

používania FM rádia.
61
Nastavenie hudby
Môžete nastaviť hodnotu CLEAR BASS (basy) a 5-pásmový ekvalizér ako
„Custom 1“ alebo „Custom 2“.
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Equalizer“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam nastavení ekvalizéra.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Edit“ zobrazenú
v časti „Custom 1“ alebo „Custom 2“, zmeňte hodnotu a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami.
 Stlačením tlačidla / nastavte kurzor na položku CLEAR BASS
alebo nastavenie frekvenčného rozsahu a stlačením tlačidla /
upravte úroveň nastavenia.
Funkciu CLEAR BASS môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 4 úrovní zvuku
a 5 frekvenčných rozsahov môžete nastaviť na ľubovoľnú zo 7 úrovní
zvuku.
 Stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Znova sa zobrazí zoznam nastavení ekvalizéra.
Po úprave úrovne nastavenia musíte stlačením tlačidla  vykonať
potvrdenie. Ak stlačíte tlačidlo BACK/HOME pred vykonaním potvrdenia,
nastavenie bude zrušené.
Poznámka
Nastavenia „Custom 1“ ani „Custom 2“ sa nepoužijú počas prehrávania videa.
Register
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Ponuka
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Obsah
Prispôsobenie kvality zvuku
62
Nastavenie hudby
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „VPT(Surround)“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam nastavení „VPT(Surround)“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
položky „VPT(Surround)“ ( strana 63) a potom stlačením tlačidla
 vykonajte potvrdenie.
*1VPT, skratka pre Virtual Phone Technology (technológia virtuálneho telefónu), je
patentovaná technológia spracovania zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Sony.
Návrat k normálnej kvalite zvuku
V kroku  vyberte položku „None“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
Pokračovanie 
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Na základe piesne môžete vybrať niektorú z možností „Studio“, „Live“, „Club“,
„Arena“, „Matrix“ alebo „Karaoke“ použitím funkcie „VPT*1(Surround)“.
Nastavenie na „Studio“, „Live“ „Club“ alebo „Arena“ napodobňuje tieto
zvukové polia v slúchadlách.
„Matrix“ naviac napodobňuje bohaté akustické zvukové pole a „Karaoke“
potlačuje vokály.
Obsah
Zvýšenie dynamiky zvuku (VPT(Surround))
63
Nastavenie hudby
 Rada
Obsah
Nastavenie „VPT(Surround)“ môžete nastaviť aj na obrazovke „Now Playing“. Stlačte
tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „VPT(Surround)“ v ponuke možností.
Poznámka
Nastavenie/ikona
Popis
None
Nastavenie „VPT(Surround)“ nie je aktívne. (Predvolené
nastavenie)
Vytvorí zvuk nahrávacieho štúdia.
Vytvorí zvuk koncertnej sály.
Vytvorí zvuk klubu.
Vytvorí zvuk arény.
Reprodukuje dodatočný priestorový efekt a vytvára
prirodzený ešte bohatší zvuk.
Vytvorí zvukové pole ako na pódiu, potlačením zvuku
vokálov a pridaním priestorového efektu do hudby.
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Matrix ( )
Karaoke (
)
Register
Zoznam nastavení „VPT(Surround)“
Nastavenia zvuku sa zobrazujú na obrazovke ako písmená v zátvorkách.
Zvuk zvyšuje dynamiku postupne s nastaveniami „Studio“, „Live“, „Club“ až po
nastavenie „Arena“.
Ponuka
Nastavenie položky „VPT(Surround)“ sa nepoužije počas prehrávania videa ani počas
používania FM rádia.
64
Nastavenie hudby
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Clear Stereo“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„On“: Funkcia „Clear Stereo“ sa aktivuje, ak používate dodávané
slúchadlá.
„Off “: Vypne funkciu „Clear Stereo“ a prehrá normálny zvuk.
(Predvolené nastavenie)
Poznámky
Nastavenie položky „Clear Stereo“ sa nepoužije počas prehrávania videa ani počas
používania FM rádia.
„Clear Stereo“ je navrhnutá na dosiahnutie maximálneho efektu s dodávanými
Funkcia

slúchadlami. S inými slúchadlami nemusí byť efekt „Clear Stereo“ dostupný. Pri použití
iných slúchadiel nastavte funkciu „Clear Stereo“ na hodnotu „Off “.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Funkcia „Clear Stereo“ umožňuje individuálne digitálne spracovanie zvuku
ľavého a pravého kanála.
Obsah
Počúvanie so zapnutou funkciou čistého
stereofónneho zvuku (Clear Stereo)
65
Nastavenie hudby
(DSEE(Sound Enhancer))
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „DSEE(Sound
Enhancer)“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„On“: Funkcia „DSEE*1(Sound Enhancer)“ sa aktivuje a bude prehrávať
prirodzene rozšírený zvuk, ktorý bude takmer ako originálny zvuk.
„Off “: Prehrávanie normálneho zvuku. (Predvolené nastavenie)
*1DSEE, skratka pre Digital Sound Enhancement Engine (nástroj na digitálne vylepšenie
zvuku), je technológia vyvinutá spoločnosťou Sony na zlepšenie kvality zvuku
komprimovaných zvukových súborov pomocou obnovenia vysokofrekvenčnej zložky
zvuku odstránenej pri procese komprimovania.
Pokračovanie 
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Aktivovaním funkcie „DSEE*1(Sound Enhancer)“ môžete počúvať dynamický
a prirodzený zvuk, takmer ako z originálneho zdroja.
Obsah
Korekcia zvuku v oblasti vysokých frekvencií
66
Nastavenie hudby
Poznámky
Obsah
Ponuka
Nastavenie položky „DSEE(Sound Enhancer)“ neovplyvňuje videá ani programy FM
rádia.
Funkcia „DSEE(Sound Enhancer)“ nie je efektívna pri skladbách s formátom súboru,
ktorý nie je komprimovaný, alebo pri skladbách s vysokou bitovou rýchlosťou bez straty
výšok.
V prípade skladieb s veľmi nízkou bitovou rýchlosťou nebude funkcia „DSEE(Sound
Enhancer)“ efektívna.
Register
67
Nastavenie hudby
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Music Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Music Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Dynamic Normalizer“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„On“: Minimalizuje rozdiel v úrovni hlasitosti medzi skladbami.
„Off “: Prehrá skladby s ich pôvodnou úrovňou hlasitosti, aká bola pri
prenose. (Predvolené nastavenie)
Poznámka
Nastavenie položky „Dynamic Normalizer“ sa nepoužije počas prehrávania videa ani
počas používania FM rádia.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Môžete znížiť úroveň hlasitosti medzi skladbami. Pomocou tohto nastavenia
môžete počas počúvania skladieb albumu v režime náhodného prehrávania
znížiť hlasitosť medzi skladbami, aby sa minimalizoval rozdiel v ich
nahrávacích úrovniach.
Obsah
Úprava úrovne hlasitosti (Dynamic Normalizer)
68
Prehrávanie videí
Video Library
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Video Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam videí.
 Stlačením tlačidla /// vyberte video, ktoré chcete prehrať, a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Spustí sa prehrávanie.
 Rady
Formát zobrazenia zoznamu videí v kroku  môžete zmeniť. Bližšie informácie nájdete
v časti „Nastavenie formátu zobrazenia zoznamov videí“ ( strana 76).
Video, ktoré ešte nebolo prehrávané v prehrávači, sa v zozname videí zobrazí s ikonou
.
Ak chcete prehrávať všetky súbory videí, nastavte položku „Continuous Playback“ na
hodnotu „On“ ( strana 75).
Ak je položka „Display“ nastavená na hodnotu „On“ ( strana 72), počas prehrávania
videa sa zobrazia podrobné informácie, ako napríklad názov videa, jeho ikona
prehrávania a uplynutý čas prehrávania a podobne. Informácie zmiznú, ak túto funkciu
nastavíte na hodnotu „Off “.
Môžete prehrať video, ktoré sa prehrávalo naposledy. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR
OFF v zozname videí a potom vyberte položku „Most Recent Video“ v ponuke možností.
Môžete nastaviť miniatúry súborov videí, keď súbory videí prenesiete do prehrávača
( strana 76).
Poznámka
V zoznamoch videí sa môže zobraziť max. 1 000 súborov videí.
Pokračovanie 
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Prehrávač ponúka dva typy režimov prehrávania: prehrávanie iba jedného
videosúboru (prehrávanie jedného súboru) a súvislé prehrávanie všetkých
videosúborov uložených v prehrávači (Continuous Playback).
Obsah
Prehrávanie videa
69
Prehrávanie videí
Informácie o prehrávaní videa
Stlačte tlačidlo .
Rýchly posun dozadu
( , , )
Stlačte tlačidlo .
Stlačte tlačidlo  pri pozastavenom videu.
Stlačte tlačidlo  pri pozastavenom videu.
Stlačte a podržte tlačidlo  pri pozastavenom
videu.
Stlačte a podržte tlačidlo  pri pozastavenom
videu.
Rýchlosť posunu dopredu môžete meniť v 3
úrovniach opakovaným stláčaním tlačidla 
( (×10),
(×30),
(×100)).
Stlačením tlačidla  môžete ukončiť túto
operáciu.
Rýchlosť posunu dozadu môžete meniť v 3
úrovniach opakovaným stláčaním tlačidla 
( (×10),
(×30),
(×100)).
Stlačením tlačidla  môžete ukončiť túto
operáciu.
*1Aktivuje sa pri nastavení položky „Continuous Playback“ na hodnotu „On“
( strana 75).
*2Ak je položka „Continuous Playback“ nastavená na hodnotu „On“, začiatok
predchádzajúceho videa z aktuálne prehrávaného videa môžete nájsť dvomi stlačeniami
tlačidla .
*3Interval používaný pri prechode dopredu alebo dozadu sa líši v závislosti od videa.
*4Rýchlosť posunu dopredu/dozadu sa líši v závislosti od dĺžky videa.
Register
Nájdenie začiatku
nasledujúceho videa ( )*1
Nájdenie začiatku aktuálneho
videa ( )*2
Pomalý posun dopredu ( )*3
Pomalý posun dozadu ( )*3
Rýchly posun dopredu pri
pozastavenom videu ( )*4
Rýchly posun dozadu pri
pozastavenom videu ( )*4
Rýchly posun dopredu
( , , )
Ponuka
Funkcia 5-smerového tlačidla
Obsah
Činnosť (ikona)
70
Prehrávanie videí
Orientáciu videa môžete nastaviť na hodnotu „Vertical“ „Horizontal (right)“
alebo „Horizontal (left)“.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Video Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Orientation“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Pokračovanie 
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie orientácie videa
71
Prehrávanie videí
Register
„Vertical“
Ponuka
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„Vertical”: Zobrazenie bude mať rozlíšenie 240 × 180 bodov. (Predvolené
nastavenie)
„Horizontal (right)“ alebo „Horizontal (left)“: Zobrazenie bude mať
rozlíšenie 320 × 240 bodov.
Činnosť 5-smerového tlačidla sa prepína v súlade s nastavením položky
„Video Orientation“ ( strana 18).
Obsah
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
zdroj 4:3
zdroj 16:9
„Horizontal“
zdroj 4:3
zdroj 16:9
 Rady
Orientáciu videa môžete nastaviť na obrazovke „Now Playing“ videa. Stlačte tlačidlo
OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Video Orientation“ v ponuke možností.
Ak je položka „Display“ nastavená na hodnotu „On“ ( strana 72), zobrazia sa
podrobné informácie, ako napríklad názov videa, jeho ikona prehrávania a uplynutý čas
prehrávania a podobne. Informácie zmiznú, ak túto funkciu nastavíte na hodnotu „Off “.
Poznámka
Ak je položka „Video Orientation“ nastavená na hodnotu „Horizontal (right)“ alebo
„Horizontal (left)“, názov videa sa nezobrazí.
72
Prehrávanie videí
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Video Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Display“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„On“: Zobrazí názov videa, stav prehrávania alebo uplynutý čas atď.
“Off “: Skryje podrobné informácie o aktuálne prehrávanom videu
a zobrazí ich iba v prípade, ak používate ovládacie prvky prehrávača.
(Predvolené nastavenie)
 Rada
Zobrazenie môžete nastaviť na obrazovke videa „Now Playing“. Stlačte tlačidlo
OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Display“ v ponuke možností.
Poznámka
Ak je položka „Video Orientation“ nastavená na hodnotu „Horizontal (right)“ alebo
„Horizontal (left)“, názov videa sa nezobrazí.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Počas prehrávania videa môžete zobraziť alebo skryť podrobné informácie
o videu, ako je napríklad názov videa, jeho ikona prehrávania a uplynutý čas
prehrávania atď.
Obsah
Nastavenie obrazovky na zobrazenie videa
73
Prehrávanie videí
Obsah
Nastavenie funkcie zväčšovania
Aktuálne prehrávané video môžete zväčšiť.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Video Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Zoom Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Pokračovanie 
74
Prehrávanie videí
„Full“
„Off“
zdroj 4:3
zdroj 4:3
zdroj 4:3
zdroj 16:9
zdroj 16:9
zdroj 16:9
Bodkovaný rám predstavuje originálnu veľkosť videa.
 Rada
Zväčšenie môžete nastaviť na obrazovke videa „Now Playing“. Stlačte tlačidlo OPTION/
PWR OFF a vyberte položku „Zoom Settings“ v ponuke možností.
Register
„Auto“
Ponuka
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„Auto“: Zobrazenie videa sa zväčší/zmenší tak, aby sa celé zmestilo do
dostupnej oblasti zobrazenia pri zachovaní pomeru strán. Pri prehrávaní
videa s pomerom strán 16:9 (širokouhlé) sa toto zobrazí s dlhšou stranou
videa vypĺňajúcou celú obrazovku a čiernymi pásmi v hornej a dolnej
časti obrazovky. (Predvolené nastavenie)
„Full“:
Zobrazenie videa sa zväčší/zmenší tak, aby sa celé zmestilo do

dostupnej oblasti zobrazenia pri zachovaní pomeru strán. Pri prehrávaní
videa s pomerom strán 16:9 (širokouhlé) sa toto zobrazí s kratšou
stranou videa vypĺňajúcou dostupnú oblasť zobrazenia a s pravou a ľavou
časťou videa orezanou tak, aby sa zmestilo na obrazovku.
„Off “: Zobrazenie videa sa nezväčší ani nezmenší a zobrazí sa
s pôvodným rozlíšením. Ak je rozlíšenie videa príliš veľké, ľavá, pravá,
horná a spodná strana obrazovky bude zrezaná.
Obsah
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
75
Prehrávanie videí
Obsah
Súvislé prehrávanie videí
Všetky videá uložené v prehrávači môžete súvislo prehrávať.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Video Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Continuous
Playback“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„On“: Prehrá všetky videá uložené v prehrávači.
„Off “: Prehrá jedno vybrané video. (Predvolené nastavenie)
 Rada
Ak ste nastavili položku „Continuous Playback“ na hodnotu „Off “, prehrávač si
zapamätá pozíciu, v ktorej bolo každé video naposledy zastavené. Preto môžete spustiť
prehrávanie z pozície, v ktorej ste naposledy zastavili video.
Poznámka
Epizódy podcastov videí sa nedajú prehrávať nepretržite, a to ani v prípade, ak je položka
„Continuous Playback“ nastavená na hodnotu „On“.
76
Prehrávanie videí
Prehrávač ponúka 3 formáty zobrazenia. Pre formát zobrazenia zoznamu videí môžete
vybrať nastavenie „Title Only“, „Title With Thumbnail*1“ alebo „Thumbnail Only“.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Video Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video List Format“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„Title Only“: V zozname videí sa zobrazia iba názvy videí.
„Title With Thumbnail“: Zobrazia sa miniatúry, názvy videí a čas
prehrávania. (Predvolené nastavenie)
„Thumbnail Only“: V zozname videí sa zobrazia iba miniatúry.
*1Ako miniatúra sa označuje zmenšený obrázok prvej scény videa.
 Rady
Formát zobrazenia zoznamu videí môžete nastaviť na obrazovke so zoznamom videí.
Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Video List Display Format“
v ponuke možností.
Miniatúry súborov videí môžete nastaviť, Keď súbory videí prenesiete do prehrávača
( strana 29).
Poznámka
Miniatúry sa zobrazia v závislosti od formátu súboru.
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie formátu zobrazenia zoznamu videí
77
Prehrávanie videí
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Video Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností „Video Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „On-Hold Display“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„Yes“: Pri pozastavenom prehrávači sú ovládacie tlačidlá vypnuté, ale
videá sa budú normálne prehrávať. (Predvolené nastavenie)
„No“: Pri pozastavenom prehrávači sú ovládacie tlačidlá vypnuté
a obrazovka sa vypne, ale zvuk aktuálneho videa sa bude prehrávať.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Možnosti môžete vyberať počas pozastaveného prehrávania videí na
prehrávači, pričom môžete buď normálne prehrávať video, alebo vypnúť
obrazovku a počúvať samotný zvuk týchto videí.
Nastavením tejto možnosti na hodnotu „No“ sa šetrí energia batérie a predlžuje
sa výdrž batérie.
Obsah
Prehrávanie iba zvuku videa
78
Prehrávanie videí
Videá v prehrávači môžete vymazať z ponuky „Video Library“.
Ponuka
Video Library
Tlačidlo
BACK/HOME
Tlačidlo OPTION/
PWR OFF
5-smerové tlačidlo
Obsah
Vymazanie videí z priečinka Video Library
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Video Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam videí.
 Stlačením tlačidla /// vyberte video, ktoré chcete vymazať,
a potom stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
Zobrazí sa ponuka možností.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Delete Video“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Yes“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybraté video bude vymazané.
 Rada
Videá môžete vymazať z obrazovky „Now Playing“. Stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF zobrazte ponuku možností a potom vyberte v zozname položku „Delete Video“.
79
Prehrávanie videí
Jednotlivé možnosti
Popis/referenčná strana
Now Playing
Play from beginning
Detailed Information
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“.
Nájdenie začiatku videa ( strana 69).
Zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad
veľkosť súboru, rozlíšenie, formát kompresie videa
a zvuku, názov súboru atď.
Nastavuje formát zobrazenia zoznamu videí
( strana 76).
Slúži na vymazanie videí v prehrávači
( strana 78).
Spustí sa prehrávanie videa, ktoré sa prehrávalo
naposledy.
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy
prehrávanou skladbou.
Video List Display Format
Delete Video
Most Recent Video
Go to the song playback
screen
Možnosti zobrazené na obrazovke „Now Playing“
Jednotlivé možnosti
Popis/referenčná strana
Play from beginning
Zoom Settings
Video Orientation
Displej
Nájdenie začiatku videa ( strana 69).
Nastavuje funkciu transfokácie ( strana 73).
Nastavenie rozsahu prehrávania ( strana 70).
Nastavenie zobrazenia/bez zobrazenia informácií o
videu ( strana 72).
Zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad
veľkosť súboru, rozlíšenie, formát kompresie videa
a zvuku, názov súboru atď.
Slúži na vymazanie videí v prehrávači
( strana 78).
Upravuje jas obrazovky ( strana 116).
Slúži na zobrazenie aktuálneho času
( strana 117).
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy
prehrávanou skladbou.
Detailed Information
Delete Video
Brightness
Clock display
Go to the song playback
screen
Register
Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom
Ponuka
Ponuku možností videa môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF
na obrazovke so zoznamom (vrátane obrazovky s miniatúrami), ako je
napríklad zoznam videí, alebo na obrazovke videa „Now Playing“. V ponuke
možností videa sú k dispozícii rozličné nastavenia videa.
Jednotlivé možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od
obrazovky, z ktorej ste zobrazili ponuku možností.
Obsah
Zobrazenie ponuky možností videí
80
Prehrávanie podcastov
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Podcast Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam kanálov podcastov.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadovaný kanál a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam epizód.
 Stlačením tlačidla /// vyberte epizódu a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybratá epizóda sa začne prehrávať.
 Rada
Ak kanál obsahuje epizódy, ktoré sa ešte nikdy neprehrávali, tento kanál sa zobrazí
s ikonou
v zozname kanálov. Tiež platí, že ak epizóda ešte nebola nikdy
.
prehrávaná, s epizódou v zozname epizód sa zobrazí
Poznámky
Epizódy podcastov sa nedajú uložiť do priečinka „Music Library“ ani „Video Library“.
Dajú sa prehrať z ponuky „Podcast Library“.
Prehrávač nedokáže prehrať fotografické epizódy podcastov.
Epizódy podcastov sa nedajú prehrávať nepretržite, a to ani v prípade, ak je položka
„Continuous Playback“ nastavená na hodnotu „On“. Ak stlačíte tlačidlo /,
prehrávanie sa vráti na začiatok epizódy.
Pre epizódy podcastov nemôžete použiť funkciu „Direct Search“ ( strana 40) ani
„Folder +/−“ ( strana 58).
V zoznamoch priečinkov s kanálmi sa dá zobraziť max. 1 000 priečinkov s kanálmi
a v zoznamoch epizód sa dá zobraziť max. 10 000 epizód.
Register
Podcast Library
Ponuka
Epizódy podcastov môžete prehrávať ich prenesením do prehrávača použitím
programu Content Transfer, Media Manager for WALKMAN alebo
Prieskumník systému Windows.
Obsah
Prehrávanie epizód podcastov
81
Prehrávanie podcastov
Obsah
Vymazanie epizód podcastov
Epizódy podcastov môžete vymazať použitím prehrávača.
Ponuka
Podcast Library
Tlačidlo
BACK/HOME
Tlačidlo OPTION/
PWR OFF
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Podcast Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
 Stlačením tlačidla /// vyberte kanál a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam epizódy.
 Stlačením tlačidla /// vyberte epizódu, ktorú chcete
vymazať, a potom stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
Zobrazí sa ponuka možností.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Delete This File“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Yes“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Vybratá epizóda sa vymaže.
 Rady
Vymazať môžete aj kanály. V zozname kanálov stlačením tlačidla /// vyberte
požadovaný kanál, stlačením tlačidla OPTION/PWR OFF zobrazte ponuku možností
a potom vyberte položku „Delete This Folder“.
podcastov môžete vymazať z obrazovky „Now Playing“. Stlačením tlačidla
Epizódy

OPTION/PWR OFF zobrazte ponuku možností a potom vyberte v zozname položku
„Delete This File“.
82
Prehrávanie podcastov
Register
Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom kanálov
Jednotlivé možnosti
Popis/referenčná strana
Now Playing
Delete This Folder
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“.
Slúži na vymazanie kanála v prehrávači
( strana 81).
Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom epizód
Jednotlivé možnosti
Popis/referenčná strana
Now Playing
Detailed information
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“.
Zobrazí podrobné informácie o epizóde.
Zobrazené informácie sa líšia pre skladby alebo
videá.
Slúži na vymazanie epizódy v prehrávači
( strana 81).
Slúži na vymazanie kanála v prehrávači
( strana 81).
Delete This File
Delete This Folder
Ponuka
Ponuku možností podcastov môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF na obrazovke so zoznamom kanálov, ako je napríklad zoznam epizód,
alebo na obrazovke „Now Playing“ pre podcasty. V ponuke možností
podcastov sú k dispozícii rozličné nastavenia podcastov.
Jednotlivé možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od
obrazovky, z ktorej ste zobrazili ponuku možností.
Obsah
Zobrazenie ponuky možností podcastov
Pokračovanie 
83
Prehrávanie podcastov
Možnosti zobrazené na obrazovke „Now Playing“ pre zvukovú epizódu
Slúži na prispôsobenie kvality zvuku
( strana 60).
Slúži na prispôsobenie nastavení funkcie
„VPT(Surround)“ ( strana 62).
Slúži na zobrazenie obrázka obalu albumu
( strana 50).
Zobrazenie podrobných informácií o piesni,
napríklad doby prehrávania, formátu zvuku,
prenosovej rýchlosti a názvu súboru.
Slúži na vymazanie epizódy v prehrávači
( strana 81).
Slúži na zobrazenie aktuálneho času
( strana 117).
VPT(Surround)
Cover Art
Detailed Information
Delete This File
Clock display
Možnosti zobrazené na obrazovke „Now Playing“ pre video epizódu
Jednotlivé možnosti
Popis/referenčná strana
Play from beginning
Slúži na nájdenie začiatku videa ( strana 69).
Slúži na nastavenie funkcie zväčšovania
( strana 73).
Slúži na nastavenie orientácie videa
( strana 70).
Slúži na nastavenie zobrazenia/nezobrazenia
informácií o videu ( strana 72).
Zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad
veľkosť súboru, rozlíšenie, formát kompresie
videa a zvuku, názov súboru atď.
Slúži na vymazanie epizódy v prehrávači
( strana 81).
Zoom Settings
Video Orientation
Displej
Detailed Information
Delete This File
Brightness
Clock display
Slúži na úpravu jasu obrazovky ( strana 116).
Zobrazenie aktuálneho času ( strana 117).
Go to the song playback screen Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“
s naposledy prehrávanou skladbou. Anténa pre
spojenie Bluetooth
Register
Equalizer
Ponuka
Popis/referenčná strana
Obsah
Jednotlivé možnosti
84
Prehrávanie fotografií
Photo Library
Ponuka
Môžete zobraziť jednu fotografiu na celej obrazovke (zobrazenie jednotlivých
fotografií) alebo súvislo prehrávať viacwro fotografií (prehrávanie prezentácie)
( strana 89).
Obsah
Zobrazenie fotografie
Tlačidlo
BACK/HOME
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Photo Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam priečinkov s fotografiami.
 Stlačením tlačidla /// vyberte priečinok a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam fotografií.
 Stlačením tlačidla /// vyberte fotografiu a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa vybratá fotografia.
Stlačením tlačidla / môžete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu
fotografiu.
Pokračovanie 
Register
5-smerové tlačidlo
85
Prehrávanie fotografií
 Rady
Register
V zoznamoch priečinkov s fotografiami môžete zobraziť maximálne 1 000 priečinkov
s fotografiami. V zoznamoch fotografií môžete zobraziť maximálne 10 000 fotografií, bez
ohľadu na počet priečinkov, v ktorých sú uložené.
je fotografia príliš veľká alebo ak je súbor fotografie poškodený, zobrazí sa ikona
Ak

a fotografia sa nedá zobraziť.
Ak fotografie nie sú kompatibilné s formátom DCF 2.0 (alebo ak je názov priečinka
alebo súboru dlhý atď.), operácia (zobrazenie fotografií alebo prezentácie) môže trvať
dlhšie.
Ponuka
Poznámky
Obsah
Prehrávanie skladieb alebo príjem FM rádia pokračuje aj počas vyhľadávania fotografií
v zoznamoch priečinkov s fotografiami, v zoznamoch fotografií alebo počas zobrazenia
obrazovky „Now Playing“ fotografie.
vo vybratom priečinku môžete prehrávať súvislo (prehrávanie prezentácie)
Fotografie

( strana 89).
Fotografie prenesené do prehrávača môžete usporiadať podľa priečinkov. Vyberte
prehrávač (napríklad [WALKMAN]) použitím programu Prieskumník systému
Windows, uchopte a presuňte myšou nový priečinok hneď pod priečinkom
„PICTURES“ alebo „PICTURE“. Bližšie informácie o hierarchii údajov nájdete v časti
 strana 30.
86
Prehrávanie fotografií
Orientáciu fotografie môžete nastaviť na hodnotu „Vertical“ „Horizontal
(right)“ alebo „Horizontal (left)“.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa možnosť „Photo Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Orientation“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Pokračovanie 
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie orientácie fotografie
87
Prehrávanie fotografií
„Vertical“
Register
„Horizontal“
 Rada
Smer zobrazenia videa môžete nastaviť na obrazovke fotografie „Now Playing“. Stlačte
tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Photo Orientation“ v ponuke možností.
Ponuka
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„Vertical”: Zobrazenie bude mať rozlíšenie 240 × 180 bodov. (Predvolené
nastavenie)
„Horizontal (right)“ alebo „Horizontal (left)“: Zobrazenie bude mať
rozlíšenie 320 × 240 bodov.
Činnosť 5-smerového tlačidla sa prepína v súlade s nastavením položky
„Photo Orientation“ ( strana 19).
Obsah
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
88
Prehrávanie fotografií
Počas zobrazenia fotografie môžete zobraziť alebo skryť podrobné informácie
o fotografii, napríklad ikonu zobrazujúcu stav prehrávania atď.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa možnosť „Photo Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Display“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„On“: Zobrazí sa názov aktuálnej fotografie, dátum nasnímania, stav
prehrávania, číslo fotografie atď.
„Off “: Skryjú sa informácie o aktuálnej fotografii. (Predvolené
nastavenie)
 Rada
Zobrazenie môžete nastaviť na obrazovke fotografie „Now Playing“. Stlačte tlačidlo
OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Display“ v ponuke možností.
Poznámka
 Ak je položka „Photo Orientation“ nastavená na hodnotu „Horizontal (right)“ alebo
„Horizontal (left)“ ( strana 86), názov fotografie sa nezobrazí, a to ani v prípade, ak je
položka „Display“ nastavená na hodnotu „On“.
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie obrazovky na zobrazenie fotografie
89
Prehrávanie fotografií
Fotografie vo vybranom priečinku môžete zobrazovať súvislo.
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Photo Library
Obsah
Prehrávanie prezentácie
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
(Photo Library)
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam priečinkov s fotografiami.
 Stlačením tlačidla /// vyberte priečinok s fotografiami a
potom stlačte a podržte tlačidlo .
Spustí sa prezentácia.
 Rada
Prehrávanie prezentácie môžete spustiť niektorým z nasledujúcich postupov:
Stlačte a podržte tlačidlo  v zozname fotografií.
Stlačte tlačidlo  na obrazovke „Now Playing“ fotografie.
Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF v zozname priečinkov s fotografiami alebo
v zozname fotografií a potom vyberte položku „Begin slide show“ v ponuke možností.
Poznámka
Obrazovka sa počas prehrávania prezentácie nevypne automaticky ani sa nezmení na
šetrič obrazovky ( strana 111).
90
Prehrávanie fotografií
Fotografie môžete opakovane zobrazovať vo forme prezentácie.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie režimu prehrávania prezentácie
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa možnosť „Photo Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Slide Show Repeat“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„On“: Postupne a opakovane sa zobrazujú fotografie v priečinku
s fotografiami.
„Off
“: Postupne sa zobrazujú fotografie v priečinku s fotografiami až po

poslednú fotografiu a potom sa vykoná návrat na prvú fotografiu
a pozastaví sa prehrávanie. (Predvolené nastavenie)
 Rada
Režim prehrávania prezentácie môžete nastaviť na obrazovke fotografie „Now Playing“.
Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Slide Show Repeat“ v ponuke
možností.
Poznámka
Obrazovka sa počas prehrávania prezentácie nevypne automaticky ani sa nezmení na
šetrič obrazovky ( strana 111).
91
Prehrávanie fotografií
Obsah
Nastavenie intervalu prezentácie
Môžete nastaviť čas zobrazenia každej fotografie.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa možnosť „Photo Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Slide Show Interval“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Fotografie sa prepínajú na nasledujúce fotografie vo vybratom intervale.
K dispozícii sú nasledujúce možnosti: „Short“, „Normal“ (predvolené
nastavenie) alebo „Long“.
 Rada
Interval prezentácie môžete nastaviť na obrazovke fotografie „Now Playing“. Stlačte
tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Slide Show Interval“ v ponuke
možností.
Poznámka
Ak je fotografia veľká, jej zobrazenie môže chvíľu trvať.
92
Prehrávanie fotografií
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa možnosť „Photo Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Photo List Format“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„Title Only“: V zozname fotografií sa zobrazí iba názov fotografie.
„Title With Thumbnail“: V zozname fotografií sa zobrazí názov
fotografie s obrázkom miniatúry.
„Thumbnail Only“: V zozname fotografií sa zobrazia iba miniatúry.
(Predvolené nastavenie)
*1Miniatúra označuje zmenšený obrázok fotografie.
 Rada
Formát zobrazenia zoznamu fotografií môžete nastaviť na obrazovke so zoznamom
fotografií. Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Photo List Display
Format“ v ponuke možností.
Poznámka
Miniatúry sa zobrazia v závislosti od formátu súboru.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Prehrávač ponúka 3 formáty zobrazenia. Pre formát zobrazenia zoznamu
fotografií môžete vybrať nastavenie „Title Only“, „Title With Thumbnail*1“
alebo „Thumbnail Only“.
Obsah
Nastavenie formátu zobrazenia zoznamu
fotografií
93
Prehrávanie fotografií
Ponuka
Ak vymažete fotografie z priečinka „Photo Library“, použite program Media
Manager for WALKMAN alebo Prieskumník systému Windows.
Bližšie informácie o použití programu Media Manager for WALKMAN nájdete
v jeho pomocníkovi.
Obsah
Vymazanie fotografií z priečinka Photo Library
Poznámka
Register
Program Media Manager for WALKMAN nemôže vymazať fotografie, ktorých názov bol
zmenený použitím programu Prieskumník systému Windows.
94
Prehrávanie fotografií
Jednotlivé možnosti
Popis/referenčná strana
Now Playing
Begin slide show
Detailed Information
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“.
Spustenie prezentácie ( strana 89).
Zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad
veľkosť súboru, rozlíšenie, názov súboru atď.
Nastavuje formát zobrazenia zoznamu fotografií
( strana 92).
Spustí prehrávanie fotografie, ktorá sa prehrávala
naposledy.
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy
prehrávanou skladbou.
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Go to the song playback
screen
Možnosti zobrazené na obrazovke „Now Playing“
Jednotlivé možnosti
Popis/referenčná strana
Photo Orientation
Nastavenie smeru zobrazenia fotografie
( strana 86).
Nastavenie zobrazenia/bez zobrazenia informácií o
fotografii ( strana 88).
Zobrazenie informácií o súbore, ako je napríklad
veľkosť súboru, rozlíšenie, názov súboru atď.
Slúži na nastavenie aktuálne zobrazenej fotografie
ako tapety ( strana 114).
Výber režimu prehrávania prezentácie
( strana 90).
Displej
Detailed Information
Use This Photo as the
Wallpaper
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Clock display
Go to the song playback
screen
Výber intervalu prezentácie ( strana 91).
Úprava jasu obrazovky ( strana 116).
Slúži na zobrazenie aktuálneho času
( strana 117).
Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“ s naposledy
prehrávanou skladbou.
Register
Možnosti zobrazené na obrazovke so zoznamom
Ponuka
Ponuku možností fotografií môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF na obrazovke so zoznamom (vrátane obrazovky s miniatúrami), ako je
napríklad zoznam priečinkov s fotografiami, alebo na obrazovke fotografie
„Now Playing“. V ponuke možností fotografií sú k dispozícii rozličné
nastavenia fotografie.
Jednotlivé možnosti zobrazené v ponuke možností sa líšia v závislosti od
obrazovky, z ktorej ste zobrazili ponuku možností.
Obsah
Zobrazenie ponuky možností fotografií
95
Počúvanie FM rádia
Môžete počúvať FM rádio. Kábel slúchadiel slúži ako anténa, preto slúchadlá
pripojte a natiahnite tak ďaleko, ako sa len dá.
Ponuka
Tlačidlo BACK/HOME
FM Radio
Obsah
Počúvanie FM rádia
Tlačidlo OPTION/PWR OFF
1 Zapnutie FM rádia
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka FM rádia.
(FM Radio) a potom
Frekvencia
Prednastavené číslo
Obrazovka sa môže líšiť v závislosti od krajiny/regiónu,
kde ste si prehrávač kúpili.
Pokračovanie 
Register
5-smerové tlačidlo
96
Počúvanie FM rádia
 Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF počas príjmu FM rádia.
Ponuka
Vybraním položky „Auto Preset“ si môžete automaticky nastaviť prijímateľné
vysielacie stanice vo vašej oblasti (až do 30 staníc). Keď používate FM rádio po
prvýkrát alebo keď ste prešli do novej oblasti, odporúčame naladiť rozhlasové
stanice s dobrým príjmom výberom položky „Auto Preset“.
Obsah
2 Automatické nastavenie predvolieb rozhlasových staníc (Auto Preset)
Zobrazí sa ponuka možností.
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla / vyberte položku „Yes“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Rozhlasové stanice vysielajúce v danej oblasti sa naladia a uložia ako
predvoľby v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.
Po dokončení ladenia sa zobrazí text „Auto Preset completed.“ a prvá
naladená stanica je pripravená na prehrávanie.
Poznámka
Funkcia „Auto Preset“ vymaže všetky predvolené rozhlasové stanice.
Zastavenie automatického ladenia
V kroku  vyberte položku „No“ a stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
Zablokovanie príjmu neželaných staníc
Ak prevláda rušenie alebo ak je príjem veľmi citlivý, zmeňte nastavenie príjmu
( strana 100) na hodnotu „Low“.
Pokračovanie 
Register
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Auto Preset“ a potom
97
Počúvanie FM rádia
Na
Činnosť
Výber predchádzajúcej frekvencie
Stlačte tlačidlo .
Stlačte a podržte tlačidlo .
Stlačte a podržte tlačidlo .
Stlačte tlačidlo .
Stlačte tlačidlo .
*1Stlačením tlačidla  () počas príjmu FM rádia sa vyhľadá predchádzajúca (alebo
nasledujúca) rozhlasová stanica. Ak je signál rozhlasovej stanice dostatočný na kvalitný
príjem, bude sa prijímať.
Ak prevláda rušenie alebo ak je príjem veľmi citlivý, zmeňte nastavenie príjmu
( strana 100) na hodnotu „Low“.
*2Toto nastavenie sa zruší, ak nezadáte žiadne predvolené stanice. Stanice s dostatočne
silným signálom môžete uložiť na predvoľby použitím položky „Auto Preset“
( strana 96).
 Rada
Kábel slúchadiel slúži ako anténa, preto ho čo najviac roztiahnite.
Krátke vypnutie hlasitosti FM rádia
Keď stlačíte tlačidlo , zvuk FM rádia sa stlmí. Keď znova stlačíte tlačidlo
, zvuk FM rádia sa znova obnoví.
Register
Hľadanie predchádzajúcej
rozhlasovej stanice s dobrým
príjmom*1
Hľadanie nasledujúcej rozhlasovej
stanice s dobrým príjmom*1
Výber predchádzajúceho čísla
predvoľby*2
Výber nasledujúceho čísla
predvoľby*2
Stlačte tlačidlo .
Ponuka
Výber nasledujúcej frekvencie
Obsah
3 Výber rozhlasových staníc
98
Počúvanie FM rádia
Tlačidlo OPTION/PWR OFF
5-smerové tlačidlo
 Stlačením tlačidla / vyberte požadovanú frekvenciu.
 Stlačte a podržte tlačidlo .
Frekvencia, ktorú ste vybrali v kroku , sa predvolí a priradené číslo
predvoľby sa zobrazí pod frekvenciou.
 Rady
Predvoliť môžete maximálne 30 staníc.
Manuálne predvolenie staníc FM rádia môžete nastaviť na obrazovke FM rádia. Stlačte
tlačidlo OPTION/PWR OFF a vyberte položku „Save to Preset“ v ponuke možností.
Poznámky
Čísla predvolieb sa ukladajú v poradí od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.
Ak predvoľba stanice, ktorú chcete uložiť, už bola predvolená, zobrazí sa hlásenie „Preset
already exists.“ a táto stanica sa nebude dať znova predvoliť.
Pokračovanie 
Register
FM Radio
Ponuka
Môžete predvoliť rozhlasové stanice, ktoré funkcia „Auto Preset“ nedokáže
naladiť ( strana 96).
Obsah
Manuálne nastavenie predvolieb rozhlasových
staníc
99
Počúvanie FM rádia
 Stlačením tlačidla / vyberte požadované číslo predvoľby pre
Obsah
Vymazanie predvolených rozhlasových staníc
frekvenciu počas príjmu FM rádia.
Zobrazí sa ponuka možností.
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Keď sa predvolená stanica vymaže, zobrazí sa hlásenie.
Register
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Delete from Preset“
Ponuka
 Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF.
100
Počúvanie FM rádia
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „FM Radio Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností nastavenia FM rádia „FM Radio Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Scan Sensitivity“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Low“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Nastavenie citlivosti príjmu späť na predvolenú hodnotu
V kroku  vyberte položku „High“ a stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Ak vyberiete stanice použitím funkcie „Auto Preset“ ( strana 96) alebo
tlačidla /, prijímač FM rádia môže prijímať veľa neželaných rozhlasových
staníc, pretože citlivosť bude príliš vysoká. V takom prípade nastavte príjem na
„Low“. Predvolené nastavenie je „High“.
Obsah
Nastavenie príjmu (Scan Sensitivity)
101
Počúvanie FM rádia
(Mono/Auto)
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „FM Radio Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností nastavenia FM rádia „FM Radio Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Mono/Auto“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Mono“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Návrat k automatickému nastaveniu
V kroku  vyberte položku „Auto“ a stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Ak sa počas FM príjmu vyskytne rušenie, nastavte prijímač na „Mono“.
Ak ho nastavíte na „Auto“, jednokanálový alebo stereofónny príjem sa vyberie
automaticky v závislosti od podmienok príjmu. Predvolené nastavenie je
„Auto“.
Obsah
Zmena na monofónny/stereofónny režim
102
Počúvanie FM rádia
Jednotlivé možnosti
Save to Preset
Popis/referenčná strana
Register
Slúži na uloženie momentálne naladenej
rozhlasovej stanice ako predvoľby
( strana 98).
Delete from Preset
Slúži na vymazanie rozhlasovej stanice
z predvolených staníc ( strana 99).
Auto Preset
Slúži na automatické predvolenie rozhlasových
staníc (strana 96).
Scan Sensitivity
Slúži na upravenie citlivosti rádia
( strana 100).
Mono/Auto
Slúži na zmenu na monofónny alebo
stereofónny režim ( strana 101).
Clock display
Zobrazenie aktuálneho času ( strana 117).
Go to the song playback screen Zobrazí sa obrazovka „Now Playing“
s naposledy prehrávanou skladbou.
Ponuka
Ponuku možností FM rádia môžete zobraziť stlačením tlačidla OPTION/PWR
OFF, keď je zobrazená obrazovka FM rádia. V ponuke možností FM rádia sú
dostupné rôzne nastavenia FM rádia.
Obsah
Zobrazenie ponuky možností FM rádia
103
Všeobecné nastavenia
(iba NWZ-S736F/S738F/S739F)
Prepínač NOISE CANCELING
Ponuka
Mikrofón v slúchadlách môže snímať okolitý hluk. Znižuje úroveň hluku
generovaním zvuku s opačnou fázou voči hluku.
Obsah
Zníženie úrovne okolitého hluku (Noise Canceling)
Register
Poznámka
Ak použijete iné než dodané slúchadlá, funkcia potlačenia hluku nebude fungovať, a to
ani v takom prípade, ak bude prepínač NOISE CANCELING posunutý v smere šípky
.
 Posuňte prepínač NOISE CANCELING v smere šípky .
Na obrazovke „Now Playing“ sa zobrazí indikátor
rohu obrazovky.
v pravom dolnom
 Rady
Na obrazovke „Now Playing“ skladieb alebo videí alebo na obrazovke FM rádia sa
zobrazí indikátor
.
je
zapnutá
funkcia
potlačenia hluku, na obrazovke sa zobrazí indikátor
.Ak
Keď

použijete iné než dodané slúchadlá, funkcia potlačenia hluku nebude fungovať, a to ani
v takom prípade, ak bude prepínač NOISE CANCELING posunutý v smere šípky . V
.
takomto prípade sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky indikátor
funkcie
potlačenia
hluku
môžete
upraviť.
Bližšie
informácie
nájdete
v
časti
„Úprava
Efekt

efektu funkcie potlačenia hluku (Set Noise Cancel level)“ ( strana 108).
Pokračovanie 
104
Všeobecné nastavenia
Poznámky
Obsah
Ak sa dodané slúchadlá nepoužívajú správne, efekt funkcie potlačenia hluku môže
byť zhoršený. Na optimálne využitie tejto funkcie použite správnu veľkosť podložiek
slúchadiel pre vaše uši a vložte si slúchadlá pohodlne do uší ( strana 8).
Ponuka
Mikrofón
Pri zapnutej funkcii potlačenia hluku môžete počuť mierny šum. Toto je prevádzkový
šum funkcie potlačenia hluku a neznamená poruchu.
V tichom prostredí alebo v závislosti od hluku sa vám môže zdať, že funkcia potlačenia
hluku nefunguje alebo že šum je hlasnejší. V takomto prípade vypnite funkciu
potlačenia hluku.
Šum môžu ovplyvňovať mobilné telefóny. V takom prípade uchovávajte prehrávač mimo
mobilných telefónov.
Pred pripájaním alebo odpájaním slúchadiel z konektora pre slúchadlá prehrávača
si snímte slúchadlá z uší. Ak pripojíte alebo odpojíte slúchadlá od prehrávača počas
prehrávania alebo počas zapnutej funkcie potlačenia hluku, môže sa generovať šum. Toto
nie je príznakom poruchy.
Pri zapínaní alebo vypínaní funkcie potlačenia hluku sa bude generovať zvuk prepínania.
Tento zvuk generuje prepínač obvodu potlačenia hluku a neznamená poruchu.
Pokračovanie 
Register
Funkcia potlačenia hluku znižuje najmä okolitý hluk v nízkofrekvenčných pásmach a
nemá žiadny účinok na okolitý hluk vo vysokofrekvenčných pásmach. Nemá žiadny
vplyv na niektoré zvuky.
Nezakrývajte časť slúchadiel s mikrofónom rukami a podobne, pretože inak funkcia
potlačenia hluku nemusí fungovať.
105
Všeobecné nastavenia
Funkciu potlačenia hluku môžete zapnúť pri počúvaní zvuku z externých
zvukových zdrojov.
Ponuka
Používanie s externými zvukovými zariadeniami
Dodaný vstupný audiokábel
Register
Do konektora pre slúchadlá
Používanie s multimediálnymi systémami v lietadle
Dodaný adaptér
Dodaný vstupný audiokábel
Do multimediálnych systémov v lietadle
 Pripojte dodané slúchadlá k prehrávaču a posuňte prepínač NOISE
CANCELING v smere šípky .
 Prepojte zdrojové zvukové zariadenie a prehrávač použitím
dodaného vstupného audiokábla.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Obsah
Používanie s externými zvukovými zdrojmi (External Input Mode)
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „NC Settings“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností nastavení potlačenia hluku „NC Settings“.
Pokračovanie 
106
Všeobecné nastavenia
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zvuk môžete počúvať pri zníženej úrovni okolitého hluku.
Obsah
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „NC Modes“ a potom
Ponuka
Register
 Rady
Počas používania režimu „External Input Mode“ alebo „Quiet Mode“ môžete prepnúť do
iného režimu stlačením tlačidla .
odpojíte vstupný audiokábel, funkcia potlačenia hluku prejde automaticky do režimu
Ak

„Quiet Mode“.
Funkciu potlačenia hluku môžete použiť pre niektoré služby v lietadle pomocou
dodaného adaptéra ( strana 8).
Poznámky
Počas používania režimu „External Input Mode“ alebo „Quiet Mode“ sa neaktivuje šetrič
obrazovky. Namiesto toho obrazovka po uplynutí určitého intervalu zhasne.
Keď pripájate prehrávač k externému zvukovému zariadeniu, dbajte na to, aby ste ho
pripojili do konektora pre slúchadlá daného zariadenia.
Pokračovanie 
107
Všeobecné nastavenia
Funkciu potlačenia hluku môžete použiť na dosiahnutie pokojného ticha.
Obsah
Používanie ako zátok do uší (Quiet Mode)
 Pripojte dodané slúchadlá k prehrávaču a posuňte prepínač NOISE
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Ponuka
CANCELING v smere šípky .
Home.
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „NC Settings“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností nastavení potlačenia hluku „NC Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „NC Modes“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Rada
Ak je prehrávač pripojený k externým zvukovým zariadeniam prostredníctvom
dodaného vstupného audiokábla, môžete ho prepnúť do režimu „External Input Mode“
stlačením tlačidla .
Poznámky
Počas používania režimu „External Input Mode“ alebo „Quiet Mode“ sa neaktivuje šetrič
obrazovky. Namiesto toho obrazovka po uplynutí určitého intervalu zhasne.
Ak je prehrávač pripojený k externým zvukovým zariadeniam prostredníctvom
dodaného vstupného audiokábla, prehrávač automaticky prejde do režimu „External
Input Mode“ v kroku . Ak chcete prejsť do režimu „Quiet Mode“, odpojte kábel alebo
stlačte tlačidlo .
Register
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
108
Všeobecné nastavenia
Cancel level)
Settings
5-smerové tlačidlo
Poznámky
Táto funkcia je efektívna, iba ak je prepínač NOISE CANCELING nastavený v smere
šípky .
Pri predvolenom nastavení (stredná poloha jazdca) sa dosiahne maximálny efekt. Efekt
funkcie potlačenia hluku sa nezlepší ani v prípade, ak nastavíte citlivosť mikrofónu na
maximum.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „NC Settings“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností nastavení potlačenia hluku „NC Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Set Noise Can. level“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadovanú hodnotu a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Nastavenie je možné nastaviť v 31 krokoch. V strednej polohe jazdca sa
dosiahne maximálny efekt. Posunutím polohy jazdca doľava alebo doprava
môžete upraviť požadovanú hodnotu.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Prehrávač je navrhnutý na dosiahnutie maximálneho efektu funkcie potlačenia
hluku ( strana 103). Avšak tento efekt môžete zlepšiť v závislosti tvaru
vašich uší alebo prostredia, v ktorom sa používa prehrávač, a to zvýšením
(alebo znížením) citlivosti mikrofónu v slúchadlách.
Citlivosť mikrofónu môžete upraviť nastavením úrovne funkcie potlačenia
hluku. Upravte túto funkciu, keď je efekt potlačenia hluku nedostatočný.
Obsah
Úprava efektu funkcie potlačenia hluku (Set Noise
109
Všeobecné nastavenia
Settings
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „AVLS (Volume Limit)“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „On“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Hlasitosť sa udržuje na strednej úrovni.
Vypnutie tejto položky
V kroku  vyberte položku „Off “ a potom stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Nastavením funkcie „AVLS (Volume Limit)“ (systém automatického
obmedzenia hlasitosti) môžete obmedziť maximálnu hlasitosť a zabrániť
rušeniu alebo rozptyľovaniu počas počúvania. S funkciou „AVLS (Volume
Limit)“ môžete počúvať hudbu pri pohodlnej úrovni hlasitosti.
Predvolené nastavenie je „Off “.
Obsah
Obmedzenie hlasitosti (AVLS (Volume Limit))
110
Všeobecné nastavenia
Obsah
Vypnutie pípania
Pípanie prehrávača môžete vypnúť.
Predvolené nastavenie je „On“.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Beep Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Off“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zapnutie tejto položky
V kroku  vyberte položku „On“ a potom stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie.
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
111
Všeobecné nastavenia
Settings
5-smerové tlačidlo
Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam bežných nastavení „Common Settings“.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Screensaver“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Type“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam typov šetriča obrazovky.
Stlačením tlačidla /// vyberte požadovaný typ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Po potvrdení sa znova zobrazí obrazovka v kroku .
„Clock“: Ak so zariadením chvíľu nepracujete, na obrazovke sa zobrazia
hodiny. (predvolené nastavenie)
„Blank“: Ak so zariadením chvíľu nepracujete, obrazovka sa vypne.
„None“: Obrazovka sa nezmení na šetrič obrazovky.
Poznámka
Šetrič obrazovky sa nezobrazí, keď používate režim „External Input Mode“ alebo „Quiet
Mode“ ( strana 105).
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Šetrič obrazovky môžete nastaviť na hodnotu „Clock“ alebo „Blank“ pre prípad,
ak počas prehrávania piesne nevykonáte chvíľu žiadnu operáciu. Šetrič
obrazovky môžete nastaviť aj na hodnotu „None“.
Obsah
Nastavenie typu šetriča obrazovky
112
Všeobecné nastavenia
Čas do aktivácie šetriča obrazovky môžete nastaviť na 15, 30 alebo 60 sekúnd.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie času šetriča obrazovky
5-smerové tlačidlo
Register
Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam bežných nastavení „Common Settings“.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Screensaver“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Screensaver Timing“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam časov šetriča obrazovky.
Stlačením tlačidla /// vyberte požadovaný typ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Po potvrdení sa znova zobrazí obrazovka v kroku . Dobu nastavenia
môžete vybrať ako „After 15 sec“, „After 30 sec“ (predvolené nastavenie)
alebo „After 60 sec“.
 Rady
Kým sa na obrazovke presúvajú symboly, obrazovka neprejde do režimu šetriča
obrazovky.
Ak nastavíte položku „Type“ na hodnotu „None“ pre „Screensaver“, nemôžete nastaviť
položku „Screensaver Timing“.
113
Všeobecné nastavenia
Môžete zmeniť farebnú schému obrazovky, ako napríklad pruhy, rámčeky a
ikony, na požadovanú farbu.
5-smerové tlačidlo
Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam bežných nastavení „Common Settings“.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Theme Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam motívov.
Stlačením tlačidla /// vyberte požadovaný motív a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Farebná schéma sa zmení na vybratý motív.
 Rada
Ak je položka „Wallpaper Settings“ nastavená na hodnotu „Match Theme“
( strana 114), tapeta sa zmení na základe vybratého motívu.
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie motívu
114
Všeobecné nastavenia
Obsah
Nastavenie tapety
Môžete nastaviť tapetu obrazovky.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Register
Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam bežných nastavení „Common Settings“.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Wallpaper Settings“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam tapiet.
Stlačením tlačidla /// vyberte požadovanú tapetu a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Okrem tapiet môžete vybrať v zozname položky „Match Theme“, „User’s
Wallpaper“ alebo „User’s W.p.(dark)“.
 Rady
Ak je položka „Wallpaper Settings“ nastavená na hodnotu „Match Theme“, tapeta sa
zmení na základe vybratého motívu.
„User’s W.p.(dark)“ môže znížiť jas fotografie, aby ste mohli jednoducho
Možnosť

rozpoznať položky ponuky alebo ikony.
Pokračovanie 
115
Všeobecné nastavenia
Obsah
Ponuka
Nastavenie fotografie pre tapetu
Ak je fotografia v priečinku „Photo Library“ označená ako tapeta, môžete ju
nastaviť ako tapetu výberom položky „User’s Wallpaper“ alebo „User’s W.
p.(dark)“ v kroku .
Počas zobrazenia fotografie stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF, aby sa
zobrazila ponuka možností, a potom vyberte položku „Use This Photo as the
Wallpaper“.
Poznámka
Register
Tapeta sa nezobrazí na niektorých obrazovkách, ako je napríklad obrazovka s
nastaveniami a podobne.
116
Všeobecné nastavenia
Obsah
Úprava jasu obrazovky (Brightness)
Jas obrazovky môžete nastaviť na jednu z 5 úrovní.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam bežných nastavení „Common Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Brightness“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka na úpravu jasu.
 Stlačením tlačidla /// vyberte úroveň a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Predvolené nastavenie je „3“.
Po úprave úrovne nastavenia musíte stlačením tlačidla  vykonať
potvrdenie. Ak stlačíte tlačidlo BACK/HOME pred vykonaním potvrdenia,
nastavenie bude zrušené.
 Rady
Jas obrazovky môžete upraviť počas prehrávania videa alebo fotografie. Stlačte tlačidlo
OPTION/PWR OFF a potom vyberte položku „Brightness“ v ponuke možností.
Ak upravíte jas obrazovky na nižšiu úroveň, batéria vydrží dlhšie ( strana 127).
117
Všeobecné nastavenia
Aktuálny čas môžete nastaviť manuálne.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie aktuálneho času (Set Date-Time)
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Set Date-Time“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie dátumu a času.
 Stlačením tlačidla / vyberte rok a potom stlačením tlačidla /
zmeňte hodnotu.
 Podobne ako v kroku  upravte nastavenia pre mesiac, dátum,
hodinu a minútu.
 Stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Pokračovanie 
118
Všeobecné nastavenia
Obsah
Zobrazenie aktuálneho času
Stlačte tlačidlo OPTION/PWR OFF na obrazovke „Now Playing“ a vyberte
položku „Clock Display“ v ponuke možností.
 Rada
Ak je batéria vybitá, napríklad ak sa prehrávač dlho nepoužíval, nastavenia dátumu a
času sa mohli vynulovať a namiesto aktuálneho dátumu a času sa zobrazí symbol „-“.
sa môžu predbiehať alebo oneskoriť o maximálne 60 sekúnd za mesiac. V
Hodiny

takomto prípade nastavte hodiny znova.
Ak chcete počúvať kanály „Morning“, „Daytime“, „Evening“, „Night“ a „Midnight“ na
základe časovéhorozvrhu ( strana 46), musí byť nastavená položka „Set Date-Time“.
Register
Poznámky
Ponuka
Ako formát dátumu môžete vybrať „YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ a „DD/MM/
YYYY“. Okrem toho môžete zvoliť zobrazenie hodín v 12-hodinovom („12-hour“)
alebo 24-hodinovom („24-hour“) formáte. Bližšie informácie nájdete v časti „Nastavenie
formátu dátumu“ (Date Display Format) ( strana 119) alebo „Nastavenie formátu
času“ (Time Display Format) ( strana 120).
119
Všeobecné nastavenia
Formát dátumu zobrazeného v aktuálnom čase môžete nastaviť ( strana 117)
ako „YYYY/MM/DD“, „MM/DD/YYYY“ alebo „DD/MM/YYYY“.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Date Display Format“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie formátu zobrazenia.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Môžete vybrať nasledujúce 3 typy formátov.
„YYYY/MM/DD“: Dátum sa zobrazí ako rok/mesiac/deň.
„MM/DD/YYYY“: Dátum sa zobrazí ako mesiac/deň/rok.
„DD/MM/YYYY“: Dátum sa zobrazí ako deň/mesiac/rok.
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie formátu dátumu
120
Všeobecné nastavenia
Pre formát času zobrazeného ako aktuálny čas ( strana 117) môžete vybrať
možnosti „12-hour“ alebo „24-hour“.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Time Display Format“
a potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa obrazovka na nastavenie formátu zobrazenia.
 Stlačením tlačidla /// vyberte požadované nastavenie a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
„12-hour“: Aktuálny čas sa zobrazí v 12-hodinovom formáte.
„24-hour“: Aktuálny čas sa zobrazí v 24-hodinovom formáte.
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Nastavenie formátu času
121
Všeobecné nastavenia
Obsah
Zobrazenie informácií o prehrávači
(Unit Information)
Môžete zobraziť informácie ako názov modelu, verziu firmvéru atď.
5-smerové tlačidlo
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Unit Information“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam dostupných možností informácií o prehrávači.
Dostupné informácie o prehrávači
Možnosť
Popis
Model:
Firmware:
Total songs:
Zobrazí sa názov modelu prehrávača.
Zobrazia sa informácie o verzii firmvéru prehrávača.
Zobrazí sa celkový počet skladieb uložených v
prehrávači.
Zobrazí sa celkový počet videí uložených*1 v prehrávači.
Zobrazí sa celkový počet fotografií uložených*1 v
prehrávači.
Zobrazia sa informácie o verzii rozhrania WM‑PORT.
Total videos:
Total photos:
WM‑PORT:
*1Súbory v priečinku „Podcast Library“ nie sú zahrnuté do celkového počtu.
Register
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
122
Všeobecné nastavenia
(Reset All Settings)
Settings
5-smerové tlačidlo
Poznámka
Táto funkcia je k dispozícii iba v režime pozastavenia.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME v režime pozastavenia, kým
sa nezobrazí ponuka Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Reset all Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa potvrdzujúca obrazovka obnovenia predvolených nastavení od
výrobcu.
 Stlačením tlačidla / vyberte položku „Yes“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa text „Restored factory settings“.
Zrušenie operácie
V kroku  vyberte položku „No“ a stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie. Túto operáciu môžete zrušiť aj stlačením tlačidla BACK/HOME v
kroku .
Proces nastavovania sa zruší a znova sa zobrazí zoznam možností bežných
nastavení „Common Settings“.
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Môžete obnoviť predvolené nastavenia prehrávača. Obnovením nastavení
prehrávača od výrobcu sa nevymažú zvukové údaje ani fotografie.
Obsah
Obnovenie predvolených nastavení od výrobcu
123
Všeobecné nastavenia
Settings
5-smerové tlačidlo
Poznámka
Táto funkcia je k dispozícii iba v režime pozastavenia.
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME v režime pozastavenia, kým
sa nezobrazí ponuka Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Common Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa zoznam možností bežných nastavení „Common Settings“.
Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Format“ a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa text „All data including songs will be deleted. Proceed?“.
 Stlačením tlačidla / vyberte položku „Yes“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Zobrazí sa text „All data will be deleted. Proceed?“.
 Stlačením tlačidla / vyberte položku „Yes“ a potom stlačením
tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Počas formátovania pamäte sa zobrazuje animácia.
Po dokončení inicializácie sa zobrazí text „Memory formatted.“.
Pokračovanie 
Register
Tlačidlo
BACK/HOME
Ponuka
Zabudovanú pamäť typu flash prehrávača môžete naformátovať.
Ak naformátujete pamäť, všetky údaje sa vymažú. Nezabudnite pred
formátovaním skontrolovať údaje uložené v pamäti a exportovať všetky dôležité
údaje na pevný disk počítača.
Obsah
Formátovanie pamäte (Format)
124
Všeobecné nastavenia
Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému
Register
Windows ani iného softvéru.
Ak prehrávač pristupuje k niektorým službám online (k dispozícii iba v USA), namiesto
(Intelligent Shuffle) sa zobrazí ikona . Ak chcete obnoviť funkciu
ikony
(Intelligent Shuffle), naformátujte pamäť prehrávača.
Ponuka
Poznámky
Obsah
Zrušenie operácie
V kroku  alebo  vyberte položku „No“ a stlačením tlačidla  vykonajte
potvrdenie. Túto operáciu môžete zrušiť aj stlačením tlačidla BACK/HOME v
kroku  alebo .
125
Všeobecné nastavenia
K dispozícii je viacero jazykov zobrazovania ponúk a hlásení v prehrávači.
Settings
Ponuka
Tlačidlo
BACK/HOME
Obsah
Výber jazyka zobrazenia
5-smerové tlačidlo
Register
 Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME, až kým sa nezobrazí ponuka
Home.
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
(Settings) a potom
 Stlačením tlačidla /// vyberte položku „Language Settings“ a
potom stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
 Stlačením tlačidla /// vyberte jazyk ( strana 126) a potom
stlačením tlačidla  vykonajte potvrdenie.
Pokračovanie 
126
Všeobecné nastavenia
Zobrazenie nastavení jazyka
Správy a ponuky sa zobrazujú v nemčine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v angličtine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v španielčine.
Správy a ponuky sa zobrazujú vo francúzštine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v taliančine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v portugalčine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v ruštine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v japončine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v kórejčine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v zjednodušenej čínštine.
Správy a ponuky sa zobrazujú v tradičnej čínštine.
*1 Japonský jazyk zobrazenia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu vydania
prehrávača.
Register
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Русский
*1
Ponuka
Popis
Obsah
Nastavenie
127
Užitočné fakty
Úpravou nastavení alebo riadnym používaním napájania môžete šetriť energiu
batérie a používať prehrávač dlhší čas.
Nastavenia obrazovky
Nastavenia zvukových
efektov
„Brightness“ ( strana 116)
„1“
„Type“ pre „Screensaver“ ( strana 111)
„Blank“
„Screensaver Timing“ ( strana 112)
„After 15 sec“
„New Song Pop Up“ ( strana 55)
Vypnite
„Equalizer“ ( strana 59)
„VPT(Surround)“ ( strana 62)
„DSEE(Sound Enhancer)“ ( strana 65)
Vypnite
„Clear Stereo“ ( strana 64)
„Dynamic Normalizer“ ( strana 67)
Funkcia potlačenia hluku (iba S736F/S738F/S739F) ( strana 103)
Nastavenia videa
„On-Hold Display“ ( strana 77)
Vypnutá
„No“
Úprava formátu údajov a bitovej rýchlosti
Čas prehrávania sa bude líšiť, pretože na vybíjanie batérie môže mať vplyv
formát a bitová rýchlosť prehrávaných skladieb, videí alebo fotografií.
Bližšie informácie o dobe nabíjania a používania nájdete  na strane
159 a 161.
Register
Zmenenie nastavení
Batériu môžete šetriť nasledovne.
Ponuka
Manuálne vypnutie prehrávača
Ak stlačíte a podržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF, prehrávač prejde do
pohotovostného režimu a obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie.
Okrem toho, ak je pohotovostný režim zapnutý na viac ako deň, prehrávač sa
automaticky úplne vypne.
Obsah
Dosahovanie maximálnej výdrže batérie
128
Užitočné fakty
Obsah
Čo je formát a bitová rýchlosť?
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3 – zvuk MPEG-1, vrstva 3) je bežne
používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina
MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization –
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu).
Formát MP3 dokáže komprimovať zvukové súbory na približne 1/10 veľkosti
štandardných zvukových súborov na diskoch CD.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je bežne používaná technológia
kompresie zvuku, ktorú vyvinula spoločnosť Microsoft Corporation. Formát
WMA vytvára rovnakú kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak dosahuje menšie
veľkosti súborov.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding – pokročilé kódovanie zvuku) je bežne
používaná technológia kompresie zvuku, ktorú vyvinula pracovná skupina
MPEG organizácie ISO (International Organization for Standardization –
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Formát AAC dosahuje rovnakú
kvalitu zvuku ako formát MP3, avšak poskytuje zároveň menšie veľkosti súborov.
Linear PCM: Lineárna modulácia PCM je formát nahrávania zvuku bez
digitálnej kompresie. Nahraním na tento formát môžete tento zvuk počúvať v
rovnakej kvalite ako CD hudbu.
Čo je bitová rýchlosť?
Bitová rýchlosť označuje množstvo údajov používaných na uloženie každej
sekundy zvuku. Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu
kvalitu zvuku, ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku.
Aký je vzťah medzi bitovou rýchlosťou, kvalitou zvuku a veľkosťou pamäte?
Vo všeobecnosti platí, že vyššia bitová rýchlosť poskytuje lepšiu kvalitu zvuku,
ale vyžaduje viac úložného priestoru pri rovnakej dĺžke zvuku.
Nižšie bitové rýchlosti umožňujú uložiť viac skladieb, ale s nižšou kvalitou zvuku.
Poznámka
Ak importujete skladbu z disku CD do softvéru vášho počítača pri nízkej bitovej
rýchlosti, kvalitu zvuku skladby môžete zlepšiť výberom vysokej bitovej rýchlosti pri
prenose skladby zo softvéru vášho počítača do prehrávača.
Pokračovanie 
Register
Formát zvuku označuje metódu používanú pri importovaní zvukových údajov
z Internetu alebo zvukových diskov CD do počítača a ich ukladanie vo forme
zvukových súborov.
Bežné formáty vrátane MP3 a WMA, atď.
Ponuka
Čo je formát zvuku?
129
Užitočné fakty
Formát videa označuje metódu používanú pri importovaní videí a zvukových
údajov do počítača a ich ukladanie vo forme videosúborov.
Medzi bežne používané formáty patria MPEG-4, AVC atď.
WMV: WMV (Windows Media Video – multimediálne video systému
Windows) je formát kompresie videa vyvinutý spoločnosťou Microsoft
Corporation. Bol založený na formáte MPEG-4, dosahuje vysokú mieru
kompresie a podporuje ochranu proti kopírovaniu prostredníctvom
technológie DRM.
Čo je formát fotografie?
Formát fotografie označuje metódu používanú pri importovaní obrázkov do
počítača a ich ukladanie vo forme súborov s obrázkami.
Medzi bežne používané formáty patrí JPEG atď.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) je bežne používaný formát
kompresie obrázkov, ktorý vyvinula skupina JPEG. Formát JPEG dokáže
komprimovať súbor s obrázkom na približne 1/10 až 1/100 veľkosti pôvodných
súborov s obrázkami.
 Bližšie informácie o podporovaných formátoch a bitových rýchlostiach pre tento
prehrávač
Bližšie informácie o podporovaných formátoch súborov a bitových rýchlostiach nájdete
 na strane 158.
Register
AVC: AVC je skratka z anglického Advanced Video Coding (pokročilé
kódovanie videa), čo je formát, ktorý vyvinula pracovná skupina MPEG
organizácie ISO (International Organization for Standardization –
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Umožňuje vernejšiu reprodukciu
obrazu pri nižšej bitovej rýchlosti. Súbory AVC zahŕňajú štyri profily. Jedným
z nich je „AVC Baseline Profile“ (základný profil AVC). Formát AVC je
založený na štandarde MPEG-4 AVC organizácie ISO (Medzinárodná
organizácia pre normalizáciu) a keďže formát AVC je štandardizovaný ako
rozšírené kódovanie videa MPEG-4, časť 10, spoločne sa označuje ako MPEG4 AVC/H.264 alebo H.264/AVC.
Ponuka
MPEG-4: MPEG4 označuje formát Moving Picture Experts Group fázy 4, ktorý
vyvinula pracovná skupina MPEG organizácie ISO (International Organization
for Standardization – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Tento
kompresný formát je určený pre video a zvuk.
Obsah
Čo je formát videa?
130
Užitočné fakty
Počas používania programu Prieskumník systému Windows na prácu so zabudovanou
pamäťou typu flash prehrávača nepoužívajte dodaný softvér.
Počas prenosu údajov neodpájajte dodaný kábel USB, keď sa zobrazuje text „Do not
disconnect.“. Údaje sa môžu poškodiť.
Zabudovanú pamäť typu flash neformátujte pomocou programu Prieskumník systému
Windows. Ak chcete naformátovať zabudovanú pamäť typu flash, naformátujte ju
v prehrávači (strana 123).
Nemôžete meniť názvy priečinkov ani vymazať priečinky „MUSIC“, „MP_ROOT“,
„VIDEO“, „PICTURES“, „PICTURE“ a „PODCASTS“.
Nemeňte názvy priečinkov ani súborov, ktoré sa nachádzajú priamo v priečinku „MP_
ROOT“ alebo „MPE_ROOT“. V opačnom prípade sa na prehrávači nezobrazia.
Register
Poznámky
Ponuka
Počítačové údaje môžete uložiť do zabudovanej pamäte typu flash prehrávača
tak, že ich prenesiete z počítača pomocou programu Prieskumník systému
Windows alebo iného softvéru umožňujúceho prenos súborov. Ak je prehrávač
pripojený k počítaču, zabudovaná pamäť typu flash sa zobrazí v programe
Prieskumník systému Windows ako [WALKMAN].
Obsah
Ukladanie údajov
131
Užitočné fakty
 Prevezmite aktualizačný program do počítača z webovej stránky.
 Pripojte prehrávač k počítaču a potom spustite aktualizačný
program.
 Podľa pokynov na obrazovke vykonajte aktualizáciu firmvéru
prehrávača.
Aktualizácia firmvéru je dokončená.
Register
Pre zákazníkov v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pre zákazníkov v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pre zákazníkov v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo regiónoch: http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, ktorí si kúpili zámorské modely: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Ponuka
Inštaláciou aktualizovaného firmvéru prehrávača môžete pridať nové funkcie
do prehrávača. Podrobnosti o najnovších verziách firmvéru a o jeho inštalovaní
nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
Obsah
Inovácia firmvéru prehrávača
132
Riešenie problémov
Ak prehrávač nefunguje, ako by mal, skúste vyriešiť problém pomocou
nasledujúcich krokov.
problému a vyskúšajte niektorý z uvedených nápravných postupov.
Ponuka
1 V nasledujúcich tabuľkách na riešenie problémov vyhľadajte príznaky
Obsah
Riešenie problémov
2 Pripojte prehrávač k počítaču, aby sa nabila batéria.
3 Stlačte tlačidlo RESET pomocou ostrého predmetu, špendlíka atď.
Ak stlačíte tlačidlo RESET počas používania
prehrávača, uložené údaje a nastavenia v prehrávači
sa môžu vymazať.
4 Skontrolujte informácie o danom probléme
v pomocníkovi príslušného softvéru.
5 Vyhľadajte informácie o danom probléme na niektorej webovej stránke
technickej podpory.
Pre zákazníkov v USA je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pre zákazníkov v Kanade je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pre zákazníkov v Európe je určená nasledujúca adresa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony-asia.com/support
Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely, je určená nasledujúca adresa:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Ak pri riešení problému zlyhajú prístupy uvedené vyššie, poraďte sa
s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
Pokračovanie 
Register
Niektoré problémy môžete vyriešiť nabitím batérie.
133
Riešenie problémov
Činnosť
Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.
Zvýšte hlasitosť ( strana 11).
Konektor slúchadiel nie je správne zapojený.
Pripojte konektor slúchadiel správne ( strana 11).
Konektor
slúchadiel je znečistený.

Vyčistite konektor slúchadiel mäkkou, suchou
handričkou.
nie sú uložené žiadne skladby ani
V prehrávači

videá.
Postupujte podľa pokynov v zobrazenom hlásení
a preneste piesne alebo videá z počítača.
Údaje sa neprehrávajú.
Batéria je vybitá.
Batériu úplne nabite ( strana 23).
Ak prehrávač nereaguje ani po nabití batérie,
stlačte tlačidlo RESET a resetujte prehrávač
( strana 132).
V prehrávači nie sú uložené žiadne údaje.
Postupujte podľa pokynov v zobrazenom hlásení
a preneste údaje z počítača.
Prenesené súbory nemajú prehrávateľný formát.
Bližšie informácie nájdete v časti „Podporovaný
formát súborov“ alebo „Špecifikácie“ ( strana 158).
Skladby alebo videá sa nemusia dať prehrať
v závislosti od formátu súboru ( strana 158).
Fotografie sa nemusia zobraziť v závislosti od veľkosť
súboru alebo formátu súboru ( strana 158).
Zvukové
súbory MP4 umiestňujete do priečinka pre

video uchopením a presunutím myšou.
Umiestnite ich pomocou chytenia a presunutia do
priečinka „MUSIC“.
obmedzenia prehrávania piesne uplynula
Doba

kvôli podmienkam predplatného, atď.
Piesne s uplynulou dobou obmedzenia sa nedajú
prehrávať. Aktualizujte ich pomocou softvéru,
ktorý bol použitý na prenos.
Po prenesení do programu Prieskumník systému
Windows úroveň hierarche údajov nezodpovedá s
prehrávačom ( strana 27).
Pokračovanie 
Register
Prehrávač nevydáva
žiadny zvuk.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
134
Riešenie problémov
Činnosť (pokračovanie)
Príčina a odstránenie
Prenesený údaj sa
nezobrazí v zozname.
Register
Pokračovanie 
Ponuka
Bolo dosiahnuté maximálne množstvo súborov, ktoré
sa dajú zobraziť. Maximálny počet súborov je
1 000 súborov pre videá a 10 000 súborov pre
fotografie a 10 000 súborov pre epizódy podcastov.
Maximálny počet priečinkov je 1 000 priečinkov pre
fotografie v zozname priečinkov s fotografiami
a 1 000 priečinkov v zozname kanálov podcastov.
Vymažte nepotrebné údaje.
Údaje boli uložené na nesprávne miesto pri prenose.
Údaje uložte na správne miesto pomocou
chytenia a prenesenia ( strana 27).
kapacita je nedostatočná.
Dostupná

Vymažte nepotrebné údaje a uvoľnite miesto v
prehrávači.
Po
 prenesení do programu Prieskumník systému
Windows úroveň hierarche údajov nezodpovedá s
prehrávačom ( strana 27).
Keď vyberiete „All Songs“ Zvukové súbory nie sú v priečinkoch pod
alebo „Album“, zobrazia sa priečinkom „MUSIC“.
všetky piesne, ale keď
Umiestnite ich pomocou chytenia a presunutia do
vyberiete „Folder“,
priečinka „MUSIC“.
niektoré piesne sa nemusia
objaviť.
Skladby sa prehrávajú iba „Playback Range“ ( strana 54) je nastavený na
v rámci obmedzeného
„Selected Range“.
rozsahu prehrávania, ako
Zmeňte nastavenie rozsahu prehrávania.
napríklad v rámci
jedného albumu.
Údaje sa nedajú v
Skladby a fotografie v prehrávači nemôžete vymazať.
prehrávači vymazať.
Vymažte ich pomocou softvéru, ktorý ste použili
na prenos údajov, alebo pomocou programu
Prieskumník systému Windows.
Obsah
Príznak
135
Riešenie problémov
Činnosť (pokračovanie)
Potlačenie hluku (iba NWZ-S736F/S738F/S739F) je
nastavené na tichom mieste.
Hluku je zreteľnejší na tichom mieste alebo
v závislosti od jeho typu. Vypnite funkciu
potlačenia hluku ( strana 103). Okrem toho,
dodávané slúchadlá sú navrhnuté s dostatočne
vysokou citlivosťou na dosiahnutie maximálneho
účinku funkcie potlačenia hluku v hlučnom
prostredí, napríklad vonku alebo vo vlaku.
Z tohto dôvodu môžete počuť biely šum v tichom
prostredí aj po vypnutí funkcie potlačenia hluku.
V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie
vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný
telefón.
Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad
mobilné telefóny, udržiavajte tieto zariadenia
ďalej od prehrávača.
Hudobné
údaje importované z diskov CD

a podobne sú poškodené.
Vymažte údaje a potom ich znova importujte
a preneste. Pri importovaní údajov do počítača
zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo
poškodeniu údajov.
Prenesené
súbory nemajú prehrávateľný formát.

Bližšie informácie nájdete v časti „Podporovaný
formát súboru“ alebo „Špecifikácie“ ( strana 158).
Niektoré skladby sa nemusia dať prehrať
v závislosti od určitých parametrov súboru.
Funkcia potlačenia hluku Prepínač NOISE CANCELING je nastavený do
(iba NWZ-S736F/S738F/
vypnutej polohy.
S739F) nie je zapnutá.
Posuňte prepínač NOISE CANCELING v smere
šípky .
Používate iné než dodané slúchadlá.
Použite dodané slúchadlá.
Dodané slúchadlá nepoužívate správne.
Zmeňte veľkosť podušiek slúchadiel alebo upravte
ich polohu tak, aby tesne a pohodlne sedeli na
ušiach ( strana 8). Pri zmene veľkosti podušiek
slúchadiel dbajte na správne nasadenie podušiek
slúchadiel na slúchadlá, aby sa zabránilo ich
zosunutiu a uviaznutiu v uchu.
Prehrávač
sa používa na tichom mieste.

Funkcia potlačenia hluku nemusí byť efektívna na
tichom mieste alebo v závislosti od typu hluku.
Pokračovanie 
Register
Tvorí sa šum.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
136
Riešenie problémov
Činnosť (pokračovanie)
Príčina a odstránenie
Register
Pokračovanie 
Ponuka
Nastavenia funkcie
Pri prenose signálu do externých reproduktorov
„VPT(Surround)“ alebo
pomocou voliteľného držiaka nemusia nastavenia
„Clear Stereo“ nefungujú.
funkcií „VPT(Surround)“ a „Clear Stereo“ fungovať,
pretože prehrávač je určený len pre kompatibilné
slúchadlá. Toto nie je príznakom poruchy.
Video sa nezobrazuje, je Súbor je .3gp súbor. (.3gp podporuje iba zvuk.)
počuť iba zvuk.
Video nie je v priečinku s videami.
Umiestnite video do priečinka s videami
uchopením a presunutím myšou.
Tlačidlá nefungujú.
Prepínač HOLD je nastavený do polohy HOLD.
Posuňte prepínač HOLD do opačnej polohy
( strana 12).
Prehrávač obsahuje skondenzovanú vlhkosť.
Počkajte niekoľko hodín, kým prehrávač
nevyschne.
Zostávajúca energia batérie je nízka alebo
nedostačujúca.
Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču
( strana 23).
Ak nabijete batériu a nič sa nezmení, stlačením
tlačidla RESET obnovte pôvodné nastavenia
prehrávača ( strana 132).
Prehrávač
nemôžete ovládať, keď sa zobrazuje

hlásenie „Connecting“ alebo „Connected USB
(MTP)“.
Odpojte USB prepojenie a potom začnite pracovať
s prehrávačom.
Prehrávanie sa nezastaví. Pri používaní tohto prehrávača nie je žiadny rozdiel
medzi zastavením a pozastavením. Ak stlačíte
tlačidlo , zobrazí sa ikona  a prehrávanie sa
pozastaví/zastaví.
Prehrávač nefunguje.
Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču
( strana 23).
Ak nabijete batériu a nič sa nezmení, stlačením
tlačidla RESET obnovte pôvodné nastavenia
prehrávača ( strana 132).
Obsah
Príznak
137
Riešenie problémov
Činnosť (pokračovanie)
Zabudovaná pamäť typu flash prehrávača bola
naformátovaná použitím programu Prieskumník
systému Windows.
Naformátujte zabudovanú pamäť typu flash
v prehrávači ( strana 123).
Dodávaný kábel USB bol počas prenosu údajov
odpojený od prehrávača.
Preneste použiteľné súbory späť do počítača
a naformátujte zabudovanú pamäť typu flash
v prehrávači ( strana 123).
Po
 prenesení v programe Prieskumník systému
Windows úroveň hierarche údajov nezodpovedá s
prehrávačom ( strana 27).
Prenesené
súbory nemajú prehrávateľný formát.

Bližšie informácie nájdete v časti „Podporovaný
formát súborov“ alebo „Špecifikácie“ ( strana
158).
Skladby alebo videá sa nemusia dať prehrať
v závislosti od formátu súboru ( strana 158).
Fotografie sa nemusia zobraziť v závislosti od
veľkosť súboru alebo formátu súboru ( strana
158).
Hlasitosť nie je
dostatočne vysoká.
Je aktivovaná funkcia „AVLS (Volume Limit)“.
Vypnite funkciu „AVLS (Volume Limit)“ (
strana 109).
Z pravého kanála
slúchadiel nevychádza
žiaden zvuk.
Prípadne, zvuk pravého
kanála je počuť z oboch
strán slúchadiel.
Prehrávanie sa zrazu
zastavilo.
Konektor slúchadiel nie je úplne zasunutý.
Ak slúchadlá nie sú pripojené správne, zvuk môže
znieť nesprávne. Zasuňte konektor slúchadiel do
zásuvky, až kým nezacvakne ( strana 11).
Zostávajúca energia batérie je nedostatočná.
Nabite batériu pripojením prehrávača k
zapnutému počítaču ( strana 23).
súbory piesní alebo videí, ktoré sa nedajú
Prehrávate

prehrávať.
Prehrajte iné súbory piesní alebo videí.
Pokračovanie 
Register
Prenesené údaje sa
nedajú nájsť.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
138
Riešenie problémov
Činnosť (pokračovanie)
Piesne, ktorých formát súboru podporuje prehrávač,
neobsahujú informácie o obrázku obalu albumu.
Miniatúry sa zobrazujú iba v prípade, ak piesne,
ktorých formát súboru podporuje prehrávač,
obsahujú informácie o obrázku obalu albumu.
Prenos vykonajte znova použitím dodaného
programu Windows Media Player 11 alebo
pomocou iného softvéru umožňujúceho prenos
súborov.
Názov miniatúry sa nezhoduje s príslušným vidom
alebo video nie je na správnom mieste.
Umiestnite súbor JPEG s rovnakým názvom ako
video do priečinka v priečinku „VIDEO“.
fotografie neobsahujú miniatúry, ktoré vyhovujú
Ak

formátu súborov Exif, miniatúry sa nedajú zobraziť.
Znova preneste fotografie použitím dodaného
programu Media Manager for WALKMAN.
Obal albumu nie je
zobrazený.
Informácie o obale albumu nie sú zahrnuté v
údajoch.
Obrázok obalu albumu sa zobrazí, ak súbor
obsahuje informácie o obrázku albumu.
Obrázok obalu albumu môžete nastaviť pomocou
dodaného programu Windows Media Player
11 alebo pomocou iného softvéru umožňujúceho
prenos súborov na nastavenie obrázka obalu
albumu. Bližšie informácie o používaní nájdete
v pomocníkovi softvéru alebo ich získate od jeho
výrobcu.
Niektoré
obrázky obalu albumov sa nezobrazia,

záleží od formátu súboru.
Prehrávač nemôže
formátovať.
Zostávajúca energia batérie je nízka alebo
nedostačujúca.
Nabite batériu pripojením prehrávača k
zapnutému počítaču ( strana 23).
Ak sa vyskytne porucha, prehrávač sa vypne a
potom sa automaticky opätovne zapne.
Napájanie prehrávača sa
neúmyselne vyplo a
potom opätovne zaplo.
Prehrávač nefunguje
správne.
Počítač bol spustený alebo reštartovaný, keď bol k
nemu pripojený prehrávač.
Vykonajte reset prehrávača stlačením tlačidla
RESET na prehrávači. Pred spustením alebo
reštartovaním počítača odpojte prehrávač.
Pokračovanie 
Register
Miniatúry sa
nezobrazujú.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
139
Riešenie problémov
Displej
Ikona bola zmenená, pretože prehrávač pristupoval
k službe online (k dispozícii iba v USA).
Ak chcete obnoviť funkciu , naformátujte
prehrávač ( strana 123).
Namiesto názvu sa
zobrazí text „“.
Znaky, ktoré sa na prehrávači nedajú zobraziť, sa
nachádzajú v názve.
Premenujte názov pomocou príslušných znakov
použitím softvéru, ktorý ste použili na prenos,
alebo použitím programu Prieskumník systému
Windows.
Pre album alebo názov
Údaje neobsahujú žiadne informácie, ako napríklad
interpreta, atď. sa zobrazí
názov albumu alebo meno interpreta a podobne.
„Unknown“.
Zobrazia sa poškodené
Bol vybraný nesprávny jazyk.
znaky.
Vyberte správny jazyk v ponuke „Language
Settings“ ( strana 125) a potom znova preneste
údaje do prehrávača.
Obrazovka stmavne
Nevykonali ste žiadnu činnosť počas intervalu
počas zobrazenia
nastaveného v ponuke „Screensaver Timing“
fotografie.
( strana 112).
Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Obrazovka sa vypne.
Nevykonali ste žiadnu činnosť dlhšie než 3 minúty,
keď je prehrávač v režime pozastavenia.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Nevykonali ste žiadnu činnosť počas intervalu
nastaveného v ponuke „Screensaver Timing“, ak je
položka „Screensaver“ nastavená na hodnotu
„Blank“ ( strana 112).
Stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Nastavte „Screensaver“ na iné nastavenie, ako
„Blank“.
„On-Hold Display“ je nastavená na
Položka

hodnotu „No“.
Posuňte prepínač HOLD do opačnej polohy
( strana 12).
Nastavte
položku „On-Hold Display“ na hodnotu

„Yes“ ( strana 77). Video môžete prehrávať aj
pri zapnutej funkcii podržania (HOLD).
Zobrazí sa hlásenie.
Pozrite si časť „Hlásenia“ ( strana 146).
Pokračovanie 
Register
Ikona
sa zobrazí
namiesto ikony
v ponuke Home.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
140
Riešenie problémov
Napájanie
Prevádzková teplota je nižšia ako 5°C.
Výdrž batérie sa skracuje kvôli vlastnostiam
batérie. Toto nie je príznakom poruchy.
nabíjania batérie nie je dostatočná.
Doba

Batériu nabíjajte dovtedy, kým sa nezobrazí ikona
.
nastavení alebo správnou správou napájania
Úpravou

môžete šetriť energiu batérie a prehrávač používať
dlhšie ( strana 127).
Prehrávač ste dlhšiu dobu nepoužívali.
Účinnosť batérie sa zlepší jej opakovaným
nabíjaním a vybíjaním.
Ak sa životnosť batérie zníži na polovicu, oproti
bežnému času, aj keď je batéria úplne nabitá, mali
by ste ju vymeniť.
Poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
Sú
 prehrávané obsahy chránené pred kopírovaním.
Pri prehrávaní obsahu chráneného autorskými
právami sa môže skrátiť výdrž batérie.
Kábel USB nie je správne pripojený k portu USB
počítača.
Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
Použite dodaný kábel USB.
Batéria sa nabíja pri okolitej teplote mimo rozsahu
5 °C až 35 °C.
Batériu nabite pri okolitej teplote 5 °C až 35 °C.
Počítač
nie je zapnutý.

počítač.
Zapnite

Počítač prešiel do stavu spánku alebo dlhodobého
spánku.
Prebuďte počítač zo stavu spánku alebo
dlhodobého spánku.
Prehrávač nedokáže
nabiť batériu.
Prehrávač sa automaticky Aby ste sa vyhli nechcenej spotrebe batérie,
vypol.
prehrávač sa automaticky vypne.
Stlačením ľubovoľného tlačidla zapnite prehrávač.
Nabíjanie sa dokončí
Ak je batéria pred začatím nabíjania takmer úplne
veľmi rýchlo.
nabitá, na dosiahnutie úplného nabitia stačí krátka
doba.
Pokračovanie 
Register
Batéria vydrží krátko.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
141
Riešenie problémov
Pripojenie k počítaču
Príčina a odstránenie
Register
Pokračovanie 
Ponuka
Program Media Manager Zmenila sa konfigurácia vášho počítačového
for WALKMAN sa
systému, pravdepodobne kvôli aktualizácii
nespustí.
operačného systému Windows.
Pri pripojení k počítaču Kábel USB nie je správne pripojený k portu USB
pomocou dodaného
počítača.
kábla USB sa nezobrazí
Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
hlásenie „Connecting“
Použite dodaný kábel USB.
ani „Connected USB
Používate rozbočovač USB.
(MTP)“.
Pripojenie počítača cez rozbočovač USB nemusí
fungovať. Prehrávač pripojte k počítaču pomocou
dodaného USB kábla.
Počítač používa iný softvér ako ten, ktorý bol
použitý na prenos.
Odpojte kábel USB, niekoľko minút počkajte
a opätovne ho pripojte. Ak problém pretrváva,
odpojte kábel USB, reštartujte počítač a potom
znova pripojte kábel USB.
Text
„Connecting“ ani „Connected USB (MTP)“ sa

nemusí zobraziť na prehrávači v závislosti od
softvérového prostredia, ktoré je spustené v počítači.
Aktivujte program Windows Media Player alebo
Prieskumník systému Windows.
Počítač nerozpozná
Kábel USB nie je správne pripojený k portu USB
prehrávač po jeho
počítača.
pripojení.
Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
rozbočovač USB.
Používate

počítača cez rozbočovač USB nemusí
Pripojenie

fungovať. Prehrávač pripojte k počítaču pomocou
dodaného USB kábla.
Port USB na počítači môže mať problém. Pripojte
prehrávač do iného portu USB na počítači.
Obsah
Príznak
142
Riešenie problémov
Pripojenie k počítaču (pokračovanie)
Prenos sa môže zastaviť kvôli rušeniu, ako je
napríklad statická elektrika, atď. Je to kvôli ochrane
údajov.
Prehravač odpojte a potom ho opatovne pripojte.
Ak prenášate súbory uchopením a presunutím
myšou na niektorých počítačoch, ktoré nemajú
nainštalovaný program Windows Media Player 11,
počet súborov (AAC, súbory videí atď.), ktoré sa
dajú preniesť uchopením a presunutím myšou, môže
byť obmedzený.
Pomocou dodaného CD-ROM nainštalujte
Windows Media Player 11 a potom súbory
opätovne preneste. Pred inštaláciou dodaného
Windows Media Player 11 do vášho počítača sa
uistite, že ste skontrolovali či váš softvér alebo
služby zodpovedajú Windows Media Player 11.
Viac detailov ohľadom použitia alebo podpory
Windows Media Player navštívte nasledujúcu
webovú stránku:
http://support.microsoft.com/
USB kábel nie je správne pripojený k portu USB
počítača.
Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
zabudovanej pamäti flash nie je dostatok miesta.
Na

Na uvoľnenie miesta presuňte všetky nepotrebné
údaje späť do počítača.
Piesne s obmedzenou dobou prehrávania alebo
počítanie prehrávania sa nemusia dať preniesť, kvôli
obmedzeniam, ktoré nastavil majiteľ ochranných
práv. Pre viac údajov o nastaveniach každého
zvukového súboru kontaktujte predajcu.
V prehrávači sa nachádzajú nezvyčajné údaje.
Preneste použiteľné súbory späť do počítača
a naformátujte zabudovanú pamäť typu flash
v prehrávači ( strana 123).
Pokračovanie 
Register
Údaje nie je možné
preniesť z počítača do
prehrávača.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
143
Riešenie problémov
Pripojenie k počítaču (pokračovanie)
Údaje môžu byť poškodené.
Vymažte údaje, ktoré sa nedajú preniesť do
počítača, a potom ich znova importujte do
počítača. Pri importovaní údajov do počítača
zatvorte všetky ostatné aplikácie, aby sa zabránilo
poškodeniu údajov.
Bol prekročený limit súborov a priečinkov, ktoré sa
môžu preniesť.
Vymažte nepotrebné údaje.
Pokúšate
sa preniesť súbory .m4a, .mp4, .3gp alebo

.m4v do počítača, ktorý už má nainštalovaný
Windows Media Player 10.
Z dodaného CD-ROM nainštalujte Windows
Media Player 11.
preniesete údaje pomocou správneho softvéru na
Ak

prenesenie, ale prenos sa neuskutoční, obráťte sa na
výrobcu.
Do prehrávača sa dá
preniesť iba malé
množstvo údajov.
Na zabudovanej pamäti flash nie je dostatok miesta.
Na uvoľnenie miesta presuňte všetky nepotrebné
údaje späť do počítača.
sú uložené údaje, ktoré nedokáže
V prehrávači

prehrať.
Ak máte uložené v prehrávači iné údaje než
piesne, videá alebo fotografie, môžete preniesť
menej údajov. Údaje, ktoré sa nedajú prehrať na
prehrávači, preneste späť do počítača, aby sa
uvoľnilo voľné miesto.
Prehrávač sa stáva počas
pripojenia k počítaču
nestabilným.
Používate rozbočovač USB alebo predlžovací kábel
USB.
Pripojenie počítača cez rozbočovač USB alebo
predlžovací kábel nemusí fungovať. Prehrávač
pripojte k počítaču pomocou dodaného USB
kábla.
Priečinky nemôžete
Priečinky „MUSIC“,
vymazať ani premenovať.
„MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“, „PICTURE“
a „PODCASTS“ nemôžete vymazať ani premenovať.
Pokračovanie 
Register
Údaje nie je možné
preniesť z počítača do
prehrávača.
(pokračovanie)
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
144
Riešenie problémov
SensMe™ Channels
Ak nie sú k dispozícii žiadne skladby vyhovujúce
motívu kanála, tento kanál sa nezobrazí na
obrazovke „SensMe™ Channels“.
pre kanál založený na
čase sa vždy zobrazí
indikátor „Morning“.
Ak nemáte nastavené hodiny prehrávača, pre kanál
založený na čase sa vždy zobrazí indikátor
„Morning“.
Nastavte hodiny prehrávača ( strana 117).
Prehrávajú sa skladby
nevhodné pre vybraté
kanály založené na čase.
Ak nie sú k dispozícii žiadne skladby vyhovujúce
motívu kanála založeného na čase, všetky skladby
v priečinku „Music Library“ sa prehrajú
v náhodnom poradí.
FM Radio
Príznak
Príčina a odstránenie
FM vysielanie nie je
dobre počuť.
Prijímacia frekvencia nie je dobre naladená.
Frekvenciu nalaďte manuálne použitím tlačidla
/ ( strana 100).
Príjem je slabý a kvalita
zvuku je zlá.
Rádiový signál je slabý.
Vysielanie v pásme FM počúvajte pri okne,
nakoľko signál môže byť v budovách alebo
vozidlách slabý.
Kábel slúchadiel nie je úplne roztiahnutý.
Kábel slúchadiel funguje ako anténa. Kábel
slúchadiel čo najviac roztiahnite.
FM vysielanie je
ovplyvňované rušením.
V blízkosti prehrávača sa používa zariadenie
vysielajúce rádiové signály, ako napríklad mobilný
telefón.
Pri používaní takých zariadení, ako sú napríklad
mobilné telefóny, udržiavajte tieto zariadenia
ďalej od prehrávača.
Pokračovanie 
Register
Nemôžete nájsť
požadovaný kanál.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
145
Riešenie problémov
Iné
Položka „Beep Settings“ je nastavená na hodnotu
„Off “.
Nastavte položku „Beep Settings“ na hodnotu
„On“ ( strana 110).
Prehrávač po pripojení k voliteľnému držiaku alebo
inému zariadeniu nepípa.
Prehrávač sa zohrieva.
Prehrávač sa pri nabíjaní batérie a tesne po nabíjaní
môže zohrievať. Prehrávač sa môže zohrievať aj pri
prenose veľkého množstva údajov. Toto správanie je
normálne a neznamená poruchu. Prehrávač na chvíľku
odložte a nechajte ho vychladnúť.
Obrazovka sa zapína pri
každej zmene skladieb.
Položka „New Song Pop Up“ je nastavená na
hodnotu „On“.
Nastavte položku „New Song Pop Up“ na
hodnotu „Off “ ( strana 55).
Ak necháte v prehrávači určitú dobu vybitú batériu,
dátum a čas sa môžu vynulovať. Toto nie je
príznakom poruchy. Batériu nabíjajte dovtedy, až
kým sa na obrazovke nezobrazí ikona
, a potom
znova nastavte dátum a čas ( strana 117).
Dátum a čas boli
vynulované.
Register
Prehrávač pri používaní
nepípa.
Ponuka
Príčina a odstránenie
Obsah
Príznak
146
Riešenie problémov
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
All group numbers have been
used.
Celkový počet položiek
zoznamu (okrem
zoznamu piesní)
prekročil limit
(8 192 položiek).
Celkový počet piesní,
registrovaných v
zozname prehrávania
dosiahol 65 535.
Cannot play; file format is not
supported.
Náprava
Skladby prekračujúce
limit sú uložené
v zozname „Others“.
Ak nemôžete nájsť skladbu,
vyhľadajte ju najprv
v zozname „Others“.
Ak nechcete uložiť
piesne, ktoré prekračujú
limit v zozname „Others“,
z prehrávača vymažte
nepotrebné piesne
pomocou softvéru, ktorý
ste použili na prenos
piesní, alebo pomocou
programu Prieskumník
systému Windows.
Ak celkový počet
zoznamov piesní
registrovaný v prehrávači
prekračuje hodnotu 65
535, zoznamy piesní
prekračujúce toto číslo sa
nedajú zobraziť. Pomocou
softvéru, ktorý ste použili
na prenos zoznamov
piesní, zmenšite počet
zoznamov piesní (vymažte
niektoré zoznamy piesní).
Nemôžete prehrať skladbu
Pokúšate sa prehrať
s nepodporovaným formátom
súbor, ktorý sa nedá
súboru ( strana 158).
prehrať v prehrávači.
Umiestnite ich do priečinkov
Preniesli ste zvukový
súbor do priečinkov pre v priečinku „MUSIC“.
Ak prehrávač nedokáže
video uchopením a
prehrať súbory WMV,
presunutím myšou.
môžete ich prehrať
prenesením
prostredníctvom softvéru
Windows Media Player
11.
Pokračovanie 
Register
Význam
Ponuka
Hlásenie
Obsah
Hlásenia
147
Riešenie problémov
Hlásenie
Význam
Náprava
Doba obmedzeného
prehrávania piesne
uplynula.
Ponuka
Register
Pokračovanie 
Obsah
Aktualizujte licenčné
informácie piesní
pomocou softvéru, ktorý
ste použili na prenos.
Najprv vymažte nepotrebné
Cannot save more than 30 Preset Už je predvolených
30 staníc.
stanice ( strana 99)
stations.
a potom nalaďte predvoľby
požadovaných staníc
v rámci tohto limitu.
Prehrávač je pripojený
Toto nie je chybové
Do not disconnect.
k počítaču alebo inému
hlásenie. Neodpájajte kábel
externému zariadeniu na USB, kým sa nedokončí
prenos.
prenos údajov.
Aktualizácia firmvéru
Podľa pokynov
Firmware update failed.
zlyhala pred dokončením. zobrazených na počítači
skúste znova aktualizovať
firmvér.
Nabite batériu
Batéria prehrávača je
LOW BATTERY. Please Charge.
( strana 23).
takmer vybitá.
Skontrolujte, či je
Režimy „External Input
Noise Canceling unavailable.
prepínač NOISE
Mode“ a „Quiet Mode“
Unable to execute.
nie sú k dispozícii, pretože CANCELING nastavený
do aktivovanej polohy
prostredie, v ktorom sa
( strana 103) a či sa
používa prehrávač,
používajú dodané
nespĺňa požiadavku na
slúchadlá.
použitie týchto funkcií.
Pomocou dodaného USB
Dostupná kapacita
Not enough free space in
kábla pripojte prehrávač k
prehrávača
je
memory. Delete files to ensure
počítaču a potom z
nedostatočná.
free space.
prehrávača vymažte
všetky nepotrebné údaje
pomocou softvéru, ktorý
ste použili na prenos,
alebo pomocou programu
Prieskumník systému
Windows.
Ak chcete obsluhovať
Prehrávač sa nedá
On hold...
Cancel HOLD function to activate obsluhovať, lebo prepínač prehrávač, prepnite
prepínač HOLD do
HOLD je nastavený do
controls.
opačnej polohy
polohy HOLD.
( strana 12).
Cannot play; the license is
expired.
148
Riešenie problémov
Náprava
The clock has not been correctly
set.
Verify “Set Date-Time” in the
Settings menu.
Kanály založené na čase
nemôžete použiť na
základe časového rozvrhu,
pretože hodiny prehrávača
neboli nastavené.
Nastavte hodiny
prehrávača
( strana 117).
The device’s memory was not
formatted correctly. Please reformat using Settings menu.
Výberom položky
„Settings“- „Common
Settings“- „Format“ znova
naformátujte zabudovanú
pamäť typu flash
( strana 123).
Skontrolujte, či súbor
fotografie nie je
poškodený alebo či nie je
príliš veľký.
Register
Zabudovaná pamäť typu
flash nebola
naformátovaná správne.
Zabudovaná pamäť typu
flash bola
naformátovaná
v počítači.
Unable to set photo as wallpaper. Vybratá fotografia sa nedá
označiť ako tapeta.
Ponuka
Význam
Obsah
Hlásenie
149
Ďalšie informácie
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov, vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť
vymenená iba kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude
správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre
recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
batérie kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba zariadení predávaných
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ
Výrobca tohto produktu je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japonsko. Autorizovaný zástupca pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Všetky
služby a záležitosti týkajúce sa záruky nájdete na adresách, ktoré sa nachádzajú
v oddelených servisných a záručných dokumentoch.
Register
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so szavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s
týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ponuka
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže
byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá
Obsah
Upozornenia
150
Ďalšie informácie
Register
Pokračovanie 
Ponuka
Neskratujte kontakty prehrávača inými kovovými predmetmi.
Ak z nabíjateľnej batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej holými rukami.
V prípade vytečenia batérie kontaktujte obchodného zástupcu spoločnosti
Sony, pretože kvapalina z batérie môže zostať v prehrávači. Ak sa vám
kvapalina odstane do očí, nedrhnite si ich, pretože by to mohlo zapríčiniť
oslepnutie. Oči si vypláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára.
Ak sa vám kvapalina dostane na telo alebo oblečenie, okamžite ju zmyte. Ak
to neurobíte, môžete si spôsobiť popáleniny alebo zranenie. Ak sa popálite
alebo zraníte kvapalinou z batérie, vyhľadajte lekára.
Na prehrávač nevylievajte vodu a nedávajte do neho žiadne cudzie predmety.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
V takom prípade okamžite vypnite prehrávač, odpojte kábel USB od
prehrávača a kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony
alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.
Prehrávač nevhadzujte do ohňa.
Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by to zapríčiniť úraz
elektrickým prúdom. Ohľadom výmeny nabíjateľných batérií, interných
kontrol alebo opravy kontaktujte najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.
Obsah
Pokračovanie
151
Ďalšie informácie
Kvalita podložiek slúchadiel sa môže po dlhodobom skladovaní alebo
používaní znížiť.
Prehrávač
nevystavujte vode. Prehrávač nie je vodotesný.

Pamätajte na dodržiavanie nižšie uvedených
upozornení.
Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do
umývadla alebo inej nádoby naplnenej vodou.
Nepoužívajte prehrávač vo vlhkých priestoroch ani
v zlom počasí, napríklad keď prší alebo sneží.
Prehrávač chráňte pred vlhkosťou.
Ak sa dotknete prehrávača mokrými rukami alebo ak
umiestnite prehrávač do mokrého kusu odevu, prehrávač sa môže zamokriť,
čo môže spôsobiť jeho poruchu.
Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača ťahajte za konektor slúchadiel.
Ťahaním za kábel slúchadiel môžete spôsobiť poškodenie kábla.
Pokračovanie 
Register
Dbajte na to, aby prehrávač vložený do tašky
s obtočeným káblom slúchadiel na uši/do uší nebol
vystavený silným nárazom.
Ponuka
Na prehrávač nedávajte žiadne ťažké predmety ani ho nevystavujte silným
nárazom. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie.
Prehrávač nikdy nepoužívajte tam, kde by mohol byť vystavený extrémnemu
svetlu, extrémnej teplote, vlhkosti alebo otrasom. Prehrávač môže zmeniť
farbu, zdeformovať sa alebo sa poškodiť.
Prehrávač nikdy nenechávajte vystavený vysokej teplote, napríklad vo vozidle
zaparkovanom na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
Prehrávač nenechávajte na mieste, kde bude vystavený nadmernej prašnosti.
Prehrávač nenechávajte na nestabilnom povrchu ani v šikmej polohe.
Ak prehrávač spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu,
prehrávač vypnite a presuňte ho ďalej od rádia alebo televízora.
Pri používaní prehrávača dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné
opatrenia, aby ste zabránili zdeformovaniu tela prehrávača alebo zlyhaniu
prehrávača.
Dávajte pozor, aby ste si nesadli na prehrávač, keď ho
máte vložený v zadnom vrecku.
Obsah
Inštalácia
152
Ďalšie informácie
Pri dlhodobejšom používaní počas nabíjania sa v prehrávači môže vyvíjať teplo.
Slúchadlá nepoužívajte počas vedenia motorového vozidla; môže to ohroziť
bezpečnosť cestnej prevádzky a v mnohých krajinách je to protizákonné.
Prevencia pred poškodením sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred
nepretržitým, hlasitým a dlhodobým prehrávaním. Ak vám začne zvoniť
v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte používať prehrávač.
Nezvyšujte hlasitosť na vysokú úroveň náhle, najmä pri používaní slúchadiel.
Hlasitosť zvyšujte postupne, aby ste si nepoškodili hlasitým zvukom sluch.
Ohľaduplnosť voči ostatným
Hlasitosť udržujte na strednej úrovni. To vám umožní počuť zvuky okolo
vás a brať tak ohľad na ľudí vo vašom okolí.
Výstraha
Ak používate prehrávač počas búrky s blýskaním, ihneď si zložte slúchadlá.
Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia na dodané slúchadlá,
prestaňte ich okamžite používať a vyhľadajte lekára.
Pokračovanie 
Register
Bezpečnosť na cestách
Nepoužívajte slúchadlá v situáciách, kedy nesmie dôjsť k zhoršeniu sluchu.
Ponuka
Slúchadlá
Obsah
Zahrievanie
153
Ďalšie informácie
Na povrch displeja LCD nepôsobte veľkou silou. Môže to spôsobiť narušenie
farieb alebo jasu alebo poruchu displeja LCD.
 Ak používate prehrávač na chladnom mieste, obrázky sa môžu zobrazovať
s čiernymi pásmi okolo nich. Toto nie je príznakom poruchy prehrávača.
Čistenie
Telo prehrávača čistite jemnou handričkou, napríklad handričkou na čistenie
okuliarov.
Ak je telo prehrávača veľmi znečistené, očistite ho jemnou handričkou
navlhčenou vodou alebo miernym roztokom čistiaceho prostriedku.
brúsny papier, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá ako lieh alebo
Nepoužívajte

benzén. Mohol by sa tým zničiť lak na tele prehrávača.
Dávajte pozor, aby sa do prehrávača cez otvor pri konektore nedostala voda.
Pravidelne čistite konektor slúchadiel.
Ak chcete vyčistiť podložky slúchadiel, snímte ich zo slúchadiel a vyperte
v rukách použitím slabého čistiaceho roztoku. Pred použitím po umytí ich
nechajte dobre vyschnúť.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadom prehrávača sa
poraďte s najbližším obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
Pokračovanie 
Register
Displej LCD
Ponuka
Pri používaní remienka (predávaný samostatne) dávajte pozor, aby ste ním
nezavadili o predmety okolo vás. Okrem toho nehúpajte prehrávač zavesený
za remienok, aby ste úderom prehrávača nezranili iné osoby.
Nepoužívajte prehrávač, ak to zakáže letuška pri vzlietaní alebo pristávaní
lietadla.
Nezabudnite, že v niektorých prípadoch, ako je napríklad rýchle prenesenie
prehrávača z nízkej teploty do vysokej teploty, alebo pri použití v miestnosti,
kde sa práve zaplo kúrenie, sa môže vytvárať kondenzácia. Kondenzácia je jav,
pri ktorom sa vlhkosť zo vzduchu zachytáva na povrchoch, ako sú napr.
kovové panely, atď. a potom sa mení na tekutinu.
Ak sa v prehrávači vytvorí kondenzácia, nechajte ho vypnutý, kým sa nestratí.
Ak budete používať prehrávač s kondenzáciou, môže to viesť k poruche.
Obsah
Používanie
154
Ďalšie informácie
Register
Pokračovanie 
Ponuka
Zákony o autorských právach zakazujú rozmnožovanie softvéru, sprievodnej
príručky a ich častí a prenajímanie softvéru bez súhlasu vlastníka autorských
práv.
Spoločnosť SONY v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek finančné
škody alebo ušlý zisk vrátane nárokov tretích strán, ktoré vyplývajú z použitia
softvéru dodaného s týmto prehrávačom.
Softvér poskytnutý s týmto prehrávačom nie je možné používať s iným
zariadením, než pre ktoré je určený.
Upozorňujeme, že z dôvodu neustáleho úsilia o zvyšovanie kvality môžu byť
špecifikácie softvéru zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Záruka sa nevzťahuje na používanie tohto prehrávača s iným softvérom než
s tým, s ktorým sa dodáva.
Schopnosť zobraziť príslušné jazyky v dodávanom softvéri závisí od
nainštalovaného operačného systému v počítači. Ak chcete dosiahnuť lepšie
výsledky, zaistite, aby bol nainštalovaný operačný systém kompatibilný
s požadovaným jazykom, ktorý chcete zobraziť.
Nezaručujeme, že v dodávanom softvéri bude možné správne zobraziť všetky
jazyky.
Znaky vytvorené používateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia
zobraziť.
V súvislosti s vysvetleniami v tejto príručke sa predpokladá, že poznáte
základy ovládania systému Windows.
Ak chcete získať podrobné informácie o používaní vášho počítača
a operačného systému, pozrite si príslušné príručky.
Obsah
Informácie o softvéri
155
Ďalšie informácie
Webové stránky technickej podpory pre zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v súvislosti s týmto produktom
alebo ak potrebujete informácie o položkách kompatibilných s týmto
produktom, navštívte nasledujúce webové stránky.
Pre zákazníkov v USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Pre zákazníkov v Kanade: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pre zákazníkov v Európe: http://support.sony-europe.com/DNA
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Zákazníci, ktorí si kúpili zámorské modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Register
Nahraná pieseň je obmedzená iba na súkromné použitie. Používanie
piesne nad rámec týchto obmedzení vyžaduje povolenie vlastníkov
autorských práv.
Sony nezodpovedá za neúplné zaznamenanie, prevzatie
Spoločnosť

alebo poškodenie údajov, ktoré spôsobili problémy prehrávača alebo
počítača.
V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazený na prehrávači
nemusí zobraziť správne na inom zariadení. Možné príčiny:
Kapacita pripojeného prehrávača.
Prehrávač nefunguje správne.
Informácie o obsahu sú napísané v jazyku alebo pomocou znakov, ktoré
prehrávač nepodporuje.
Ponuka
*1 V niektorých krajinách/regiónoch sa vzorové údaje neinštalujú.
Obsah
Informácie o vzorových údajoch*1
Prehrávač je predinštalovaný so vzorovými údajmi.
Ak vymažete vzorové údaje, nebudú sa dať obnoviť a neposkytneme vám
žiadne náhradné údaje.
156
Ďalšie informácie
Pokračovanie 
Register
a sú obchodnými značkami spoločnosti Sony

Corporation.
12 TONE ANALYSIS a príslušné logo sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
SensMe je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti Sony Ericsson Mobil Communications AB.
Microsoft,
Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochrannými

značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách.
Adobe, Adobe Reader and Adobe Flash Player sú ochrannými značkami
alebo registrovanými značkami spoločnosti Adobe Systems Incorporated v
Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách.
MPEG Layer-3 technológia kódovania zvuku a patenty licencované
Fraunhofer IIS a Thomson.
IBM a PC/AT sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti
International Business Machines Corporation.
Apple,
Macintosh a iTunes sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.

registrované v USA iných krajinách.
a logo QuickTime sú ochranné známky alebo registrované
QuickTime

ochranné známky spoločnosti Apple Inc. používané v rámci príslušnej
licencie.
Pentium
je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka

spoločnosti Intel Corporation.
Tento
softvér je založaný na časti práce spoločnosti Independent JPEG Group.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Ponuka
ATRAC je ochranná značka spoločnosti Sony Corporation.
Logá „WALKMAN“ a „WALKMAN“ sú registrovanými ochrannými
značkami spoločnosti Sony Corporation.
Obsah
Poznámka o licenciách a ochranných známkach
157
Ďalšie informácie
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentácia ©2008 Sony Corporation
Register
Poskytovatelia obsahu používajú technológiu manažmentu digitálnych práv pre Windows
Media, ktoré sa nachádza v tomto zariadení („WM-DRM“) na ochranu integrity ich
obsahu („Secure Content“) tak, aby ich intelektuálne vlastníctvo, vrátane autorských práv v
ktoromkoľvek obsahu nie je odcudzený.
Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na prehrávanie Zabezpečeného obsahu („WMDRM Software“). Ak bol WM-DRM Software v tomto zariadení odcudzený, majitelia
Zabezpečeného obsahu („Secure Content Owners“) môžu požiadať Microsoft o
anulovanie WM-DRM Software práv na osvojenie nových licencií na kopírovanie,
zobrazovanie a/alebo prehrávanie zabezpečeného obsahu. Zrušenie nezmení schopnosť
softvéru WM-DRM Software nechráneného obsahu. Zoznam zrušeného softvéru WMDRM bude poslaný do vášho zariadenia pri sťahovaní licencie pre zabezpečený obsah z
internetu alebo počítača. Microsoft môže, v súlade s licenciou, taktiež stiahnuť zoznam
zrušení do vášho zariadeniam ako zástupca majiteľov zabezpečeného obsahu.
Ponuka
Tento produkt je chránený niektorými právami duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo distibúcia akejkoľvek technológie mimo tohto
výrobku je zakázané bez licenice od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej dcérskej
spoločnosti Microsoft.
Obsah
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Na americké a zahraničné patenty vlastní licenciu spoločnosť Dolby Laboratories.
Všetky ostatné ochranné alebo registrované ochranné známky sú
ochrannými alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných
vlastníkov. V tomto návode sa neuvádzajú značky TM a ®.
158
Ďalšie informácie
Obsah
Špecifikácie
Podporovaný formát súborov
Hudba (obsahuje podcasty*1)
Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP3 (MPEG-1
Layer3)
Prípona súboru: .mp3
Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť
(VBR))
Vzorkovacia frekvencia*2: 32, 44,1, 48 kHz
WMA
Formát multimediálneho súboru: formát súboru ASF
Prípona súboru: .wma
Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť
(VBR))
Vzorkovacia frekvencia*2: 44,1 kHz
* Kompatibilný s formátom WM-DRM 10
AAC-LC*3
Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP4
Prípona súboru: .mp4, .m4a, .3pg
Bitová rýchlosť: 16 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť
(VBR))*4
Vzorkovacia frekvencia*2: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM
Formát multimediálneho súboru: formát súboru Wave-Riff
Prípona súboru: .wav
Bitová rýchlosť: 1 411 kb/s
Vzorkovacia frekvencia*2: 44,1 kHz
Video (obsahuje podcasty*1)
Formáty videí
(kodek)
Snímková frekvencia: max. 30 snímok/s
Rozlíšenie: max. QVGA (320 × 240)
AVC
(H.264/AVC)
Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP4, formát videa
„Memory Stick“
Prípona súboru: .mp4, .m4v
Profil: základný profil
Úroveň: max.1.3
Bitová rýchlosť: max. 768 kb/s
MPEG-4
Formát multimediálneho súboru: formát súboru MP4, formát videa
„Memory Stick“
Prípona súboru: .mp4, .m4v
Profil: jednoduchý profil
Bitová rýchlosť: max. 2 500 kb/s
Windows
Formát multimediálneho súboru: formát súboru ASF
Media Video 9*5 Prípona súboru: .wmv
Bitová rýchlosť: max. 1 700 kb/s
Zvukové formáty
(kodek)
AAC-LC
(pre AVC,
MPEG-4)
Počet kanálov: max. 2 kanály
Vzorkovacia frekvencia*2: 24, 32, 44,1, 48 kHz
Bitová rýchlosť: max. 288 kb/s / kanál
WMA
(pre Windows
Media Video
9)
Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť
(VBR))
Vzorkovacia frekvencia*2: 44,1 kHz
* Kompatibilný s formátom WM-DRM 10
Veľkosť súboru
max. 2 GB
Počet súborov
max. 1 000
Pokračovanie 
Register
MP3
Ponuka
Zvukové formáty
(kodek)
159
Ďalšie informácie
Photo*6
Počet súborov
Formát multimediálneho súboru: Kompatibilný s formátom súborov
DCF 2.0/Exif 2.21
Prípona súboru: .jpg
Profil: základný profil
Počet bodov: max. 4 000 × 4 000 bodov (16 000 000 bodov)
max. 10 000
Ponuka
JPEG
Obsah
Formát fotografií
(kodek)
Maximálny počet a čas skladieb, ktoré môžete nahrať (približná hodnota)
Približné časy sú založené na prípade, kedy prenesiete alebo nahráte iba 4-minútové
piesne (bez videí a fotografií) s formátom MP3. Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné
formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3.
NWZ-S636F/S736F
NWZ-S638F/S738F
Bitová rýchlosť
Skladby
Čas
Skladby
Čas
48 kb/s
2 450
163 hod. 20 min.
5 050
336 hod. 40 min.
64 kb/s
1 800
120 hod. 00 min.
3 750
250 hod. 00 min.
128 kb/s
915
61 hod. 00 min.
1 850
123 hod. 20 min.
256 kb/s
455
30 hod. 20 min.
950
63 hod. 20 min.
320 kb/s
365
24 hod. 20 min.
760
50 hod. 40 min.
NWZ-S639F/S739F
Bitová rýchlosť
Skladby
Čas
48 kb/s
10 000
666 hod. 40 min.
64 kb/s
7 700
513 hod. 20 min.
128 kb/s
3 850
256 hod. 40 min.
256 kb/s
1 900
126 hod. 40 min.
320 kb/s
1 550
103 hod. 20 min.
Maximálny nahrávací čas videí (približná hodnota)
Informácie o približných nahrávacích časoch predstavujú odhadované hodnoty pre
prípad, keď sa prenášajú iba videá. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania
prehrávača.
Bitová rýchlosť
Formát videa: 384 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
Formát videa: 768 kb/s
Formát zvuku: 128 kb/s
NWZ-S636F/S736F
NWZ-S638F/S738F
NWZ-S639F/S739F
Čas
Čas
Čas
14 hod. 30 min.
30 hod. 10 min.
61 hod. 40 min.
8 hod. 20 min.
17 hod. 10 min.
35 hod. 10 min.
Pokračovanie 
Register
* Maximálny počet podcastov, ktoré sa dajú nahrať, je 10 000.
*2Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovacím zariadeniam.
*3Autorské práva chránených súborov AAC-LC sa nedajú prehrávať.
*4Neštandardná prenososvá rýchlosť alebo negarantovaná prenosová rýchlosť sú zahrnuté,
záleží od vzorkovacej frekvencii.
*5Niektoré súbory WMV sa dajú prehrať iba po prenosení použitím programu Windows
Media Player 11.
*6Niektoré súbory s fotografiami sa nedajú prehrávať, záleží od formátov súborov.
1
160
Ďalšie informácie
Maximálny počet fotografií, ktoré môžete preniesť (približná hodnota)
Ponuka
Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa)*1
Obsah
max. 10 000
Počet fotografií, ktoré môžete zaznamenať, môže byť menší v závislosti od veľkostí
súborov.
Register
NWZ-S636F/S736F: 4 GB (približne 3,46 GB = 3 725 197 312 bajtov)
NWZ-S638F/S738F: 8 GB (približne 7,19 GB = 7 725 514 752 bajtov)
NWZ-S639F/S739F: 16 GB (približne 14,6 GB = 15 726 411 776 bajtov)
*1Dostupná pamäťová kapacita prehrávača sa môže líšiť.
Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov.
Výstup (slúchadlá)
Frekvenčná charakteristika
20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní dátového súboru a meraní jedného signálu)
FM rádio
Frekvenčný rozsah FM
87,5 až 108,0 MHz
Medzifrekvencia (FM)
128 kHz
Rozhranie
Slúchadlá: stereofónny minikonektor
WM-PORT (viackolíkový pripájací konektor): 22 kolíkov
Hi-Speed USB (kompatibilné s USB 2.0)
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
Napájací zdroj
Zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria
Napájanie cez USB (z počítača cez dodávaný kábel USB)
Doba nabíjania
Nabíjanie cez USB
Približne 3 hodiny (úplné nabitie), približne 1,5 hodiny (približne 80 %)
Pokračovanie 
161
Ďalšie informácie
Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)
NWZ-S736F/S738F/S739F
S vypnutou funkciou potlačenia
hluku
So zapnutou funkciou potlačenia
hluku
Prehrávanie formátu MP3 s bitovou
rýchlosťou 128 kb/s
približne 40 hod.
približne 30 hod.
Prehrávanie formátu WMA s bitovou
rýchlosťou 128 kb/s
približne 40 hod.
približne 30 hod.
Prehrávanie formátu AAC-LC s bitovou približne 38 hod.
rýchlosťou 128 kb/s
približne 29 hod.
približne 43 hod.
približne 32 hod.
Prehrávanie formátu MPEG-4 s bitovou približne 10 hod.
rýchlosťou 384 kb/s
približne 9,0 hod.
Prehrávanie formátu AVC s bitovou
rýchlosťou 384 kb/s
približne 8,5 hod.
približne 7,5 hod.
Prehrávanie formátu WMV s bitovou
rýchlosťou 384 kb/s
približne 10 hod.
približne 9,5 hod.
Pri prijímaní FM vysielania
približne 22 hod.
približne 18 hod.
Hudba
Prehrávanie pri Linear PCM 1 411 kb/s
Video
Displej
2-palcový farebný displej TFT s podsvietením bielymi diódami LED, rozlíšením QVGA
(240 × 320 bodov) a 262 144 farbami
Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Rozmery (š/v/h)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Hmotnosť
približne 46 g
Pokračovanie 
Register
NWZ-S636F/S638F/S639F/
S736F/S738F/S739F
Ponuka
Čas uvedený nižšie sa môže líšiť v závislosti od okolitej teploty alebo podmienok
používania.
Obsah
Pri nasledujúcich podmienkach sa dá očakávať dlhšia výdrž batérie.
Časy uvedené nižšie sú približné, ak sú vypnuté položky „New Song Pop Up“
( strana 55), „Clear Stereo“ ( strana 64), „DSEE(Sound Enhancer)“ ( strana 65),
„Dynamic Normalizer“ ( strana 67), „Equalizer“ ( strana 59) a „VPT(Surround)“ (
strana 62) a ak je položka „Screensaver“ ( strana 111) nastavená na hodnotu „Blank“.
Okrem toho, v prípade videí je hodnota času približná pri nastavení jasu obrazovky
( strana 116) na hodnotu „3“.
162
Ďalšie informácie
Systémové požiadavky
Ponuka
Register
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Obsah
Počítač
IBM PC/AT alebo kompatibilný počítač s nainštalovaným jedným z nasledujúcich
operačných systémov Windows*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novší) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 alebo novší) / Windows Vista Home Basic (aktualizácia Service Pack
1 alebo novšia) / Windows Vista Home Premium (aktualizácia Service Pack 1 alebo
novšia) / Windows Vista Business (aktualizácia Service Pack 1 alebo novšia) / Windows
Vista Ultimate (aktualizácia Service Pack 1 alebo novšia)
64-bitové verzie operačných systémov nie sú podporované.
Iné, ako vyššie uvedené operačné systémy nie sú podporované.
*1Okrem verzií operačných systémov, ktoré nie sú podporované spoločnosťou Microsoft.
CPU: Pentium 4 1,0 GHz alebo vyšší
RAM: 512 MB alebo viac
Jednotka pevného disku: 380 MB alebo viac voľného miesta
Obrazovka:
Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 bodov (alebo viac) (odporúča sa 1 024 × 768 alebo
viac)
Farby: 8 bitov alebo viac (odporúčajú sa 16-bitové)
Jednotka CD-ROM (podporuje prehrávanie Digital Music CD pomocou WDM)
Na vytvorenie originálnych CD je potrebná jednotka CD-R/RW.
karta
Zvuková

port
(odporúčame vysokorýchlostné USB)
USB

.NET Framework 2.0 alebo 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 alebo
Microsoft

7.0, Windows Media Player 10 alebo 11 (Odporúča sa Windows Media Player 11. V
prípade niektorých počítačov, v ktorých je už nainštalovaný program Windows Media
Player 10, sa môže prejaviť obmedzenie týkajúce sa súborov (AAC, súbory videí atď.),
ktoré môžete preniesť uchopením a presunutím myšou.) a DirectX 9.0.
byť nainštalovaný program Adobe Flash Player 8 alebo vyšší.
Musí

používanie
služby elektronickej distribúcie hudby (EMD) sa vyžaduje širokopásmové
Na

internetové pripojenie alebo navštívenie webových stránok.
Nezaručujeme prevádzku pre všetky počítače, a to ani v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedené
systémové požiadavky.
Podpora sa neposkytuje v nasledujúcich prostrediach:
Podomácky zostavované počítače alebo operačné systémy
Prostredie, ktoré je inováciou pôvodného výrobcom nainštalovaného operačného
systému
Prostredie s viacerými operačnými systémami
Prostredie s viacerými monitormi
Macintosh
163
Ďalšie informácie
B
Batéria................................23, 127, 161
Beep Settings................................... 110
Bitová rýchlosť........................128, 158
Brightness........................................ 116
Button Setting................................... 58
C
Celkový počet fotografií................ 121
Celkový počet skladieb.................. 121
Celkový počet videí........................ 121
Clear Stereo....................................... 64
Club.................................................... 63
Content Transfer............................... 10
D
Date Display Format...................... 119
Dátum a čas.................... 117, 119, 120
Display......................................... 72, 88
DSEE (Sound Enhancer)................. 65
Dynamic Normalizer....................... 67
E
Equalizer............................................ 59
External Input Mode...................... 105
F
Firmvér............................................ 131
FM rádio............................................ 95
Formát fotografie............................ 129
Formát videa................................... 129
Formát zvuku.................................. 128
Formátovanie (inicializácia)......... 123
H
Heavy................................................. 60
Hlásenia........................................... 146
Hlasitosť............................................. 67
I
Informácie....................................... 121
Inicializácia (formátovanie).......... 123
Inovácia............................................ 131
Intelligent Shuffle......................... 6, 41
Interval............................................... 91
J
Jazyk................................................. 125
Jazz...................................................... 60
JPEG.........................................129, 159
Pokračovanie 
Register
A
AAC.................................................. 128
AAC-LC........................................... 158
Adobe Reader...................................... 3
Album Display Format.................... 56
All Range........................................... 54
Arena.................................................. 63
Auto Preset........................................ 96
AVC..........................................129, 158
AVLS (Volume Limit).................... 109
Continuous Playback....................... 75
Custom......................................... 60, 61
Ponuka
Symboly
5-smerové tlačidlo...................... 11, 13
(Repeat)....................................... 53
(Shuffle).................................... 53
(Shuffle&Repeat)................ 53
(Repeat 1 song)......................... 53
/ Button Setting.......................... 58
(Heavy)...................................... 60
(Pop)........................................... 60
(Jazz)........................................... 60
(Unique)..................................... 60
(Custom 1)................................. 60
(Custom 2)................................. 60
(Studio)....................................... 63
(Live)........................................... 63
(Club)......................................... 63
(Arena)....................................... 63
(Matrix)...................................... 63
(Karaoke).................................... 63
Obsah
Register
164
Ďalšie informácie
N
Nabíjanie............................................ 23
Napájanie...........................12, 127, 140
Nastavenie času............................... 117
Normal............................................... 53
Now Playing........................................ 7
O
Obal albumu...................................... 56
Obrazovka Now Playing.................. 21
On-Hold Display.............................. 77
Opakovať........................................... 53
P
Photo Library................................ 6, 84
Photo List Display Format.............. 92
Photo Orientation............................ 86
Play Mode.................................... 52, 53
Playback Range................................. 54
Playlists.............................................. 39
Prepínač HOLD................................ 12
Prezentácia........................................ 89
Slide Show Interval..............................91
Slide Show Repeat................................90
Prieskumník.................................... 130
Prieskumník systému
Windows...................................... 130
Prípojka................................................ 8
Príslušenstvo....................................... 8
Q
Quiet Mode..................................... 107
R
Release Year....................................... 36
RESET (prehrávača)....................... 132
Reset all Settings............................. 122
Riešenie problémov........................ 132
S
Scan Sensitivity............................... 100
Screensaver...................................... 111
Selected Range.................................. 54
SensMe™ Channels........................... 44
Sériové číslo......................................... 8
Set Date-Time................................. 117
Set Noise Can. level........................ 108
Settings................................................. 7
Shuffle All.......................................... 43
Slúchadlá...................................... 8, 152
Studio................................................. 63
Pokračovanie 
Register
M
Manuálne vypnutie prehrávača.... 127
Matrix................................................. 63
Media Manager for WALKMAN...... 9
Miniatúra...................... 15, 76, 92, 138
Model............................................... 121
Mono/Auto...................................... 101
MP3..........................................128, 158
MPEG-4...................................129, 158
Music Library................................ 6, 32
Shuffle All.............................................43
Time Machine Shuffle.........................41
Ponuka
L
Linear PCM.............................128, 158
Live..................................................... 63
Počítač.............................................. 162
Podcast............................................... 80
Ponuka Home..................................... 6
Ponuka možností............22, 49, 79, 94
Pop...................................................... 60
Potlačenie hluku............................. 103
Prehrávanie v náhodnom poradí... 41
Obsah
K
Kábel USB............................................ 8
Kapacita........................................... 160
Karaoke.............................................. 63
Kvalita zvuku..................................... 59
165
Ďalšie informácie
album.....................................................33
interpret................................................34
názov skladby.......................................32
počiatočné písmeno............................38
rok vydania...........................................36
zoznamy skladieb.................................39
žáner......................................................35
W
Wallpaper Settings.......................... 114
Windows Media Player...................... 9
WMA.......................................128, 158
WM-PORT................................11, 121
WMV............................................... 129
Z
Zväčšenie........................................... 73
Register
V
Video Library................................ 6, 68
Video List Display Format.............. 76
Video Orientation............................ 70
VPT(Surround)................................ 62
Vyhľadávanie skladieb..................... 32
Ponuka
U
Unique............................................... 60
Updating Channels........................... 47
Údaje................................................ 130
Úroveň nabitia batérie..................... 23
Úroveň potlačenia hluku............... 108
Obsah
T
Theme Settings............................... 113
Time Display Format..................... 120
Time Machine Shuffle...................... 41
Tlačidlo BACK/HOME............. 11, 13
Tlačidlo OPTION/PWR OFF... 12, 22
Tlačidlo RESET................................. 12
Tlačidlo VOL+/-............................... 11
Download PDF

advertising