Sony | NWZ-W252 | Sony NWZ-W252 W252 Prenosný prehrávač mp3 WALKMAN® Návod na použitie

Kontrola dodaného príslušenstva
Čo je funkcia prehrávania ZAPPIN?
• Prehrávač (1)
Súčasti a ovládacie prvky
• Stojan s USB káblom (1)
Rám na krk
Tri spôsoby prenosu hudby
 Z diskov CD a iných médií pomocou programu Windows Media Player, verzie 11 alebo 12
Indikátor stavu
Sekcia
reproduktorov
Funkcia ZAPPIN umožňuje postupné prehrávanie klipov piesní v prednastavenom
trvaní.
Normálne prehrávanie
Nasadenie podložiek slúchadiel
Prehrávanie s použitím funkcie ZAPPIN
Dodaný softvér
Krátke, rozpoznateľné klipy piesní (ako napr. najmelodickejšie alebo najrytmickejšie
časti)
Doba prehrávania klipov piesní s použitím funkcie ZAPPIN sa môže nastaviť na
možnosti „Short“ alebo „Long“.
Softvér je uložený vo vstavanej pamäti flash prehrávača a zahŕňa nasledujúce
položky:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Prevádzková príručka atď.
Podrobné informácie o inštalácii nájdete v časti  „Inštalácia priloženého
softvéru (vrátane Prevádzkovej príručky)“.
(vrátane Prevádzkovej príručky)
 Pripojte prehrávač k dodanému stojanu.
 Pripojte USB kábel stojana k spustenému počítaču.
Do konektora USB
1 Import a prenos hudby
V tejto časti je popísaný postup  z časti „Tri spôsoby prenosu hudby“ uvedenej vyššie.
Podrobné informácie o postupoch  alebo  nájdete na opačnej strane.
Piesne môžete do prehrávača preniesť pomocou programu Windows Media Player v
počítači. Na tomto mieste je popísané, ako importovať a preniesť piesne pomocou
programu Windows Media Player 11.
 Importujte piesne z diskov CD a iných médií do programu Windows
Media Player v počítači.
Podrobné informácie o importe piesní z diskov CD a iných médií nájdete v Pomocníkovi
programu Windows Media Player. Piesne, ktoré boli predtým importované do programu
Windows Media Player, nie je potrebné importovať znova.
1 Kliknite na položku
„Kopírovať a konvertovať“.
 Rám na krk zozadu oviňte okolo krku a uší a do uší umiestnite podložky slúchadiel.
Pri prenose piesní pomocou softvéru Content Transfer s funkciou 12 TONE ANALYSIS nastavenou na možnosť
„Automatic“ alebo „Always ON“ sa v každej piesni vyhľadajú najcharakteristickejšie časti na základe melódie a
rytmu a informácie o nich sa pridajú do každej piesne. Počas prehrávania s použitím funkcie ZAPPIN sa potom
postupne prehrajú najmelodickejšie a najrytmickejšie klipy z každej piesne.
Softvér Content Transfer sa dodáva s prehrávačom. Podrobné informácie o inštalácii softvéru Content Transfer
nájdete v časti  „Inštalácia priloženého softvéru“.
Magnet je na pravej strane.
Ak prehrávač nie je uložený v držiaku,
neumiestňujte do jeho blízkosti
kreditné, platobné ani iné karty (karty s
magnetickým kódom). Zabránite tak
poškodeniu magnetického kódu kariet.
Vložte prehrávač do
držiaka a zatvorte držiak tak,
aby bolo počuť kliknutie.
2 Príprava prehrávača
2 Kliknutím sem spustite import.
Pri prvom použití prehrávača, alebo ak ste prehrávač dlhší čas nepoužívali, môže určitý čas trvať, kým
počítač rozpozná prehrávač.
 Dvakrát kliknite na položku „Setup.exe“.
Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.
 Keď spustíte súbor „Setup.exe“, súbor „Setup.exe“ a priečinok „Install“, ktoré sa nachádzajú v priečinku
„Storage Media“ prehrávača, sa skopírujú do počítača ako záložné kópie a príručka WALKMAN Guide a softvér
Content Transfer sa nainštalujú do počítača.
 Preneste piesne z programu Windows Media Player do prehrávača.
Počas prenosu piesní do prehrávača indikátor stavu jasne bliká.
2 Kliknutím sem spustite prenos do
prehrávača.
 Ak chcete spustiť príručku WALKMAN Guide, dvakrát kliknite na odkaz
Ak sa zobrazí obrazovka s možnosťou výberu akcií, kliknite na tlačidlo „Zrušiť“.
Začne sa nabíjanie. Počas nabíjania indikátor stavu pomaly bliká. Po ukončení nabíjania
prestane indikátor stavu blikať a počas pripojenia prehrávača k počítaču bude nevýrazne
svietiť. Podrobné informácie o trvaní nabíjania a výdrži batérie nájdete v časti
 „Technické údaje“ na druhej strane.
Zostávajúci čas batérie indikuje indikátor OPR. Keď indikátor OPR začne svietiť
načerveno, batériu nabite.
Príručku WALKMAN Guide a softvér Content Transfer môžete spustiť aj z ponuky „štart“ (zobrazí sa po
kliknutí na tlačidlo „štart“).
Ak sa pri formátovaní vstavanej pamäte flash prehrávača z prehrávača odstráni súbor „Setup.exe“ a
priečinok „Install“, môžete tieto odstránené údaje skopírovať do prehrávača z priečinka „Backup“ v
počítači. Potom pripojte prehrávač k počítaču a vykonajte inštaláciu podľa postupu vyššie od kroku .
Údaje zo zálohovania sa na základe predvoleného nastavenia pri inštalácii uchovávajú v nasledujúcom
umiestnení na jednotke C:
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W250\Backup
Aké možnosti vám poskytuje príručka WALKMAN Guide?
Príručka WALKMAN Guide zahŕňa nasledujúce položky:
 Prevádzková príručka
 prepojenie na registráciu zákazníka
 prepojenie na lokalitu technickej podpory pre zákazníkov
 ďalšie užitočné prepojenia
* Bliká asi v 5-sekundových intervaloch.
Keď sa vybije batéria, indikátor
OPR začne rýchlo blikať
načerveno a ozve sa dlhé
pípnutie. Prehrávač nie je
možné použiť.
 Rada
Ak posuvnú páčku zatlačíte nahor, alebo ak ju posuniete dopredu alebo dozadu po oddelení ľavej
a pravej časti prehrávača, prehrávač sa zapne a spustí sa prehrávanie. Ak chcete prejsť na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu pieseň, posuňte posuvnú páčku po spustení prehrávania.
Po zatlačení posuvnej páčky indikátor OPR striedavo bliká nazeleno a načerveno a zariadenie
opakovane pípa, kým sa nespustí prehrávanie. Počkajte, kým indikátor OPR prestane blikať a kým
doznie pípanie.
Pozrite tiež časť  „Rady týkajúce sa prehrávania hudby“ na opačnej strane.
Normálne prehrávanie
1
2
Prehrávanie s použitím funkcie ZAPPIN
3
Prehrávanie piesní
Zatlačte posuvnú páčku nahor.
Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu pieseň
Zmena prehrávania na
prehrávanie s použitím
funkcie ZAPPIN
Počas prehrávania
stlačte posuvnú páčku
a podržte ju stlačenú,
kým nezaznie hlasové
usmernenie „Zappin
in“.
Zappin in
Posuňte posuvnú páčku na  (dozadu) alebo na  (dopredu).
Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúceho alebo nasledujúceho priečinka, posuňte
páčku požadovaným smerom a podržte ju v posunutej polohe.
Ak chcete prehrávať piesne v náhodnom poradí, stlačte tlačidlo SHUF(Náhodné poradie)/PLAYLISTS.
Počas náhodného prehrávania nemôžete prejsť do predchádzajúceho alebo nasledujúceho
priečinka, a to ani po posunutí a podržaní posuvnej páčky.
Poznámka

Pri prehrávaní zoznamu prehrávaných skladieb sa opakovane prehrávajú iba piesne, ktoré sú
zaregistrované v zozname prehrávaných skladieb.
Zastavenie prehrávania
Po spustení súboru „Setup.exe“ vám naformátovanie vstavanej pamäte flash v prehrávači umožní
efektívnejšie využiť voľné miesto v priečinku „Storage Media“. Ak chcete formátovať vstavanú pamäť flash
prehrávača, pozrite si časť  „Formátovanie prehrávača“ na opačnej strane.
Zatlačte posuvnú páčku nahor.

Ak nie je možné nájsť najrozpoznateľnejšiu časť piesne, pieseň sa prehrá približne od 45. sekundy
od svojho začiatku. Ak je pieseň kratšia ako 45 sekúnd, prehrá sa od určitého bodu pred koncom
piesne.
Prechod na prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej piesne,
náhodné prehrávanie alebo prehrávanie zoznamov prehrávaných
skladieb pri prehrávaní s použitím funkcie ZAPPIN
Môžete prechádzať na predchádzajúcu alebo nasledujúcu pieseň, prehrávať piesne v
náhodnom poradí alebo prehrávať zoznam prehrávaných skladieb.
Prehrávač pracuje rovnako ako pri normálnom prehrávaní.
Čas prehrávania klipov piesní sa môže nastaviť na možnosť „Long“ alebo „Short“.
Návrat do režimu
normálneho
prehrávania
Počas prehrávania
s použitím funkcie
ZAPPIN stlačte
posuvnú páčku.
Prehrávanie zoznamu prehrávaných skladieb
Ak chcete prehrať zoznam prehrávaných skladieb, stlačte tlačidlo SHUF(Náhodné poradie)/
PLAYLISTS a podržte ho stlačené.
Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúceho alebo nasledujúceho zoznamu prehrávaných skladieb,
posuňte posuvnú páčku na  (dozadu) alebo na  (dopredu) a podržte ju v tejto polohe.
Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu všetkých piesní, ktoré sú prenesené do prehrávača, počas
prehrávania zoznamu prehrávaných skladieb stlačte a podržte stlačené tlačidlo SHUF(Náhodné
poradie)/PLAYLISTS.
Prehrávač prehrá z každej piesne 4-sekundový klip.
Zmena času prehrávania klipov piesní pri prehrávaní s použitím
funkcie ZAPPIN
Pozrite tiež časti  „Rady týkajúce sa prenosu hudby“ a „Poznámky týkajúce sa prenosu
hudby“ na opačnej strane.
Zahŕňa napríklad informácie o prepojení na lokalitu súčastí na prevzatie atď.
Priložené položky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej bol produkt zakúpený.

 Rada


Stlačením posuvnej páčky spustíte
prehrávanie.
Kontrola zostávajúceho času batérie
Rýchle blikanie
Oranžový* Červený* načerveno
Spojenie častí.
Oddelenie častí.
Náhodné prehrávanie
(WALKMAN Guide) na pracovnej ploche.

 Pomocou stojana pripojte prehrávač k spustenému počítaču.
1 Vyberte albumy a ďalšie
položky.
Po spustení súboru „Setup.exe“ sa na pracovnej ploche počítača zobrazí odkaz na príručku WALKMAN
Guide.
 Po dokončení inštalácie priloženého softvéru ponechajte prehrávač pripojený k počítaču. Automaticky sa spustí
softvér Content Transfer.
 Rady
Vypnutie prehrávača
 Pomocou stojana pripojte prehrávač k počítaču.
 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 Rady
Zapnutie prehrávača
Po kúpe najskôr nabite prehrávač.
Vyberte položku „štart“ – „Tento počítač“ alebo „Počítač“ – „WALKMAN“ – „Storage Media“.
Poznámka
3 Prehrávanie hudby
Nabíjanie prehrávača
Zelený*
 V rozhraní operačného systému počítača postupne kliknite na nasledujúce položky.

Tieto časti sú spojené magnetom.
Ak chcete zabrániť pôsobeniu magnetického poľa na okolité prostredie, pri nosení alebo vtedy, keď
prehrávač nepoužívate, uložte prehrávač do dodaného držiaka.
Normálne prehrávanie
Inštalácia priloženého softvéru

 Oddeľte pravú a ľavú časť.
Vloženie prehrávača do držiaka
4-180-966-52(1)

 Presúvaním myšou v programe Windows Explorer
 Skontrolujte ľavú (L) a pravú (R) stranu prehrávača.
Prehrávanie najmelodickejších a najrytmickejších klipov piesní
 Podrobnejšie informácie o týchto činnostiach nájdete v časti „3 Prehrávanie
hudby“.

*1 Softvér Content Transfer podporuje prenos údajov z aplikácie iTunes 9.0 do prehrávača.
Obnoví sa režim normálneho prehrávania a
prehrávanie aktuálnej piesne sa znova spustí od
začiatku.
Ak chcete zobraziť Prevádzkovú príručku (súbor vo formáte PDF) vo svojom
počítači, budete potrebovať program Adobe Acrobat Reader, verziu 5.0 alebo
novšiu, alebo program Adobe Reader. Bezplatnú kópiu programu Adobe Reader
môžete prevziať z Internetu.
Indikátor stavu
* Na tlačidle sa nachádza
dotykový bod. Použite ho
ako pomôcku pri ovládaní
tlačidla.
Vloženie prehrávača do uší
Pri nákupe sú nainštalované podložky slúchadiel veľkosti M (veľkosti L a S sú tiež súčasťou dodávky). Ak
si chcete vychutnať lepšiu kvalitu zvuku, zmeňte veľkosť podložiek slúchadiel alebo upravte ich pozíciu
tak, aby sedeli v ušiach pohodlne a priliehavo.
Pri výmene nasaďte podložky na prehrávač pevným pootočením, inak sa môžu podložky uvoľniť a
uviaznuť v uchu.
Ak sa podložka slúchadiel poškodí, je možné kúpiť náhradné podložky typu EP-EX1.
 Z aplikácie iTunes*1 pomocou softvéru Content Transfer
Tlačidlo VOL+*/-
Kryt konektora
USB
• Podložky slúchadiel (veľkosti S, L)
• Držiak (1)
(dodávajú sa v pároch)
• Notes on Water Resistant Specifications (1)
• Prevádzková príručka (tento návod) (1)
Spustí sa funkcia ZAPPIN.
©2010 Sony Corporation
Posuvná páčka
Tlačidlo SHUF (Náhodné
poradie)/PLAYLISTS
Prevádzková príručka
NWZ-W252/W253
Tlačidlo RESET
(Vynulovať)
Indikátor OPR
(prevádzka)
Zappin out
Keď stlačíte posuvnú páčku a podržíte ju
stlačenú, kým sa neozve hlasové
usmernenie „Zappin long“, čas prehrávania
Zappin short
klipov piesní sa zmení na približne
15 sekúnd (typ Long). Keď počas
prehrávania typu „Long“ stlačíte posuvnú
páčku a podržíte ju stlačenú, kým sa
neozve hlasové usmernenie „Zappin short“,
čas prehrávania klipov piesní sa vráti na
Stlačte posuvnú páčku a podržte ju stlačenú, hodnotu 4 sekúnd (typ Short).
kým sa neozve hlasové usmernenie.
Zappin long
Úplné zastavenie prehrávania počas prehrávania s použitím funkcie
ZAPPIN
Stlačením posuvnej páčky sa vráťte k normálnemu prehrávaniu a potom znova stlačte
posuvnú páčku.
Rada týkajúca sa prenosu
hudby
Podrobné informácie o používaní programu Windows
Media Player nájdete v Pomocníkovi tohto programu
alebo na nasledujúcej webovej lokalite:
http://www.support.microsoft.com/
Poznámky týkajúce sa
prenosu hudby





Počas prenosu piesní z programu Windows Media
Player do prehrávača nie je možné používať softvér
Content Transfer.
Počas pripojenia USB sa prehrávač nedá používať.
Ak indikátor stavu jasno bliká, neodpájajte USB
kábel. Mohli by sa poškodiť prenášané údaje alebo
údaje uložené v prehrávači.
Ak prenášate piesne pomocou programu Windows
Media Player, piesne sa nebudú analyzovať pomocou
funkcie 12 TONE ANALYSIS. So softvérom Content
Transfer sa načíta aj funkcia 12 TONE ANALYSIS,
ktorá dokáže analyzovať zvukové vzorky piesní.
Z prehrávača nie je možné priamo odstraňovať
prenesené piesne. Pri odstraňovaní piesní z
prehrávača použite softvér, ktorý ste použili na
prenesenie piesní, alebo program Windows Explorer.
Rady týkajúce sa
prehrávania hudby




Keď sa skončí prehrávanie poslednej piesne,
prehrávač automaticky znovu spustí prehrávanie od
prvej piesne a pokračuje v prehrávaní piesní podľa
ich poradia.
Trvanie prehrávania klipov piesní je predvolene
nastavené na možnosť „Zappin short“. Toto
nastavenie môžete zmeniť na možnosť „Zappin long“.
Ak počas prehrávania s použitím funkcie ZAPPIN
vypnete prehrávač spojením ľavej a pravej časti, pri
najbližšom zapnutí prehrávača a spustení prehrávania
sa spustí prehrávanie s použitím funkcie ZAPPIN.
Piesne uložené v prehrávači sa prehrávajú v poradí
podľa názvov súborov alebo priečinkov (v číselnom
alebo abecednom poradí). Aj v rámci celkovej
hierarchie všetkých súborov a priečinkov sa piesne
patriace do jednotlivých priečinkov prehrávajú vo
svojom hierarchickom poradí.
Ak premenujete súbory alebo priečinky v prehrávači,
poradie prehrávania piesní sa môže zmeniť.
Premenované súbory alebo priečinky v prehrávači sa
však považujú za odlišné od súborov a priečinkov s
pôvodnými názvami, a preto sa súbory alebo priečinky
s pôvodnými názvami znova prenesú do prehrávača.
Prenos piesní z programu iTunes
pomocou softvéru Content Transfer
Piesne, ktoré chcete preniesť, myšou presuňte do
softvéru Content Transfer. Podrobné informácie o
používaní programu iTunes nájdete v Pomocníkovi
softvéru.
stojana, aby sa nabíjala batéria.
Niektoré problémy je možné vyriešiť nabitím
batérie.
3 Stlačte tlačidlo RESET (Vynulovať)
pomocou malej spinky alebo pomocou
iného podobného nástroja, ale iba v
prípade, ak je zastavené prehrávanie.
Poznámka

Podrobné informácie o obmedzeniach pri prenášaní
piesní z programu iTunes nájdete na webových
lokalitách technickej podpory ( „webové lokality
technickej podpory pre zákazníkov“).
Ak stlačíte tlačidlo RESET (Vynulovať) v čase, keď
prehrávač pracuje, uložené údaje a nastavenia v
prehrávači sa môžu odstrániť.
Nastavenie hlasitosti
Hlasitosť upravíte pomocou tlačidla VOL+/–.
Hlasitosť sa dá nastaviť na 31 úrovní: od 0 do 30.
Predvolene je nastavená úroveň „15“.
Ak vypnete prehrávač pri nastavení hlasitosti na
úroveň „0“, pri najbližšom spustení prehrávania sa
hlasitosť automaticky nastaví na hodnotu „1“.
Obmedzenie hlasitosti (AVLS
(limit hlasitosti))
Zapnutím funkcie AVLS (Automatic Volume
Limiter System—Systém automatického
obmedzovania hlasitosti) je možné obmedziť
maximálnu hlasitosť s cieľom predísť rušeniu alebo
rozptyľovaniu zvukom a počúvať hudbu s
príjemnou úrovňou hlasitosti.
Predvolene je funkcia AVLS vypnutá.
1 Spojením ľavej a pravej strany vypnite
prehrávač.
2 Oddeľte pravú a ľavú časť.
3 Stlačte posuvnú páčku, podržte ju


Presúvanie piesní, ktoré chcete preniesť do softvéru
Content Transfer, pomocou myši.
Presúvanie piesní myšou priamo do priečinka „Tento
počítač“ alebo „Počítač“ – „WALKMAN“ – „Storage
Media“ – „MUSIC“.
Poznámky


Piesne, ktoré boli do prehrávača presunuté priamo
pomocou myši, nie sú analyzované funkciou 12
TONE ANALYSIS.
V priečinku „Storage Media“ sa rozpoznávajú
priečinky až do 8. úrovne.
Formátovanie prehrávača

4 Vyhľadajte informácie o danom
probléme na niektorej webovej lokalite
technickej podpory
( „webové lokality technickej podpory
pre zákazníkov“).
pomocou prístupov uvedených vyššie,
poraďte sa s najbližším obchodným
zástupcom spoločnosti Sony.
Príznaky problémov a ich
odstraňovanie
Poznámky





Formátovanie je k dispozícii iba v čase, keď je
prehrávanie zastavené.
Ak indikátor OPR svieti načerveno v dôsledku
nedostatočného nabitia batérie, prehrávač nie je
možné formátovať.
Všetky údaje uložené v prehrávači sa vymažú.
Odstráni sa aj softvér Content Transfer nainštalovaný
s prehrávačom. Ak je to potrebné, prevezmite softvér
Content Transfer z webovej lokality technickej
podpory pre zákazníkov.
Nastavenia pri náhodnom prehrávaní, prehrávaní
zoznamu prehrávaných skladieb, prehrávaní s
použitím funkcie ZAPPIN a funkcia AVLS
(obmedzenie hlasitosti) sa tiež nastavia na
predvolené hodnoty.
Prehrávač nedokáže nabiť batériu.




1 Spojením ľavej a pravej strany vypnite
prehrávač.
2 Oddeľte pravú a ľavú časť.

dozadu do 30 sekúnd od rozsvietenia
indikátora OPR načerveno.
Indikátor stavu zhasne. Indikátor OPR pri každom
posunutí posuvnej páčky striedavo svieti nazeleno
a načerveno.
Inovácia firmvéru prehrávača
Firmvér prehrávača môžete aktualizovať. To vám
umožní pridávať nové funkcie do prehrávača.
Podrobné informácie o najnovšom firmvéri a jeho
inštalácii nájdete na webovej lokalite podpory pre
zákazníkov.
Softvér Content Transfer nie je možné použiť na
prenos piesní chránených právami DRM do
prehrávača.
Z prehrávača nie je možné priamo odstraňovať
prenesené piesne. Pri odstraňovaní piesní z
prehrávača použite program Content Transfer.


firmvér prehrávača.



Úroveň nabitia batérie je nízka.
 Znova nabite batériu ( „Nabíjanie prehrávača“
na prednej strane).
Batéria vydrží krátko.




Prevádzková teplota je nižšia ako 5 °C.
 Životnosť batérie sa skracuje v dôsledku
charakteristiky batérie. Toto nie je príznakom
poruchy.
Doba nabíjania batérie nie je dostatočná.
 Batériu nabíjajte dovtedy, kým indikátor stavu
nesvieti. Počas nabíjania indikátor stavu pomaly
bliká.
Prehrávač ste už dlhšiu dobu nepoužívali.
 Účinnosť batérie sa zlepší jej opakovaným
nabíjaním a vybíjaním.
Ak sa životnosť batérie zníži na polovicu oproti
bežnému času aj v prípade, ak je batéria úplne nabitá,
mali by ste vymeniť batériu.
 Poraďte sa s najbližším obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
Z počítača nie je možné prenášať
údaje do prehrávača.

1 Vyhľadajte príznaky problému v časti
„Príznaky problémov a ich
odstraňovanie“ a postupujte podľa
uvedeného riešenia.
Ak je v prehrávači uložené veľké množstvo súborov
alebo priečinkov, spúšťanie môže trvať dlhšie. Počas
spúšťania prehrávača zaznie zvuk spúšťania.
Indikátor OPR bliká načerveno, zaznie
dlhé pípnutie a prehrávač sa nespustí.
Riešenie problémov
Ak prehrávač nepracuje tak, ako sa očakáva,
pokúste sa vyriešiť problém pomocou nasledujúcich
krokov.
Ak je batéria pri začatí nabíjania takmer úplne
nabitá, na dosiahnutie úplného nabitia je potrebná
krátka doba.
Prehrávač sa dlho spúšťa.
Zobrazenie informácií o prehrávači
Pred aktualizáciou firmvéru skontrolujte
informácie o prehrávači, ako je názov modelu atď.
Ak chcete skontrolovať tieto informácie, pripojte
prehrávač k počítaču pomocou stojana a otvorte
súbor „information.txt“ v priečinku „Tento počítač“
alebo „Počítač“ – „WALKMAN“.


Prehrávač nie je správne pripojený k dodávanému
stojanu.
 Odpojte USB kábel a potom ho znova pripojte.
Vo vstavanej pamäti flash nie je dostatok voľného
miesta.
Pokúšate sa prehrať formát, ktorý nie je podporovaný,
alebo súbor chránený právami DRM.
 Preneste súbory vo formáte, ktorý umožňuje
prehrávanie ( „Podporovaný formát súborov“).
Ak súbory, ktoré sa nedajú prehrať, nie sú
potrebné, odstráňte ich z prehrávača.
Nepodarilo sa dokončiť formátovanie prehrávača,
alebo ste prehrávač formátovali na počítači.
 Zopakujte formátovanie prehrávača
( „Formátovanie prehrávača“).
V prehrávači sa nenachádza žiadna pieseň, ktorú je
možné prehrať.
 Preneste údaje do prehrávača.
Nie je počuť žiadny zvuk.

Úroveň hlasitosti je nastavená na nulovú hodnotu.
 Zvýšte hlasitosť.
Bezpečnostné informácie

Funkcia AVLS (obmedzenie hlasitosti) je zapnutá.
 Vypnite funkciu AVLS (obmedzenie hlasitosti)
( „Obmedzenie hlasitosti (AVLS (limit
hlasitosti))“).
Indikátor OPR počas prehrávania svieti
načerveno a zaznie hlasové
usmernenie „EXPIRED“.

Uplynula doba obmedzenia prehrávania piesne,
alebo bol dosiahnutý obmedzený počet prehratí v
dôsledku podmienok predplatného atď.
 Navštívte webovú lokalitu distribútora, od ktorého
ste pieseň zakúpili a aktualizujte ju.
 Ak pieseň nepotrebujete, odstráňte ju z
prehrávača.
Prehrávanie sa spúšťa aj bez spustenia
prehrávania.

Ak posuniete posuvnú páčku ľubovoľným smerom,
keď je prehrávač vypnutý, prehrávač sa zapne a spustí
sa prehrávanie.
Pri prehrávaní s použitím funkcie
ZAPPIN sa neprehráva najmelodickejší
a najrytmickejší klip piesne.


Pieseň nebola analyzovaná funkciou 12 TONE
ANALYSIS.
 Preneste piesne pomocou softvéru Content
Transfer, ktorý analyzuje piesne pomocou funkcie
12 TONE ANALYSIS.
 Skontrolujte, či je funkcia 12 TONE ANALYSIS
nastavená na možnosť „Automatic“ alebo „Always
ON“.
Informácie o najmelodickejšej alebo najrytmickejšej
casti nie je možné pridat do súborov vo formáte
Linear PCM (.wav).
Prehrávanie zoznamu prehrávaných
skladieb sa nespustí pri stlačení a
podržaní tlačidla SHUF (Náhodné
poradie)/PLAYLISTS.

Zoznamy prehrávaných skladieb sa nepreniesli do
prehrávača.
Po odstránení piesní z prehrávača sa
prehrávanie v prehrávači zmení z
prehrávania zoznamov prehrávaných
skladieb na prehrávanie všetkých
piesní.

Ak sa odstránené piesne nachádzajú v zozname
prehrávaných skladieb, z prehrávača sa odstráni aj
zoznam prehrávaných skladieb.
Upozornenia
Výstraha

Nabíjanie batérie



Prehrávač nenechávajte dlhšiu dobu pripojený k
prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju
striedavého napätia, pretože prehrávač môže vybiť
batériu počítača.
Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok, v ktorých batériu používate.
Ak neplánujete používať prehrávač dlhšie ako pol
roka, nabíjajte batériu aspoň raz každých 6 až 12
mesiacov z dôvodu údržby batérie.





Neskratujte kontakty prehrávača žiadnymi kovovými
predmetmi.
Ak nabíjateľná batéria vyteká, nedotýkajte sa jej
holými rukami. Ak batéria tiekla, obráťte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony,
pretože tekutina z batérie mohla zostať v prehrávači.
Ak sa vám tekutina dostane do očí, nepretierajte si
ich. Mohlo by to spôsobiť oslepnutie. Vymyte si oči
čistou vodou a navštívte lekára.
Ak sa vám tekutina dostane na telo alebo na odev,
okamžite ju zmyte. Ak to neurobíte, môže vám
spôsobiť popáleniny alebo iné zranenie. Ak vás
popáli alebo zraní tekutina z batérie, vyhľadajte
lekársku pomoc.
Do prehrávača nevkladajte žiadne cudzorodé
predmety. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k zásahu
elektrickým prúdom.
Ak k tomu dôjde, okamžite vypnite prehrávač a
obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Prehrávač neodhadzujte do ohňa.
Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by
to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak potrebujete
vymeniť nabíjateľné batérie, vykonať internú kontrolu
alebo opravu, obráťte sa na najbližšieho obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Inštalácia










Na prehrávač neumiestňujte žiadne ťažké predmety,
ani ho nevystavujte prudkým nárazom. Mohlo by to
spôsobiť jeho poruchu alebo poškodenie.
Prehrávač nikdy nepoužívajte na miestach, kde by
bol vystavený extrémnemu svetlu, extrémnej teplote,
extrémnej vlhkosti alebo extrémnym vibráciám.
Prehrávač by mohol stratiť farbu, zdeformovať sa
alebo sa poškodiť.
Prehrávač nikdy nevystavujte vysokým teplotám, ako
je napríklad teplota v aute zaparkovanom na mieste
vystavenom slnku alebo priamemu slnečnému svetlu.
Prehrávač nenechávajte na mieste s vysokou
prašnosťou.
Prehrávač nenechávajte na nestabilných plochách
alebo v naklonenej polohe.
Ak prehrávač ruší príjem rádioprijímača alebo
televízneho prijímača, vypnite prehrávač a presuňte
ho ďalej od rádia alebo televízora.
Ak chcete oddeliť ľavú a pravú stranu prehrávača,
uchopte obe strany.
Ťahanie za rám na krk by mohlo spôsobiť poškodenie
rámu na krk.
Kvalita podložiek slúchadiel sa môže v dôsledku
dlhodobého skladovania alebo používania znížiť.
Ak je prehrávač uložený na dodanom stojane,
umiestnite stojan na rovnú plochu a zabráňte
nárazom.
Keď prehrávač nie je uložený v dodávanom držiaku,
neukladajte do jeho blízkosti žiadne karty s
magnetickým kódom, ako sú napríklad platobné
karty alebo kreditné karty. V opačnom prípade sa
karty môžu poškodiť v magnetickom poli, ktoré
generuje prehrávač.
Poznámka k statickej elektrine
V prostredí s mimoriadne suchým vzduchom
môžete na ušiach cítiť jemné pálenie. Je to
spôsobené statickou elektrinou, ktorá sa hromadí v
tele. Nejde o poruchu prehrávača.
Tento efekt môžete minimalizovať nosením
oblečenia z prírodných materiálov.
Vznik prehrievania

Pri dlhšom používaní môže v prehrávači počas
nabíjania vznikať teplo.
Bezpečné počúvanie


Prehrávač nepoužívajte pri riadení motorového
vozidla. Mohlo by to ohroziť bezpečnosť cestnej
premávky a v mnohých oblastiach je takéto
používanie prehrávača proti predpisom.
Vyhnite sa používaniu prehrávača počas športových
pretekov, aby ste predišli poraneniu.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ
Bezpečnosť na cestách
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných
alebo záručných dokumentoch.


Nepočúvajte prehrávač v situáciách, ktoré vyžadujú
nerušené počúvanie.
Prevencia pred poškodením sluchu
Prehrávač nepoužívajte pri vysokej hlasitosti. Ušní
lekári varujú pred nepretržitým, hlasným a
dlhotrvajúcim prehrávaním. Ak počujete zvonenie v
ušiach, znížte hlasitosť alebo prerušte používanie
prehrávača.
Hlasitosť nezvyšujte náhle. Hlasitosť zvyšujte
postupne, aby vám hlasný zvuk nepoškodil sluch.
Ohľaduplnosť voči ostatným

Hlasitosť udržiavajte na primeranej úrovni. Umožní
vám to vnímať okolité zvuky a správať sa ohľaduplne
k ostatným.
Ak počas používania prehrávača vypukne búrka a
začne sa blýskať, okamžite si zložte dole prehrávač.
Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia na prehrávač,
okamžite ho prestaňte používať a obráťte sa na lekára.
Používanie


Bezpečnosť
Hlasitosť nie je dostačujúca.
Nabíjanie sa dokončí veľmi rýchlo.
webovej lokality do počítača.
počítaču a potom spustite aktualizáciu
programu.
Pravá a ľavá strana prehrávača sú spojené.
Oddeľte ich a stlačte posuvnú páčku.
Úroveň nabitia batérie je nízka alebo nedostatočná.
 Nabite batériu pripojením prehrávača k počítaču
( „Nabíjanie prehrávača“ na prednej strane).
Prehrávač je pripojený k počítaču pomocou
pripojenia USB.
 Odpojte pripojenie USB a potom pracujte s
prehrávačom.

1 Prevezmite aktualizáciu programu z
3 Podľa pokynov na obrazovke aktualizujte
Poznámky

OPR svieti nazeleno.
Indikátor OPR rýchlo bliká nazeleno a prebieha
formátovanie. Keď indikátor OPR zhasne,
formátovanie je ukončené.
Ak stlačíte posuvnú páčku v čase, keď indikátor
OPR svieti načerveno, alebo ak prešlo 30 sekúnd,
formátovanie sa zruší.
Prehrávač nie je správne pripojený k dodávanému
stojanu.
 Odpojte kábel USB a potom ho znova pripojte.
 Použite dodávaný stojan.
Batéria sa nabíja pri teplote okolitého prostredia v
rozsahu 5 °C až 35 °C.
 Nabíjajte batériu pri teplote okolitého prostredia v
rozsahu 5 °C až 35 °C.
Počítač nie je zapnutý.
 Zapnite počítač.
Počítač prešiel do stavu spánku alebo dlhodobého
spánku.
 Prebuďte počítač zo stavu spánku alebo
dlhodobého spánku.
Ak príznaky, na ktoré ste narazili, nezodpovedajú
príznakom uvedeným vyššie, stlačte tlačidlo RESET
(Vynulovať) a potom sa znovu pripojte pomocou
pripojenia USB.
Prehrávač nepracuje (nereaguje na
žiadne stlačenie tlačidla).
5 Stlačte posuvnú páčku, keď indikátor
Keď uvoľníte posuvnú páčku a tlačidlo VOL+,
indikátor stavu prestane svietiť. Indikátor OPR 2krát zabliká nazeleno a funkcia AVLS sa zapne.
Hlasitosť sa udržiava na primeranej úrovni.
Piesne môžete do softvéru Content Transfer
prenášať aj presúvaním myšou z programov iTunes
alebo Windows Explorer.

4 Posuňte posuvnú páčku dopredu alebo
2 Pomocou stojana pripojte prehrávač k
Používanie softvéru
Content Transfer

stlačenú na asi 15 sekúnd, kým nezačne
indikátor stavu rýchlo blikať.
Uvoľnite posuvnú páčku. Indikátor OPR sa
rozsvieti načerveno.

5 Ak sa problém nepodarí vyriešiť
Ak prehrávač naformátujete, všetky údaje sa
vymažú a obnovia sa predvolené hodnoty všetkých
nastavení.
stlačenú asi na 5 sekúnd a stláčajte
tlačidlo VOL+, kým sa nerozsvieti
indikátor stavu.
Ak chcete funkciu AVLS znovu vypnúť, zopakujte
kroky 1 až 3. Pri vypnutí funkcie AVLS zabliká
indikátor OPR v kroku 3 2-krát načerveno.

Indikátor OPR svieti načerveno,
opakovane zaznieva krátke dvojité
pípnutie a žiadne údaje sa
neprehrávajú, alebo prehrávač sa
nespúšťa.
3 Stlačte posuvnú páčku a podržte ju
Informácie o ďalších
činnostiach

Prenos piesní pomocou programu
Windows Explorer
Existujú dva spôsoby prenosu piesní pomocou
programu Windows Explorer:
Zväčšite voľné miesto odstránením všetkých
nepotrebných údajov zo vstavanej pamäte flash
pomocou počítača.
 Do prehrávača je možné preniesť maximálne 2 640
piesní a 500 priečinkov.
Piesne s obmedzenou dobou prehrávania alebo
obmedzeným počtom prehratí nie je možné prenášať
v dôsledku obmedzení nastavených vlastníkmi
autorských práv. Ak chcete získať podrobné
informácie o nastaveniach jednotlivých zvukových
súborov, obráťte sa na distribútora.
Pravdepodobne sa pokúšate o prenos súboru vo
formáte, ktorý neumožňuje prehrávanie.
 Preneste súbory vo formáte, ktorý umožňuje
prehrávanie ( „Podporovaný formát súborov“).

2 Pripojte prehrávač k počítaču pomocou

Prehrávač nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní
ani pri riadení motorového vozidla. V potenciálne
nebezpečných situáciách by ste mali použitie
prehrávača obmedziť, prípadne dodržiavať
maximálnu obozretnosť.
Vyhnite sa použitiu prehrávača v lietadle pri vzlietaní
a pristávaní podľa pokynov personálu lietadla.
Občas môže dôjsť k dočasnej kondenzácii, napríklad
keď prehrávač náhle premiestnite z prostredia s
nízkou teplotou do prostredia s vysokou teplotou,
alebo pri používaní v miestnosti, kde sa práve zaplo
kúrenie. Kondenzácia je jav, pri ktorom sa vlhkosť zo
vzduchu zráža na povrchoch, ako sú napríklad
kovové predmety, a mení sa na kvapalinu.
Ak dochádza ku kondenzácii v prehrávači, nechajte
prehrávač vypnutý, kým kondenzácia nezmizne. Ak
používate prehrávač, v ktorom došlo ku kondenzácii,
mohlo by to spôsobiť poruchu.
Softvér









Zákony o autorských právach zakazujú reprodukovať
softvér a k nemu dodávaný návod, či už ako celok
alebo po častiach, alebo prenajímať softvér bez
povolenia vlastníka autorských práv.
Spoločnosť SONY nebude v žiadnom prípade
zodpovedná za finančnú škodu, ušlé zisky ani za
nároky iných spoločností vyplývajúce z použitia
softvéru dodávaného s týmto prehrávačom.
Softvér poskytnutý spolu s týmto prehrávačom nie je
možné použiť s iným zariadením než je zariadenie,
pre ktoré je určený.
Pripomíname, že z dôvodu neustálej snahy o
zvýšenie kvality sa technické parametre softvéru
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Na prevádzku tohto prehrávača s iným ako dodaným
softvérom sa nevzťahuje záruka.
Schopnosť zobraziť príslušné jazyky v dodávanom
softvéri závisí od nainštalovaného operačného
systému v počítači. Ak chcete dosiahnuť lepšie
výsledky, zaistite, aby bol nainštalovaný operačný
systém kompatibilný s požadovaným jazykom, ktorý
chcete zobraziť.
 Nezaručujeme, že v dodávanom softvéri bude
možné správne zobraziť všetky jazyky.
 Znaky vytvorené používateľom a niektoré
špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
Vysvetlivky v tomto návode vychádzajú z
predpokladu, že ste dobre oboznámení s
vykonávaním základných operácií v systéme
Windows.
Podrobné informácie o používaní počítača a
operačného systému nájdete v príslušných
príručkách.
Používanie nahratej piesne je obmedzené len na
súkromné účely. Použitie piesne v rozsahu
presahujúcom toto obmedzenie vyžaduje povolenie
od vlastníkov autorských práv.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplné nahratie
alebo prevzatie údajov ani za ich poškodenie v
dôsledku problémov s prehrávačom alebo s
počítačom.
Vzorové údaje*1
V prehrávači sú predinštalované vzorové údaje.
Ak tieto vzorové údaje odstránite, nebudú sa dať
obnoviť a my vám neposkytneme žiadne náhradné
údaje.
*1 V niektorých krajinách alebo oblastiach nie sú vzorové
údaje nainštalované.
V
závislosti od spôsobu používania môže voda
preniknúť dovnútra prehrávača a môže spôsobiť
požiar, zásah elektrickým prúdom alebo nesprávnu
činnosť prehrávača.
 Pred použitím prehrávača si pozorne prečítajte
nasledujúce informácie tak, aby ste im porozumeli.
Kvapaliny, na ktoré sa vzťahujú technické
údaje o odolnosti voči vode
Vzťahujú sa na: čistú vodu, vodovodnú vodu, pot
Nevzťahujú sa na: iné kvapaliny než sú kvapaliny
uvedené vyššie (príklady: mydlová voda, voda s
čistiacimi prostriedkami, voda s prísadami do
kúpeľa, šampón, voda z horúceho prameňa, voda z
bazéna, morská voda atď.)
Údaje o odolnosti prehrávača voči vode sú
založené na našich meraniach za podmienok
popísaných vyššie.
Upozorňujeme, že na nesprávnu činnosť v
dôsledku prieniku vody spôsobeného
nesprávnym používaním zo strany zákazníka sa
nevzťahuje záruka.
(prečítajte si tieto
informácie pred
použitím prehrávača)
Odolnosť tohto prehrávača
voči vode
 Technické
údaje o odolnosti tohto prehrávača voči
vode*1 sú ekvivalentné štandardu IEC60529, ktorý sa
zaoberá stupňami ochrany voči prieniku vody (kódu
IP) (IPX5*2) a špecifikuje „stupne ochrany voči
prieniku vody“, aj keď neoznačujú úplnú vodotesnosť.
*1 Technické údaje o odolnosti voči vode sú splnené iba v
prípade, ak je kryt konektora USB prehrávača
bezpečne uzavretý. Okrem toho ani slúchadlá nie sú
vodotesné.
*2 IPX5 (stupne odolnosti voči prúdom vody): Prehrávač
si zachová svoju prevádzkyschopnosť aj po vystavení
priamemu prúdu vody z ľubovoľného smeru pri
prietoku 12,5 l vody/min počas viac ako 3 minút zo
vzdialenosti viac ako 3 m pri použití trysky s
vnútorným priemerom 6,3 mm.
 Prehrávač
používajte s bezpečne uzavretým krytom
konektora USB.
 Prehrávač neodhadzujte úmyselne do vody a
nepoužívajte ho pod vodou.
 Dodaný stojan nie je odolný voči vode. Pred
nabíjaním prehrávača skontrolujte, či prehrávač alebo
miesto použité na nabíjanie nie sú mokré.
Konektor USB mini-B
Vysokorýchlostné rozhranie USB (kompatibilné so
štandardom USB 2.0)
Prevádzková teplota
5 °C až 35 °C
Zdroj napájania
 Vstavaná
nabíjateľná lítiumiónová batéria
 Napájanie USB (z počítača pomocou dodaného
stojana)
Čas nabíjania
Nabíjanie založené na pripojení USB
trvá približne 1,5 hodiny.
Rýchle nabitie
Nabíjanie počas približne 3 minút umožní približne
90 minút prehrávania.
Životnosť batérie (nepretržité
prehrávanie)
Technické údaje
Čas uvedený nižšie sa môže líšiť v závislosti od teploty
okolia a stavu používania.
Prehrávanie formátu MP3 pri bitovej rýchlosti 128 kb/s:
trvá približne 11 hodín.
Prehrávanie formátu WMA pri bitovej rýchlosti
128 kb/s: trvá približne 11 hodín.
Prehrávanie formátu AAC-LC pri bitovej rýchlosti
128 kb/s: trvá približne 9 hodín.
Prehrávanie s využitím lieárnej pulznej modulácie
kódovania pri bitovej rýchlosti 1 411 kb/s: trvá
približne 11 hodín.
Podporovaný formát súboru
Hmotnosť
Zvukové formáty (kodek)
Formát mediálneho súboru: MP3
(MPEG-1 Layer3)
Prípona súboru: .mp3
Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s
MP3
(podporuje premenlivú bitovú
rýchlosť (VBR))
Vzorkovacia frekvencia*1: 32, 44,1,
48 kHz
Formát mediálneho súboru: ASF
Prípona súboru: .wma
Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s
(podporuje premenlivú bitovú
WMA
rýchlosť (VBR))
Vzorkovacia frekvencia*1: 44,1 kHz
* Kompatibilita so štandardom WMDRM 10
Formát mediálneho súboru: MP4
Prípona súboru: .mp4, .m4a, .3gp
Bitová rýchlosť: 16 až 320 kb/s
AAC-LC*2
(podporuje premenlivú bitovú
rýchlosť (VBR))*3
Vzorkovacia frekvencia*1: 8, 11,025,
12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Formát mediálneho súboru: Wave-Riff
Prípona súboru: .wav
Linear PCM
Bitová rýchlosť: 1 411 kb/s
Vzorkovacia frekvencia*1: 44,1 kHz
približne 43 g
Pred použitím prehrávača si prečítajte samostatný
dokument „Notes on Water Resistant
Specifications“, ktorý je doplnkom k tomuto
návodu.
*1 Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým
kódovačom.
*2 Súbory AAC-LC chránené autorskými právami nie je
možné prehrávať.
*3 V závislosti od vzorkovacej frekvencie sú možné aj
neštandardné alebo nezaručené bitové rýchlosti.
Maximálny počet piesní, ktoré je
možné nahrať, a čas nahrávania (pribl.)
Približné časy sú odvodené od prenosu len 4minútových piesní vo formáte MP3. Iné počty piesní
vo formáte zvukových súborov, ktoré je možné
prehrávať, a ich časy sa môžu líšiť v závislosti od
formátu MP3.
Maximálny počet piesní, ktorý je možné nahrať
Technické údaje o
odolnosti voči vode
Rozhranie
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
48 kb/s
1 250
2 595
64 kb/s
940
1 950
128 kb/s
470
975
256 kb/s
235
485
320 kb/s
185
390
40
85
1 411 kb/s
(lienárna pulzná
modulácia
kódovania)
Maximálny čas na nahrávanie
NWZ-W252
2 GB
NWZ-W253
4 GB
48 kb/s
83 h 20 min.
173 h 00 min.
64 kb/s
62 h 40 min.
130 h 00 min.
128 kb/s
31 h 20 min.
65 h 00 min.
256 kb/s
15 h 40 min.
32 h 20 min.
320 kb/s
12 h 20 min.
26 h 00 min.
2 h 40 min.
5 h 40 min.
1 411 kb/s
(lienárna pulzná
modulácia
kódovania)
Slúchadlá
 Typ:
uzavreté, dynamické
slúchadiel: priemer 13,5 mm, kupolovitý typ
(prispôsobené pre vodiče typu CCAW)
 Budiče
Kapacita (dostupná pre používateľa)*1
NWZ-W252: 2 GB (pribl. 1,68 GB =
1 812 660 224 bajtov)
NWZ-W253: 4 GB (pribl. 3,49 GB =
3 757 124 968 bajtov)
*1 Dostupná ukladacia kapacita prehrávača sa môže líšiť.
Časť pamäte používajú funkcie spravovania údajov.
Systémové požiadavky
 Počítač
Počítač s procesorom IBM PC/AT alebo kompatibilný
počítač s predinštalovanými nasledujúcimi verziami
operačného systému Windows*1:
Windows XP Home Edition (balík Service Pack 2 alebo
novší) / Windows XP Professional (balík Service
Pack 2 alebo novší)*2/Windows Vista Home Basic
(balík Service Pack 1 alebo novší) / Windows Vista
Home Premium (balík Service Pack 1 alebo novší) /
Windows Vista Business (balík Service Pack 1 alebo
novší) / Windows Vista Ultimate (balík Service Pack 1
alebo novší) /
Windows 7 Home Basic /
Windows 7 Home Premium /
Windows 7 Professional /
Windows 7 Ultimate
Iné verzie operačných systémov, ako sú uvedené vyššie,
neposkytujú podporu.
*1 Okrem verzií operačných systémov, ktoré nepodporuje
spoločnosť Microsoft.
*2 Okrem 64-bitových verzií operačných systémov
Pentium® III 450 MHz alebo výkonnejší pre
systém Windows XP/800 MHz alebo výkonnejší pre
systém Windows Vista/1 GHz alebo výkonnejší pre
systém Windows 7
 Pamäť RAM: 256 MB alebo viac pre systém Windows
XP/512 MB alebo viac pre systém Windows
Vista/1 GB alebo viac pre 32-bitové verzie systému
Windows 7/2 GB alebo viac pre 64-bitové verzie
systému Windows 7
 Jednotka pevného disku: 380 MB alebo viac
dostupného priestoru
 Displej:
Rozlíšenie obrazovky: 800  600 pixlov (alebo vyššie)
(odporúča sa rozlíšenie 1 024  768 alebo vyššie
rozlíšenie)
Farby: 8-bitové alebo vyššie (odporúčané sú
16-bitové)
 Jednotka CD-ROM (s podporou pre prehrávanie
diskov Digital Music CD s použitím technológie
WDM)
Na vytváranie pôvodných diskov CD je potrebná
jednotka CD-R/RW.
 Zvuková karta
 Port USB (odporúča sa vysokorýchlostné pripojenie
USB)
 Vyžaduje sa program Internet Explorer, verzia 7.0
alebo 8.0, a program Windows Media Player, verzia
11 alebo 12.
 Na používanie služby Electronic Music Distribution
(EMD) alebo na návštevu webovej lokality sa
požaduje širokopásmové internetové pripojenie.
 Procesor:
Nemôžeme však zaručiť funkčnosť v prípade všetkých
počítačov, a to ani v prípade, ak spĺňajú vyššie uvedené
systémové požiadavky.
Podporu neposkytujú tieto prostredia:
 Osobne vytvorené počítače alebo operačné systémy
 Prostredia, ktoré sú inováciou pôvodného a
výrobcom nainštalovaného operačného systému
 Prostredia umožňujúce zaviesť viac operačných
systémov
 Prostredia s viacerými monitormi
 Počítače Macintosh
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Webové lokality technickej podpory
pre zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v
súvislosti s týmto produktom alebo potrebujete
informácie o položkách kompatibilných s týmto
produktom, navštívte nasledujúce webové stránky.
Pre zákazníkov v USA:
http://www.sony.com/walkmansupport
Pre zákazníkov v Kanade:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Pre zákazníkov v iných krajinách alebo regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa
na Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto
výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so szavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť
tento symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo
olova (Pb) sú pridané ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto
batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria bude
správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste
pre recykláciu elektrických a elektronických
zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa
časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste
pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Poznámka o licenciách
a ochranných známkach










„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Sony Corporation.
ZAPPIN a príslušné logo sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS a príslušné logo sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows
Media sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo ďalších
krajinách.
Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a ďalších krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a
patenty licencované spoločnosťami Fraunhofer IIS a
Thomson.
IBM a PC/AT sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti International Business
Machines Corporation.
Apple, Macintosh a iTunes sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších
krajinách.
Pentium je ochranná známka alebo registrovaná
ochranná známka spoločnosti Intel Corporation.
Všetky ostatné ochranné alebo registrované
ochranné známky sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami ich
príslušných vlastníkov. V tomto návode sa
neuvádzajú značky ™ a ®.
Tento produkt je chránený niektorými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia
akejkoľvek technológie mimo tohto výrobku bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovanej dcérskej spoločnosti Microsoft sú
zakázané.
Poskytovatelia obsahu používajú technológiu
správy digitálnych práv pre platformu Windows
Media, ktorá sa nachádza v tomto zariadení („WMDRM“), na ochranu integrity svojho obsahu
(„zabezpečený obsah“) tak, aby ich intelektuálne
vlastníctvo vrátane autorských práv v ktoromkoľvek
obsahu nebolo nesprávne používané.
Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na
prehrávanie zabezpečeného obsahu („softvér WMDRM“). Ak bolo zabezpečenie softvéru WM-DRM
v tomto zariadení porušené, vlastníci
zabezpečeného obsahu („vlastníci zabezpečeného
obsahu“) môžu požiadať spoločnosť Microsoft o
zrušenie práv softvéru WM-DRM na získavanie
nových licencií na kopírovanie, zobrazovanie alebo
prehrávanie zabezpečeného obsahu. Zrušenie
nezmení spôsobilosť softvéru WM-DRM na
prehrávanie nechráneného obsahu. Zoznam
zrušeného softvéru WM-DRM sa odosiela do vášho
zariadenia pri každom preberaní licencie pre
zabezpečený obsah z internetu alebo z počítača.
Spoločnosť Microsoft môže v súlade s touto
licenciou preberať zoznamy zrušených položiek do
vášho zariadenia v mene vlastníkov zabezpečeného
obsahu.
• Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the “Software”), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Program ©2010 Sony Corporation
Dokumentácia ©2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising