Sony | VPCEH1C5E | Sony VPCEH1C5E Sprievodca riešením problémov

 Vytvorenie Média pre
obnovenie systému
Úvod
Sprievodca obnovou,
zálohovaním
a odstraňovaním porúch
Informácie o obnovení
Čo je obnovenie?
Obnovenie je proces obnovy pôvodných
výrobných nastavení počítača.
Nastavenia počítača možno obnoviť dvoma
spôsobmi:
z Média pre obnovenie systému,
z oblasti na obnovenie.
Kedy mám obnoviť nastavenia?
Ak je počítač nestabilný.
Ak je počítač infikovaný počítačovým vírusom.
Ak má počítač problémy, ktoré nemožno vyriešiť
Médium pre obnovenie systému
vytvorte ihneď po inštalácii.
Oblasť na obnovenie vo vstavanom úložnom
zariadení obsahuje údaje na obnovenie systému
a aplikácií. Údaje v tejto oblasti nemožno bežným
spôsobom upraviť ani odstrániť. Existuje však
komerčne dostupný softvér, ktorý je určený na
tento účel.
Prečo mám vytvoriť Médium pre
obnovenie systému?
Médiá pre obnovenie systému sa používajú na
obnovu pôvodných výrobných nastavení počítača.
Ak sa systém Windows nespustí a odstránili ste
oblasť na obnovenie, nastavenia budete musieť
obnoviť pomocou Média pre obnovenie systému.
Médium pre obnovenie systému vytvorte, hneď
ako je počítač pripravený na použitie.
podľa postupov na odstránenie porúch.
Ak ste omylom naformátovali jednotku C:.
Informácie o zálohovaní
Ktorý softvér mám použiť na údržbu
a obnovenie nastavení počítača?
Čo je proces zálohovania?
Použite nasledujúci softvér.
VAIO Care
Vytvorenie Média pre obnovenie systému
Kontrola hardvéru počítača
Záchrana VAIO Care
Záchrana (zálohovanie) údajov
Obnovenie nastavení počítača
Vymazanie všetkých údajov zo vstavaného
úložného zariadenia
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie
VAIO Care a nástroja Záchrana VAIO Care.
4 Kliknite na položku Obnovenie & Navrátenie
Čo je oblasť na obnovenie?
Pri procese zálohovania sa vytvorí záložná kópia
údajov nachádzajúcich sa vo vstavanom úložnom
zariadení a uloží sa na inom mieste.
Ako Médium pre obnovenie systému nemôžete
použiť disky Blu-ray Disc™, DVD-RAM, CD-R
a CD-RW.
Ako Médium pre obnovenie systému možno
použiť optické disky a disk USB flash. Odporúča
sa však používať optické disky, napríklad disky
DVD-R, pretože údaje na disku USB flash môžete
náhodne odstrániť.
Počet potrebných diskov, typy použiteľných médií
a požadovaná kapacita disku USB flash sa zobrazia
počas vytvárania Médií pre obnovenie systému.
1 Pripojte počítač na Internet a pomocou softvéru
VAIO Update prevezmite a nainštalujte
najnovšie aktualizácie.
2 Ak Médiá pre obnovenie systému (optické
disky) vytvárate v modeli bez vstavanej optickej
jednotky, pripojte k počítaču aj k sieťovému
napájaciemu zdroju externú optickú jednotku
(nie je súčasťou dodávky).
3 Kliknite na tlačidlo Štart
, položky Všetky
programy a VAIO Care.
Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských
kont, kliknite na tlačidlo Áno.
systému do posledného nastavenia, vyberte
položku Obnovenie systému a potom kliknite
na položku Vytvoriť médium pre obnovenie
systému.
5 Dôkladne si prečítajte pokyny na obrazovke
a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zobrazenie aktuálneho stavu postupu môže chvíľu
trvať.
Počas vytvárania Médií pre obnovenie systému
nevysúvajte ani neodpájajte médiá, pretože by
sa ich vytváranie nemuselo podariť.
Médium pre obnovenie systému uchovávajte na
bezpečnom mieste.
Pomocou niektorých diskov USB flash sa Médium
pre obnovenie systému nemusí dať vytvoriť. Ďalšie
informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie VAIO
Care.
Obnovenie nastavení
počítača
Pri obnovovaní pôvodných výrobných nastavení počítača postupujte podľa niektorého zo spôsobov
obnovenia uvedených nižšie.
Obnovením nastavení počítača odstránite všetky údaje uložené vo vstavanom úložnom zariadení.
Obnovenie z oblasti na
obnovenie
Obnovenie z Média pre
obnovenie systému
Modely vybavené tlačidlom ASSIST
1 Ak nastavenia počítača obnovujete z Médií pre
1 Kým je počítač vypnutý, stlačením tlačidla
ASSIST spustite nástroj Záchrana VAIO Care.
Ak sa zobrazí okno výberu zobrazovaného
jazyka, vyberte požadovaný jazyk a kliknite
na tlačidlo OK.
2 Kliknite na položku Spustiť sprievodcu
obnovením.
Ak chcete vykonať vlastné obnovenie,
vyberte položku Nástroje a kliknite na
položku Spustiť pokročilého sprievodcu
obnovou.
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Modely bez tlačidla ASSIST
1 Zapnite počítač a skôr než zmizne obrazovka
s logom VAIO, niekoľkokrát stlačte kláves F10.
Ak sa zobrazí okno Edit Boot Options,
stlačte kláves Enter.
Prečo mám zálohovať údaje?
V dôsledku neočakávaných udalostí alebo
počítačových vírusov môžete prísť o rôzne údaje
uložené vo vstavanom úložnom zariadení. Na
obnovenie stratených údajov sa vyžaduje ich
záložná kópia.
Dôrazne sa odporúča, aby ste údaje pravidelne
zálohovali.
Ak ste v počítači prihlásení ako bežný používateľ,
môže sa zobraziť výzva na zadanie
správcovského mena a hesla.
Ak sa zobrazí okno výberu zobrazovaného
jazyka, vyberte požadovaný jazyk a kliknite
na tlačidlo OK.
2 Vyberte položku Spustiť sprievodcu
obnovením.
Ak chcete vykonať vlastné obnovenie,
vyberte položku Nástroje a kliknite na
položku Spustiť pokročilého sprievodcu
obnovou.
4-272-832-91 (1) © 2011 Sony Corporation Printed in China
3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
obnovenie systému (optických diskov) v modeli
bez vstavanej optickej jednotky, pripojte
k počítaču aj k sieťovému napájaciemu zdroju
externú optickú jednotku (nie je súčasťou
dodávky).
2 Kým je počítač v štandardnom režime, vložte
optický disk do optickej jednotky alebo pripojte
disk USB flash k portu USB na počítači.
3 Vypnite počítač a potom ho znova zapnite.
4 Ak používate externú optickú jednotku alebo
disk USB flash, niekoľkokrát stlačte kláves F11,
skôr než zmizne obrazovka s logom VAIO.
Zobrazí sa okno Správca zavádzania systému
Windows.
5 Stlačením klávesu  alebo  vyberte položku
Start VAIO Care Rescue a stlačte kláves Enter.
Ak sa zobrazí okno výberu zobrazovaného
jazyka, vyberte požadovaný jazyk a kliknite na
tlačidlo OK.
6 Vyberte položku Spustiť sprievodcu
obnovením.
Ak chcete vykonať vlastné obnovenie, vyberte
položku Nástroje a kliknite na položku Spustiť
pokročilého sprievodcu obnovou.
7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Otočte na zadnú stranu.
Odstraňovanie
porúch
Zálohovanie
a obnovenie údajov
Zálohovanie a obnovenie
údajov, ak možno spustiť
systém Windows
Ak možno spustiť systém Windows, zálohujte
a obnovujte údaje pomocou funkcií systému
Windows. Ak chcete použiť príslušné funkcie,
kliknite na tlačidlo Štart a položky Ovládací
panel, Systém a zabezpečenie a Zálohovanie
a obnovenie.
Zálohovanie a obnovenie
údajov, ak nemožno
spustiť systém Windows
Ak systém Windows nemožno spustiť, zálohujte
údaje pomocou nástroja Záchrana VAIO Care.
Ak chcete obnoviť súbory zálohované pomocou
nástroja Záchrana VAIO Care, použite VAIO
Nástroj na obnovu údajov.
Obnovenie údajov
pomocou bodu
obnovenia
Bod obnovenia umožňuje obnoviť predchádzajúci
stav počítačového systému platný v čase, keď sa
vytvoril bod obnovenia. Bod obnovenia sa zvyčajne
vytvára automaticky, napríklad pri inštalácii
softvérového ovládača. Odporúča sa však, aby ste
pred inštaláciou softvéru alebo softvérových
ovládačov v počítači vytvorili bod obnovenia
manuálne v okne Ovládací panel.
Spôsob obnovenia systémových
súborov pomocou bodu obnovenia,
ak nemožno spustiť systém Windows
Ak máte problémy s ovládaním počítača
1 Postupujte podľa krokov č. 1 až 4 postupu
 Prečítajte si informácie o odstraňovaní porúch v tejto časti alebo v elektronickej Príručke používateľa.
 Spustite aplikáciu VAIO Care a vykonajte potrebné operácie.
 Navštívte webovú lokalitu technickej podpory počítačov VAIO online.
„Obnovenie z média pre obnovenie systému“
v časti Obnovenie nastavení počítača na
prednej strane.
2 Stlačením klávesu  alebo  vyberte položku
Opraviť systém Windows 7 a stlačte kláves
Enter.
3 Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na
tlačidlo Ďalej.
Ak nie je vybraté správne rozloženie klávesnice,
pravdepodobne nebudete môcť správne zadať
heslo.
4 Vyberte svoj operačný systém a kliknite na
tlačidlo Ďalej.
Ak ste zmenili súbory zálohované pomocou
funkcie zálohovania systému Windows,
zálohujte ich pomocou softvéru Záchranné
údaje.
5 Kliknite na položku Obnovovanie systému.
Zobrazí sa okno Obnovovanie systému.
6 V okne Obnovenie systému kliknite na položku
Otvoriť obnovovanie systému.
7 Ak sa v okne Obnovovanie systému zobrazí
možnosť Vybrať iný bod obnovenia, vyberte
ju a kliknite na tlačidlo Ďalej.
V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Ďalej.
8 Vyberte príslušný bod obnovenia a kliknite na
tlačidlo Ďalej.
9 Kliknutím na tlačidlo Dokončiť potvrďte bod
obnovenia.
Ak sa zobrazí okno s výzvou na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač.
Skôr než sa obrátite priamo na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory
spoločnosti Sony, prípadne na miestneho predajcu výrobkov značky Sony, vyskúšajte tieto návrhy.
Problémy s obnovením
Bežné problémy
Nemôžem obnoviť nastavenia
počítača z oblasti na obnovenie
Počítač sa nespustí
Ak ste použili softvér na úpravu oblasti na
obnovenie, nainštalovali iný než vopred
nainštalovaný operačný systém alebo naformátovali
vstavané úložné zariadenie bez použitia softvéru
Záchrana VAIO Care, obnovte nastavenia počítača
z Média pre obnovenie systému.
je pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju.
V čase dodávky je vypínač alebo spínač
napájania neaktívny, až kým počítač nepripojíte
k sieťovému napájaciemu zdroju.
Skontrolujte, či je počítač bezpečne pripojený
k napájaciemu zdroju a zapnutý a či svieti
indikátor napájania.
Skontrolujte, či je batéria správne vložená
a nabitá.
Odpojte všetky pripojené zariadenia USB
a reštartujte počítač.
Vyberte všetky prídavné pamäťové moduly,
ktoré ste zapojili od zakúpenia počítača,
a reštartujte počítač.
Ak je počítač pripojený k rozvodke alebo
záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je
rozvodka alebo záložný zdroj pripojený
k napájaciemu zdroju a zapnutý.
Odpojte napájací kábel alebo sieťový adaptér
a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút.
Batériu vložte späť, pripojte napájací kábel
alebo sieťový adaptér a potom zapnite počítač.
Poruchu počítača môže spôsobovať
kondenzácia. V takom prípade počítač
nepoužívajte aspoň jednu hodinu.
Skontrolujte, či používate dodaný napájací
kábel alebo sieťový adaptér značky Sony.
Ak používate externý displej, skontrolujte, či je
pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý.
Nemôžem vytvoriť Médium pre
obnovenie systému
Vyskúšajte nasledujúce návrhy:
1 Reštartujte počítač. Potom skúste znova
vytvoriť Médium pre obnovenie systému.
2 Pomocou softvéru VAIO Update prevezmite
a nainštalujte najnovšie aktualizácie.
Vyskúšajte iné spoľahlivé médiá.
Nemôžem dokončiť proces
obnovenia
Od počítača odpojte všetky nepotrebné externé
zariadenia.
Vyskúšajte nasledujúce návrhy:
Skontrolujte stav Média pre obnovenie
systému. Ak používate optické disky,
skontrolujte, či nie sú znečistené alebo
poškodené. Ak sú disky znečistené, vyčistite
ich a skúste nastavenia počítača obnoviť
znova.
Ak nastavenia počítača nemôžete obnoviť
z oblasti na obnovenie, reštartujte ho a znova
ho obnovte z oblasti na obnovenie alebo
použite Médium pre obnovenie systému.
Ak nastavenia počítača nemôžete obnoviť
pomocou disku USB flash, pripojte disk
k inému portu USB na počítači a skúste
nastavenia počítača obnoviť znova.
Ak problém pretrváva, ďalšiu pomoc vyhľadajte
na webovej lokalite technickej podpory
počítačov VAIO online.
Ak počítač používate prvýkrát, skontrolujte, či
Zelený indikátor napájania svieti,
ale obrazovka zostáva zhasnutá
Niekoľkonásobným stlačením klávesov
Alt+F4 zatvorte okno aplikácie. Mohla sa
vyskytnúť chyba aplikácie.
Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na
šípku vedľa tlačidla Vypnúť
a na
položku Reštartovať.
Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač
alebo posuňte a aspoň štyri sekundy podržte
spínač napájania, čím sa počítač vypne.
Odpojte napájací kábel alebo sieťový adaptér
a minimálne päť minút nechajte počítač v stave
nečinnosti. Potom opäť pripojte napájací kábel
alebo sieťový adaptér a zapnite počítač.
Vypnutie počítača pomocou klávesov
Ctrl+Alt+Delete, vypínača alebo spínača
napájania môže spôsobiť stratu neuložených
údajov.
Indikátor nabíjania rýchlo bliká
a počítač sa nespúšťa
Problémom môže byť nesprávne vložená
batéria. Ak chcete tento problém vyriešiť,
vypnite počítač a vyberte batériu. Potom
batériu vložte do počítača. Podrobné informácie
nájdete v elektronickej Príručke používateľa.
Ak problém pretrváva, znamená to, že vložená
batéria nie je kompatibilná.
Vyberte batériu a obráťte sa na autorizované
servisné stredisko alebo stredisko technickej
podpory spoločnosti Sony. Informácie, kde
nájdete najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú
uvedené v elektronickej
Príručke používateľa.
Zobrazí sa hlásenie
o nekompatibilite alebo nesprávnom
vložení batérie a počítač prejde do
režimu dlhodobého spánku
Pozrite si odpovede uvedené v časti „Indikátor
nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nespúšťa“.
Systém Windows neprijme moje
heslo a zobrazí sa hlásenie: Enter
Onetime Password
Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo na
spustenie počítača, zobrazí sa hlásenie Enter
Onetime Password a systém Windows sa nespustí.
Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač
alebo posuňte a aspoň štyri sekundy podržte
spínač napájania, čím zhasne indikátor napájania.
Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte
a zadajte správne heslo.
V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. Pred
zadaním hesla preto skontrolujte aktuálny režim
veľkosti písmen.
Nedokážem si spomenúť na heslo
na spustenie počítača
Ak ste zabudli heslo na spustenie počítača, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko alebo
stredisko technickej podpory spoločnosti Sony.
Táto služba je spoplatnená.
Download PDF

advertising