Sony | VPCCW1S1E | Sony VPCCW1S1E Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Úvodné kroky
Kontrola
dodaných
položiek
1
Sieťový adaptér
Napájací kábel
2
V loženie
batérie
1Poistku batérie LOCK posuňte smerom
dovnútra.
2Batériu zasuňte uhlopriečne do otvoru
a zatlačte ju nadol.
Poistku
batérie LOCK posuňte smerom von.
3
3
Pripojenie
sieťového
adaptéra
Napájací kábel zapojte do sieťového adaptéra
a sieťovej zásuvky. Potom kábel sieťového
adaptéra zapojte do počítača.
4
Zapnutie
1Zodvihnite veko obrazovky LCD.
2Stlačte a podržte vypínač, kým sa nerozsvieti
indikátor napájania.
1Kliknite na tlačidlo Štart
, položky
Všetky programy a VAIO Documentation.
2Otvorte priečinok so svojím jazykom.
3Vyberte príručku, ktorú si chcete prečítať.
Ďalšie informácie nájdete aj na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
Kliknite na tlačidlo Štart a položku Pomoc a technická podpora alebo naraz stlačte kláves
s logom systému Microsoft Windows a kláves F1.
Batéria
English
5
Vyhľadanie
Príručky
používateľa
Na začiatku používania nechajte sieťový adaptér
zapojený do počítača, aby sa batéria plne nabila.
Vzhľad počítača na ilustráciách použitých v tomto
dokumente sa môže odlišovať od vzhľadu vášho modelu.
Upozornenie
Prvé spustenie počítača trvá niekoľko minút.
Kým sa nezobrazí okno nastavení, nemusíte
vykonávať žiadne úkony.
Typový rad VPCCW1
Domovská stránka technickej podpory počítačov VAIO
http://www.vaio-link.com
Konkrétne funkcie a parametre sa môžu líšiť a podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
4-160-965-21 (1) © 2009 Sony Corporation Printed in China
Ďalšie kroky
Aktualizácia počítača
Preberaním aktualizácií z lokalít
Windows Update a VAIO Update
aktualizujte svoj počítač, aby pracoval
efektívnejšie a bezpečnejšie.
Kliknite na tlačidlo Štart , položky
Všetky programy a Windows Update alebo VAIO Update.
Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali
preberať aktualizácie.
Vytvorenie diskov
obnovenia
Disky obnovenia vytvorte okamžite, aby ste
v prípade zlyhania systému mohli obnoviť
výrobné nastavenia počítača.
Bližšie informácie nájdete v dodanej príručke
Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch.
Disky obnovenia sa nedodávajú spolu s počítačom.
Môžete si ich však zakúpiť. Na stránke www.vaio-link.com nájdete kontaktné
údaje pre svoju krajinu alebo oblasť.
Registrácia počítača
Registrujte svoj počítač online na nasledujúcej
adrese URL:
http://www.vaio.eu/register/
Aktivácia funkcie
rýchleho prístupu na web
Pomocou funkcie rýchleho prístupu na web
sa môžete pripájať na Internet bez spúšťania
operačného systému Windows.
1Kým je počítač vypnutý, stlačte tlačidlo WEB.
2Postupujte podľa pokynov Sprievodcu
úvodným nastavením.
Ďalšie informácie získate kliknutím na ikonu
nachádzajúcu sa v pravom dolnom rohu obrazovky,
ktorá sa zobrazí pri používaní funkcie rýchleho
prístupu na web.
Tipy týkajúce sa manipulácie a starostlivosti
V záujme ochrany a predĺženia životnosti vašej investície odporúčame, aby ste dodržiavali nasledujúce pokyny.
Manipulácia s obrazovkou LCD
Neklaďte ťažké predmety na vrchnú časť počítača ani
nevyvíjajte tlak na zatvorené veko.
Starostlivosť o pevný disk
Nehýbte počítačom, kým je zapnutý, zapína sa alebo sa
vypína.
Poškodenie tekutinami
Nedovoľte, aby počítač prišiel do styku s tekutinami.
Vetranie
Počítač umiestňujte na tvrdé povrchy, napríklad na stôl.
Na ochladenie je dôležitá správna cirkulácia vzduchu
okolo vetracích otvorov.
Sieťový adaptér
Nevyvíjajte tlak na kábel sieťového adaptéra pripojený
k počítaču.
Tipy týkajúce sa ergonomiky a bezpečnostné
opatrenia nájdete v Príručke používateľa a na stránke
http://www.vaio-link.com/ergonomics_and_safety.
Let’s get started
1
C heck supplied items
AC adapter
2
I nstall battery pack
1Slide the battery LOCK switch inward.
2Slide the battery pack diagonally into the
battery compartment and push down.
Slide
the battery LOCK switch outward.
3
3
C onnect AC adapter
Plug the power cord into the AC adapter and
then into an AC outlet. Then plug the AC
adapter cable into your computer.
4
Power on
1Lift the LCD screen lid.
2Press the power button until the power
indicator light turns on.
Power cord
5
L ocate User Guide
1Click Start
, All Programs, and
VAIO Documentation.
2Open the folder for your language.
3Select the guide you want to read.
Refer also to Windows Help and Support for more
information.
Click Start and Help and Support, or press the
Microsoft Windows and F1 keys simultaneously.
Battery pack
Slovenčina
Be sure to connect the AC adapter to your computer
when using it for the first few times to ensure the
battery becomes fully charged.
The illustrations in this document may appear
different from your model.
Attention
Your computer takes a few minutes for the
first startup. No action is required until the
setup window appears.
VPCCW1 Series
VAIO Support Homepage
http://www.vaio-link.com
Features and specifications may vary and are subject to change without notice.
What to do next
Update your computer
Keep your computer updated by
downloading updates from
Windows Update and VAIO Update, so that
your computer can run more efficiently and
securely.
Click Start , All Programs,
Windows Update or VAIO Update.
Your computer must be connected to the Internet to
download the updates.
Create your recovery
discs
Create your own recovery discs immediately,
so that you can restore your computer to
factory-installed settings in case of a system
failure.
For details, refer to the supplied
Recovery and Troubleshooting Guide.
Recovery discs are not provided with your computer.
Recovery discs can be purchased. Visit www.vaio-link.com for the contact details of your
country/area.
Register your
Activate the Quick
Register your computer online at the
following URL:
http://www.vaio.eu/register/
With the Quick Web Access function, you can
access the Internet without launching the
Windows operating system.
computer
Web Access function
1Press the WEB button while your
computer is off.
2Follow the instructions in the initial setup
wizard.
For more information, click the icon located at
the lower right corner of the screen displayed
when using the Quick Web Access function.
Care & Handling Tips
To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.
LCD Handling
Avoid placing heavy objects on top of your computer or
exerting pressure on its lid when closed.
HDD Care
Avoid moving your computer while it is turned on or in
the process of powering on or shutting down.
Liquid Damage
Prevent liquids from coming into contact with your
computer.
Ventilation
Place your computer on hard surfaces, such as a desk or
table. Proper air circulation around vents is important to
reduce heat.
AC Adapter
Do not put stress on the AC adapter cable connected to
your computer.
Read the User Guide for ergonomic tips and safety precautions, and check http://www.vaio-link.com/ergonomics_and_safety.
Download PDF

advertising