Sony | VPCEB4B4E | Sony VPCEB4B4E Záručné dokumenty

CZ
Obsah
Mezinárodní program ENERGY STAR pro kancelářské
vybavení ..............................................................................5
Průvodce předpisy a bezpečnostní informace....................6
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN .................13
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WWAN................15
Průvodce předpisy pro technologii BLUETOOTH .............16
Záruka................................................................................17
Odborná pomoc společnosti Sony....................................23
SK
Obsah
Informácie o medzinárodnom programe ENERGY STAR
pre kancelársku techniku ..................................................27
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi ............................28
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN .....................35
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN ....................37
Regulačná príručka k pripojeniu BLUETOOTH .................38
Záruka................................................................................39
Služby technickej podpory spoločnosti Sony ...................45
3
Mezinárodní program ENERGY STAR pro kancelářské vybavení
Mezinárodní program ENERGY STAR
pro kancelářské vybavení
CZ
Následující informace platí pouze pro výrobky splňující podmínky programu ENERGY STAR.
Společnost Sony jako partner programu ENERGY STAR určila, že tento výrobek splňuje
pravidla programu ENERGY STAR pro energetickou efektivitu.
Mezinárodní program ENERGY STAR pro kancelářské vybavení je mezinárodní program
podporující úspory energie při používání počítačů a kancelářského vybavení. Program
podporuje vývoj a zavádění výrobků s funkcemi, které efektivně snižují spotřebu energie.
Podrobnější informace o programu ENERGY STAR najdete na následujících webových
serverech:
❑ http://www.energystar.gov (USA)
❑ http://www.eu-energystar.org (Evropa)
Tento počítač je vyroben v souladu se standardy programu ENERGY STAR a nabízí
následující nastavení pro úspory energie (platí pro počítače napájené ze střídavé sítě):
❑ Automatické vypínání podsvícení displeje LCD po přibližně 10 minutách neaktivity.
❑ Automatický přechod do úsporného režimu po přibližně 30 minutách neaktivity.
Do normálního režimu počítač vrátíte stisknutím libovolného tlačítka.
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou v USA registrované značky.
5
Průvodce předpisy a bezpečnostní
informace
Informace o počítači VAIO
Bezpečnostní informace
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
6
Varování: Tento přístroj musí být uzemněn. (Výjimkou jsou výrobky s dvojkolíkovou
zástrčkou.)
Vypnutím počítače vypínačem neodpojíte počítač od sítě. Chcete-li počítač zcela odpojit,
odpojte adaptér střídavého napětí nebo napájecí kabel ze zásuvky. Zásuvka musí být
nainstalována blízko zařízení a musí být snadno přístupná.
Otevření nebo demontáž skříně počítače nebo kteréhokoli příslušenství z jakéhokoli
důvodu může způsobit škody, které nejsou kryty zárukou.
Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň. Servisní zásahy smějí
provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
Chcete-li zabránit riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte počítač
ani žádné příslušenství dešti nebo vlhkosti.
Kovové svorky akumulátoru nezkratujte ani je nevystavujte působení tekutin, například
vody, kávy nebo džusu.
Vyhýbejte se umístění na přímém slunečním světle nebo u topidel. Vnitřní přehřátí by
mohlo vést k požáru nebo poškození počítače.
Když je počítač spuštěn, nezakrývejte větrací otvory.
Zakrytím větracích otvorů omezíte cirkulaci vzduchu, což může způsobit přehřátí,
deformaci počítače, havárii nebo požár.
Dodržováním následujících opatření zajistěte dostatečné větrání a normální, spolehlivý
provoz.
❑ Počítač nepoužívejte na látkovém povrchu jako jsou například pokrývky, potahy
nebo deky, v blízkosti závěsů, které mohou zablokovat větrací otvory počítače,
ani na prašném povrchu. Počítač vždy používejte na plochém povrchu.
❑ Počítač ani adaptér střídavého napětí nepoužívejte, když jsou pokryty látkou nebo
zabaleny do látky. Adaptér střídavého napětí musí pracovat v čistém prostředí.
❑ Před uložením do tašky nebo pouzdra počítač vypněte a zkontrolujte, zda zhasne
kontrolka napájení.
Než počítač uchopíte, nechejte ho zchladit. Povrch v okolí větracích otvorů může být
extrémně horký.
Používání počítače přímo na klíně není doporučeno. Teplota spodní části počítače může
během běžného provozu vzrůst a po delším působení může způsobit nepohodlí nebo
popálení.
Nepokládejte si adaptér střídavého napětí na kůži. Když se adaptér střídavého napětí
zahřeje a způsobuje nepohodlí, zabraňte jeho kontaktu s tělem.
Průvodce předpisy a bezpečnostní informace
❑
❑
Tento přístroj je určen i pro napájení výpočetních systémů s napětím 230 V mezi fázemi
(pro zákazníky v Norsku).
Pokud zařízení umístíte velmi blízko k zařízením vyzařujícím elektromagnetické záření,
může docházet ke zkreslení obrazu a zvuku.
CZ
Prohlížení 3D obrázků
Některé osoby mohou při sledování trojrozměrného videa nebo používání stereoskopického
3D softwaru pociťovat potíže (například zvýšenou námahu očí, únavu nebo nevolnost).
Společnost Sony doporučuje, aby osoby sledující 3D video nebo používající stereoskopický
3D software zařazovaly pravidelné přestávky. Délka a frekvence nutných přestávek závisí na
konkrétních osobách. Musíte zjistit, co funguje nejlépe. Pokud pociťujete potíže, přestaňte
sledovat 3D video nebo používat stereoskopický 3D software až do chvíle, kdy potíže odezní;
pokud si myslíte, že je to nutné, obraťte se na lékaře.
Přečtěte si také příručky k jakémukoli jinému zařízení nebo softwaru používanému s tímto
počítačem.
Zrak malých dětí (především do šesti let věku) se stále vyvíjí. Než malým dětem povolíte
sledování 3D videa nebo používání stereoskopického 3D softwaru, poraďte se s lékařem
(například pediatrem nebo očním lékařem). Na dodržování uvedených doporučení dětmi
musejí dohlížet dospělí.
Pouze pro notebooky VAIO
Zjistěte si omezení leteckých společností pro práci s bezdrátovými funkcemi a dodržujte je.
Pokud letecká společnost používání bezdrátových funkcí zakazuje, vypněte ještě před
nástupem do letadla přepínač WIRELESS.
Rádiové vlny mohou způsobit selhání zařízení v letadle a vážné nehody.
7
Upozornění k laserovým zařízením
Optická jednotka počítače je klasifikována jako CLASS 1 LASER PRODUCT a splňuje
bezpečnostní normu pro laserová zařízení IEC/EN 60825-1.
Pozor – Opravy a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze autorizovaní technici
společnosti Sony. Nesprávné používání a opravy mohou vést k ohrožení bezpečnosti.
Pozor – Jiné ovládání nebo nastavování nebo vykonávání postupů než je uvedeno v této
příručce může vést k nebezpečnému vystavení záření.
Integrované optické jednotky
Pozor – při otevření skříně působí viditelné i neviditelné laserové záření třídy 3B.
Nevystavujte se působení paprsku.
-
Maximální výkon: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Rozbíhavost paprsku: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Délka pulsu: Stálá vlna
Řady VPCSA a VPCSB s jednotkou DVD SuperMulti
Tyto modely jsou klasifikovány jako CLASS 1 LASER PRODUCTS a splňují bezpečnostní
normu pro laserová zařízení IEC/EN 60825-1(2007).
Pozor – při otevření skříně působí viditelné i neviditelné laserové záření třídy 3B.
Nevystavujte se působení paprsku.
Maximální výkon: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Rozbíhavost paprsku: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Délka pulsu: Stálá vlna
Pozor – Opravy a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze autorizovaní technici
společnosti Sony. Nesprávné opravy a používání mohou vést k ohrožení bezpečnosti.
Pozor – Jiné ovládání nebo nastavování nebo vykonávání postupů než je uvedeno v této
příručce může vést k nebezpečnému vystavení záření.
Štítek CLASS 1 je umístěn na spodní straně notebooku u čísla modelu.
-
Varovný štítek CLASS 3B je umístěn na zadní části přihrádky optické jednotky.
8
Průvodce předpisy a bezpečnostní informace
Počítače VAIO s bezdrátovou myší VGP-WMS30
Tato myš je klasifikována jako výrobek CLASS 1 LASER PRODUCT a splňuje bezpečnostní
normu pro laserová zařízení IEC/EN 60825-1(2007).
CZ
Pozor – Opravy a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze autorizovaní technici
společnosti Sony. Nesprávné opravy a používání mohou vést k ohrožení bezpečnosti.
Pozor – Jiné ovládání nebo nastavování nebo vykonávání postupů než je uvedeno v této
příručce může vést k nebezpečnému vystavení záření.
Na spodní straně zařízení najdete tuto nálepku.
Notebooky a stolní počítače VAIO s adaptéry střídavého napětí
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Notebooky VAIO jsou určeny pouze k provozu s pravými akumulátory Sony. Proto
používejte pouze pravé akumulátory Sony. Zaručují bezpečnou práci s notebooky VAIO.
Důrazně také doporučujeme používat pravé adaptéry střídavého napětí Sony dodávané
k počítačům VAIO.
Tento adaptér střídavého napětí je určen výhradně pro výrobky VAIO. Nepoužívejte
ho k jiným účelům. Pokud je napájecí kabel adaptéru střídavého napětí dodaného
s počítačem vybaven třívodičovou zástrčkou, ujistěte se, že je elektrická síť řádně
uzemněna.
Chcete-li počítač zcela odpojit ze síťové zásuvky, odpojte z ní adaptér střídavého napětí.
Zásuvka musí být nainstalována blízko zařízení a musí být snadno přístupná.
Konektory i.LINK, PC Card, konektor monitoru a konektor DVI (pokud jsou
nainstalovány) nejsou při použití omezeného zdroje napájeny.
Chcete-li zabránit možnému poškození a riziku vzplanutí počítače během přepravy,
nasaďte na správná místa všechny dodané kryty konektorů a patic a zajistěte
akumulátor v přihrádce.
Ministerstvo dopravy USA nedávno zveřejnilo nové předpisy pro cesty do a z USA
s lithiovými a lithium iontovými akumulátory.
Podrobné informace najdete na adrese
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Pouze pro stolní počítače VAIO
❑
❑
❑
❑
❑
Stolní počítače VAIO jsou určeny pouze pro používání v budovách.
S některými modely je dodáváno několik napájecích kabelů pro jednotlivé země.
Použijte napájecí kabel určený pro zásuvky používané ve vaší zemi.
Chcete-li stolní počítač VAIO zcela odpojit od napájení, odpojte napájecí kabel.
Zásuvka musí být nainstalována blízko zařízení a musí být snadno přístupná.
Konektory i.LINK, PC Card, konektor monitoru a konektor DVI (pokud jsou
nainstalovány) nejsou při použití omezeného zdroje napájeny.
9
Informace podle předpisů
Společnost Sony tímto prohlašuje, že výrobek (ať je s ním dodávána bezdrátová sada či
nikoli) vybavený bezdrátovou klávesnicí, myší nebo přijímačem je v souladu s podstatnými
požadavky a dalšími odpovídajícími ustanoveními evropské směrnice 1999/5/ES.
Kopii prohlášení o shodě (DoC) se směrnicí o rádiových a telekomunikačních koncových
zařízeních najdete na následující adrese: http://www.compliance.sony.de/
Tento výrobek splňuje normu EN 55022 třídy B a normu EN 55024 pro používání
v následujících oblastech: obytné, komerční a lehký průmysl.
Tento výrobek byl testován a splňuje limity uvedené ve směrnici o elektromagnetickém
rušení při použití připojovacích kabelů o maximální délce 3 metry.
Stolní počítače VAIO s bezdrátovou sadou
Podmínky používání
V Norsku není používání tohoto rádiového zařízení povoleno v oblasti o poloměru 20 km
od centra města Ny-Ålesund na souostroví Špicberky.
Opatření při práci a likvidaci
10
❑
Akumulátor
❑ Při nesprávné výměně hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte je pouze za
akumulátory stejného nebo ekvivalentního typu doporučeného výrobcem.
Použité akumulátory likvidujte podle pokynů výrobce.
❑ Při nesprávném používání může akumulátor použitý v tomto zařízení znamenat
nebezpečí požáru nebo chemického popálení.
❑ Akumulátory nerozbíjejte, nedemontujte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte.
❑ Použité baterie neprodleně a řádně likvidujte.
❑ Udržujte mimo dosah dětí.
❑ Kovové svorky akumulátoru nezkratujte ani je nevystavujte působení tekutin,
například vody, kávy nebo džusu.
❑ Nepoužívejte poškozené ani prosakující lithium iontové akumulátory.
❑ V některých oblastech může být likvidace lithium iontových akumulátorů se
směsným nebo průmyslovým odpadem zakázána. Používejte vhodný veřejný
sběrný systém.
❑
Interní zálohovací baterie pro paměť
Tento výrobek VAIO je vybaven interní zálohovací baterií, jejíž výměna se během
životnosti výrobku nepředpokládá. Pokud je baterii třeba vyměnit, obraťte se na
autorizované středisko Sony pro servis a podporu.
Průvodce předpisy a bezpečnostní informace
❑
Baterie AA
❑ V závislosti na modelu může být některé příslušenství napájeno bateriemi AA
dodanými s počítačem VAIO. Návod k instalaci baterií najdete v příručce.
❑ Nepoužívejte poškozené ani prosakující baterie.
❑ Při nesprávném dobíjení, odhození do ohně, kombinaci s jinými typy baterií nebo
nesprávné instalaci mohou baterie vybuchnout nebo prosakovat.
❑ Při nesprávném používání mohou baterie znamenat nebezpečí požáru nebo
chemického popálení.
❑ Baterie nedemontujte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte.
❑ Použité baterie neprodleně a řádně likvidujte.
❑ Udržujte mimo dosah dětí.
❑ Kovové svorky baterií nezkratujte ani je nevystavujte působení tekutin, například
vody, kávy nebo džusu.
❑ Po ukončení životnosti baterie řádně zlikvidujte.
❑ V některých oblastech může být likvidace baterií se směsným nebo průmyslovým
odpadem zakázána. Používejte vhodný veřejný sběrný systém.
CZ
11
Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by
s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku.Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Likvidace starých baterií a akumulátorů (platí pro Evropskou unii
a další evropské země se samostatnými sběrnými systémy)
Na bateriích nebo na obalech může být uveden některý
z těchto symbolů. Znamenají, že baterie dodané s tímto
výrobkem nejsou považovány za směsný odpad.
Na některých bateriích může být tento symbol doplněn
chemickou značkou. Značky rtuti (Hg) nebo olova (Pb)
jsou přidány v případech, kdy baterie obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
nebo
Zajištěním řádné likvidace těchto baterií zabráníte možným negativním důsledkům pro
životní prostředí a zdraví osob, které by hrozily po nesprávné likvidaci baterie. Recyklování
materiálů pomáhá zachovat přírodní zdroje.
U výrobků, které kvůli bezpečnosti, výkonu nebo integritě dat vyžadují trvalé připojení
k interní baterii, smějí takovou baterii vyměňovat pouze kvalifikovaní pracovníci.
Chcete-li zajistit řádné zpracování baterií, odevzdejte výrobek na konci životnosti na
příslušné sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
U všech ostatních baterií si přečtěte část o bezpečném vyjmutí baterie z výrobku. Baterii
odevzdejte na příslušném sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie či akumulátoru zjistíte na
místních úřadech, ve firmě pro likvidaci směsného odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Tento výrobek vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Autorizovaným zástupcem pro oblasti elektromagnetického rušení a bezpečnosti výrobku
je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
S dotazy na servis a záruku se obracejte na adresy uvedené v samostatných servisních
a záručních dokladech.
12
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN
Průvodce předpisy pro bezdrátové
sítě WLAN
CZ
(pouze pro modely s integrovanými funkcemi bezdrátových sítí WLAN)
Bezdrátové sítě WLAN – Informace podle předpisů
Výrobek bezdrátové sítě WLAN je rádiové zařízení využívající některou z norem
802.11a/b/g/n organizace IEEE.
V závislosti na modemu lze funkce bezdrátových sítí WLAN integrovaných v počítačích
VAIO používat pouze v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie.
Podmínky používání
Toto zařízení je určeno k používání s větší vzdáleností obrazovky LCD od uživatele než
15 mm.
U normy pro bezdrátové sítě WLAN IEEE 802.11b/g/n lze pro práci v budovách i mimo ně
využívat kanály 1 až 13 (2,4 GHz ... 2,4835 GHz). Ve Francii, Itálii a Norsku platí následující
omezení:
❑
Francie: V budovách lze bez omezení používat všechny kanály. Mimo budovy jsou
povoleny pouze kanály 1 až 6. To znamená, že v režimu přímého spojení dvou počítačů
lze funkci bezdrátové sítě WLAN mimo budovy používat pouze na povolených kanálech
(tedy mezi 1 a 6). V režimu infrastruktury před navázáním spojení zkontrolujte, zda je
přístupový bod nastaven na kanál 1 až 6.
❑
Itálie: Podmínky používání sítí RLAN popisují následující dokumenty:
- Soukromé používání popisuje zákonné nařízení č. 259 z 1.8.2003 („Pravidla
elektronické komunikace“). Především paragraf 104 stanovuje, kdy je třeba předběžné
obecné schválení, a paragraf 105 stanovuje, kdy je možné volné používání.
- Poskytování veřejného přístupu k telekomunikačním sítím a službám přes sítě RLAN
popisuje vládní nařízení z 28.5.2003 v aktuálním znění a paragraf 25 Pravidel
elektronické komunikace (obecné schválení elektronických komunikačních sítí
a služeb).
❑
Norsko: Používání tohoto rádiového zařízení není povoleno v oblasti o poloměru 20 km
od centra města Ny-Ålesund na souostroví Špicberky.
13
U normy pro bezdrátové sítě WLAN IEEE 802.11a/n lze používat pouze v budovách rozsahy
5,15 GHz až 5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz. V Itálii platí následující omezení:
❑
Itálie: Podmínky používání sítí RLAN popisují následující dokumenty:
- Soukromé používání popisuje zákonné nařízení č. 259 z 1.8.2003 („Pravidla
elektronické komunikace“). Především paragraf 104 stanovuje, kdy je třeba předběžné
obecné schválení, a paragraf 105 stanovuje, kdy je možné volné používání.
- Poskytování veřejného přístupu k telekomunikačním sítím a službám přes sítě RLAN
popisuje vládní nařízení z 28.5.2003 v aktuálním znění a paragraf 25 Pravidel
elektronické komunikace (obecné schválení elektronických komunikačních sítí
a služeb).
- Soukromé používání upravuje vládní nařízení z 12.07.2007.
V některých situacích nebo prostředích může být používání technologie bezdrátových sítí
WLAN omezeno majitelem budovy nebo zodpovědnými zástupci organizace, například na
palubě letadel, v nemocnicích nebo v prostředí, kde je možné rušení jiných zařízení nebo
služeb vnímáno nebo potvrzeno jako škodlivé. Pokud si nejste jisti pravidly pro používání
technologie bezdrátových sítí WLAN v určité organizaci nebo prostředí, požádejte před její
aktivací o povolení. Případné omezení používání technologie bezdrátových sítí WLAN
v blízkosti osobních zdravotnických přístrojů (kardiostimulátory, sluchadla, atd.) vám na
požádání sdělí lékař nebo výrobce.
Rušení
Pokud zařízení způsobuje rušení televizního signálu (můžete to potvrdit vypnutím a zapnutím
zařízení), můžete zkusit rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření: změňte
umístění nebo orientaci přijímací antény, zvětšte vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem,
požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného televizního technika.
Omezení zodpovědnosti
Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli rušení rádiového nebo televizního signálu
ani za žádné jiné nežádoucí efekty způsobené nevhodnou volbou kanálů uživatelem. Plnou
odpovědnost za odstranění rušení způsobovaného nevhodnou volbou kanálu nese uživatel.
14
Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WWAN
Průvodce předpisy pro bezdrátové
sítě WWAN
CZ
(pouze pro modely s integrovanými funkcemi bezdrátových sítí WWAN)
Přenos
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Podmínky používání
Toto zařízení je určeno k používání s větší vzdáleností obrazovky LCD od uživatele než
15 mm.
Funkce bezdrátových sítí WWAN nepoužívejte v prostředí, kde by radiové rušení mohlo
ohrozit vás nebo jiné osoby, a to především:
❑
V oblastech, kde to zakazuje zákon. Dodržujte všechna pravidla a nařízení a řiďte se
značkami a upozorněními.
❑
Funkci bezdrátové sítě WWAN nepoužívejte na místech s potenciálně výbušnou
atmosférou. Funkci bezdrátových sítí WWAN nepoužívejte na čerpacích stanicích ani
v servisech, u skladů paliv, chemických továren ani v oblastech, kde probíhají trhací
práce.
❑
Funkci bezdrátových sítí WWAN nesmíte využívat v následujících prostředích: poblíž
zdravotnických přístrojů (v nemocnicích, na klinikách atd.). Zdravotnické přístroje
mohou být náchylné k rušení.
❑
V letadlech na zemi i za letu.
❑
Při řízení vozidla.
Omezení zodpovědnosti
Vzhledem k charakteru přenosů a přijímání může při bezdrátové komunikace občas
docházet ke ztrátě nebo zpoždění dat. Důvodem může být proměnlivá síla radiového signálu
vedoucí ke změně vlastností přenosové trasy.
Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli škody vzniklé v důsledku zpoždění nebo chyb
dat přenášených bezdrátové sítí WWAN ani v důsledku nemožnosti přenášet nebo přijímat
taková data v bezdrátové síti WWAN.
15
Průvodce předpisy pro technologii
BLUETOOTH
(pouze pro modely s integrovanými funkcemi BLUETOOTH)
Bezdrátová technologie BLUETOOTH® – informace podle předpisů
Interní technologie BLUETOOTH určená pro bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními
s technologií BLUETOOTH pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz).
V některých situacích nebo prostředích může být používání bezdrátové technologie
BLUETOOTH omezeno majitelem budovy nebo zodpovědnými zástupci organizace,
například na palubě letadel, v nemocnicích nebo v prostředí, kde je možné rušení jiných
zařízení nebo služeb vnímáno nebo potvrzeno jako škodlivé.
Pokud si nejste jisti pravidly pro používání bezdrátové technologie BLUETOOTH v určité
organizaci nebo prostředí, požádejte před její aktivací o povolení. Případné omezení
používání bezdrátové technologie BLUETOOTH v blízkosti osobních zdravotnických
přístrojů (kardiostimulátory, sluchadla, atd.) vám na požádání sdělí lékař nebo výrobce.
Podmínky používání
V Norsku není používání tohoto rádiového zařízení povoleno v oblasti o poloměru 20 km
od centra města Ny-Ålesund na souostroví Špicberky.
16
Záruka
Záruka
DŮLEŽITÉ: Před zahájením servisních úkonů na výrobku musíte pro případ, že by
společnost Sony musela odstranit data, zálohovat obsah pevného disku včetně
všech uložených dat a softwaru instalovaného na pevný disk. Společnost Sony není
zodpovědná za žádné škody ani ztrátu programů, dat nebo jiných informací uložených
na žádných médiích ani součástech během servisu.
CZ
Vážený zákazníku,
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Sony. Doufáme, že s jeho používáním budete
spokojeni.
V nepříliš pravděpodobném případě, že by váš výrobek potřeboval záruční servis, se obraťte
na autorizované středisko Sony pro servis a podporu (http://support.vaio.sony.eu/), na
svého prodejce nebo na člena sítě autorizovaných servisů (ASN) v zemích evropského
hospodářského prostoru (EEA) nebo v ostatních zemích uvedených na této záruce nebo
v doplňujících letácích. V rámci předcházení nedorozuměním vám doporučujeme, abyste
si před vyhledáním záručního servisu pečlivě přečetli dokumentaci.
Záruka
Tato záruka se na váš výrobek Sony vztahuje v případě, že je to uvedeno na doplňujících
letácích dodaných s výrobkem a výrobek byl zakoupen v příslušné oblasti. Společnost
Sony zaručuje, že výrobek bude v den původního zakoupení a nejméně JEDEN ROK poté
bez vad materiálu a zpracování. Přesnou dobu platnosti záruky najdete na str. 21 tohoto
dokumentu nebo na adrese http://support.vaio.sony.eu/. Společnost Sony zajišťující tuto
záruku je uvedena v tomto dokumentu nebo v doplňujících letácích pod záhlavím země,
kde záruční servis vyžadujete.
Pokud bude výrobek v záruční době uznán za vadný (v době původního zakoupení)
z důvodu vadného materiálu nebo zpracování, zajistí vám společnost Sony nebo člen sítě
ASN v záruční oblasti bez nároku na odměnu za práci a díly opravu nebo (podle rozhodnutí
společnosti Sony) výrobek nebo vadné části vymění. Pro tuto záruku platí následující
podmínky a omezení: Společnost Sony a členové sítě ASN mohou vadné výrobky nebo díly
vyměnit za nové nebo repasované výrobky nebo díly. Nahrazené výrobky a díly se stávají
majetkem společnosti Sony.
Podmínky
1
Záruční služby budou poskytnuty pouze v případě, pokud současně s vadným
výrobkem v záruční době předložíte původní fakturu nebo účet (s uvedeným datem
zakoupení, názvem modelu a názvem prodejce). Pokud tyto dokumenty nepředložíte
nebo jsou neúplné či nečitelné, mohou společnost Sony a členové sítě ASN bezplatný
záruční servis odmítnout. Tato záruka pozbývá platnosti, pokud jsou název modelu
nebo výrobní číslo na výrobku pozměněny, odstraněny nebo nečitelné.
2
Chcete-li předejít poškození, ztrátě či smazání vyjímatelných paměťových médií nebo
příslušenství, musíte je před předáním k záručnímu servisu vyjmout.
3
Tato záruka nekryje náklady a rizika přepravy výrobku do společnosti Sony nebo
členovi sítě ASN a zpět.
17
4
Tato záruka se netýká:
❑
periodické údržby a oprav či výměny částí v důsledku běžného opotřebení;
❑
spotřebního materiálu (součástí, u kterých je během životnosti výrobku předpokládáno
pravidelné vyměňování, například baterií); touto zárukou společnost Sony zaručuje,
že akumulátor vložený do výrobku Sony v den původního zakoupení nemá vady
materiálu a zpracování a nebude je mít po dobu 6 měsíců od tohoto data;
❑
poškození nebo závad způsobených používáním, provozováním nebo zacházením
s výrobkem v rozporu s běžným osobním nebo domácím používáním;
❑
poškození nebo změn výrobku v důsledku zneužití, například:
❑
5
18
❑
zacházením vedoucím k fyzickým, kosmetickým nebo povrchovým poškozením
nebo změnám výrobku nebo k poškození obrazovky LCD,
❑
nenainstalováním a nepoužíváním výrobku k běžným účelům podle návodu
k instalaci a používání společnosti Sony,
❑
neudržováním výrobku podle pokynů k řádné údržbě společnosti Sony,
❑
instalací nebo používáním výrobku v rozporu s technickými nebo bezpečnostními
zákony a normami v zemi, kde je výrobek instalován nebo používán,
❑
virovými infekcemi nebo používáním výrobku se softwarem nedodaným
s výrobkem nebo s nesprávně nainstalovaným softwarem,
❑
stavem nebo závadami systémů, ve kterých je výrobek používán nebo je do nich
začleněn, s výjimkou ostatních výrobků Sony určených k používání s tímto
výrobkem,
❑
používáním výrobku s příslušenstvím, periferiemi nebo jinými výrobky jiného typu,
stavu nebo standardu než předepisuje společnost Sony,
❑
opravami nebo pokusy o opravu osobami, které nezastupují společnost Sony
nebo člena sítě ASN;
úprav bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sony, včetně:
❑
aktualizace výrobku v míře překračující specifikace nebo funkce popsané
v návodu k použití, nebo
❑
změn výrobku odpovídajících místním technickým nebo bezpečnostním normám
v jiných zemích, než pro které byl výrobek zkonstruován a vyroben,
❑
nedbalosti,
❑
nehod, požárů, kapalin, chemikálií, jiných látek, záplav, vibrací, nadměrného tepla,
nedostatečného větrání, proudových nárazů, nadměrného nebo nesprávného
vstupního napětí, radiace, elektrostatických výbojů včetně blesku, ostatních
externích sil a nárazů.
Tato záruka se týká pouze hardwarových součástí výrobku. Netýká se softwaru
(společnosti Sony ani jiných výrobců), ke kterému jsou poskytnuty nebo se
předpokládá platnost licenčních smluv s koncovým uživatelem nebo samostatných
záručních ujednání nebo výjimek.
Záruka
6
V následujících případech bude účtován diagnostický poplatek:
a) Diagnostika společnosti Sony nebo autorizovaného servisu Sony prokáže, že podle
této záruky (z jakéhokoli důvodu) nemáte nárok na opravu závady.
b) Výrobek řádně pracuje a nelze diagnostikovat žádnou závadu hardwaru.
7
Zásady pro vadné body:
Povolený počet vadných bodů na panelu displeje splňujícím normu ISO 13406-2 je
méně než 0,0005 % celkového počtu. V části serveru podpory VAIO Novinky
(http://support.vaio.sony.eu/) najdete téma „Zásady týkající se vadných obrazových
bodů“ (Faulty Pixels Policy), kde si můžete ověřit hodnoty platné pro váš počítač VAIO.
8
Tento bod 8 platí pouze v některých evropských zemích. S dalšími dotazy se obracejte
na autorizované středisko Sony pro servis a podporu:
CZ
Pokud jste oficiálně požádali o odstranění operačního systému Microsoft®, přestávají
pro váš počítač VAIO platit veškeré záruky poskytované těmito záručními
podmínkami Sony. Po odinstalování operačního systému Microsoft® společnost Sony
nenese žádnou zodpovědnost za správné fungování ostatních předinstalovaných
aplikací při práci s jiným operačním systémem než Microsoft®. Při jakémkoli stažení
nebo dobrovolném stažení z trhu počítače VAIO stejné kategorie jako je váš počítač
VAIO nemáte nárok na kontrolu vašeho počítače VAIO společností Sony.
19
Výluky a omezení
Kromě uvedených případů neposkytuje společnost Sony na výrobek ani dodávaný software
žádné (výslovné, předpokládané, zákonné ani jiné) záruky kvality, výkonu, přesnosti,
spolehlivosti, vhodnosti pro konkrétní účel ani jiné záruky. Pokud tato výluka není ze zákona
zcela ani částečně povolena, vylučuje nebo omezuje společnost Sony záruky v maximální
míře povolené zákonem. Záruky, které nelze zcela vyloučit, jsou (v míře povolené příslušným
zákonem) omezeny na dobu trvání této záruky.
Jedinou povinností společnosti Sony v rámci této záruky je opravit nebo vyměnit výrobek
podle podmínek této záruky. Společnost Sony není zodpovědná za žádné ztráty nebo škody
se vztahem k výrobkům, službám, této záruce ani za jiné ztráty nebo škody, včetně:
ekonomických nebo abstraktních škod; ceny zaplacené za výrobek; ztráty zisků, příjmů,
dat; požitků z užívání výrobku nebo přidružených výrobků; nepřímé, náhodné ani následné
ztráty nebo škody. Tato ustanovení platí i v případě, že se ztráta nebo škoda vztahuje k:
❑
nedostatečnému provozu nebo nemožnosti provozu výrobku nebo přidružených
výrobků v důsledku závad nebo nedostupnosti po dobu opravy u společnosti Sony
nebo člena sítě ASN, vedoucímu k prostojům, ztrátě uživatelského času nebo přerušení
podnikání;
❑
nepřesnosti výstupu z výrobku nebo přidružených výrobků;
❑
škodám nebo ztrátě softwaru nebo vyjímatelných paměťových médiích;
❑
virovým infekcím a jiným příčinám.
Tato ustanovení se týkají ztrát a škod vzniklých podle libovolné právní teorie včetně
nedbalosti a jiných deliktů, porušení smlouvy, vyjádřené nebo předpokládané záruky
a striktní odpovědnosti (a to i v případě, kdy byli společnost Sony nebo člen sítě ASN
na možnost takových škod upozorněni).
Pokud příslušný zákon takové vyloučení zodpovědnosti zakazuje nebo omezuje, společnost
Sony svou zodpovědnost vylučuje nebo omezuje v maximální míře povolené zákonem.
V některých zemích je například zakázáno vyloučení nebo omezení záruk za škody
způsobené nedbalostí, hrubou nedbalostí, vědomým protiprávním jednáním, podvodem
nebo podobnými činy. Zodpovědnost společnosti Sony daná touto zárukou v žádném
případě nepřekračuje cenu zaplacenou za výrobek. Pokud však příslušný zákon povoluje
pouze vyšší omezení zodpovědnosti, platí vyšší omezení.
20
Záruka
Vaše zákonná práva jsou zachována
Spotřebitelé mají zákonná práva, která stanovují místní zákony týkající se prodeje
spotřebního zboží. Tato záruka neovlivňuje vaše případná zákonná práva, ani práva, která
nelze vyloučit ani omezit, ani vaše práva ve vztahu k osobě, od které jste výrobek zakoupili.
Dle vlastního posouzení můžete vznést jakékoli nároky.
CZ
Sony Europe Limited,
Obchodní název Sony Belgium, bijkantoor (pobočka) Sony Europe Limited.
Společnost je registrována v Anglii a Walesu.
Registrované sídlo: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Velká Británie
Identifikační číslo společnosti: 2422874
DPH: BE0452161045
Místní adresa: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgie
Záruční doba společnosti Sony na nové výrobky VAIO
Notebook a stolní počítač VAIO
Belgie
Záruka: 2 roky
Bulharsko
Záruka: 2 roky (platí pouze pro verze modelů CEM)
Česká republika
Záruka: 2 roky
Dánsko
Záruka: 2 roky
Finsko
Záruka: 2 roky
Francie
Modely s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 Professional
nebo Windows 7 Ultimate: Záruka: 2 roky
Všechny ostatní modely: Záruka: 1 rok
Irsko
Modely s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 Professional
nebo Windows 7 Ultimate: Záruka: 2 roky
Všechny ostatní modely: Záruka: 1 rok
Itálie
Záruka: 2 roky
Kazachstán
Záruka: 2 roky
Lucembursko
Záruka: 2 roky
Maďarsko
Záruka: 2 roky
Německo
Modely zakoupené u autorizovaných dealerů společnosti Sony v Německu
a zaregistrované na webu www.sony.de/Garantie : Záruka: 2 roky
Všechny ostatní modely: Záruka: 1 rok
Nizozemí
Záruka: 2 roky
Norsko
Záruka: 2 roky
Polsko
Záruka: 2 roky
Portugalsko
Záruka: 2 roky
Rakousko
Záruka: 2 roky
Rumunsko
Záruka: 2 roky
Rusko
Záruka: 2 roky
Řecko
Záruka: 2 roky
Slovensko
Záruka: 2 roky
21
Záruční doba společnosti Sony na nové výrobky VAIO
22
Španělsko
Záruka: 2 roky
Švédsko
Záruka: 2 roky
Švýcarsko
Záruka: 2 roky
Turecko
Záruka: 2 roky (platí pouze pro verze modelů CEU)
Ukrajina
Záruka: 2 roky
Velká Británie
Modely s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 Professional
nebo Windows 7 Ultimate: Záruka: 2 roky
Všechny ostatní modely: Záruka: 1 rok
Odborná pomoc společnosti Sony
Odborná pomoc společnosti Sony
Poprodejní podpora počítačů VAIO
CZ
Registrace výrobku VAIO
Registrace je pro nás velmi důležitá, protože díky ní můžeme zajistit nejlepší služby. Navíc
nám umožňuje uchovávat záznamy o konfiguraci vašeho počítače a všech kontaktech
s vámi po celou dobu záruky. Díky ní má váš počítač automaticky přímý přístup k informacím
a aktualizacím softwaru. Dokážeme tedy naše služby přizpůsobit vašim potřebám. Svůj
počítač VAIO můžete zaregistrovat na adrese www.vaio.eu/register.
Tato možnost vyžaduje připojení k Internetu.
Přístup ke službám podpory VAIO
❑
http://support.vaio.sony.eu/
Informace týkající se vašeho modelu VAIO vám poskytne náš webový server rozdělený
podle modelů. Hledáte-li aktualizaci ovladače, uvidíte pouze ovladače vytvořené pro
váš počítač VAIO. Naše skupina podpory také nabízí přehledné příručky k řešení potíží
a dokumenty s postupy. Vycházejí z otázek, na které se uživatelé kontaktního střediska
nejčastěji ptají.
❑
Telefon
Než budete volat kontaktní středisko, doporučujeme vám navštívit server
http://support.vaio.sony.eu/, protože řešení, které hledáte, je již pravděpodobně
připraveno v naší databázi znalostí.
Telefonická podpora VAIO je k dispozici od pondělí do pátku a provozní doba závisí
na dané zemi. Přesná provozní doba pro danou zemi je uvedena na serveru
http://support.vaio.sony.eu/.
23
Telefonní čísla najdete v následující tabulce. Podrobnější informace a aktualizace zjistíte
při registraci nebo na našem webu.
Při volání služby podpory VAIO uveďte výrobní číslo svého počítače VAIO. Výrobní číslo najdete na spodní straně,
na zadním panelu nebo v prostoru pro akumulátor počítače Sony VAIO.
Telefonní čísla se mohou bez předchozího upozornění občas měnit.
Země
Jazyk
Telefonní číslo
Belgie
holandština
+32 2 7173218
francouzština
+32 2 7173219
Bulharsko
bulharština
+359 700 1 8246
Česká republika
čeština
+420 2 4601 9146
Dánsko
dánština
+45 70 112105
Finsko
finština
+358 969 379 450
Francie
francouzština
+33 1 55 69 51 28
Irsko
angličtina
+353 1 407 3040
Itálie
italština
+39 848 801 541
Kazachstán
ruština
+7 7272 714480
Kypr
angličtina
+357 800 91150
Lucembursko
francouzština
+352 342 0808380
Maďarsko
maďarština
+36 061 777 91 51
Německo
němčina
+49 180 577 67 76
Nizozemí
holandština
+31 20 346 93 03
Norsko
norština
+47 231 62592
Polsko
polština
+48 0 801 382 462
Portugalsko
portugalština
+351 808 201 174
Rakousko
němčina
+43 179 56 73 33
Rumunsko
rumunština
+40 213 138 872
Rusko
ruština
+7 8 800 700 0939
Řecko
řečtina
+30 00800 4412 1496
Slovensko
slovenština
+421 552 302 801
Španělsko
španělština
+34 914 534 087
Švédsko
švédština
+46 858 769 220
Švýcarsko
němčina
+41 44 800 93 00
Turecko
francouzština
+41 44 800 97 00
turečtina
+90 212 444 82 46
Ukrajina
ruština
+380 443 908 246
Velká Británie
angličtina
+44 870 240 24 08
Kontaktní údaje pro ostatní země najdete na webu http://support.vaio.sony.eu/.
24
Odborná pomoc společnosti Sony
Servis hardwaru VAIO
Další informace o poskytování této služby najdete na webu podpory VAIO
(http://support.vaio.sony.eu/). Většinu potíží lze vyřešit přes Internet nebo přes telefon,
někdy je však nutný servisní zásah nebo oprava.
CZ
Než si počítač VAIO vyzvedneme, projděte si následující důležité poznámky:
❑
Za zálohování dat jste zodpovědni sami, a proto je důležité, abyste zálohovali všechny
soubory z pevného disku. Společnost Sony nemůže během opravy zaručit zachování
integrity programů a dat v počítači.
❑
Pokud vás o to nepožádáme, nepřibalujte k počítači žádné příslušenství.
❑
Pokud se při volání linky podpory po záruce rozhodnete opravu nepožadovat, bude
účtován jednorázový poplatek.
❑
Pro vyzvednutí kurýrem a práci našeho oddělení je nutné, abyste uvedli adresu,
telefonní číslo a kontaktní osobu dosažitelnou během provozní doby.
25
Zapište si následující údaje o vašem počítači VAIO. Tyto údaje budou potřeba, pokud váš
počítač bude vyžadovat opravu.
Název modelu a výrobní číslo:
Prodejce a razítko:
Datum nákupu:
Jméno a adresa zákazníka:
26
Informácie o medzinárodnom programe ENERGY STAR pre kancelársku techniku
Informácie o medzinárodnom programe
ENERGY STAR pre kancelársku techniku
Nasledujúce informácie platia len pre výrobky, ktoré spĺňajú podmienky programu
ENERGY STAR.
SK
Spoločnosť Sony ako partner programu ENERGY STAR určila, že tento výrobok spĺňa
smernice programu ENERGY STAR pre energetickú účinnosť.
Medzinárodný program ENERGY STAR pre kancelársku techniku je medzinárodným
programom na podporu šetrenia energie prostredníctvom používania počítačov
a kancelárskeho vybavenia. Program podporuje vývoj a šírenie výrobkov s funkciami,
ktoré účinne znižujú spotrebu energie.
Podrobné informácie o programe ENERGY STAR nájdete na týchto webových stránkach:
❑ http://www.energystar.gov (USA)
❑ http://www.eu-energystar.org (Európa)
Tento počítač je skonštruovaný v súlade s normami programu ENERGY STAR a dodáva sa
s nasledujúcimi nastaveniami na šetrenie energie (týkajú sa počítača napájaného zo siete):
❑ Podsvietenie monitora LCD sa automaticky vypne približne po 10 minútach nečinnosti.
❑ Počítač automaticky prejde do režimu spánku približne po 30 minútach nečinnosti.
Stlačením ľubovoľného klávesu vrátite počítač do štandardného režimu.
ENERGY STAR a označenie ENERGY STAR sú značky registrované v USA.
27
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi
Informácie o počítači VAIO
Informácie o bezpečnosti
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
28
Varovanie: tento prístroj musí byť uzemnený. (S výnimkou produktov s dvojkolíkovou
zástrčkou.)
Vypnutie počítača pomocou tlačidla napájania alebo vypínača nemá za následok úplné
odpojenie počítača od sieťového napájania. Ak ho chcete odpojiť úplne, vytiahnite
sieťový adaptér alebo napájací kábel zo siete. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať
v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
Otvorenie alebo rozobratie hlavnej časti zariadenia alebo jeho príslušenstva (bez ohľadu
na dôvod) môže viesť k škodám, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Neotvárajte skrinku počítača, aby ste neutrpeli úraz elektrickým prúdom. Opravy zverte
len kvalifikovanému personálu.
Počítač ani jeho príslušenstvo nevystavujte vlhkosti ani dažďu, aby nedošlo k požiaru
ani úrazu elektrickým prúdom.
Kovové póly batérie neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku s tekutinami,
napríklad vodou, kávou alebo džúsom.
Vyhýbajte sa miestam, ktoré sú priamo vystavené slnečnému svetlu alebo vykurovacím
telesám. Vnútorné prehriatie môže viesť k požiaru alebo poškodeniu zariadenia.
Kým je počítač v prevádzke, neblokujte prieduchy na nasávanie a odsávanie vzduchu.
Zablokovaním vetracích prieduchov obmedzíte prúdenie vzduchu, čo môže spôsobiť
vnútorné prehriatie a následnú deformáciu počítača, poruchu alebo riziko požiaru.
Dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste zabezpečili primerané prúdenie vzduchu
a zaručili spoľahlivú prevádzku v bežných podmienkach.
❑ Počítač nepoužívajte na povrchoch zakrytých tkaninami, napríklad handrami,
vankúšmi alebo plachtami, v blízkosti záclon ani na prašných povrchoch, ktoré
môžu spôsobiť zablokovanie jeho vetracích prieduchov. Počítač vždy používajte
na rovných povrchoch.
❑ Počítač ani sieťový adaptér nepoužívajte, keď je zakrytý alebo obalený tkaninou.
Sieťový adaptér sa musí používať v čistom prostredí.
❑ Skôr než počítač vložíte do tašky alebo puzdra na prenášanie, vypnite počítač
a počkajte na zhasnutie indikátora napájania.
Ak chcete počítač uchopiť, počkajte, kým nevychladne. Povrch okolo prieduchu na
nasávanie vzduchu môže byť veľmi horúci.
Odporúča sa, aby ste počítač nemali položený priamo na kolenách, keď ho používate.
Teplota spodnej časti zariadenia sa môže počas bežnej prevádzky zvýšiť a po čase
môže byť takéto používanie nepohodlné alebo spôsobiť popáleniny.
Sieťový adaptér neumiestňujte do blízkosti pokožky. Ak sa sieťový adaptér zahrieva
a spôsobuje nepohodlie, premiestnite ho ďalej od svojho tela.
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi
❑
❑
Tento prístroj bol navrhnutý aj pre počítačový napájací systém so združeným napätím
230 V pre zákazníkov v Nórsku.
Ak zariadenie umiestnite v tesnej blízkosti zariadení vydávajúcich elektromagnetické
žiarenie, môže dôjsť k skresleniu zvuku a obrazu.
Sledovanie trojrozmerného obrazu
Sledovanie trojrozmerného obrazu alebo používanie stereoskopického softvéru na tvorbu
trojrozmerného obrazu môže u niektorých osôb spôsobovať zdravotné ťažkosti (ako je
namáhanie zraku, únava alebo nevoľnosť). Spoločnosť Sony odporúča, aby počas
sledovania trojrozmerného obrazu alebo používania stereoskopického softvéru na tvorbu
trojrozmerného obrazu si všetky osoby robili pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia
potrebných prestávok sa u jednotlivých osôb líši. Musíte sa rozhodnúť, aká dĺžka
a frekvencia sú pre vás najlepšie. Ak pocítite akékoľvek ťažkosti, mali by ste prestať sledovať
trojrozmerný obraz alebo používať stereoskopický softvér na tvorbu trojrozmerného obrazu,
kým ťažkosti nezmiznú. V prípade potreby sa poraďte s lekárom.
SK
Mali by ste si prečítať aj referenčnú príručku k inému zariadeniu alebo softvéru používanému
s týmto počítačom.
Zrak malých detí (najmä detí mladších ako šesť rokov) sa neustále vyvíja. Skôr než deťom
povolíte sledovať trojrozmerný obraz alebo používať stereoskopický softvér na tvorbu
trojrozmerného obrazu, poraďte sa s lekárom (napríklad s pediatrom alebo očným lekárom).
Malé deti by mali byť pod dohľadom dospelých osôb, aby sa zaručilo, že dodržiavajú
odporúčania uvedené v tejto časti.
Len notebooky VAIO
Preštudujte si a dodržiavajte obmedzenia leteckých spoločností týkajúce sa používania
bezdrôtových funkcií počítača.
Ak letecká spoločnosť zakazuje používanie bezdrôtových funkcií, pred vstupom na palubu
lietadla vypnite spínač WIRELESS na počítači.
Rádiové vlny by mohli spôsobiť poruchu vybavenia lietadla a viesť k závažnej nehode.
29
Upozornenie týkajúce sa lasera
Optická jednotka počítača je zaradená do triedy CLASS 1 LASER PRODUCT a vyhovuje
norme bezpečnosti laserových výrobkov IEC/EN 60825-1.
Upozornenie – opravu a údržbu tohto zariadenia by mali vykonávať iba technici autorizovaní
spoločnosťou Sony. Nesprávne používanie a opravy môžu predstavovať bezpečnostné
riziko.
Upozornenie – používanie ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie postupov,
ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému stupňu ožiarenia.
Pre vstavanú optickú jednotku
Upozornenie – po otvorení môže uniknúť viditeľné a neviditeľné laserové žiarenie triedy 3B.
Vyhnite sa priamemu ožiareniu lúčom.
- Maximálny výkon: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
- Divergencia lúča: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
- Trvanie impulzu: trvalá vlna
Pre typové rady VPCSA a VPCSB s jednotkou DVD SuperMulti
Tieto modely sú zaradené do triedy CLASS 1 LASER PRODUCTS a vyhovujú norme
bezpečnosti laserových výrobkov IEC/EN 60825-1(2007).
Upozornenie – po otvorení môže uniknúť viditeľné a neviditeľné laserové žiarenie triedy 3B.
Vyhnite sa priamemu ožiareniu lúčom.
- Maximálny výkon: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
- Divergencia lúča: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
- Trvanie impulzu: trvalá vlna
Upozornenie – opravu a údržbu tohto zariadenia by mali vykonávať iba technici autorizovaní
spoločnosťou Sony. Nesprávne opravy a používanie môžu predstavovať bezpečnostné
riziká.
Upozornenie – používanie ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie postupov,
ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému stupňu ožiarenia.
Štítok CLASS 1 sa nachádza na spodnej časti notebooku v blízkosti čísla modelu.
Výstražný štítok CLASS 3B sa nachádza na zadnej strane podávača optickej jednotky.
30
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi
Pre počítače VAIO s bezdrôtovou myšou VGP-WMS30
Táto myš je zaradená do triedy CLASS 1 LASER PRODUCT a vyhovuje norme bezpečnosti
laserových výrobkov IEC/EN 60825-1(2007).
Upozornenie – opravu a údržbu tohto zariadenia by mali vykonávať iba technici autorizovaní
spoločnosťou Sony. Nesprávne opravy a používanie môžu predstavovať bezpečnostné
riziká.
Upozornenie – používanie ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie postupov,
ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému stupňu ožiarenia.
Na spodnej časti zariadenia sa nachádza nasledujúca nálepka.
SK
Notebooky a stolné počítače VAIO so sieťovými adaptérmi
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Notebooky VAIO sú navrhnuté tak, aby fungovali len s originálnymi batériami značky
Sony. Mali by ste preto používať len originálne nabíjateľné batérie značky Sony, ktoré
zaručia bezpečné používanie notebooku VAIO. Takisto sa dôrazne odporúča, aby ste
používali originálny sieťový adaptér značky Sony, ktorý spoločnosť Sony dodala
s počítačom VAIO.
Tento sieťový adaptér je určený len na používanie s počítačmi a príslušenstvom značky
VAIO. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Ak je napájací kábel sieťového adaptéra
dodaného s počítačom vybavený trojkolíkovou zástrčkou, zaistite správne uzemnenie
elektrického pripojenia.
Ak chcete počítač úplne odpojiť od sieťového napájania, vytiahnite sieťový adaptér
zo siete. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko
prístupná.
Konektory rozhrania i.LINK, počítačovej karty, monitora a konektory DVI sa nedodávajú
s obmedzenými napájacími zdrojmi (ak sa takéto konektory poskytujú).
Pred prepravou počítača nasaďte na príslušné miesta dodané kryty konektorov a
chrániče zásuviek a zaistite batériu vnútri otvoru na batériu, aby ste predišli poškodeniu
a riziku vznietenia počítača počas prepravy.
Majte na pamäti, že Ministerstvo dopravy USA nedávno zverejnilo nové predpisy,
ktoré sa vzťahujú na osoby cestujúce s lítium-kovovými a lítium-iónovými batériami
do Spojených štátov amerických a v rámci ich územia.
Bližšie informácie nájdete na stránke
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Len stolné počítače VAIO
❑
❑
❑
❑
❑
Stolné počítače VAIO sú určené len na použitie v interiéri.
S niektorými modelmi sa dodávajú viaceré napájacie káble pre konkrétne krajiny.
Používajte napájací kábel, ktorý vyhovuje elektrickým zásuvkám vo vašej krajine.
Ak chcete stolný počítač VAIO úplne odpojiť od sieťového napájania, vytiahnite
napájací kábel.
Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
Konektory rozhrania i.LINK, počítačovej karty, monitora a konektory DVI sa nedodávajú
s obmedzenými napájacími zdrojmi (ak sa takéto konektory poskytujú).
31
Regulačné informácie
Spoločnosť Sony týmto vyhlasuje, že tento výrobok – bez ohľadu na to, či obsahuje
bezdrôtovú súpravu vrátane bezdrôtovej klávesnice, bezdrôtovej myši alebo bezdrôtového
prijímača – vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam Smernice
EÚ 1999/5/ES.
Kópiu vyhlásenia o zhode so Smernicou o rádiotechnických zariadeniach a koncových
telekomunikačných zariadeniach nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Výrobok vyhovuje normám EN 55022, trieda B, a EN 55024 a možno ho používať
v nasledujúcich oblastiach: obytné priestory, obchody a ľahký priemysel.
Na základe testov bolo uznané, že výrobok vyhovuje limitom stanoveným v Smernici
o elektromagnetickej kompatibilite, ktoré sa týkajú používania prepojovacích káblov
s maximálnou dĺžkou 3 metre.
Stolné počítače VAIO s bezdrôtovou súpravou
Podmienky používania
V Nórsku je zakázané používať zariadenia vysielajúce rádiové vlny v okruhu 20 km od centra
strediska Ny-Ålesund súostrovia Svalbard.
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa používania alebo likvidácie
32
❑
Batéria
❑ V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Vymieňajte ju len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ odporúčaný výrobcom.
Použité batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu.
❑ Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami používanými v zariadení hrozí riziko
požiaru alebo chemických popálenín.
❑ Nerozbíjajte ich, nerozoberajte, nezahrievajte nad 60 °C ani nespaľujte.
❑ Použité batérie okamžite zlikvidujte v súlade s predpismi.
❑ Chráňte ich pred deťmi.
❑ Kovové póly batérie neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku s tekutinami,
napríklad vodou, kávou alebo džúsom.
❑ Nemanipulujte s poškodenými ani vytekajúcimi lítium-iónovými batériami.
❑ Vyhadzovanie lítium-iónových batérií do odpadu z domácnosti alebo kancelárie
môže byť v niektorých oblastiach zakázané. Využite príslušný verejný systém
zberu odpadu.
❑
Interná batéria záložnej pamäte
Počítač VAIO je vybavený internou batériou záložnej pamäte, ktorej výmena by počas
životnosti výrobku nemala byť potrebná. Ak batériu treba vymeniť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony.
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi
❑
Batérie veľkosti AA
❑ S niektorými modelmi počítačov VAIO sa môže dodávať príslušenstvo napájané
batériami veľkosti AA. Informácie o spôsobe vloženia batérií nájdete v referenčnej
príručke.
❑ Nemanipulujte s poškodenými ani vytekajúcimi batériami.
❑ Batérie môžu vybuchnúť, ak ich nesprávne nabijete, vhodíte do ohňa, budete
používať s inými typmi batérií alebo nesprávne vložíte.
❑ Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami hrozí riziko požiaru alebo chemických
popálenín.
❑ Nerozoberajte ich, nezahrievajte nad 60 °C ani nespaľujte.
❑ Použité batérie okamžite zlikvidujte v súlade s predpismi.
❑ Chráňte ich pred deťmi.
❑ Kovové póly batérií neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku s tekutinami,
napríklad vodou, kávou alebo džúsom.
❑ Po skončení životnosti zlikvidujte batérie v súlade s predpismi.
❑ Vyhadzovanie batérií do odpadu z domácnosti alebo kancelárie môže byť
v niektorých oblastiach zakázané. Využite príslušný verejný systém zberu odpadu.
SK
33
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie
byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej
zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by
mohli byt’ zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Likvidácia použitých batérií (platí v Európskej únii a ďalších
európskych krajinách so systémami separovaného zberu odpadu)
Na batérii alebo na obale sa môže nachádzať jeden zo
symbolov znázornených vedľa, čo znamená, že s batériou
dodanou s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
alebo
Na niektorých batériách môže tento symbol dopĺňať
chemická značka. Ak batéria obsahuje viac než 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova, symbol dopĺňa chemická
značka ortuti (Hg) alebo olova (Pb).
Správnou likvidáciou batérií pomôžete predísť možným negatívnym následkom na
životnom prostredí a ľudskom zdraví, ku ktorým by mohlo dôjsť nesprávnou manipuláciou
s vyhodenou batériou. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodné zdroje.
Vstavanú batériu vo výrobkoch, ktoré z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžadujú neustále pripojenie k tejto batérii, by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál.
Po skončení životnosti odovzdajte výrobok na príslušnom zbernom mieste určenom na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení, čím zaručíte správne zaobchádzanie
s batériou.
Pokiaľ ide o iné batérie, pozrite si časť, ako bezpečne vybrať batériu z výrobku. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu použitých batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku alebo batérie vám poskytne miestny úrad,
spoločnosť zaisťujúca likvidáciu domového odpadu alebo zamestnanci predajne, kde ste
výrobok zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Autorizovaným zástupcom pre problematiku elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti
výrobku je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obráťte
na adresy uvedené v samostatných servisných alebo záručných dokumentoch.
34
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN
Regulačná príručka k bezdrôtovej
sieti LAN
(len pre modely so vstavanými funkciami bezdrôtovej siete LAN)
Bezdrôtová sieť LAN – regulačné informácie
SK
Tento výrobok s podporou bezdrôtovej siete LAN je rádiové zariadenie plánované na tento
účel, ktoré používa jeden zo štandardov 802.11a/b/g/n asociácie IEEE.
V závislosti od modelu možno bezdrôtovú sieť LAN vstavanú v počítačoch VAIO používať
len v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia.
Podmienky používania
Pri používaní tohto zariadenia by mala byť medzi obrazovkou LCD a používateľom
vzdialenosť viac ako 15 mm.
Ak používate štandard IEEE 802.11b/g/n pre bezdrôtové siete LAN, na používanie v interiéri
aj exteriéri môžete vybrať kanály 1 až 13 (2,4 GHz – 2,4835 GHz). Vo Francúzsku, Taliansku
a Nórsku však platia tieto obmedzenia:
❑
Francúzsko: Keď výrobok používate v interiéri, všetky kanály môžete používať bez
obmedzení. V exteriéri sú povolené len kanály 1 až 6. To znamená, že pri spojení
Peer-to-Peer možno funkciu WLAN používať v exteriéri len v prípade, ak partner
nadviaže komunikáciu na autorizovanom kanáli (tzn. medzi 1 a 6). V režime
infraštruktúry skontrolujte, či je prístupový bod nakonfigurovaný na kanál z rozsahu
1 až 6 skôr, ako vytvoríte spojenie.
❑
Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi:
– zákonom č. 259 z 1. 8. 2003 (Zákon o elektronickej komunikácii), pokiaľ sa používa
na súkromné účely. Predovšetkým článok č. 104 uvádza, kedy sa vopred vyžaduje
získanie všeobecného povolenia, a článok č. 105 uvádza, kedy je povolené
neobmedzené použitie;
– vládnym nariadením z 28. 5. 2003 v platnom znení a článkom č. 25 (všeobecné
povolenie pre siete a služby elektronickej komunikácie) Zákona o elektronickej
komunikácii, pokiaľ sa prístup k telekomunikačným sieťam a službám poskytuje
prostredníctvom siete RLAN verejnosti.
❑
Nórsko: Používanie zariadení vysielajúcich rádiové vlny nie je povolené v okruhu 20 km
od centra strediska Ny-Ålesund súostrovia Svalbard.
35
Ak používate funkciu bezdrôtovej siete LAN používajúcej štandard IEEE 802.11a/n,
na používanie iba v interiéri môžete vybrať kanály vo frekvenčnom rozsahu 5,15 GHz
až 5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz. V Taliansku však platia tieto obmedzenia:
❑
Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi:
– zákonom č. 259 z 1. 8. 2003 (Zákon o elektronickej komunikácii), pokiaľ sa používa
na súkromné účely. Predovšetkým článok č. 104 uvádza, kedy sa vopred vyžaduje
získanie všeobecného povolenia, a článok č. 105 uvádza, kedy je povolené
neobmedzené použitie;
– vládnym nariadením z 28. 5. 2003 v platnom znení a článkom č. 25 (všeobecné
povolenie pre siete a služby elektronickej komunikácie) Zákona o elektronickej
komunikácii, pokiaľ sa prístup k telekomunikačným sieťam a službám poskytuje
prostredníctvom siete RLAN verejnosti;
– vládnym nariadením z 12. 7. 2007, pokiaľ sa používa na súkromné účely.
V niektorých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie technológie bezdrôtovej
siete LAN obmedzené majiteľom budovy alebo zodpovednými zástupcami príslušnej
organizácie, napríklad na palube lietadiel, v nemocniciach alebo inom prostredí, kde sa riziko
rušenia iných zariadení alebo služieb vníma alebo označuje ako škodlivé. Ak si nie ste istí,
aké pravidlá sa vzťahujú na používanie technológie bezdrôtovej siete LAN v konkrétnej
organizácii alebo prostredí, odporúčame, aby ste pred jej aktivovaním požiadali o dovolenie.
O obmedzeniach týkajúcich sa používania technológie bezdrôtovej siete LAN sa poraďte
so svojím lekárom alebo s výrobcom zdravotníckych zariadení (kardiostimulátor, načúvacie
pomôcky a pod.).
Rušenie
Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri príjme televízneho vysielania, čo možno zistiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby sa používateľ pokúsil toto rušenie
odstrániť pomocou niektorých z nasledujúcich opatrení: zmeňte orientáciu prijímacej antény
alebo ju premiestnite, zväčšite vzdialenosť medzi odosielajúcim a prijímajúcim zariadením,
o náprave sa poraďte so skúseným rozhlasovým alebo televíznym technikom.
Odopretie záruk
Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne rušenie rozhlasového ani televízneho vysielania
ani za žiadny iný neželaný účinok v dôsledku nevhodného výberu kanálov používateľom.
Za odstránenie rušenia spôsobeného takýmto nevhodným výberom kanálov zodpovedá
výlučne používateľ.
36
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN
Regulačná príručka k bezdrôtovej
sieti WAN
(len pre modely so vstavanými funkciami bezdrôtovej siete WAN)
Prenos
SK
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Podmienky používania
Pri používaní tohto zariadenia by mala byť medzi obrazovkou LCD a používateľom
vzdialenosť viac ako 15 mm.
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte v prostredí, v ktorom by mohlo dochádzať k rušeniu
rádiových vĺn a v ktorom by následne hrozilo nebezpečenstvo vám alebo iným osobám,
konkrétne na týchto miestach:
❑
Oblasti, kde to zakazujú zákonné predpisy. Dodržiavajte všetky špeciálne pravidlá
a predpisy a rešpektujte všetky značky a upozornenia.
❑
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte v oblasti s potenciálne výbušným ovzduším.
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte na čerpacej ani servisnej stanici, v blízkosti
skladov paliva (sklady pohonných látok a distribučné oblasti), chemických tovární
ani v oblastiach, kde prebiehajú trhacie práce.
❑
Používanie bezdrôtovej siete WAN nie je dovolené v nasledujúcich prostrediach:
v blízkosti lekárskych prístrojov a zariadení na podporu životných funkcií
(v nemocniciach, na súkromných klinikách a pod.). Lekárske prístroje môžu byť
náchylné na rušenie rádiových vĺn.
❑
Na palube lietadla, či už na zemi, alebo vo vzduchu.
❑
Počas riadenia vozidla.
Odopretie záruk
Z dôvodu vlastností bezdrôtovej komunikácie pri odosielaní a prijímaní sa prenášané údaje
môžu občas stratiť alebo oneskoriť. Príčinou môžu byť odchýlky v intenzite rádiového
signálu v dôsledku zmien charakteristík prenosovej cesty rádiových vĺn.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za škody žiadneho druhu spôsobené oneskorením alebo
chybami údajov, ktoré sa odosielajú alebo prijímajú prostredníctvom bezdrôtovej siete
WAN. Nezodpovedá ani za neodoslanie alebo neprijatie takýchto údajov prostredníctvom
bezdrôtovej siete WAN.
37
Regulačná príručka k pripojeniu
BLUETOOTH
(len pre modely so vstavanými funkciami pripojenia BLUETOOTH)
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH® – regulačné informácie
Interná technológia BLUETOOTH funguje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz (2,400 GHz –
2,4835 GHz) a je určená na bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH.
V niektorých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH obmedzené majiteľom budovy alebo zodpovednými zástupcami príslušnej
organizácie, napríklad na palube lietadiel, v nemocniciach alebo inom prostredí, kde sa riziko
rušenia iných zariadení alebo služieb vníma alebo označuje ako škodlivé.
Ak si nie ste istí, aké pravidlá sa vzťahujú na používanie bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH v konkrétnej organizácii alebo prostredí, odporúčame, aby ste pred jej
aktivovaním požiadali o dovolenie. O obmedzeniach týkajúcich sa používania bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH sa poraďte so svojím lekárom alebo s výrobcom zdravotníckych
zariadení (kardiostimulátor, načúvacie pomôcky a pod.).
Podmienky používania
V Nórsku je zakázané používať zariadenia vysielajúce rádiové vlny v okruhu 20 km od centra
strediska Ny-Ålesund súostrovia Svalbard.
38
Záruka
Záruka
DÔLEŽITÉ. Skôr ako sa na výrobku vykonajú akékoľvek servisné úkony a pre prípad,
že spoločnosť Sony bude musieť odstrániť vaše údaje, zálohujte si obsah pevného
disku vrátane všetkých uložených údajov alebo nainštalovaného softvéru. Spoločnosť
Sony nezodpovedá za žiadne poškodenie ani straty programov, údajov ani iných
informácií uložených na akomkoľvek médiu alebo v ktorejkoľvek časti výrobku,
na ktorom sa vykonávajú servisné úkony.
SK
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Sony. Dúfame, že ho budete používať bez
problémov.
Ak dôjde k málo pravdepodobnej situácii, že výrobok bude vyžadovať záručný servis,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory
spoločnosti Sony (http://support.vaio.sony.eu/), svojho predajcu alebo člena našej siete
autorizovaných servisných stredísk (ASS) v Európskom hospodárskom priestore (EHP)
alebo ďalších krajinách uvedených v tejto záruke alebo sprievodných letákoch.
Odporúčame, aby ste si pred žiadosťou o záručný servis dôkladne prečítali dokumentáciu
a vyhli sa tak zbytočným nepríjemnostiam.
Vaša záruka
Ak je táto záruka uvedená v letákoch dodaných s výrobkom značky Sony, vzťahuje sa naň
za predpokladu, že ste si výrobok zakúpili v oblasti, pre ktorú platí záruka. Touto zárukou
sa spoločnosť Sony zaručuje, že minimálne JEDEN ROK od dátumu pôvodného nákupu
sa na výrobku nevyskytnú chyby materiálu ani spracovania. Presné obdobie platnosti
záruky nájdete na strane 43 tohto dokumentu alebo na webovej stránke
http://support.vaio.sony.eu/. Spoločnosť Sony poskytujúca a uznávajúca túto záruku je
v tejto záruke alebo sprievodných letákoch uvedená pod krajinou, kde budete žiadať
o záručný servis.
Ak sa počas záručnej lehoty zistí, že výrobok je chybný v dôsledku nevhodného materiálu
alebo spracovania (k dátumu pôvodného nákupu), spoločnosť Sony alebo člen siete ASS
v oblasti, pre ktorú platí záruka, podľa uváženia spoločnosti Sony opraví (bez poplatku za
prácu a náhradné diely) alebo vymení výrobok alebo jeho chybné časti v súlade
s podmienkami a obmedzeniami uvedenými nižšie. Spoločnosť Sony a členovia siete ASS
môžu chybné výrobky alebo časti vymeniť za nové alebo renovované výrobky a časti.
Všetky vymenené výrobky a časti sa stávajú majetkom spoločnosti Sony.
Podmienky
1
Záručný servis sa poskytne iba v prípade, ak v rámci záručnej lehoty predložíte
s chybným výrobkom aj pôvodnú faktúru alebo doklad o kúpe (s dátumom kúpy,
názvom modelu a názvom predajcu). Ak tieto dokumenty nepredložíte alebo ak budú
neúplné alebo nečitateľné, spoločnosť Sony a členovia siete ASS môžu odmietnuť
bezplatný záručný servis. Táto záruka nebude platiť, ak názov modelu alebo sériové
číslo na výrobku je zmenené, vymazané, odstránené alebo ak sa stalo nečitateľné.
2
Skôr ako výrobok odovzdáte spoločnosti poskytujúcej záručný servis, vyberte z neho
vyberateľné záznamové média alebo príslušenstvo, aby nedošlo k ich poškodeniu,
strate ani vymazaniu.
3
Táto záruka sa nevzťahuje na náklady na dopravu a riziká spojené s dopravou výrobku
k spoločnosti Sony alebo členovi siete ASS a späť k zákazníkovi.
39
4
Táto záruka sa nevzťahuje na:
❑
Pravidelnú údržbu, opravu ani výmenu častí v dôsledku opotrebovania.
❑
Spotrebný materiál (súčasti, ktoré sa počas životnosti výrobku musia pravidelne
vymieňať, napríklad batérie). Touto zárukou sa spoločnosť Sony zaručuje, že
6 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu sa na batérii dodanej s výrobkom značky
Sony nevyskytnú chyby materiálu ani spracovania.
❑
Poškodenie ani chyby spôsobené používaním a ovládaním výrobku alebo
zaobchádzaním, ktoré nie je v súlade s bežným osobným ani domácim používaním.
❑
Poškodenie ani zmeny výrobku v dôsledku nesprávneho používania vrátane:
❑
5
40
❑
zaobchádzania, ktoré vedie k fyzickému alebo povrchovému poškodeniu alebo
zmenám výrobku, prípadne k poškodeniu obrazovky z tekutých kryštálov,
❑
inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s plánovaným účelom alebo
pokynmi spoločnosti Sony na inštaláciu alebo používanie,
❑
údržby výrobku v rozpore s pokynmi spoločnosti Sony na správnu údržbu,
❑
inštalácie alebo používania výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s technickými
ani bezpečnostnými zákonnými predpismi ani normami platnými v krajine, kde sa
inštaluje alebo používa,
❑
infikovania výrobku vírusmi alebo používania so softvérom, ktorý nebol s výrobkom
dodaný alebo ktorý bol nesprávne nainštalovaný,
❑
stavu alebo chýb systémov, s ktorými sa výrobok používa alebo v ktorých je
zapojený, s výnimkou iných výrobkov značky Sony navrhnutých na použitie
s týmto výrobkom,
❑
používania výrobku s príslušenstvom, periférnym zariadením alebo inými
výrobkami, ktorých typ, stav a štandard nespĺňajú požiadavky spoločnosti Sony,
❑
opravy alebo pokusu o opravu osobami, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti
Sony ani členov siete ASS.
Nastavenia ani prispôsobenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Sony vrátane:
❑
inovácie výrobku nad rámec parametrov alebo funkcií uvedených v referenčnej
príručke alebo
❑
úprav výrobku, aby vyhovoval vnútroštátnym alebo miestnym technickým
a bezpečnostným normám v iných krajinách než tých, pre ktoré bol výslovne
navrhnutý a vyrobený,
❑
nedbanlivosti,
❑
nehôd, požiaru, pôsobenia tekutín, chemikálií, iných látok, zaplavenia, vibrácií,
nadmerného tepla, nesprávneho vetrania, prepäťových špičiek, nadmerného
alebo nesprávneho napájania alebo vstupného napätia, žiarenia, elektrostatických
výbojov vrátane osvetlenia, iných vonkajších síl a nárazov.
Táto záruka sa vzťahuje len na hardvérové časti výrobku. Nevzťahuje sa na softvér
(či už od spoločnosti Sony, alebo iného výrobcu), pre ktorý sa poskytuje alebo na ktorý
sa vzťahuje licenčná zmluva koncového používateľa, samostatné záručné vyhlásenia
alebo vylúčenia.
Záruka
6
Dovoľujeme si vám oznámiť, že poplatok za diagnostiku výrobku budete musieť zaplatiť
v prípade, ak:
a) pri diagnostike výrobku vykonanej spoločnosťou Sony alebo autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony sa ukáže, že nemáte nárok na odstránenie
chyby na základe tejto záruky (bez ohľadu na dôvod), alebo
b) váš výrobok funguje správne a nezistila sa žiadna chyba hardvéru.
7
Zásady týkajúce sa chybných pixlov:
Povolený počet chybných pixlov na plochých obrazovkách, ktoré spĺňajú požiadavky
normy ISO 13406-2, predstavuje menej než 0,0005 % z celkového počtu. Na webovej
stránke technickej podpory pre počítače VAIO (http://support.vaio.sony.eu/) v časti
Horúce novinky vyhľadajte tému Faulty Pixels Policy (Zásady týkajúce sa chybných
pixlov), ktorá obsahuje zásady platné pre váš počítač VAIO.
8
Tento 8. článok platí len v niektorých európskych krajinách. Ak máte ďalšie otázky,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory
spoločnosti Sony:
V prípade, že ste oficiálne požiadali o odstránenie operačného systému spoločnosti
SK
Microsoft®, na váš počítač VAIO sa už nevzťahujú vaše práva na základe týchto
záručných podmienok a požiadaviek spoločnosti Sony, čím sa stávajú neplatnými.
Po odinštalovaní operačného systému spoločnosti Microsoft® nepreberá spoločnosť
Sony žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie iných vopred nainštalovaných
softvérových aplikácií v spojitosti s iným operačným systémom, než je operačný
systém spoločnosti Microsoft®. V prípade akéhokoľvek stiahnutia z trhu alebo
dobrovoľného stiahnutia z trhu, ktoré sa týka počítača VAIO z rovnakej kategórie
produktov ako váš počítač VAIO, už nebudete mať nárok na kontrolu vášho počítača
VAIO spoločnosťou Sony.
41
Vylúčenia a obmedzenia
S výnimkou ustanovení uvedených vyššie neposkytuje spoločnosť Sony žiadne záruky
(výslovné, implicitné, zákonné ani iné) týkajúce sa kvality, výkonu, presnosti, spoľahlivosti,
vhodnosti na konkrétny účel ani iných vlastností výrobku, sprievodného alebo základného
softvéru. Ak príslušné zákonné predpisy nepovoľujú alebo úplne nepovoľujú takéto
vylúčenie, spoločnosť Sony vylučuje alebo obmedzuje svoje záruky len v maximálnom
rozsahu povolenom príslušnými zákonnými predpismi. Akákoľvek záruka, ktorú nemožno
úplne vylúčiť, bude obmedzená (ak to povoľujú príslušné zákonné predpisy) na obdobie
trvania tejto záruky.
Jedinou povinnosťou spoločnosti Sony na základe tejto záruky je opraviť alebo vymeniť
výrobky v súlade s týmito záručnými podmienkami a požiadavkami. Spoločnosť Sony
nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie týkajúce sa výrobkov, servisu, tejto záruky
ani iných skutočností vrátane: ekonomických alebo nehmotných strát; ceny zaplatenej za
výrobok; straty ziskov, príjmov, údajov, možnosti používať výrobok alebo iné súvisiace
výrobky; nepriamej, náhodnej alebo následnej straty alebo škody. Toto ustanovenie platí
bez ohľadu na to, či sa strata alebo škoda týka:
❑
obmedzenia funkčnosti alebo nefunkčnosti výrobku alebo súvisiacich výrobkov
v dôsledku chýb alebo nedostupnosti, kým je výrobok u spoločnosti Sony alebo
člena siete ASS, a následných prestojov, straty času používateľa alebo prerušenia
obchodných aktivít,
❑
nepresného výstupu výrobku alebo súvisiacich výrobkov,
❑
poškodenia alebo straty softvérových programov alebo vyberateľných záznamových
médií, alebo
❑
infikovania výrobku vírusmi, prípadne iných príčin.
Vzťahuje sa to na straty a škody na základe ktorejkoľvek právnej teórie vrátane nedbanlivosti
a iných porušení práva, porušenia zmluvy, výslovnej alebo implicitnej záruky a absolútnej
zodpovednosti (aj v prípade, ak spoločnosť Sony alebo člen siete ASS vedeli o možnosti
takýchto škôd).
Ak príslušné zákonné predpisy zakazujú alebo obmedzujú tieto vylúčenia zodpovednosti,
spoločnosť Sony vylučuje alebo obmedzuje svoju zodpovednosť len v maximálnom rozsahu
povolenom príslušnými zákonnými predpismi. Niektoré krajiny napríklad zakazujú vylúčenie
alebo obmedzenie škôd, ku ktorým dôjde v dôsledku nedbanlivosti, hrubej nedbanlivosti,
úmyselného protiprávneho konania, podvodu a podobných činov. Zodpovednosť
spoločnosti Sony na základe tejto záruky v žiadnom prípade nepresiahne cenu zaplatenú
za výrobok. Ak však príslušné zákonné predpisy povoľujú iba vyššie obmedzenia
zodpovednosti, budú platiť tieto vyššie obmedzenia.
42
Záruka
Vaše zákonné práva sú vyhradené
Zákazníkom sú priznané zákonné práva na základe príslušných vnútroštátnych zákonných
predpisov týkajúcich sa predaja spotrebiteľských výrobkov. Táto záruka neovplyvňuje
vaše zákonné práva ani práva, ktoré nemožno vylúčiť ani obmedziť, ani práva voči osobe,
od ktorej ste výrobok kúpili. Všetky svoje práva si môžete uplatňovať podľa vlastného
uváženia.
SK
Sony Europe Limited,
obchodné meno Sony Belgium, bijkantoor (pobočka) Sony Europe Limited.
Spoločnosť je registrovaná v Anglicku a Walese.
Sídlo spoločnosti: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené
kráľovstvo
Registračné číslo spoločnosti: 2422874
IČ DPH: BE0452161045
Adresa: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Záručné lehoty spoločnosti Sony na nové výrobky značky VAIO
Notebooky a stolné počítače VAIO
Belgicko
záručná lehota 2 roky
Bulharsko
záručná lehota 2 roky (vzťahuje sa len na verzie modelu CEM)
Česká republika
záručná lehota 2 roky
Dánsko
záručná lehota 2 roky
Fínsko
záručná lehota 2 roky
Francúzsko
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 7 Professional
alebo Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Grécko
záručná lehota 2 roky
Holandsko
záručná lehota 2 roky
Írsko
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 7 Professional
alebo Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Kazachstan
záručná lehota 2 roky
Luxembursko
záručná lehota 2 roky
Maďarsko
záručná lehota 2 roky
Nemecko
Modely zakúpené u autorizovaných predajcov spoločnosti Sony v Nemecku
a registrované na webovej stránke www.sony.de/Garantie :
záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Nórsko
záručná lehota 2 roky
Poľsko
záručná lehota 2 roky
Portugalsko
záručná lehota 2 roky
Rakúsko
záručná lehota 2 roky
Rumunsko
záručná lehota 2 roky
Rusko
záručná lehota 2 roky
43
Záručné lehoty spoločnosti Sony na nové výrobky značky VAIO
Slovensko
44
záručná lehota 2 roky
Španielsko
záručná lehota 2 roky
Švajčiarsko
záručná lehota 2 roky
Švédsko
záručná lehota 2 roky
Taliansko
záručná lehota 2 roky
Turecko
záručná lehota 2 roky (vzťahuje sa len na verzie modelu CEU)
Ukrajina
záručná lehota 2 roky
Veľká Británia
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 7 Professional
alebo Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Služby technickej podpory spoločnosti Sony
Služby technickej podpory spoločnosti
Sony
Technická podpora po predaji počítača VAIO
Registrácia výrobku značky VAIO
SK
Registrácia je veľmi dôležitá na to, aby sme vám mohli poskytovať najlepšie možné služby.
Umožňuje nám zachovávať záznamy o konfigurácii vášho počítača a všetkých vzájomných
kontaktoch počas trvania záruky. Umožňuje nám tiež automaticky poskytnúť vášmu
počítaču priamy prístup k informáciám alebo aktualizáciám softvéru. Stručne povedané,
umožňuje prispôsobiť naše služby vašim potrebám. Svoj počítač VAIO môžete registrovať
na webovej stránke www.vaio.eu/register.
Táto možnosť vyžaduje pripojenie na Internet.
Prístup k službám technickej podpory pre počítače VAIO
❑
http://support.vaio.sony.eu/
Naša webová stránka rozdelená podľa jednotlivých modelov vám poskytne informácie
o modeli počítača VAIO, ktorý používate. Ak hľadáte aktualizáciu ovládača, zobrazia
sa len ovládače vytvorené pre váš počítač VAIO. Navyše, tím technickej podpory
zverejňuje prehľadných sprievodcov odstraňovaním porúch a dokumenty s pracovnými
postupmi, ktoré vytvára na základe najčastejších otázok položených pracovníkom
nášho kontaktného strediska.
❑
Telefón
Dôrazne odporúčame, aby ste navštívili webovú stránku http://support.vaio.sony.eu/,
skôr ako zatelefonujete pracovníkom kontaktného strediska, pretože hľadané riešenie
je už pravdepodobne dostupné v našej databáze vedomostí.
Telefonická podpora pre počítače VAIO je dostupná od pondelka do piatka.
Prevádzkové hodiny sú v jednotlivých krajinách rôzne. Presné otváracie hodiny pre
krajinu svojho pobytu nájdete na webovej stránke http://support.vaio.sony.eu/.
45
Jednotlivé telefónne čísla sa nachádzajú nižšie. Podrobnosti a ich aktualizácie nájdete
v informáciách pri registrácii a na našej webovej stránke.
Skôr ako zatelefonujete na linku technickej podpory pre počítače VAIO, zistite si sériové číslo svojho počítača VAIO.
Sériové číslo sa nachádza na spodnej časti, zadnom paneli alebo vnútri otvoru na batériu počítača VAIO.
Čísla sa môžu priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
Krajina
Jazyk
Telefónne číslo
Belgicko
Holandský
+32 2 7173218
Francúzsky
+32 2 7173219
Bulharsko
Bulharský
+359 700 1 8246
Cyprus
Anglický
+357 800 91150
Česká republika
Český
+420 2 4601 9146
Dánsko
Dánsky
+45 70 112105
Fínsko
Fínsky
+358 969 379 450
Francúzsko
Francúzsky
+33 1 55 69 51 28
Grécko
Grécky
+30 00800 4412 1496
Holandsko
Holandský
+31 20 346 93 03
Írsko
Anglický
+353 1 407 3040
Kazachstan
Ruský
+7 7272 714480
Luxembursko
Francúzsky
+352 342 0808380
Maďarsko
Maďarský
+36 061 777 91 51
Nemecko
Nemecký
+49 180 577 67 76
Nórsko
Nórsky
+47 231 62592
Poľsko
Poľský
+48 0 801 382 462
Portugalsko
Portugalský
+351 808 201 174
Rakúsko
Nemecký
+43 179 56 73 33
Rumunsko
Rumunský
+40 213 138 872
Rusko
Ruský
+7 8 800 700 0939
Slovensko
Slovenský
+421 552 302 801
Španielsko
Španielsky
+34 914 534 087
Švajčiarsko
Nemecký
+41 44 800 93 00
Francúzsky
+41 44 800 97 00
Švédsko
Švédsky
+46 858 769 220
Taliansko
Taliansky
+39 848 801 541
Turecko
Turecký
+90 212 444 82 46
Ukrajina
Ruský
+380 443 908 246
Veľká Británia
Anglický
+44 870 240 24 08
Kontaktné informácie pre ďalšie krajiny nájdete na webovej stránke
http://support.vaio.sony.eu/.
46
Služby technickej podpory spoločnosti Sony
Služby opráv hardvéru VAIO
Ďalšie informácie o poskytovaní týchto služieb nájdete na webovej stránke technickej
podpory pre počítače VAIO (http://support.vaio.sony.eu/). Aj keď sa väčšina problémov
odstráni prostredníctvom Internetu alebo telefonicky, odstránenie niektorých problémov si
môže vyžadovať zásah do počítača alebo opravu.
SK
Radi by sme upriamili vašu pozornosť na nasledujúce dôležité poznámky, skôr ako
prevezmeme váš počítač VAIO:
❑
Keďže zodpovedáte za zálohovanie svojich údajov, je dôležité, aby ste zálohovali
všetky svoje súbory z pevného disku. Spoločnosť Sony nemôže zaručiť, že počas
opravy ostanú programy alebo údaje v počítači neporušené.
❑
Ak vám nie je oznámené inak, s hlavnou časťou zariadenia neposielajte žiadne
príslušenstvo.
❑
Ak sa rozhodnete nepokračovať v oprave zariadenia mimo záruky, bude vám účtovaný
paušálny poplatok.
❑
Povinnou súčasťou sú adresa, telefónne číslo a meno kontaktnej osoby, s ktorou sa
možno spojiť počas pracovných hodín. Umožníte tým úspešný výkon práce našej
doručovateľskej služby a tímu obslužného oddelenia.
47
Poznačte si nasledujúce informácie o svojom počítači VAIO. Tieto informácie budete
potrebovať v prípade, že sa bude požadovať oprava počítača.
Názov modelu a sériové číslo:
Predajca a pečiatka:
Dátum kúpy:
Meno a adresa zákazníka:
48
Download PDF