Sony | VPCEH3A4R | Sony VPCEH3A4R Záručné dokumenty

4-415-539-21(1)
Bezpečnostné nariadenia
a informácie o technickej
podpore
Sony, VAIO a logo VAIO sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými
značkami spoločnosti Sony Corporation.
Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými
obchodnými značkami príslušných vlastníkov.
Obsah
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi ..............................5
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN .....................12
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN ....................14
Regulačná príručka k pripojeniu BLUETOOTH .................15
Záruka................................................................................16
Služby technickej podpory spoločnosti Sony ...................22
3
Sprievodca bezpečnosťou a predpismi
Informácie o počítači VAIO
Informácie o bezpečnosti
❑
Varovanie: tento prístroj musí byť uzemnený. (S výnimkou produktov s dvojkolíkovou
zástrčkou.)
❑
Vypnutie počítača pomocou tlačidla
(napájanie) nemá za následok úplné odpojenie
počítača od sieťového napájania. Ak ho chcete odpojiť úplne, vytiahnite sieťový adaptér
alebo napájací kábel zo siete. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti
zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
Otvorenie alebo rozobratie hlavnej časti zariadenia alebo jeho príslušenstva (bez ohľadu
na dôvod) môže viesť k škodám, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Neotvárajte skrinku počítača, aby ste neutrpeli úraz elektrickým prúdom. Opravy zverte
len kvalifikovanému personálu.
Počítač ani jeho príslušenstvo nevystavujte vlhkosti ani dažďu, aby nedošlo k požiaru
ani úrazu elektrickým prúdom.
Kovové póly batérie neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku s tekutinami, napríklad
vodou, kávou alebo džúsom.
Vyhýbajte sa miestam, ktoré sú priamo vystavené slnečnému svetlu alebo vykurovacím
telesám. Vnútorné prehriatie môže viesť k požiaru alebo poškodeniu zariadenia.
Kým je počítač v prevádzke, neblokujte prieduchy na nasávanie a odsávanie vzduchu.
Zablokovaním vetracích prieduchov obmedzíte prúdenie vzduchu, čo môže spôsobiť
vnútorné prehriatie a následnú deformáciu počítača, poruchu alebo riziko požiaru.
Dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste zabezpečili primerané prúdenie vzduchu
a zaručili spoľahlivú prevádzku v bežných podmienkach.
❑ Počítač nepoužívajte na povrchoch zakrytých tkaninami, napríklad handrami,
vankúšmi alebo plachtami, v blízkosti záclon ani na prašných povrchoch, ktoré
môžu spôsobiť zablokovanie jeho vetracích prieduchov. Počítač vždy používajte
na rovných povrchoch.
❑ Počítač ani sieťový adaptér nepoužívajte, keď je zakrytý alebo obalený tkaninou.
Sieťový adaptér sa musí používať v čistom prostredí.
❑ Skôr než počítač vložíte do tašky alebo puzdra na prenášanie, vypnite počítač
a počkajte na zhasnutie indikátora napájania.
Ak chcete počítač uchopiť, počkajte, kým nevychladne. Povrch okolo prieduchu na
nasávanie vzduchu môže byť veľmi horúci.
Odporúča sa, aby ste počítač nemali položený priamo na kolenách, keď ho používate.
Teplota spodnej časti zariadenia sa môže počas bežnej prevádzky zvýšiť a po čase
môže byť takéto používanie nepohodlné alebo spôsobiť popáleniny.
Sieťový adaptér neumiestňujte do blízkosti pokožky. Ak sa sieťový adaptér zahrieva
a spôsobuje nepohodlie, premiestnite ho ďalej od svojho tela.
Tento prístroj bol navrhnutý aj pre systém distribúcie napájania počítačov so združeným
napätím 230 V pre zákazníkov v Nórsku.
Ak zariadenie umiestnite v tesnej blízkosti zariadení vydávajúcich elektromagnetické
žiarenie, môže dôjsť k skresleniu zvuku a obrazu.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
5
Sledovanie trojrozmerného obrazu
❑
❑
Pri sledovaní trojrozmerného obrazu postupujte podľa pokynov uvedených v príručkách
dodaných s počítačom VAIO.
Sledovanie trojrozmerného obrazu alebo hranie stereoskopických trojrozmerných
hier môže u niektorých osôb spôsobovať zdravotné ťažkosti (ako je namáhanie zraku,
únava alebo nevoľnosť). Spoločnosť Sony odporúča, aby počas sledovania
trojrozmerného obrazu alebo hrania stereoskopických trojrozmerných hier si všetky
osoby robili pravidelné prestávky. Dĺžka a frekvencia potrebných prestávok sa u
jednotlivých osôb líši. Musíte sa rozhodnúť, aká dĺžka a frekvencia sú pre vás najlepšie.
Ak pocítite akékoľvek ťažkosti, mali by ste prestať sledovať trojrozmerný obraz alebo
hrať stereoskopické trojrozmerné hry, kým ťažkosti nezmiznú. V prípade potreby sa
poraďte s lekárom.
Mali by ste si prečítať aj referenčnú príručku k inému zariadeniu alebo softvéru
používanému s týmto počítačom.
Zrak malých detí (najmä detí mladších ako šesť rokov) sa neustále vyvíja. Skôr než
deťom povolíte sledovať trojrozmerný obraz alebo hrať stereoskopické trojrozmerné
hry, poraďte sa s lekárom (napríklad s pediatrom alebo očným lekárom). Malé deti by
mali byť pod dohľadom dospelých osôb, aby sa zaručilo, že dodržiavajú odporúčania
uvedené v tejto časti.
Len notebooky VAIO
Preštudujte si a dodržiavajte obmedzenia leteckých spoločností týkajúce sa používania
bezdrôtových funkcií počítača.
Ak letecká spoločnosť zakazuje používanie bezdrôtových funkcií, pred vstupom na palubu
lietadla vypnite spínač WIRELESS na počítači. Ak počítač nie je vybavený spínačom
WIRELESS, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu VAIO Smart Network na paneli
úloh a vyberte možnosť vypnutia všetkých bezdrôtových pripojení. Ak potrebujete
bezdrôtovú funkciu vypnúť súrne, vypnite počítač.
Rádiové vlny by mohli spôsobiť poruchu vybavenia lietadla a viesť k závažnej nehode.
6
Upozornenie týkajúce sa lasera (pre počítače VAIO s optickou
jednotkou)
Optická jednotka počítača je zaradená do triedy CLASS 1 LASER PRODUCT a vyhovuje
norme bezpečnosti laserových výrobkov IEC/EN 60825-1.
Upozornenie – opravu a údržbu tohto zariadenia by mali vykonávať iba technici autorizovaní
spoločnosťou Sony. Nesprávne opravy a používanie môžu predstavovať bezpečnostné
riziká.
Upozornenie – používanie ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie postupov,
ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému stupňu ožiarenia.
Pre vstavanú optickú jednotku
Upozornenie – po otvorení môže uniknúť viditeľné a neviditeľné laserové žiarenie triedy 3B.
Vyhnite sa priamemu ožiareniu lúčom.
- Maximálny výkon: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
- Divergencia lúča: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
- Trvanie impulzu: trvalá vlna
Upozornenie týkajúce sa lasera (pre typové rady VPCSA, VPCSB
a VPCSE s jednotkou DVD SuperMulti)
Tieto modely sú zaradené do triedy CLASS 1 LASER PRODUCTS a vyhovujú norme
bezpečnosti laserových výrobkov IEC/EN 60825-1(2007).
Upozornenie – po otvorení môže uniknúť viditeľné a neviditeľné laserové žiarenie triedy 3B.
Vyhnite sa priamemu ožiareniu lúčom.
Maximálny výkon: 390 μ W ( λ 650 nm), 563 μ W ( λ 780 nm), 39 μ W ( λ 405 nm)
Divergencia lúča: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ 405 nm)
Trvanie impulzu: trvalá vlna
Upozornenie – opravu a údržbu tohto zariadenia by mali vykonávať iba technici autorizovaní
spoločnosťou Sony. Nesprávne opravy a používanie môžu predstavovať bezpečnostné
riziká.
Upozornenie – používanie ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie postupov, ktoré
nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému stupňu ožiarenia.
Štítok CLASS 1 sa nachádza na spodnej časti notebooku v blízkosti čísla modelu.
-
Výstražný štítok CLASS 3B sa nachádza na spodnej strane optickej jednotky.
7
Upozornenie týkajúce sa lasera (pre typový rad VPCZ2 a počítače
VAIO s bezdrôtovou myšou VGP-WMS30)
Typový rad VPCZ2 a myš VGP-WMS30 sú zaradené do triedy CLASS 1 LASER PRODUCTS
a vyhovujú norme bezpečnosti laserových výrobkov IEC/EN 60825-1(2007).
Upozornenie – opravu a údržbu tohto zariadenia by mali vykonávať iba technici autorizovaní
spoločnosťou Sony. Nesprávne opravy a používanie môžu predstavovať bezpečnostné
riziká.
Upozornenie – používanie ovládacích prvkov a nastavení alebo vykonávanie postupov,
ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, môže viesť k nebezpečnému stupňu ožiarenia.
V prípade typového radu VPCZ2 môžete nájsť nasledujúce označenie vnútri otvoru na
batériu.
V prípade myši VGP-WMS30 môžete nájsť nasledujúce označenie na spodnej časti
zariadenia.
Notebooky a stolné počítače VAIO so sieťovými adaptérmi
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
8
Notebooky VAIO sú navrhnuté tak, aby fungovali len s originálnymi batériami značky
Sony. Mali by ste preto používať len originálne nabíjateľné batérie značky Sony, ktoré
zaručia bezpečné používanie notebooku VAIO.
Dôrazne sa odporúča, aby ste používali originálny sieťový adaptér značky Sony, ktorý
spoločnosť Sony dodala s počítačom VAIO.
Tento sieťový adaptér je určený len na používanie s počítačmi a príslušenstvom značky
VAIO. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Ak je napájací kábel sieťového adaptéra
dodaného s počítačom vybavený trojkolíkovou zástrčkou, zaistite správne uzemnenie
elektrického pripojenia.
Ak chcete počítač úplne odpojiť od sieťového napájania, vytiahnite sieťový adaptér
zo siete. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko
prístupná.
Konektory rozhrania i.LINK, počítačovej karty, monitora a konektory DVI sa nedodávajú
s obmedzenými napájacími zdrojmi (ak sa takéto konektory poskytujú).
Pred prepravou počítača nasaďte na príslušné miesta dodané kryty konektorov a
chrániče zásuviek a vyberateľnú batériu zaistite vnútri otvoru na batériu, aby ste predišli
poškodeniu a riziku vznietenia počítača počas prepravy.
Majte na pamäti, že Ministerstvo dopravy USA nedávno zverejnilo nové predpisy,
ktoré sa vzťahujú na osoby cestujúce s lítium-kovovými a lítium-iónovými batériami
do Spojených štátov amerických a v rámci ich územia.
Bližšie informácie nájdete na stránke
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Len stolné počítače VAIO
❑
❑
❑
❑
❑
Stolné počítače VAIO sú určené len na použitie v interiéri.
S niektorými modelmi sa dodávajú viaceré napájacie káble pre konkrétne krajiny.
Používajte napájací kábel, ktorý vyhovuje elektrickým zásuvkám vo vašej krajine.
Ak chcete stolný počítač VAIO úplne odpojiť od sieťového napájania, vytiahnite
napájací kábel.
Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
Konektory rozhrania i.LINK, počítačovej karty, monitora a konektory DVI sa nedodávajú
s obmedzenými napájacími zdrojmi (ak sa takéto konektory poskytujú).
Regulačné informácie
Spoločnosť Sony týmto vyhlasuje, že tento výrobok – bez ohľadu na to, či obsahuje
bezdrôtovú súpravu vrátane bezdrôtovej klávesnice, bezdrôtovej myši alebo bezdrôtového
prijímača – vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam Smernice
EÚ 1999/5/ES.
Kópiu vyhlásenia o zhode so Smernicou o rádiotechnických zariadeniach a koncových
telekomunikačných zariadeniach nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Výrobok vyhovuje normám EN 55022, trieda B, a EN 55024 a možno ho používať
v nasledujúcich oblastiach: obytné priestory, obchody a ľahký priemysel.
Na základe testov bolo uznané, že výrobok vyhovuje limitom stanoveným v Smernici
o elektromagnetickej kompatibilite, ktoré sa týkajú používania prepojovacích káblov
s maximálnou dĺžkou 3 metre.
Stolné počítače VAIO s bezdrôtovou súpravou
Podmienky používania
V Nórsku je zakázané používať zariadenia vysielajúce rádiové vlny v okruhu 20 km od centra
strediska Ny-Ålesund súostrovia Svalbard.
Upozornenia týkajúce sa používania alebo likvidácie
❑
Pre modely s vyberateľnou batériou
❑ V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte
ju len za rovnaký alebo zodpovedajúci typ odporúčaný výrobcom. Použité batérie
zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu.
❑ Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami používanými v zariadení hrozí riziko
požiaru alebo chemických popálenín.
❑ Nerozbíjajte ich, nerozoberajte, nezahrievajte nad 60 °C ani nespaľujte.
❑ Použité batérie okamžite zlikvidujte v súlade s predpismi.
❑ Chráňte ich pred deťmi.
❑ Kovové póly batérie neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku s tekutinami,
napríklad vodou, kávou alebo džúsom.
❑ Nemanipulujte s poškodenými ani vytekajúcimi lítium-iónovými batériami.
❑ Vyhadzovanie lítium-iónových batérií do odpadu z domácnosti alebo kancelárie
môže byť v niektorých oblastiach zakázané. Využite príslušný verejný systém
zberu odpadu.
9
❑
❑
❑
10
Pre modely s lítium-iónovými batériami (platí len v Nemecku)
Rady týkajúce sa likvidácie: Do zberných škatúľ v obchodoch alebo na miestnom úrade
vyhadzujte iba vybité batérie. Batérie sú zvyčajne vybité, ak sa zariadenie vypína, ak
sa zobrazuje hlásenie Vybitá batéria alebo ak po dlhšom používaní batérií zariadenie
nefunguje správne. Póly batérií zalepte napríklad páskou, čím zaručíte bezpečnú
likvidáciu.
Pre modely s batériou záložnej pamäte
Počítač VAIO je vybavený internou batériou záložnej pamäte, ktorej výmena by počas
životnosti výrobku nemala byť potrebná. Ak batériu treba vymeniť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony.
Pre modely, ktoré sa používajú so suchými batériami
❑ S niektorými modelmi počítačov VAIO sa môže dodávať príslušenstvo napájané
suchými batériami. Informácie o spôsobe vloženia batérií nájdete v referenčnej
príručke.
❑ Nemanipulujte s poškodenými ani vytekajúcimi batériami.
❑ Batérie môžu vybuchnúť, ak ich nesprávne nabijete, vhodíte do ohňa, budete
používať s inými typmi batérií alebo nesprávne vložíte.
❑ Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériami hrozí riziko požiaru alebo chemických
popálenín.
❑ Nerozoberajte ich, nezahrievajte nad 60 °C ani nespaľujte.
❑ Použité batérie okamžite zlikvidujte v súlade s predpismi.
❑ Chráňte ich pred deťmi.
❑ Kovové póly batérií neskratujte ani nedovoľte, aby prišli do styku s tekutinami,
napríklad vodou, kávou alebo džúsom.
❑ Po skončení životnosti zlikvidujte batérie v súlade s predpismi.
❑ Vyhadzovanie batérií do odpadu z domácnosti alebo kancelárie môže byť
v niektorých oblastiach zakázané. Využite príslušný verejný systém zberu
odpadu.
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje
sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie
byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej
zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by
mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria
dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
alebo
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý
v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky
ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje
viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje
trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci
jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu
z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Autorizovaným zástupcom pre problematiku elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti
výrobku je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obráťte
na adresy uvedené v samostatných servisných alebo záručných dokumentoch.
11
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti
LAN
(len pre modely so vstavanými funkciami bezdrôtovej siete LAN)
Bezdrôtová sieť LAN – regulačné informácie
Tento výrobok s podporou bezdrôtovej siete LAN je rádiové zariadenie plánované na tento
účel, ktoré používa jeden zo štandardov 802.11a/b/g/n asociácie IEEE.
V závislosti od modelu možno bezdrôtovú sieť LAN vstavanú v počítačoch VAIO používať
len v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia.
Podmienky používania
Pri používaní tohto zariadenia by mala byť medzi obrazovkou LCD a používateľom
vzdialenosť viac ako 15 mm.
Ak používate štandard IEEE 802.11b/g/n pre bezdrôtové siete LAN, na používanie v interiéri
aj exteriéri môžete vybrať kanály 1 až 13 (2,4 GHz – 2,4835 GHz). Vo Francúzsku, Taliansku
a Nórsku však platia tieto obmedzenia:
12
❑
Francúzsko: Keď výrobok používate v interiéri, všetky kanály môžete používať bez
obmedzení. V exteriéri sú povolené len kanály 1 až 6. To znamená, že pri spojení
Peer-to-Peer možno funkciu WLAN používať v exteriéri len v prípade, ak partner
nadviaže komunikáciu na autorizovanom kanáli (tzn. medzi 1 a 6). V režime infraštruktúry
skontrolujte, či je prístupový bod nakonfigurovaný na kanál z rozsahu 1 až 6 skôr, ako
vytvoríte spojenie.
❑
Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi:
– zákonom č. 259 z 1. 8. 2003 (Zákon o elektronickej komunikácii), pokiaľ sa používa
na súkromné účely. Predovšetkým článok č. 104 uvádza, kedy sa vopred vyžaduje
získanie všeobecného povolenia, a článok č. 105 uvádza, kedy je povolené
neobmedzené použitie;
– vládnym nariadením z 28. 5. 2003 v platnom znení a článkom č. 25 (všeobecné
povolenie pre siete a služby elektronickej komunikácie) Zákona o elektronickej
komunikácii, pokiaľ sa prístup k telekomunikačným sieťam a službám poskytuje
prostredníctvom siete RLAN verejnosti.
❑
Nórsko: Používanie zariadení vysielajúcich rádiové vlny nie je povolené v okruhu 20 km
od centra strediska Ny-Ålesund súostrovia Svalbard.
Ak používate funkciu bezdrôtovej siete LAN používajúcej štandard IEEE 802.11a/n, na
používanie iba v interiéri môžete vybrať kanály vo frekvenčnom rozsahu 5,15 GHz až
5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz. V Taliansku však platia tieto obmedzenia:
❑
Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi:
– zákonom č. 259 z 1. 8. 2003 (Zákon o elektronickej komunikácii), pokiaľ sa používa
na súkromné účely. Predovšetkým článok č. 104 uvádza, kedy sa vopred vyžaduje
získanie všeobecného povolenia, a článok č. 105 uvádza, kedy je povolené
neobmedzené použitie;
– vládnym nariadením z 28. 5. 2003 v platnom znení a článkom č. 25 (všeobecné
povolenie pre siete a služby elektronickej komunikácie) Zákona o elektronickej
komunikácii, pokiaľ sa prístup k telekomunikačným sieťam a službám poskytuje
prostredníctvom siete RLAN verejnosti;
– vládnym nariadením z 12. 7. 2007, pokiaľ sa používa na súkromné účely.
V niektorých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie technológie bezdrôtovej
siete LAN obmedzené majiteľom budovy alebo zodpovednými zástupcami príslušnej
organizácie, napríklad na palube lietadiel, v nemocniciach alebo inom prostredí, kde sa
riziko rušenia iných zariadení alebo služieb vníma alebo označuje ako škodlivé. Ak si nie
ste istí, aké pravidlá sa vzťahujú na používanie technológie bezdrôtovej siete LAN v
konkrétnej organizácii alebo prostredí, odporúčame, aby ste pred jej aktivovaním požiadali
o dovolenie. O obmedzeniach týkajúcich sa používania technológie bezdrôtovej siete LAN
sa poraďte so svojím lekárom alebo s výrobcom zdravotníckych zariadení (kardiostimulátor,
načúvacie pomôcky a pod.).
Rušenie
Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri príjme televízneho vysielania, čo možno zistiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby sa používateľ pokúsil toto rušenie
odstrániť pomocou niektorých z nasledujúcich opatrení: zmeňte orientáciu prijímacej antény
alebo ju premiestnite, zväčšite vzdialenosť medzi odosielajúcim a prijímajúcim zariadením,
o náprave sa poraďte so skúseným rozhlasovým alebo televíznym technikom.
Odopretie záruk
Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne rušenie rozhlasového ani televízneho vysielania
ani za žiadny iný neželaný účinok v dôsledku nevhodného výberu kanálov používateľom.
Za odstránenie rušenia spôsobeného takýmto nevhodným výberom kanálov zodpovedá
výlučne používateľ.
13
Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti
WAN
(len pre modely so vstavanými funkciami bezdrôtovej siete WAN)
Prenos
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Podmienky používania
Pri používaní tohto zariadenia by mala byť medzi obrazovkou LCD a používateľom
vzdialenosť viac ako 15 mm.
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte v prostredí, v ktorom by mohlo dochádzať k rušeniu
rádiových vĺn a v ktorom by následne hrozilo nebezpečenstvo vám alebo iným osobám,
konkrétne na týchto miestach:
❑
Oblasti, kde to zakazujú zákonné predpisy. Dodržiavajte všetky špeciálne pravidlá
a predpisy a rešpektujte všetky značky a upozornenia.
❑
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte v oblasti s potenciálne výbušným ovzduším.
Bezdrôtovú sieť WAN nepoužívajte na čerpacej ani servisnej stanici, v blízkosti
skladov paliva (sklady pohonných látok a distribučné oblasti), chemických tovární ani
v oblastiach, kde prebiehajú trhacie práce.
❑
Používanie bezdrôtovej siete WAN nie je dovolené v nasledujúcich prostrediach:
v blízkosti lekárskych prístrojov a zariadení na podporu životných funkcií
(v nemocniciach, na súkromných klinikách a pod.). Lekárske prístroje môžu byť
náchylné na rušenie rádiových vĺn.
❑
Na palube lietadla, či už na zemi, alebo vo vzduchu.
❑
Počas riadenia vozidla.
Odopretie záruk
Z dôvodu vlastností bezdrôtovej komunikácie pri odosielaní a prijímaní sa prenášané údaje
môžu občas stratiť alebo oneskoriť. Príčinou môžu byť odchýlky v intenzite rádiového
signálu v dôsledku zmien charakteristík prenosovej cesty rádiových vĺn.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za škody žiadneho druhu spôsobené oneskorením alebo
chybami údajov, ktoré sa odosielajú alebo prijímajú prostredníctvom bezdrôtovej siete WAN.
Nezodpovedá ani za neodoslanie alebo neprijatie takýchto údajov prostredníctvom
bezdrôtovej siete WAN.
14
Regulačná príručka k pripojeniu
BLUETOOTH
(len pre modely so vstavanými funkciami pripojenia BLUETOOTH)
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH® – regulačné informácie
V závislosti od modelu možno funkciu BLUETOOTH vstavanú v počítačoch VAIO používať
len v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia.
Interná technológia BLUETOOTH funguje vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz (2,400 GHz –
2,4835 GHz) a je určená na bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH.
V niektorých situáciách alebo prostrediach môže byť používanie bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH obmedzené majiteľom budovy alebo zodpovednými zástupcami príslušnej
organizácie, napríklad na palube lietadiel, v nemocniciach alebo inom prostredí, kde sa
riziko rušenia iných zariadení alebo služieb vníma alebo označuje ako škodlivé.
Ak si nie ste istí, aké pravidlá sa vzťahujú na používanie bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH v konkrétnej organizácii alebo prostredí, odporúčame, aby ste pred jej
aktivovaním požiadali o dovolenie. O obmedzeniach týkajúcich sa používania bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH sa poraďte so svojím lekárom alebo s výrobcom zdravotníckych
zariadení (kardiostimulátor, načúvacie pomôcky a pod.).
Podmienky používania
❑
❑
Francúzsko: Funkcia BLUETOOTH tohto produktu sa musí používať výlučne vnútri
budov. Akékoľvek používanie funkcie BLUETOOTH tohto produktu mimo budov je na
území Francúzska zakázané. Pred akýmkoľvek používaním tohto produktu mimo
budov skontrolujte, či je funkcia BLUETOOTH vypnutá. (Rozhodnutie úradu ART č.
2002-1009 v znení rozhodnutia úradu ART č. 03-908 týkajúce sa obmedzení
používania rádiových frekvencií).
V Nórsku je zakázané používať zariadenia vysielajúce rádiové vlny v okruhu 20 km od
centra strediska Ny-Ålesund súostrovia Svalbard.
15
Záruka
DÔLEŽITÉ. Skôr ako sa na výrobku vykonajú akékoľvek servisné úkony a pre prípad,
že spoločnosť Sony bude musieť odstrániť vaše údaje, zálohujte si obsah pevného
disku vrátane všetkých uložených údajov alebo nainštalovaného softvéru. Spoločnosť
Sony nezodpovedá za žiadne poškodenie ani straty programov, údajov ani iných
informácií uložených na akomkoľvek médiu alebo v ktorejkoľvek časti výrobku, na
ktorom sa vykonávajú servisné úkony.
Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Sony. Dúfame, že ho budete používať bez
problémov.
Ak dôjde k málo pravdepodobnej situácii, že výrobok bude vyžadovať záručný servis,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory
spoločnosti Sony (http://support.vaio.sony.eu/), svojho predajcu alebo člena našej siete
autorizovaných servisných stredísk (ASS) v Európskom hospodárskom priestore (EHP)
alebo ďalších krajinách uvedených v tejto záruke alebo sprievodných letákoch. Odporúčame,
aby ste si pred žiadosťou o záručný servis dôkladne prečítali dokumentáciu a vyhli sa tak
zbytočným nepríjemnostiam.
Vaša záruka
Ak je táto záruka uvedená v letákoch dodaných s výrobkom značky Sony, vzťahuje sa naň
za predpokladu, že ste si výrobok zakúpili v oblasti, pre ktorú platí záruka. Touto zárukou
sa spoločnosť Sony zaručuje, že minimálne JEDEN ROK od dátumu pôvodného nákupu
sa na výrobku nevyskytnú chyby materiálu ani spracovania. Presné obdobie platnosti
záruky nájdete na strane 20 tohto dokumentu alebo na webovej stránke
http://support.vaio.sony.eu/. Spoločnosť Sony poskytujúca a uznávajúca túto záruku je v
tejto záruke alebo sprievodných letákoch uvedená pod krajinou, kde budete žiadať o záručný
servis.
Ak sa počas záručnej lehoty zistí, že výrobok je chybný v dôsledku nevhodného materiálu
alebo spracovania (k dátumu pôvodného nákupu), spoločnosť Sony alebo člen siete ASS
v oblasti, pre ktorú platí záruka, podľa uváženia spoločnosti Sony opraví (bez poplatku za
prácu a náhradné diely) alebo vymení výrobok alebo jeho chybné časti v súlade s
podmienkami a obmedzeniami uvedenými nižšie. Spoločnosť Sony a členovia siete ASS
môžu chybné výrobky alebo časti vymeniť za nové alebo renovované výrobky a časti.
Všetky vymenené výrobky a časti sa stávajú majetkom spoločnosti Sony.
Podmienky
16
1
Záručný servis sa poskytne iba v prípade, ak v rámci záručnej lehoty predložíte
s chybným výrobkom aj pôvodnú faktúru alebo doklad o kúpe (s dátumom kúpy,
názvom modelu a názvom predajcu). Ak tieto dokumenty nepredložíte alebo ak budú
neúplné alebo nečitateľné, spoločnosť Sony a členovia siete ASS môžu odmietnuť
bezplatný záručný servis. Táto záruka nebude platiť, ak názov modelu alebo sériové
číslo na výrobku je zmenené, vymazané, odstránené alebo ak sa stalo nečitateľné.
2
Skôr ako výrobok odovzdáte spoločnosti poskytujúcej záručný servis, vyberte z neho
vyberateľné záznamové média alebo príslušenstvo, aby nedošlo k ich poškodeniu,
strate ani vymazaniu.
3
Táto záruka sa nevzťahuje na náklady na dopravu a riziká spojené s dopravou výrobku
k spoločnosti Sony alebo členovi siete ASS a späť k zákazníkovi.
4
Táto záruka sa nevzťahuje na:
❑
Pravidelnú údržbu, opravu ani výmenu častí v dôsledku opotrebovania.
❑
Spotrebný materiál (súčasti, ktoré sa počas životnosti výrobku musia pravidelne
vymieňať, napríklad batérie). Touto zárukou sa spoločnosť Sony zaručuje, že
6 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu sa na batérii dodanej s výrobkom
značky Sony nevyskytnú chyby materiálu ani spracovania.
❑
Poškodenie ani chyby spôsobené používaním a ovládaním výrobku alebo
zaobchádzaním, ktoré nie je v súlade s bežným osobným ani domácim používaním.
❑
Čistenie vnútorných súčastí výrobku.
❑
Poškodenie ani zmeny výrobku v dôsledku nesprávneho používania vrátane:
❑
5
❑
nedbanlivosti,
❑
nehôd, nadmerného tepla, požiaru, zaplavenia, pôsobenia tekutín, chemikálií,
prachu, iných látok, nesprávneho vetrania, otrasov, vibrácií, prepäťových špičiek,
nadmerného alebo nesprávneho napájania alebo vstupného napätia, žiarenia,
elektrostatických výbojov vrátane osvetlenia, iných vonkajších síl a nárazov,
❑
zaobchádzania, ktoré vedie k fyzickému alebo povrchovému poškodeniu alebo
zmenám výrobku, prípadne k poškodeniu obrazovky z tekutých kryštálov,
❑
inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s plánovaným účelom alebo
pokynmi spoločnosti Sony na inštaláciu alebo používanie,
❑
nedodržania pokynov uvedených v Príručke používateľa od spoločnosti Sony,
❑
nedodržania pokynov uvedených v príručke Bezpečnostné predpisy od
spoločnosti Sony,
❑
inštalácie alebo používania výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s technickými
ani bezpečnostnými zákonnými predpismi ani normami platnými v krajine, kde sa
inštaluje alebo používa,
❑
infikovania výrobku vírusmi alebo používania so softvérom, ktorý nebol s výrobkom
dodaný alebo ktorý bol nesprávne nainštalovaný,
❑
stavu alebo chýb systémov, s ktorými sa výrobok používa alebo v ktorých je
zapojený, s výnimkou iných výrobkov značky Sony navrhnutých na použitie s
týmto výrobkom,
❑
používania výrobku s príslušenstvom, periférnym zariadením alebo inými
výrobkami, ktorých typ, stav a štandard nespĺňajú požiadavky spoločnosti Sony,
❑
opravy alebo pokusu o opravu osobami, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti
Sony ani členov siete ASS.
Nastavenia ani prispôsobenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Sony vrátane:
❑
inovácie výrobku nad rámec parametrov alebo funkcií uvedených v referenčnej
príručke alebo
❑
úprav výrobku, aby vyhovoval vnútroštátnym alebo miestnym technickým a
bezpečnostným normám v iných krajinách než tých, pre ktoré bol výslovne
navrhnutý a vyrobený,
Táto záruka sa vzťahuje len na hardvérové časti výrobku. Nevzťahuje sa na softvér
(či už od spoločnosti Sony, alebo iného výrobcu), pre ktorý sa poskytuje alebo na ktorý
sa vzťahuje licenčná zmluva koncového používateľa, samostatné záručné vyhlásenia
alebo vylúčenia.
17
6
Dovoľujeme si vám oznámiť, že poplatok za diagnostiku výrobku budete musieť zaplatiť
v prípade, ak:
a) pri diagnostike výrobku vykonanej spoločnosťou Sony alebo autorizovaným
servisným strediskom spoločnosti Sony sa ukáže, že nemáte nárok na odstránenie
chyby na základe tejto záruky (bez ohľadu na dôvod), alebo
b) váš výrobok funguje správne a nezistila sa žiadna chyba hardvéru.
7
Zásady týkajúce sa chybných pixlov:
Povolený počet chybných pixlov na plochých obrazovkách, ktoré spĺňajú požiadavky
normy ISO 13406-2, predstavuje menej než 0,0005 % z celkového počtu. Na webovej
stránke technickej podpory pre počítače VAIO (http://support.vaio.sony.eu/) v časti
Horúce novinky vyhľadajte tému Faulty Pixels Policy (Zásady týkajúce sa chybných
pixlov), ktorá obsahuje zásady platné pre váš počítač VAIO.
8
Tento 8. článok platí len v niektorých európskych krajinách. Ak máte ďalšie otázky,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory
spoločnosti Sony:
V prípade, že ste oficiálne požiadali o odstránenie operačného systému spoločnosti
Microsoft®, na váš počítač VAIO sa už nevzťahujú vaše práva na základe týchto
záručných podmienok a požiadaviek spoločnosti Sony, čím sa stávajú neplatnými.
Po odinštalovaní operačného systému spoločnosti Microsoft® nepreberá spoločnosť
Sony žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie iných vopred nainštalovaných
softvérových aplikácií v spojitosti s iným operačným systémom, než je operačný systém
spoločnosti Microsoft®. V prípade akéhokoľvek stiahnutia z trhu alebo dobrovoľného
stiahnutia z trhu, ktoré sa týka počítača VAIO z rovnakej kategórie produktov ako váš
počítač VAIO, už nebudete mať nárok na kontrolu vášho počítača VAIO spoločnosťou
Sony.
18
Vylúčenia a obmedzenia
S výnimkou ustanovení uvedených vyššie neposkytuje spoločnosť Sony žiadne záruky
(výslovné, implicitné, zákonné ani iné) týkajúce sa kvality, výkonu, presnosti, spoľahlivosti,
vhodnosti na konkrétny účel ani iných vlastností výrobku, sprievodného alebo základného
softvéru. Ak príslušné zákonné predpisy nepovoľujú alebo úplne nepovoľujú takéto
vylúčenie, spoločnosť Sony vylučuje alebo obmedzuje svoje záruky len v maximálnom
rozsahu povolenom príslušnými zákonnými predpismi. Akákoľvek záruka, ktorú nemožno
úplne vylúčiť, bude obmedzená (ak to povoľujú príslušné zákonné predpisy) na obdobie
trvania tejto záruky.
Jedinou povinnosťou spoločnosti Sony na základe tejto záruky je opraviť alebo vymeniť
výrobky v súlade s týmito záručnými podmienkami a požiadavkami. Spoločnosť Sony
nezodpovedá za žiadnu stratu ani poškodenie týkajúce sa výrobkov, servisu, tejto záruky
ani iných skutočností vrátane: ekonomických alebo nehmotných strát; ceny zaplatenej za
výrobok; straty ziskov, príjmov, údajov, možnosti používať výrobok alebo iné súvisiace
výrobky; nepriamej, náhodnej alebo následnej straty alebo škody. Toto ustanovenie platí
bez ohľadu na to, či sa strata alebo škoda týka:
❑
obmedzenia funkčnosti alebo nefunkčnosti výrobku alebo súvisiacich výrobkov
v dôsledku chýb alebo nedostupnosti, kým je výrobok u spoločnosti Sony alebo
člena siete ASS, a následných prestojov, straty času používateľa alebo prerušenia
obchodných aktivít,
❑
nepresného výstupu výrobku alebo súvisiacich výrobkov,
❑
poškodenia alebo straty softvérových programov alebo vyberateľných záznamových
médií, alebo
❑
infikovania výrobku vírusmi, prípadne iných príčin.
Vzťahuje sa to na straty a škody na základe ktorejkoľvek právnej teórie vrátane nedbanlivosti
a iných porušení práva, porušenia zmluvy, výslovnej alebo implicitnej záruky a absolútnej
zodpovednosti (aj v prípade, ak spoločnosť Sony alebo člen siete ASS vedeli o možnosti
takýchto škôd).
Ak príslušné zákonné predpisy zakazujú alebo obmedzujú tieto vylúčenia zodpovednosti,
spoločnosť Sony vylučuje alebo obmedzuje svoju zodpovednosť len v maximálnom rozsahu
povolenom príslušnými zákonnými predpismi. Niektoré krajiny napríklad zakazujú vylúčenie
alebo obmedzenie škôd, ku ktorým dôjde v dôsledku nedbanlivosti, hrubej nedbanlivosti,
úmyselného protiprávneho konania, podvodu a podobných činov. Zodpovednosť
spoločnosti Sony na základe tejto záruky v žiadnom prípade nepresiahne cenu zaplatenú
za výrobok. Ak však príslušné zákonné predpisy povoľujú iba vyššie obmedzenia
zodpovednosti, budú platiť tieto vyššie obmedzenia.
19
Vaše zákonné práva sú vyhradené
Zákazníkom sú priznané zákonné práva na základe príslušných vnútroštátnych zákonných
predpisov týkajúcich sa predaja spotrebiteľských výrobkov. Táto záruka neovplyvňuje vaše
zákonné práva ani práva, ktoré nemožno vylúčiť ani obmedziť, ani práva voči osobe, od
ktorej ste výrobok kúpili. Všetky svoje práva si môžete uplatňovať podľa vlastného uváženia.
Sony Europe Limited,
obchodné meno Sony Belgium, bijkantoor (pobočka) Sony Europe Limited.
Spoločnosť je registrovaná v Anglicku a Walese.
Sídlo spoločnosti: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Spojené
kráľovstvo
Registračné číslo spoločnosti: 2422874
IČ DPH: BE0452161045
Adresa: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Záručné lehoty spoločnosti Sony na nové výrobky značky VAIO
Notebooky a stolné počítače VAIO
20
Belgicko
záručná lehota 2 roky
Bulharsko
záručná lehota 2 roky (vzťahuje sa len na verzie modelu CEM)
Česká republika
záručná lehota 2 roky
Dánsko
záručná lehota 2 roky
Fínsko
záručná lehota 2 roky
Francúzsko
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 7 Professional
alebo Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Grécko
záručná lehota 2 roky
Holandsko
záručná lehota 2 roky
Írsko
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 7 Professional
alebo Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Kazachstan
záručná lehota 2 roky
Luxembursko
záručná lehota 2 roky
Maďarsko
záručná lehota 2 roky
Nemecko
Modely zakúpené u autorizovaných predajcov spoločnosti Sony v
Nemecku a registrované na webovej stránke www.sony.de/Garantie :
záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
Nórsko
záručná lehota 2 roky
Poľsko
záručná lehota 2 roky
Portugalsko
záručná lehota 2 roky
Rakúsko
záručná lehota 2 roky
Rumunsko
záručná lehota 2 roky
Rusko
záručná lehota 2 roky
Záručné lehoty spoločnosti Sony na nové výrobky značky VAIO
Slovensko
záručná lehota 2 roky
Španielsko
záručná lehota 2 roky
Švajčiarsko
záručná lehota 2 roky
Švédsko
záručná lehota 2 roky
Taliansko
záručná lehota 2 roky
Turecko
záručná lehota 2 roky (vzťahuje sa len na verzie modelu CEU)
Ukrajina
záručná lehota 2 roky
Veľká Británia
Modely s vopred nainštalovaným systémom Windows 7 Professional
alebo Windows 7 Ultimate: záručná lehota 2 roky
Všetky ostatné modely: záručná lehota 1 rok
21
Služby technickej podpory spoločnosti
Sony
Technická podpora po predaji počítača VAIO
Registrácia výrobku značky VAIO
Registrácia je veľmi dôležitá na to, aby sme vám mohli poskytovať najlepšie možné služby.
Umožňuje nám zachovávať záznamy o konfigurácii vášho počítača a všetkých vzájomných
kontaktoch počas trvania záruky. Umožňuje nám tiež automaticky poskytnúť vášmu
počítaču priamy prístup k informáciám alebo aktualizáciám softvéru. Stručne povedané,
umožňuje prispôsobiť naše služby vašim potrebám. Svoj počítač VAIO môžete registrovať
na webovej stránke www.vaio.eu/register.
Táto možnosť vyžaduje pripojenie na Internet.
Prístup k službám technickej podpory pre počítače VAIO
❑
http://support.vaio.sony.eu/
Naša webová stránka rozdelená podľa jednotlivých modelov vám poskytne informácie
o modeli počítača VAIO, ktorý používate. Ak hľadáte aktualizáciu ovládača, zobrazia
sa len ovládače vytvorené pre váš počítač VAIO. Navyše, tím technickej podpory
zverejňuje prehľadných sprievodcov odstraňovaním porúch a dokumenty s pracovnými
postupmi, ktoré vytvára na základe najčastejších otázok položených pracovníkom
nášho kontaktného strediska.
❑
Telefón
Dôrazne odporúčame, aby ste navštívili webovú stránku http://support.vaio.sony.eu/,
skôr ako zatelefonujete pracovníkom kontaktného strediska, pretože hľadané riešenie
je už pravdepodobne dostupné v našej databáze vedomostí.
Telefonická podpora pre počítače VAIO je dostupná od pondelka do piatka.
Prevádzkové hodiny sú v jednotlivých krajinách rôzne. Presné otváracie hodiny pre
krajinu svojho pobytu nájdete na webovej stránke http://support.vaio.sony.eu/.
22
Jednotlivé telefónne čísla sa nachádzajú nižšie. Podrobnosti a ich aktualizácie nájdete
v informáciách pri registrácii a na našej webovej stránke.
Skôr ako zatelefonujete na linku technickej podpory pre počítače VAIO, zistite si sériové číslo svojho počítača
VAIO. Sériové číslo sa nachádza na spodnej časti, zadnom paneli alebo vnútri otvoru na batériu počítača VAIO.
Čísla sa môžu priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.
Krajina
Jazyk
Telefónne číslo
Belgicko
Holandský
+32 2 7173218
Francúzsky
+32 2 7173219
Bulharsko
Bulharský
+359 700 1 8246
Cyprus
Anglický
+357 800 91150
Česká republika
Český
+420 2 4601 9146
Dánsko
Dánsky
+45 70 112105
Fínsko
Fínsky
+358 969 379 450
Francúzsko
Francúzsky
+33 1 55 69 51 28
Grécko
Grécky
+30 00800 4412 1496
Holandsko
Holandský
+31 20 346 93 03
Írsko
Anglický
+353 1 407 3040
Kazachstan
Ruský
+7 7272 714480
Luxembursko
Francúzsky
+352 342 0808380
Maďarsko
Maďarský
+36 1 777 91 51
Nemecko
Nemecký
+49 180 577 67 76
Nórsko
Nórsky
+47 231 62592
Poľsko
Poľský
+48 0 801 382 462
Portugalsko
Portugalský
+351 808 201 174
Rakúsko
Nemecký
+43 179 56 73 33
Rumunsko
Rumunský
+40 213 138 872
Rusko
Ruský
+7 8 800 700 0939
Slovensko
Slovenský
+421 552 302 801
Španielsko
Španielsky
+34 914 534 087
Švajčiarsko
Nemecký
+41 44 800 93 00
Francúzsky
+41 44 800 97 00
Švédsko
Švédsky
+46 858 769 220
Taliansko
Taliansky
+39 848 801 541
Turecko
Turecký
+90 212 444 82 46
Ukrajina
Ruský
+380 443 908 246
Veľká Británia
Anglický
+44 870 240 24 08
Kontaktné informácie pre ďalšie krajiny nájdete na webovej stránke
http://support.vaio.sony.eu/.
23
Služby opráv hardvéru VAIO
Ďalšie informácie o poskytovaní týchto služieb nájdete na webovej stránke technickej
podpory pre počítače VAIO (http://support.vaio.sony.eu/). Aj keď sa väčšina problémov
odstráni prostredníctvom Internetu alebo telefonicky, odstránenie niektorých problémov
si môže vyžadovať zásah do počítača alebo opravu.
Radi by sme upriamili vašu pozornosť na nasledujúce dôležité poznámky, skôr ako
prevezmeme váš počítač VAIO:
24
❑
Keďže zodpovedáte za zálohovanie svojich údajov, je dôležité, aby ste zálohovali
všetky svoje súbory z pevného disku. Spoločnosť Sony nemôže zaručiť, že počas
opravy ostanú programy alebo údaje v počítači neporušené.
❑
Ak vám nie je oznámené inak, s hlavnou časťou zariadenia neposielajte žiadne
príslušenstvo.
❑
Ak sa rozhodnete nepokračovať v oprave zariadenia mimo záruky, bude vám účtovaný
paušálny poplatok.
❑
Povinnou súčasťou sú adresa, telefónne číslo a meno kontaktnej osoby, s ktorou sa
možno spojiť počas pracovných hodín. Umožníte tým úspešný výkon práce našej
doručovateľskej služby a tímu obslužného oddelenia.
Poznačte si nasledujúce informácie o svojom počítači VAIO. Tieto informácie budete
potrebovať v prípade, že sa bude požadovať oprava počítača.
Názov modelu a sériové číslo:
Predajca a pečiatka:
Dátum kúpy:
Meno a adresa zákazníka:
25
Domovská stránka technickej
podpory počítačov VAIO
http://support.vaio.sony.eu/
Printed in China
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising