Sony | VPCY11S1E | Sony VPCY11S1E Návod na použitie

N
Príručka používateľa
Osobný počítač
Typový rad VPCY11
n 2 N
Obsah
Pred použitím...................................................................... 4
Ďalšie informácie o počítači VAIO................................. 5
Ergonomické zretele ..................................................... 7
Začíname ............................................................................ 9
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek................. 10
Informácie o indikátoroch ............................................ 17
Pripojenie napájacieho zdroja ..................................... 18
Používanie batérie....................................................... 20
Bezpečné vypnutie počítača ....................................... 27
Používanie režimov nízkej spotreby ............................ 28
Aktualizácia počítača................................................... 31
Používanie počítača VAIO ................................................ 32
Používanie klávesnice................................................. 33
Používanie dotykového panela ................................... 35
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami............. 37
Používanie vstavanej kamery...................................... 38
Používanie média „Memory Stick“............................... 39
Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet... 45
Používanie Internetu ................................................... 51
Používanie siete (LAN)................................................ 52
Používanie bezdrôtovej siete LAN .............................. 53
Používanie bezdrôtovej siete WAN .............................58
Používanie funkcie Bluetooth ......................................62
Používanie periférnych zariadení ......................................68
Pripojenie optickej jednotky .........................................69
Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel ..71
Pripojenie externého displeja ......................................72
Výber režimu displeja ..................................................77
Používanie funkcie viacerých monitorov......................78
Pripojenie externého mikrofónu ...................................80
Pripojenie zariadenia USB...........................................81
Pripojenie zariadenia i.LINK ........................................83
Prispôsobenie vášho počítača VAIO .................................85
Nastavenie hesla .........................................................86
Používanie technológie Intel(R) VT .............................93
Používanie nástroja VAIO Control Center ...................94
Používanie aplikácie VAIO Power Management .........95
Inovácia vášho počítača VAIO ..........................................96
Pridávanie a odoberanie pamäte.................................97
n 3 N
Preventívne opatrenia..................................................... 103
Informácie o zabezpečení ......................................... 104
Informácie o starostlivosti a údržbe........................... 107
Zaobchádzanie s počítačom ..................................... 108
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD ........................... 110
Používanie napájacieho zdroja ................................. 111
Zaobchádzanie so vstavanou kamerou .................... 112
Zaobchádzanie s diskami.......................................... 113
Používanie batérie..................................................... 114
Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ ............... 115
Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením.. 116
Odstraňovanie porúch .................................................... 117
Činnosti počítača....................................................... 119
Aktualizácia a zabezpečenie systému ...................... 125
Obnovenie................................................................. 127
Batéria....................................................................... 129
Vstavaná kamera ...................................................... 131
Siete (siet’ LAN alebo bezdrôtová siet’ LAN) ............. 133
Bezdrôtová siet’ WAN................................................ 136
Technológia Bluetooth .............................................. 137
Optické disky............................................................. 141
Displej ....................................................................... 142
Tlač ........................................................................... 146
Mikrofón .................................................................... 147
Reproduktory .............................................................148
Dotykový panel ..........................................................150
Klávesnica .................................................................151
Diskety .......................................................................152
Audio/video ................................................................153
„Memory Stick“ ..........................................................155
Periférne zariadenia ..................................................156
Ochranné známky ...........................................................157
Oznámenie ......................................................................159
Pred použitím >
n 4 N
Pred použitím
Blahoželáme vám k nákupu počítača Sony VAIO®. Vitajte v tejto elektronickej Príručke používateľa. Spoločnost’ Sony
skombinovala špičkové technológie v oblasti zvuku, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok
z používania výpočtovej techniky na úrovni doby.
!
Vonkajšie pohľady znázornené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovat’ od vášho počítača.
Ako zistit’ technické údaje
Niektoré funkcie, možnosti a dodané položky nemusia byt’ v počítači dostupné.
Ak chcete zistit’ konfiguráciu svojho počítača, navštívte webovú lokalitu služieb VAIO-Link http://www.vaio-link.com.
Pred použitím >
Ďalšie informácie o počítači VAIO
n 5 N
Ďalšie informácie o počítači VAIO
Táto čast’ obsahuje informácie o technickej podpore pre počítače VAIO.
1. Tlačená dokumentácia
❑ Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky – prehľad pripojenia súčastí, informácie o inštalácii a pod.
❑ Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch
❑ Predpisy, záruka a servisná podpora
2. Elektronická dokumentácia
❑ Príručka používateľa (táto príručka) – funkcie počítača a informácie o riešení bežných problémov.
Ako si pozriet’ túto elektronickú príručku:
1
V ponuke Štart
kliknite na položky Všetky programy a VAIO Documentation.
2
Otvorte priečinok pre váš jazyk.
3
Vyberte príručku, ktorú si chcete prečítat’.
✍
Príručky používateľa môžete manuálne vyhľadat’ výberom položiek Počítač > VAIO (C:) (váš disk C) > Documentation > Documentation a otvorením priečinka s vaším
jazykom.
❑ Lokalita Pomoc a technická podpora pre systém Windows – komplexný zdroj praktických rád, výukových programov
a ukážok, ktoré vás naučia používat’ počítač.
Ak chcete získat’ prístup k službe Pomoc a technická podpora pre systém Windows, v ponukeŠtart vyberte možnost’
Pomoc a technická podpora alebo stlačte a podržte kláves s logom systému Microsoft Windows a stlačte kláves F1.
Pred použitím >
Ďalšie informácie o počítači VAIO
n 6 N
3. Webové stránky technickej podpory
Ak máte problém s počítačom, navštívte webovú lokalitu služieb VAIO-Link http://www.vaio-link.com, kde získate pokyny na
riešenie problémov.
K dispozícii sú aj ďalšie zdroje informácií:
❑ Na webovej lokalite komunity Club VAIO http://club-vaio.com môžete položit’ otázky iným používateľom počítača VAIO.
❑ Ak chcete získat’ informácie o produkte, navštívte webovú lokalitu http://www.vaio.eu/ alebo internetový obchod na lokalite
http://www.sonystyle-europe.com.
Ak je potrebné kontaktovat’ službu VAIO-Link, pripravte si sériové číslo počítača VAIO. Sériové číslo sa nachádza na spodnej
časti, zadnom paneli alebo vnútri otvoru na batériu počítača VAIO. Ak máte problémy s vyhľadaním sériového čísla, ďalšie
pokyny nájdete na webovej lokalite VAIO-Link.
Pred použitím >
Ergonomické zretele
n 7 N
Ergonomické zretele
Počítač budete používat’ ako prenosné zariadenie v rôznych prostrediach. Kedykoľvek je to možné, mali by ste sa pokúsit’
brat’ do úvahy nasledujúce ergonomické podmienky v stacionárnom aj prenosnom prostredí:
❑ Umiestnenie počítača – počítač umiestnite priamo pred seba. Pri používaní klávesnice alebo ukazovacieho zariadenia
držte predlaktia vo vodorovnej polohe so zápästiami v neutrálnej, pohodlnej polohe. Ramená nechajte prirodzene visiet’.
Pri používaní počítača si doprajte časté prestávky. Nadmerné používanie počítača môže namáhat’ zrak, svaly alebo
šľachy.
❑ Nábytok a držanie tela – seďte na stoličke s dobrým zadným operadlom. Výšku stoličky nastavte tak, aby vaše chodidlá
spočívali rovno na podlahe. Opierka na nohy vám môže zabezpečit’ lepšie pohodlie. Seďte uvoľnene vo vzpriamenej
polohe a vyhýbajte sa hrbeniu alebo nakláňaniu dozadu.
Pred použitím >
Ergonomické zretele
n 8 N
❑ Pozorovací uhol displeja počítača – pomocou funkcie naklonenia nájdite najlepšiu polohu displeja. Namáhanie zraku
a únava svalov sa dá znížit’ nastavením displeja do vhodnej polohy. Nastavte aj úroveň jasu displeja.
❑ Osvetlenie – vyberte také miesto, kde okná a svetlá nespôsobujú odrazy na displeji. Použite nepriame osvetlenie, aby
ste sa vyhli žiariacim škvrnám na displeji. Vhodné osvetlenie zvyšuje vaše pohodlie a zlepšuje efektívnost’ práce.
❑ Umiestnenie externého displeja – pri používaní externého displeja ho umiestnite do pohodlnej pozorovacej
vzdialenosti. Zabezpečte, aby pri sedení pred monitorom bola obrazovka na úrovni očí alebo mierne pod ich úrovňou.
Začíname >
n 9 N
Začíname
Táto kapitola popisuje, ako začat’ používat’ váš počítač VAIO.
❑ Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek (str. 10)
❑ Informácie o indikátoroch (str. 17)
❑ Pripojenie napájacieho zdroja (str. 18)
❑ Používanie batérie (str. 20)
❑ Bezpečné vypnutie počítača (str. 27)
❑ Používanie režimov nízkej spotreby (str. 28)
❑ Aktualizácia počítača (str. 31)
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 10 N
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranách.
!
Vzhľad vášho počítača sa môže líšit’ od vzhľadu počítača znázorneného v príručke z dôvodu rozdielov v špecifikáciách. Vzhľad sa môže líšit’ aj v závislosti od danej krajiny
alebo zemepisnej oblasti.
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 11 N
Predná strana
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vstavaná kamera MOTION EYE (str. 38)
Indikátor vstavanej kamery MOTION EYE (str. 17)
Obrazovka LCD (str. 110)
Vstavané reproduktory (stereo)
Vstavaný mikrofón (monofónny)
Klávesnica (str. 33)
Dotykový panel (str. 35)
Pravé tlačidlo (str. 35)
Ľavé tlačidlo (str. 35)
J Zásuvka na médium „Memory Stick Duo“* (str. 39)
K Indikátor prístupu k médiu (str. 17)
L Zásuvka na pamät’ovú kartu SD (str. 47)
*
Počítač podporuje iba médiá „Memory Stick“ veľkosti Duo.
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 12 N
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tlačidlo VAIO (str. 37)
Tlačidlo ASSIST (str. 37)
Indikátor Num lock (str. 17)
Indikátor Caps lock (str. 17)
Indikátor Scroll lock (str. 17)
Indikátor WIRELESS (str. 17)
Indikátor nabíjania (str. 17)
Indikátor diskovej jednotky (str. 17)
Vypínač WIRELESS (str. 53), (str. 58), (str. 62)
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 13 N
Zadná strana
A Konektor batérie (str. 20)
B Zásuvka na kartu SIM* (str. 58)
*
Iba vybrané modely.
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 14 N
Pravá strana
A
B
C
D
Zásuvka ExpressCard/34 (str. 45)
*
Kompatibilné so štandardom USB 2.0 a podporuje vysokú, plnú aj nízku rýchlost’.
Porty USB* (str. 81)
Siet’ová (LAN) zásuvka (str. 52)
Tlačidlo/indikátor napájania (str. 17)
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 15 N
Ľavá strana
A
B
C
D
E
Port DC IN (str. 18)
F
G
H
I
Port USB* (str. 81)
*
Kompatibilné so štandardom USB 2.0. Podporuje vysokú, plnú aj nízku rýchlost’.
Bezpečnostná štrbina
Vetrací otvor
Port na pripojenie monitora (str. 73)
Port výstupu HDMI (str. 75)
4-kolíkový port i.LINK (S400) (str. 83)
Konektor mikrofónu (str. 80)
Konektor slúchadiel (str. 71)
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 16 N
Spodná strana
A Vetracie otvory
B Kryt priestoru na pamät’ové moduly (str. 97)
Začíname >
Informácie o indikátoroch
n 17 N
Informácie o indikátoroch
Počítač je vybavený nasledujúcimi indikátormi:
Indikátor
Funkcie
Napájanie 1
Keď je počítač zapnutý, indikátor svieti zeleným svetlom. Keď je počítač v režime spánku, pomaly bliká
oranžovým svetlom. Keď je počítač vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku, nesvieti.
Nabíjanie
Svieti, pokiaľ sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (str. 23).
Prístup k médiu
Svieti počas pristupovania k údajom uloženým na pamät’ovej karte, napríklad na pamät’ovej karte „Memory
Stick“ alebo SD. (Kým tento indikátor svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď
indikátor nesvieti, pamät’ová karta sa nepoužíva.
Vstavaná kamera MOTION EYE
Svieti, kým sa používa vstavaná kamera.
Disková jednotka
Svieti počas prístupu k údajom uloženým vo vstavanom úložnom zariadení. Kým tento indikátor svieti,
neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.
Num lock
Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická
klávesnica deaktivuje. Keď indikátor nesvieti, numerická klávesnica nie je aktívna.
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Po stlačení klávesu Caps Lock budete písat’ veľké písmená. Keď tento indikátor svieti a stlačíte kláves Shift,
budete písat’ malé písmená. Ďalším stlačením klávesu sa indikátor vypne. Po zhasnutí indikátora Caps lock sa
obnoví normálne písanie.
Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí indikátora
Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý
používate. Nefunguje so všetkými programami.
Svieti, kým sú aktivované možnosti bezdrôtovej komunikácie.
Začíname >
Pripojenie napájacieho zdroja
Pripojenie napájacieho zdroja
Ako napájací zdroj pre počítač možno použit’ siet’ový adaptér alebo nabíjateľnú batériu.
Používanie siet’ového adaptéra
Keď je počítač priamo pripojený k zdroju siet’ového napájania a je vložená batéria, napája sa zo siet’ovej zásuvky.
✍
Používajte iba siet’ový adaptér dodaný s počítačom.
Ako používat’ siet’ový adaptér
1
Jeden koniec napájacieho kábla (1) zapojte do siet’ového adaptéra (3).
2
Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do siet’ovej zásuvky (2).
3
Kábel siet’ového adaptéra (3) zapojte do portu DC IN (4) na počítači.
!
Tvar konektora DC In sa líši v závislosti od siet’ového adaptéra.
n 18 N
Začíname >
Pripojenie napájacieho zdroja
✍
Ak chcete úplne odpojit’ počítač od zdroja siet’ového napájania, vytiahnite siet’ový adaptér zo siet’ovej zásuvky.
Zabezpečte, aby siet’ová zásuvka bola dobre prístupná.
Ak zamýšľate počítač nepoužívat’ dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite čast’ Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 30).
n 19 N
Začíname >
Používanie batérie
Používanie batérie
Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.
Vloženie alebo vybratie batérie
Ako vložit’ batériu
1
Počítač vypnite a zatvorte kryt s obrazovkou LCD.
2
Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.
n 20 N
Začíname >
Používanie batérie
n 21 N
3
Batériu šikmo zasuňte do priehradky tak, aby výstupok (2) na oboch stranách priehradky zapadol do výrezu tvaru U (3)
na oboch stranách batérie.
4
Batériu zatláčajte nadol do priehradky, kým nezacvakne na svojom mieste.
5
Poistku batérie LOCK posuňte smerom von, aby sa batéria zaistila v počítači.
Začíname >
Používanie batérie
n 22 N
Ako vybrat’ batériu
!
Ak je počítač zapnutý a nie je pripojený k siet’ovému adaptéru alebo je v režime spánku a batériu vyberiete, môžete stratit’ údaje.
1
Počítač vypnite a zatvorte kryt s obrazovkou LCD.
2
Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.
3
Poistku batérie RELEASE (2) posuňte smerom dovnútra a pridržte, špičku prsta vložte pod výbežok (3) na batérii, batériu
zdvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača.
!
Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov funguje tento počítač iba s originálnymi batériami
značky Sony určenými pre tento model. Ak doň vložíte batériu od iného výrobcu, batéria sa nenabije a počítač nebude fungovat’.
Začíname >
Používanie batérie
n 23 N
Nabíjanie batérie
Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.
Ako nabíjat’ batériu
1
Vložte batériu.
2
Pomocou siet’ového adaptéra pripojte počítač k napájaciemu zdroju.
Počas nabíjania batérie svieti indikátor nabíjania. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia blízko vybratej maximálnej úrovne
nabitia, indikátor nabíjania zhasne.
Stav indikátora nabíjania
Význam
Svieti oranžovou farbou
Batéria sa nabíja.
Bliká spolu so zeleným
indikátorom napájania
Batéria sa blíži úplnému vybitiu.
(Štandardný režim)
Bliká spolu s oranžovým
indikátorom napájania
Batéria sa blíži úplnému vybitiu.
(Režim spánku)
Rýchlo bliká oranžovou farbou
Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo
odistenia batérie.
!
Batériu nabíjajte už od začiatku tak, ako je uvedené v tejto príručke.
Začíname >
Používanie batérie
n 24 N
✍
Batériu nechávajte v počítači, keď je priamo pripojený k zdroju siet’ového napájania. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja.
Ak sa batéria vybíja a indikátor nabíjania aj indikátor napájania bliká, mali by ste buď pripojit’ siet’ový adaptér a batériu opätovne nabit’, alebo počítač vypnút’ a vložit’ plne
nabitú batériu.
Počítač sa dodáva s lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabit’. Nabíjanie čiastočne vybitej batérie nemá vplyv na životnost’ batérie.
Pri používaní niektorých softvérových aplikácií alebo periférnych zariadení sa počítač nemusí uviest’ do režimu dlhodobého spánku, aj keď sa úroveň nabitia batérie zníži.
Ak sa chcete vyhnút’ strate údajov počas napájania počítača z batérie, mali by ste svoje údaje často ukladat’ a manuálne aktivovat’ niektorý režim správy napájania,
napríklad režim spánku alebo režim dlhodobého spánku.
Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené údaje. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Údaje by ste mali
často ukladat’, aby ste sa vyhli ich strate.
Začíname >
Používanie batérie
n 25 N
Kontrola kapacity batérie
Kapacita batérie sa s počtom nabíjaní alebo s dĺžkou používania batérie úmerne znižuje. Ak chcete získat’ z batérie čo najviac,
skontrolujte kapacitu batérie a zmeňte nastavenia batérie.
Ako skontrolovat’ kapacitu batérie
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položky Všetky programy a VAIO Control Center.
2
V ponuke Power Management vyberte možnost’ Battery.
✍
Životnost’ batérie môžete navyše predĺžit’ pomocou funkcie starostlivosti o batériu.
Začíname >
Používanie batérie
n 26 N
Predĺženie životnosti batérie
Keď sa počítač napája z batérie, môžete predĺžit’ jej životnost’ pomocou nasledujúcich postupov.
❑ Znížte jas obrazovky LCD počítača.
❑ Použite režim nízkej spotreby. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 28).
❑ Zmeňte nastavenia napájania v okne Možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO
Power Management (str. 95).
❑ Pomocou aplikácie VAIO Control Center nastavte tapetu v časti Long Battery Life Wallpaper Setting ako pozadie
pracovnej plochy.
Začíname >
Bezpečné vypnutie počítača
n 27 N
Bezpečné vypnutie počítača
Počítač vypínajte správne, ako je popísané nižšie, aby ste sa vyhli strate neuložených dát.
Ako vypnút’ počítač
1
Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču.
2
Kliknite na tlačidlo Štart a potom na tlačidlo Vypnút’.
3
Zareagujte na akékoľvek varovné výzvy na uloženie dokumentov, berte zreteľ na ostatných používateľov a počkajte, kým
sa počítač automaticky nevypne.
Indikátor napájania zhasne.
Začíname >
Používanie režimov nízkej spotreby
n 28 N
Používanie režimov nízkej spotreby
Nastavenia správy napájania sa dajú využit’ na predĺženie životnosti batérie. V závislosti od vašich požiadaviek počítač okrem
štandardného prevádzkového režimu ponúka aj dva odlišné režimy nízkej spotreby: režim spánku a režim dlhodobého
spánku.
!
Ak počítač nebudete používat’ dlhšiu dobu a bude odpojený od zdroja siet’ového napájania, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku alebo ho vypnite.
Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené údaje. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Údaje by ste mali
často ukladat’, aby ste sa vyhli ich strate.
Režim
Popis
Štandardný režim
Toto je štandardný stav počítača, keď sa používa. Kým je počítač v tomto režime, svieti zelený indikátor
napájania.
Režim spánku
Režim spánku vypína obrazovku LCD a uvádza vstavané úložné zariadenia a procesor do režimu nízkej
spotreby. Kým je počítač v tomto režime, indikátor napájania pomaly bliká oranžovou farbou. Počítač sa dokáže
zobudit’ z režimu spánku rýchlejšie ako z režimu dlhodobého spánku. Režim spánku má však vyššiu spotrebu
ako režim dlhodobého spánku.
Režim dlhodobého spánku
Kým je počítač v režime dlhodobého spánku, stav systému ostane uložený vo vstavaných úložných
zariadeniach a napájanie sa vypne. Aj keď sa batéria vybije, nestratia sa žiadne údaje. Kým je počítač v tomto
režime, indikátor napájania nesvieti.
Začíname >
Používanie režimov nízkej spotreby
Používanie režimu spánku
Ako aktivovat’ režim spánku
Kliknite na tlačidlo Štart, šípku
vedľa tlačidla Vypnút’ a položku Uspat’.
Ako sa vrátit’ do štandardného režimu
❑ Stlačte ktorýkoľvek kláves.
❑ Stlačte tlačidlo napájania na vašom počítači.
!
Ak tlačidlo napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené údaje.
n 29 N
Začíname >
Používanie režimov nízkej spotreby
Používanie režimu dlhodobého spánku
Ako aktivovat’ režim dlhodobého spánku
Stlačte klávesy Fn+F12.
Môžete tiež kliknút’ na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a položku Dlhodobý spánok.
!
Nehýbte s počítačom, kým indikátor napájania nezhasne.
Ako sa vrátit’ do štandardného režimu
Stlačte tlačidlo napájania.
!
Ak tlačidlo napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.
n 30 N
Začíname >
Aktualizácia počítača
n 31 N
Aktualizácia počítača
Aktualizujte počítač VAIO pomocou nasledujúcich softvérových aplikácií, aby fungoval efektívnejšie a bezpečnejšie.
Služba VAIO Update automaticky upozorní, či sú na Internete k dispozícii nové aktualizácie, ktoré zlepšia výkon počítača,
prevezme ich a nainštaluje do počítača.
❑ Windows Update
Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položky Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
❑ VAIO Update 5
V ponuke Štart kliknite na položky Všetky programy, VAIO Update 5 a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
!
Počítač musí byt’ pripojený na Internet, aby sa dali preberat’ aktualizácie.
Používanie počítača VAIO >
n 32 N
Používanie počítača VAIO
Táto kapitola popisuje, ako využit’ váš počítač VAIO na maximum.
❑ Používanie klávesnice (str. 33)
❑ Používanie dotykového panela (str. 35)
❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (str. 37)
❑ Používanie vstavanej kamery (str. 38)
❑ Používanie média „Memory Stick“ (str. 39)
❑ Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet (str. 45)
❑ Používanie Internetu (str. 51)
❑ Používanie siete (LAN) (str. 52)
❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (str. 53)
❑ Používanie bezdrôtovej siete WAN (str. 58)
❑ Používanie funkcie Bluetooth (str. 62)
Používanie počítača VAIO >
Používanie klávesnice
n 33 N
Používanie klávesnice
Klávesnica obsahuje doplnkové klávesy, ktoré vykonávajú úlohy špecifické pre daný model.
Kombinácie a funkcie s klávesom Fn
✍
Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používat’ až po úplnom spustení operačného systému.
Kombinácia/funkcia
Funkcia
Fn+% (F2): vypnutie zvuku
Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá.
Fn+2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti
Mení úroveň hlasitosti.
Ak chcete zvýšit’ hlasitost’, stlačte klávesy Fn+F4 a potom kláves M alebo ,, prípadne stláčajte
klávesy Fn+F4.
Ak chcete znížit’ hlasitost’, stlačte klávesy Fn+F3 a potom kláves m alebo <, prípadne stláčajte
klávesy Fn+F3.
Fn+8 (F5/F6): ovládanie jasu
Mení jas obrazovky LCD počítača.
Ak chcete zvýšit’ intenzitu podsvietenia, stláčajte klávesy Fn+F6, prípadne stlačte klávesy
Fn+F6 a potom kláves M alebo ,.
Ak chcete znížit’ intenzitu podsvietenia, stláčajte klávesy Fn+F5, prípadne stlačte klávesy
Fn+F5 a potom kláves m alebo <.
Fn+
Mení výstup na displej – môžete si vybrat’ výstup na obrazovku počítača, externý displej,
súčasný výstup na obe zariadenia a viacero obrazoviek, ktoré fungujú ako jedna pracovná
plocha. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výstup na displej.
/T (F7): výstup na displej
!
Ak ste vybrali výstup na externý displej a odpojíte kábel displeja od počítača, obrazovka počítača stmavne. V takom
prípade stlačte a podržte kláves Fn a zároveň dvakrát stlačte kláves F7. Následným stlačením klávesu Enter prepnete
výstup na obrazovku počítača.
V závislosti od operačného systému počítača sa nemusí podporovat’ funkcia viacerých obrazoviek.
Používanie počítača VAIO >
Používanie klávesnice
Kombinácia/funkcia
Fn+
Fn+
/
(F9/F10): priblíženie
(F12): dlhodobý spánok
n 34 N
Funkcia
Mení veľkost’ obrázka alebo dokumentu zobrazeného v niektorých softvérových aplikáciách.
Ak chcete, aby sa obraz javil menší a vzdialenejší (vzdialenie), stlačte klávesy Fn+F9.
Ak chcete, aby sa obraz javil väčší a bližší (priblíženie), stlačte klávesy Fn+F10.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie VAIO Control Center.
Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Po vykonaní tohto príkazu sa stav systému a
pripojených periférnych zariadení uloží vo vstavanom úložnom zariadení a odpojí sa napájanie.
Ak chcete obnovit’ pôvodný stav systému, tlačidlom napájania zapnite napájanie.
Podrobné informácie o správe napájania nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby
(str. 28).
Používanie počítača VAIO >
Používanie dotykového panela
n 35 N
Používanie dotykového panela
Pomocou dotykového panela môžete ukazovat’, zvolit’, potiahnut’ a posúvat’ objekty na obrazovke.
Akcia
Popis
Ukázanie
Posúvaním prsta po dotykovom paneli (1) umiestnite ukazovateľ (2) na položku alebo objekt.
Kliknutie
Jedenkrát stlačte ľavé tlačidlo (3).
Dvojité kliknutie
Ľavé tlačidlo stlačte dvakrát po sebe.
Kliknutie pravým tlačidlom
myši
Jedenkrát stlačte pravé tlačidlo (4). V mnohých aplikáciách táto akcia zobrazí kontextovú ponuku so skratkami (ak je k
dispozícii).
Potiahnutie
Posúvajte prst po dotykovom paneli a zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo.
Posúvanie
Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte prst po dotykovom paneli pozdĺž pravého okraja dotykového panela. Na
posúvanie v horizontálnom smere posúvajte prst pozdĺž spodného okraja. Pri vertikálnom alebo horizontálnom posúvaní
sa môžete krúživým pohybom prsta na dotykovom paneli posúvat’ po položkách bez toho, aby ste prst z panela odtiahli
(funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciách, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového panela).
Rýchle posúvanie
Lineárnym rýchlym pohybom posuňte dva prsty po dotykovom paneli. Ak používate softvér na prehľadávanie webu alebo
zobrazenie snímok, rýchlym posunutím doľava sa presuniete dozadu a rýchlym posunutím doprava sa presuniete dopredu.
Pohyb roztiahnutia alebo
stiahnutia
Niektoré softvérové aplikácie umožňujú priblížit’ a vzdialit’ obraz rozdiahnutím a priblížením dvoch prstov na dotykovom
paneli. Pohybom roztiahnutia obraz priblížite alebo ho pohybom stiahnutia vzdialite.
Používanie počítača VAIO >
Používanie dotykového panela
n 36 N
✍
Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnút’ alebo zapnút’. Ak chcete zmenit’ nastavenia dotykového panela, použite nástroj VAIO Control
Center.
!
Pred vypnutím dotykového panela určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete pred pripojením myši, kurzor budete môct’ ovládat’ iba pomocou klávesnice.
Používanie počítača VAIO >
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami
n 37 N
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami
Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača.
Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie
Tlačidlo ASSIST
Tlačidlo VAIO
Keď je počítač v štandardnom režime alebo v režime spánku, spustí sa funkcia VAIO Care.
Keď je počítač vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku, tlačidlom ASSIST sa spustí aplikácia VAIO
Recovery Center.
V závislosti od modelu sa buď spustí funkcia Media Gallery, alebo sa zapne alebo vypne zvuk.
Používanie počítača VAIO >
Používanie vstavanej kamery
n 38 N
Používanie vstavanej kamery
Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou MOTION EYE.
Pomocou vopred nainštalovaného softvéru na zaznamenávanie snímok môžete vykonávat’ nasledujúce úkony:
❑ zaznamenat’ statické snímky a nahrávat’ filmy,
❑ rozpoznávat’ a zachytávat’ pohyby objektu na účely monitorovania,
❑ upravovat’ nasnímané údaje.
✍
Zapnutím počítača sa aktivuje vstavaná kamera.
Použitím vhodného softvéru možno organizovat’ videokonferencie.
!
Spustenie alebo vypnutie softvéru na výmenu okamžitých správ alebo úpravu videa neaktivuje ani nedeaktivuje vstavanú kameru.
Pri používaní vstavanej kamery neuvádzajte počítač do režimu spánku ani dlhodobého spánku.
Používanie vopred nainštalovaného softvéru na zaznamenávanie snímok
1
Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3.
2
Kliknite na požadovanú ikonu v hlavnom okne.
Podrobné informácie týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčast’ou softvéru.
✍
Pokiaľ zaznamenávate statické snímky alebo nahrávate film na tmavom mieste, kliknite na ikonu Capture v hlavnom okne a potom na ikonu WebCam Settings. V okne
s vlastnost’ami vyberte možnost’ slabého osvetlenia alebo možnost’ kompenzácie slabého osvetlenia.
Používanie počítača VAIO >
Používanie média „Memory Stick“
n 39 N
Používanie média „Memory Stick“
Pamät’ová karta „Memory Stick“ je kompaktné, prenosné a všestranné záznamové médium zložené z integrovaných obvodov
a osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych údajov s kompatibilnými výrobkami, akými sú digitálne
fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Keďže je vyberateľné, dá sa použit’ na externé uloženie dát.
Skôr ako začnete médium „Memory Stick“ používat’
Do zásuvky „Memory Stick Duo“ na počítači možno vkladat’ nasledujúce veľkosti a typy médií:
❑ „Memory Stick Duo“
❑ „Memory Stick PRO Duo“
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo“
!
Počítač podporuje iba médiá „Memory Stick“ veľkosti Duo. Nepodporuje médiá „Memory Stick“ štandardnej veľkosti.
Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete na lokalite [memorystick.com] na stránke
http://www.memorystick.com/en/.
Používanie počítača VAIO >
Používanie média „Memory Stick“
n 40 N
Vloženie a vybratie média „Memory Stick“
Ako vložit’ médium „Memory Stick“
1
Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“.
2
Médium „Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke.
3
Médium „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Netlačte ho do zásuvky násilím.
✍
Ak médium „Memory Stick“ nejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere.
Systém automaticky rozpozná médium „Memory Stick“ a zobrazí jeho obsah. Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, položku Počítač a
dvakrát kliknite na ikonu „Memory Stick“.
Po vložení média „Memory Stick“ do zásuvky sa ikona „Memory Stick“ zobrazí v okne Počítač.
Používanie počítača VAIO >
Používanie média „Memory Stick“
n 41 N
!
Pred použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) ho nezabudnite vložit’ do adaptéra „M2“ typu Duo. Ak ho zasuniete priamo do zásuvky „Memory Stick Duo“ bez
adaptéra, možno sa zo zásuvky nebude dat’ vytiahnut’.
Ako vybrat’ médium „Memory Stick“
!
Kým svieti indikátor prístupu k médiu „Memory Stick“, nevyberajte ho. Mohli by ste stratit’ údaje. Veľké objemy údajov môžu vyžadovat’ dlhší čas na načítanie, takže pred
vybratím média „Memory Stick“ sa presvedčte, že indikátor nesvieti.
1
Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“.
2
Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti.
3
Médium „Memory Stick“ zatlačte smerom do počítača a uvoľnite.
Médium „Memory Stick“ sa vysunie.
4
Médium „Memory Stick“ vytiahnite zo zásuvky.
!
Vyt’ahujte ho opatrne. V opačnom prípade môže nečakane vyskočit’.
Používanie počítača VAIO >
Používanie média „Memory Stick“
Formátovanie média „Memory Stick“
Ako formátovat’ médium „Memory Stick“
Médium „Memory Stick“ je už predvolene naformátované a pripravené na použitie.
Ak ho chcete opätovne naformátovat’ v počítači, postupujte podľa týchto pokynov.
!
Pri formátovaní média použite zariadenie, ktoré je určené na formátovanie médií a podporuje médiá „Memory Stick“.
Formátovaním sa z média „Memory Stick“ vymažú všetky uložené údaje. Pred formátovaním média skontrolujte, či neobsahuje cenné dáta.
V priebehu formátovania nevyberajte médium „Memory Stick“ zo zásuvky. Mohlo by to spôsobit’ poruchu.
1
Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“.
2
Médium „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
3
V ponuke Štart vyberte možnost’ Počítač.
4
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu „Memory Stick“ a vyberte možnost’ Formátovat’.
5
Kliknite na položku Obnovit’ predvolené hodnoty zariadenia.
!
Veľkost’ alokačnej jednotky a systém súborov sa dajú zmenit’.
Nevyberajte položku NTFS z rozbaľovacej ponuky Systém súborov, pretože by mohlo dôjst’ k poruche.
✍
Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v položke Možnosti formátovania zvolíte možnost’ Rýchle formátovanie.
n 42 N
Používanie počítača VAIO >
Používanie média „Memory Stick“
6
Kliknite na tlačidlo Spustit’.
7
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
!
V závislosti od média „Memory Stick“ môže formátovanie chvíľu trvat’.
n 43 N
Používanie počítača VAIO >
Používanie média „Memory Stick“
n 44 N
Poznámky k používaniu média „Memory Stick“
❑ Počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou do 32 GB,
ktoré boli k dispozícii v septembri 2009. Nemožno však zaručit’, že bude kompatibilný so všetkými médiami „Memory
Stick“.
❑ Pri vkladaní do zásuvky držte médium „Memory Stick“ tak, aby šípka ukazovala v správnom smere. Ak médium „Memory
Stick“ nemožno vložit’ hladko, nezasúvajte ho do zásuvky násilím. Mohli by ste poškodit’ počítač alebo médium.
❑ Pri zasúvaní média „Memory Stick“ do zásuvky a pri jeho vyt’ahovaní buďte opatrní. Nepoužívajte silu.
❑ V prípade vloženia média „Memory Stick“ s viacerými adaptérmi sa nezaručuje kompatibilita.
❑ „MagicGate“ je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnost’ou Sony. Ak chcete túto
technológiu využívat’, používajte médiá „Memory Stick“ s logom „MagicGate“.
❑ Použitie akýchkoľvek zaznamenaných zvukových alebo obrazových dát na iné ako osobné účely je bez
predchádzajúceho súhlasu držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Na
základe toho sa médiá „Memory Stick“ s takýmito údajmi chránenými autorskými právami môžu používat’ iba v súlade so
zákonom.
❑ Do zásuvky nezasúvajte viac ako jedno médium „Memory Stick“. Nevhodné vloženie média môže poškodit’ váš počítač
aj médium.
Používanie počítača VAIO >
Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet
n 45 N
Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet
Používanie modulu ExpressCard
Počítač je vybavený zásuvkou ExpressCard/34* na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamkordérmi, prehrávačmi a
ďalšími audiovizuálnymi zariadeniami. Do tejto zásuvky sa dá zasunút’ iba modul ExpressCard/34 (šírky 34 mm)*.
*
V tejto príručke sa používajú označenia zásuvka ExpressCard a modul ExpressCard.
Ako zasunút’ modul ExpressCard
1
Nájdite zásuvku ExpressCard.
2
Opatrne zasúvajte modul ExpressCard do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Do zásuvky ho nezasúvajte násilím.
✍
Ak sa modul nedá do zásuvky zasunút’ ľahko, opatrne ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere.
Skontrolujte, či používate najnovší ovládač od výrobcu modulu ExpressCard.
Používanie počítača VAIO >
Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet
Ako vytiahnut’ modul ExpressCard
✍
Kroky č. 1 až 4 môžete preskočit’ v prípade, že:
– počítač je vypnutý,
– na paneli úloh sa nezobrazuje ikona Bezpečné odstránenie hardvéru,
– v okne Bezpečné odstránenie hardvéru sa nezobrazuje hardvér, ktorý chcete odpojit’.
1
Nájdite zásuvku ExpressCard.
2
Kliknite na ikonu Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’ médiá na paneli úloh.
3
Vyberte hardvér, ktorý chcete odpojit’.
4
Podľa pokynov na obrazovke vytiahnite modul ExpressCard.
5
Modul ExpressCard zatlačte smerom do počítača tak, aby vyskočil.
6
Modul ExpressCard opatrne chyt’te a vytiahnite ho zo zásuvky.
n 46 N
Používanie počítača VAIO >
Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet
n 47 N
Používanie pamät’ovej karty SD
Počítač je vybavený zásuvkou na pamät’ové karty SD. Túto zásuvku môžete použit’ na prenos dát medzi digitálnymi
fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami.
Skôr ako začnete pamät’ovú kartu SD používat’
Do zásuvky na pamät’ové karty SD v počítači môžete vkladat’ nasledujúce pamät’ové karty:
❑ pamät’ová karta SD,
❑ pamät’ová karta SDHC.
Najnovšie informácie o kompatibilných pamät’ových kartách nájdete na príslušnej webovej lokalite technickej podpory, v časti
Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5).
Používanie počítača VAIO >
Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet
Ako vložit’ pamät’ovú kartu SD
1
Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD.
2
Pamät’ovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke.
3
Pamät’ovú kartu SD opatrne zasúvajte do zásuvky, kým nezacvakne na svoje miesto.
Pamät’ovú kartu netlačte do zásuvky násilím.
✍
Po vložení pamät’ovej karty SD do zásuvky sa jej ikona zobrazí v okne Počítač.
n 48 N
Používanie počítača VAIO >
Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet
Ako vybrat’ pamät’ovú kartu SD
1
Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD.
2
Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti.
3
Pamät’ovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite.
Pamät’ová karta SD sa vysunie.
4
Pamät’ovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.
n 49 N
Používanie počítača VAIO >
Používanie ďalších modulov alebo pamät’ových kariet
n 50 N
Poznámky k používaniu pamät’ových kariet
Všeobecné poznámky k používaniu pamät’ovej karty
❑ Používajte pamät’ové karty, ktoré sú kompatibilné so štandardmi podporovanými počítačom.
❑ Pri vkladaní do zásuvky držte pamät’ovú kartu tak, aby šípka ukazovala v správnom smere. Ak pamät’ovú kartu nemožno
vložit’ hladko, nezasúvajte ju do zásuvky násilím. Mohli by ste poškodit’ počítač alebo pamät’ovú kartu.
❑ Pri zasúvaní pamät’ovej karty do zásuvky a jej vyt’ahovaní buďte opatrní. Nepoužívajte silu.
❑ Kým svieti indikátor prístupu k médiu, nevyberajte pamät’ovú kartu. Mohli by ste stratit’ údaje.
❑ Do zásuvky na pamät’ové karty sa nepokúšajte vkladat’ pamät’ové karty alebo redukcie na pamät’ové karty iného typu.
Nekompatibilná pamät’ová karta alebo redukcia môže spôsobit’ problémy pri jej vyt’ahovaní zo zásuvky a spôsobit’
poškodenie počítača.
Poznámky k používaniu pamät’ovej karty SD
❑ Počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný iba s hlavnými pamät’ovými kartami, ktoré boli k dispozícii v
septembri 2009. Nemožno však zaručit’, že bude kompatibilný so všetkými pamät’ovými kartami.
❑ V počítači sa testovali a vyhodnotili ako kompatibilné pamät’ové karty SD s kapacitou do 2 GB a pamät’ové karty SDHC
s kapacitou do 32 GB.
❑ Zásuvka na pamät’ové karty SD v počítači nepodporuje funkciu vysokorýchlostného prenosu údajov na pamät’ové karty
SD a SDHC.
Používanie počítača VAIO >
Používanie Internetu
n 51 N
Používanie Internetu
Pred začatím používania Internetu musíte uzatvorit’ zmluvu s poskytovateľom internetových služieb a nastavit’ zariadenia
potrebné na pripojenie počítača na Internet.
Váš poskytovateľ internetových služieb môže poskytovat’ nasledujúce typy pripojenia na Internet:
❑ pripojenie použitím optického vlákna (FTTH),
❑ digitálna telefónna siet’ (DSL),
❑ káblový modem,
❑ satelit,
❑ vytáčané pripojenie.
Podrobné informácie o zariadeniach potrebných na prístup k Internetu a o spôsobe pripojenia počítača na Internet získate od
svojho poskytovateľa internetových služieb.
✍
Ak chcete počítač pripojit’ na Internet použitím funkcie bezdrôtovej siete LAN, musíte nastavit’ bezdrôtovú siet’ LAN. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie
bezdrôtovej siete LAN (str. 53).
!
Pri pripájaní počítača na Internet vykonajte primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu počítača pred internetovými hrozbami.
V závislosti od zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej s poskytovateľom internetových služieb možno budete musiet’ k počítaču pripojit’ externý modem, napríklad
telefónny modem USB, modem DSL alebo káblový modem. Podrobné informácie o nastavení pripojenia a konfigurácii modemu nájdete v príručke dodanej s modemom.
Používanie počítača VAIO >
Používanie siete (LAN)
n 52 N
Používanie siete (LAN)
Počítač možno pripojit’ k sieti typu 1000BASE-T, 100BASE-TX alebo 10BASE-T pomocou kábla LAN. Jeden koniec kábla
LAN (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do siet’ovej (LAN) zásuvky na počítači a druhý koniec do siete. Informácie o
podrobných nastaveniach a zariadeniach potrebných na prístup k sieti LAN získate od správcu siete.
✍
Počítač môžete pripojit’ k ľubovoľnej sieti bez toho, aby ste museli menit’ predvolené nastavenia.
!
Do siet’ového portu (LAN) na počítači nezapájajte telefónny kábel.
Ak siet’ový port (LAN) pripojíte k niektorej z telefónnych liniek uvedených nižšie, vysoký elektrický prúd prechádzajúci portom môže spôsobit’ poškodenie, prehriatie alebo
požiar.
- Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón)
- Verejná telefónna siet’
- Pobočková ústredňa
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 53 N
Používanie bezdrôtovej siete LAN
Bezdrôtová siet’ LAN (WLAN) umožňuje pripojit’ počítač ku sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.
Bezdrôtová siet’ WLAN používa normu IEEE 802.11a/b/g/n, ktorá špecifikuje typ použitej technológie.
Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.
Norma WLAN
Frekvenčné pásmo Poznámky
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Norma IEEE 802.11g poskytuje vysokorýchlostnú
komunikáciu, rýchlejšiu ako norma IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
V modeloch kompatibilných s normou
IEEE 802.11b/g/n sa môže používat’ iba pásmo 2,4 GHz.
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 54 N
Poznámky k používaniu funkcie bezdrôtovej siete LAN
Všeobecné poznámky k používaniu funkcie bezdrôtovej siete LAN
❑ V niektorých krajinách alebo oblastiach môže byt’ používanie výrobkov WLAN obmedzené miestnymi predpismi
(napr. obmedzený počet kanálov). Pred aktivovaním funkcie WLAN si pozorne prečítajte sprievodcu predpismi
týkajúcimi sa bezdrôtových sietí LAN.
❑ Normy IEEE 802.11a a IEEE 802.11n nie sú k dispozícii v siet’ach ad-hoc.
❑ Pásmo 2,4 GHz využívané zariadeniami kompatibilnými s bezdrôtovými siet’ami LAN používajú aj iné zariadenia. Aj keď
zariadenia kompatibilné s bezdrôtovými siet’ami LAN využívajú technológie na minimalizáciu rušenia inými zariadeniami
používajúcimi rovnaké pásmo, takéto rušenie môže spôsobit’ nižšiu komunikačnú rýchlost’, menší dosah komunikácie
alebo prerušovanie bezdrôtových spojení.
❑ Rýchlost’ a dosah komunikácie sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok:
❑ vzdialenost’ medzi komunikačnými zariadeniami,
❑ prítomnost’ou prekážok medzi zariadeniami,
❑ konfigurácia zariadení,
❑ podmienky šírenia rádiového signálu,
❑ okolité prostredie – prítomnost’ stien a materiály, z ktorých sú steny vytvorené,
❑ používaný softvér.
❑ Komunikácia sa môže v závislosti od podmienok šírenia rádiového signálu prerušit’.
❑ Skutočná rýchlost’ komunikácie nemusí byt’ taká vysoká ako rýchlost’ zobrazená v počítači.
❑ Nasadenie výrobkov WLAN kompatibilných s rozličnými normami, ktoré používajú rovnaké pásmo v tej istej bezdrôtovej
sieti, môže znížit’ komunikačnú rýchlost’ z dôvodu rádiového rušenia. Vzhľadom na to sú výrobky WLAN skonštruované
tak, aby znížili komunikačnú rýchlost’, a tak zabezpečili komunikáciu s inými výrobkami WLAN, ak je tento kompatibilný s
rozličnými normami, ktoré používajú rovnaké pásmo. Keď komunikačná rýchlost’ nie je taká, ako sa očakávalo, zmena
kanálu na prístupovom bode ju môže zvýšit’.
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 55 N
Poznámka o šifrovaní dát
Norma WLAN obsahuje nasledujúce metódy šifrovania: Wired Equivalent Privacy (WEP), čo je bezpečnostný protokol,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) a Wi-Fi Protected Access (WPA). Oba protokoly WPA2 a WPA, spoločne navrhnuté
spoločnost’ou IEEE a alianciou Wi-Fi Alliance, sú špecifikáciami noriem založených na medzioperačných
bezpečnostných vylepšeniach, ktoré zvyšujú úroveň ochrany údajov a riadenia prístupu pre existujúce siete Wi-Fi.
Protokol WPA je navrhnutý tak, aby bol dopredu kompatibilný s normou IEEE 802.11i. Okrem overovania používateľa
pomocou protokolov 802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol) využíva vylepšené šifrovanie údajov TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol). Šifrovanie údajov chráni zraniteľné bezdrôtové prepojenie medzi klientmi a
prístupovými bodmi. Okrem toho sú tu ďalšie typické bezpečnostné mechanizmy LAN na zabezpečenie súkromia ako
napr.: ochrana heslom, šifrovanie typu end-to-end, virtuálne privátne siete a overovanie. Protokol WPA2, druhá
generácia protokolu WPA, poskytuje lepšiu ochranu dát a riadenie prístupu k sieti. Je tiež navrhnutý na zabezpečenie
všetkých verzií zariadení 802.11 vrátane zariadení podľa normy 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n vo viacpásmovom
a viacnásobnom režime. Okrem toho v zmysle ratifikovanej normy IEEE 802.11i WPA2 poskytuje bezpečnost’ na úrovni
vládnych inštitúcií implementovaním šifrovacieho algoritmu AES podľa normy FIPS 140-2 od National Institute of
Standards and Technology (NIST) a overovaní založenom na 802.1X. Protokol WPA2 je spätne kompatibilný s
protokolom WPA.
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 56 N
Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN
Najskôr je potrebné nadviazat’ komunikáciu prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN medzi počítačom a prístupovým bodom
(nie je súčast’ou dodávky). Ďalšie informácie nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
!
Podrobné informácie o tom, ako zvolit’ kanál, ktorý prístupový bod bude používat’, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu.
Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN
1
Skontrolujte, či je prístupový bod nastavený.
Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
2
Zapnite spínač WIRELESS.
3
Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh.
4
V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínače vedľa požadovaných možností bezdrôtovej komunikácie, čím zmeníte
ich hodnotu na On.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS.
5
Kliknite na ikonu
6
Zvoľte požadovaný prístupový bod a kliknite na tlačidlo Pripojit’.
✍
alebo
na paneli úloh.
V prípade overovania WPA-PSK alebo WPA2-PSK musíte zadat’ heslo. V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená. Musí mat’ dĺžku 8 až 63 znakov alebo musí íst’ o
hexadecimálny ret’azec pozostávajúci zo 64 znakov.
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN
Ako zastavit’ komunikáciu v bezdrôtovej sieti LAN
V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Wireless LAN, čím zmeníte jej hodnotu na Off.
!
Vypnutie funkcie bezdrôtovej siete LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viest’ k strate dát.
n 57 N
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete WAN
n 58 N
Používanie bezdrôtovej siete WAN
Pomocou bezdrôtovej siete WAN (WWAN) môžete počítač pripojit’ na Internet v oblastiach pokrytých signálom mobilných
operátorov.
V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusí byt’ siet’ WWAN k dispozícii. V časti Predpisy, záruka a servisná podpora
v príručke Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN nájdete krajiny alebo oblasti, v ktorých je siet’ WWAN k dispozícii.
Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byt’ v počítači dostupné.
Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete WAN
n 59 N
Vloženie karty SIM
Ak chcete používat’ funkciu bezdrôtovej siete WAN, najprv musíte do zásuvky na kartu SIM na počítači vložit’ kartu SIM. Karta
SIM je vsadená do plastového obalu, ktorého veľkost’ zhruba zodpovedá veľkosti kreditnej karty.
✍
V niektorých krajinách a pri niektorých modeloch môžete dostat’ ponuku od telekomunikačného operátora vybratého pre počítače VAIO. V takom prípade je karta SIM
súčast’ou balíka karty SIM vnútri kartónovej škatule alebo je už vložená v zásuvke na kartu SIM. Ak s počítačom nebola karta SIM dodaná, môžete si ju zakúpit’ od
telekomunikačného operátora podľa vlastného výberu.
Ako vložit’ kartu SIM
1
Vypnite počítač.
2
Vyberte batériu z počítača.
✍
Podrobnejšie pokyny nájdete v časti Ako vybrat’ batériu (str. 22).
3
Kartu SIM (1) vytlačte z plastového obalu.
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete WAN
4
Kartu SIM vložte do zásuvky na kartu SIM tak, aby plošný spoj smeroval nahor.
!
Nedotýkajte sa plošného spoja na karte SIM. Pred vkladaním alebo vyberaním karty pevne uchopte počítač.
Kartu SIM žiadnym spôsobom nepoškoďte – neohýbajte ju ani na ňu nevyvíjajte tlak.
5
Znova vložte batériu.
!
Skontrolujte, či je batéria správne vložená.
n 60 N
Používanie počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete WAN
n 61 N
Spustenie komunikácie pomocou bezdrôtovej siete WAN
Ako spustit’ komunikáciu pomocou bezdrôtovej siete WAN
1
Zapnite spínač WIRELESS.
2
Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh.
3
V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Wireless WAN, čím zmeníte jej hodnotu na On.
4
Po zobrazení výzvy zadajte kód PIN.
5
V prípade požiadavky zadajte informácie o názve prístupového bodu telekomunikačného operátora.
Ďalšie informácie týkajúce sa používania funkcie bezdrôtovej siete WAN nájdete v Pomocníkovi k softvéru VAIO Smart
Network alebo v dokumentácii od telekomunikačného operátora.
Používanie počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 62 N
Používanie funkcie Bluetooth
Medzi počítačom a inými zariadeniami s pripojením Bluetooth®, napríklad iným počítačom alebo mobilným telefónom, môžete
nadviazat’ bezdrôtovú komunikáciu. Údaje sa medzi týmito zariadeniami dajú prenášat’ bez káblov do vzdialenosti 10 metrov
v otvorenej oblasti.
Bezpečnost’ pripojenia Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth má funkciu overovania, ktorá vám umožňuje určit’, s kým budete komunikovat’. Vďaka
funkcii overovania môžete predíst’ tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenie s pripojením Bluetooth získalo prístup k
počítaču.
Keď dve zariadenia Bluetooth komunikujú prvýkrát, pre obe zariadenia by sa malo určit’ spoločné heslo (heslo potrebné na
komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovat’. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opät’ zadávat’.
✍
Heslo môže byt’ vždy iné, ale musí byt’ rovnaké na oboch stranách.
V prípade niektorých zariadení, napr. myši, sa nedá zadat’ žiadne heslo.
Používanie počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 63 N
Komunikácia s ďalším zariadením s pripojením Bluetooth
Počítač môžete spojit’ so zariadením Bluetooth, napr. iným počítačom, mobilným telefónom, vreckovým počítačom, myšou
alebo digitálnym fotoaparátom, bez použitia akýchkoľvek káblov.
Používanie počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 64 N
Ako komunikovat’ s ďalším zariadením Bluetooth
Ak chcete komunikovat’ s ďalším zariadením s pripojením Bluetooth, najprv musíte nastavit’ funkciu Bluetooth. Informácie o
nastavení a používaní funkcie Bluetooth vyhľadajte v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
1
Zapnite spínač WIRELESS.
2
Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh.
3
V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Bluetooth, čím zmeníte jej hodnotu na On.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS.
Používanie počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
Ukončenie komunikácie Bluetooth
Ako zastavit’ komunikáciu Bluetooth
1
Vypnite zariadenie Bluetooth, ktoré komunikuje s vaším počítačom.
2
V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky Bluetooth, čím zmeníte jej hodnotu na Off.
n 65 N
Používanie počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 66 N
Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth
❑ Prenosová rýchlost’ sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok:
❑ prekážky ako napr. steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami,
❑ vzdialenost’ medzi zariadeniami,
❑ materiál, z ktorého sú steny vytvorené,
❑ blízkost’ mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov,
❑ rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí,
❑ konfigurácia zariadení,
❑ typ softvérovej aplikácie,
❑ typ operačného systému,
❑ súčasné používanie funkcií bezdrôtovej siete LAN a pripojenia Bluetooth v počítači,
❑ Veľkost’ prenášaného súboru.
❑ Z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v prostredí sa v priebehu súvislého prenosu môžu
veľké súbory niekedy poškodit’.
❑ Všetky zariadenia Bluetooth musia byt’ certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky príslušných
noriem. Dokonca aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšit’.
Prenos dát nemusí byt’ možný v akejkoľvek situácii.
❑ Ak v počítači prehrávate videá s výstupom zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth, môže sa stratit’ synchronizácia
obrazu a zvuku. Ide o častý jav technológie Bluetooth, ktorý neznamená poruchu.
Používanie počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 67 N
❑ Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia.
Zariadenia Bluetooth používajú technológiu na minimalizovanie rušenia z iných zariadení, ktoré používajú tú istú vlnovú
dĺžku. Súčasné používanie funkcie Bluetooth a bezdrôtových komunikačných zariadení však môže zapríčinit’ rádiové
rušenie, ktoré spôsobí, že komunikačná rýchlost’ bude nižšia a dosah kratší, ako sú štandardné hodnoty.
✍
Pred použitím funkcie Bluetooth si prečítajte sprievodcu predpismi týkajúcimi sa pripojenia Bluetooth.
❑ V závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používaného výrobcom nemusí funkcia Bluetooth fungovat’ s inými
zariadeniami.
❑ Pripojenie viacerých zariadení s pripojením Bluetooth k počítaču môže spôsobit’ zahltenie kanálu, dôsledkom čoho bude
slabý výkon zariadení. Ide o bežný jav technológie Bluetooth, ktorý neznamená poruchu.
Používanie periférnych zariadení >
n 68 N
Používanie periférnych zariadení
Funkčnost’ vášho počítača VAIO sa dá rozšírit’ používaním rôznych portov na vašom počítači.
❑ Pripojenie optickej jednotky (str. 69)
❑ Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (str. 71)
❑ Pripojenie externého displeja (str. 72)
❑ Výber režimu displeja (str. 77)
❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (str. 78)
❑ Pripojenie externého mikrofónu (str. 80)
❑ Pripojenie zariadenia USB (str. 81)
❑ Pripojenie zariadenia i.LINK (str. 83)
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie optickej jednotky
n 69 N
Pripojenie optickej jednotky
Ak chcete s počítačom používat’ optické disky, pripojte k nemu externú optickú jednotku (nie je súčast’ou dodávky).
Pripojenie optickej jednotky
!
Externú optickú jednotku pripojte k počítaču ešte pred tým, ako spustíte vopred nainštalovaný program na ovládanie disku.
Pred použitím externej optickej jednotky kontrolujte, či ste pripojili túto jednotku k zdroju siet’ového napájania. V počítači sú podporované len tie optické jednotky, ktoré
sú napájané priamo prostredníctvom zdroja siet’ového napájania.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie optickej jednotky
Ako pripojit’ optickú jednotku
1
Pripojte externú optickú jednotku k siet’ovej zásuvke (1).
2
Vyberte port USB (2)
3
Jeden koniec kábla USB (3) zapojte do portu USB a druhý do optickej jednotky.
, ktorý chcete použit’.
✍
Podrobné pokyny týkajúce sa zapojenia kábla USB do jednotky nájdete v príručke dodanej s externou optickou jednotkou.
Odpojenie jednotky, kým je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku), môže spôsobit’ poruchu počítača.
n 70 N
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel
n 71 N
Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel
K počítaču sa dajú pripojit’ externé zariadenia na výstup zvuku (nie sú súčast’ou dodávky), napríklad reproduktory alebo
slúchadlá.
Ako pripojit’ externé reproduktory
✍
Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.
!
Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitost’.
Externé reproduktory (1) zapojte do konektora na slúchadlá (2) i použitím reproduktorového kábla (3) (nie je súčast’ou
dodávky).
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
Pripojenie externého displeja
Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byt’ v počítači dostupné.
n 72 N
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 73 N
Pripojenie počítačového displeja alebo projektora
K počítaču možno pripojit’ externý displej, napríklad počítačový displej alebo projektor.
Ako pripojit’ počítačový displej alebo projektor
1
Napájací kábel (1) externého displeja alebo projektora zapojte do siet’ovej zásuvky.
2
Pomocou kábla displeja (3) zapojte externý displej alebo projektor do portu na pripojenie monitora (2) na počítači.
✍
V prípade potreby prepojte konektor slúchadiel na projektore a konektor slúchadiel (4) i na počítači pomocou reproduktorového kábla (5).
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 74 N
!
Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovat’ prenosový kanál digitálneho videosignálu s cieľom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje
prehrávat’ široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Ak chcete prehrávat’ obsah chránený autorskými právami, pripojte monitor kompatibilný s
normou HDCP k výstupnému portu HDMI na počítači. Ak je k počítaču pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopní prehrávat’ ani zobrazit’ žiaden
obsah chránený autorskými právami.
✍
Ak je externý počítačový displej vybavený vstupným portom HDMI, zapojte jeden koniec kábla HDMI do výstupného portu HDMI na počítači a druhý koniec do vstupného
portu HDMI na počítačovom displeji.
Ak je počítač vybavený výstupným portom HDMI, pomocou adaptéra HDMI na DVI-D pripojte monitor TFT/DVI.
Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 75 N
Pripojenie televízora so vstupným portom HDMI
K počítaču sa dá pripojit’ televízor vybavený vstupným portom HDMI.
Ako pripojit’ televízor k počítaču
!
Ak chcete počut’ zvuk zo zariadenia zapojeného do výstupného portu HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’
výstupné zvukové zariadenie? (str. 153).
1
Do siet’ovej zásuvky zapojte napájaciu šnúru televízora (1).
2
Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do výstupného portu HDMI (3) na počítači a druhý koniec do televízora.
3
Vstupný kanál televízora prepnite na externý vstup.
4
Nastavte systém konfigurácie televízora.
!
Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od spoločnosti Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebudete počut’ žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia
od spoločnosti Sony.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 76 N
✍
Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším televízorom.
Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.
Pripojenie vysokokvalitného zariadenia na výstup digitálneho zvuku medzi počítač a televízor
Pomocou pripojenia HDMI môžete medzi počítač a televízor pripojit’ vysokokvalitný prijímač zostavy domáceho kina alebo iné
zariadenia dekódujúce priestorový zvuk.
!
Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či je medzi televízorom a prijímačom v zostave domáceho kina alebo zariadením dekódujúcim priestorový zvuk
vytvorené pripojenie HDMI.
Ak chcete počut’ zvuk zo zariadenia zapojeného do výstupného portu HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’
výstupné zvukové zariadenie? (str. 153).
1
Zapnite televízor a nastavte jeho vstup na vstup HDMI.
2
Zapnite prijímač zostavy domáceho kina alebo zariadenie dekódujúce priestorový zvuk a nastavte jeho vstup na vstup
HDMI.
3
Jeden koniec kábla HDMI zapojte do vstupného portu HDMI na prijímači zostavy domáceho kina alebo na zariadení
dekódujúcom priestorový zvuk a druhý koniec zapojte do výstupného portu HDMI na počítači.
✍
Rozlíšenie pripojenej televíznej obrazovky môžete nastavit’ pomocou počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa na obrazovke nezobrazuje video?
(str. 144).
Pri pripojení HDMI možno hlasitost’ nastavit’ iba pomocou pripojeného zvukového zariadenia. Počítač nedokáže ovládat’ výstupnú hlasitost’ pripojených zariadení.
Používanie periférnych zariadení >
Výber režimu displeja
n 77 N
Výber režimu displeja
Po pripojení externého displeja môžete vybrat’, či sa ako primárny monitor bude používat’ obrazovka počítača alebo pripojený
displej.
✍
V závislosti od typu externého displeja alebo projektora sa nemusí dat’ súčasne zobrazit’ ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore.
Pred zapnutím počítača zapnite externý displej.
Ako vybrat’ režim displeja pomocou klávesov Fn+F7
Režim displeja môžete vybrat’ pomocou klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Fn Kombinácie a funkcie s
klávesom Fn (str. 33).
Ako vybrat’ režim displeja v nastaveniach displeja
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnost’ Rozlíšenie obrazovky.
2
Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Viaceré obrazovky, vyberte požadované nastavenie a kliknite na
tlačidlo OK.
Používanie periférnych zariadení >
Používanie funkcie viacerých monitorov
n 78 N
Používanie funkcie viacerých monitorov
Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdelit’ vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov.
Napríklad, ak je do portu na monitor pripojený externý displej, obrazovka vášho počítača a externý displej môžu fungovat’ ako
jedna pracovná plocha.
Kurzor môžete presúvat’ z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje pret’ahovat’ objekty ako napr. otvorené okná
aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.
Používanie periférnych zariadení >
Používanie funkcie viacerých monitorov
n 79 N
Ako používat’ funkciu viacerých monitorov
✍
Váš externý displej nemusí podporovat’ funkciu viacerých monitorov.
Určité softvérové aplikácie nemusia byt’ kompatibilné s nastavením viacerých monitorov.
Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku ani dlhodobého spánku. Nemusel by sa vrátit’ do štandardného režimu.
Ak na jednotlivých displejoch zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozt’ahujte jedno okno na dva displeje. Softvér by nemusel pracovat’ správne.
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnost’ Rozlíšenie obrazovky.
2
Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Viaceré obrazovky, vyberte položku Rozšírit’ tieto monitory a kliknite na
tlačidlo OK.
✍
Môžete nastavit’ zobrazené farby a rozlíšenie pre jednotlivé obrazovky a prispôsobit’ funkciu viacerých monitorov.
Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého mikrofónu
Pripojenie externého mikrofónu
K počítaču možno pripojit’ externý mikrofón (nie je súčast’ou dodávky).
Ako pripojit’ externý mikrofón
Kábel mikrofónu (1) zapojte do konektora na mikrofón (2) m.
✍
Skontrolujte, či je váš mikrofón určený na použitie s počítačom.
n 80 N
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie zariadenia USB
n 81 N
Pripojenie zariadenia USB
K počítaču môžete pripojit’ zariadenie USB (Universal Serial Bus), napríklad myš, disketovú mechaniku, reproduktor alebo
tlačiareň.
Ako pripojit’ zariadenie USB
1
Vyberte port USB (1), ktorú chcete použit’.
2
Kábel zariadenia USB (2) zapojte do portu USB.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie zariadenia USB
n 82 N
Poznámky k pripojeniu zariadenia USB
❑ Skôr ako zariadenie USB začnete používat’, možno budete musiet’ nainštalovat’ ovládač dodaný so zariadením. Ďalšie
informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením USB.
❑ Na tlač dokumentov používajte tlačiareň USB, ktorá je kompatibilná s vašou verziou systému Windows.
❑ Informácie o odstránení zariadenia USB nájdete v príručke dodanej so zariadením.
❑ Dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli poškodeniu počítača alebo zariadení USB:
❑ Pri premiestňovaní počítača s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite akýmkoľvek otrasom alebo narážaniu a tlaku
do portov USB.
❑ Počítač s pripojenými zariadeniami USB nevkladajte do tašky ani puzdra na prenášanie.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie zariadenia i.LINK
n 83 N
Pripojenie zariadenia i.LINK
Počítač je vybavený portom i.LINK, ktorý môžete použit’ na pripojenie zariadenia i.LINK, napríklad digitálnej kamery.
✍
i.LINK je obchodná značka Sony Corporation, ktorá sa používa iba na označenie toho, že výrobok obsahuje pripojenie IEEE 1394. Postup vytvorenia pripojenia i.LINK
sa môže líšit’ v závislosti od softvérovej aplikácie, operačného systému a kompatibilného zariadenia i.LINK. Nie všetky výrobky s pripojením i.LINK dokážu navzájom
komunikovat’. Ďalšie informácie o požiadavkách na prevádzkové podmienky a o správnom pripojení nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením kompatibilným
s rozhraním i.LINK. Pred pripojením periférnych zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK, napríklad jednotky CD-RW alebo pevného disku, k systému si overte
kompatibilitu s operačným systémom a požadované prevádzkové podmienky.
Poznámky k pripojeniu zariadení i.LINK
❑ Port i.LINK na počítači neposkytuje napájanie externým zariadeniam. Ak externé zariadenie vyžaduje vonkajšie
napájanie, pripojte ho k zdroju napájania.
❑ Port i.LINK podporuje prenosové rýchlosti až 400 Mbit/s. Skutočná prenosová rýchlost’ však závisí od prenosovej rýchlosti
externého zariadenia.
❑ V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusia byt’ k dispozícii voliteľné káble i.LINK.
❑ Spojenie i.LINK s inými kompatibilnými zariadeniami nie je plne zaručené.
❑ Pripojenie i.LINK nemusí byt’ dostupné v závislosti od softvérových aplikácií, operačného systému a používaných
zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším softvérom.
❑ Pred pripojením k vášmu počítaču skontrolujte pracovné podmienky a kompatibilitu periférnych zariadení kompatibilných
s rozhraním i.LINK (napr. pevného disku alebo jednotky CD-RW) s operačným systémom.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie zariadenia i.LINK
n 84 N
Pripojenie digitálnej kamery
Ako pripojit’ digitálnu kameru
Jeden koniec kábla i.LINK (1) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do portu i.LINK (2) na počítači a druhý koniec zapojte do
portu DV In/Out (3) na digitálnej kamere.
✍
Postup pri pripojení sa líši v závislosti od zariadenia kompatibilného s rozhraním i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením.
Prostredníctvom pripojenia i.LINK nemožno získat’ prístup k obsahu pamät’ovej karty „Memory Stick“, ktorú ste vložili do digitálnej kamery.
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
n 85 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Táto kapitola stručne popisuje, ako zmenit’ hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Okrem iného sa dozviete, ako
používat’ a menit’ vzhľad softvéru a nástrojov od spoločnosti Sony.
❑ Nastavenie hesla (str. 86)
❑ Používanie technológie Intel(R) VT (str. 93)
❑ Používanie nástroja VAIO Control Center (str. 94)
❑ Používanie aplikácie VAIO Power Management (str. 95)
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Nastavenie hesla
n 86 N
Nastavenie hesla
Nastavením hesla môžete chránit’ počítač pred neautorizovaným prístupom. Používateľ bude musiet’ zadat’ heslo, keď sa
počítač zapne alebo sa vráti do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku.
!
Heslo nezabudnite. Heslo si zapíšte a uložte na bezpečné miesto
Typ hesla
Popis
Heslo pri zapnutí
Pomocou funkcií BIOS môžete nastavit’ dva typy hesiel:
– heslo počítača: Používateľom s oprávneniami správcu umožňuje zmenit’ všetky možnosti nastavenia na
konfiguračnej obrazovke systému BIOS, ako aj spustit’ počítač.
– heslo používateľa: Umožňuje bežným používateľom menit’ niektoré možnosti nastavenia systému BIOS,
ako aj spustit’ počítač. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastavit’ heslo počítača.
✍
Výzva na zadanie hesla pri zapnutí počítača sa zobrazí po tom, ako sa zobrazí logo VAIO. Po zadaní sa spustí počítač.
!
Ak ste zabudli heslo počítača, treba vynulovat’ heslo. Táto služba je spoplatnená. Ak chcete vynulovat’ heslo, kontaktujte autorizované
centrum služieb alebo podpory spoločnosti Sony. Ďalšie informácie o vyhľadaní najbližšieho centra alebo agenta nájdete v časti Ďalšie
informácie o počítači VAIO (str. 5).
Heslo používateľa môžete vynulovat’ na obrazovke s nastaveniami systému BIOS pomocou zadania hesla počítača.
Heslo systému Windows Umožňuje používateľom prihlásit’ sa na počítač a chránit’ používateľské kontá pomocou vlastného hesla.
✍
Na zadanie hesla systému Windows budete vyzvaní po zvolení vášho používateľského účtu.
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Nastavenie hesla
n 87 N
Nastavenie hesla pri zapnutí
Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo počítača)
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa konfiguračná obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položku Security, aby sa zobrazila záložka Security, vyberte položku Set
Machine Password a potom stlačte kláves Enter.
4
Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter.
Heslo môže obsahovat’ najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
5
Zvoľte možnost’ Password when Power On v zozname Security a stlačte kláves Enter.
6
Zmeňte nastavenie z možnosti Disabled na možnost’ Enabled.
7
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Nastavenie hesla
n 88 N
Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa)
!
Pred nastavením hesla používateľa nastavte heslo počítača.
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa konfiguračná obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položku Security, aby sa zobrazila záložka Security, vyberte položku Set User
Password a potom stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves Enter.
Heslo môže obsahovat’ najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
6
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Nastavenie hesla
n 89 N
Ako zmenit’/odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo počítača)
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa konfiguračná obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položku Security, aby sa zobrazila záložka Security, vyberte položku Set
Machine Password a potom stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na zadanie hesla jedenkrát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter.
Ak chcete heslo odstránit’, nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves
Enter.
6
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Nastavenie hesla
n 90 N
Ako zmenit’ alebo odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa)
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa konfiguračná obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položku Security, aby sa zobrazila záložka Security, vyberte položku Set User
Password a potom stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na zadanie hesla jedenkrát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter.
Ak chcete heslo odstránit’, nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves
Enter.
6
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Nastavenie hesla
Nastavenie hesla systému Windows
Ako pridat’ heslo systému Windows
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
2
Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na položku Používateľské kontá.
4
Kliknite na možnost’ Vytvorit’ heslo pre svoje konto v časti okna Upravte vaše používateľské konto.
5
Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte heslo pre vaše konto.
6
Kliknite na príkaz Vytvorte heslo.
✍
Ďalšie informácie o hesle pre systém Windows nájdete na stránke Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
Ako zmenit’ heslo systému Windows
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
2
Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na položku Používateľské kontá.
4
Kliknite na príkaz Zmena názvu konta.
5
Do poľa Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo.
6
Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte nové heslo.
7
Kliknite na tlačidlo Zmena hesla.
n 91 N
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Nastavenie hesla
Ako odstránit’ heslo systému Windows
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
2
Kliknite na položku Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na položku Používateľské kontá.
4
Kliknite na položku Zmenit’ heslo.
5
Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstránit’.
6
Kliknite na tlačidlo Odstránit’ heslo.
n 92 N
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Používanie technológie Intel(R) VT
n 93 N
Používanie technológie Intel(R) VT
Technológia Intel(R) Virtualization Technology (VT) umožňuje používat’ softvér na virtualizáciu hardvéru, ktorý zvyšuje výkon
počítača.
!
Technológia Intel VT nemusí byt’ dostupná, záleží na procesore, ktorý je v počítači nainštalovaný.
Informácie o virtualizácii a spôsobe použitia softvéru na virtualizáciu hardvéru vám poskytne vydavateľ softvéru.
Ako aktivovat’ technológiu Intel VT
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa konfiguračná obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Stlačením klávesu < alebo , zvoľte možnost’ Advanced.
4
Stlačením klávesu M alebo m zvoľte možnost’ Intel(R) Virtualization Technology alebo Intel(R) VT, stlačte kláves Enter,
zvoľte možnost’ Enabled a stlačte kláves Enter.
!
Ak sa v okne nastavení systému BIOS nezobrazí karta Advanced alebo sa nedá vybrat’ možnost’ Intel(R) Virtualization Technology, technológia Intel VT nie je vo
vašom počítači k dispozícii.
5
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Používanie nástroja VAIO Control Center
Používanie nástroja VAIO Control Center
Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovat’ k systémovým informáciám a špecifikovat’ preferencie pre
správanie systému.
Ako používat’ nástroj VAIO Control Center
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položky Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Vyberte požadovaný ovládací prvok a zmeňte nastavenia.
3
Po skončení kliknite na OK.
Nastavenie požadovaného prvku sa zmení.
✍
Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v súbore Pomocníka dodanom s nástrojom VAIO Control Center.
Ak otvoríte nástroj VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré ovládacie prvky nebudú viditeľné.
n 94 N
Prispôsobenie vášho poèítaèa VAIO >
Používanie aplikácie VAIO Power Management
n 95 N
Používanie aplikácie VAIO Power Management
Správa napájania umožňuje nastavit’ plány prevádzky pri napájaní zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám
na spotrebu energie.
Funkcia VAIO Power Management dopĺňa funkciu Možnosti napájania systému Windows. S touto softvérovou aplikáciou
môžete vylepšit’ funkcie riadenia spotreby systému Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a zvýšenie
životnosti batérie.
Výber plánu napájania
Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje zdroj napájania, ktorý práve
používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania.
Ako zvolit’ plán napájania
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte položku Možnosti napájania.
2
Zvoľte váš požadovaný plán napájania.
Ako zmenit’ nastavenia plánu napájania
1
Kliknite na položku Zmenit’ nastavenia plánu napravo od požadovaného plánu napájania v okne Možnosti napájania.
Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja.
2
Ak potrebujete zmenit’ rozšírené nastavenia, kliknite na položku Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania a prejdite na
krok č. 3.
V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Uložit’ zmeny.
3
Kliknite na kartu VAIO Power Management.
Zmeňte nastavenia pre každú položku.
4
Kliknite na tlačidlo OK.
✍
Aktuálny plán napájania môžete skontrolovat’ pomocou funkcie VAIO Power Management Viewer v aplikácii VAIO Control Center.
Inovácia vášho počítača VAIO >
n 96 N
Inovácia vášho počítača VAIO
Váš počítač VAIO a pamät’ové moduly používajú komponenty dosahujúce vysokú presnost’ a technológiu elektronických
konektorov. Z dôvodu, aby ste sa vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby výrobku, odporúčame:
❑ pri inštalácii nového pamät’ového modulu sa obrát’te na svojho predajcu,
❑ ak nie ste oboznámení s inováciou pamäte v počítači, nemali by ste pamät’ inštalovat’ sami,
❑ nemali by ste sa dotýkat’ konektorov ani otvárat’ kryt priestoru s pamät’ovými modulmi.
Ak potrebujete pomoc, obrát’te sa na službu VAIO-Link.
Typ a kapacita pamät’ových modulov nainštalovaných v počítači sa môžu líšit’ v závislosti od zakúpeného modelu.
Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.
Inovácia vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
n 97 N
Pridávanie a odoberanie pamäte
Ak potrebujete rozšírit’ funkčnost’ počítača, nainštalovaním voliteľných pamät’ových modulov môžete zvýšit’ množstvo pamäte.
Pred inováciou pamäte vášho počítača si prečítajte poznámky a postupy na nasledujúcich stranách.
Poznámky k pridávaniu alebo odoberaniu pamät’ových modulov
❑ Pred pridávaním alebo odoberaním pamät’ových modulov umiestnite počítač na rovný povrch.
❑ Pri výmene pamäte buďte opatrní. Nesprávna inštalácia pamät’ových modulov môže spôsobit’ poškodenie vášho
systému. Toto poškodenie môže viest’ k zrušeniu záruky od výrobcu.
❑ Používajte iba také pamät’ové moduly, ktoré sú kompatibilné s vaším počítačom. Ak počítač nedokáže zistit’ niektorý
pamät’ový modul alebo sa operačný systém Windows stane nestabilný, obrát’te sa na distribútora alebo výrobcu
pamät’ového modulu.
❑ Elektrostatický výboj (ESD) môže poškodit’ elektronické komponenty. Pred tým, ako sa dotknete pamät’ového modulu,
zabezpečte nasledujúce:
❑ Postupy popísané v tomto dokumente predpokladajú, že je používateľ je oboznámený so všeobecnou terminológiou
súvisiacou s osobnými počítačmi, bezpečnostnou praxou a požiadavkami predpisov na používanie a modifikovanie
elektronických zariadení.
❑ Pred tým, ako z vášho počítača snímete akýkoľvek kryt alebo panel, počítač vypnite a odpojte ho od napájacích
zdrojov (batéria a siet’ový adaptér) a všetkých telekomunikačných káblov, sietí a modemov. Nedodržanie tohto pokynu
môže viest’ k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
❑ Elektrostatický výboj môže poškodit’ pamät’ové moduly a iné komponenty. Pamät’ové moduly inštalujte iba na
pracovnej stanici ESD. Ak taká stanica nie je k dispozícii, nepracujte v priestore s kobercom a nemanipulujte s
materiálmi, ktoré vytvárajú alebo udržujú statickú elektrinu (napr. celofánové balenie). Počas vykonávania tohto
postupu sa uzemnite udržovaním kontaktu s nenatretou kovovou čast’ou šasi.
❑ Balenie s pamät’ovým modulom neotvárajte skôr, ako ste pripravení modul vymenit’. Balenie chráni modul pred
elektrostatickým výbojom.
Inovácia vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
n 98 N
❑ Na ochranu modulu pred elektrostatickým výbojom použite špeciálny obal dodaný s pamät’ovým modulom alebo modul
zabaľte do hliníkovej fólie.
❑ Vniknutie akýchkoľvek tekutín, cudzích telies alebo predmetov do zásuviek na pamät’ové moduly alebo iných vnútorných
komponentov vášho počítača spôsobí poškodenie počítača, pričom záruka sa nebude vzt’ahovat’ na žiadne náklady na
následnú opravu.
❑ Neukladajte pamät’ový modul na miesto, ktoré je vystavené:
❑ tepelným zdrojom, akými sú radiátory alebo vzduchové potrubia,
❑ priamemu slnečnému žiareniu,
❑ nadmernej prašnosti,
❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom,
❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené,
❑ okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C,
❑ vysokej vlhkosti.
❑ S pamät’ovým modulom zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa hrán komponentov a dosiek s plošnými spojmi vnútri
vášho počítača, aby ste sa vyhli poraneniu rúk a prstov.
Inovácia vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
n 99 N
Odobratie a inštalácia pamät’ového modulu
Ako vymenit’ alebo pridat’ pamät’ový modul
1
Vypnite počítač a odpojte všetky periférne zariadenia.
2
Počítač odpojte a vyberte batériu.
3
Počkajte približne hodinu, kým počítač nevychladne.
4
Odskrutkujte skrutky (označené šípkami nižšie) na spodnej strane počítača a vyberte kryt priestoru na pamät’ové moduly.
5
Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina.
Inovácia vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
6
Aktuálne nainštalovaný pamät’ový modul vyberte takto:
❑ Potiahnite zarážky v smere šípok (1).
Pamät’ový modul sa uvoľní.
❑ Skontrolujte, či sa pamät’ový modul vyklopí a potom ho vytiahnite v smere šípky (2).
7
Vyberte nový pamät’ový modul z balenia.
n 100 N
Inovácia vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
8
n 101 N
Pamät’ový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste.
!
Nedotýkajte sa žiadnych súčastí na základnej doske okrem pamät’ového modulu.
V každom prípade hranu pamät’ového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým výstupkom v otvorenej zásuvke. Pamät’ový
modul s nesprávnou orientáciou nezatláčajte nasilu do zásuvky, pretože by ste mohli poškodit’ zásuvku alebo modul.
9
Nasaďte spät’ kryt na priestor s pamät’ovými modulmi.
10 Pritiahnite skrutky na spodnej strane počítača.
11 Nainštalujte spät’ batériu a počítač zapnite.
Inovácia vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
n 102 N
Zobrazenie veľkosti pamäte
Ako zobrazit’ veľkost’ pamäte
1
Zapnite počítač.
2
Kliknite na tlačidlo Štart a na položky Všetky programy a VAIO Control Center.
3
Kliknite na položky System Information a System Information.
Veľkost’ systémovej pamäte môžete vidiet’ na pravej table. Ak sa pridaná pamät’ nezobrazí, zopakujte postup inštalácie a
reštartujte počítač.
Preventívne opatrenia >
n 103 N
Preventívne opatrenia
V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôct’ chránit’ váš počítač
VAIO pred možným poškodením.
❑ Informácie o zabezpečení (str. 104)
❑ Informácie o starostlivosti a údržbe (str. 107)
❑ Zaobchádzanie s počítačom (str. 108)
❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (str. 110)
❑ Používanie napájacieho zdroja (str. 111)
❑ Zaobchádzanie so vstavanou kamerou (str. 112)
❑ Zaobchádzanie s diskami (str. 113)
❑ Používanie batérie (str. 114)
❑ Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ (str. 115)
❑ Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením (str. 116)
Preventívne opatrenia >
Informácie o zabezpečení
n 104 N
Informácie o zabezpečení
Počítač
❑ Počítač používajte na pevnom, stabilnom povrchu.
❑ Počítač nemajte položený priamo na kolenách. Teplota spodnej časti jednotky sa môže počas bežnej prevádzky zvýšit’ a
po dlhšom čase môže byt’ takéto používanie nepohodlné alebo dokonca spôsobit’ popáleniny.
❑ Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač neumiestňujte na
pórovité povrchy, napríklad na handry, posteľné plachty, pohovky, postele ani do blízkosti záclon, ktoré môžu zablokovat’
jeho vetracie prieduchy.
❑ Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble.
Napájací zdroj
❑ Zabráňte kontaktu medzi siet’ovým adaptérom a pokožkou. Ak bude siet’ový adaptér horúci a jeho používanie bude
nepohodlné, premiestnite ho ďalej od tela.
❑ Na napájaciu šnúru neukladajte t’ažké predmety, aby nedošlo k požiaru.
❑ Šnúru vyt’ahujte zo siet’ovej zásuvky tak, že ju držíte za zástrčku. Nikdy net’ahajte za samotnú šnúru.
❑ Ak zamýšľate počítač dlhší čas nepoužívat’, odpojte ho od siet’ovej zásuvky.
❑ Keď sa siet’ový adaptér nepoužíva, odpojte ho od siet’ovej zásuvky.
❑ Zabezpečte, aby siet’ová zásuvka bola dobre prístupná.
Preventívne opatrenia >
Informácie o zabezpečení
n 105 N
Batéria
❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené
priamemu slnečnému žiareniu.
❑ Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov
funguje tento počítač iba s originálnymi batériami značky Sony určenými pre tento model. Ak doň vložíte batériu od iného
výrobcu, batéria sa nenabije a počítač nebude fungovat’.
❑ Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi.
❑ Batériu udržujte suchú.
❑ Nepokúšajte sa batériu otvárat’ ani rozoberat’.
❑ Batériu nevystavujte akýmkoľvek mechanickým nárazom, akým je napríklad dopad na tvrdý povrch.
❑ Ak počítač nepoužívate dlhší čas, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli jej poškodeniu.
❑ Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, ostávajúca výdrž batérie môže byt’ krátka. Ide o normálny jav, ktorý neznamená
poruchu. Batéria sa postupne vybíja, dokonca aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte siet’ový adaptér a pred jeho
opätovným použitím batériu opätovne nabite.
Slúchadlá
❑ Bezpečnost’ cestnej premávky – slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek motorového
vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to ilegálne. Prehrávanie hlasnej hudby môže byt’
nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na priechodoch pre chodcov.
❑ Predchádzanie poškodeniu sluchu – vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch
neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pocit’ujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitost’ alebo slúchadlá
prestaňte používat’.
Preventívne opatrenia >
Informácie o zabezpečení
n 106 N
„Memory Stick“
Médiá „Memory Stick“ a adaptéry na médiá „Memory Stick“ skladujte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia.
Preventívne opatrenia >
Informácie o starostlivosti a údržbe
n 107 N
Informácie o starostlivosti a údržbe
Počítač
❑ Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená riedkym roztokom saponátu.
Nepoužívajte žiadne brúsne papiere, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, pretože môžu poškodit’ povrchovú
úpravu počítača.
❑ Pred čistením počítača nezabudnite odpojit’ siet’ový adaptér a vybrat’ batériu.
Obrazovka LCD
Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu. Drhnutie by mohlo obrazovku poškodit’.
Vstavaná kamera
Ochranný kryt šošovky vstavanej kamery čistite ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt veľmi znečistený, utrite
ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, pretože je citlivý na tlak.
Disky
❑ Správna starostlivost’ o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšt’adlá (ako
napr. benzín, riedilo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu spôsobit’
poškodenie disku.
❑ Pri bežnom čistení chyt’te disk za okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju.
❑ Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku
smerom od stredu k okraju. Akúkoľvek zvyšnú vlhkost’ utrite suchou mäkkou tkaninou.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s počítačom
n 108 N
Zaobchádzanie s počítačom
❑ Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od siet’ovej
zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byt’ potrebná kontrola kvalifikovaným personálom.
❑ Počítač nenechajte spadnút’ ani naň neukladajte žiadne predmety.
❑ Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené:
❑ tepelným zdrojom, akými sú radiátory alebo vzduchové potrubia,
❑ priamemu slnečnému žiareniu,
❑ nadmernej prašnosti,
❑ vlhkosti alebo dažďu,
❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom,
❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené,
❑ okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C,
❑ vysokej vlhkosti.
❑ Do blízkosti vášho počítača neumiestňujte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže
spôsobit’ poruchu počítača.
❑ Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobit’ rušenie rozhlasového alebo televízneho
príjmu. V prípade, že dôjde k takémuto rušeniu, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od prijímača.
❑ Nepoužívajte narezané ani poškodené prepojovacie káble.
❑ Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjst’ ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V
takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, počítač odpojte
od siete a kontaktujte službu VAIO-Link.
❑ Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s počítačom
n 109 N
❑ Pri otváraní krytu obrazovky LCD alebo zdvíhaní počítača nevyvíjajte tlak na obrazovku LCD ani na jej okraje. Obrazovka
LCD môže byt’ citlivá na tlak alebo nadmerné t’ahanie a vyvíjaním tlaku ju môžete poškodit’ alebo spôsobit’ jej poruchu. Pri
otváraní podržte jednou rukou spodnú čast’ počítača a druhou rukou opatrne dvíhajte obrazovku LCD. Ak počítač
prenášate s otvoreným krytom, držte ho oboma rukami.
❑ Používajte puzdro na prenášanie, ktoré je navrhnuté práve na tento účel.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD
n 110 N
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD
❑ Obrazovku LCD nenechávajte otočenú smerom k slnku. Mohlo by ju to poškodit’. Keď počítač používate v blízkosti okna,
zabráňte tomu, aby naň dopadalo priame slnečné žiarenie.
❑ Povrch obrazovky LCD nepoškriabte ani naň nevyvíjajte tlak. Mohlo by dôjst’ k poškodeniu.
❑ Používanie počítača pri nízkej teplote môže viest’ k vytvoreniu reziduálneho obrazu na obrazovke LCD. Toto nie je porucha
funkcie. Keď sa obnoví štandardná teplota počítača, obrazovka začne normálne fungovat’.
❑ Reziduálny obraz môže vzniknút’ na obrazovke LCD v prípade, že ten istý obraz je zobrazený dlhší čas. Po chvíli sa
reziduálny obraz stratí. Na zabránenie vzniku reziduálneho obrazu sa dá použit’ šetrič obrazovky.
❑ Počas prevádzky sa obrazovka LCD zohrieva. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu.
❑ Obrazovka LCD je vyrobená s použitím jemných technológií. Na obrazovke LCD však môžete vidiet’ trvalo zobrazené
malé čierne alebo jasné (červené, modré alebo zelené) bodky. Toto je normálny výsledok výrobného procesu a
neznamená poruchu funkcie.
❑ Nastavenie orientácie obrazovky LCD v okne Nastavenie počítača Tablet PC nemeňte ani v prípade, keď je takáto
možnost’ k dispozícii. Počítač by sa mohol stat’ nestabilný. Spoločnost’ Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek
poruchy vyplývajúce zo zmien nastavení.
❑ Na zatvorený kryt obrazovky LCD nevyvíjajte tlak, pretože sa tým obrazovka LCD môže poškriabat’ alebo znečistit’.
Preventívne opatrenia >
Používanie napájacieho zdroja
n 111 N
Používanie napájacieho zdroja
Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.
❑ Nezdieľajte tú istú siet’ovú zásuvku s iným prístrojom s vysokou spotrebou, napríklad s kopírovacím alebo skartovacím
strojom.
❑ Dá sa kúpit’ rozvodka s ochranou proti prepätiu. Toto zariadenie pomáha predchádzat’ poškodeniu vášho počítača, ktoré
môže spôsobit’ náhle prepätie, napr. počas búrky.
❑ Používajte siet’ový adaptér dodaný s vaším počítačom alebo originálne výrobky značky Sony. Nepoužívajte žiaden iný
siet’ový adaptér, keďže by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie so vstavanou kamerou
n 112 N
Zaobchádzanie so vstavanou kamerou
❑ Nedotýkajte sa ochranného krytu šošovky vstavanej kamery, pretože na ňom môžete spôsobit’ škrabance, ktoré sa potom
objavia na snímanom obraze.
❑ Bez ohľadu na stav napájania počítača nedovoľte, aby na šošovku vstavanej kamery dopadalo priame slnečné žiarenie,
pretože by mohlo spôsobit’ poruchu kamery.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s diskami
n 113 N
Zaobchádzanie s diskami
❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobit’ chyby pri čítaní. Disk držte za okraje a otvor v strede, ako je
znázornené nižšie:
❑ Na disk nikdy neprilepujte nálepky. Ovplyvní sa tým používanie disku a môže dôjst’ k neodstrániteľnému poškodeniu.
Preventívne opatrenia >
Používanie batérie
n 114 N
Používanie batérie
❑ V chladnom prostredí je výdrž batérie kratšia. Toto je spôsobené zníženou účinnost’ou batérie pri nižších teplotách.
❑ Batérie nabíjajte pri teplotách od 10 do 30 °C. Pri nižšej teplote je potrebný dlhší čas nabíjania.
❑ Keď sa batéria používa alebo nabíja, v jej vnútri sa vytvára teplo. Ide o normálny jav, ktorého sa netreba obávat’.
❑ Pred opätovným nabitím batérie ju nemusíte vybit’.
❑ Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byt’ na konci svojej životnosti a mala by sa vymenit’.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“
n 115 N
Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“
❑ Konektora „Memory Stick“ sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi.
❑ Používajte iba nálepku dodanú s médiom „Memory Stick“.
❑ Médium „Memory Stick“ neohýbajte, nenechajte spadnút’ ani ju nevystavujte nárazom.
❑ Médium „Memory Stick“ nerozoberajte ani neupravujte.
❑ Médiá „Memory Stick“ udržiavajte suché.
❑ Médium „Memory Stick“ neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené:
❑ statickej elektrine,
❑ elektrickému rušeniu,
❑ extrémne vysokým teplotám, napr. v aute zaparkovanom na slnku,
❑ priamemu slnečnému žiareniu,
❑ vysokej vlhkosti,
❑ korozívnym látkam.
❑ Používajte ochranné puzdro dodané s médiom „Memory Stick“.
❑ V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát.
❑ Ak používate médiá „Memory Stick Duo“, na písanie na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom.
Pôsobenie tlaku na médium môže poškodit’ vnútorné komponenty.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením
n 116 N
Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením
Vstavané úložné zariadenie (pevný disk alebo jednotka SSD) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje údaje v
krátkom čase. Pri nesprávnom používaní sa však môže ľahko poškodit’. Údaje v poškodenom vstavanom úložnom zariadení
nemožno obnovit’. Pri zaobchádzaní s počítačom by ste mali byt’ opatrní, aby ste predišli strate údajov.
Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byt’ v počítači dostupné.
Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.
Ako predchádzat’ poškodeniu vášho pevného disku
❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom.
❑ Počítač chráňte pred magnetmi.
❑ Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám, ani na nestabilné miesto.
❑ Keď je zapnuté napájanie, s počítačom nehýbte.
❑ Počas čítania dát z pevného disku alebo zapisovania dát na pevný disk nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač.
❑ Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty.
❑ Pevný disk nevyberajte z počítača.
Ako predíst’ poškodeniu jednotky SSD
❑ Počas čítania údajov z jednotky SSD alebo zapisovania údajov na jednotku nevypínajte napájanie ani nereštartujte
počítač.
❑ Jednotku SSD nevyberajte z počítača.
Odstraňovanie porúch >
n 117 N
Odstraňovanie porúch
Táto kapitola popisuje, ako riešit’ bežné problémy, na ktoré môžete narazit’ pri používaní vášho počítača VAIO. Mnohé
problémy majú jednoduché riešenie. Pred tým, ako sa obrátite na službu VAIO-Link, vyskúšajte tieto rady.
Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byt’ v počítači dostupné.
❑ Činnosti počítača (str. 119)
❑ Aktualizácia a zabezpečenie systému (str. 125)
❑ Obnovenie (str. 127)
❑ Batéria (str. 129)
❑ Vstavaná kamera (str. 131)
❑ Siete (siet’ LAN alebo bezdrôtová siet’ LAN) (str. 133)
❑ Bezdrôtová siet’ WAN (str. 136)
❑ Technológia Bluetooth (str. 137)
❑ Optické disky (str. 141)
❑ Displej (str. 142)
❑ Tlač (str. 146)
❑ Mikrofón (str. 147)
❑ Reproduktory (str. 148)
❑ Dotykový panel (str. 150)
❑ Klávesnica (str. 151)
Odstraňovanie porúch >
n 118 N
❑ Diskety (str. 152)
❑ Audio/video (str. 153)
❑ „Memory Stick“ (str. 155)
❑ Periférne zariadenia (str. 156)
Odstraňovanie porúch >
Činnosti počítača
n 119 N
Činnosti počítača
Čo robit’, ak sa počítač nespustí?
❑ Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k zdroju napájania, zapnutý a či svieti indikátor napájania.
❑ Skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá.
❑ Odpojte všetky pripojené zariadenia USB a reštartujte počítač.
❑ Vyberte všetky prídavné pamät’ové moduly, ktoré ste nainštalovali od zakúpenia počítača, a reštartujte počítač.
❑ Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj
pripojený k zdroju napájania a zapnutý.
❑ Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený k zdroju napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu
a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom.
❑ Odpojte siet’ový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte siet’ový adaptér a
následným stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.
❑ Kondenzácia môže spôsobit’ poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu.
❑ Skontrolujte, či používate dodaný siet’ový adaptér značky Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne
nabíjateľné batérie značky Sony a siet’ový adaptér, ktorý dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO.
Odstraňovanie porúch >
Činnosti počítača
n 120 N
Čo robit’, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá?
❑ Niekoľkokrát stlačte klávesy Alt+F4, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjst’ ku chybe aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknutím na tlačidlo Štart, potom na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a položku Reštartovat’
reštartujte počítač.
❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’
Reštartovat’.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Reštartovat’.
a na položku
❑ Ak tento postup nefunguje, stlačte a aspoň štyri sekundy podržte tlačidlo napájania, čím sa počítač vypne. Odpojte
siet’ový adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň pät’ minút. Potom opät’ pripojte siet’ový adaptér a počítač zapnite.
!
Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo tlačidla napájania môže spôsobit’ stratu neuložených údajov.
Odstraňovanie porúch >
Činnosti počítača
n 121 N
Čo robit’, ak počítač prestane reagovat’?
❑ Ak počítač prestane reagovat’ počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 a zatvorí sa okno aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknutím na tlačidlo Štart a tlačidlo Vypnút’ vypnite počítač.
❑ Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na tlačidlo Vypnút’.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Vypnút’.
❑ Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo tlačidla napájania môže spôsobit’ stratu neuložených údajov.
❑ Odpojte siet’ový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte siet’ový adaptér a
následným stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.
❑ Pokúste sa softvér opätovne nainštalovat’.
❑ Vo veci technickej podpory sa obrát’te na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.
Odstraňovanie porúch >
Činnosti počítača
n 122 N
Prečo počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku?
Počítač sa môže stat’ nestabilným, ak sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu spánku
alebo dlhodobého spánku.
Ako obnovit’ štandardný režim počítača
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na tlačidlo Štart potom na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a položku Reštartovat’.
3
Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a na tlačidlo
Reštartovat’.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na tlačidlo Reštartovat’.
4
Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo tlačidla napájania môže spôsobit’ stratu neuložených údajov.
Čo robit’, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nespustí?
❑ Problém mohlo spôsobit’ nesprávne vloženie batérie. Ak chcete tento problém vyriešit’, vypnite počítač a vyberte batériu.
Potom batériu vložte do počítača. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Vloženie alebo vybratie batérie (str. 20).
❑ Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obrát’te sa na službu
VAIO-Link.
Prečo sa v okne vlastností systému zobrazuje nižšia ako maximálna rýchlost’ procesora?
Toto je normálny jav. Keďže procesor vášho počítača používa technológiu na ovládanie svojej rýchlosti s cieľom ušetrit’
energiu, v okne vlastností systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosti procesora zobrazit’ jeho aktuálna rýchlost’.
Odstraňovanie porúch >
Činnosti počítača
n 123 N
Čo robit’, ak počítač neprijme heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password?
Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa Enter Onetime Password a systém
Windows sa nespustí. Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte tlačidlo napájania a skontrolujte, či prestal svietit’ indikátor
napájania. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú veľké a malé
písmená. Skontrolujte preto pred potvrdením hesla správne usporiadanie veľkých a malých písmen.
Čo robit’, ak herný softvér nefunguje alebo stále zlyháva?
❑ Pozrite si webovú stránku danej hry, či sú k dispozícii opravy alebo aktualizácie na stiahnutie.
❑ Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší ovládač grafickej karty.
❑ V prípade niektorých modelov počítačov VAIO zdieľa grafická karta pamät’ so systémom. V takomto prípade nie je
zaručený optimálny výkon grafickej karty.
Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času nastaveného na automatické vypnutie?
Niektoré softvérové aplikácie alebo šetriče obrazovky sú navrhnuté tak, aby dočasne vypínali funkciu operačného systému,
ktorá vypína obrazovku počítača alebo uvádza počítač do režimu spánku po určitom čase nečinnosti. Ak chcete tento problém
vyriešit’, ukončite spustené softvérové aplikácie alebo zmeňte práve používaný šetrič obrazovky.
Odstraňovanie porúch >
Činnosti počítača
n 124 N
Ako sa dá zmenit’ poradie zariadení pri spúšt’aní systému?
Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má spúšt’a systém, môžete použit’ jednu z funkcií systému BIOS. Postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
1
Zapnite počítač.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa konfiguračná obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a po
zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Stlačením klávesu < alebo , zvoľte možnost’ Boot.
4
Stlačením klávesu M alebo m zvoľte jednotku, ktorej poradie zariadení pri spúšt’aní chcete zmenit’.
5
Stlačením klávesu F5 alebo F6 zmeňte poradie zariadenia pri spúšt’aní systému.
6
Pomocou klávesu < alebo , vyberte položky Exit a Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Čo robit’, ak nemožno spustit’ systém z externého zariadenia pripojeného k počítaču?
Ak chcete systém spustit’ z externého zariadenia, napríklad z disketovej mechaniky USB, z optickej jednotky USB alebo
i.LINK, musíte zmenit’ zariadenie na spustenie systému. Ak chcete zmenit’ zariadenie na spustenie systému, zapnite počítač
a keď sa zobrazí logo VAIO, stlačte kláves F11.
!
Keď používate optickú jednotku USB alebo i.LINK, skontrolujte, či ste ju predtým pripojili k zdroju siet’ového napájania.
Odstraňovanie porúch >
Aktualizácia a zabezpečenie systému
n 125 N
Aktualizácia a zabezpečenie systému
Ako sa dajú vyhľadat’ dôležité aktualizácie počítača?
Najnovšie aktualizácie počítača môžete vyhľadat’ a nainštalovat’ pomocou softvérových aplikácií: Windows Update a VAIO
Update. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktualizácia počítača (str. 31).
Ako možno chránit’ počítač pred ohrozením zabezpečenia, napríklad vírusmi?
Vo vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepším spôsobom ochrany vášho počítača
pred ohrozením zabezpečenia, napr. vírusom, je pravidelné preberanie a inštalovanie najnovších aktualizácií systému
Windows.
Dôležité aktualizácie systému Windows sa dajú získat’ takto:
!
Počítač musí byt’ pripojený na Internet, aby sa dali preberat’ aktualizácie.
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
2
Kliknite na položku Systém a zabezpečenie.
3
Kliknite na položku Centrum akcií.
4
Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.
Odstraňovanie porúch >
Aktualizácia a zabezpečenie systému
n 126 N
Ako udržiavat’ antivírusový softvér aktuálny?
Softvérový program McAfee možno udržiavat’ v aktuálnom stave pomocou najnovších aktualizácií od spoločnosti
McAfee, Inc.
Najnovšie aktualizácie zabezpečenia prevezmete a nainštalujete nasledujúcim spôsobom:
!
Počítač musí byt’ pripojený na Internet, aby sa dali preberat’ aktualizácie.
1
Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položky Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter.
2
Kliknutím na tlačidlo umiestnené v ľavom hornom rohu okna otvoríte okno aktualizácií softvéru.
3
Pri preberaní aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru.
Odstraňovanie porúch >
Obnovenie
n 127 N
Obnovenie
Ako vytvorit’ disky na obnovenie?
Disky na obnovenie vytvoríte pomocou aplikácie VAIO Recovery Center. Disky sa používajú sa obnovenie predvolených
nastavení systému počítača určených výrobcom. Ak chcete vytvorit’ disky, v ponuke Štart kliknite na možnosti Všetky
programy, VAIO Recovery Center a Create Recovery Discs.
!
Ak počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, treba pripojit’ externú diskovú jednotku (nie je súčast’ou dodávky).
Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch.
Ako obnovit’ predvolené nastavenia systému počítača nastavené výrobcom?
K dispozícii sú dva spôsoby obnovenia systému počítača: pomocou diskov na obnovenie a pomocou oblasti na obnovenie.
Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch.
Ako je možné preinštalovat’ pôvodný softvér a ovládače?
Softvér a ovládače je možné preinštalovat’ pomocou aplikácie VAIO Recovery Center. Ak ich chcete obnovit’, v ponuke Štart
kliknite na položky Všetky programy, VAIO Recovery Center a Reinstall Programs or Drivers.
Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch.
Odstraňovanie porúch >
Obnovenie
n 128 N
Ako skontrolujem veľkost’ oblasti určenej na obnovenie?
Vstavané úložné zariadenie obsahuje oblast’ na obnovenie, v ktorej sú uložené údaje na obnovu systému. Veľkost’ oblasti na
obnovenie skontrolujte nasledujúcim postupom:
1
Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a zvoľte možnost’ Spravovat’.
2
Kliknite na možnost’ Správa diskov v časti Ukladací priestor na ľavej ploche.
Veľkost’ oblasti na obnovenie a celková veľkost’ disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.
Odstraňovanie porúch >
Batéria
n 129 N
Batéria
Ako zistím stav nabíjania batérie?
Môžete skontrolovat’ indikátor nabíjania, ktorý signalizuje stav nabíjania batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie
batérie (str. 23).
Kedy počítač používa napájanie zo siete?
Keď je počítač pripojený k siet’ovej zásuvke pomocou siet’ového adaptéra, používa napájanie zo siete, dokonca aj keď je
vložená batéria.
Kedy treba opätovne nabit’ batériu?
Batériu nabite v týchto prípadoch:
❑ Batéria sa vybíja a bliká indikátor nabíjania aj indikátor napájania.
❑ Batériu ste nepoužívali dlhší čas.
Kedy treba vymenit’ batériu?
Výzva na výmenu batérie sa zobrazí na konci jej životnosti. Kapacitu batérie môžete skontrolovat’ pomocou funkcie Battery
v aplikácii VAIO Control Center.
Treba mat’ obavy, keď je vložená batéria teplá?
Nie. Pri napájaní počítača sa batéria zohrieva.
Odstraňovanie porúch >
Batéria
n 130 N
Môže počítač prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie?
Počítač môže prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne
zariadenia zabraňujú, aby počítač prešiel do tohto režimu. Ak používate program, ktorý bráni systému prejst’ do režimu
dlhodobého spánku, svoje dáta často ukladajte, aby ste predišli ich strate. Informácie o tom, ako sa dá manuálne aktivovat’
režim dlhodobého spánku, nájdete v časti Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 30).
Prečo sa nedá batéria úplne nabit’?
Životnost’ batérie môžete predĺžit’ pomocou funkcie starostlivosti o batériu v aplikácii VAIO Control Center. Skontrolujte
nastavenia aplikácie VAIO Control Center.
Čo robit’, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnom vložení batérie a
počítač prejde do režimu dlhodobého spánku?
❑ Problém mohlo spôsobit’ nesprávne vloženie batérie. Ak chcete tento problém vyriešit’, vypnite počítač a vyberte batériu.
Potom batériu vložte do počítača. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Vloženie alebo vybratie batérie (str. 20).
❑ Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obrát’te sa na službu
VAIO-Link.
Odstraňovanie porúch >
Vstavaná kamera
n 131 N
Vstavaná kamera
Prečo sa v hľadáčiku nezobrazuje žiadny obraz alebo sa zobrazuje obraz v zlej kvalite?
❑ Vstavanú kameru nemôže zdieľat’ viac softvérových aplikácií. Skôr ako spustíte inú aplikáciu, ukončite aktuálne spustenú
aplikáciu.
❑ Keď sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v hľadáčiku sa môže objavit’ určité rušenie, napríklad vodorovné pruhy. Ide o
normálny jav, ktorý neznamená poruchu.
❑ Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač.
Prečo má nasnímaný obraz nízku kvalitu?
❑ Snímky nasnímané v svetle žiarivky môžu zobrazovat’ odrazy svetla.
❑ Tmavé časti zachytených snímok sa môžu javit’ ako rušenie.
❑ Ak je ochranný kryt objektívu znečistený, nedajú sa zachytit’ jasné zábery. Kryt očistite. Prečítajte si kapitolu Vstavaná
kamera (str. 107).
Čo robit’, ak v nahratých videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje?
❑ Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovat’ straty snímok. Ďalšie informácie nájdete v
Pomocníkovi k softvérovej aplikácii.
❑ V počítači môže bežat’ viac softvérových aplikácií, ako počítač dokáže zvládnut’. Ukončite aplikácie, ktoré momentálne
nepoužívate.
❑ Funkcia správy napájania počítača môže byt’ aktívna. Skontrolujte výkon procesora.
Odstraňovanie porúch >
Vstavaná kamera
n 132 N
Čo robit’, ak pri prehrávaní videa dochádza k stratám snímok, keď je počítač napájaný z
batérie?
Batéria sa blíži úplnému vybitiu. Počítač pripojte k siet’ovej zásuvke.
Čo robit’, ak zaznamenané snímky blikajú?
Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod žiarivkovými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie svetla a
rýchlosti uzávierky.
Ak chcete obmedzit’ blikanie, zmeňte smerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie
blikaním dá eliminovat’ nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.).
Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery na niekoľko sekúnd zastaví?
Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastavit’, ak sa:
❑ použije klávesová skratka s klávesom Fn,
❑ zvýši zat’aženie procesora.
Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu.
Čo robit’, ak sa počítač stane nestabilný po prechode do režimu nízkej spotreby, pričom
sa používa vstavaná kamera?
Ak váš počítač automaticky prejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku, zmeňte príslušné nastavenie režimu
nízkej spotreby. Ďalšie informácie o zmene nastavení nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 28).
Odstraňovanie porúch >
Siete (siet’ LAN alebo bezdrôtová siet’ LAN)
n 133 N
Siete (siet’ LAN alebo bezdrôtová siet’ LAN)
Čo robit’, ak sa počítač nemôže pripojit’ k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN?
❑ Možnost’ vytvorenia spojenia je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami. Je možné, že váš počítač budete musiet’
presunút’ ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
❑ Skontrolujte, či je zapnutý prepínač WIRELESS a či svieti indikátor WIRELESS na počítači.
❑ Skontrolujte, či je prístupový bod napájaný.
❑ Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
2
Kliknite na možnost’ Zobrazit’ stav siete a siet’ové úlohy v časti okna Siet’ a Internet.
3
Kliknite na možnost’ Pripojit’ k sieti, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod.
❑ Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny.
❑ Skontrolujte, či je v časti Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania vybratá možnost’
Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte
podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte položku Možnosti napájania.
2
Kliknite na položku Zmenit’ nastavenia plánu.
3
Kliknite na možnost’ Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania.
4
Vyberte kartu Rozšírené nastavenie.
5
Dvakrát kliknite na položky Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim úspory energie.
6
V oboch rozbaľovacích zoznamoch Batérie aj Zo siete vyberte možnost’ Maximálny výkon.
Odstraňovanie porúch >
Siete (siet’ LAN alebo bezdrôtová siet’ LAN)
n 134 N
Čo robit’, ak nemôžem pristupovat’ na Internet?
❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým
bodom.
❑ Skontrolujte, či je váš počítač navzájom prepojený s prístupovým bodom.
❑ Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k používanému prístupovému bodu.
❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup na Internet.
❑ Skontrolujte, či je v časti Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania vybratá možnost’
Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Ak chcete zmenit’ nastavenia,
postupujte podľa pokynov v časti Čo robit’, ak sa počítač nemôže pripojit’ k bezdrôtovému prístupovému bodu v
sieti LAN? (str. 133).
Prečo je prenos dát pomalý?
❑ Prenosová rýchlost’ bezdrôtovej siete LAN je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými
bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru.
Ak chcete maximalizovat’ rýchlost’ prenosu dát, presuňte počítač ďalej od prekážok alebo bližšie k používanému
prístupovému bodu.
❑ Ak používate bezdrôtový prístupový bod k sieti LAN, zariadenie môže byt’ dočasne pret’ažené v závislosti od toho, koľko
iných zariadení cezeň komunikuje.
❑ Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá
bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
❑ Skontrolujte, či je v časti Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania vybratá možnost’
Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Ak chcete zmenit’ nastavenia,
postupujte podľa pokynov v časti Čo robit’, ak sa počítač nemôže pripojit’ k bezdrôtovému prístupovému bodu v
sieti LAN? (str. 133).
Odstraňovanie porúch >
Siete (siet’ LAN alebo bezdrôtová siet’ LAN)
n 135 N
Ako sa možno vyhnút’ prerušeniam pri prenose dát?
❑ Po pripojení počítača k prístupovému bodu môže pri prenose veľkých súborov (alebo keď je počítač v blízkosti
mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov) dochádzat’ k prerušeniam prenosu údajov.
❑ Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu.
❑ Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené.
❑ Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
❑ Skontrolujte, či je v časti Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania vybratá možnost’
Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Ak chcete zmenit’ nastavenia,
postupujte podľa pokynov v časti Čo robit’, ak sa počítač nemôže pripojit’ k bezdrôtovému prístupovému bodu v
sieti LAN? (str. 133).
Čo sú kanály?
❑ Pri komunikácii v bezdrôtovej sieti LAN sa používajú oddelené frekvenčné pásma známe ako kanály. Bezdrôtové
prístupové body LAN od tretích strán môžu byt’ prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony.
❑ Ak používate bezdrôtový prístupový bod LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu.
Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč?
Dva počítače s funkciou bezdrôtovej siete LAN môžu stratit’ spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč
môžete zmenit’ spät’ na pôvodný profil alebo ho opätovne zadat’ v oboch počítačoch, aby sa zhodoval.
Odstraňovanie porúch >
Bezdrôtová siet’ WAN
n 136 N
Bezdrôtová siet’ WAN
Čo robit’, ak sa počítač nemôže pripojit’ k bezdrôtovej sieti WAN?
❑ Skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá.
❑ Skontrolujte, či karta SIM podporuje prenos údajov v sieti 3G a či ju aktivoval telekomunikačný operátor. Pri vkladaní karty
SIM postupujte podľa krokov uvedených v časti Vloženie karty SIM (str. 59).
❑ Vašu oblast’ musí pokrývat’ siet’ mobilného operátora. Informácie o pokrytí siet’ou získate od svojho poskytovateľa
siet’ových služieb.
❑ Skontrolujte, či je zapnutý prepínač WIRELESS a či svieti indikátor WIRELESS na počítači.
❑ Skontrolujte, či je prepínač vedľa položky Wireless WAN nastavený do polohy On v okne VAIO Smart Network.
❑ V softvéri na správu pripojenia možno budete musiet’ manuálne zadat’ názov prístupového bodu. V takom prípade
skontrolujte, či máte od svojho telekomunikačného operátora správne informácie o názve prístupového bodu. Ďalšie
informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru na správu pripojenia.
❑ Skontrolujte, či softvér na správu pripojenia úspešne rozpoznal modem bezdrôtovej siete WAN. Kým softvér rozpozná
modem bezdrôtovej siete WAN, môže to chvíľu trvat’.
✍
Ak chcete získat’ ďalšie informácie o funkcii bezdrôtovej siete WAN, pravidelne navštevujte webovú stránku technickej podpory počítačov VAIO na adrese
http://www.vaio-link.com/troubleshoot/wwan/.
Odstraňovanie porúch >
Technológia Bluetooth
n 137 N
Technológia Bluetooth
Čo robit’, ak iné zariadenia s pripojením Bluetooth nemôžu nájst’ môj počítač?
❑ Skontrolujte, či majú obe zariadenia aktivovanú funkciu Bluetooth.
❑ Skontrolujte, či je zapnutý prepínač WIRELESS a či svieti indikátor WIRELESS na počítači.
❑ Kým je počítač v režime nízkej spotreby, funkcia Bluetooth sa nedá používat’. Prepnite počítač do štandardného režimu a
potom zapnite vypínač WIRELESS.
❑ Váš počítač a zariadenie môžu byt’ príliš ďaleko od seba. Technológia Bluetooth pracuje najlepšie vtedy, keď sú zariadenia
vzdialené najviac 10 metrov.
Čo robit’, ak nemožno nájst’ zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovat’?
❑ Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá v zariadení, s ktorým chcete komunikovat’. Ďalšie informácie nájdete v
príručke k druhému zariadeniu.
❑ Ak zariadenie, s ktorým chcete komunikovat’, už komunikuje s iným zariadením s pripojením Bluetooth, nemusí sa nájst’
alebo nemusí byt’ schopné komunikovat’ s vaším počítačom.
❑ Ak chcete iným zariadeniam s pripojením Bluetooth povolit’ komunikáciu s počítačom, postupujte podľa týchto krokov:
1
Kliknite na tlačidlo Štart a položku Zariadenia a tlačiarne.
2
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia Bluetooth a potom kliknite na položku Nastavenie zariadenia
Bluetooth.
3
Kliknite na kartu Možnosti a začiarknite políčko Povolit’ zariadeniam Bluetooth vyhľadat’ tento počítač.
Odstraňovanie porúch >
Technológia Bluetooth
n 138 N
Čo robit’, ak sa druhé zariadenie Bluetooth nemôže pripojit’ k môjmu počítaču?
❑ Pozrite si návrhy uvedené v časti Čo robit’, ak nemožno nájst’ zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovat’?
(str. 137).
❑ Skontrolujte, či sú druhé zariadenia overené.
❑ Dosah môže byt’ kratší ako 10 metrov v závislosti od existujúcich prekážok medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového
signálu, operačného systému a používaného softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe.
Prečo je moje spojenie Bluetooth pomalé?
❑ Rýchlost’ prenosu dát závisí od prekážok alebo vzdialenosti medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu a
použitého operačného systému alebo softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe.
❑ Rádiové pásmo 2,4 GHz používané zariadeniami Bluetooth a WLAN používajú aj iné zariadenia. Zariadenia Bluetooth
obsahujú technológiu na minimalizovanie rušenia z ostatných zariadení, ktoré používajú to isté pásmo. Komunikačná
rýchlost’ a dosah spojenia sa však môžu znížit’. Rušenie z ostatných zariadení môže tiež spôsobit’ úplné prerušenie
komunikácie.
❑ Možnost’ vytvorenia spojenia je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami. Počítač môžete presunút’ ďalej od prekážok
alebo bližšie k pripojenému zariadeniu.
❑ Identifikujte a odstráňte prekážky medzi vaším počítačom a zariadením, s ktorým je spojený.
Prečo nemožno používat’ služby podporované pripojeným zariadením Bluetooth?
Pripojenie je možné iba v prípade služieb, ktoré podporuje aj počítač s funkciou Bluetooth. Ďalšie informácie o pripojení
Bluetooth získate v lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
Odstraňovanie porúch >
Technológia Bluetooth
n 139 N
Môžem používat’ zariadenie s technológiou Bluetooth na palube lietadla?
Pri používaní technológie Bluetooth váš počítač vysiela rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach, napríklad v
nemocniciach a lietadlách, môžu platit’ obmedzenia na používanie zariadení Bluetooth, aby nedochádzalo k rádiovému
rušeniu. U personálu zariadenia si overte, či je povolené používat’ funkciu Bluetooth v počítači.
Prečo nemôžem používat’ funkciu Bluetooth, keď sa prihlásim do počítača ako používateľ
so štandardným používateľským účtom?
Funkcia Bluetooth nemusí byt’ k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským účtom v počítači. Prihláste sa do
počítača ako používateľ s právami správcu.
Prečo nemôžem používat’ zariadenia Bluetooth, keď prepnem na iného používateľa?
Ak prepnete na iného používateľa bez odhlásenia sa zo systému, zariadenia Bluetooth nebudú fungovat’. Pred zmenou
používateľa sa odhláste. Zo systému sa odhlásite kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a položku Odhlásit’.
Prečo nemôžem vymieňat’ vizitky s mobilným telefónom?
Funkcia výmeny vizitiek nie je podporovaná.
Odstraňovanie porúch >
Technológia Bluetooth
n 140 N
Čo robit’, ak nepočujem zvuk zo slúchadiel, zvukovej karty alebo grafickej karty?
Skontrolujte nastavenia ochrany SCMS-T. Ak slúchadlá, zvuková karta alebo grafická karta nepodporuje ochranu obsahu
SCMS-T, musíte zariadenie pripojit’ pomocou profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na tlačidlo Štart a položku Zariadenia a tlačiarne.
2
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia, ktoré chcete pripojit’ pomocou profilu A2DP, a vyberte možnost’
Control.
3
Kliknite na položku SCMS-T Settings.
4
Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection.
Čo robit’, ak sa na paneli úloh nezobrazuje ikona zariadenia Bluetooth?
❑ Skontrolujte, či je v okne VAIO Smart Network prepínač vedľa položky Bluetooth nastavený na hodnotu On.
❑ Ak chcete zobrazit’ ikonu zariadenia Bluetooth na paneli úloh, postupujte podľa týchto krokov:
1
Kliknite na tlačidlo Štart a položku Zariadenia a tlačiarne.
2
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia Bluetooth a potom kliknite na položku Nastavenie zariadenia
Bluetooth.
3
Kliknite na kartu Možnosti a začiarknite políčko Zobrazit’ ikonu zariadení Bluetooth v oblasti oznámení.
Odstraňovanie porúch >
Optické disky
n 141 N
Optické disky
Čo robit’, ak nefunguje externá optická jednotka?
Skontrolujte, či je externá optická jednotka pripojená k zdroju siet’ového napájania a k portu USB na počítači. Ak nie je externá
optická jednotka pripojená, nefunguje správne.
Odstraňovanie porúch >
Displej
n 142 N
Displej
Prečo obrazovka zhasla?
❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnút’, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu
spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku displeja LCD (grafickej karty), stlačením
ktoréhokoľvek klávesu ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej
spotreby (str. 28).
❑ Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k zdroju napájania, zapnutý a či svieti indikátor napájania.
❑ Ak je počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti
Používanie batérie (str. 20).
❑ Ak je výstup displeja nasmerovaný na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti
Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 33).
Odstraňovanie porúch >
Displej
n 143 N
Čo robit’, ak sa snímky alebo videá nezobrazujú správne?
❑ Skôr ako začnete používat’ softvér na zobrazenie videí či obrázkov alebo prehrávat’ disk DVD, vyberte farebnú hĺbku True
Color (32 bitov). Po výbere inej možnosti nemusí softvér zobrazovat’ obrázky správne. Ak chcete zmenit’ farebnú hĺbku,
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnost’ Rozlíšenie obrazovky.
2
Kliknite na možnost’ Rozšírené nastavenie.
3
Kliknite na kartu Monitor.
4
V časti Farby vyberte možnost’ True Color (32 bitov).
❑ Rozlíšenie obrazovky ani farby nemeňte počas používania softvéru na prezeranie videí či obrázkov ani počas prehrávania
diskov DVD. Prehrávanie alebo zobrazenie by mohlo zlyhat’ alebo by to mohlo viest’ k nestabilite operácií systému.
Navyše sa odporúča, aby ste pred začatím prehrávania disku DVD vypli šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý,
môže sa aktivovat’ počas prehrávania disku DVD a zabránit’ správnemu chodu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia
rozlíšenie obrazovky a farby.
Čo robit’, ak sa na televíznej obrazovke alebo externom displeji pripojenom k výstupnému
portu HDMI nič nezobrazuje?
Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s normou HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji,
ktorý nie je kompatibilný s normou HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie televízora so vstupným portom
HDMI (str. 75) alebo Pripojenie počítačového displeja alebo projektora (str. 73).
Odstraňovanie porúch >
Displej
n 144 N
Prečo sa na obrazovke nezobrazuje video?
❑ Ak je výstup displeja nasmerovaný na odpojený externý displej, video sa nedá zobrazit’ na obrazovke počítača. Zastavte
prehrávanie videa, prepnite výstup zobrazenia na obrazovku počítača a potom znovu spustite prehrávanie videa.
Informácie o zmene výstupu zobrazenia nájdete v téme Výber režimu displeja (str. 77). Eventuálne môžete stlačit’
klávesy Fn+F7 na prepnutie výstupu zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom
Fn (str. 33).
❑ Videopamät’ vášho počítača môže byt’ nedostatočná na zobrazenie videí s vysokým rozlíšením. V takom prípade znížte
rozlíšenie obrazovky LCD.
Ak chcete zmenit’ rozlíšenie obrazovky, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnost’ Rozlíšenie obrazovky.
2
Kliknite na rozbaľovací zoznam vedľa položky Rozlíšenie.
3
Posunutím posúvača nahor zvýšite rozlíšenie obrazovky, posunutím nadol ho znížite.
✍
Môžete skontrolovat’ celkovú veľkost’ dostupnej pamäte grafickej karty a videopamäte. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, vyberte položku Rozlíšenie
obrazovky a kliknite na položku Rozšírené nastavenie a kartu Adaptér. Zobrazená hodnota sa môže líšit’ od skutočného množstva pamäte v počítači.
Čo robit’, ak je obrazovka tmavá?
Stlačením klávesov Fn+F6 zvýšite jas obrazovky vášho počítača.
Čo robit’, ak externý displej zostane zhasnutý?
Stlačením klávesov Fn+F7 zmeňte výstup zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom
Fn (str. 33).
Odstraňovanie porúch >
Displej
n 145 N
Ako spustit’ doplnok Windows Aero?
Na spustenie doplnku Windows Aero postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnost’ Prispôsobit’.
2
V časti Motívy rozhrania Aero vyberte požadovaný motív.
Informácie o funkciách Windows Aero, napr. Windows Flip 3D, nájdete na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém
Windows.
Odstraňovanie porúch >
Tlač
n 146 N
Tlač
Čo robit’, ak nemožno vytlačit’ dokument?
❑ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je kábel tlačiarne správne zapojený do portov na tlačiarni a počítači.
❑ Skontrolujte, či je vaša tlačiareň kompatibilná s operačným systémom Windows nainštalovaným v počítači.
❑ Pred tým, ako použijete vašu tlačiareň, môže byt’ potrebné nainštalovat’ softvér s ovládačom tlačiarne. Ďalšie informácie
nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou tlačiarňou.
❑ Ak vaša tlačiareň prestane fungovat’ po tom, čo sa z režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého
spánku) obnoví normálny režim počítača, počítač reštartujte.
❑ Ak vaša tlačiareň podporuje funkcie obojsmernej komunikácie, vypnutie týchto funkcií v počítači môže umožnit’ tlač.
Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na tlačidlo Štart a položku Zariadenia a tlačiarne.
2
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne a vyberte možnost’ Vlastnosti.
3
Kliknite na kartu Porty.
4
Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Povolit’ obojsmernú podporu.
5
Kliknite na tlačidlo OK.
Tým sa vypnú funkcie obojsmernej komunikácie tlačiarne, napríklad prenos dát, monitorovanie stavu a vzdialený ovládací
panel.
Odstraňovanie porúch >
Mikrofón
n 147 N
Mikrofón
Čo robit’, ak nefunguje mikrofón?
❑ Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je mikrofón zapnutý a správne zapojený do portu na mikrofón na vašom
počítači.
❑ Vstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Nakonfigurujte vstupné zvukové zariadenie podľa
nasledujúcich pokynov:
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
3
Kliknite na položku Hardvér a zvuk.
4
Kliknite na možnost’ Spravovat’ zvukové zariadenia v časti Zvuk.
5
Na karte Nahrávanie vyberte požadované zariadenie na vstup zvuku a kliknite na tlačidlo Predvolit’.
Ako možno zabránit’ spätnej väzbe cez mikrofón?
K spätnej väzbe cez mikrofón dochádza vtedy, keď mikrofón zachytáva zvuk z výstupného zvukového zariadenia, napríklad
reproduktora.
Ako zabránit’ tomuto problému:
❑ Mikrofón držte ďalej od výstupného zvukového zariadenia.
❑ Hlasitost’ reproduktorov a mikrofónov nastavte na nižšiu úroveň.
Odstraňovanie porúch >
Reproduktory
n 148 N
Reproduktory
Čo robit’, ak nepočut’ zvuk zo vstavaných reproduktorov?
❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu.
❑ Zvuk môže byt’ vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte ich ešte raz.
❑ Hlasitost’ môže byt’ nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Stláčaním klávesov Fn+F4 nastavte hlasitost’
na dostatočnú úroveň, aby bolo počut’ zvuk.
❑ Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows.
❑ Výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Pokyny, ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie,
nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (str. 153).
Odstraňovanie porúch >
Reproduktory
n 149 N
Čo robit’, ak nefungujú externé reproduktory?
❑ Pozrite si návrhy uvedené v časti Čo robit’, ak nepočut’ zvuk zo vstavaných reproduktorov? (str. 148).
❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu.
❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitost’ je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo
počut’ zvuk.
❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.
❑ Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, nastavte ho tak, aby bolo stíšenie vypnuté.
❑ Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na zdroj napájania. Ďalšie informácie
nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi.
❑ Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows.
❑ Výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Pokyny, ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie,
nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (str. 153).
Odstraňovanie porúch >
Dotykový panel
n 150 N
Dotykový panel
Čo robit’, ak dotykový panel nefunguje?
❑ Je možné, že ste pred pripojením myši k počítaču deaktivovali dotykový panel. Pozrite čast’ Používanie dotykového
panela (str. 35).
❑ Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš.
❑ Ak sa ukazovateľ prestane hýbat’ počas používania softvérovej aplikácie, stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno
aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves s logom systému Windows a potom niekoľkokrát kláves ,.
Pomocou klávesu M alebo m vyberte možnost’ Reštartovat’ a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač.
❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, pomocou klávesov m a , vyberte šípku vedľa tlačidla
Vypnút’, stlačte kláves Enter, pomocou klávesu M alebo m vyberte položku Reštartovat’ a stlačením klávesu Enter
reštartujte počítač.
❑ Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo tlačidla napájania môže spôsobit’ stratu neuložených údajov.
Odstraňovanie porúch >
Klávesnica
n 151 N
Klávesnica
Čo robit’, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna?
Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení inštalácie systému
Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasit’.
Konfiguráciu klávesnice zmeníte nasledovne:
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
2
Kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblast’ a potom na položku Zmenit’ klávesnicu alebo iné metódy vstupu v časti
Miestne a jazykové nastavenie.
3
Kliknite na položku Zmenit’ klávesnice na karte Klávesnice a jazyky.
4
Nastavenia zmeňte podľa potreby.
Čo robit’, ak nemožno na klávesnici zadat’ určité znaky?
Ak nemôžete zadat’ znaky U, I, O, P, J, K, L, M atď., je možné, že je aktívny kláves Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnutý
indikátor Num lock. Ak indikátor Num lock svieti, pred zadaním týchto znakov stlačte kláves Num Lk.
Odstraňovanie porúch >
Diskety
n 152 N
Diskety
Prečo sa na paneli úloh nezobrazuje ikona Bezpečné odstránenie hardvéru, keď je
jednotka pripojená?
Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do portu USB. Ak bolo
potrebné pripojenie opravit’, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
1
Zatvorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú.
2
Počkajte, kým nezhasne indikátor na disketovej jednotke.
3
Stlačením tlačidla na vysunutie diskety vyberte disketu a disketovú mechaniku USB odpojte od počítača.
4
Disketovú mechaniku opät’ pripojte zasunutím kábla USB do portu USB.
5
Počítač reštartujte kliknutím na tlačidlo Štart, na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a na položku Reštartovat’.
Čo robit’, ak nemožno zapisovat’ dáta na disketu?
❑ Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky.
❑ Ak je disketa správne vložená a stále na ňu nemôžete zapisovat’ dáta, môže byt’ plná alebo chránená proti zápisu. Môžete
buď použit’ disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnút’ funkciu ochrany proti zápisu.
Odstraňovanie porúch >
Audio/video
n 153 N
Audio/video
Čo robit’, ak nemožno používat’ digitálnu kameru?
Ak sa zobrazí hlásenie, že zariadenie i.LINK je odpojené alebo vypnuté, kábel i.LINK nemusí byt’ správne zapojený do portu
na počítači alebo kamere. Kábel odpojte a opät’ ho pripojte. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie zariadenia i.LINK
(str. 83).
Ako možno vypnút’ zvuk pri spustení systému Windows?
Ak chcete vypnút’ zvuk pri spustení systému Windows, postupujte nasledovne:
1
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
2
Kliknite na položku Hardvér a zvuk.
3
Kliknite na možnost’ Spravovat’ zvukové zariadenia v časti Zvuk.
4
Na karte Zvuky zrušte začiarknutie políčka Prehrat’ zvuk pri spustení systému Windows.
5
Kliknite na tlačidlo OK.
Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie?
Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného k portu (port USB, výstupný port HDMI, port optického výstupu alebo konektor
slúchadiel), musíte zmenit’ výstupné zvukové zariadenie.
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Ovládací panel.
3
Kliknite na položku Hardvér a zvuk.
4
Kliknite na možnost’ Spravovat’ zvukové zariadenia v časti Zvuk.
5
Na karte Prehrávanie vyberte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na tlačidlo Predvolit’.
Odstraňovanie porúch >
Audio/video
n 154 N
Čo robit’, ak nepočut’ zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného k výstupnému
portu HDMI, portu optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel?
❑ Ak chcete počut’ zvuk zo zariadenia pripojeného k portu, napríklad k výstupnému portu HDMI, portu optického výstupu
alebo ku konektoru slúchadiel, musíte zmenit’ výstupné zvukové zariadenie. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako
zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (str. 153).
❑ Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiaden zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Postupujte podľa krokov 1 až 4 uvedených v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (str. 153).
2
Na karte Prehrávanie vyberte ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
3
Kliknite na kartu Rozšírené.
4
Zvoľte vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16 bitov), ktorú zariadenie podporuje.
5
Kliknite na tlačidlo OK.
Prečo sa prerušenia zvuku a strata snímok objavujú počas prehrávania videí s vysokým
rozlíšením, napríklad videí nahrávaných pomocou digitálnej kamery AVCHD?
Prehrávanie videí s vysokou kvalitou vyžaduje výkonné hardvérové prostriedky počítača, napríklad procesor, grafický
procesor alebo výkon systémovej pamäte. V závislosti od konfigurácie počítača môžu byt’ počas prehrávania videa niektoré
operácie alebo funkcie nedostupné a môžu sa objavit’ prerušenia zvuku, straty snímok a chyby prehrávania.
Odstraňovanie porúch >
„Memory Stick“
n 155 N
„Memory Stick“
Čo robit’, ak v iných zariadeniach nemožno používat’ médiá „Memory Stick“
naformátované v počítači VAIO?
Je možné, že médium „Memory Stick“ budete musiet’ opätovne naformátovat’.
Formátovaním vymažete z média „Memory Stick“ všetky údaje vrátane hudby, ktorá na nej predtým bola uložená. Skôr ako
opätovne naformátujete médium „Memory Stick“, vykonajte zálohu dôležitých údajov a skontrolujte, či médium „Memory
Stick“ neobsahuje súbory, ktoré si chcete ponechat’.
1
Údaje alebo snímky z média „Memory Stick“ skopírujte do vstavaného úložného zariadenia.
2
Médium „Memory Stick“ naformátujte podľa pokynov v časti Formátovanie média „Memory Stick“ (str. 42).
Možno pomocou média „Memory Stick“ kopírovat’ snímky z digitálneho fotoaparátu?
Áno. Môžete si aj pozerat’ videoklipy, ktoré ste nahrali pomocou digitálnych fotoaparátov kompatibilných s médiom „Memory
Stick“.
Prečo nemožno zapisovat’ údaje na médium „Memory Stick“?
Niektoré verzie média „Memory Stick“ sú vybavené ochranou proti zápisu, ktorá chráni údaje pred neúmyselným vymazaním
alebo prepísaním. Skontrolujte, či je prepínač ochrany proti zápisu vypnutý.
Odstraňovanie porúch >
Periférne zariadenia
n 156 N
Periférne zariadenia
Čo robit’, ak nemožno pripojit’ zariadenie USB?
❑ Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté a používa vlastný zdroj napájania (ak sa to naň vzt’ahuje). Napríklad, ak
používate digitálny fotoaparát, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak používate tlačiareň, skontrolujte, či je napájací kábel
správne zapojený do siet’ovej zásuvky.
❑ Skúste použit’ iný port USB na vašom počítači. Mohol sa nainštalovat’ ovládač pre konkrétny port, ktorý ste použili pri
prvom pripojení zariadenia.
❑ Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením USB. Pred pripojením zariadenia možno
budete musiet’ nainštalovat’ softvér.
❑ K portu skúste pripojit’ jednoduché zariadenie s nízkou spotrebou ako napr. myš, aby ste vyskúšali, či vôbec funguje.
❑ Rozbočovače USB môžu spôsobit’, že zariadenie nebude fungovat’ z dôvodu chyby distribúcie napájania. Odporúčame
zariadenie priamo pripojit’ k vášmu počítaču bez rozbočovača.
Ochranné známky >
n 157 N
Ochranné známky
Ochranné známky vrátane, nie však výlučne, SONY, loga SONY, VAIO a loga VAIO sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.
a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO
Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“ a logo „Memory Stick“ sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
Walkman je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.
Blu-ray Disc™ a logo Blu-ray Disc sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti
Intel Corporation.
Microsoft, Windows, logo Windows a BitLocker sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.
i.LINK je ochrannou známkou spoločnosti Sony používanou iba na označenie toho, že výrobok obsahuje rozhranie
IEEE 1394.
Roxio Easy Media Creator je ochrannou známkou spoločnosti Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO sú ochrannými známkami spoločnosti InterVideo, Inc.
ArcSoft a logo ArcSoft sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je
ochrannou známkou spoločnosti ArcSoft, Inc.
ATI a ATI Catalyst sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.
Ochranné známky >
n 158 N
Slovné označenie a logá pripojenia Bluetooth sú registrovanými ochrannými známkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth
SIG, Inc. Spoločnost’ Sony Corporation používa tieto označenia na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
Slovné označenie a logá ExpressCard sú vlastníctvom spoločnosti PCMCIA a spoločnost’ Sony Corporation používa tieto
označenia na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
Logo SD je ochranná známka.
Logo SDHC je ochranná známka.
CompactFlash® je ochranná známka spoločnosti SanDisk Corporation.
HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
„PlaceEngine“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Koozyt, Inc.
Technológiu „PlaceEngine“ vyvinula spoločnost’ Sony Computer Science Laboratories, Inc. a licencuje ju spoločnost’
Koozyt, Inc.
, „XMB“ a „xross media bar“ sú ochranné známky spoločností Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD“ je ochranná známka spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
Všetky ostatné názvy systémov, výrobkov a služieb sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. V príručke sa
neuvádzajú označenia ™ a ®.
Technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
S vaším modelom sa nemusia dodávat’ všetky softvérové aplikácie uvedené vyššie.
V technických údajoch online nájdete, aký softvér je k dispozícii pre váš model.
Oznámenie >
n 159 N
Oznámenie
© 2010 Sony Corporation. Všetky práva vyhradené.
Táto príručka a v nej popísané programové vybavenie sa nesmie, či už vcelku alebo po častiach, kopírovat’, prekladat’ ani
prevádzat’ do akejkoľvek strojom čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Vo vzt’ahu k tejto príručke, programovému vybaveniu ani iným takýmto informáciám neposkytuje spoločnost’ Sony
Corporation žiadne záruky a výslovne odmieta akékoľvek implicitné záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny
účel. V žiadnom prípade spoločnost’ Sony Corporation nezodpovedá za akékoľvek náhodné, následné ani špeciálne škody,
či už založené na porušení práva, zmluve, alebo iných skutočnostiach, vyvstávajúce z alebo v súvislosti s touto príručkou,
programovým vybavením alebo inými tu obsiahnutými informáciami alebo ich použitím.
V príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Spoločnost’ Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonat’ akékoľvek zmeny tejto príručky alebo informácií v nej
obsiahnutých bez upozornenia. Na programové vybavenie uvedené v tejto príručke sa vzt’ahujú podmienky samostatnej
licenčnej zmluvy koncového používateľa.
Spoločnost’ Sony Corporation nezodpovedá a neodškodní vás za žiadnu stratu záznamov uložených v počítači, na externom
záznamovom médiu či v záznamových zariadeniach, za žiadne súvisiace straty (vrátane prípadov, keď sa záznamy
nevytvoria napríklad z dôvodu zlyhania počítača) ani za situácie, keď sa obsah záznamu vymaže alebo poškodí v dôsledku
zlyhania alebo opravy počítača. Spoločnost’ Sony Corporation za žiadnych okolností neobnoví obsah zaznamenaný v
počítači, na externom záznamovom médiu či v záznamových zariadeniach, ani nevytvorí kópiu tohto obsahu.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising