Sony | VPCS13A7E | Sony VPCS13A7E Návod na použitie

N
Príručka používateľa
Osobný počítač
Typový rad VPCS13
n 2 N
Obsah
Pred použitím ..................................................................... 4
Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO ........................ 5
Ergonomické zretele ..................................................... 8
Používanie bezdrôtovej siete WAN..............................69
Používanie funkcie Bluetooth ......................................73
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta ..................79
Začíname .......................................................................... 10
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ................ 11
O kontrolných svetlách ............................................... 16
Pripojenie napájacieho zdroja ..................................... 17
Používanie batérie....................................................... 19
Bezpečné vypnutie počítača....................................... 26
Používanie režimov nízkej spotreby ............................ 27
Udržiavanie počítača v optimálnom stave .................. 30
Používanie periférnych zariadení ......................................86
Pripojenie k dokovacej stanici .....................................87
Zapojenie externých reproduktorov alebo
slúchadiel.....................................................................95
Pripojenie externého displeja ......................................96
Voľba režimu displeja ................................................101
Používanie funkcie viacerých monitorov ...................102
Pripojenie externého mikrofónu.................................104
Pripojenie USB zariadenia .........................................105
Pripojenie zariadenia i.LINK.......................................107
Používanie vášho počítača VAIO...................................... 33
Používanie klávesnice ................................................. 34
Používanie dotykového panelu ................................... 37
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami ............ 38
Používanie vstavanej kamery ...................................... 39
Používanie optickej jednotky ...................................... 40
Používanie „Memory Stick“ ........................................ 48
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet........... 55
Používanie Internetu.................................................... 62
Používanie siete (LAN) ................................................ 63
Používanie bezdrôtovej siete LAN .............................. 64
Prispôsobenie vášho počítača VAIO...............................109
Nastavenie hesla .......................................................110
Používanie Intel(R) VT ................................................121
Používanie VAIO Control Center ...............................122
Používanie VAIO Power Management.......................123
Zmena jazyka displeja ...............................................124
Ochrana pevného disku ............................................125
Rozšírenie vášho počítača VAIO .....................................126
Pridávanie a odoberanie pamäte...............................127
n 3 N
Preventívne opatrenia..................................................... 133
Bezpečnostné opatrenia ........................................... 134
Informácie o starostlivosti a údržbe .......................... 136
Zaobchádzanie s vaším počítačom .......................... 137
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD........................... 139
Používanie napájacieho zdroja.................................. 140
Zaobchádzanie s vstavanou kamerou ...................... 141
Zaobchádzanie s diskami ......................................... 142
Používanie batérie..................................................... 143
Zaobchádzanie s „Memory Stick“ ............................ 144
Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým
zariadením................................................................. 145
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta ............... 146
Odstraňovanie porúch .................................................... 147
Operácie s počítačom............................................... 149
Aktualizácia systému/Bezpečnost’ ........................... 155
Obnovenie................................................................. 156
Batéria....................................................................... 159
Vstavaná kamera....................................................... 161
Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) .............................. 163
Bezdrôtová siet’ WAN............................................... 167
Technológia Bluetooth .............................................. 168
Optické disky ............................................................ 172
Displej ....................................................................... 177
Tlač ........................................................................... 181
Mikrofón ....................................................................182
Reproduktory.............................................................183
Dotykový panel..........................................................185
Klávesnica .................................................................186
Diskety.......................................................................187
Audio/Video ...............................................................188
„Memory Stick“ .........................................................190
Periférne zariadenia ...................................................191
Dokovacia stanica .....................................................192
Obchodné značky ...........................................................193
Oznámenie ......................................................................195
Pred použitím >
n 4 N
Pred použitím
Blahoželáme vám ku kúpe tohto počítača Sony VAIO®. Vitajte v elektronickej Príručka používateľa. Spoločnost’ Sony
skombinovala špičkové technológie v oblasti zvuku, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok
z používania výpočtovej techniky na úrovni doby.
!
Vonkajšie pohľady znázornené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovat’ od vášho počítača.
Ako vyhľadat’ špecifikácie
Niektoré vlastnosti, voliteľné funkcie a dodávané súčasti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač.
Informácie o konfigurácii vášho počítača si môžete vyhľadat’ na internetovej stránke podpory VAIO na adrese
http://support.vaio.sony.eu/.
Pred použitím >
Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO
n 5 N
Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO
V tejto sekcii je poskytnutých viac pomocných informácií o vašom počítači VAIO.
1. Tlačená dokumentácia
❑ Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky – Prehľad komponentov zapojenia, informácie o nastavení a pod.
❑ Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch
❑ Predpisy, záruka a servisná podpora
✍
Pred aktivovaním bezdrôtových funkcií ako sú bezdrôtové technológie LAN a Bluetooth si pozorne prečítajte príručku
Predpisy, záruka a servisná podpora.
Pred použitím >
Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO
n 6 N
2. Dokumentácia na obrazovke
❑ Príručka používateľa VAIO – Všeobecné informácie o vašom počítači VAIO vrátane podpory a informácií
o odstraňovanie porúch.
Príručka používateľa VAIO môžete otvorit’ kliknutím na položky Štart
, Všetky programy a VAIO Manual.
❑ Pomoc a technická podpora pre systém Windows – Komplexný zdroj praktických rád, výukových programov
a ukážok, ktoré vám pomôžu používat’ váš počítač.
Aby ste mali prístup k funkcii Pomoc a technická podpora pre systém Windows, kliknite na Štart
a Pomoc a technická podpora alebo stlačte a podržte kláves Microsoft Windows a stlačte kláves F1.
Pred použitím >
Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO
n 7 N
3. Pomocné internetové stránky
Ak pozorujete nejaký problém so svojím počítačom VAIO, spustite program VAIO Care, ktorý ponúka rôzne možností na
vyriešenie väčšiny problémov. Informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 32).
Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte internetovú stránku podpory VAIO na adrese http://support.vaio.sony.eu/.
Keď kontaktujete podpory VAIO, budete potrebovat’ sériové číslo počítača.
Sériové číslo je 15-miestne číslo, ktoré sa nachádza v dolnej časti okna VAIO Care, na spodku alebo na zadnom paneli
počítača, alebo vo vnútri priehradky batérie.
Ďalšie zdroje informácií o vašom počítači VAIO sú:
❑ VAIO Forum na adrese http://club-vaio.com, ktoré umožní komunikovat’ s ostatnými používateľmi VAIO.
❑ Webové stránky VAIO na adrese http://www.vaio.eu/, ktoré poskytujú informácie o produkte.
❑ Online predajňa Sony style na webovej adrese http://www.sonystyle-europe.com.
Pred použitím >
Ergonomické zretele
n 8 N
Ergonomické zretele
Počítač budete používat’ ako prenosné zariadenie v rôznych prostrediach. Kedykoľvek je to možné, mali by ste sa pokúsit’
brat’ do úvahy nasledujúce ergonomické zretele v stacionárnom aj prenosnom prostredí:
❑ Umiestnenie počítača – Počítač umiestnite priamo pred vás. Pri používaní klávesnice, dotykového panelu alebo myši
držte predlaktia vo vodorovnej polohe so zápästiami v neutrálnej pohodlnej polohe. Ramená nechajte prirodzene visiet’.
Pri používaní počítača si robte časté prestávky. Nadmerné používanie počítača môže namáhat’ zrak, svaly alebo šľachy.
❑ Nábytok a držanie tela – Seďte na stoličke s dobrým zadným operadlom. Výšku stoličky nastavte tak, aby vaše
chodidlá spočívali rovno na podlahe. Opierka na nohy vám môže zabezpečit’ lepšie pohodlie. Seďte uvoľnene vo
vzpriamenej polohe a vyhýbajte sa hrbeniu alebo nakláňaniu dozadu.
Pred použitím >
Ergonomické zretele
n 9 N
❑ Pozorovací uhol displeja počítača – Na nájdenie najlepšej polohy použite funkciu vyklápania displeja. Namáhanie
zraku a únava svalov sa dá znížit’ nastavením displeja do vhodnej polohy. Nastavte aj úroveň jasu displeja.
❑ Osvetlenie – Zvoľte také miesto, kde okná a svetlá nespôsobujú odrazy na displeji. Použite nepriame osvetlenie, aby
ste sa vyhli žiariacim škvrnám na displeji. Vhodné osvetlenie zvyšuje vaše pohodlie a zlepšuje efektívnost’ práce.
❑ Umiestnenie externého displeja – Pri používaní externého displeja ho umiestnite do pohodlnej pozorovacej
vzdialenosti. Zabezpečte, aby pri sedení pred monitorom obrazovka bola mierne pod úrovňou očí.
Začíname >
n 10 N
Začíname
Táto kapitola popisuje, ako začat’ používat’ váš počítač VAIO.
!
Pred prvým spustením svojho počítača nepripájajte iný hardvér, ktorý nebol súčast’ou pôvodnej dodávky počítača. Po dokončení
pripojte vždy len jedno zariadenie (napríklad tlačiareň, externý pevný disk, skener atď.) súčasne podľa pokynov výrobcu.
❑ Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek (strana 11)
❑ O kontrolných svetlách (strana 16)
❑ Pripojenie napájacieho zdroja (strana 17)
❑ Používanie batérie (strana 19)
❑ Bezpečné vypnutie počítača (strana 26)
❑ Používanie režimov nízkej spotreby (strana 27)
❑ Udržiavanie počítača v optimálnom stave (strana 30)
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 11 N
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranách.
!
Vzhľad vášho počítača sa môže líšit’ od vzhľadu počítača znázorneného v príručke z dôvodu rozdielov v špecifikáciách.
Predná strana
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vstavaná kamera MOTION EYE (strana 39)
Indikátor vstavanej kamery MOTION EYE (strana 16)
Obrazovka LCD (strana 139)
Tlačidlo VAIO (strana 38)
Tlačidlo ASSIST (strana 38)
Snímač intenzity okolitého osvetlenia (strana 36), (strana 180)
Meria intenzitu okolitého osvetlenia pre automatické
nastavenie jasu LCD na optimálnu úroveň.
Vstavané reproduktory (stereo)
Vstavaný mikrofón (monofónny)
Klávesnica (strana 34)
Dotykový panel (strana 37)
Pravé tlačidlo (strana 37)
L Snímač odtlačkov prstov* (strana 79)
M Ľavé tlačidlo (strana 37)
*
Iba vybrané modely.
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 12 N
A
B
C
D
E
Indikátor Num lock (strana 16)
F
G
H
I
J
K
L
M
Zásuvka „Memory Stick Duo“* (strana 48)
*
Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej
veľkosti.
Indikátor Caps lock (strana 16)
Indikátor Scroll lock (strana 16)
Zásuvka na pamät’ovú kartu SD (strana 58)
Indikátor prístupu k médiu (strana 16)
Indikátor WIRELESS (strana 16)
Indikátor nabíjania (strana 16)
Indikátor diskovej mechaniky (strana 16)
Spínač WIRELESS (strana 64), (strana 69), (strana 73)
Konektor na slúchadlá (strana 95)
Konektor pre mikrofón (strana 104)
Tlačidlo na vysunutie podávača (strana 38), (strana 40)
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 13 N
Pravá strana
A Optická jednotka (strana 40)
B Otvor na manuálne vysunutie podávača (strana 172)
C Zásuvka ExpressCard/34 (strana 55)
D Porty USB* (strana 105)
E Siet’ový port (LAN) (strana 63)
F Vypínač/indikátor napájania (strana 16)
*
Vyhovuje norme USB 2.0 a podporuje vysokú/plnú/nízku rýchlost’.
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 14 N
Ľavá strana
A Port DC IN (strana 17)
B Vetrací otvor
C Bezpečnostný otvor
D Výstupný port HDMI*1 (strana 99)
E Port monitora*2 (strana 96)
F Port USB*3 (strana 105)
G 4-pólová port i.LINK (S400) (strana 107)
*1
Na modeloch s ovládačom videa NVIDIA je možné, že výstupné
zariadenie pripojené k výstupu HDMI nevydá zvuk počas niekoľko
sekúnd prehrávania. Toto nie je prejavom poruchy.
*2
Nefunguje, keď je počítač pripojený k dokovacej stanici.
*3
Vyhovuje norme USB 2.0 a podporuje vysokú/plnú/nízku rýchlost’.
Začíname >
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek
n 15 N
Zadná/Spodná strana
A Vetracie otvory
B Zásuvka na kartu SIM* (strana 69)
C Konektor na pripojenie batérie (strana 19)
D Zásuvka dokovacej stanice* (strana 89)
E Kryt priestoru s pamät’ovými modulmi (strana 127)
*
Iba vybrané modely.
Začíname >
O kontrolných svetlách
n 16 N
O kontrolných svetlách
Počítač je vybavený nasledujúcimi kontrolnými svetlami:
Kontrolné svetlo
Funkcie
Napájanie 1
Kým je počítač v normálnom režime, svieti zelenou farbou, keď je počítač v režime spánku, pomaly bliká
oranžovou farbou a keď je počítač v režime dlhodobého spánku alebo vypnutý, je zhasnuté.
Nabíjanie
Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 22).
Prístup k médiu
Svieti počas prístupu k údajom na pamät’ovej karte, ako „Memory Stick“ a pamät’ová karta SD. (Pokiaľ toto
kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď je toto kontrolné svetlo
zhasnuté, pamät’ová karta sa nepoužíva.
Vstavaná kamera MOTION EYE
Svieti počas používania vstavanej kamery.
Disková mechanika
Num lock
Caps lock
Scroll lock
WIRELESS
Rozsvieti sa počas prístupu k údajom na zabudovanom pamät’ovom zariadení alebo počas používania optickej
diskovej mechaniky. Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho
nevypínajte.
Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická
klávesnica vypne. Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, numerická klávesnica nie je aktívna.
Po stlačení klávesu Caps Lock píšete veľké písmená. Keď toto kontrolné svetlo svieti a stlačíte kláves Shift,
píšete malé písmená. Ďalším stlačením klávesu kontrolné svetlo vypnete. Po zhasnutí kontrolného svetla
Caps lock sa obnoví normálne písanie.
Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí
kontrolného svetla Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od
programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami.
Svieti, keď je aktivovaná aspoň jedna bezdrôtová voliteľná funkcia.
Začíname >
Pripojenie napájacieho zdroja
n 17 N
Pripojenie napájacieho zdroja
Ako napájací zdroj pre počítač sa dá použit’ napájací adaptér alebo nabíjateľná batéria.
Používanie napájacieho adaptéra
Pokiaľ je počítač priamo pripojený na siet’ové napájanie a batéria je nainštalovaná, používa sa napájanie z napájacej
zásuvky.
✍
Používajte iba napájací adaptér dodaný s vaším počítačom.
Ako používat’ napájací adaptér
1
Jeden koniec napájacieho kábla (1) zapojte do napájacieho adaptéru (3).
2
Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky (2).
3
Zapojte kábel z napájacieho adaptéra (3) do portu DC IN (4) na počítači.
!
Tvar konektoru DC In sa líši v závislosti od siet’ového adaptéru.
Začíname >
Pripojenie napájacieho zdroja
n 18 N
✍
Na úplné odpojenie počítača od siet’ového napájania vytiahnite napájací adaptér z napájacej zásuvky.
Zabezpečte, aby bola napájacia zásuvka dobre prístupná.
Ak zamýšľate počítač nepoužívat’ dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite Používanie režimu dlhodobého
spánku (strana 29).
Začíname >
Používanie batérie
Používanie batérie
Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.
Inštalácia/vybratie batérie
Ako nainštalovat’ batériu
1
Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD.
2
Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.
n 19 N
Začíname >
Používanie batérie
n 20 N
3
Batériu šikmo zasuňte do priehradky tak, aby výstupky (2) na každej strane priehradky zapadli do výrezov tvaru U (3) na
každej strane batérie.
4
Batériu zatlačte do priestoru na batériu tak, aby sa zaistila na svojom mieste.
5
Poistku batérie LOCK posuňte smerom von, aby sa batéria zaistila v počítači.
Začíname >
Používanie batérie
n 21 N
Ako vybrat’ batériu
!
Ak je váš počítač zapnutý, nie je pripojený k napájaciemu adaptéru a vyberiete batériu, stratíte všetky neuložené dáta.
1
Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD.
2
Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.
3
Poistku batérie RELEASE (2) posuňte smerom dovnútra a pridržte, špičku prsta zasuňte pod výbežok (3) na batérii,
batériu nadvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača.
!
Kvôli vlastnej bezpečnosti sa dôrazne odporúča, aby ste používali iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktoré
dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO a spĺňajú štandardy zabezpečovania kvality. Niektoré počítače VAIO môžu pracovat’
len s originálnou batériou Sony.
Začíname >
Používanie batérie
n 22 N
Nabíjanie batérie
Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.
Ako nabíjat’ batériu
1
Batériu nainštalujte.
2
Počítač pripojte k zdroju napájania pomocou napájacieho adaptéru.
Počas nabíjania batérie bude svietit’ kontrolné svetlo nabíjania. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia blízko maximálnej
úrovne nabitia, ktorú ste zvolili, indikátor nabíjania zhasne.
Stav indikátora nabíjania
Význam
Svieti oranžovou farbou
Batéria sa nabíja.
Bliká spolu so zeleným kontrolným
svetlom napájania
Batéria sa blíži úplnému vybitiu.
(Štandardný režim)
Bliká spolu s oranžovým kontrolným
svetlom napájania
Batéria sa blíži úplnému vybitiu.
(Režim spánku)
Rýchlo bliká oranžovou farbou
Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo
odistenia batérie.
!
Batériu nabite, ako je popísané v tejto príručke od prvého nabitia batérie.
Začíname >
Používanie batérie
n 23 N
✍
Batériu nechávajte v počítači, kým je priamo pripojený na siet’ové napájanie. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja.
Keď je batéria takmer vybitá a obe kontrolné svetlá, nabíjania aj napájania, blikajú, mali by ste zapojit’ napájací siet’ový adaptér,
aby sa batéria dobila alebo vypnút’ počítač a nainštalovat’ úplne nabitú batériu.
Počítač je vybavený lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabit’. Nabitie čiastočnej vybitej batérie nemá vplyv na
životnost’ batérie.
V prípade používania niektorých softvérových aplikácií a periférnych zariadení sa počítač nemusí uviest’ do režimu dlhodobého
spánku, a to dokonca ani vtedy, keď je úroveň nabitia batérie nízka. Aby ste sa vyhli strate dát pri používaní napájania z batérie,
mali by ste vaše dáta často ukladat’ a manuálne aktivovat’ niektorý režim nízkej spotreby ako napr. režim spánku alebo režim
dlhodobého spánku.
Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu
nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladat’.
Začíname >
Používanie batérie
n 24 N
Kontrola kapacity batérie
Kapacita batérie sa postupne znižuje počtom nabití alebo dĺžkou používania batérie. Ak chcete predĺžit’ životnost’ batérie,
skontrolujte kapacitu batérie a zmeňte nastavenia batéria.
Ako skontrolovat’ kapacitu batérie
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Kliknite na Power Management a Battery.
✍
Môžete navyše zapnút’ funkciu starostlivosti o batériu, aby sa životnost’ batéria predĺžila.
Začíname >
Používanie batérie
n 25 N
Predĺženie trvania batérie
Počas napájania počítača z batérie môžete predĺžit’ dobu jej trvania použitím nasledujúcich metód.
❑ Znížte jas LCD obrazovky vášho počítača.
❑ Používajte režim šetrenia energiou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 27).
❑ Zmeňte nastavenie šetrenia energiou pomocou možností napájania Možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete
v časti Používanie VAIO Power Management (strana 123).
❑ Ako pozadie na počítači nastavte Long Battery Life Wallpaper Setting pomocou VAIO Control Center.
Začíname >
Bezpečné vypnutie počítača
Bezpečné vypnutie počítača
Aby ste sa vyhli strate neuložených dát, počítač určite vypínajte správne, ako je popísané nižšie.
Ako vypnút’ váš počítač
1
Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču.
2
Uložte svoje údaje a zatvorte všetky bežiace softvérové aplikácie.
3
Kliknite na tlačidlá Štart a Vypnút’.
Počítač sa po krátkom čase vypne. Uistite sa, že kontrolné svetlo napájania zhasne.
n 26 N
Začíname >
Používanie režimov nízkej spotreby
n 27 N
Používanie režimov nízkej spotreby
Nastavenia správy napájania sa dajú využit’ na šetrenie batérie. Okrem štandardného prevádzkového režimu sú na vašom
počítači k dispozícii dva rôzne režimy nízkej spotreby: Režim spánku a režim dlhodobého spánku.
!
Ak počítač zamýšľate nepoužívat’ dlhšiu dobu a nechat’ ho odpojený od siet’ového napájania, uveďte ho do režimu dlhodobého
spánku alebo ho vypnite.
Ak sa batéria vybije, keď je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu
nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladat’.
Režim
Popis
Štandardný režim
Je to štandardný stav počítača počas jeho používania. Pokiaľ je počítač v tomto režime, svieti zelené kontrolné
svetlo.
Režim spánku
Režim spánku vypína obrazovku LCD a uvedie zabudované úložné zariadenie (úložné zariadenia) a procesor
do režimu nízkej spotreby. V tomto režime kontrolné svetlo napájania pomaly bliká oranžovou farbou. Počítač
sa dokáže zobudit’ z režimu spánku rýchlejšie ako z režimu dlhodobého spánku. Napriek tomu treba povedat’,
že režim spánku má vyššiu spotrebu ako režim dlhodobého spánku.
Režim dlhodobého spánku
Kým je počítač v režime dlhodobého spánku, stav systému sa uloží do vstavaného úložného zariadenia
(zariední) a vypne sa napájanie. Dokonca, aj keď sa batéria vybije, nestratia sa žiadne dáta. Kým je počítač
v tomto režime, je kontrolné svetlo zhasnuté.
Začíname >
Používanie režimov nízkej spotreby
n 28 N
Používanie režimu spánku
Ako aktivovat’ režim spánku
Kliknite na Štart, šípku
vedľa tlačidla Vypnút’ a Uspat’.
Ako sa vrátit’ do štandardného režimu
❑ Stlačte ktorýkoľvek kláves.
❑ Stlačte vypínač napájania na vašom počítači.
!
Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené dáta.
Začíname >
Používanie režimov nízkej spotreby
n 29 N
Používanie režimu dlhodobého spánku
Ako aktivovat’ režim dlhodobého spánku
Stlačte klávesy Fn+F12.
Alternatívnym spôsobom je kliknutie na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Prepnút’ do režimu dlhodobého spánku.
!
Nehýbte s vaším počítačom, kým indikátor napájania nezhasne.
Ako sa vrátit’ do štandardného režimu
Stlačte vypínač napájania.
!
Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.
Začíname >
Udržiavanie počítača v optimálnom stave
n 30 N
Udržiavanie počítača v optimálnom stave
Aktualizácia vášho počítača
Na váš počítač VAIO vždy nainštalujte nasledujúce softvérové aplikácie, aby sa zvýšila jeho efektívnost’, bezpečnost’
a funkčnost’.
Program VAIO Update vám automaticky oznámi, ak sú na internete k dispozícii nové aktualizácie, a prevezme a nainštaluje
ich do vášho počítača.
❑ Windows Update
Kliknite na Štart, Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
❑ VAIO Update 5
Kliknite na Štart, Všetky programy, VAIO Update 5 a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
!
Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu.
Začíname >
Udržiavanie počítača v optimálnom stave
n 31 N
Aktualizácia antivírusového softvéru
Internetové bezpečnostné programy môžete udržiavat’ aktuálne prevzatím a nainštalovaním najnovších aktualizácií
z internetovej stránky výrobcu.
!
Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu.
❑ Ak používate softvér McAfee:
1
Kliknite na Štart, Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter.
2
Kliknite na kartu pre aktualizácie a vyberte možnost’ kontroly aktualizácií.
3
Pri aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke.
❑ Ak používate softvér Norton Internet Security:
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a Norton Internet Security, potom na LiveUpdate alebo
Norton Internet Security.
2
Pri aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke.
✍
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.
!
Skutočný postup sa môže líšit’ od uvedeného podľa aktualizácií nainštalovaných do počítača. V takomto prípade postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Začíname >
Udržiavanie počítača v optimálnom stave
n 32 N
Používanie aplikácie VAIO Care
Pomocou aplikácie VAIO Care môžete vykonávat’ pravidelné kontroly výkonnosti a vylaďovat’ svoj počítač, aby vždy
pracoval optimálne. Ak sa vyskytne nejaký problém s vaším počítačom, vždy spustite aplikáciu VAIO Care. Aplikácia
VAIO Care vykoná vhodné opatrenia na riešenie problému.
Spustenie softvéru VAIO Care
❑ Modely s tlačidlom ASSIST
Stlačte tlačidlo ASSIST, kým je váš počítač zapnutý.
❑ Modely bez tlačidla ASSIST
Kliknite na položky Štart, Všetky programy, VAIO Care a VAIO Care.
!
Nestláčajte tlačidlo ASSIST, kým je počítač v režime dlhodobého spánku.
✍
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie VAIO Care.
Keď je počítač vypnutý, na modeloch s tlačidlom ASSIST stlačenie tlačidla ASSIST spustí aplikáciu VAIO Care Rescue. Aplikáciu
VAIO Care Rescue môžete použit’ na obnovenie svojho počítača v prípade núdze, napríklad ak nie je možné naštartovat’ systém
Windows.
Používanie vášho počítača VAIO >
n 33 N
Používanie vášho počítača VAIO
Táto kapitola popisuje, ako využit’ váš počítač VAIO na maximum.
❑ Používanie klávesnice (strana 34)
❑ Používanie dotykového panelu (strana 37)
❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (strana 38)
❑ Používanie vstavanej kamery (strana 39)
❑ Používanie optickej jednotky (strana 40)
❑ Používanie „Memory Stick“ (strana 48)
❑ Používanie iných modulov/pamät’ových kariet (strana 55)
❑ Používanie Internetu (strana 62)
❑ Používanie siete (LAN) (strana 63)
❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (strana 64)
❑ Používanie bezdrôtovej siete WAN (strana 69)
❑ Používanie funkcie Bluetooth (strana 73)
❑ Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 79)
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie klávesnice
n 34 N
Používanie klávesnice
Vaša klávesnica je vybavená doplnkovými klávesmi, ktoré umožňujú vykonávanie špecifických úloh.
Kombinácie a funkcie s klávesom Fn
✍
Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používat’ iba po úplnom nabehnutí operačného systému.
Kombinácie/funkcia
Funkcia
Fn + % (F2): vypnutie hlasu
Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá.
Fn + 2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti
Zmení úroveň hlasitosti vstavaného reproduktora.
Na zvýšenie hlasitosti podržte stlačené klávesy Fn+F4 alebo stlačte klávesy Fn+F4 a potom
kláves M alebo ,.
Na zníženie hlasitosti podržte stlačené klávesy Fn+F3 alebo stlačte klávesy Fn+F3 a potom
kláves m alebo <.
Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu
Mení jas LCD obrazovky vášho počítača.
Na zvýšenie intenzity jasu podržte stlačené klávesy Fn+F6 alebo stlačte klávesy Fn+F6
a potom kláves M alebo ,.
Na zníženie intenzity jasu podržte stlačené klávesy Fn+F5 alebo stlačte klávesy Fn+F5
a potom kláves m alebo <.
Fn +
Prepína miesto výstupu medzi obrazovkou počítača a externým displejom. Stlačením klávesu
Enter zvoľte výstup na obrazovku.
/T (F7): výstup na displej
!
Ak odpojíte kábel displeja od počítača, kým je zvolený vonkajší displej ako miesto výstupu na
obrazovku, obrazovka počítača sa vypne. V takom prípade stlačte kláves F7 dvakrát, pričom
podržte stlačený kláves Fn a potom stlačte kláves Enter, aby sa prepol výstup údajov na
obrazovku počítača.
V závislosti od pripojeného externého displeja použitie viacerých monitorov nemusí byt’
podporované.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie klávesnice
Kombinácie/funkcia
Fn +
Fn +
/
(F9/F10): zväčšovanie
(F12): dlhodobý spánok
n 35 N
Funkcia
Zmena veľkosti obrázku alebo dokumentu zobrazeného v niektorom softvéri.
Aby sa obraz na obrazovke javil menší a vzdialenejší (zmenšenie), stlačte klávesy Fn+F9.
Aby sa obraz na obrazovke javil väčší a bližší (zväčšenie), stlačte klávesy Fn+F10.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center.
Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Pri vykonaní tohto príkazu sa stav systému
a pripojených periférnych zariadení uloží na vstavané úložné zariadenie a vypne sa napájanie
systému. Na návrat systému do pôvodného stavu vypínačom zapnite napájanie.
Informácie o riadení spotreby nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 27).
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie klávesnice
n 36 N
Zmena nastavení podsvietenej klávesnice
Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač.
Ak je váš počítač vybavený podsvietenou klávesnicou, môžete nastavit’ automatické zapínanie podsvietenia podľa intenzity
okolitého svetla.
Navyše môžete určit’ čas nečinnosti, po ktorej sa podsvietenie klávesnice vypne.
Zmena nastavení podsvietenej klávesnice
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Kliknite na položku Keyboard and Mouse a Backlit KB.
✍
Intenzitu okolitého svetla meria snímač okolitého svetla. Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia môže spôsobit’, že sa
podsvietenie klávesnice zapne.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie dotykového panelu
n 37 N
Používanie dotykového panelu
Pomocou dotykového panelu môžete ukazovat’, zvolit’, presúvat’ a posúvat’ sa po objektoch na obrazovke.
Činnost’
Popis
Ukázanie
Posúvajte váš prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt.
Kliknutie
Jeden krát stlačte ľavé tlačidlo (3).
Dvojité kliknutie
Stlačte ľavé tlačidlo dvakrát po sebe.
Kliknutie pravým tlačidlom
Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). U mnohých aplikácií sa týmto úkonom zobrazí krátka ponuka programu
(ak je k dispozícii).
Potiahnutie
Posúvajte váš prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo.
Posúvanie
Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu.
Posúvajte prst pozdĺž spodného okraja, čím sa budete posúvat’ vodorovne. Po začatí vertikálneho alebo horizontálneho
posúvania môžete prstom pohybovat’ po dotykovom paneli v krúžku bez toho, že by ste museli dvíhat’ prst z dotykového
panela (funkcia posúvania je k dispozícii iba u aplikácií, ktoré podporujú túto funkciu posúvania po paneli).
Listovanie
Posuňte dva prsty po čiare rýchlym pohybom na dotykovom paneli. Vo webovom prehliadači alebo prezerači obrázkov
môžete listovat’ dozadu pohybom doľava alebo dopredu pohybom doprava.
Štipnutie
V niektorých softvérových aplikáciách môžete štipnutím dvomi prstami na dotykovom paneli zväčšovat’ obraz.
Ak chcete obraz zväčšit’, odďaľujte od seba prsty, ak chcete zmenšit’, približujte ich k sebe.
✍
Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnút’/zapnút’. Aby ste zmenili nastavenia dotykového panela,
použite VAIO Control Center.
!
Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete bez pripojenia myši, na operácie ukazovania budete
môct’ používat’ iba klávesnicu.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami
Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača.
Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie
Spustí Media Gallery alebo zapne a vypne hlasitost’, podľa modelu.
Tlačidlo VAIO
Tlačidlo ASSIST
Keď je váš počítač zapnutý, spustí aplikáciu VAIO Care.
Keď je počítač vypnutý, stlačenie tlačidla ASSIST spustí nástroj VAIO Care Rescue.
!
Nestláčajte tlačidlo ASSIST, kým je počítač v režime dlhodobého spánku.
Z Tlačidlo na vysunutie podávača
Vysunie jednotku.
n 38 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie vstavanej kamery
n 39 N
Používanie vstavanej kamery
Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou MOTION EYE.
Pomocou vhodného softvéru na zachytávanie obrazu môžete vykonat’ nasledujúce operácie:
❑ Zachytávat’ obrazy a filmy
❑ Zist’ovat’ a zachytávat’ predmety pohybujúce sa predmety za účelom monitorovania
❑ Upravovat’ zachytené údaje
✍
Po zapnutí počítača sa aktivuje vstavaná kamera.
Videohovory je možné uskutočnit’ pomocou vhodného softvéru.
!
Spustenie alebo ukončenie softvéru na okamžitú výmenu správ alebo úpravu videa neaktivuje, resp. nevypne vstavanú kameru.
Pri používaní vstavanej kamery počítač neuvádzajte do režimu spánku ani do režimu dlhodobého spánku.
Používanie softvéru na zachytávanie obrazu
1
Kliknite na Štart, Všetky programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3.
2
Kliknite na želanú ikonu v hlavnom okne.
Podrobné pokyny o používaní softvéru nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.
✍
Pri zachytávaní obrazu alebo filmu v tmavom prostredí kliknite na ikonu Capture v hlavnom okne a potom na ikonu nastavenia kamery
WebCam Settings a zvoľte možnost’ slabého osvetlenia alebo kompenzácie slabého osvetlenia v okne vlastností.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie optickej jednotky
Používanie optickej jednotky
Váš počítač je vybavený optickou jednotkou.
Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.
Ako vložit’ disk
1
Počítač zapnite.
2
Stlačením tlačidla na vysunutie podávača (1) jednotku otvorte.
Podávač sa vysunie.
n 40 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie optickej jednotky
3
n 41 N
Disk položte do prostriedku podávača jednotky štítkom smerom nahor a jemne ho stlačte nadol, aby sa zaistil na svojom
mieste.
!
Na mechaniku disku nevyvíjajte silný tlak. Pri vkladaní/vyberaní disku na/z podávača dávajte pozor, aby ste pridržali spodnú čast’
mechaniky podávača.
4
Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením.
!
Optický disk nevyberajte, kým je počítač v režime nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Pred vybratím
disku sa uistite, že je počítač opät’ prepnutý do štandardného režimu.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie optickej jednotky
n 42 N
Podporované disky
Váš počítač prehráva a zapisuje na nosiče CD, DVD a Blu-ray Disc™ v závislosti od kúpeného modelu.
Podrobné údaje o druhu optických diskov a druhoch médií nájdete v referenčnej tabuľke dolu.
PZ: prehrávateľné a zapisovateľné
P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné
–: neprehrávateľné a nezapisovateľné
CD-ROM CD-R/RW
DVD-ROM DVD-R/
RW
DVD+R/
RW
DVD+R DL DVD-R DL DVD(Double
(Dual
RAM*1 *2
Layer)
Layer)
BD-ROM
BD-R/RE*3
DVD SuperMulti Drive P
PZ*5
P
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
–
–
Blu-ray Disc™ Drive
a DVD SuperMulti
P
PZ*5
P
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
P
PZ*4
Blu-ray Disc™ ROM
P
Drive a DVD SuperMulti
PZ*5
P
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
P
P
*1
Jednotka DVD SuperMulti Drive vo vašom počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety
vybrat’.
*2
Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný.
Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 nie sú podporované.
*3
Jednotka Blu-ray Disc vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE Disc vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete.
*4
Podporuje zápis dát na disky BD-R Part1 verzie 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB)
a disky BD-RE Part1 verzie 2.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB).
*5
Zápis dát na disky Ultra Speed CD-RW nie je podporovaný.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie optickej jednotky
n 43 N
!
Táto jednotka je určená na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardom pre kompaktné disky (CD). Duálne disky a niektoré
hudobné disky zakódované pomocou technológie na ochranu autorských práv nevyhovujú štandardom pre kompaktné disky (CD).
Preto tieto disky menusia byt’ kompatibilné s jednotkou.
Pri kúpe prednahratých alebo prázdnych diskov na použitie s vaším počítačom VAIO si v každom prípade pozorne prečítajte
oznámenia na balení diskov, aby ste si skontrolovali kompatibilitu čítania a zápisu s optickými jednotkami vo vašom počítači.
Spoločnost’ Sony negarantuje kompatibilitu optických jednotiek VAIO s diskami, ktoré nie sú v súlade s oficiálnymi normami
„CD“, „DVD“ alebo „Blu-ray Disc“. POUŽITIE NEVYHOVUJÚCICH DISKOV MÔŽE SPÔSOBIŤ KRITICKÉ POŠKODENIE VÁŠHO
POČÍTAČA VAIO ALEBO SPÔSOBIŤ SOFTVÉROVÉ KONFLIKTY A MRZNUTIE SYSTÉMU.
Vo veci otázok o formátoch diskov kontaktujte jednotlivých vydavateľov prednahratých diskov alebo výrobcu zapisovateľných diskov.
✍
Zapisovanie na disky priemeru 8 cm nie je podporované.
!
Na prehrávanie médií Blu-ray Disc chránených autorskými právami aktualizujte kľúč AACS. Aktualizácia kľúča AACS vyžaduje prístup
k Internetu.
Tak ako aj v prípade ostatných optických zariadení okolnosti môžu obmedzit’ kompatibilitu alebo zabránit’ prehrávaniu medií
Blu-ray Disc. Počítače VAIO nemusia podporovat’ prehrávanie filmov na balených médiách nahrávaných vo formátoch AVC alebo
VC1 pri vysokých bitových rýchlostiach.
V prípade niektorého obsahu médií DVD a BD-ROM sa vyžaduje nastavenie regiónu. Ak nastavenie regiónu optickej jednotky
nesúhlasí s regiónom disku, prehrávanie nie je možné.
Pokiaľ váš externý displej nezodpovedá norme High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nebudete môct’ prehrávat’ ani
prezerat’ obsah médií Blu-ray Disc chránený autorskými právami.
Niektoré obsahy môže obmedzovat’ videovýstup na štandardné rozlíšenie alebo zakazovat’ analógový videovýstup. Pri výstupe
videosignálu prostredníctvom digitálnych zapojení, ako zapojenie HDMI alebo DVI, sa prísne odporúča, aby bol na dosiahnutie
optimálnej kompatibility a kvality zobrazovania zapojený aj digitálny HDCP vyhovujúci prostrediu.
Pred prehrávaním alebo zapisovaním na disk vystúpte zo všetkých softvérových aplikácií, v opačnom prípade by mohlo dôjst’
k poruche počítača.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie optickej jednotky
n 44 N
Poznámky týkajúce sa používania optickej jednotky
Poznámky o zapisovaní dát na disk
❑ Používajte iba okrúhle disky. Nepoužívajte disky akéhokoľvek iného tvaru (hviezda, srdce, karta a pod.), keďže tieto
môžu poškodit’ vašu optickú jednotku.
❑ Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dáta na disk, do počítača nenarážajte ani ním netraste.
❑ Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dáta na disk, nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel siet’ového adaptéra.
❑ Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dáta na disk, počítač nepripájajte k (voliteľnej) dokovacej stanici* ani ho od
nej neodpájajte.
* K dispozícii len pre modely vybavené zásuvkou pre dokovaciu stanicu. Pozrite si technické údaje, či je váš model vybavený zásuvkou
pre dokovaciu stanicu.
Poznámky o prehrávaní diskov
Na dosiahnutie optimálneho výkonu pri prehrávaní diskov by ste mali dodržiavat’ nasledujúce odporúčania:
❑ Niektoré prehrávače CD a optické jednotky v počítačoch nemusia byt’ schopné prehrávat’ zvukové CD vytvorené na
médiách CD-R alebo CD-RW.
❑ Niektoré prehrávače DVD a optické jednotky v počítačoch nemusia byt’ schopné prehrávat’ DVD vytvorené na médiách
DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW alebo DVD-RAM.
❑ Ak je počítač vybavený mechanikou Blu-ray, na vašom počítači je možné prehrávat’ disky Blu-ray. Niektoré druhy obsahu
na diskoch Blu-ray sa však nemusia dat’ prehrat’ na vašom počítači alebo počas prehrávania disku Blu-ray sa počítač
môže stat’ nestabilný. Na normálne prehrávanie takého obsahu stiahnite a nainštalujte najnovšie aktualizácie pre
WinDVD BD pomocou VAIO Update.
Pokyny, ako používat’ VAIO Update, pozrite Aktualizácia vášho počítača (strana 30).
❑ V závislosti od systémového prostredia môžete počas prehrávania AVC HD pozorovat’ výpadky zvuku a/alebo snímok.
❑ Počas prehrávania disku počítač neuvádzajte do niektorého z režimov nízkej spotreby.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie optickej jednotky
n 45 N
Poznámky o regionálnych kódoch
Na diskoch alebo baleniach je vyznačený kód regiónu, ktorý indikuje, v ktorom regióne a na akom type prehrávača sa disk
dá prehrat’. Ak kód regiónu označuje „all“, znamená, že disk sa dá prehrávat’ vo väčšine regiónov sveta. Ak sa kód regiónu
vášho bydliska líši od označenia na štítku, disk nemôžete prehrat’ na svojom počítači.
Kód regiónu vášho bydliska nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Oblast’ bydliska
Kód regiónu
Oblast’ bydliska
Kód regiónu
Oblast’ bydliska
Kód regiónu
Afrika
5
Austrália*
4
Čína
6
Európa
2
Hongkong*
3
India*
5
Indonézia*
3
Japonsko*
2
Kórea
3
Kuvajt*
2
Malajzia*
3
Nový Zéland*
4
Filipíny*
3
Rusko
5
Saudská Arábia*
2
Singapur*
3
Juhoafrická republika* 2
Taiwan
3
Thajsko*
3
Spojené Arabské
Emiráty*
Vietnam
3
*
2
Optickej jednotke vo vašom počítači pôvodne nie je priradený kód regiónu.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie optickej jednotky
n 46 N
Ak prehrávate disk DVD s videom na vašom počítači, pred vložením disku vykonajte nasledujúce kroky:
1
Kliknite na Štart a Počítač.
2
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu optickej jednotky a zvoľte Vlastnosti.
3
Kliknite na záložku Hardvér.
4
V zozname Všetky diskové jednotky vyberte svoju optickú diskovú jednotku a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
5
Kliknite na kartu Oblast’ disku DVD.
6
V zozname vyberte príslušnú oblast’ a kliknite na tlačidlo OK.
!
Počet možných zmien kódu regiónu je obmedzený. Ak prekročíte tento počet, kód regiónu sa natrvalo priradí jednotke a nebude ho
možné menit’ znova. Prekonfigurovanie počítača nevynuluje toto počítadlo.
Prípadné komplikácie spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu jednotky nie sú kryté zárukou.
Ak zmeníte kód regiónu, kým beží program WinDVD alebo WinDVD BD, spustite program znova alebo vysuňte disk a znova ho vložte,
aby nové nastavenie vstúpilo do platnosti.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie optickej jednotky
n 47 N
Prehrávanie diskov
Prehrávanie disku
1
Vložte disk do optickej jednotky.
!
Pred prehrávaním disku zapojte siet’ový adaptér ku počítaču a zatvorte všetky prebiehajúce softvérové aplikácie.
2
Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na
prehrávanie disku.
Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.
Kopírovanie súborov na disky
Ako skopírovat’ súbory na disk
1
Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky.
!
Pred kopírovaním súborov na disk zapojte siet’ový adaptér ku počítaču a zatvorte všetky prebiehajúce softvérové aplikácie.
2
Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na Štart, Všetky programy a potom na požadovaný softvér na
napaľovanie, ktorým skopírujete súbory na disk.
Pokyny, ako softvér používat’, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie „Memory Stick“
n 48 N
Používanie „Memory Stick“
„Memory Stick“ sú kompaktné, prenosné a všestranné záznamové média z integrovaných obvodov osobitne skonštruované
na výmenu a zdieľanie digitálnych dát s kompatibilnými výrobkami ako digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné
zariadenia. Pretože je médium vyberateľné, dá sa použit’ na externé uloženie dát.
Pred tým, ako použijete „Memory Stick“
Zásuvka „Memory Stick Duo“ na počítači slúži pre nasledujúce veľkosti a druhy médií:
❑ „Memory Stick Duo“
❑ „Memory Stick PRO Duo“
❑ „Memory Stick PRO-HG Duo“
!
Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti a nepodporuje nosiče „Memory Stick“ štandardnej veľkosti.
Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete na adrese http://www.sony.net/memorycard/.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie „Memory Stick“
Vsunutie a vybratie „Memory Stick“
Ako vložit’ „Memory Stick“
1
Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“.
2
„Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke.
n 49 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie „Memory Stick“
3
n 50 N
„Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Nosič netlačte do zásuvky násilím.
✍
Ak „Memory Stick“ nejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere.
Keď vložíte médium „Memory Stick“ do zásuvky po prvý krát, môže sa zobrazit’ výzva na inštalovanie ovládača. V takomto prípade
nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke.
Systém automaticky rozpozná „Memory Stick“ a obsah na médiu „Memory Stick“ sa zobrazí. Ak sa na pracovnej ploche nič
nezobrazí, kliknite na Štart, Počítač a dvakrát kliknite na ikonu „Memory Stick“.
Ikona „Memory Stick“ sa zobrazí v okne Počítač po vsunutí „Memory Stick“ do zásuvky.
!
Pred použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) ho nezabudnite vložit’ do adaptéra „M2“ Duo. Ak médium zasuniete priamo do
zásuvky „Memory Stick Duo“ bez adaptéra, môže sa stat’, že sa nebude dat’ vytiahnut’.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie „Memory Stick“
n 51 N
Ako vybrat’ „Memory Stick“
!
Keď kontrolné svetlo prístupu k médiu svieti, médium „Memory Stick“ nevyt’ahujte. Ak to spravíte, môžete stratit’ dáta. Veľké objemy
dát môžu vyžadovat’ dlhší čas na nahranie do pamäte, takže pred vytiahnutím média „Memory Stick“ skontrolujte, či nesvieti
kontrolné svetlo.
1
Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“.
2
Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti.
3
Médium „Memory Stick“ zatlačte do počítača a uvoľnite.
„Memory Stick“ sa vysunie.
4
Vytiahnite „Memory Stick“ zo zásuvky.
!
Dávajte pozor, aby ste „Memory Stick“ vždy vyt’ahovali s citom, v opačnom prípade môže nečakane vyskočit’.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie „Memory Stick“
n 52 N
Formátovanie „Memory Stick“
Formátovanie „Memory Stick“
Médium „Memory Stick“ je už vopred naformátované a je pripravené na použitie.
Ak chcete médium opätovne naformátovat’ na vašom počítači, postupujte podľa týchto pokynov.
!
Pri formátovaní média určite použite zariadenie, ktoré je skonštruované na formátovanie médií a podporuje médiá „Memory Stick“.
Naformátovanie média „Memory Stick“ vymaže všetky jeho uložené údaje. Pred naformátovaním média skontrolujte, či neobsahuje
vaše cenné dáta.
V priebehu formátovania médium „Memory Stick“ nevyt’ahujte zo zásuvky. Mohlo by to spôsobit’ poruchu funkcie.
1
Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“.
2
„Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
3
Kliknite na Štart a Počítač.
4
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu „Memory Stick“ a zvoľte Formátovat’.
5
Kliknite na Obnovit’ predvolené hodnoty zariadenia.
!
Veľkost’ alokačnej jednotky a súborový systém sa dajú zmenit’.
Nevoľte NTFS z rozbaľovacieho menu Systém súborov, keďže toto by mohlo spôsobit’ poruchu funkcie.
✍
Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v Možnosti formátovania zvolíte Rýchle formátovanie.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie „Memory Stick“
6
Kliknite na Spustit’.
7
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
!
Naformátovanie média „Memory Stick“ môže trvat’ aj dlhšie, v závislosti od typu média.
n 53 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie „Memory Stick“
n 54 N
Poznámky o používaní „Memory Stick“
❑ Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou do
32 GB, ktoré boli k dispozícii v máji 2010. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky médiá „Memory Stick“.
❑ Pri zasúvaní média „Memory Stick“ do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu
vášho počítača alebo média, netlačte „Memory Stick“ do zásuvky násilím, ak hladko nevojde.
❑ Pri zasúvaní a vyt’ahovaní „Memory Stick“ zo zásuvky buďte opatrný. Nepoužívajte násilie.
❑ V prípade vloženia média „Memory Stick“ s viacerými adaptérmi sa nezaručuje kompatibilita.
❑ „MagicGate“ je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnost’ou Sony. Používajte
„Memory Stick“ s označením „MagicGate“, čo zaručí prednosti tejto technológie.
❑ Použitie akýchkoľvek zvukových alebo obrazových dát, ktoré ste zaznamenali, na iné ako osobné účely je bez
predchádzajúceho súhlasu od držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv.
Preto médiá „Memory Stick“ s takými dátami chránenými autorskými právami sa môžu používat’ iba v súlade so
zákonom.
❑ Do zásuvky nezasúvajte viac ako jedno médium „Memory Stick“. Nevhodné vloženie média môže poškodit’ váš počítač
aj médium.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet
n 55 N
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet
Používanie modulu ExpressCard
Počítač je vybavený zásuvkou ExpressCard/34* na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamkordérmi, prehrávačmi
a ďalšími audiovizuálnymi zariadeniami. Táto zásuvka môže pojat’ iba modul ExpressCard/34 (širky 34 mm)*.
*
V tejto príručke sa používajú označenia zásuvka ExpressCard a modul ExpressCard.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet
Ako zasunút’ modul ExpressCard
!
Váš počítač bol dodaný s ochrannou vložkou v zásuvke ExpressCard. Pred použitím zásuvky ochrannú vložku vyberte.
1
Nájdite zásuvku ExpressCard.
2
Ochrannú vložku zásuvky ExpressCard zatlačte tak, aby vyskočila.
3
Ochrannú vložku zásuvky ExpressCard opatrne chyt’te a vytiahnite zo zásuvky.
4
Kartu ExpressCard držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke.
5
Modul ExpressCard opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Do zásuvky ho nezasúvajte násilím.
✍
Ak modul nejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere.
Skontrolujte, či používate najnovší softvér ovládača od výrobcu modulu ExpressCard.
n 56 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet
n 57 N
Ako vytiahnut’ modul ExpressCard
!
Ochrannú vložku vložte do zásuvky ExpressCard na zabránenie vniknutia akýchkoľvek častíc, keď sa nepoužíva žiaden modul
ExpressCard. Pred tým, ako počítač presuniete na iné miesto, určite vložte ochrannú vložku do zásuvky ExpressCard.
✍
Kroky 1 až 4 môžete preskočit’, ak:
- je váš počítač vypnutý.
- sa na pruhu úloh nezobrazuje ikona Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’ médiá.
- hardvér, ktorý chcete odpojit’ sa nezobrazuje v okne Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’ médiá.
1
Nájdite zásuvku ExpressCard.
2
Kliknite na ikonu Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’ médiá na paneli úloh.
3
Vyberte hardvér, ktorý chcete odpojit’.
4
Postupujte podľa pokynov na obrazovke ako odstránit’ modul ExpressCard.
5
Modul ExpressCard zatlačte smerom do počítača tak, aby vyskočil.
6
Modul ExpressCard opatrne chyt’te a vytiahnite ho zo zásuvky.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet
n 58 N
Používanie pamät’ových kariet SD
Váš počítač je vybavený zásuvkou na pamät’ové karty SD. Túto zásuvku môžete použit’ na prenos dát medzi digitálnymi
fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami.
Predtým, ako použijete pamät’ovú kartu SD
Zásuvka na pamät’ové karty SD na vašom počítači pracuje s nasledujúcimi pamät’ovými kartami:
❑ Pamät’ová karta SD
❑ Pamät’ová karta SDHC
❑ Pamät’ová karta SDXC
Najnovšie informácie o kompatibilných pamät’ových kartách nájdete na Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5)
pri návšteve príslušnej internetovej stránky.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet
n 59 N
Ako vložit’ pamät’ovú kartu SD
1
Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD.
2
Pamät’ovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke.
3
Pamät’ovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Pamät’ovú kartu netlačte do zásuvky násilím.
✍
Ak vložíte pamät’ovú kartu SD do zásuvky po prvý krát, môže sa zobrazit’ výzva na inštalovanie ovládača. V takomto prípade
nainštalujte ovládač podľa pokynov na obrazovke.
Po vsunutí karty do zásuvky sa v okne Počítač zobrazí ikona pamät’ovej karty SD.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet
Ako vytiahnut’ pamät’ovú kartu SD
1
Nájdite zásuvku na pamät’ovú kartu SD.
2
Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti.
3
Pamät’ovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite.
Pamät’ová karta SD sa vysunie.
4
Pamät’ovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.
n 60 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie iných modulov/pamät’ových kariet
n 61 N
Poznámky o používaní pamät’ových kariet
Všeobecné poznámky o používaní pamät’ovej karty
❑ Uistite sa, že používate pamät’ové karty vyhovujúce štandardom podporovaným vaším počítačom.
❑ Pri zasúvaní pamät’ovej karty do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho
počítača alebo média, netlačte pamät’ovú kartu do zásuvky násilím, ak hladko nevojde.
❑ Pri zasúvaní a vyt’ahovaní pamät’ovej karty zo zásuvky buďte opatrný. Nepoužívajte násilie.
❑ Keď kontrolné svetlo prístupu k médiu svieti, pamät’ovú kartu nevyt’ahujte. Ak to spravíte, môžete stratit’ dáta.
❑ Do zásuvky na pamät’ové karty sa nepokúšajte vkladat’ pamät’ové karty alebo adaptéry na pamät’ové karty iného typu.
Nekompatibilná pamät’ová karta alebo redukcia môže spôsobit’ problémy pri jej vyt’ahovaní zo zásuvky a spôsobit’
poškodenie vášho počítača.
Poznámky o používaní pamät’ovej karty SD
❑ Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s najrozšírenejšími pamät’ovými kartami, ktoré boli
k dispozícii v máji 2010. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky pamät’ové karty.
❑ Na tomto počítači sa testovali a vyhodnotili ako kompatibilné pamät’ové karty SD (s kapacitou do 2 GB) a pamät’ové
karty SDHC (s kapacitou do 32 GB) a pamät’ové karty SDXC (s kapacitou do 64 GB).
❑ Zásuvka na pamät’ovú kartu SD vo vašom počítači nepodporuje funkciu vysokorýchlostného prenosu dát pamät’ových
kariet SDXC.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie Internetu
n 62 N
Používanie Internetu
Pred použitím Internetu musíte uzavriet’ zmluvu s poskytovateľom služieb Internetu (ISP) a nastavit’ zariadenia potrebné na
pripojenie počítača k Internetu.
Váš ISP môže poskytovat’ nasledujúce služby pripojenia k Internetu:
❑ Optika do domu (FTTH)
❑ Digitálna účastnícka linka (DSL)
❑ Káblový modem
❑ Satelit
❑ Vytáčané pripojenie
Podrobné informácie o zariadeniach potrebných na pripojenie k Internetu a o tom, ako počítač pripojit’ k Internetu, žiadajte
od vášho ISP.
✍
Na pripojenie počítača k Internetu pomocou bezdrôtovej LAN musíte bezdrôtovú LAN najprv nastavit’. Ďalšie informácie nájdete
v časti Používanie bezdrôtovej siete LAN (strana 64).
!
Pri pripojení počítača k Internetu v každom prípade prijmite príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie počítača proti útokom
prostredníctvom siete.
V závislosti od zmluvy o poskytovaní služieb s vaším ISP môžete potrebovat’ zapojit’ externý modem, napríklad USB telefónny
modem, DSL modem alebo káblový modem na zapojenie počítača na Internetu. Podrobné pokyny, ako nastavit’ pripojenie a modem
nakonfigurovat’, nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším modemom.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie siete (LAN)
n 63 N
Používanie siete (LAN)
Počítač sa dá pripojit’ k sieti typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T pomocou LAN siet’ového kábla. Jeden koniec
siet’ového kábla LAN (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do siet’ovej (LAN) zásuvky na počítači alebo voliteľnej dokovacej
stanice a druhý koniec do vašej siete. Podrobnosti o nastavení a prístupových zariadeniach LAN si vyžiadajte u správcu siete.
✍
Počítač môžete zapojit’ do ľubovoľnej siete bez zmeny pôvodných nastavení.
Keď je počítač pripojený k voliteľnej dokovacej stanici, musíte zvolit’, ktorá siet’ová (LAN) zásuvka sa má používat’. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
!
Do siet’ovej zásuvky (LAN) nepripájajte telefónny kábel.
Ak sa siet’ová zásuvka (LAN) pripojí k nižšie uvedeným telefónnym linkám, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže
spôsobit’ poškodenie, prehriatie alebo požiar.
- Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón)
- Verejná telefónna siet’
- Pobočková ústredňa (PBX)
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 64 N
Používanie bezdrôtovej siete LAN
Bezdrôtová siet’ LAN (WLAN) umožní pripojit’ váš počítač k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia.
Siet’ WLAN používa nasledujúci štandard IEEE 802.11a/b/g/n, ktorý špecifikuje typ použitej technológie.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.
Norma WLAN
Frekvenčné pásmo Poznámky
IEEE 802.11a
5 GHz
-
IEEE 802.11b/g
2,4 GHz
Norma IEEE 802.11g poskytuje vysokorýchlostnú komunikáciu oproti norme IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n
5 GHz/2,4 GHz
Na modeloch kompatibilných s normou IEEE 802.11b/g/n sa môže používat’ iba pásmo
2,4 GHz.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 65 N
Poznámky o používaní funkcie bezdrôtovej siete LAN
Všeobecné poznámky o používaní funkcie bezdrôtovej siete LAN
❑ V niektorých krajinách alebo oblastiach môže byt’ používanie výrobkov WLAN obmedzené miestnymi predpismi
(napr. obmedzený počet kanálov).
❑ V siet’ach ad-hoc nie je k dispozícii komunikácia podľa noriem IEEE 802.11a a IEEE 802.11n.
❑ Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia používajúce bezdrôtové siete LAN, je používané rôznymi zariadeniami.
Aj keď v zariadeniach používajúcich bezdrôtové siete LAN sú implementované technológie na minimalizovanie rušenia
rádiových vĺn od iných zariadení, ktoré používajú to isté pásmo, také rušenie môže spôsobit’ nižšiu komunikačnú
rýchlost’, zúžený komunikačný rozsah alebo chyby komunikácie.
❑ Rýchlost’ komunikácie a rozsah sa môže menit’ podľa nasledujúcich podmienok:
❑ Vzdialenost’ medzi komunikačnými zariadeniami
❑ Prítomnost’ prekážok medzi zariadeniami
❑ Konfigurácia zariadení
❑ Rádiové signály
❑ Okolité prostredie, napr. prítomnost’ stien a iných podobných materiálov
❑ Použitý softvér
❑ Komunikácia môže v závislosti od podmienok šírenia rádiového signálu prerušit’.
❑ Skutočná rýchlost’ komunikácie nemusí zodpovedat’ rýchlosti, ktorá sa zobrazí na vašom počítači.
❑ Nasadenie výrobkov WLAN rôznych noriem v tom istom pásme a tej istej bezdrôtovej sieti môže znížit’ komunikačnú
rýchlost’ z dôvodu rádiového rušenia. Vzhľadom na tieto fakty, výrobky WLAN sú navrhnuté tak, aby znížili komunikačnú
rýchlost’ kvôli zabezpečeniu komunikácie s inými zariadeniami WLAN, ak pracujú podľa inej normy v tom istom pásme.
Keď komunikačná rýchlost’ nie je taká, ako sa očakávalo, zmena kanálu na prístupovom bode ju môže zvýšit’.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 66 N
Poznámka o šifrovaní dát
Norma WLAN obsahuje nasledujúce metódy šifrovania: Wired Equivalent Privacy (WEP), čo je bezpečnostný protokol,
Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), a Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 a WPA, obe navrhnuté spoločne IEEE a Wi-Fi
Alliance, sú špecifikáciami interoperabilných bezpečnostných vylepšení založených na normách, ktoré zlepšujú úroveň
ochrany údajov a riadenie prístupu pre existujúce siete Wi-Fi. WPA bolo navrhnuté tak, aby bolo dopredu kompatibilné
s normou IEEE 802.11i. Okrem autentifikácie používateľa pomocou protokolov 802.1X a Extensible Authentication Protocol
(EAP) využíva vylepšené šifrovanie dát Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Šifrovanie dát chráni zraniteľné bezdrôtové
spojenie medzi klientami a prístupovými bodmi. Okrem toho sú tu ďalšie typické bezpečnostné mechanizmy LAN na
zabezpečenie súkromia ako napr.: ochrana heslom, šifrovanie koniec-koniec, virtuálne privátne siete a autentifikácia. WPA2,
druhá generácia WPA, poskytuje silnejšiu ochranu dát a riadenie prístupu k sieti a je navrhnutá na zabezpečenie všetkých
verzií zariadení 802.11 včítane zariadení podľa normy 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n vo viacpásmovom
a viacnásobnom režime. Navyše WPA2 v zmysle ratifikovanej normy IEEE 802.11i poskytuje bezpečnost’ na úrovni vládnych
inštitúcií implementovaním šifrovacieho algoritmu AES podľa normy FIPS 140-2 od National Institute of Standards and
Technology (NIST) a autentifikácie založenej na 802.1X. WPA2 je spätne kompatibilné s WPA.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 67 N
Spustenie komunikácie v bezdrôtovej LAN
Musíte najprv vytvorit’ bezdrôtovú komunikáciu LAN medzi svojim počítačom a prístupovým bodom (nie je súčast’ou).
Ďalšie informácie nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
!
Podrobné informácie o tom, ako zvolit’ kanál, ktorý prístupový bod bude používat’, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu.
Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN
1
Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.
Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
2
Zapnite spínač WIRELESS.
3
Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh.
4
Kliknite na spínač vedľa želanej funkcie bezdrôtového pripojenia, čím sa toto prepne na On v okne VAIO Smart Network.
Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS.
!
Bezdrôtové komunikácie LAN v pásme 5 GHz, dostupné iba vo vybraných modeloch, sú pôvodne vypnuté. Na aktivovanie
komunikácie
v pásme 5 GHz musíte zvolit’ používanie pásma 5 GHz alebo oboch pásiem 2,4 GHz a 5 GHz na karte Wireless LAN Settings v okne
s nastaveniami VAIO Smart Network.
5
Kliknite na
6
Zvoľte požadovaný prístupový bod a kliknite na Pripojit’.
✍
alebo
na paneli s úlohami.
V prípade autentifikácie WPA-PSK alebo WPA2-PSK musíte zadat’ heslo. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená a heslo musí byt’
textový ret’azec dĺžky 8 až 63 znakov alebo hexadecimálny ret’azec dĺžky 64 znakov.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete LAN
n 68 N
Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej LAN
Ako zastavit’ komunikáciu v bezdrôtovej LAN
Kliknite na prepínač vedľa Wireless LAN, aby ste prepli na Off v okne VAIO Smart Network.
!
Vypnutie funkcie bezdrôtovej LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viest’ k strate dát.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete WAN
n 69 N
Používanie bezdrôtovej siete WAN
Použitie bezdrôtovej siete WAN (WWAN) umožní pripojenie vášho počítača k internetu cez bezdrôtovú siet’, kde existuje
pokrytie pre mobilné telefóny.
V niektorých krajinách alebo regiónoch siet’ WWAN nemusí byt’ k dispozícii.
Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete WAN
n 70 N
Zasunutie karty SIM
Ak chcete použit’ funkciu bezdrôtovej siete WAN, musíte vložit’ kartu SIM do zásuvky karty SIM vášho počítača. Vaša karta
SIM je obsiahnutá v základnej karte veľkosti kreditnej karty.
✍
Podľa vašej krajiny a modelu je možné, že dostanete ponuku od operátora telekomunikácií, ktorého vybral VAIO. V tomto prípade
karta SIM bude v kartónovej krabičke od operátora SIM alebo už bude založená v zásuvke pre kartu SIM. Ak karta SIM nie je priložená
k vášmu počítaču, môžete si jednu zaobstarat’ od svojho operátora telekomunikácií.
Vloženie karty SIM
1
Vypnite počítač.
2
Odpojte batériu z počítača.
✍
Podrobné pokyny nájdete v časti Ako vybrat’ batériu (strana 21).
3
Vyberte kartu SIM (1) vylomením zo základnej karty.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete WAN
4
Vložte kartu SIM do zásuvky pre kartu SIM tak, aby strana s obvodom smerovala nadol.
!
Nedotýkajte sa obvodu na karte SIM. Počítač držte pevne, keď vkladáte alebo vyberáte kartu.
Nepoškoďte kartu SIM ohnutím alebo nadmerným tlakom na kartu.
5
Nainštalujte batériu spät’.
!
Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná.
n 71 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie bezdrôtovej siete WAN
n 72 N
Začiatok komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN
Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN
1
Zapnite spínač WIRELESS.
2
Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh.
3
Uistite sa, že v okne VAIO Smart Network prepínač vedľa Wireless WAN je nastavený na hodnotu On.
4
Kliknite na tlačidlo so šípkou dole vedľa spínača Wireless WAN a tlačidlom Connect spustite svoj program na správu
pripojenia alebo predinštalovaný softvér od operátora telekomunikačných sietí podľa svojho modelu alebo krajiny.
5
Na výzvu zadajte svoj kód PIN.
6
Kliknite na Pripojit’.
Podrobné informácie o používaní funkcie bezdrôtovej siete WAN nájdete v súbore pomocníka softvéru VAIO Smart Network
alebo v dokumentácii svojho operátora telekomunikácií.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 73 N
Používanie funkcie Bluetooth
Počítač môže nadviazat’ bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami Bluetooth®, napríklad s druhým počítačom alebo
mobilným telefónom. Dáta sa dajú prenášat’ medzi týmito zariadeniami bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenom
priestore.
Bezpečnost’ Bluetooth
Bezdrôtová technológia Bluetooth má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určit’, s kým budete komunikovat’. Vďaka
funkcii autentifikácie sa môžete vyhnút’ tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenie Bluetooth získalo prístup k vášmu
počítaču.
Keď dve zariadenia Bluetooth komunikujú prvý krát, pre obe zariadenia by sa malo určit’ spoločné heslo (heslo potrebné na
komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovat’. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opät’ zadávat’.
✍
Heslo môže byt’ každý krát iné, ale musí byt’ to isté na oboch stranách.
V prípade niektorých zariadení, napríklad myši, sa nedá zadat’ žiadne heslo.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 74 N
Komunikácia s ďalším zariadením Bluetooth
Váš počítač môžete spojit’ so zariadením Bluetooth, napríklad iným počítačom, mobilným telefónom, vreckovým počítačom,
myšou alebo digitálnym fotoaparátom bez použitia akýchkoľvek káblov.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 75 N
Ako komunikovat’ s ďalším zariadením Bluetooth
Aby ste mohli komunikovat’ s ďalším zariadením Bluetooth, najprv potrebujete nastavit’ funkciu Bluetooth. Informácie
o nastavení a používaní funkcie Bluetooth si prečítajte Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
1
Zapnite spínač WIRELESS.
2
Kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh.
3
Kliknite na prepínač vedľa Bluetooth, čím sa prepne na On v okne VAIO Smart Network.
Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
Ukončenie komunikácie Bluetooth
Ako zastavit’ komunikáciu Bluetooth
1
Vypnite zariadenie Bluetooth, ktoré komunikuje s vaším počítačom.
2
Kliknite na prepínač vedľa Bluetooth, čím sa prepne na Off v okne VAIO Smart Network.
n 76 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 77 N
Poznámky o používaní funkcie Bluetooth
❑ Prenosová rýchlost’ sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok:
❑ Prekážky, napríklad steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami
❑ Vzdialenost’ medzi zariadeniami
❑ Materiál použitý v stenách
❑ Blízkost’ mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov
❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí
❑ Konfigurácia zariadení
❑ Ty p softvérovej aplikácie
❑ Ty p operačného systému
❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej LAN a Bluetooth vášho počítača
❑ Veľkost’ prenášaného súboru
❑ Z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v danom prostredí sa veľké súbory niekedy môžu
počas súvislého prenosu poškodit’.
❑ Všetky zariadenia Bluetooth musia byt’ certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky vzt’ahujúcich
sa noriem. Dokonca, aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu
líšit’. Prenos dát nemusí byt’ možný v akejkoľvek situácii.
❑ Ak na vašom počítači prehrávate videá s výstupom audia na pripojené zariadenie Bluetooth, video a audio nemusia byt’
synchronizované. To to je častý jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou Bluetooth a neznamená žiadnu poruchu
funkcie.
❑ Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových LAN, používajú rôzne zariadenia.
Aj keď v zariadeniach Bluetooth sú nasadené technológie na minimalizovanie rušenia rádiových vĺn od iných zariadení,
ktoré používajú to isté pásmo, také rušenie môže spôsobit’ nižšiu komunikačnú rýchlost’, skrátenú operačnú
vzdialenost’ alebo chyby komunikácie.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie funkcie Bluetooth
n 78 N
❑ Funkcia Bluetooth nemusí fungovat’ s iným zariadením v závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používanej výrobcom.
❑ Pripojenie viacerých zariadení Bluetooth k vášmu počítaču môže spôsobit’ zahltenie komunikačného kanálu, čo môže
viest’ k slabému výkonu zariadení. To to je normálny jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou Bluetooth a neznamená
poruchu funkcie.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
n 79 N
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
Váš počítač môže byt’ vybavený snímačom odtlačkov prstov, aby vám poskytol zvýšené pohodlie.
Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.
Po zaregistrovaní vášho odtlačku prsta/vašich odtlačkov prstov funkcia autentifikácie odtlačkom prsta ponúka:
❑ Náhrada za zadanie hesla
❑ Prihlásenie sa do Windows (strana 84)
Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali vaše odtlačky prstov, pri prihlasovaní sa do Windows môžete
zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta.
❑ Funkcia Power-on Security (strana 84)
Ak ste nastavili heslo pri zapnutí (strana 112), pri spustení vášho počítača môžete zadanie hesla nahradit’
autentifikáciou odtlačkom prsta.
❑ Password Bank na rýchly prístup k webovým stránkam
Po uložení vašich používateľských informácií (používateľské účty, heslá atď.) do databázy Password Bank môžete
zadanie informácií potrebných na prístup k webom chráneným heslom nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta.
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi k softvéru Protector Suite.
!
Funkcia Password Bank sa nemusí dat’ použit’ v závislosti od webu, na ktorý pristupujete.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
n 80 N
❑ Šifrovanie archívu
❑ Funkcia File Safe na šifrovanie/dešifrovanie dát
Pomocou funkcie File Safe sa dá vytvorit’ šifrovaný archív na ochranu proti neoprávnenému prístupu, ktorý
obsahuje súbor a /alebo zložku. Šifrovaný archív sa dá dešifrovat’ alebo prístup k súboru/zložke v archíve sa dá
odomknút’ prejdením vašim prstom po snímači odtlačkov prstov alebo zadaním zálohovacieho hesla, ktoré ste
uviedli pri šifrovaní.
❑ Funkcia Personal Safe
Funkciou funkcie Personal Safe môžete zašifrovat’ obsah ktoréhokoľvek chráneného priečinku na pracovnej ploche
alebo vstavanom úložnom nosiči. Zašifrovaný priečinok bude skrytý pred ostatnými používateľmi vášho počítača.
❑ Funkcia spúšt’ania aplikácií na rýchly prístup k aplikáciám
Funkcia spúšt’ača aplikácií je k dispozícii na vašom počítači na spúšt’anie vašej preferovanej aplikácie (vykonateľného
súboru), ktorá je priradená jednému z vašich prstov s registrovaným odtlačkom. Po priradení aplikácie vášmu prstu sa
priradená aplikácia dá jednoducho spustit’ prejdením vaším prstom po snímači odtlačkov prstov.
❑ Funkcia Strong Password Generator
Funkcia Strong Password Generator umožní zvýšit’ bezpečnost’ počítača vygenerovaním silného hesla, ktoré odolá
útokom pomocou slovníka. Vygenerované heslo je možné zaregistrovat’ v databáze Password Bank.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
n 81 N
Registrácia odtlačku prsta
Na používanie funkcie autentifikácie odtlačkom prsta musíte váš odtlačok prsta/odtlačky prstov zaregistrovat’ v počítači.
✍
Pred registráciou nastavte heslo Windows na vašom počítači. Podrobné pokyny nájdete v časti Nastavenie hesla Windows (strana 116).
Ako zaregistrovat’ odtlačok prsta
1
Kliknite na položky Štart, Všetky programy, Protector Suite a Control Center.
2
Pozorne prečítajte licenčnú zmluvu s koncovým používateľom a kliknite na tlačidlo Accept.
3
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
✍
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
Ak sa vám nepodarilo zaregistrovat’ odtlačok prsta, skúste znovu podľa nasledujúcich pokynov.
1
Položte horný kĺb prsta na snímač odtlačkov prstov (1).
2
Prstom prejdite kolmo po snímači odtlačkov prstov.
n 82 N
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
n 83 N
!
Špičku prsta umiestnite plocho do stredu snímača odtlačkov prstov.
Odtlačok prsta zosnímajte od horného kĺbu prsta po špičku.
Pri prechádzaní prstom po snímači odtlačkov prstov prst udržujte v kontakte so snímačom.
Ak prstom prechádzate snímačom príliš rýchlo alebo príliš pomaly, registrácia odtlačku prsta sa nemusí podarit’. Snímaču odtlačkov
prstov poskytnite približne jednu sekundu na zosnímanie odtlačku vášho prsta.
Ak je váš prst nadmerne suchý, vlhký, zvráskavený, znečistený alebo poranený atď., nemusí sa vám podarit’ odtlačok prsta
zaregistrovat’ a/alebo odtlačok prsta nemusí byt’ rozpoznaný.
Zaregistrujte viac ako jeden odtlačok prsta pre prípad, že snímač odtlačkov prstov nebude vediet’ odtlačok prsta rozpoznat’.
Pred prejdením prstom po snímači odtlačkov prstov v každom prípade špičku prsta a snímač odtlačkov prstov očistite, aby sa
zachovala dobrá schopnost’ rozpoznávania.
Pomocou funkcie Power-on Security (strana 84) môžete zaregistrovat’ iba obmedzený počet odtlačkov prstov na prihlasovanie sa
do systému. Maximálny počet odtlačkov prstov, ktoré môžete zaregistrovat’, závisí od množstva údajov jednotlivých odtlačkov.
Neskôr môžete zvolit’, ktorý odtlačok prsta sa má použit’ pre funkciu Power-on Security.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
n 84 N
Prihlásenie sa do vášho systému
Aby ste na prihlásenie do systému mohli namiesto zadávania hesla používat’ funkciu prihlasovania sa pomocou odtlačku
prsta, musíte nastavit’ heslá pri spustení, heslá pevného disku, heslá Windows a nakonfigurovat’ váš počítač na
autentifikáciu odtlačkom prsta.
Nastavenie hesla pri spustení, hesla pevného disku a hesla Windows nájdete v časti Nastavenie hesla (strana 110).
Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi Protector Suite.
Prihlásenie sa do Windows
Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali odtlačky vašich prstov, zadanie hesla Windows sa dá nahradit’
autentifikáciou odtlačkom prsta. Pri prihlásení sa do Windows po zobrazení prihlasovacej obrazovky Windows prejdite
registrovaným prstom po snímači odtlačkov prstov.
Funkcia Power-on Security
Ak ste nastavili heslo pri zapnutí (strana 112) a /alebo heslo pevného disku (strana 118), pri spustení vášho počítača sa dá
zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta.
Používanie vášho počítača VAIO >
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
n 85 N
Vymazanie registrovaných odtlačkov prstov
Pred likvidáciou počítača alebo jeho odovzdaním tretej strane sa po vymazaní údajov uložených v stavanom úložnom
zariadení silne odporúča vymazat’ dáta odtlačkov prstov zaregistrovaných v snímači odtlačkov prstov.
Ako vymazat’ odtlačky prstov
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security.
4
Pomocou klávesu m zvoľte Clear Fingerprint Data a stlačte kláves Enter.
5
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte zvolením Continue a stlačte kláves Enter.
Dáta odtlačkov prstov registrovaných v snímači odtlačkov prstov sa automaticky vymažú po reštarte vášho systému.
Používanie periférnych zariadení >
n 86 N
Používanie periférnych zariadení
Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšírit’ používaním rôznych zásuviek na vašom počítači.
❑ Pripojenie k dokovacej stanici (strana 87)
❑ Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel (strana 95)
❑ Pripojenie externého displeja (strana 96)
❑ Voľba režimu displeja (strana 101)
❑ Používanie funkcie viacerých monitorov (strana 102)
❑ Pripojenie externého mikrofónu (strana 104)
❑ Pripojenie USB zariadenia (strana 105)
❑ Pripojenie zariadenia i.LINK (strana 107)
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie k dokovacej stanici
n 87 N
Pripojenie k dokovacej stanici
Pripojenie k dokovacej stanici vám umožňuje k počítaču pripojit’ ďalšie periférne zariadenia, napríklad tlačiareň alebo
externý displej.
Podľa prevedenia objednaného modelu je možné, že váš počítač nie je vybavený zásuvkou pre dokovaciu stanicu.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.
Dokovacia stanica sa nedodáva s počítačom a je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie k dokovacej stanici
n 88 N
Umiestnenie zásuviek na dokovacej stanici
A Kontrolné svetlo DC IN
Svieti, keď je dokovacia stanica napájaná.
B Kontrolné svetlo IN USE (strana 92)
C Tlačidlo UNDOCK (strana 92)
D Port DC IN (strana 89)
E Porty USB*1 (strana 105)
F Siet’ová zásuvka (LAN) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
G Port DVI-D*2 (strana 96)
H Port MONITOR (strana 96)
*1
Vyhovuje norme USB 2.0 a podporuje vysokú/plnú/nízku rýchlost’.
*2
Funkčné iba na modeloch s ovládačom videa NVIDIA.
!
Dokovacia stanica sa dá napájat’ iba prostredníctvom napájacieho adaptéru dodaného s dokovacou stanicou. Počas používania
dokovacej stanice neodpájajte napájací adaptér od dokovacej stanice ani napájacej zásuvky. Môže to spôsobit’ poškodenie dát alebo
poruchu funkcie hardvéru.
Súčasné používanie nasledujúcich portov nie je možné.
- Výstupný port HDMI vášho počítača
- Port DVI-D na dokovacej stanici
- Port MONITOR na dokovacej stanici
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie k dokovacej stanici
n 89 N
Pripojenie počítača k dokovacej stanici
!
Pred pripojením počítača k dokovacej stanici určite nainštalujte batériu.
Ako pripojit’ váš počítač k dokovacej stanici
!
Uistite sa, že napájací adaptér je pripojený k dokovacej stanici.
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, nehýbte ním. Môže to spôsobit’ odpojenie dokovacej stanice a poškodenie oboch
jednotiek.
1
Odpojte všetky periférne zariadenia od počítača.
2
Jeden koniec napájacej šnúry (1) zapojte do napájacieho adaptéru (2) a druhý koniec do napájacej zásuvky.
3
Kábel pripojený k napájaciemu adaptéru (2) zapojte do zásuvky DC IN (3) na dokovacej stanici (4).
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie k dokovacej stanici
4
Odsuňte kryt zásuvky dokovacej stanice na spodnej strane počítača.
5
Zadné spodné rohy počítača zarovnajte s vodiacimi výbežkami na dokovacej stanici.
n 90 N
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie k dokovacej stanici
6
Počítač jemne zatlačte nadol tak, aby sa zaistil na svojom mieste.
7
Počítač zapnite.
n 91 N
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie k dokovacej stanici
n 92 N
Odpojenie počítača od dokovacej stanice
!
Pred odpojením počítača skontrolujte, či sa nepoužívanú niektoré zariadenia pripojené k dokovacej stanici.
Počítač neodpájajte od dokovacej stanice, keď svieti kontrolné svetlo IN USE. Odpojenie vášho počítača, keď svieti kontrolné svetlo
IN USE, môže viest’ k strate neuložených dát alebo poruche počítača.
Keď sa batéria blíži vybitiu, odpojenie vášho počítača od dokovacej stanice môže viest’ k strate neuložených dát.
Počítač neodpájajte od dokovacej stanice počas prehrávania videa. Pred odpojením počítača určite ukončite prehrávanie videa.
Po vykonaní krokov v časti Ako odpojit’ počítač od dokovacej stanice (strana 93) počítač v každom prípade odpojte od dokovacej
stanice. Ďalšie používanie počítača v dokovacej stanici môže viest’ k nestabilite prevádzky.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie k dokovacej stanici
n 93 N
Ako odpojit’ počítač od dokovacej stanice
1
Stlačte tlačidlo UNDOCK (1) a počkajte, kým nezhasne kontrolné svetlo IN USE (2).
✍
Ak kontrolné svetlo IN USE nesvieti, tlačidlo UNDOCK nemusíte stlačit’.
Stlačenie tlačidla UNDOCK vtedy, keď je váš počítač v režime nízkej spotreby, najprv vráti počítač do štandardného režimu a potom
spustí proces odpojenia.
!
Po tom, čo ste počítač vrátili do štandardného režimu, ho určite vyberte z dokovacej stanice. Ďalšie používanie počítača v dokovacej
stanici môže viest’ k nestabilite prevádzky.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie k dokovacej stanici
2
Počítač zdvihnite z dokovacej stanice.
3
Zasuňte kryt zásuvky dokovacej stanice na spodnej strane počítača.
n 94 N
Eventuálne počítač môžete odpojit’ od dokovacej stanice nasledovne:
1
Kliknite na Štart, na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Zrušit’ ukotvenie.
2
Skontrolujte, či sa zobrazí balónik so správou a či zhasne kontrolné svetlo IN USE. Potom počítač zdvihnite z dokovacej
stanice.
3
Zasuňte kryt zásuvky dokovacej stanice na spodnej strane počítača.
!
Po odpojení počítača od dokovacej stanice je mimoriadne dôležité zatvorit’ kryt zásuvky dokovacej stanice. Ak kryt zostane otvorený,
dovnútra počítača sa môže dostat’ prach, ktorý ho môže poškodit’.
✍
Na úplné odpojenie dokovacej stanice od siet’ového napájania odpojte napájací adaptér.
Používanie periférnych zariadení >
Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel
n 95 N
Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel
K vášmu počítaču sa dajú pripojit’ externé výstupné zvukové zariadenia (nie sú súčast’ou dodávky), napríklad reproduktory
alebo slúchadlá.
Ako pripojit’ externé reproduktory
✍
Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.
!
Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitost’.
Zapojte externé reproduktory (1) do zásuvky pre slúchadlá (2) i pomocou kábla reproduktora (3) (nie je súčast’ou dodávky).
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 96 N
Pripojenie externého displeja
Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač.
Zapojenie počítačového displeja alebo projektora
Externý displej (ako počítačový displej alebo projektor) môžete pripojit’ k svojmu počítaču buď priamo alebo pomocou
voliteľnej dokovacej stanice*.
*
K dispozícii len pre modely vybavené zásuvkou pre dokovaciu stanicu. Pozrite si technické údaje, či je váš model vybavený zásuvkou pre dokovaciu
stanicu.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 97 N
Zapojenie počítačového displeja alebo projektora
!
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je funkčná.
Zásuvka DVI-D na dokovacej stanici je funkčná iba na modeloch s ovládačom videa NVIDIA.
1
Vsuňte zástrčku prívodného napájacieho kábla (1) externého displeja alevo projektora do siet’ovej zásuvky.
2
Zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky monitora (2) na počítači alebo na dokovacej stanici, použite kábel
displeja (3).
✍
Ak je to potrebné, prepojte zásuvku slúchadiel na projektore so zásuvkou slúchadiel (4) i na počítači pomocou kábla reproduktorov (5).
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 98 N
!
Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovat’ prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv,
čo vám umožňuje prehrávat’ široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Na prehrávanie obsahu chráneného
autorskými právami musíte pripojit’ monitor vyhovujúci norme HDCP do výstupnej zásuvky HDMI na počítači alebo do zásuvky
DVI-D na dokovacej stanici. Ak váš počítač má pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopný prehrávat’ ani
prehliadat’ žiaden obsah chránený autorskými právami.
✍
Ak je externý počítačový displej vybavený vstupnou zásuvkou HDMI, pripojte jeden koniec kábla HDMI do výstupnej zásuvky HDMI
na počítači a druhý koniec do vstupnej zásuvky HDMI na displeji počítača.
Ak chcete pripojit’ monitor TFT/DVI, použite adaptér HDMI na DVI-D na pripojenie k výstupnému portu HDMI počítača alebo
pomocou kábla displeja ho pripojte k portu DVI-D na dokovacej stanici.
DVI-D znamená Digital Visual Interface – Digital. Je to typ zásuvky DVI, ktorá podporuje iba digitálne videosignály (žiadne analógové
videosignály). Má 24 pólov.
Zásuvka DVI-I (Digital Visual Interface – Integrated) podporuje digitálne aj analógové videosignály. Má 29 pólov.
Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 99 N
Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI
K vášmu počítaču sa dá pripojit’ TV so vstupnou zásuvkou HDMI.
Ako pripojit’ TV k vášmu počítaču
!
Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné
pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 188).
1
Zapojte napájací kábel vášho TV (1) do siet’ovej zásuvky.
2
Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do výstupnej zásuvky HDMI (3) na počítači a druhý koniec do TV.
3
Vstupný kanál TV nastavte na externý vstup.
4
Nastavte systém na konfiguráciu TV.
!
Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebude počut’ žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy
inštalujte ovládač zariadenia od Sony.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého displeja
n 100 N
✍
Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším TV.
Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.
Ako pripojit’ kvalitné digitálne zvukové výstupné zariadenie medzi počítač a TV
Navyše môžete pripojit’ kvalitný zosilňovač domáceho kina alebo iné zariadenia na dekódovanie priestorového zvuku medzi
váš počítač a TV pomocou pripojenia HDMI.
!
Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či medzi TV a zosilňovačom domáceho kina alebo dekodérom
priestorového zvuku je nadviazané spojenie HDMI.
Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné
pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 188).
1
Zapnite TV a nastavte jeho vstup na HDMI.
2
Zapnite zosilňovač domáceho kina alebo dekodér priestorového zvuku a nastavte jeho vstup na vstup HDMI.
3
Jeden koniec kábla HDMI zapojte do vstupnej zásuvky na prijímači domáceho kina alebo dekodéri priestorového zvuku
a druhý koniec zapojte do výstupnej zásuvky HDMI na počítači.
✍
Rozlíšenie pripojeného TV môžete nastavit’ z vášho počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Prečo sa na mojom displeji
nezobrazuje video? (strana 179).
V prípade spojenia HDMI sa hlasitost’ dá nastavit’ iba prostredníctvom pripojeného zvukového zariadenia. Váš počítač nemá pod
kontrolou výstupnú hlasitost’ žiadnych pripojených zariadení.
Používanie periférnych zariadení >
Voľba režimu displeja
n 101 N
Voľba režimu displeja
Keď je zapojený externý displej, môžete si ako primárny monitor zvolit’ obrazovku počítača alebo pripojený displej.
!
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je funkčná.
✍
V závislosti od typu vášho externého displeja alebo monitora sa nemusí dat’ súčasne zobrazit’ ten istý obsah na obrazovke počítača
aj externom displeji alebo projektore.
Externý displej zapnite pred zapnutím počítača.
Zvoľte režim displeja klávesmi Fn+F7
Režim displeja môžete zvolit’ klávesmi Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn
(strana 34).
Voľba režimu displeja pomocou nastavení displeja
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky.
2
Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa Viaceré obrazovky, zvoľte si želané nastavenie a potom kliknite na OK.
Používanie periférnych zariadení >
Používanie funkcie viacerých monitorov
n 102 N
Používanie funkcie viacerých monitorov
Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdelit’ vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov.
Napríklad, ak je do zásuvky na monitor pripojený externý displej, obrazovka vášho počítača a externý displej môžu fungovat’
ako jedna pracovná plocha.
Kurzor môžete presúvat’ z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje pret’ahovat’ objekty, napríklad otvorené okná
aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.
Používanie periférnych zariadení >
Používanie funkcie viacerých monitorov
n 103 N
Ako používat’ funkciu viacerých monitorov
!
Keď je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je funkčná.
✍
Váš externý displej nemusí podporovat’ funkciu viacerých monitorov.
Určité softvérové aplikácie nemusia byt’ kompatibilné s nastavením viacerých monitorov.
Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku; v opačnom
prípade sa počítač nemusí vrátit’ do štandardného režimu.
Ak na každom displeji zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozt’ahujte jedno okno na oba displeje; v opačnom prípade váš softvér nemusí
správne fungovat’.
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky.
2
Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa Viaceré obrazovky, zvoľte Rozšírit’ tieto monitory a potom kliknite OK.
✍
Môžete nastavit’ farebná hĺbka a rozlíšenie pre každý displej a prispôsobit’ režim viacerých monitorov.
Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie externého mikrofónu
Pripojenie externého mikrofónu
K vášmu počítaču sa dá pripojit’ externý mikrofón (nie je súčast’ou dodávky).
Ako pripojit’ externý mikrofón
Kábel mikrofónu (1) zapojte do zásuvky na mikrofón (2) m.
✍
Skontrolujte, či je váš mikrofón určený na použitie s počítačom.
n 104 N
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie USB zariadenia
n 105 N
Pripojenie USB zariadenia
K svojmu počítaču môžete zapojit’ zariadenie pre univerzálne sériové rozhranie (USB), ako myš, disketovú mechaniku,
reproduktor alebo tlačiareň.
Ako pripojit’ USB zariadenie
1
Zvoľte si port USB (1), ktorý chcete použit’.
2
Kábel USB zariadenia (2) zapojte do port USB.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie USB zariadenia
n 106 N
Poznámky o zapojení USB zariadenia
❑ Pred používaním USB zariadenia môže byt’ nevyhnutné nainštalovat’ zavádzajú softvér dodávaný spolu so zariadením.
Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením USB.
❑ Dávajte pozor, na zaručenie správnej tlače dikumentov musí byt’ používaná USB tlačiareň kompatibilná s vašou verziou
systému Windows.
❑ Informácie o tom, ako odpojit’ USB zariadenie, si pozrite príručku dodávanú so zariadením.
❑ Aby ste ochránili váš počítač a /alebo zariadenia USB pred poškodením, dodržujte nasledujúce zásady:
❑ Pri hýbaní s počítačom s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite vystaveniu zásuviek USB akémukoľvek
namáhaniu alebo nárazom.
❑ Počítač nevkladajte do tašky alebo puzdra na prenášanie s pripojenými zariadeniami USB.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie zariadenia i.LINK
n 107 N
Pripojenie zariadenia i.LINK
Váš počítač je vybavený zásuvkou i.LINK, ktorú môžete použit’ na pripojenie zariadenia i.LINK, napríklad digitálnej kamery.
✍
i.LINK je obchodná značka Sony Corporation používaná iba na vyznačenie toho, že výrobok obsahuje pripojenie IEEE 1394.
Postup nadviazania spojenia i.LINK sa môže líšit’ v závislosti od softvérovej aplikácie, operačného systému a kompatibilného
zariadenia i.LINK. Nie všetky výrobky s rozhraním i.LINK dokážu navzájom komunikovat’. Ďalšie informácie o požiadavkách na
operačný systém a správnom pripojení nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením kompatibilným s i.LINK. Pred
pripojením periférnych zariadení kompatibilných s i.LINK k vášmu systému ako napr. jednotky CD-RW alebo pevného disku si overte
kompatibilitu s operačným systémom a požadované prevádzkové podmienky.
Poznámky o pripájaní zariadení i.LINK
❑ Zásuvka i.LINK na vašom počítači neposkytuje napájanie externého zariadenia. Ak externé zariadenie vyžaduje
vonkajšie napájanie, skontrolujte, či je pripojené na napájací zdroj.
❑ Rozhranie i.LINK podporuje prenosové rýchlosti do 400 MB/s. Skutočná prenosová rýchlost’ však závisí od prenosovej
rýchlosti externého zariadenia.
❑ V niektorých krajinách alebo regiónoch voliteľné káble i.LINK nemusia byt’ k dispozícii.
❑ Spojenie i.LINK s iným kompatibilným zariadením nie je plne zaručené.
❑ Dostupnost’ spojenia i.LINK môže závisiet’ od softvérových aplikácií, operačného systému a zariadení kompatibilných
s i.LINK, ktoré používate. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším softvérom.
❑ Pred pripojením k vášmu počítaču skontrolujte pracovné podmienky a kompatibilitu periférií PC kompatibilných s i.LINK
(napr. pevného disku alebo jednotky CD-RW) s operačným systémom.
Používanie periférnych zariadení >
Pripojenie zariadenia i.LINK
n 108 N
Pripojenie digitálnej kamery
Ako pripojit’ digitálnu kameru
Jeden koniec kábla i.LINK (1) (nie je súčast’ou dodávky) zapojte do zásuvky i.LINK (2) na počítači a druhý koniec zapojte do
zásuvky DV In/Out (3) na digitálnej kamere.
✍
Procedúra zapojenia sa môže menit’, v závislosti od kompatibility zariadenia i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola
dodaná so zariadením.
K obsahu média „Memory Stick“ v digitálnej videokamere nebudete mat’ prístup pomocou zapojenia i.LINK.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
n 109 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO
Táto kapitola stručne popisuje, ako zmenit’ hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Mimo iného sa naučíte, ako používat’
a zmenit’ vzhľad vášho softvéru a nástrojov Sony.
❑ Nastavenie hesla (strana 110)
❑ Používanie Intel(R) VT (strana 121)
❑ Používanie VAIO Control Center (strana 122)
❑ Používanie VAIO Power Management (strana 123)
❑ Zmena jazyka displeja (strana 124)
❑ Ochrana pevného disku (strana 125)
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
n 110 N
Nastavenie hesla
Nastavenie hesla chráni váš počítač pred nepovoleným prístupom tým, že si vypýta heslo od používateľa po návrate do
štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku.
!
Nezabudnite svoje heslo. Heslo si zapíšte a uchovávajte ho na bezpečnom mieste.
Typ hesla
Popis
Heslo pri zapnutí
Funkcie systému BIOS môžete využit’ na nastavenie dvoch typov hesiel:
- Heslo k počítaču: umožní používateľom s oprávneniami správcu zmenit’ všetky nastavenia systému na
obrazovke nastavení BIOS a spustit’ počítač.
- Heslo používateľa: umožní bežným používateľom zmenit’ niektoré nastavenia systému BIOS a spustenie
počítač. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastavit’ heslo počítača.
✍
Na zadanie hesla pri zapnutí budete vyzvaní po zobrazení loga VAIO pri štarte vášho počítača.
!
Ak zabudnete heslo počítača, heslo sa musí vynulovat’. Za vynulovanie hesla sa vám bude účtovat’
poplatok. Pre vynulovanie hesla sa obrát’te na niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony.
Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).
Používateľské heslo môžete vynulovat’ na obrazovke nastavenia systému BIOS po zadaní hesla počítača.
Heslo Windows
Umožní používateľom prihlásit’ sa do počítača a chránit’ jednotlivé používateľské účty vlastným heslom.
✍
Na zadanie hesla Windows budete vyzvaní po zvolení vášho používateľského účtu.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
Typ hesla
Popis
Heslo pevného disku
Poskytuje zvýšenú bezpečnost’ dát uložených vo vstavanom úložnom zariadení. Ostatní používatelia
nebudú schopní pristupovat’ k dátam bez toho, aby heslo poznali, dokonca ani keď sa vstavané úložné
zariadenie chránené heslom vyberie z vášho počítača a nainštaluje do iného počítača.
n 111 N
✍
Na zadanie hesla pevného disku budete vyzvaní po zadaní hesla pri zapnutí (ak je nastavené) po zobrazení
loga VAIO pri štarte vášho počítača.
!
Ak zabudnete heslo pevného disku alebo sa pokazí klávesnica, ktorá je nevyhnutná na zadanie hesla, dáta
uložené na vstavanom úložnom zariadení nebudú prístupné. Toto nie je možné obíst’. Pre toto heslo
neexistuje NULOVANIE. Úložné zariadenie budete musiet’ vymenit’ na vlastné náklady a stratíte všetky dáta
uložené na pôvodnom zariadení.
✍
Ak je váš počítač vybavený snímačom odtlačkov prstov a heslo ste nastavili spolu s autentifikáciou prostredníctvom odtlačku prsta,
namiesto zadania hesla pri zapnutí počítača môžete použit’ autentifikáciu prostredníctvom odtlačku prsta. Ďalšie informácie nájdete
v časti Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 79).
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
n 112 N
Nastavenie hesla pri zapnutí
Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo počítača)
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password
a potom stlačte kláves Enter.
4
Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter.
Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
5
Zvoľte Password when Power On pod Security a stlačte kláves Enter.
6
Zmeňte nastavenie z Disabled na Enabled.
7
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
n 113 N
Ako pridat’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa)
!
Pred nastavením hesla používateľa určite nastavte heslo počítača.
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a potom
stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves Enter.
Heslo môže byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
6
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
n 114 N
Ako zmenit’/odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo počítača)
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Zadajte heslo počítača a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set Machine Password
a potom stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter.
Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter.
6
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
n 115 N
Ako zmenit’ alebo odstránit’ heslo pri zapnutí (heslo používateľa)
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter.
4
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Set User Password a potom
stlačte kláves Enter.
5
Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves Enter.
Na odstránenie hesla nechajte polia Enter New Password a Confirm New Password prázdne a stlačte kláves Enter.
6
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
Nastavenie hesla Windows
Ako pridat’ heslo Windows
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na Používateľské kontá.
4
Kliknite na položku Vytvorit’ heslo pre svoje konto pod voľbou Upravte vaše používateľské konto.
5
Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte heslo pre váš účet.
6
Kliknite na Vytvorte heslo.
✍
Ďalšie informácie o hesle Windows nájdete v pomocníkovi Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
Ako zmenit’ heslo Windows
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na Používateľské kontá.
4
Kliknite na Zmenit’ heslo.
5
Do poľa Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo.
6
Do polí Nové heslo a Potvrdit’ nové heslo zadajte nové heslo.
7
Kliknite na Zmenit’ heslo.
n 116 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
Ako odstránit’ heslo Windows
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Používateľské kontá a bezpečnost’ rodiny alebo Používateľské kontá.
3
Kliknite na Používateľské kontá.
4
Kliknite na Odstránit’ heslo.
5
Do poľa Aktuálne heslo zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstránit’.
6
Kliknite na Odstránit’ heslo.
n 117 N
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
n 118 N
Nastavenie hesla pevného disku
Ako pridat’ heslo pevného disku
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
✍
Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Hard Disk Password a potom
stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa obrazovka Hard Disk Password.
4
Zvoľte Enter Master and User Passwords a stlačte kláves Enter.
5
Na výstražnej obrazovke zvoľte Continue a stlačte kláves Enter.
6
Dvakrát zadajte hlavné heslo a stlačte kláves Enter.
Heslo by malo byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
7
Dvakrát zadajte heslo používateľa a stlačte kláves Enter.
Heslo by malo byt’ dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
8
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
9
Stlačte kláves Esc a potom pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Exit.
10 Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Exit Setup a stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
n 119 N
Ako zmenit’ heslo pevného disku
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
✍
Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Hard Disk Password a potom
stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa obrazovka Hard Disk Password.
4
Zvoľte Change Master Password alebo Change User Password a stlačte tlačidlo Enter.
5
Jedenkrát zadajte aktuálne heslo a potom dvakrát nové heslo.
6
Stlačte kláves Enter.
7
Po zobrazení správy o úspešnej zmene stlačte kláves Enter.
8
Stlačte kláves Esc a potom pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Exit.
9
Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Exit Setup a stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Nastavenie hesla
n 120 N
Ako odstránit’ heslo pevného disku
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
✍
Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.
3
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Security, aby sa zobrazila záložka Security, zvoľte Hard Disk Password a potom
stlačte kláves Enter.
Zobrazí sa obrazovka Hard Disk Password.
4
Zvoľte Enter Master and User Passwords a stlačte kláves Enter.
5
Zadajte aktuálne heslo do Enter Current Hard Disk Master Password a stlačte kláves Enter.
6
Stlačte kláves Enter bez zadania akéhokoľvek písmena pre zvyšné polia.
7
Po zobrazení správy o úspešnej zmene stlačte kláves Enter.
8
Stlačte kláves Esc a potom pomocou klávesu < alebo , zvoľte záložku Exit.
9
Pomocou klávesu M alebo m zvoľte Exit Setup a stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Používanie Intel(R) VT
n 121 N
Používanie Intel(R) VT
Intel(R) Virtualization Technology (VT) vám umožňuje používanie hardvérovej virtualizácie softvéru na zvýšenie účinnosti
a výkonu vášho počítača.
!
Intel VT nemusí byt’ k dispozícii na vašom počítači, v závislosti od nainštalovaného procesora.
Informácie o virtualizácii a používaní hardvérovej virtualizácie softvéru získate u vydavateľa softvéru.
Aktivácia Intel VT
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Advanced.
4
Stlačením klávesu M alebo m zvoľte Intel(R) Virtualization Technology alebo Intel(R) VT, stlačte kláves Enter, zvoľte
Enabled a potom stlačte kláves Enter.
!
Ak sa v okne nastavenia BIOS nezobrazí zarážka Advanced alebo nedokážete zvolit’ Intel(R) Virtualization Technology, Intel VT nie
je na vašom počítači k dispozícii.
5
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Používanie VAIO Control Center
n 122 N
Používanie VAIO Control Center
Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovat’ k systémovým informáciám a špecifikovat’ preferencie pre
správanie systému.
Ako používat’ VAIO Control Center
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Zvoľte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia.
3
Po skončení kliknite na OK.
Nastavenie požadovanej položky sa zmení.
✍
Ďalšie informácie o každej možnosti nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center.
Ak otvoríte VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Používanie VAIO Power Management
n 123 N
Používanie VAIO Power Management
Správa napájania vám umožňuje definovat’ plány napájania pri prevádzke zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim
požiadavkám na spotrebu energie.
Funkcia VAIO Power Management je pridaná k Možnosti napájania Windows. S touto softvérovou aplikáciou môžete
vylepšit’ funkcie riadenia spotreby Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže
batérie.
Voľba plánu napájania
Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje, ktorý druh napájania práve
používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania.
Ako zvolit’ plán napájania
1
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania.
2
Zvoľte váš požadovaný plán napájania.
Ako zmenit’ nastavenia plánu napájania
1
Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu vpravo od vášho požadovaného plánu napájania v okne Možnosti napájania.
Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja.
2
Ak potrebujete zmenit’ rozšírené nastavenia, kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania a prejdite na krok 3.
V opačnom prípade kliknite na Uložit’ zmeny.
3
Kliknite na záložku VAIO Power Management.
Zmeňte nastavenia pre každú položku.
4
Kliknite na OK.
✍
Aktuálne nastavenie plánu napájania môžete skontrolovat’ pomocou VAIO Power Management Viewer v VAIO Control Center.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Zmena jazyka displeja
n 124 N
Zmena jazyka displeja
Na modeloch so systémom Windows 7 Ultimate alebo Windows 7 Enterprise si môžete prevziat’ a nainštalovat’ svoj
želaný jazyk.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.
!
Ak si chcete prevziat’ jazykový balík, váš počítač musí byt’ pripojený k internetu. Informácie o tom, ako počítač pripojit’ k internetu,
nájdete v časti Používanie Internetu (strana 62).
Inštalácia jazykového balíka
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a Windows Update.
2
Kliknite na prepojenie k dispozícii voliteľné aktualizácie: xx (číslo).
3
Vyberte zo zoznamu želaný jazykový balík.
4
Kliknutím na tlačidlo OK spustite preberanie a inštaláciu zvoleného jazykového balíka.
Zmena jazyka obrazovky
1
Kliknite na Štart, Ovládací panel a Hodiny, jazyk a oblast’.
2
Kliknite na Miestne a jazykové nastavenie.
3
Zvoľte kartu Klávesnice a jazyky.
4
Vyberte jazyk obrazovky v rozbaľovacom zozname.
5
Kliknite na OK.
Prispôsobenie vášho počítača VAIO >
Ochrana pevného disku
n 125 N
Ochrana pevného disku
Ak je váš počítač vybavený vstavaným pevným diskom, potom má predinštalovaný nástroj VAIO HDD Protection na
prispôsobenie vašich nastavení na ochranu pevného disku proti nárazom. Zvolením citlivosti vstavaného detektoru nárazov
sa dá nastavit’ vhodná úroveň ochrany.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.
!
Majte na pamäti, že jednotka s nepohyblivým médiom nie je zahrnutá v pôsobnosti nástroja VAIO HDD Protection.
Aktivácia VAIO HDD Protection
Na ochranu vášho pevného disku pred ohrozením nárazmi musíte najprv aktivovat’ funkciu VAIO HDD Protection.
Ako aktivovat’ funkciu VAIO HDD Protection
1
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
2
Kliknite na Security a Hard Disk Drive Protection Settings.
3
Zaškrtnite pole Activate hard disk drive protection.
4
Zvoľte požadovanú úroveň citlivosti.
5
Kliknite na OK.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru.
!
VAIO HDD Protection je navrhnutá na minimalizáciu možností poškodenia pevného disku a používateľských dát. Nezabezpečuje
100 % ochranu dát za akýchkoľvek okolností.
Rozšírenie vášho počítača VAIO >
n 126 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO
Váš počítač VAIO a pamät’ové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Aby ste sa
vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby vášho výrobku, odporúčame:
❑ Vo veci inštalácie nového pamät’ového modulu sa obrát’te na vášho predajcu.
❑ Ak nie ste oboznámený s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamät’ inštalovat’ sám.
❑ Nemali by ste sa dotýkat’ konektorov ani otvárat’ kryt priestoru s pamät’ovými modulmi.
Požiadajte niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony o pomoc. Ak chcete nájst’ najbližšie stredisko alebo
agenta, prečítajte si Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).
Druh modulu a množstvo nainštalovanej pamäti na vašom počítači sa môže odlišovat’, v závislosti od kúpeného modelu.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.
Rozšírenie vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
n 127 N
Pridávanie a odoberanie pamäte
Ak potrebujete rozšírit’ funkcionalitu vášho počítača, môžete rozšírit’ pamät’ inštalovaním voliteľných pamät’ových modulov.
Predtým, ako rozšírite pamät’ vášho počítača, prečítajte si poznámky a postupy na nasledujúcich stranách.
Poznámky o pridávaní/odoberaní pamät’ových modulov
❑ Pred pridaním alebo vybraním pamät’ových modulov počítač určite položte na rovný povrch.
❑ Pri výmene pamäte buďte opatrný. Nesprávna inštalácia pamät’ových modulov môže spôsobit’ poškodenie vášho
systému. Toto poškodenie môže viest’ k zrušeniu záruky od výrobcu.
❑ Používajte iba také pamät’ové moduly, ktoré sú kompatibilné s vaším počítačom. Ak počítač nedeteguje niektorý
pamät’ový modul alebo operačný systém Windows sa stane nestabilný, obrát’te sa na distribútora alebo výrobcu vášho
pamät’ového modulu.
❑ Elektrostatický výboj (ESD) môže poškodit’ elektronické komponenty. Predtým, ako sa dotknete pamät’ového modulu,
zabezpečte nasledovné:
❑ Postupy popísané v tomto dokumente predpokladajú, že používateľ je oboznámený so všeobecnou terminológiou
súvisiacou s osobnými počítačmi, bezpečnostnou praxou a požiadavkami predpisov na používanie a modifikovanie
elektronických zariadení.
❑ Predtým, ako z vášho počítača snímete akýkoľvek kryt alebo panel, počítač vypnite a odpojte ho od napájacích
zdrojov (batéria a siet’ový adaptér) a všetkých telekomunikačných káblov, sietí a modemov. Nedodržanie tohto
pokynu môže viest’ k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
❑ ESD môže poškodit’ pamät’ové moduly a iné komponenty. Pamät’ové moduly inštalujte iba na pracovnej stanici ESD.
Ak taká stanica nie je k dispozícii, nepracujte v priestore s kobercom a nemanipulujte s materiálmi, ktoré vytvárajú
alebo udržujú elektrostatický náboj (napríklad celofánové balenie). Počas vykonávania tohto postupu sa uzemnite
udržovaním kontaktu s nenatretou kovovou čast’ou šasi.
❑ Balenie s pamät’ovým modulom neotvárajte skôr, ako ste pripravení modul vymenit’. Balenie chráni modul pred ESD.
Rozšírenie vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
n 128 N
❑ Na ochranu modulu pred ESD použite špeciálne vrecúško dodané s pamät’ovým modulom alebo modul zabaľte do
hliníkovej fólie.
❑ Vniknutie akýchkoľvek tekutín, cudzích telies alebo predmetov do zásuviek na pamät’ové moduly alebo iných vnútorných
komponentov vášho počítača spôsobí poškodenie počítača, pričom záruka sa nebude vzt’ahovat’ na žiadne náklady na
následnú opravu.
❑ Neukladajte pamät’ový modul na miesto, ktoré je vystavené:
❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia
❑ priamemu slnečnému žiareniu
❑ nadmernej prašnosti
❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom
❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené
❑ okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C
❑ vysokej vlhkosti
❑ S pamät’ovým modulom zaobchádzajte opatrne. Aby ste sa vyhli poraneniu rúk a prstov, nedotýkajte sa hrán
komponentov a dosiek s plošnými spojmi vnútri vášho počítača.
Rozšírenie vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
n 129 N
Odobratie a inštalácia pamät’ového modulu
Ako vymenit’ alebo pridat’ pamät’ový modul
1
Počítač vypnite a odpojte všetky periférne zariadenia.
2
Počítač odpojte a vyberte batériu.
3
Počkajte približne jednu hodinu, kým počítač nevychladne.
4
Odskrutkujte skrutku (označenú šípkou nižšie) na spodnej strane počítača a snímte kryt priestoru s pamät’ovými
modulmi.
5
Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina.
Rozšírenie vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
6
Aktuálne nainštalovaný pamät’ový modul vyberte nasledovne:
❑ Potiahnite západky v smere šípok (1).
Pamät’ový modul sa uvoľní.
❑ Skontrolujte, či sa pamät’ový modul vyklopí a potom ho vytiahnite v smere šípky (2).
7
Vyberte nový pamät’ový modul z balenia.
n 130 N
Rozšírenie vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
8
n 131 N
Pamät’ový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste.
!
Okrem pamät’ových modulov sa nedotýkajte žiadnych iných komponentov na základnej doske.
Ak chcete nainštalovat’ iba jeden pamät’ový modul, v každom prípade použite zásuvku nižšie.
V každom prípade hranu pamät’ového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým
výstupkom v otvorenej zásuvke. Pamät’ový modul nezasúvajte do zásuvky v nesprávnym spôsobom násilím, keďže to môže
spôsobit’ poškodenie zásuvky aj modulu.
9
Nasaďte spät’ kryt priestoru s pamät’ovými modulmi.
10 Utiahnite skrutku na spodnej strane počítača.
11 Nainštalujte spät’ batériu a počítač zapnite.
Rozšírenie vášho počítača VAIO >
Pridávanie a odoberanie pamäte
n 132 N
Zobrazenie veľkosti pamäte
Ako zobrazit’ veľkost’ pamäte
1
Počítač zapnite.
2
Kliknite na Štart, Všetky programy a VAIO Control Center.
3
Kliknite na System Information a System Information.
Veľkost’ systémovej pamäte môžete vidiet’ na pravej ploche. Ak sa pridaná pamät’ neobjaví, zopakujte postup inštalácie
a počítač opätovne zapnite.
Preventívne opatrenia >
n 133 N
Preventívne opatrenia
V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôct’ chránit’ váš počítač
VAIO pred možným poškodením.
Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač.
❑ Bezpečnostné opatrenia (strana 134)
❑ Informácie o starostlivosti a údržbe (strana 136)
❑ Zaobchádzanie s vaším počítačom (strana 137)
❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (strana 139)
❑ Používanie napájacieho zdroja (strana 140)
❑ Zaobchádzanie s vstavanou kamerou (strana 141)
❑ Zaobchádzanie s diskami (strana 142)
❑ Používanie batérie (strana 143)
❑ Zaobchádzanie s „Memory Stick“ (strana 144)
❑ Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením (strana 145)
❑ Používanie autentifikácie odtlačkom prsta (strana 146)
Preventívne opatrenia >
Bezpečnostné opatrenia
n 134 N
Bezpečnostné opatrenia
Počítač
❑ Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu.
❑ Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač neklaďte na pórovité
povrchy, napríklad handry, posteľné prikrývky, pohovky, postele ani do blízkosti závesov, ktoré môžu zablokovat’ jeho
vetracie prieduchy.
❑ Odporúča sa, aby ste nepoužívali počítač priamo vo vašom lone. Teplota spodnej strany počítača môže počas bežnej
prevádzky narást’ a časom spôsobit’ nepohodlie alebo popáleniny.
❑ Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble.
❑ Drobné predmety ako médiá „Memory Stick“ a adaptéry na médiá „Memory Stick“ odkladajte mimo dosahu detí. Je tu
nebezpečenstvo prehltnutia.
Napájací zdroj
❑ Napájací adaptér neumiestňujte tak, aby sa dotýkal vašej pokožky. Ak je vám nepríjemné, že sa napájací adaptér
zahrieva, odsuňte ho ďalej od svojho tela.
❑ Na prívodný elektrický kábel neklaďte žiadne t’ažké predmety, pretože by to mohlo spôsobit’ požiar.
❑ Pri vyt’ahovaní napájacieho kábla držte zástrčku. Nikdy net’ahajte za samotný kábel.
❑ Ak počítač zamýšľate nepoužit’ dlhšiu dobu, odpojte ho od napájacej zásuvky.
❑ Keď sa napájací adaptér nepoužíva, odpojte ho od napájacej zásuvky.
❑ Zabezpečte, aby bola napájacia zásuvka dobre prístupná.
Preventívne opatrenia >
Bezpečnostné opatrenia
n 135 N
Batéria
❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené
priamemu slnečnému žiareniu.
❑ Kvôli vlastnej bezpečnosti sa dôrazne odporúča, aby ste používali iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací
adaptér, ktoré dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO a spĺňajú štandardy zabezpečovania kvality. Niektoré
počítače VAIO môžu pracovat’ len s originálnou batériou Sony.
❑ Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi.
❑ Batériu udržujte suchú.
❑ Nepokúšajte sa batériu otvárat’ alebo rozoberat’.
❑ Batériu nevystavujte žiadnym mechanickým nárazom, spôsobeným napríklad dopadom na tvrdý povrch.
❑ Ak počítač nepoužívate dlhšiu dobu, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli poškodeniu počítača alebo samotnej
batérie.
❑ Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, zvyšná výdrž batérie môže byt’ krátka. Toto je normálny jav a neznamená to
poruchu funkcie. Batéria sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte napájací adaptér a pred jeho
opätovným použitím batériu opätovne nabite.
Slúchadlá
❑ Bezpečnost’ cestnej premávky – Slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek
motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to protizákonné. Prehrávanie hlasnej
hudby môže byt’ nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na prechodoch pre chodcov.
❑ Predchádzanie poškodeniu sluchu – Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch
neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pocit’ujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitost’ alebo
slúchadlá prestaňte používat’.
Preventívne opatrenia >
Informácie o starostlivosti a údržbe
n 136 N
Informácie o starostlivosti a údržbe
Počítač
❑ Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená slabým roztokom saponátu.
Nepoužívajte žiadne drôtenky, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, keďže tieto môžu poškodit’ povrchovú
úpravu vášho počítača.
❑ Pred čistením počítača nezabudnite odpojit’ napájací adaptér od siete a vybrat’ batériu.
LCD obrazovka
Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu. Silné drhnutie obrazovky by ju mohlo poškodit’.
Vstavaná kamera
Ochranný kryt objektívu vstavanej kamery čistite s ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt veľmi znečistený,
utrite ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, keďže je citlivý na tlak.
Disky
❑ Správna starostlivost’ o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšt’adlá
(napríklad benzín, riedidlo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu
spôsobit’ poškodenie disku.
❑ Na bežné čistenie disk chyt’te za jeho okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju.
❑ Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku
smerom od stredu k okraju. Akúkoľvek zvyšnú vlhkost’ utrite suchou mäkkou tkaninou.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s vaším počítačom
n 137 N
Zaobchádzanie s vaším počítačom
❑ Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od napájacej
zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byt’ potrebná kontrola kvalifikovaným personálom.
❑ Počítač nenechajte spadnút’ ani naň neukladajte žiadne predmety.
❑ Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené:
❑ tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia
❑ priamemu slnečnému žiareniu
❑ nadmernej prašnosti
❑ vlhkosti alebo dažďu
❑ mechanickým vibráciám alebo otrasom
❑ silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené
❑ okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C
❑ vysokej vlhkosti
❑ Do blízkosti vášho počítača neklaďte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobit’
poruchu funkcie počítača.
❑ Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobit’ rušenie rozhlasového alebo televízneho
príjmu. Ak sa to stane, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosti od rádia alebo TV.
❑ Nepoužívajte narezané alebo poškodené prepojovacie káble.
❑ Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjst’ ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri.
V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, počítač odpojte
od napájania a obrát’te sa na autorizovaný servis alebo stredisko technickej podpory Sony. Ak chcete nájst’ najbližšie
stredisko alebo agenta, prečítajte si Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s vaším počítačom
n 138 N
❑ Vaše dáta pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača.
❑ Na LCD obrazovku ani na jej hrany pri jej otváraní netlačte, ani nedvíhajte počítač uchopením za LCD obrazovku.
LCD obrazovka môže byt’ citlivá na tlak a prídavné namáhanie, tlak môže spôsobit’ jej poškodenie alebo poruchy
činnosti. Pri otváraní počítača držte základňu jednou rukou a pozorne nadvihnite LCD obrazovku druhou rukou.
Pre prenášaní počítača s otvoreným vekom dávajte pozor, aby ste ho držali oboma rukami.
❑ Pri prenášaní počítača používajte špeciálne navrhnuté puzdro.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD
n 139 N
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD
❑ Obrazovku LCD nenechávajte otočenú smerom k slnku. Mohlo by ju to poškodit’. Pri používaní počítača v blízkosti okna
sa uistite, že je chránený pred priamym slnečným svetlom.
❑ Povrch obrazovky LCD nepoškriabte a ani naň nevyvíjajte tlak. Mohlo by ju to poškodit’.
❑ Používanie počítača pri nízkej teplote môže viest’ k vytvoreniu reziduálneho obrazu na obrazovke LCD. Toto nie je
prejavom poruchy. Keď sa počítač vráti na normálnu teplotu, obrazovka začne normálne fungovat’.
❑ Reziduálny obraz môže vzniknút’ na obrazovke LCD v prípade, že ten istý obraz je zobrazený dlhšiu dobu. Po chvíli sa
reziduálny obraz stratí. Na zabránenie vzniku reziduálneho obrazu sa dá použit’ šetrič obrazovky.
❑ Počas prevádzky sa obrazovka LCD zohrieva. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
❑ Obrazovka LCD je vyrobená s použitím jemných technológií. Na obrazovke LCD môžete však vidiet’ trvalo zobrazené
malinké čierne a / alebo jasné (červené, modré alebo zelené) bodky. To to je normálny výsledok výrobného procesu
a neznamená poruchu funkcie.
❑ Nemeňte nastavenie orientácie obrazovky LCD v okne Nastavenie počítača Tablet PC, dokonca aj keď pre túto voľbu
je k dispozícii možnost’ zmeny. Váš počítač by sa mohol stat’ nestabilný. Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za
akékoľvek poruchy funkcie dôsledkom zmien týchto nastavení.
❑ Nevyvíjajte tlak na veko obrazovky LCD, keď je zatvorené, keďže to môže spôsobit’ poškriabanie obrazovky LCD alebo
ju znečistit’.
Preventívne opatrenia >
Používanie napájacieho zdroja
n 140 N
Používanie napájacieho zdroja
❑ Nezdieľajte tú istú napájaciu zásuvku s iným prístrojom s vysokou spotrebou, napríklad kopírovacím strojom alebo
skartovačkou.
❑ Dá sa kúpit’ rozvodka s ochranou proti prepät’ovým špičkám. To to zariadenie pomáha predchádzat’ poškodeniu vášho
počítača, ktoré môžu spôsobit’ náhle prepät’ové špičky, napr. počas elektrickej búrky.
❑ Používajte napájací adaptér dodaný s vaším počítačom alebo originálne výrobky Sony. Nepoužívajte žiaden iný napájací
adaptér, keďže by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s vstavanou kamerou
n 141 N
Zaobchádzanie s vstavanou kamerou
❑ Nedotýkajte sa ochranného krytu objektívu vstavanej kamery, keďže to môže na ňom spôsobit’ škrabance, ktoré sa
potom objavia na snímanom obraze.
❑ Bez ohľadu na stav napájania vášho počítača nedovoľte, aby sa do zorného poľa vstavanej kamery dostalo priame
slnečné žiarenie, pretože by to mohlo spôsobit’ poruchu funkcie kamery.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s diskami
n 142 N
Zaobchádzanie s diskami
❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobit’ chyby pri čítaní. Disk vždy držte za okraje a otvor v strede,
ako je znázornené nižšie:
❑ Na disk nikdy nedávajte nálepku. Toto bude mat’ dopad na používanie disku a môže spôsobit’ neopraviteľné poškodenie.
Preventívne opatrenia >
Používanie batérie
n 143 N
Používanie batérie
❑ V chladnom prostredí je výdrž batérie kratšia. To to je spôsobené zníženou účinnost’ou batérie pri nižších teplotách.
❑ Batérie nabíjajte pri teplotách medzi 10 °C až 30 °C. Pri nižšej teplote je potrebný dlhší čas nabíjania.
❑ Nedobíjajte batériu iným spôsobom než je to uvedené v tomto návode alebo v písomnom odporúčaní firmy Sony.
❑ Keď sa batéria používa alebo nabíja, v jej vnútri sa vytvára teplo. To to je normálny jav a nie je to dôvodom nejakých obáv.
❑ Pred opätovným nabitím batérie ju nemusíte vybit’.
❑ Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byt’ na konci svojej životnosti a mala by sa vymenit’.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s „Memory Stick“
n 144 N
Zaobchádzanie s „Memory Stick“
❑ Nedotýkajte sa konektoru média „Memory Stick“ prstom ani kovovými predmetmi.
❑ Na označenie používajte iba nálepku dodanú s médiom „Memory Stick“.
❑ Médium „Memory Stick“ neohýbajte, nenechajte spadnút’ ani ho nevystavujte vplyvom okolia.
❑ Médium „Memory Stick“ nerozoberajte ani nemodifikujte.
❑ Udržujte „Memory Stick“ suchý.
❑ Média „Memory Stick“ neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené:
❑ statickej elektrine
❑ elektrickému rušeniu
❑ extrémne vysokým teplotám ako napr. v aute zaparkovanom na slnku
❑ priamemu slnečnému žiareniu
❑ vysokej vlhkosti
❑ korozívnym látkam
❑ Používajte ochranné puzdro dodané s médiom „Memory Stick“.
❑ V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát.
❑ Pri používaní média „Memory Stick Duo“, pri písaní na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom.
Pôsobenie tlaku na médium môže poškodit’ vnútorné komponenty.
Preventívne opatrenia >
Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením
n 145 N
Zaobchádzanie s vstavaným pamät’ovým zariadením
Zabudované úložné zariadenie (pevný disk alebo pevný úložný disk) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje dáta
v krátkom čase. Napriek tomu sa nesprávnym používaním môže poškodit’. Ak sa zabudované úložné zariadenie poškodí,
dáta sa nedajú obnovit’. Aby ste predišli strate údajov, mali by ste s vaším počítačom zaobchádzat’ opatrne.
Ako predchádzat’ poškodeniu vstavaného úložného zariadenia
❑ Počítač nevystavujte náhlym pohybom.
❑ Počítač chráňte pred magnetmi.
❑ Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám alebo na nestabilné miesto.
❑ Počas čítania dát z úložného zariadenia alebo zápisu dát naň počítač nevypínajte ani nereštartujte.
❑ Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty.
❑ Nevyberajte úložné zariadenie z počítača.
Preventívne opatrenia >
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
n 146 N
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta
❑ Technológia autentifikácie odtlačkom prsta nezabezpečuje kompletnú autentifikáciu používateľa ani úplnú ochranu
vašich dát a hardvéru.
Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek problémy a škody, ktoré vzniknú v spojitosti s používaním alebo
neschopnost’ou použit’ snímač odtlačkov prstov.
❑ Rýchlost’ rozpoznania odtlačku prsta závisí od vašich prevádzkových podmienok a líši sa aj pre jednotlivé osoby.
❑ Pred tým, ako počítač odošlete do opravy, nezabudnite vyhotovit’ záložnú kópiu dát uložených v stavanom úložnom
zariadení, osobitne šifrovaných archívov vytvorených pomocou funkcie File Safe.
Sony neprijíma žiadnu zodpovednost’ za akúkoľvek stratu alebo zmenu vašich dát, ku ktorej môže dôjst’ v priebehu
opravy.
❑ V prípade, že sa vstavané úložné zariadenie musí inicializovat’, napríklad po oprave, šablóny odtlačkov prstov sa stratia.
V takom prípade ich všetky musíte opät’ zaregistrovat’.
❑ Údržba a správa dát týkajúcich sa autentifikácie odtlačkom prsta sa vykonáva na vaše riziko.
Sony nepreberá žiadnu zodpovednost’ za akékoľvek chyby, ku ktorým dôjde dôsledkom vašej údržby a správy dát.
❑ Pred likvidáciou počítača alebo jeho odovzdaním tretej strane sa po vymazaní údajov uložených v stavanom úložnom
zariadení silne odporúča vymazat’ dáta odtlačkov prstov zaregistrovaných v snímači odtlačkov prstov. Podrobný postup
nájdete v časti Vymazanie registrovaných odtlačkov prstov (strana 85).
❑ Snímač odtlačkov prstov môže prestat’ správne fungovat’ alebo sa môže poškodit’, ak jeho povrch poškrabete:
❑ tvrdým alebo ostrým predmetom
❑ jemnými predmetmi, napr. prejdením po snímači odtlačkov prstov prstom pokrytým špinou
❑ Pred zosnímaním odtlačku prsta sa prstom dotknite kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina, osobitne
v suchom období (napr. zime). Statická elektrina môže spôsobit’ nesprávnu funkciu snímača odtlačkov prstov.
Odstraňovanie porúch >
n 147 N
Odstraňovanie porúch
Táto kapitola popisuje, ako riešit’ bežné problémy, na ktoré môžete narazit’ pri používaní svojho počítača VAIO. Mnohé
problémy majú jednoduché riešenie. Ak tieto odporúčania nepomôžu vyriešit’ váš problém, použite aplikáciu VAIO Care.
Pokyny na spustenie softvéru nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 32).
Ak sa problém napriek tomu nepodarí vyriešit’ a potrebujete pomoc, navštívte webové stránky uvedené v časti
Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5).
Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač.
❑ Operácie s počítačom (strana 149)
❑ Aktualizácia systému/Bezpečnost’ (strana 155)
❑ Obnovenie (strana 156)
❑ Batéria (strana 159)
❑ Vstavaná kamera (strana 161)
❑ Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) (strana 163)
❑ Bezdrôtová siet’ WAN (strana 167)
❑ Technológia Bluetooth (strana 168)
❑ Optické disky (strana 172)
❑ Displej (strana 177)
❑ Tlač (strana 181)
❑ Mikrofón (strana 182)
❑ Reproduktory (strana 183)
Odstraňovanie porúch >
n 148 N
❑ Dotykový panel (strana 185)
❑ Klávesnica (strana 186)
❑ Diskety (strana 187)
❑ Audio/Video (strana 188)
❑ „Memory Stick“ (strana 190)
❑ Periférne zariadenia (strana 191)
❑ Dokovacia stanica (strana 192)
Odstraňovanie porúch >
Operácie s počítačom
n 149 N
Operácie s počítačom
Čo mám robit’, ak môj počítač nenaštartuje?
❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti.
❑ Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá.
❑ Odpojte všetky pripojené zariadenia USB (ak sú nejaké) a potom počítač reštartujte.
❑ Vyberte akékoľvek prídavné pamät’ové moduly, ktoré ste nainštalovali od nákupu, a potom počítač reštartujte.
❑ Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj
pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý.
❑ Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený na zdroj napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu
a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom.
❑ Odpojte napájací adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte napájací adaptér
a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania.
❑ Kondenzácia môže spôsobit’ poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu.
❑ Skontrolujte, či používate dodaný napájací adaptér Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne nabíjateľné
batérie Sony a napájací adaptér, ktorý dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO.
Odstraňovanie porúch >
Operácie s počítačom
n 150 N
Čo mám robit’, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá?
❑ Niekoľkokrát stlačte klávesy Alt+F4, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjst’ ku chybe aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’ na reštartovanie vášho
počítača.
❑ Ak sa počítač opät’ nenaštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku
a Reštartovat’.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Reštartovat’.
vedľa tlačidla Vypnút’
❑ Ak tento proces nefunguje, stlačte vypínač napájania a podržte ho stlačený aspoň štyri sekundy, aby sa počítač vypol.
Odpojte napájací adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň pät’ minút. Potom napájací adaptér opät’ pripojte a počítač
zapnite.
!
Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
Odstraňovanie porúch >
Operácie s počítačom
n 151 N
Čo mám robit’, ak môj počítač prestane reagovat’?
❑ Ak počítač prestane reagovat’ počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknite na Štart a tlačidlo Vypnút’, aby sa počítač vypol.
❑ Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na tlačidlo Vypnút’.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Vypnút’.
❑ Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
❑ Odpojte napájací adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte napájací adaptér
a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania.
❑ Pokúste sa softvér opätovne nainštalovat’.
❑ Vo veci technickej podpory sa obrát’te na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.
Odstraňovanie porúch >
Operácie s počítačom
n 152 N
Prečo môj počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku?
Váš počítač sa môže stat’ nestabilným, ale sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu
spánku alebo dlhodobého spánku.
Ako uviest’ počítač spät’ do štandardného prevádzkového režimu
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’.
3
Ak sa počítač znovu nenaštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’
a Reštartovat’.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Reštartovat’.
4
Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
Čo mám robit’, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nenaštartuje?
❑ Tento problém môže spočívat’ v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému vypnite
počítač a vyberte batériu. Potom batériu nainštalujte spät’ do počítača. Informácie nájdete v časti Inštalácia/vybratie
batérie (strana 19).
❑ Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu sa obrát’te na niektorý
autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom
počítači VAIO (strana 5).
Odstraňovanie porúch >
Operácie s počítačom
n 153 N
Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia rýchlost’ CPU ako maximum?
Toto je normálny jav. Pretože procesor vášho počítača používa technológiu na riadenie rýchlosti CPU za účelom šetrenia
energie, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosti procesora zobrazit’ jeho aktuálna rýchlost’.
Čo mám robit’, ak počítač neprijme moje heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password?
Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa Enter Onetime Password a Windows
sa nespustí. Stlačte a podržte vypínač napájania aspoň štyri sekundy a skontrolujte, či kontrolné svetlo napájania zhaslo.
Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená,
preto pred zadaním hesla skontrolujte, či nemáte zapnuté veľké písmená.
Čo mám robit’, ak môj herný softvér nefunguje alebo stále havaruje?
❑ Pozrite na webe danej hry, či tam nie sú k dispozícii na stiahnutie opravy alebo aktualizácie.
❑ Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší softvér ovládača grafickej karty.
❑ V prípade niektorých modelov VAIO grafická karta zdieľa pamät’ so systémom. V takomto prípade nie je zaručený
optimálny výkon grafickej karty.
Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia?
Niektoré softvérové aplikácie alebo šetriče obrazovky majú vlastnost’, že dočasne vyraďujú funkciu operačného systému
vypnút’ obrazovku alebo prepnút’ počítač do spánkového režimu po určitej dobe nečinnosti. Aby ste tento problém vyriešili,
vystúpte z aktívnej softvérovej aplikácie (aplikácií) alebo zmeňte aktuálny šetrič obrazovky.
Odstraňovanie porúch >
Operácie s počítačom
n 154 N
Ako sa dá zmenit’ poradie zariadení pri zavádzaní systému?
Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviest’ systém, môžete použit’ jednu z funkcií BIOS. Postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
1
Počítač zapnite.
2
Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F2.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3
Stlačením klávesu < alebo , zvoľte Boot.
4
Pomocou klávesu M alebo m zvoľte jednotku, ktorej poradie pri zavádzaní systému chcete zmenit’.
5
Stlačením klávesu F5 alebo F6 zmeníte poradie zariadenia pri zavádzaní systému.
6
Pomocou klávesu < alebo , zvoľte Exit, zvoľte Exit Setup a potom stlačte kláves Enter.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu Enter.
Čo mám robit’, ak nemôžem zaviest’ systém z disketovej jednotky USB pripojenej
k počítaču?
Na zavedenie systému z disketovej jednotky USB musíte zmenit’ poradie zariadení pri zavádzaní systému.
Zapnite váš počítač a po zobrazení loga VAIO stlačte kláves F11.
Odstraňovanie porúch >
Aktualizácia systému/Bezpečnost’
n 155 N
Aktualizácia systému/Bezpečnost’
Ako nájdem dôležité aktualizácie pre svoj počítač?
Posledné aktualizácie pre svoj počítač môžete nájst’ softvérovými aplikáciami: Windows Update a VAIO Update. Ďalšie
informácie nájdete v časti Aktualizácia vášho počítača (strana 30).
Ako môžem naplánovat’ inštalovanie aktualizácií Windows do svojho počítača?
Na vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepší spôsob, ako chránit’ váš počítač proti
bezpečnostným hrozbám, napríklad vírusom, je pravidelne st’ahovat’ a inštalovat’ najnovšie aktualizácie Windows.
Dôležité aktualizácie Windows sa dajú získat’ nasledovne:
!
Na to, aby sa dali stiahnut’ aktualizácie, počítač musí byt’ pripojený k Internetu.
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Systém a zabezpečenie.
3
Kliknite na Centrum akcií.
4
Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.
Odstraňovanie porúch >
Obnovenie
n 156 N
Obnovenie
Ako môžem vytvorit’ obnovovací nosič?
Obnovovací nosič môžete vytvorit’ pomocou aplikácie VAIO Care. Tieto nosiče sa môžu použit’ na obnovenie pôvodných
nastavení systému vášho počítača. Nosič môžete vytvorit’ spustením aplikácie VAIO Care (strana 32) a kliknutím na položky
Recovery & restore, Recovery a Create Recovery Media.
!
Ak váš počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojit’ externú optickú jednotku (nie je súčast’ou).
Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch.
Ako môžem obnovit’ pôvodné nastavenia systému svojho počítača?
Systém vášho počítača môžete obnovit’ dvomi spôsobmi: z obnovovacích nosičov alebo z obnovovacej oblasti.
Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch.
Ako môžem preinštalovat’ originálny softvér a ovládače?
Predinštalovaný softvér a ovládače môžete obnovit’ aplikáciou VAIO Care. Obnovu začnite spustením aplikácie
VAIO Care (strana 32) a kliknutím na položky Recovery & restore, Recovery a Reinstall Applications and Drivers.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie VAIO Care.
Odstraňovanie porúch >
Obnovenie
Ako si skontrolujem veľkost’ obnovovacej oblast’?
Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovaciu oblast’, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Veľkost’
obnovovacej oblasti môžete skontrolovat’ nasledujúcim postupom:
1
Kliknite na Štart, pravým tlačidlom kliknite na Počítač a zvoľte Spravovat’.
2
Kliknite na Správa diskov pod Ukladací priestor na ľavej ploche.
Veľkost’ obnovovacej oblasti a celková veľkost’ disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.
n 157 N
Odstraňovanie porúch >
Obnovenie
n 158 N
Ako môžem znížit’ veľkost’ obnovovacej oblast’?
Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovaciu oblast’, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Ak váš počítač
obsahuje jednotku s nepohyblivým médiom, je možné, že budete chciet’ zmenšit’ veľkost’ obnovovacej oblasti na minimum
odstránením takýchto údajov.
1
Obnovovací nosič vložte do optickej jednotky, keď je počítač v normálnom režime, počítač vypnite a potom ho opät’
zapnite.
!
Použite obnovovací nosič, ktorý ste vytvorili pri dodaní počítača.
✍
Ak používate externú optickú jednotku (nie je súčast’ou), počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekoľkokrát stlačte kláves F11.
2
Pomocou klávesu M alebo m zvoľte VAIO Care Rescue a stlačte kláves Enter.
3
Kliknite na položky Tools a Start advanced recovery wizard.
✍
Keď sa objaví správa Do you need to rescue data?, vytvorte záložnú kópiu svojich údajov podľa potreby.
4
Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa neobjaví okno Select recovery type.
5
Vyberte položku Custom recovery - Remove recovery contents.
6
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
!
Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Všetky aplikácie a dáta, ktoré ste pridali na úložné zariadenie pred odstránením
údajov na obnovovanie systému, sa stratia.
Po odstránení údajov na obnovovanie systému budete potrebovat’ obnovovací nosič na neskoršiu obnovu systému.
Odstraňovanie porúch >
Batéria
n 159 N
Batéria
Ako zistím stav nabíjania batérie?
Stav nabitia batérie môžete skontrolovat’ pomocou indikátora nabitia. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nabíjanie batérie (strana 22).
Kedy môj počítač používa napájanie zo siete?
Keď je váš počítač priamo pripojený k elektrickej sieti pomocou napájacieho adaptéra, používa napájanie z napájacej siete,
dokonca aj keď je inštalovaná batéria.
Kedy mám opätovne nabit’ batériu?
Batériu opät’ nabite, keď:
❑ Stav nabitia batérie je veľmi nízky a bliakjú obe kontrolné svetlá, svetlo nabíjania aj napájania.
❑ Keď ste nepoužívali batériu dlhšiu dobu.
Kedy mám vymenit’ batériu?
Keď je batéria na konci svojej životnosti, správa vás vyzve, aby ste vymenili batériu. Kapacitu batérie môžete kontrolovat’
funkciou Battery v aplikácii VAIO Control Center.
Mal by som mat’ obavy, keď je inštalovaná batéria teplá?
Nie, je normálny jav, že počas napájania počítača sa batéria zohrieva.
Odstraňovanie porúch >
Batéria
n 160 N
Môže môj počítač prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie?
Váš počítač môže prejst’ do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne
zariadenia zabraňujú, aby systém prešiel do režimu dlhodobého spánku. Ak používate program, ktorý bráni systému prejst’
do režimu dlhodobého spánku, svoje dáta často ukladajte, aby ste predišli strate dát. Informácie, ako sa dá manuálne
aktivovat’ režim dlhodobého spánku, nájdete v časti Používanie režimu dlhodobého spánku (strana 29).
Prečo nemôžem úplne nabit’ svoju batériu?
Je zapnutá funkcia starostlivosti o batériu kvôli predĺženiu životnosti batérie v aplikácii VAIO Control Center. Skontrolujte
nastavenia v aplikácii VAIO Control Center.
Čo mám robit’, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnej inštalácii
batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku?
❑ Tento problém môže spočívat’ v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému vypnite
počítač a vyberte batériu. Potom batériu nainštalujte spät’ do počítača. Informácie nájdete v časti Inštalácia/vybratie
batérie (strana 19).
❑ Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu sa obrát’te na niektorý
autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom
počítači VAIO (strana 5).
Odstraňovanie porúch >
Vstavaná kamera
n 161 N
Vstavaná kamera
Prečo sa v okne hľadáčika nezobrazuje žiadny obraz alebo sa zobrazuje obraz zlej kvality?
❑ Vstavanú kameru nemôže zdieľat’ viac ako jedna softvérová aplikácia. Pred spustením nejakej aplikácie musíte vystúpit’
z predchádzajúcej.
❑ Ak sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v okne hľadáčika sa môže objavit’ určité rušenie, napr. vodorovné pruhy.
Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
❑ Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač.
Prečo má zosnímaný obraz nízku kvalitu?
❑ Snímky zachytené pod fluorescenčnými svietidlami môžu vykazovat’ odrazy svetla.
❑ Tmavé časti zachytených snímok sa môžu javit’ ako rušenie.
❑ Ak je ochranný kryt objektívu znečistený, nedajú sa zachytit’ jasné zábery. Kryt očistite. Pozrite Vstavaná kamera
(strana 136).
Čo mám robit’, ak v zachytených videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje?
❑ Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovat’ strácanie snímok. Ďalšie informácie nájdete
v pomocníkovi vašej softvérovej aplikácie.
❑ Na vašom počítači môže bežat’ viac softvérových aplikácií ako počítač dokáže zvládnut’. Ukončite aplikácie, ktoré
momentálne nepoužívate.
❑ Mohla sa aktivovat’ funkcia riadenia spotreby vášho počítača. Skontrolujte výkon procesora.
Odstraňovanie porúch >
Vstavaná kamera
n 162 N
Čo mám robit’, ak sa pri prehrávaní videa zobrazujú poklesnuté rámčeky, kým sa počítač
napája z batérie?
Batéria sa blíži úplnému vybitiu. Počítač pripojte k siet’ovému napájaniu.
Čo mám robit’, zachytené obrazy kmitajú?
Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod fluorescenčnými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie
svetla a snímkového kmitočtu kamery.
Aby sa znížilo rušenie blikaním, zmeňte nasmerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie
blikaním dá eliminovat’ nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.).
Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery na niekoľko sekúnd zastaví?
Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastavit’, ak sa:
❑ použije klávesová skratka s klávesom Fn.
❑ zvýši zat’aženie procesora.
Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
Čo mám robit’, ak sa môj počítač stane nestabilný po prechode do režimu nízkej
spotreby, pričom sa používa vstavaná kamera?
Ak počítač automaticky prejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku, zmeňte príslušné nastavenie režimu
nízkej spotreby. Informácie, ako zmenit’ nastavenie, nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 27).
Odstraňovanie porúch >
Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN)
n 163 N
Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN)
Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN?
❑ Dostupnost’ spojenia je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunút’ ďalej od
prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
❑ Skontrolujte, či prepínač WIRELESS je zapnutý a kontrolné svetlo WIRELESS na vašom počítači svieti.
❑ Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.
❑ Ak chcete počítač pripojit’ k prístupovému bodu bezdrôtovej LAN v pásme 5 GHz, skontrolujte, či v nastaveniach
Wireless LAN Settings v okne s nastaveniami VAIO Smart Network je nastavené používanie pásma 5 GHz alebo
oboch pásiem 2,4 GHz a 5 GHz. Bezdrôtová siet’ová komunikácia využívajúca iba pásmo 5 GHz (norma IEEE 802.11a)
je k dispozícii iba na vybraných modeloch a implicitne je vypnutá.
❑ Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Zobrazit’ stav siete a siet’ové úlohy pod Siet’ a Internet.
3
Kliknite na Pripojit’ k sieti, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod.
❑ Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny.
Odstraňovanie porúch >
Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN)
n 164 N
❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na
Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte Možnosti napájania.
2
Kliknite na Zmenit’ nastavenia plánu.
3
Kliknite na Zmenit’ rozšírené nastavenia napájania.
4
Zvoľte záložku Rozšírené nastavenie.
5
Dvakrát kliknite na Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia a Režim úspory energie.
6
Pre Z batérie aj Zo siete zvoľte v rozbaľovacom zozname možnost’ Maximálny výkon.
Odstraňovanie porúch >
Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN)
n 165 N
Čo mám robit’, ak nemôžem pristupovat’ k Internetu?
❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším
prístupovým bodom.
❑ Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené.
❑ Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup k Internetu.
❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na
Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení
vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN?
(strana 163).
Prečo je prenos dát pomalý?
❑ Prenosová rýchlost’ bezdrôtovej LAN je ovplyvnená vzdialenost’ou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými
bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita
softvéru. Na maximalizovanie rýchlosti prenosu dát počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému
bodu, ktorý používate.
❑ Ak používate bezdrôtový prístupový bod do LAN, zariadenie môže byt’ dočasne pret’ažené v závislosti od toho, koľko
iných zariadení cezeň komunikuje.
❑ Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá
bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na
Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení
vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN?
(strana 163).
Odstraňovanie porúch >
Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN)
n 166 N
Ako sa môžem vyhnút’ prerušeniam prenosu dát?
❑ Keď je váš počítač pripojený k prístupovému bodu, pri prenose veľkých súborov alebo keď je počítač v blízkosti
mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov môže dochádzat’ k prerušeniam prenosu dát.
❑ Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu.
❑ Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené.
❑ Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
❑ Skontrolujte, či sú Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavené na
Maximálny výkon. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobit’ zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení
vykonajte kroky v časti Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ na bezdrôtový prístupový bod k LAN?
(strana 163).
Čo sú kanály?
❑ Komunikácia v bezdrôtovej LAN používa oddelené frekvenčné intervaly známe ako kanály. Bezdrôtové prístupové body
LAN od tretích strán môžu byt’ prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony.
❑ Ak používate bezdrôtový prístupový bod LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu.
Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč?
Dva počítače s funkciou bezdrôtovej LAN môžu stratit’ spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč
môžete zmenit’ spät’ na pôvodný profil alebo kľúč opätovne zadajte na oboch počítačoch, aby súhlasil.
Odstraňovanie porúch >
Bezdrôtová siet’ WAN
n 167 N
Bezdrôtová siet’ WAN
Čo mám robit’, ak sa môj počítač nemôže pripojit’ k bezdrôtovej sieti WAN?
❑ Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá.
❑ Uistite sa, že karta SIM má povolený prenos údajov 3G a je aktivovaná u vášho operátora telekomunikácií. Pri vkladaní
karty SIM vždy postupujte podľa krokov v časti Zasunutie karty SIM (strana 70).
❑ Vaša oblast’ musí byt’ krytá vašou mobilnou siet’ou. O pokrytí siet’ou sa informujte u svojho poskytovateľa siete.
❑ Skontrolujte, či prepínač WIRELESS je zapnutý a kontrolné svetlo WIRELESS na vašom počítači svieti.
❑ Uistite sa, že prepínač vedľa Wireless WAN je nastavený na On v okne VAIO Smart Network.
❑ Uistite sa, že údaj Access Point Name (APN) je správne nakonfigurovaný vo vašom softvéri pre správu pripojenia. Ak nie
je, zistite správne APN od svojho poskytovateľa telekomunikácií. Ďalšie informácie o konfigurácii APN nájdete v súbore
pomocníka softvéru pre správu spojenia.
❑ Skontrolujte, že softvér pre správu spojenia správne rozpoznal bezdrôtovú siet’ WAN. Zistenie modemu bezdrôtovej
siete WAN môže trvat’ aj dlhší čas.
✍
Ak potrebujete ďalšie informácie o bezdrôtovej sieti WAN, navštívte webové stránky podpory VAIO.
Odstraňovanie porúch >
Technológia Bluetooth
n 168 N
Technológia Bluetooth
Čo mám robit’, ak iné zariadenie Bluetooth nemôže nájst’ môj počítač?
❑ Skontrolujte, či obe zariadenia majú aktivovanú funkciu Bluetooth.
❑ Skontrolujte, či prepínač WIRELESS je zapnutý a kontrolné svetlo WIRELESS na vašom počítači svieti.
❑ Keď je počítač v režime nízkej spotreby, funkcia Bluetooth sa nedá používat’. Vrát’te sa do štandardného režimu a potom
zapnite spínač WIRELESS.
❑ Váš počítač a zariadenie môžu byt’ príliš ďaleko od seba. Technológia Bluetooth pracuje najlepšie vtedy, keď sú
zariadenia vzdialené najviac 10 metrov.
Čo mám robit’, ak nemôžem nájst’ zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovat’?
❑ Skontrolujte, či na zariadení, s ktorým chcete komunikovat’, je zapnutá funkcia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete
v príručke k druhému zariadeniu.
❑ Ak zariadenie, s ktorým chcete komunikovat’, už komunikuje s iným zariadením Bluetooth, nemusí sa nájst’ alebo nemusí
byt’ schopné komunikovat’ s vaším počítačom.
❑ Aby iné zariadenia Bluetooth mohli komunikovat’ s vaším počítačom, vykonajte nasledujúce kroky:
1
Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne.
2
Pravým tlačidlom kliknite na zariadenie Bluetooth a na Nastavenie zariadenia Bluetooth.
3
Kliknite na záložku Možnosti a zaškrtnite pole Povolit’ zariadeniam Bluetooth vyhľadat’ tento počítač.
Odstraňovanie porúch >
Technológia Bluetooth
n 169 N
Čo mám robit’, ak sa druhé zariadenie Bluetooth nemôže pripojit’ k môjmu počítaču?
❑ Prečítajte si odporúčania v časti Čo mám robit’, ak nemôžem nájst’ zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem
komunikovat’? (strana 168).
❑ Skontrolujte, či sú ostatné zariadenia autentifikované.
❑ Dosah môže byt’ kratší ako 10 metrov v závislosti od existujúcich prekážok medzi obomi zariadeniami, kvality rádiového
signálu, operačného systému a používaného softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe.
Prečo je moje spojenie Bluetooth pomalé?
❑ Rýchlost’ prenosu dát závisí od prekážok a /alebo vzdialenosti medzi obomi zariadeniami, kvality rádiového signálu a od
použitého operačného systému alebo softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe.
❑ Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových LAN, používajú rôzne zariadenia.
Aj keď v zariadeniach Bluetooth sú nasadené technológie na minimalizovanie rušenia rádiových vĺn od iných zariadení,
ktoré používajú to isté pásmo, také rušenie môže spôsobit’ nižšiu komunikačnú rýchlost’, skrátenú operačnú vzdialenost’
alebo chyby komunikácie.
❑ Ak verzia štandardu Bluetooth implementovaného v zariadení, s ktorým chcete komunikovat’, nie je rovnaká ako verzia
vo vašom počítači, rýchlost’ komunikácie sa zníži.
Prečo sa nemôžem pripojit’ k službám, ktoré podporuje pripojené zariadenie Bluetooth?
Pripojenie je možné iba v prípade služieb, ktoré podporuje aj počítač s funkciou Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti
Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
Odstraňovanie porúch >
Technológia Bluetooth
n 170 N
Môžem používat’ zariadenie s technológiou Bluetooth na palube lietadla?
Pri používaní technológie Bluetooth váš počítač vysiela rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach, napríklad
v nemocniciach a lietadlách, môžu platit’ obmedzenia na používanie zariadení Bluetooth, aby sa predišlo rádiovému rušeniu.
U personálu zariadenia si overte, či je povolené používat’ funkciu Bluetooth na počítači.
Prečo nemôžem používat’ funkciu Bluetooth, keď sa prihlásim na môj počítač ako
používateľ so štandardným používateľským účtom?
Funkcia Bluetooth nemusí byt’ k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským účtom na vašom počítači.
Prihláste sa na počítač ako používateľ s právami správcu.
Prečo nemôžem používat’ zariadenia Bluetooth, keď prepnem používateľa?
Ak prepnete používateľa bez odhlásenia sa z vášho systému, zariadenia Bluetooth nebudú fungovat’. Pred zmenou
požívateľa sa určite odhláste. Na odhlásenie sa z vášho systému kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Odhlásit’.
Prečo si nemôžem posielat’ vizitky s mobilným telefónom?
Funkcia posielania vizitiek nie je podporovaná.
Odstraňovanie porúch >
Technológia Bluetooth
n 171 N
Čo mám robit’, ak zo slúchadiel alebo ovládača zvuku/videa nič nepočut’?
Skontrolujte, či vaše slúchadlá alebo radič zvuku a videa podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Ak nie, musíte zmenit’
nastavenia SCMS-T pre pripojenie zariadenia pomocou profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Na zmenu
nastavení SCMS-T postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
✍
Niektoré modely VAIO zistia podporu ochrany obsahu SCMS-T na cieľovom zariadení kvôli automatickému prekonfigurovaniu
nastavení SCMS-T. Na takýchto modeloch sa SCMS-T Settings v kroku 3 nezobrazí, lebo nie je potrebné manuálne menit’ tieto
nastavenia.
1
Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne.
2
Pravým tlačidlo kliknite na ikonu zariadenia, ktoré chcete zapojit’ použitím A2DP a zvoľte Control.
3
Kliknite na SCMS-T Settings.
4
Keď sa objaví správa Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection, kliknite na tlačidlo Nie.
Čo mám robit’, ak sa na pracovnom paneli nezobrazí ikona Bluetooth?
❑ Uistite sa, že prepínač vedľa Bluetooth je nastavený na On v okne VAIO Smart Network.
❑ Aby sa ikona Bluetooth zobrazila na pracovnom paneli, urobte nasledujúce kroky:
1
Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne.
2
Pravým tlačidlom kliknite na zariadenie Bluetooth a na Nastavenie zariadenia Bluetooth.
3
Kliknite na záložku Možnosti a zaškrtnite pole Zobrazit’ ikonu zariadení Bluetooth v oblasti oznámení.
Odstraňovanie porúch >
Optické disky
n 172 N
Optické disky
Prečo môj počítač zamrzne, keď sa pokúsim čítat’ disk?
Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítat’, môže byt’ znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač.
!
Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
2
Disk vyberte z optickej jednotky.
3
Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti Disky (strana 136).
Čo mám robit’, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie?
❑ Skontrolujte, či je váš počítač v normálnom režime.
❑ Stlačte tlačidlo vysunutia podávača.
❑ Ak tlačidlo na vysunutie podávača nefunguje, kliknite na Štart a Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu
optickej jednotky a zvoľte Vysunút’.
❑ Ak žiadna z možností vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne
vysunutie podávača optického disku.
❑ Skúste reštartovat’ počítač.
Odstraňovanie porúch >
Optické disky
n 173 N
Čo mám robit’, ak na mojom počítači nemôžem správne prehrat’ disk?
❑ Skontrolujte, či je disk vložený do optickej jednotky štítkom smerom nahor.
❑ Skontrolujte, či sú nainštalované potrebné programy v súlade s pokynmi výrobcu.
❑ Ak je disk znečistený alebo poškodený, počítač prestane reagovat’. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač.
!
Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
2
Disk vyberte z optickej jednotky.
3
Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti
Disky (strana 136).
❑ Ak prehrávate disk a nie je počut’ žiaden zvuk, vykonajte jedno z nasledovného:
❑ Zvuk môže byt’ vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte tlačidlá alebo tlačidlo ešte raz.
❑ Hlasitost’ môže byt’ nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Podržaním stlačených Fn+F4 nastavte
hlasitost’ na dostatočnú úroveň, aby bolo počut’ zvuk.
❑ Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh a kliknite na Otvorit’ zmiešavač hlasitosti, aby ste
mohli skontrolovat’ nastavenia.
❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti v zmiešavači hlasitosti.
❑ Ak používate externé reproduktory, skontrolujte nastavenie hlasitosti na reproduktoroch a spojenie medzi
reproduktormi a počítačom.
Odstraňovanie porúch >
Optické disky
n 174 N
❑ Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Systém a zabezpečenie.
3
Kliknite na Systém.
4
Kliknite na Správca zariadení na ľavej ploche.
Zobrazí sa okno Správca zariadení so zoznamom hardvérových zariadení vášho počítača.
Ak sa vedľa niektorého zariadenia v zozname objaví „X“ alebo výkričník, môže byt’ potrebné zariadenie aktivovat’
alebo opätovne nainštalovat’ ovládače.
5
Dvojitým kliknutím na zariadenie optickej jednotky otvoríte zoznam optických jednotiek vo vašom počítači.
6
Dvakrát kliknite na požadovanú jednotku.
Softvér ovládača sa dá skontrolovat’ zvolením záložky Ovládač a kliknutím na Podrobnosti ovládača.
7
Kliknite na OK na zatvorenie okna.
❑ Skontrolujte, či na disku nie je nalepená nálepka. Keď je disk v optickej jednotke, nálepky sa môžu odlepit’ a jednotku
poškodit’ alebo spôsobit’ poruchu jej funkcie.
❑ Ak sa zobrazí výstraha týkajúcu sa kódu regiónu, disk môže byt’ nekompatibilný s optickou jednotkou. Skontrolujte
balenie, či je kód regiónu kompatibilný s optickou jednotkou.
❑ Ak spozorujete kondenzáciu na vašom počítači, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Kondenzácia môže spôsobit’
poruchu funkcie počítača.
❑ Skontrolujte, či je váš počítač napájaný z napájacieho adaptéra a disk vyskúšajte znovu.
Odstraňovanie porúch >
Optické disky
n 175 N
Čo mám robit’, ak nemôžem prehrávat’ médiá Blu-ray Disc alebo počas prehrávaní médií
Blu-ray Disc sa počítač stane nestabilný?
❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu médií Blu-ray Disc.
❑ Niektoré druhy obsahu na diskoch Blu-ray sa na vašom počítači nemusia dat’ prehrávat’ alebo počas prehrávania disku
Blu-ray sa počítač môže stat’ nestabilný. Na normálne prehrávanie takého obsahu stiahnite a nainštalujte najnovšie
aktualizácie pre WinDVD BD pomocou VAIO Update.
Pokyny, ako používat’ VAIO Update, pozrite Aktualizácia vášho počítača (strana 30).
Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium CD?
❑ Skontrolujte, či ste nespustili nejakú softvérovú aplikáciu alebo nepovolili automatické spúšt’anie akejkoľvek aplikácie,
dokonca aj šetriča obrazovky.
❑ Ak používate disk CD-R/RW s nálepkou, vymeňte ho za iný disk, ktorý nemá nalepenú žiadnu nálepku. Používanie disku
s nálepkou môže spôsobit’ chybu pri zápise alebo iné škody.
Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na médium DVD?
❑ Skontrolujte, či používate správne zapisovateľné médium DVD.
❑ Skontrolujte, ktoré formáty zapisovateľných DVD sú kompatibilné s vašou optickou jednotkou. Niektoré značky
zapisovateľných médií DVD nefungujú.
Prečo nemôžem zapisovat’ dáta na médiá Blu-ray Disc?
❑ Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu zápisu na médiá Blu-ray Disc.
❑ Médiá BD-R Disc nie sú prepisovateľné. Na médiá BD-R Disc nemôžete pridávat’ dáta ani ich vymazávat’.
Odstraňovanie porúch >
Optické disky
n 176 N
Čo mám robit’, ak moja externá optická jednotka nefunguje správne?
Uistite sa, že vaša externá optická jednotka je zapojená do napájacieho zdroja a do portu USB vášho počítača. Ak nie je
pripojená, externá optická jednotka nemusí správne fungovat’.
Odstraňovanie porúch >
Displej
n 177 N
Displej
Prečo moja obrazovka zhasla?
❑ Obrazovka vášho počítača môže zhasnút’, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu
spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku LCD (Video), stlačením ktoréhokoľvek klávesu
ho vrátite do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 27).
❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti.
❑ Ak je váš počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Ďalšie informácie nájdete
v časti Používanie batérie (strana 19).
❑ Ak je výstup na displej presmerovaný na externý displej, stlačte klávesy Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti
Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 34).
Odstraňovanie porúch >
Displej
n 178 N
Čo mám robit’, ak nevidím správne obrázky alebo filmy?
❑ Pred používaním softvéru videa/obrazov alebo začatím prehrávania DVD sa uistite, že ste pre farby displeja zvolili
True Color (32 bitov). Nastavenie inej voľby by mohlo zabránit’ softvéru pri úspešnom zobrazovaní obrázkov.
Pri zmene farieb displeja postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky.
2
Kliknite na Rozšírené nastavenie.
3
Kliknite na záložku Monitor.
4
Zvoľte True Color (32 bitov) v Farby.
❑ Nemeňte rozlíšenie obrazovky ani farby, pokiaľ sa používa softvér zvuku/videa ani počas prehrávania DVD diskov,
pretože by to mohlo spôsobit’ nekvalitné prehrávanie/zobrazovanie alebo nestabilitu operácií systému.
Okrem toho sa odporúča pred prehrávaním DVD vypnút’ šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý, mohol by sa
aktivovat’ počas prehrávania DVD a zabránit’ úspešnému prehrávaniu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia
rozlíšenie obrazovky a farby.
❑ Ak je počítač napájaný z batérie, podľa prevedenia vášho modelu sa môže počas prehrávania disku Blu-ray vyskytnút’
vynechávanie snímok, lebo sa obnovovacia frekvencia môže automaticky znížit’ kvôli úspore energie.
V takomto prípade zmeňte obnovovaciu frekvenciu obrazovky nasledujúcim postupom:
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky.
2
Kliknite na Rozšírené nastavenie.
3
Kliknite na záložku Monitor.
4
Zmeňte obnovovaciu frekvenciu obrazovky v časti Frekvencia obnovovania obrazovky v nastaveniach monitora.
Odstraňovanie porúch >
Displej
n 179 N
Čo mám robit’, ak sa na mojej televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenému
do výstupnej zásuvky HDMI nič nezobrazuje?
Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji, ktorý
nie je kompatibilný s HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI (strana 99)
alebo Zapojenie počítačového displeja alebo projektora (strana 96).
Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video?
❑ Ak sa výstup na displej presmeruje na externý displej a externý displej je odpojený, nedá sa zobrazit’ video na obrazovke
vášho počítača. Na zastavenie prehrávania videa prepnite výstup na obrazovku počítača a potom reštartujte prehrávanie
videa. Informácie, ako prepnút’ výstup na displej, nájdete v časti Voľba režimu displeja (strana 101). Eventuálne môžete
stlačit’ klávesy Fn+F7 na prepnutie výstupu. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn
(strana 34).
❑ Videopamät’ vášho počítača môže byt’ nedostatočná na zobrazenie videí s vysokým rozlíšením. V takom prípade znížte
rozlíšenie obrazovky LCD.
Na zmenu rozlíšenia obrazovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Rozlíšenie obrazovky.
2
V rozbaľovacej ponuke nájdite Rozlíšenie.
3
Posúvačom zvýšte alebo znížte rozlíšenie obrazovky.
✍
Celková veľkost’ voľnej pamäte grafickej karty a videopamäte sa dá skontrolovat’. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu,
zvoľte Rozlíšenie obrazovky a kliknite na Rozšírené nastavenie a záložku Adaptér. Zobrazená hodnota sa môže líšit’ od skutočnej
pamäte vo vašom počítači.
Odstraňovanie porúch >
Displej
n 180 N
Čo mám robit’, ak je moja obrazovka tmavá?
❑ Stlačením klávesov Fn+F6 zvýšite jas obrazovky vášho počítača.
❑ Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia spôsobí, že obrazovka stmavne. Skontrolujte, či je snímač odokrytý.
Čo mám robit’, ak externý displej zostane zhasnutý?
Zmeňte výstup displeja stlačením klávesov Fn+F7. Ďalšie informácie nájdete v časti Kombinácie a funkcie s klávesom Fn
(strana 34).
Ako spustím Windows Aero?
Na spustenie Windows Aero postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte Prispôsobit’.
2
Zvoľte želanú tému z ponuky Motívy rozhrania Aero.
Informácie o funkciách Windows Aero, napríklad Windows Flip 3D, nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre
systém Windows.
Odstraňovanie porúch >
Tlač
n 181 N
Tlač
Čo mám robit’, ak nemôžem vytlačit’ dokument?
❑ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či kábel tlačiarne je správne zapojený do zásuviek na tlačiarni a počítači.
❑ Skontrolujte, či je vaša tlačiareň kompatibilná s operačným systémom Windows nainštalovaným na vašom počítači.
❑ Pred tým, ako použijete vašu tlačiareň, môže byt’ potrebné nainštalovat’ softvér s ovládačom tlačiarne. Ďalšie informácie
nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou tlačiarňou.
❑ Ak vaša tlačiareň prestane fungovat’ po tom, čo sa počítač vráti z režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu
dlhodobého spánku), počítač reštartujte.
❑ Ak vaša tlačiareň podporuje funkcie obojsmernej komunikácie, vypnutie týchto funkcií na vašom počítači môže
sprevádzkovat’ tlačenie. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Zariadenia a tlačiarne.
2
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a zvoľte Vlastnosti.
3
Kliknite na záložku Porty.
4
Kliknutím odškrtnite zaškrtávacie pole Povolit’ obojsmernú podporu.
5
Kliknite na OK.
Toto vypne funkcie obojsmernej komunikácie tlačiarne ako napr. prenos dát, monitorovanie stavu a vzdialený ovládací
panel.
Ak je vaša tlačiareň pripojené k voliteľnej dokovacej stanici*, skontrolujte, či je dokovacia stanica pripojená na siet’ový
napájací zdroj.
* K dispozícii len pre modely vybavené zásuvkou pre dokovaciu stanicu. Pozrite technické údaje, či je váš model vybavený zásuvkou
pre dokovaciu stanicu.
Odstraňovanie porúch >
Mikrofón
n 182 N
Mikrofón
Čo mám robit’, ak môj mikrofón nefunguje?
❑ Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je mikrofón zapnutý a správne zapojený do zásuvky na mikrofón na vašom
počítači.
❑ Vaše vstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Na nakonfigurovanie vstupného zvukového
zariadenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
3
Kliknite na Hardvér a zvuk.
4
Kliknite na Spravovat’ zvukové zariadenia pod Zvuk.
5
Na záložke Nahrávanie zvoľte požadované vstupné zvukové zariadenie a kliknite na Predvolit’.
Ako môžem zabránit’ spätnej väzbe cez mikrofón?
K spätnej väzbe cez mikrofón dochádza vtedy, keď mikrofón zachytáva zvuk z výstupného zvukového zariadenia ako napr.
reproduktoru.
Ako zabránit’ tomuto problému:
❑ Mikrofón držte ďalej od výstupného zvukového zariadenia.
❑ Hlasitost’ reproduktorov a mikrofónov nastavte na nižšiu úroveň.
Odstraňovanie porúch >
Reproduktory
n 183 N
Reproduktory
Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk zo vstavaných reproduktorov?
❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu.
❑ Zvuk môže byt’ vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte tlačidlá alebo tlačidlo ešte raz.
❑ Hlasitost’ môže byt’ nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Podržaním stlačených Fn+F4 nastavte
hlasitost’ na dostatočnú úroveň, aby bolo počut’ zvuk.
❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh.
❑ Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Informácie, ako prepnút’ výstupné zvukové
zariadenie, nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 188).
Odstraňovanie porúch >
Reproduktory
n 184 N
Čo mám robit’, ak moje externé reproduktory nefungujú?
❑ Prečítajte si odporúčania v časti Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk zo vstavaných reproduktorov? (strana 183).
❑ Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená.
Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu.
❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitost’ je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo
počut’ zvuk.
❑ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.
❑ Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, tlačidlo nastavte do polohy, v ktorej je stíšenie vypnuté.
❑ Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na napájací zdroj. Ďalšie informácie
nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi.
❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh.
❑ Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byt’ nesprávne nakonfigurované. Informácie, ako prepnút’ výstupné zvukové
zariadenie, nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 188).
Odstraňovanie porúch >
Dotykový panel
n 185 N
Dotykový panel
Čo mám robit’, ak dotykový panel nefunguje?
❑ Je možné, že ste dotykový panel deaktivovali pred pripojením myši k vášmu počítaču. Pozrite Používanie dotykového
panelu (strana 37).
❑ Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš.
❑ Ak sa ukazovateľ prestane hýbat’ počas vykonávania softvérovej aplikácie, stlačte klávesy Alt+F4 na zatvorenie okna
aplikácie.
❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves Windows a potom niekoľkokrát stlačte kláves ,, zvoľte
Reštartovat’ pomocou klávesu M alebo m a stlačte kláves Enter na reštartovanie počítača.
❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, zvoľte šípku vedľa tlačidla Vypnút’ pomocou klávesov
m a ,, stlačte kláves Enter, zvoľte Reštartovat’ klávesmi M alebo m a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač.
❑ Ak tento postup nebude fungovat’, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.
!
Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.
Odstraňovanie porúch >
Klávesnica
n 186 N
Klávesnica
Čo mám robit’, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna?
Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému
Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasit’.
Na zmenu konfigurácie klávesnice postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Hodiny, jazyk a oblast’ a potom Zmenit’ klávesnicu alebo iné metódy vstupu v Miestne a jazykové
nastavenie.
3
Kliknite na Zmenit’ klávesnice na záložke Klávesnice a jazyky.
4
Nastavenia zmeňte podľa potreby.
Čo mám robit’, ak nemôžem na klávesnici zadat’ určité znaky?
Ak nemôžete zadat’ U, I, O, P, J, K, L, M atď., je možné, že je aktívny kláves Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnuté kontrolné
svetlo Num lock. Ak kontrolné svetlo Num lock svieti, pred zadaním týchto znakov stlačte kláves Num Lk.
Odstraňovanie porúch >
Diskety
n 187 N
Diskety
Prečo na paneli úloh nie je zobrazená ikona Bezpečne odstránit’ hardvér a vysunút’
médiá, keď je jednotka pripojená?
Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do zásuvky USB.
Ak bolo potrebné pripojenie opravit’, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí,
postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Zatvorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú.
2
Počkajte, kým kontrolné svetlo na disketovej jednotke nezhasne.
3
Stlačte tlačidlo na vysunutie diskety, disketu vyberte a disketovú mechaniku USB odpojte od vášho počítača.
4
Disketovú mechaniku opät’ pripojte zasunutím konektoru USB do zásuvky USB.
5
Počítač reštartujte kliknutím na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’.
Čo mám robit’, ak nemôžem zapisovat’ dáta na disketu?
❑ Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky.
❑ Ak je disketa správne vložená a stále nie ste schopný na ňu zapisovat’ dáta, disketa môže byt’ plná alebo chránená proti
zápisu. Môžete buď použit’ disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnút’ funkciu ochrany proti zápisu.
Odstraňovanie porúch >
Audio/Video
n 188 N
Audio/Video
Čo mám robit’, ak nemôžem používat’ môj digitálny video kamkordér?
Ak sa zobrazí hlásenie, že zariadenie i.LINK nie je pripojené alebo je vypnuté, kábel i.LINK nemusí byt’ správne zapojený do
zásuvky na vašom počítači alebo kamery. Kábel odpojte a opät’ ho pripojte. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie
zariadenia i.LINK (strana 107).
Ako môžem vypnút’ zvuk pri štarte Windows?
Na vypnutie zvuku pri štarte Windows postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
2
Kliknite na Hardvér a zvuk.
3
Kliknite na Spravovat’ zvukové zariadenia pod Zvuk.
4
Na záložke Zvuky kliknutím odškrtnite zaškrtávacie pole Prehrat’ zvuk pri spustení systému Windows.
5
Kliknite na OK.
Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie?
Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad zásuvke USB, výstupnej zásuvke HDMI, optickej
výstupnej zásuvke alebo zásuvke na slúchadlá, musíte prepnút’ výstupné zvukové zariadenie.
1
Zatvorte všetky otvorené programy.
2
Kliknite na Štart a Ovládací panel.
3
Kliknite na Hardvér a zvuk.
4
Kliknite na Spravovat’ zvukové zariadenia pod Zvuk.
5
Na záložke Prehrávanie zvoľte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na Predvolit’.
Odstraňovanie porúch >
Audio/Video
n 189 N
Čo mám robit’, ak nepočujem zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného
k zásuvke HDMI, optickej výstupnej zásuvke alebo zásuvke na slúchadlá?
❑ Ak chcete počut’ zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad výstupnej zásuvke HDMI, optickej výstupnej
zásuvke alebo zásuvke na slúchadlá, musíte prepnút’ výstupné zvukové zariadenie. Podrobný postup nájdete v časti
Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 188).
❑ Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiaden zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1
Vykonajte kroky 1 až 4 v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 188).
2
Na záložke Prehrávanie zvoľte ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na Vlastnosti.
3
Kliknite na záložku Spresnenie.
4
Zvoľte vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16-bitov), ktorú zariadenie podporuje.
5
Kliknite na OK.
Prečo pri prehrávaní videí s vysokým rozlíšením, napríklad videí zaznamenaných
pomocou digitálneho kamkordéru AVCHD dochádza k výpadkom zvuku a/alebo
snímok?
Prehrávanie videí s vysokým rozlíšením požaduje od hardvérových prostriedkov systému, napríklad CPU, GPU alebo
operačnej pamäte, značný výkon. Počas prehrávania videa niektoré operácie a/alebo funkcie nemusia byt’ k dispozícii.
V závislosti od technických parametrov vášho hardvéru môže dochádzat’ k výpadkom zvuku, snímok alebo zlyhaniu
prehrávania.
Odstraňovanie porúch >
„Memory Stick“
n 190 N
„Memory Stick“
Čo mám robit’, ak v iných zariadeniach nemôžem použit’ médium „Memory Stick“, ktoré
bolo naformátované na počítači VAIO?
Je možné, že médium „Memory Stick“ treba opät’ naformátovat’.
Formátovanie média „Memory Stick“ vymaže všetky dáta včítane hudby, ktoré naň predtým boli uložené. Pred opätovným
naformátovaním „Memory Stick“ vykonajte zálohu dôležitých dát a skontrolujte, či médium „Memory Stick“ neobsahuje
súbory, ktoré si chcete ponechat’.
1
Dáta na médiu „Memory Stick“ skopírujte do vstavaného úložného zariadenia, aby ste si uložili vaše dáta alebo snímky.
2
„Memory Stick“ naformátujte vykonaním krokov v časti Formátovanie „Memory Stick“ (strana 52).
Môžem kopírovat’ snímky z digitálneho fotoaparátu použitím „Memory Stick“?
Áno, môžete si aj pozerat’ videoklipy, ktoré ste nahrali pomocou digitálneho fotoaparátu kompatibilného s médiami
„Memory Stick“.
Prečo nemôžem zapisovat’ dáta na médium „Memory Stick“?
Niektoré verzie médií „Memory Stick“ sú vybavené ochranou proti zápisu na ochranu dát proti náhodnému vymazaniu alebo
prepísaniu. Skontrolujte, či spínač ochrany proti zápisu je vypnutý.
Odstraňovanie porúch >
Periférne zariadenia
n 191 N
Periférne zariadenia
Čo mám robit’, ak nemôžem pripojit’ zariadenie USB?
❑ Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté a používa vlastný zdroj napájania (ak sa to naň vzt’ahuje). Napríklad, ak
používate digitálny fotoaparát, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak používate tlačiareň, skontrolujte, či je napájací kábel
správne zapojený do napájacej zásuvky.
❑ Skúste použit’ inú zásuvku USB na vašom počítači. Softvér ovládača sa mohol nainštalovat’ na špecifickú zásuvku, ktorú
ste použili pri prvom pripojení zariadenia.
❑ Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením USB. Môže byt’ potrebné pred pripojením
zariadenia nainštalovat’ softvér.
❑ K zásuvke skúste pripojit’ jednoduché zariadenie s nízkou spotrebou ako napr. myš, aby ste vyskúšali, či vôbec funguje.
❑ Rozbočovače USB môžu spôsobit’, že zariadenie nebude fungovat’, z dôvodu nespôsobilosti distribuovat’ napájanie.
Odporúčame zariadenie priamo pripojit’ k vášmu počítaču bez rozbočovača.
Odstraňovanie porúch >
Dokovacia stanica
n 192 N
Dokovacia stanica
Čo mám robit’, ak sa pri odpojení počítača od dokovacej stanice zobrazí chybové hlásenie?
❑ Keď sa používa akékoľvek zariadenie vložené do dokovacej stanice alebo pripojené k dokovacej stanici, počítač sa nedá
od dokovacej stanice odpojit’. Uložte neuložené dáta, ukončite aplikácie, ktoré používajú také zariadenia, a skúste znovu.
Ak vyššie uvedené nefunguje, počítač vypnite a odpojte ho od dokovacej stanice.
❑ Keď sa batéria blíži vybitiu, počítač nemôžete odpojit’ od dokovacej stanice. Batériu nabite alebo počítač vypnite
a skúste znova.
❑ Pred odpojením počítača od dokovacej stanice sa v každom prípade vrát’te k pôvodnému používateľovi, ktorý bol
prihlásený. Odpojenie od dokovacej stanice pod iným používateľom môže spôsobit’ poruchy funkcie.
Pokyny, ako prepínat’ používateľov, nájdete v časti Pomoc a technická podpora pre systém Windows.
Obchodné značky >
n 193 N
Obchodné značky
SONY, logo SONY, VAIO a logo VAIO sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je obchodnou značkou spoločnosti Sony Corporation.
a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO Duo“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“, a logo „Memory Stick“ sú obchodnými značkami alebo
registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation.
Walkman je registrovanou obchodnou značkou Sony Corporation.
Názov i.LINK označuje IEEE 1394. i.LINK a logo i.LINK „ “ sú obchodnými známkami spoločnosti Sony Corporation.
Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami
Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero a logo Windows sú ochrannými známkami skupiny
spoločností Microsoft.
Blu-ray Disc™ a logo Blu-ray Disc sú obchodnými značkami spoločnosti Blu-ray Disc Association.
Slovné označenie Bluetooth a logá sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek
používanie týchto značiek spoločnost’ou Sony Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné
názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Roxio Easy Media Creator je obchodnou značkou Sonic Solutions.
WinDVD for VAIO a WinDVD BD sú obchodnými známkami spoločnosti InterVideo, Inc.
ArcSoft a logo ArcSoft logo sú registrovanými obchodnými značkami ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je
obchodnou značkou ArcSoft, Inc.
AMD, logo AMD Arrow, ATI a kombinácie uvedených, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization
a AMD-V sú obchodnými značkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.
Obchodné značky >
n 194 N
Logo SD je obchodná značka.
Logo SDHC je obchodná značka.
Logo SDXC je obchodná značka.
Slovné označenie ExpressCard a logá sú vlastníctvom PCMCIA. Akékoľvek použitie týchto značiek spoločnost’ou
Sony Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými
značkami HDMI Licensing LLC.
CompactFlash® je obchodnou značkou SanDisk Corporation.
, „XMB“ a „xross media bar“ sú obchodnými značkami spoločností Sony Corporation a Sony Computer Entertainment Inc.
„PlaceEngine“ je registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Koozyt, Inc.
„PlaceEngine“ bola vyvinutá spoločnost’ou Sony Computer Science Laboratories, Inc. a je licencovaná spoločnosti Koozyt, Inc.
„TransferJet“ a logo „TransferJet“ sú obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation.
„AVCHD“ je obchodnou značkou spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
Všetky ostatné názvy systémov, výrobkov a služieb sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov. V príručke sa
neuvádzajú označenia ™ a ®.
Funkcie a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov.
Nie všetok vyššieuvedený softvér musel byt’ dodaný s vaším modelom.
Oznámenie >
n 195 N
Oznámenie
© 2010 Sony Corporation. Všetky práva vyhradené.
Táto príručka a v nej popísané programové vybavenie sa nesmie, či už v celku alebo po častiach, kopírovat’, prekladat’ ani
prevádzat’ do akejkoľvek strojom čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Sony Corporation neposkytuje žiadne záruky a výslovne odmieta akékoľvek odvodené záruky, predajnost’, či vhodnost’
na akýkoľvek konkrétny účel vo vzt’ahu k tejto príručke, programovému vybaveniu a informáciám v nej obsiahnutých.
V žiadnom prípade Sony Corporation nezodpovedá za akékoľvek súvisiace, následné alebo osobitné škody, či už založené
na porušení, zmluve alebo inom, vyvstávajúce z alebo v súvislosti s touto príručkou, programovým vybavením alebo inými
tu obsiahnutými informáciami alebo ich použitím.
V príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.
Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonat’ akékoľvek zmeny tejto príručky alebo informácií v nej
obsiahnutých bez upozornenia. Programové vybavenie tu obsiahnuté podlieha ustanoveniam samostatnej licenčnej
zmluvy koncového používateľa.
Sony Corporation nezodpovedá a neposkytne žiadnu náhradu za akékoľvek stratené nahrávky vyhotovené pomocou
počítača, externé záznamové médiá, záznamové zariadenia alebo akékoľvek súvisiace straty včítane prípadov, kedy sa
nahrávka nerealizuje z rôznych dôvodov včítane zlyhania vášho počítača alebo keď sa obsah nahrávky stratí alebo poškodí
dôsledkom zlyhania počítača alebo opravy vykonanej na počítači. Za žiadnych okolností Sony Corporation neobnoví ani
nezreplikuje nahraný obsah vo vašom počítači, na externých záznamových médiách alebo v záznamových zariadeniach.
n
© 2010 Sony Corporation
Download PDF

advertising