Sony | MZ-R410 | Sony MZ-R410 Návod na použitie

filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\01COV-MZR410EE1\00SK01COVCED.fm]
masterpage:Right
00SK01COV-CED.fm Page 1 Thursday, November 7, 2002 11:29 AM
3-247-014-41(2)
Portable
MiniDisc Recorder
Návod k obsluhe
“WALKMAN” je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation
označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami.
je obchodná známka spoločnosti Sony Corporation.
MZ-R410/R410DPC
©2002 Sony Corporation
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ-----]
[3-247-014-41(2)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 2 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Informácie
UPOZORNENIE
Aby sa zabránilo vzniku požiaru
alebo úrazu, nevystavujte
zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
Prístroj neinštalujte do uzavretého
priestoru, ako je napríklad knižnica
alebo vstavaná skrinka.
Aby sa zabránilo vzniku požiaru,
nezakrývajte vetracie otvory
zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami a podobne. Na zariadenie
neumiestňujte zapálené sviečky.
Aby sa zabránilo vzniku požiaru alebo
úrazu, na zariadenie neumiestňujte
predmety naplnené tekutinami, ako sú
napríklad vázy.
PREDAJCA NIE JE V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDNÝ ZA
ŽIADNE PRIAME, NÁHODNÉ
ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
ĽUBOVOĽNEJ POVAHY,
ALEBO ZA STRATY ALEBO
VÝDAJE SPÔSOBENÉ
CHYBNÝM PRODUKTOM
ALEBO POUŽITÍM
ĽUBOVOĽNÉHO PRODUKTU.
Platnosť označenia CE je
obmedzené iba na tie krajiny,
ktoré to vyžadujú na základe
zákona. To sa týka hlavne
krajín EEA (európska
ekonomická oblasť).
Niektoré krajiny môžu regulovať zber
batérií použitých na napájanie tohto
produktu.
Skontrolujte to u miestnych úradov.
Upozornenie
Použitie optických prístrojov s týmto
produktom zvýši riziko úrazu očí.
UPOZORNENIE — PRI
OTVORENÍ UNIKÁ
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE
VYHNITE SA VYSTAVENIU
LÚČU
2
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
3
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SKMZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Obsah
Kontrola dodávaného príslušenstva ...................................................8
Pohľad na ovládacie prvky ............................................. 9
Začíname! ...................................................................... 11
Okamžité nahrávanie disku MD
(Synchronizované nahrávanie) ..................................... 13
Okamžité prehrávanie disku MD ................................. 18
Rôzne spôsoby nahrávania .......................................... 20
Poznámka k digitálnemu a analógovému nahrávaniu
(Digitálny vstup a analógový vstup) .................................................20
Analógové nahrávanie .......................................................................21
Predĺžený čas nahrávania (MDLP) ..................................................22
Ak nechcete pridávať značku “LP:” automaticky na začiatok
každej skladby ...............................................................23
Nahrávanie skladieb použitím skupinovej funkcie
(Nahrávanie v skupinovom režime) .................................................24
Aktivácia skupinového režimu
(Nahrávanie v skupinovom režime) ............................25
Nahrávanie skladby do novej skupiny .......................................25
Nahrávanie skladby do existujúcej skupiny ..............................25
Nahrávanie bez prepísania existujúceho materiálu ........................26
Automatické pridávanie značiek skladieb
(Automatické časové značky) ...........................................................27
Manuálne nastavenie nahrávacej úrovne
(Manuálne nahrávanie) .....................................................................28
Kontrola zostávajúceho času nahrávania ........................................29
4
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SKMZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Rôzne spôsoby prehrávania ........................................ 30
Použitie skupinovej funkcie (Skupinový režim) ............................ 30
Počúvanie skladieb v konkrétnej skupine
(Prehrávanie v skupinovom režime) .......................... 30
Výber a prehrávanie skupín
(Režim preskakovania skupín) ................................... 30
Zmena režimov prehrávania ............................................................ 31
Tvorba programu (Programové prehrávanie) ......................... 32
Nastavenie výšok alebo basov (Predvoľby digitálneho zvuku) .... 33
Výber kvality zvuku .................................................................... 33
Nastavenie kvality zvuku ............................................................ 33
Kontrola zostávajúceho času alebo prehrávanej pozície .............. 34
Úprava nahrávaných skladieb ..................................... 36
Označovanie nahrávok a ich zmena ................................................ 36
Označovanie nahrávok ............................................................... 37
Zmena označenia nahrávok ....................................................... 38
Registrovanie skladieb alebo skupín do novej skupiny
(Nastavenie skupiny) ......................................................................... 39
Odstránenie nastavenia skupiny ...................................................... 40
Presúvanie nahraných skladieb ........................................................ 41
Presun skladby do inej skupiny ........................................................ 42
Zmena poradia skupín na disku (Presúvanie skupín) ................... 42
Pridanie značky skladby .................................................................... 43
Vymazanie značky skladby ............................................................... 43
Vymazávanie skladieb ....................................................................... 44
Vymazanie skladby ..................................................................... 44
Vymazanie celého disku ............................................................. 45
Vymazanie skupiny ..................................................................... 45
Iné operácie ...................................................................46
Ochrana vášho sluchu (AVLS) ........................................................ 46
Vypnutie zvuku pípania .................................................................... 46
Zablokovanie ovládacích prvkov (HOLD) .................................... 47
5
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SKMZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Zdroje napájania ........................................................... 48
Výdrž batérie .......................................................................................48
Ďalšie informácie .......................................................... 49
Preventívne opatrenia ........................................................................49
Systémové obmedzenia ......................................................................51
Riešenie problémov ...........................................................................53
Hlásenia ...............................................................................................56
Zoznam ponúk ....................................................................................59
Špecifikácie ..........................................................................................64
Vysvetlivky ..........................................................................................65
Register ................................................................................................67
6
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SKMZR410EE1\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
7
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Sieťový adaptér (1)
• Slúchadlá na hlavu alebo
do uší (1)
• Optický kábel (1)
• Digitálna súprava PCLink (dodáva sa iba s modelom MZ-R410DPC) (1)
• Redukcia pre sieťový adaptér (dodáva sa s modelom MZ-R410DPC) (1)
8
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Pohľad na ovládacie prvky
Rekordér
1
2
7
8
9
3
q;
qa
4
qs
5
qd
6
qf
A Tlačidlo OPEN
H Tlačidlo END SEARCH
B Priestor pre batérie
I Okienko displeja
C 5-polohový ovládací kláves
J Tlačidlo VOL +, –
N *(prehrať)
X (pozastaviť)
x (zastaviť)
.>, >. (hľadať, AMS)
* Ovládací prvok N obsahuje
dotykový bod.
D Prepínač HOLD
K
L
M
E Zásuvka DC IN 3V
F Tlačidlo MENU/ENTER
G Tlačidlo GROUP/CANCEL
N
Tlačidlo VOL + obsahuje dotykový
bod.
Otvor pre remienok na ruku
Otvor použite na pripevnenie
vlastného remienka.
Zásuvka LINE IN (OPTICAL)
Zásuvka i (slúchadlá na hlavu
alebo do uší)
Tlačidlo REC/T MARK
9
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Okienko displeja rekordéra
A
B
C DE
F
G
H
L P 2 . 4 1 . 2 Digital SOUND PRESET
I
J
A Indikátor režimu MONO
B
C
D
E
F
G
(monofónny režim)
Indikátor režimu LP
Indikátor zvuku
Indikátor disku
Ukazuje, že disk sa otáča pri
nahrávaní, prehrávaní alebo
upravovaní disku MD.
Indikátor úrovne
Zobrazuje hlasitosť prehrávaného
alebo nahrávaného disku MD.
Indikátor REC REMAIN/
REMAIN (zostávajúci čas alebo
počet skladieb)
Svieti a zobrazuje zostávajúci čas
skladby, zostávajúci čas disku MD
alebo zostávajúci počet skladieb.
Indikátor SYNC (synchronizované
nahrávanie)
K
L
M
N
H Indikátor REC
I
J
K
L
M
N
Svieti počas nahrávania. Ak bliká,
rekordér je v pohotovostnom
režime nahrávania.
Indikátor batérie
Zobrazuje približný stav batérie.
Zobrazenie času
Indikátor názvu disku alebo
skladby
Svieti pri označovaní disku alebo
skladby.
Skupinový indikátor
Svieti pri zapnutom skupinovom
režime.
Znakový informačný displej
Zobrazuje názvy diskov a skladieb,
chybové hlásenia, čísla skladieb
a podobne.
Indikátor režimu prehrávania
Zobrazuje režim prehrávania disku
MD.
10
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Začíname!
1 Pripojenie zdroj napájania.
do sieťovej
zásuvky
Sieťový adaptér
Pripojte dodávaný sieťový
adaptér.
do zásuvky DC IN 3V
Používanie suchých batérií
E e
Vysunutím otvorte kryt
priestoru pre batérie.
Vložte alkalickú batériu typu
LR6 (veľkosť AA), pričom
najprv vložte jej záporný
koniec.
Zatvorte kryt.
pokračovanie
11
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 12 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
2 Vykonajte prepojenia a odblokujte
ovládacie prvky.
1 Do zásuvky i pripojte slúchadlá na hlavu
2 Posunutím ovládacieho prvku HOLD proti
alebo do uší.
smeru šípky vyznačenej na rekordéri
(HOLD.) odblokujte ovládacie prvky.
Pevne pripojte.
do zásuvky i
HOLD
Pre modely dodávané s redukciou pre sieťový adaptér
Ak sieťový adaptér nepasuje do sieťovej zásuvky, použite redukciu pre sieťový adaptér.
Výdrž batérie
Bližšie informácie získate v kapitole “Výdrž batérie” (strana 48).
(Jednotky: približne v hodinách)
Alkalické batérie Sony typu
LR6 (veľkosť AA)
Pri nahrávaní
Pri prehrávaní
SP stereo
LP2 stereo
LP4 stereo
8
37
13
46
19
51
12
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 13 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Okamžité nahrávanie disku MD
(Synchronizované nahrávanie)
Táto časť vysvetľuje základné postupy pri vytváraní digitálnych
nahrávok použitím optického kábla pripojeného k CD
prehrávaču, digitálnemu televízoru alebo inému digitálnemu
zariadeniu. (Ďalšie informácie získate v kapitole “Poznámka
k digitálnemu nahrávaniu” (strana 65).) Počas
synchronizovaného nahrávania rekordér spúšťa a zastavuje
nahrávanie v synchronizácii so zdrojom zvuku. Značky skladieb
sa pridávajú vždy, keď sa vyskytnú v zdroji zvuku. Pri nahrávaní
sa odporúča použiť sieťový adaptér.
Nahrávanie z analógového zdroja, ako je kazetová jednotka alebo rádio
t “Analógové nahrávanie” (strana 21).
Nahrávanie v skupinovom režime t “Nahrávanie skladieb použitím skupinovej
funkcie (Nahrávanie v skupinovom režime)” (strana 24).
1 Vložte disk MD.
(Na nahrávanie použite nahrávateľný disk MD)
1 Stlačením tlačidla OPEN otvorte kryt.
2 Vložte disk MD označenou stranou
smerom dopredu a zatlačením na kryt
smerom nadol ho zatvorte.
Skontrolujte, či je
plôška na ochranu
proti nahrávaniu
zatvorená.
pokračovanie
13
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
2 Vykonajte prepojenia. (Káble vložte pevne
a úplne do príslušných zásuviek)
CD prehrávač, MD
prehrávač, DVD
video prehrávač atď.
do sieťovej
zásuvky
do digitálneho (optického)
výstupu
Sieťový adaptér
Optický kábel
do zásuvky DC IN 3V
do zásuvky LINE IN (OPTICAL)
3 Nahrajte disk MD.
2 Opakovane stláčajte tlačidlo > alebo
.>,
>., x,
N, X
., až kým nebude na displeji blikať
indikátor “SYNC-R”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
END
SEARCH
3 Opakovane stláčajte tlačidlo > alebo
., až kým nebude na displeji blikať
indikátor “ON”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
MENU/
ENTER
4 Stlačte tlačidlo N pri súčasne stlačenom
REC
tlačidle REC.
1 Ak je rekordér zastavený, stlačte tlačidlo
MENU.
Na displeji sa zobrazia položky
ponuky.
5
Rekordér pozastaví nahrávanie
a prejde do pohotovostného režimu
nahrávania.
Začnite prehrávať zdroj, ktorý chcete
nahrávať.
Rekordér začne nahrávať
automaticky, keď začne prijímať
prehrávaný zvuk.
14
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo x.
Po zastavení stlačením tlačidla x sa rekordér automaticky vypne približne za 10 sekúnd
(pri použití batérií) alebo za 3 minúty (pri použití sieťového adaptéra).
Ak chcete zrušiť synchronizované nahrávanie
Opakovane stláčajte tlačidlo > alebo ., až kým nezačne na displeji blikať indikátor
“OFF” v kroku 3. Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Poznámka
Ak nahrávate na predtým nahratý disk, rekordér je výrobcom nastavený na
prepisovanie celého obsahu disku. Ak chcete, aby nahrávka pokračovala za
existujúcim obsahom, pred vykonaním kroku “Nahrávanie bez prepísania existujúceho
materiálu” (strana 26), 3 vykonajte postup v časti “Nahrajte disk MD.” (strana 14).
Činnosť
Stlačte
Nahrávanie od konca
aktuálneho obsahu1)
Ak je položka “R-Posi” (nastavenie pozície začiatku
nahrávania) nastavená na hodnotu “FrHere”, stlačte
tlačidlo END SEARCH, a potom stlačte tlačidlo
N pri súčasnom stlačení tlačidla REC.1)
Ak je položka “R-Posi” nastavená na hodnotu
“Fr End”, stlačte tlačidlo N pri súčasne stlačenom
tlačidle REC.
Pomocou tlačidiel N, . alebo > nájdite
Nahrávanie cez časť
predchádzajúcej nahrávky1) počiatočný bod nahrávky a stlačením tlačidla
x zastavte rekordér. Potom stlačte tlačidlo N pri
súčasne stlačenom tlačidle REC.
Pozastavenie
X2).
Opätovným stlačením tlačidla X obnovíte
nahrávanie.
Vybranie disku MD
Stlačte tlačidlo x a otvorte kryt.3) (Kryt sa neotvorí,
pokiaľ na displeji bliká indikátor “Edit”.)
1) Ak je položka “R-Posi” nastavená na hodnotu “Fr End”, nahrávanie sa vždy začne od konca
predtým nahraného materiálu bez stlačenia tlačidla END SEARCH (strana 26).
2) V bode, v ktorom opätovným stlačením tlačidla X obnovíte nahrávanie z režimu pozastavenia,
sa pridá značka skladby. Tým pádom sa zvyšok skladby bude počítať za novú skladbu.
3) Ak kryt otvoríte pri nastavení položky “R-Posi” na hodnotu “FrHere”, nasledujúce nahrávanie
začne od začiatku disku. Bod začiatku nahrávania skontrolujte na displeji.
Ak sa nahrávanie nespustí
• Skontrolujte, či rekordér nie je
zablokovaný (strany 12, 47).
• Skontrolujte, či disk MD nie je chránený
proti nahrávaniu (strana 66).
• Na disky MD s pôvodným záznamom sa
nedá nahrávať.
15
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Popis digitálneho signálového
procesora (DSP) typu TYPE-R pre
kódovanie ATRAC
“TYPE-R” je vysokoúrovňová špecifikácia
spoločnosti Sony používaná pre digitálne
signálové procesory (DSP), ktorá sú
základom pre zvuk disku MiniDisc. Táto
technológia poskytuje MiniDisc rekordéru
dvojnásobnú kapacitu spracovania signálov
v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi
volkmenov MiniDisc, čím umožňuje
produkovať kvalitu zvuku blízku jednotkám
MiniDisc. Táto jednotka podporuje funkciu
“TYPE-R” iba počas nahrávania alebo
prehrávania v normálnom stereofónnom
(alebo monofónnom) režime. V režime
MDLP túto funkciu nepodporuje.
Poznámky
• Funkcia pozastavenia sa počas
synchronizovaného nahrávania nedá
zapnúť alebo vypnúť ručne. Nahrávanie
zastavíte stlačením tlačidla x.
• Nemeňte nastavenie položky “SYNC-R”
počas nahrávania. Nahrávanie by sa
nemuselo vykonať správne.
• Aj keď zdroj zvuku neposkytuje žiadny
nahraný zvuk, môžu sa vyskytnúť prípady,
kedy sa nahrávanie počas
synchronizovaného nahrávania
nepozastaví automaticky, a to z dôvodu
vysokej hladiny šumu produkovaného
zdrojom zvuku.
• Ak sa počas synchronizovaného
nahrávania zo zdroja iného ako disk CD
alebo MD vyskytne po dobu približne
2 sekundy časť neobsahujúca žiadny zvuk,
v bode, kde takáto časť končí, sa
automaticky pridá značka novej skladby.
• Synchronizované nahrávanie nie je možné
používať, ak prípojný kábel nie je optický.
• Počas nahrávania nie je možné meniť režim
nahrávania.
• Počas nahrávania údajov nahrávky
(počiatočný a koncový bod nahrávky atď.)
bliká indikátor “Saving” alebo “Edit”.
Počas blikania indikátora na displeji
rekordérom nepohybujte ani neodpájajte
napájací zdroj.
• Kryt sa neotvorí, dokiaľ indikátor “Edit”
nezmizne z displeja.
• Ak je v priebehu nahrávania alebo strihu
prerušené napájanie (t.j. batéria sa vyberie
alebo je vybitá alebo sa odpojí sieťový
adaptér), alebo ak je na displeji zobrazený
indikátor “Edit”, potom nebude možné
otvoriť kryt, až kým sa neobnoví
napájanie.
• Digitálne nahrávanie je možné vykonávať
iba z optického výstupu.
• Pri nahrávaní z prenosného CD
prehrávača nastavte CD prehrávač do
režimu pozastavenia, a potom vykonajte
postup pre nahrávanie na rekordéri.
• Pri nahrávaní z prenosného CD
prehrávača si treba uvedomiť nasledovné:
—Niektoré prenosné CD prehrávače
neposkytujú digitálny výstup, ak je
odpojený sieťový adaptér. V takomto
prípade pripojte sieťový adaptér
k prenosnému CD prehrávaču a po
pripojení do sieťovej zásuvky ho použite
ako zdroj napájania.
—Na niektorých prenosných CD
prehrávačoch nie je možné použiť
optický výstup, ak sa používa funkcia na
ochranu proti otrasom (napr. ESP*
alebo G-PROTECTION). V takomto
prípade funkciu na ochranu proti
otrasom vypnite.
∗ Electronic Shock Protection (Ochrana
pred úrazom el. prúdom)
16
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
z
• Ak počas synchronizovaného nahrávania
neposkytuje prehrávač zvuk (strana 65) po
dobu viac ako 3 sekundy, rekordér sa
automaticky prepne do pohotovostného
režimu. Ak sa zvuk začne z prehrávača
znova prehrávať, rekordér obnoví
synchronizované nahrávanie. Ak je
rekordér v pohotovostnom režime dlhšie
ako 5 minút, automaticky sa zastaví.
• Pri vykonávaní nahrávky v režime MDLP
podľa krokov 1 až 3 v časti “Predĺžený čas
nahrávania (MDLP)” (strana 22) vyberte
režim nahrávania, a potom spustite proces
synchronizovaného nahrávania.
• Konektor LINE IN (OPTICAL) slúži ako
digitálny aj analógový vstup. Rekordér
automaticky rozpozná typ linkového kábla
a prepne na digitálny alebo analógový
vstup.
• Nahrávacia úroveň sa nastavuje
automaticky. Ak chcete nastaviť
nahrávaciu úroveň ručne, pozrite si časť
“Manuálne nastavenie nahrávacej úrovne
(Manuálne nahrávanie)” (strana 28).
• Zvuk môžete počas nahrávania
monitorovať. Pripojte slúchadlá do
zásuvky i a stlačením tlačidla VOL +, –
nastavte hlasitosť. Toto neovplyvní
nahrávaciu úroveň.
17
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Okamžité prehrávanie disku MD
1 Vložte disk MD.
1 Stlačením tlačidla OPEN otvorte kryt.
2 Vložte disk MD označenou stranou
smerom dopredu a zatlačením na kryt
smerom nadol ho zatvorte.
2 Spustite prehrávanie disku MD.
VOL +, –
Ak chcete zastaviť prehrávanie,
stlačte tlačidlo x.
V slúchadlách budete počuť dlhé pípnutie.
Po stlačení tlačidla x sa rekordér
automaticky vypne približne za 10 sekúnd
(pri použití suchých batérií) alebo za
3 minúty (pri použití sieťového adaptéra).
Prehrávanie sa začne z pozície, v ktorej ste
prehrávanie naposledy zastavili. Ak chcete
spustiť prehrávanie od začiatku prvej
skladby, stlačte a podržte tlačidlo N na
2 sekundy alebo dlhšie.
N, x, .,
>, X
1 Stlačte tlačidlo N.
V slúchadlách budete počuť krátke
pípnutie.
2 Stlačením tlačidla VOL +, – nastavte
hlasitosť.
Nastavená hlasitosť sa zobrazí na
displeji.
18
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 19 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Činnosť
Úkon na rekordéri
Hľadanie začiatku aktuálnej alebo
predchádzajúcej skladby1)
Stlačte tlačidlo ..
Opakovane stláčajte tlačidlo . až do
začiatku požadovanej skladby.
Hľadanie začiatku nasledujúcej
skladby2)
Jedenkrát stlačte tlačidlo >.
Posun dozadu počas prehrávania
Stlačte a podržte tlačidlo ..
Posun dopredu počas prehrávania
Stlačte a podržte tlačidlo >.
Pozastavenie
Stlačte tlačidlo X.
Opätovným stlačením tlačidla X
obnovíte prehrávanie.
Vybranie disku MD
Stlačte tlačidlo x a otvorte kryt.3)
1) Ak stlačíte tlačidlo . dvakrát za sebou počas prehrávania prvej skladby na disku, rekordér
prejde na začiatok poslednej skladby na disku.
2) Ak stlačíte tlačidlo > počas prehrávania poslednej skladby na disku, rekordér prejde na
začiatok prvej skladby na disku.
3) Po otvorení krytu sa bod začiatku prehrávania nastaví na začiatok prvej skladby.
Ak sa prehrávanie nespustí
Skontrolujte, či rekordér nie je zablokovaný
(strany 12, 47).
Potlačenie preskakovania zvuku
(G-PROTECTION)
Funkcia G-PROTECTION bola vyvinutá
na poskytovanie vyššej úrovne odolnosti
proti otrasom, než majú existujúce
prehrávače.
Poznámka
Prehrávanie zvuku môže preskočiť, ak:
• rekordér podlieha silnejším trvalým
otrasom,
• sa prehráva znečistený alebo poškriabaný
disk MiniDisc.
z
• Režim prehrávania sa prepne automaticky
(stereofónny režim, stereofónny režim
LP2, stereofónny režim LP4 alebo
monofónny režim).
• Ak chcete prehrávať iba skladby v určitej
skupine, pozrite si časť “Použitie
skupinovej funkcie (Skupinový režim)”
(strana 30).
19
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 20 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Rôzne spôsoby nahrávania
Poznámka k digitálnemu a analógovému nahrávaniu
(Digitálny vstup a analógový vstup)
Vstupný konektor tohto rekordéra funguje ako digitálny aj analógový vstupný
konektor. Pripojte rekordér k CD prehrávaču alebo ku kazetovému rekordéru
pomocou digitálneho (optického) alebo analógového (linkového) vstupu. Ak chcete
nahrávať pomocou digitálneho (optického) vstupu, pozrite si časť “Okamžité
nahrávanie disku MD (Synchronizované nahrávanie)” (strana 13). Ak chcete
nahrávať pomocou analógového (linkového) vstupu, pozrite si časť “Analógové
nahrávanie” (strana 21).
Rozdiel medzi digitálnym (optickým) a analógovým (linkovým) vstupom
Rozdiel
Digitálny (optický) vstup
Analógový (linkový) vstup
Pripojiteľný Zariadenie s digitálnym (optickým) Zariadenie s analógovým
zdroj
výstupným konektorom (CD
(linkovým) výstupným
prehrávač, DVD prehrávač atď.)
konektorom (kazetový
prehrávač, rádio, nahrávacia
kazetová jednotka atď.)
Použiteľný Optický kábel (s optickým
Linkový kábel (s dvomi
kábel
konektorom alebo optickým
zvukovými konektormi alebo
minikonektorom) (strana 14)
so stereofónnym
minikonektorom) (strana 21)
Signál zo
Digitálny
Analógový
zdroja
Aj keď je pripojený digitálny
zdroj (ako napr. CD
prehrávač), signál odosielaný
do rekordéra je analógový.
Značky
Označené (kopírované) automaticky: Označené automaticky:
skladieb1)
• v rovnakom mieste ako na zdroji
• po viac ako 2 sekundách
(keď je zvukovým zdrojom disk CD prázdneho (strana 65) alebo
alebo MD).
nízkoúrovňového úseku.
• po viac ako 2 sekundách prázdneho • ak je rekordér pozastavený
(strana 65) alebo nízkoúrovňového
počas nahrávania.
úseku (pri použití zvukového zdroja
iného ako disk CD alebo MD).
• ak je rekordér pozastavený (ak sa
pri synchronizovanom nahrávaní
neprijíma žiadny zvuk po dobu
3 sekúnd).
Úroveň
Rovnaká ako u zdroja.
Nastavuje sa automaticky.
nahraného Dá sa nastaviť aj ručne (digitálne
Dá sa nastaviť aj ručne
zvuku
(“Manuálne nastavenie
ovládanie úrovne nahrávania)
(“Manuálne nastavenie nahrávacej nahrávacej úrovne (Manuálne
nahrávanie)”, strana 28).
úrovne (Manuálne nahrávanie)”,
strana 28).
1) Po dokončení nahrávania je možné zmazať všetky nepotrebné značky (“Vymazanie značky
skladby”, strana 43).
20
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
040OPE.fm Page 21 Thursday, November 7, 2002 11:28 AM
Poznámka
Značky skladieb sa môžu skopírovať nesprávne:
• ak nahrávate z niektorých CD prehrávačov alebo z prehrávačov rôznych typov diskov
pomocou digitálneho (optického) vstupu.
• ak je zdroj pri nahrávaní pomocou digitálneho (optického) vstupu v režime náhodného výberu
alebo programového prehrávania – v takomto prípade prehrávajte zdroj v normálnom režime
prehrávania.
• ak sa program vysielaný digitálne (napr. digitálna televízia) nahráva cez digitálny (optický)
vstup.
∗ Použite prípojné káble bez útlmového
Analógové nahrávanie
Zvuk sa bude prijímať z pripojeného
zariadenia vo forme analógového
signálu, ale na disk sa nahrá digitálne.
Na pripojenie k zdroju zvuku sa
vyžaduje voliteľný linkový kábel.
Pri pripájaní kábla skontrolujte, či sú
konektory pevne pripojené.
CD prehrávač,
kazetový rekordér atď.
do výstupu LINE OUT atď.
R
(červený)
L
(biely)
článku. Na pripojenie k prenosnému
CD prehrávaču so stereofónnym
minikonektorom použite prípojný kábel
so stereofónnymi minikonektormi na
oboch koncoch (nie je súčasťou
dodávky).
1
Stlačte tlačidlo N pri súčasne
stlačenom tlačidle REC.
Na displeji sa rozsvieti indikátor
REC a spustí sa nahrávanie.
2
Začnite prehrávať zdroj, ktorý
chcete nahrávať.
Popis ďalších úkonov pri nahrávaní
nájdete v časti “Okamžité
nahrávanie disku MD
(Synchronizované nahrávanie)”
(strana 13).
z
• Konektor LINE IN (OPTICAL) slúži ako
digitálny aj analógový vstup.
Rekordér automaticky rozpozná typ kábla
a prepne na digitálny alebo analógový
vstup.
• Ak stlačíte tlačidlo X pri súčasnom
stlačení tlačidla REC v kroku 1 uvedenom
vyššie, rekordér prejde do pohotovostného
režimu nahrávania. Ak chcete spustiť
nahrávanie, stlačte tlačidlo X.
Linkový kábel*
REC
N
Poznámka
Ak dočasne zastavíte nahrávanie stlačením
tlačidla X, pri obnovení nahrávania
opätovným stlačením tlačidla X sa do tohto
bodu pridá značka skladby. Nahrávanie
bude pokračovať od novej skladby.
do zásuvky LINE IN (OPTICAL)
21
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(2)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Predĺžený čas nahrávania
(MDLP)
Podľa požadovanej doby nahrávania
vyberte príslušný režim nahrávania.
Stereofónne nahrávanie môže byť
dvakrát (LP2) alebo štyrikrát (LP4)
dlhšie, ako je dĺžka normálneho
(stereofónneho) nahrávania. Tiež je
možné vykonávať monofónne
nahrávky s dvojnásobnou dĺžkou
v porovnaní s dĺžkou normálneho
nahrávania.
Disky MD nahrané v monofónnom
režime a v režime LP2 alebo LP4 sa
dajú prehrať iba na prehrávačoch
alebo rekordéroch diskov MD
vybavených týmito režimami
prehrávania.
>,.,
N
REC
MENU/
ENTER
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
> alebo . vyberte
požadovaný režim nahrávania,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Pri každom stlačení tlačidla . sa
indikátor A zmení.
Ak stlačíte tlačidlo ENTER, zobrazí sa
nápis B.
B
A
Režim
Displej
nahrávania1) A/B
SP stereo
SP/—
(žiadne)
LP2 stereo LP2/
Doba
nahrávania3)
Približne
80 min.
Približne
160 min.
LP4 stereo LP4/
Približne
320 min.
Monofónny MONO/ Približne
režim2)
MONO 160 min.
1) Ak chcete získať lepšiu kvalitu zvuku,
1
Ak je rekordér zastavený, stlačte
tlačidlo MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor
“R-MODE”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
nahrávajte v normálnom stereofónnom
režime (SP) alebo LP2 v stereofónnom
režime.
2) Ak nahrávate zo stereofónneho zdroja
v monofónnom režime, zvuky ľavého
a pravého kanála sa budú zmiešavať.
3) Ak používate 80-minútový nahrávateľný
disk MD.
4
Stlačte tlačidlo N pri súčasne
stlačenom tlačidle REC.
5
Spustite prehrávanie zvukového
zdroja.
22
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 23 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo x.
Keď budete nahrávať nabudúce,
rekordér použije predošlé nastavenia
režimu nahrávania.
Ak nechcete pridávať značku
“LP:” automaticky na začiatok
každej skladby
Pri nahrávaní v režime MDLP
rekordér automaticky pridáva pred
názov každej skladby značku “LP:”.
Značka “LP:” sa zobrazuje pri
prehrávaní alebo upravovaní týchto
skladieb na rekordéri alebo prehrávači,
ktorý nepodporuje režim MDLP (nie
však na rekordéri alebo prehrávači,
ktorý režim MDLP podporuje).
Ak zmeníte nastavenie rekordéra tak,
aby sa značka “LP:” nepridávala,
budete môcť zadávať dlhšie názvy
skladieb použitím celého textového
reťazca.
1
Ak je rekordér zastavený, stlačte
tlačidlo MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor
“OPTION”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “LPStmp”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “OFF”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak chcete značky “LP:” pridávať,
v tomto kroku vyberte možnosť
“ON”, a potom stlačte tlačidlo
ENTER.
z
• Audio komponenty, ktoré podporujú
stereofónny režim LP2 alebo LP4, sú
označené logami
alebo
.
• Vďaka novo vyvinutému procesoru DSP
TYPE-R pre kódovanie ATRAC
(adaptačné transformačné kódovanie
zvuku) môžete pri nahrávaní
v stereofónnom režime SP (alebo
v monofónnom režime) dosiahnuť vysokú
kvalitu zvuku a bohaté tóny (strana 16).
Poznámky
• Odporúčame vám, aby ste pre dlhé
nahrávky používali sieťový adaptér.
• Počas monofónneho nahrávania
stereofónneho zvukového zdroja
pripojeného prostredníctvom digitálneho
(optického) vstupu môžete nahrávaný
zvuk monitorovať stereofónne použitím
slúchadiel pripojených do zásuvky i.
• Ak nahrávate v režime LP4, vo veľmi
vzácnych prípadoch môžu určité zdroje
zvuku prechodne produkovať šum.
Príčinou je špeciálna technológia digitálnej
kompresie zvuku, ktorá umožňuje štyrikrát
dlhšiu dobu záznamu v porovnaní
s normálnym režimom. Ak sa vyskytne
šum, na dosiahnutie lepšej kvality zvuku
odporúčame nahrávať v normálnom
stereofónnom režime alebo v režime LP2.
23
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Nahrávanie skladieb
použitím skupinovej
funkcie (Nahrávanie
v skupinovom režime)
Čo je skupinová funkcia (Skupinový
režim)?
Je to funkcia, ktorá umožňuje rozdeliť
skladby na disku do rozličných skupín
na prehrávanie, nahrávanie a strih.
Ak je skupinový režim vypnutý:
Disk
Číslo skladby
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ak je skupinový režim zapnutý:
Disk
Skupina 1
Číslo
skladby
1 2 3
Skupina 2
Číslo
skladby
1 2
Skupina 3
Číslo
skladby
1 2 3 4
Je vhodná na spravovanie viacerých
albumov na diskoch CD nahraných
v režime MDLP (LP2 stereo/LP4
stereo) na jeden disk MD. Na jednom
disku môžete vytvoriť maximálne
99 skupín.
Ako sa nahrávajú informácie
o skupinách?
Pri nahrávaní v skupinovom režime sa
informácie o skupinách zapisujú na
disk do oblasti pre nahrávanie názvu
disku.
Tieto informácie tvoria textové
reťazce, ktoré sa zapisujú spôsobom
znázorneným v nasledujúcom príklade.
Oblasť nahrávania názvu disku
Príklad
1
2
3
1 Názov disku: “Favorites”
2 Názov skupiny pre skladby 1 až 5: “Rock”
3 Názov skupiny pre skladby 6 až 9: “Pops”
Z tohto dôvodu sa uvedený znakový
reťazec zobrazuje celý v názve disku,
ak vložíte disk MD nahraný
v skupinovom režime do systému,
ktorý tento režim nepodporuje, alebo
ak sa pokúsite upraviť obsah disku na
tomto rekordéri pri vypnutom
skupinovom režime.
Znakový reťazec je možné zmeniť
vykonaním postupu “Zmena
označenia nahrávok” (strana 38)
uvedeného v časti “Označovanie
nahrávok a ich zmena”. Treba si
uvedomiť, že ak tento znakový
reťazec omylom zmažete,
pravdepodobne nebudete môcť
skupinovú funkciu na tomto disku
MD použiť.
Poznámky
• Nastavenie skupinovej funkcie sa ukladá aj
v prípade, ak vysuniete disk MD alebo ak
vypnete rekordér.
• Rekordér v skupinovom režime pokladá
všetky skladby bez skupinových nastavení
za súčasť poslednej skupiny na disku.
Posledná skupina je indikovaná na displeji
rekordéra ako “GP --”. V rámci skupiny sa
skladby zobrazujú podľa ich poradia na
disku, nie podľa ich poradia v skupine.
END
GROUP
SEARCH
>, .,
N
REC
24
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 25 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Aktivácia skupinového režimu
(Nahrávanie v skupinovom
režime)
Ak chcete nahrávať skladby
v skupinovom režime, musíte pred
začatím nahrávania najprv zapnúť
skupinový režim.
1
Stlačte tlačidlo GROUP na
2 sekundy alebo viac.
Zobrazia sa indikátory “ ”
a “GP ON” a zapne sa skupinový
režim.
Vypnutie skupinového režimu
Znova stlačte tlačidlo GROUP na
2 sekundy alebo viac.
Nahrávanie skladby do novej
skupiny
• Zapnite skupinový režim.
1
Pri zastavenom rekordéri stlačte
tlačidlo END SEARCH.
2
Stlačte tlačidlo N pri súčasne
stlačenom tlačidle REC.
3
Spustite prehrávanie zdrojového
zvuku.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo x.
Materiál nahraný do stlačenia tlačidla
x sa zadá ako nová skupina.
Nahrávanie skladby do
existujúcej skupiny
• Zapnite skupinový režim.
• Vložte disk so skupinovými
nastaveniami.
1
Stlačte tlačidlo GROUP.
Na displeji začne blikať indikátor
“ ” a vy môžete priamo vybrať
skupinu (režim preskočenia
skupiny) (strana 30).
2
Do 5 sekúnd opakovane stláčajte
tlačidlo > alebo ., až kým
sa nezobrazí skupina, do ktorej
chcete skladby priradiť.
3
Stlačte tlačidlo N pri súčasne
stlačenom tlačidle REC.
4
Spustite prehrávanie zdrojového
zvuku.
Novo nahrávaná skladba sa pridá
za aktuálny obsah.
Poznámky
• Aj keď je položka “R-Posi” nastavená na
hodnotu “FrHere”, novo nahrávané
skladby sa vkladajú za existujúce skladby
v určenej skupine bez prepisovania
aktuálneho obsahu (strana 26).
• Ak sa do 5 sekúnd nevykoná žiadna
činnosť, režim preskakovania skupín sa
v kroku 2 automaticky vypne.
Ak chcete pokračovať v tomto postupe,
vykonajte krok 1 znova.
z
Ak chcete pridať prehrávanú skladbu do
skupiny, najprv zastavte prehrávanie
skladby, a potom vykonajte postup od
kroku 3.
25
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Nahrávanie bez prepísania
existujúceho materiálu
Ak nechcete prepísať aktuálny obsah
disku MD, použite nasledujúci postup.
Všetok nový materiál sa potom bude
nahrávať od konca aktuálneho obsahu.
Rekordér je od výroby nastavený na
prepisovanie existujúceho materiálu.
>, .
MENU/
ENTER
1
Ak je rekordér zastavený, stlačte
tlačidlo MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude
na displeji blikať indikátor
“OPTION”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude
na displeji blikať indikátor
“R-Posi”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude
na displeji blikať indikátor
“Fr End”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
z
• Ak chcete dočasne nahrávať bez
prepisovania aktuálneho obsahu, pred
spustením nahrávania stlačte tlačidlo END
SEARCH. Nahrávanie začne od poslednej
skladby, dokonca aj v prípade, ak je
položka “R-Posi” nastavená na hodnotu
“FrHere” (nastavenie výrobcu).
Zostávajúci čas nahrávania na disku sa
zobrazí na displeji po stlačení tlačidla
END SEARCH.
• Ak je zapnutý skupinový režim, rekordér
neprepíše existujúci materiál.
V skupinovom režime môžete nahrávať iba
skladby na vytvorenie novej skupiny
(strana 25), alebo skladby v rámci
existujúcej skupiny (strana 25).
Poznámky
• Nastavenie sa uchová aj po vypnutí
napájania.
• Ak začnete nahrávať počas režimu
pozastaveného prehrávania rekordéra,
nahrávka začne od pozície, v ktorej je
pozastavené prehrávanie, a to aj v prípade,
ak je položka “R-Posi” nastavená na
hodnotu “Fr End”.
Spustenie nahrávania od aktuálnej
pozície
V kroku 4 zvoľte možnosť “FrHere”.
26
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 27 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Automatické pridávanie
značiek skladieb
(Automatické časové
značky)
Túto funkciu použite na automatické
pridávanie značiek skladieb
v zadaných intervaloch pri nahrávaní
cez analógový vstupný konektor.
>, .
MENU/
ENTER
1
Ak prehrávač nahráva alebo je
v režime pozastaveného
nahrávania, stlačte tlačidlo MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude
na displeji blikať indikátor
“TimeMk”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým na
displeji nezačne blikať požadovaný
časový interval, a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Vyberte jeden z nasledovných
časových intervalov:
Displej
Čas
OFF
–
5 min
Približne 5 min.
10 min
Približne 10 min.
15 min
Približne 15 min.
Zrušenie automatického vytvárania
časových značiek
Vyberte položku “OFF”, a potom
v kroku ENTER stlačte tlačidlo 3,
alebo zastavte nahrávanie.
Použitie vytvárania automatických
časových značiek počas
nahrávania
Ak uplynutý čas nahrávania prekročí
časový interval pre automatickú
časovú značku:
Rekordér pridá značku skladby
v bode, pre ktorý ste nastavili časový
interval, a od tohto bodu rekordér
pridá značku skladby vždy, keď uplynie
časový interval.
Príklad: Časový interval pre
automatické časové značky bol
nastavený na 5 minút pri dokončení
8 minút nahrávania.
Značka skladby bude pridaná v bode
po uplynutí 8 minúty (od začatia
nahrávania), a potom po každej
5 minúte.
Keď časový interval nastavený pre
automatickú časovú značku prekročí
predpokladaný nahrávací čas:
Rekordér pridá značku skladby po
uplynutí intervalu pre automatickú
časovú značku.
Príklad: Časový interval pre
automatické časové značky bol
nastavený na 5 minút pri dokončení
3 minút nahrávania.
Značka skladby bude pridaná
v 5 minúte nahrávky (od začatia
nahrávania), a potom po každej
5 minúte.
z
Pri značkách pridaných funkciou
automatických časových značiek sa na
displeji pred zobrazením názvu skladby
objaví značka “T”.
27
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 28 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Poznámky
• Automatické označovanie skladieb
vykonávané pomocou funkcie
automatických časových značiek začne po
pridaní normálnej značky skladby na disk
(t.j. stlačením tlačidla T MARK alebo
X atď.).
• Nastavenie sa zruší pri zastavení
nahrávania.
Manuálne nastavenie
nahrávacej úrovne
(Manuálne nahrávanie)
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “Manual”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
5
6
Spustite prehrávanie zdroja.
Pri nahrávaní sa úroveň zvuku
nastavuje automaticky. V prípade
potreby môžete počas analógového aj
digitálneho nahrávania nastaviť
nahrávaciu úroveň manuálne.
REC
Pri sledovaní indikátora úrovne na
displeji upravte nastavenie
nahrávacej úrovne stlačením
tlačidla > alebo ..
Nastavte úroveň tak, aby sa pri
maximálnej úrovni signálu na
vstupe rozsvietil piaty segment na
indikátore úrovne. Ak sa rozsvieti
šiesty segment, znížte úroveň
stlačením tlačidla >.
piaty segment
>, ., X
MENU/
ENTER
1
Stlačte tlačidlo X pri súčasne
stlačenom tlačidle REC.
Rekordér je pripravený na
nahrávanie.
2
3
Stlačte tlačidlo MENU.
Nahrávanie sa v tomto kroku
nezačne.
Ak je zdrojom externe pripojený
komponent, musíte pred spustením
prehrávania previnúť zdroj na
začiatok materiálu, ktorý chcete
nahrávať.
7
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “RecVol”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Opätovným stlačením tlačidla
X spustite nahrávanie.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo x.
Rekordér obnoví režim automatického
nastavenia úrovne pri nasledujúcom
spustení operácie nahrávania.
28
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Opätovné zapnutie automatického
nastavenia úrovne
V kroku 4 zvoľte možnosť “Auto”.
3
Poznámky
• Počas synchronizovaného nahrávania
môžete nahrávaciu úroveň nastaviť ručne
vykonaním postupu uvedeného nižšie.
1 V kroku 3 v časti “Nahrajte disk MD.”
(strana 14) vyberte možnosť “OFF”.
2 Vykonajte kroky 1 až 6 postupu
manuálneho nahrávania (strana 28).
Potom vykonajte postup “Nahrajte disk
MD.” (krok 3 v časti “Okamžité
nahrávanie disku MD (Synchronizované
nahrávanie)” (strana 13)) znova.
Nahrávanie sa spustí automaticky pri
každom prehrávaní zdroja zvuku.
• Počas nahrávania nie je možné prepínať
nastavenie hodnoty “Auto” na hodnotu
“Manual” (alebo naopak).
A
>, .
MENU/
ENTER
1
Ak rekordér nahráva alebo je
zastavený, stlačte tlačidlo MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “DISP”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
B
V časti B
LapTim
Uplynutý čas aktuálnej skladby.
r
RecRem
Zostávajúci čas nahrávania.
r
GP Rem
Zostávajúci čas za aktuálnou
skladbou v skupine.
r
AllRem
Zostávajúci čas za aktuálnou
pozíciou.
Kontrola zostávajúceho
času nahrávania
Počas nahrávania alebo zastavenia
môžete kontrolovať zostávajúci čas,
číslo skladby atď. Skupinové položky
sa zobrazujú iba v prípade, ak sa
prehráva a potom zastaví skladba
s nastavením skupiny.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebudú
na displeji blikať požadované
informácie.
Pri každom stlačení tlačidla .
sa displej zmení nasledovne:
4
Stlačte tlačidlo ENTER.
Informácie vybraté v kroku 3 sa
zobrazia v časti A a B.
A – informácie zvolené v kroku 3.
B – číslo skladby, názov skladby,
skupiny alebo disku.
Poznámka
Položky sa môžu zobrazovať inak alebo sa
nemusia dať vybrať – závisí to od stavu
zapnutia alebo vypnutia skupinového
režimu, prevádzkového stavu rekordéra
alebo nastavení rekordéra.
z
Ak chcete počas prehrávania skontrolovať
prehrávanú pozíciu alebo názov skladby,
pozrite si časť na strane 34.
29
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 30 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Rôzne spôsoby prehrávania
Použitie skupinovej funkcie
(Skupinový režim)
Rekordér môže pri použití disku, ktorý
obsahuje skupinové nastavenia,
pracovať v rôznych režimoch
prehrávania. Ďalšie informácie
o skupinovom režime získate v časti
“Nahrávanie skladieb použitím
skupinovej funkcie (Nahrávanie
v skupinovom režime)” (strana 24).
z
• Vo vybratej skupine môžete zmeniť aj
režim prehrávania (opakované alebo
náhodné prehrávanie). Po vykonaní tu
uvedeného postupu pokračujte krokmi
v časti “Zmena režimov prehrávania”
(strana 31).
• Ak v skupinovom režime počas
prehrávania poslednej skladby v skupine
stlačíte tlačidlo ., prehrávať sa začne
prvá skladba v skupine. Ak počas
prehrávania poslednej skladby v skupine
stlačíte tlačidlo > dvakrát za sebou,
prehrávať sa začne posledná skladba
v skupine.
GROUP
Vypnutie skupinovej funkcie
Znova stlačte tlačidlo GROUP na
2 sekundy alebo viac.
>, .
ENTER
Počúvanie skladieb
v konkrétnej skupine
(Prehrávanie v skupinovom
režime)
• Vložte disk so skupinovými
nastaveniami.
1
2
Spustite prehrávanie.
Stlačte tlačidlo GROUP na
2 sekundy alebo viac.
Na displeji sa zobrazí indikátor
“ ” a “GP ON” a zapne sa
skupinový režim.
Prehrávanie sa zastaví na konci
poslednej skladby vo vybratej
skupine.
Ďalšie informácie o výbere inej
skupiny získate v časti “Výber
a prehrávanie skupín (Režim
preskakovania skupín)”
(strana 30).
Poznámka
Rekordér v skupinovom režime pokladá
všetky skladby bez skupinových nastavení
za súčasť poslednej skupiny na disku.
Posledná skupina je indikovaná na displeji
rekordéra ako “GP --”. V rámci skupiny sa
skladby zobrazujú podľa ich poradia na
disku, nie podľa ich poradia v skupine.
Výber a prehrávanie skupín
(Režim preskakovania skupín)
Prevádzka je možná bez ohľadu na to,
či je skupinový režim zapnutý, alebo
vypnutý. Avšak prehrávanie na
rekordéri sa bude líšiť v závislosti od
toho, či je skupinový režim zapnutý,
alebo vypnutý.
• Ak je skupinový režim zapnutý:
Prehrávať sa začne od prvej skladby
vybratej skupiny a skončí sa
poslednou skladbou v skupine.
• Ak je skupinový režim vypnutý:
Prehrávať sa začne od prvej skladby
vybratej skupiny a skončí sa
poslednou skladbou na disku.
30
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Zmena režimov
prehrávania
Ak je skupinový režim vypnutý:
Disk
Číslo skladby
1 2 3
Preskočiť
5 6
Preskočiť
7 8
4
Preskočiť
Môžete vyberať z rozličných režimov
prehrávania, ako je napríklad
prehrávanie jednej skladby (1Track),
náhodné prehrávanie (Shuff)
a programové prehrávanie (PGM).
Taktiež môžete vybrať možnosť
opakovaného prehrávania
v ľubovoľnom z režimov prehrávania.
Ak je skupinový režim zapnutý:
Disk
Skupina 1
Číslo
skladby
1 2 3
Preskočiť
Skupina 2 Skupina 3
Číslo
Číslo
skladby
skladby
1 2
1 2
Preskočiť Preskočiť
• Vložte disk so skupinovými
nastaveniami.
1
2
Stlačte tlačidlo GROUP.
Na displeji začne blikať indikátor
“ ” a budú sa dať vybrať
jednotlivé skupiny.
Do piatich sekúnd opakovaným
stlačením tlačidla > alebo .
vyberte požadovanú skupinu,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Rekordér začne prehrávať od prvej
skladby v skupine.
Poznámka
Ak do 5 sekúnd po vykonaní kroku
1 nevykonáte žiadnu operáciu, režim
preskakovania skupín sa zruší a následne
nebudete môcť vykonať krok 2. Ak chcete
v tomto bode pokračovať krokom 1,
zopakujte postup od začiatku.
>, .
MENU/
ENTER
1
Pokiaľ rekordér prehráva, stlačte
tlačidlo MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor
“P-MODE”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
> alebo . vyberte
požadovaný režim prehrávania,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Pri každom stlačení tlačidla . sa indikátor
B zmení.
Ak stlačíte tlačidlo ENTER, zobrazí sa nápis
A.
A
B
31
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 32 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
V časti B/A
Normal/(žiadne)
Všetky skladby sa prehrávajú
jedenkrát.
r
AllRep/
Všetky skladby sa prehrávajú
opakovane.
r
1Track/1
Každá skladba sa prehráva
jedenkrát.
r
1 Rep./ 1
Jedna skladba sa prehráva
opakovane.
r
Shuff/SHUF
Po dokončení prehrávania
aktuálnej skladby sa zostávajúce
skladby budú prehrávať
v náhodnom poradí.
r
Shuf.R/SHUF
Po dokončení prehrávania
aktuálne vybratej skladby sa
zostávajúce skladby budú
prehrávať opakovane
v náhodnom poradí.
r
PGM/PGM
Skladby sa budú prehrávať
v poradí, ktoré ste určili.
r
PGMRep/ PGM
Skladby sa budú prehrávať
opakovane v poradí, ktoré ste
určili.
Tvorba programu
(Programové prehrávanie)
Program môžete nastaviť na
prehrávanie až 20-tich skladieb.
1
Pokiaľ na displeji bliká indikátor
“PGM”, v kroku 3 v časti “Zmena
režimov prehrávania” (strana 31)
stlačte tlačidlo MENU.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
> alebo . vyberte skladbu,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Zvolí sa vybratá skladba.
Číslo skladby na
disku
Číslo skladby
v programe
3
Opakovaním kroku 2 môžete
naprogramovať viac skladieb.
4
Stlačte tlačidlo ENTER na
2 sekundy alebo viac.
Program sa nastaví a začne sa
prehrávať prvá skladba.
z
• Nastavenie programu prehrávania ostane
uložené v pamäti dokonca aj po skončení
alebo zastavení prehrávania.
• Ak je zapnutý skupinový režim, môžete
určiť režim prehrávania pre zvolenú
skupinu. Ak chcete zapnúť skupinový
režim, pozrite si časť “Aktivácia
skupinového režimu (Nahrávanie
v skupinovom režime)” (strana 25).
• Režim prehrávania sa dá vybrať aj pri
zastavení rekordéra.
32
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Poznámky
• Pri otvorení krytu rekordéra sa všetky
nastavenia programu stratia.
• Ak sa rekordér zastaví a počas operácie
programovania sa 5 minút nepoužíva,
skladby, ktoré boli vybraté do tohoto bodu,
sa zadajú ako program.
• Ak počas nastavovania programu zapnete
alebo vypnete skupinový režim, režim
nastavenia programu sa zruší, ale doteraz
nastavený program zostane uložený.
• Ak zapnete skupinový režim počas
programového prehrávania, nastavenie
programu sa zruší.
Nastavenie výšok alebo
basov (Predvoľby
digitálneho zvuku)
Basy a výšky môžete nastaviť podľa
svojho vkusu. Prehrávač umožňuje
uložiť dve súpravy nastavení basov
a výšok, ktoré dajú neskôr vybrať pri
prehrávaní.
>, .
MENU/
ENTER
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “S-SEL”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor
“SOUND1” alebo “SOUND2”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Zrušenie predvolieb digitálneho
zvuku
V kroku 3 zvoľte možnosť “OFF”.
Nastavenie kvality zvuku
Predvolenú kvalitu zvuku môžete
zmeniť. Ak chcete zmeniť predvolenú
kvalitu zvuku, najprv vyberte
z položiek “SOUND1” alebo
“SOUND2” tú, ktorú chcete zmeniť.
1
Počas prehrávania a po zvolení
možnosti “SOUND1” alebo
“SOUND2” stlačte tlačidlo
MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “S-SET”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
vybraté nastavenie zvuku pre
režim “BASS” (basy).
Výber kvality zvuku
Predvolené nastavenia
Predvolené nastavenia predvolieb
digitálneho zvuku sú nasledovné:
• “SOUND1”: basy +1, výšky ±0
• “SOUND2”: basy +3, výšky ±0
1
Stlačte tlačidlo MENU.
pokračovanie
33
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 34 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
3
Opakovaným stlačením tlačidla
> alebo . upravte
nastavenie úrovne zvuku.
Zobrazuje vybratú možnosť
“SOUND1” alebo “SOUND2”
Kontrola zostávajúceho
času alebo prehrávanej
pozície
Počas prehrávania môžete
skontrolovať názov skladby, názov
disku atď. Skupinové položky sa
zobrazujú iba v prípade, ak sa prehráva
skladba s nastavením skupiny.
Zvuk je možné nastaviť v ôsmich
krokoch (-4, -3, ...±0, ...+2, +3).
4
5
Stlačte tlačidlo ENTER.
Položka “BASS” sa nastaví
a displej sa zmení na nastavenie
režimu “TRE” (výšky).
Opakovaným stláčaním tlačidla
> alebo . upravte
nastavenie úrovne zvuku, a potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Nastaví sa položka “TRE” (výšky).
Nastavenia zvuku sa uložia a na
displeji sa opäť zobrazia informácie
o prehrávaní.
Zrušenie výberu
Stlačte tlačidlo CANCEL.
z
• Nastavenia je možné zmeniť aj počas
pozastaveného prehrávania (X).
• Ak sa nepoužije žiadny ovládací prvok
rekordéra po dobu 5 minút, aktuálne
nastavenie sa uloží a displej sa
automaticky prepne na zobrazovanie
informácií o normálnom prehrávaní.
Poznámky
• Ak použijete predvoľbu digitálneho zvuku,
prehrávanie zvuku sa môže v závislosti od
nastavenia skladby prerušiť alebo skresliť.
V takomto prípade zmeňte nastavenia
kvality zvuku.
• Zmena na inú predvoľbu digitálneho
zvuku počas nahrávania neovplyvní kvalitu
nahrávaného zvuku.
>, .
MENU/
ENTER
1
Pokiaľ rekordér prehráva, stlačte
tlačidlo MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “DISP”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebudú
na displeji blikať požadované
informácie.
Pri každom stlačení tlačidla .
sa displej zmení nasledovne:
A
B
34
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 35 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
V časti B
LapTim
Uplynutý čas aktuálnej skladby.
r
1 Rem
Zostávajúci čas aktuálnej
skladby.
r
GP Rem
Zostávajúci čas za aktuálnou
pozíciou v skupine.
r
AllRem
Zostávajúci čas za aktuálnou
pozíciou.
4
Stlačte tlačidlo ENTER.
Displej sa zmení nasledovne:
Informácie vybraté v kroku 3 sa
zobrazia v časti A a B.
A – informácie zvolené v kroku 3.
B – číslo skladby, názov skladby,
skupiny alebo disku.
Poznámka
Položky sa môžu zobrazovať inak alebo sa
nemusia dať vybrať, závisí to od toho, či je
zapnutý skupinový režim, od
prevádzkového stavu rekordéra alebo
nastavení rekordéra.
z
Ak chcete počas nahrávania alebo v režime
zastavenia skontrolovať zostávajúci čas
alebo nahrávaciu pozíciu, pozrite si časť na
strane 29.
35
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 36 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Úprava nahrávaných skladieb
Nahrávky môžete upravovať pridaním
alebo vymazaním značiek skladieb
alebo označením skladieb a diskov
MD. Disky MD s pôvodným
záznamom nie je možné upravovať.
Poznámky k upravovaniu
• Skladby na disku MD, ktorý je chránený
proti zápisu, nie je možné upravovať. Pred
upravovaním skladieb zatvorte ochrannú
plôšku na bočnej strane disku MD
(strana 66).
• Ak počas prehrávania vykonávate úpravy
(strih), nevypínajte napájanie, až kým
z displeja nezmizne indikátor “Edit”.
• Rekordérom nepohybujte, pokiaľ na
displeji bliká indikátor “Edit”.
• Kryt sa nebude dať otvoriť, až dokiaľ
z displeja po skončení strihu nezmizne
indikátor “Edit”.
• Ak je zapnutý skupinový režim, strih sa dá
vykonávať iba pre skladby, ktoré sú
registrované v zvolenej skupine.
Označovanie nahrávok
a ich zmena
Skladby, skupiny a disky môžete
pomenovať použitím súpravy znakov
rekordéra.
Poznámky
• Ak sa pokúsite zadať viac ako 1 700
znakov na disk, zobrazí sa indikátor
“FULL”. Zadajte kratší názov pre skladbu,
skupinu alebo disk, alebo pri nahrávaní
v režime MDLP nastavte položku
“LPStmp” na hodnotu “OFF”, aby sa na
začiatok názvu skladby nepridávala značka
“LP:” (strana 23).
• Pri označovaní disku, ktorý bol nahraný
použitím skupinovej funkcie, skontrolujte,
či je zapnutý skupinový režim, aby ste
zabránili nechcenému prepísaniu
informácií o spravovaní skupín.
• Ak medzi znaky tvoriace názov disku
zadáte symbol “//” (napríklad “abc//def”),
skupinová funkcia sa nemusí dať použiť.
GROUP/
CANCEL
END
SEARCH
VOL +, –
>, .,
X
MENU/
ENTER
Dostupné znaky
• veľké a malé písmená anglickej
abecedy,
• číslice od 0 po 9,
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + ÷ ' , / : _ (medzera).
Počet znakov, ktoré sa dajú zadať
Názov skladby, skupiny alebo disku:
Približne 200 pre každý
Počet znakov, ktoré sa dajú zadať
na disk
Čísla a značky: približne 1 700
36
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Kurzor začne blikať a skladba,
skupina alebo disk sú pripravené
na označenie.
Označovanie nahrávok
1
2
3
4
Vložte disk a vykonajte
nasledujúci postup:
Označenie skladby
Spustite prehrávanie alebo
nahrávanie skladby, ktorú chcete
označiť. Skladbu označte počas
používania funkcií prehrávania
alebo nahrávania.
Označenie skupiny
Zapnite skupinový režim
(strana 25) a spustite prehrávanie
alebo nahrávanie skladby v rámci
skupiny, ktorú chcete označiť.
Skupinu označte počas používania
funkcií prehrávania alebo
nahrávania.
Označenie disku
Ak je disk už nahraný, pri
zastavenom rekordéri vykonajte
postup podľa kroku 2. Ak je disk
nový, spustite nahrávanie a disk
označte počas nahrávania.
Ak označíte disk so skupinovými
nastaveniami, zapnite skupinový
režim (strana 25).
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Opakovane stláčajte tlačidlo >
alebo ., až kým sa na displeji
nezobrazí nasledovná položka,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Pri označovaní skladby
“T: Name”
Pri označovaní skupiny
“G: Name”
Pri označovaní disku
“D: Name”
5
Opakovaným stláčaním tlačidla
> alebo . vyberte písmeno
a stlačte tlačidlo ENTER.
Vybraté písmeno prestane blikať
a kurzor sa presunie na ďalšiu
vstupnú pozíciu.
Tlačidlá používané na zadávanie
znakov a ich funkcie sú uvedené
nižšie:
Funkcie
Posunutie kurzora
Činnosti
Stlačte tlačidlo
VOL +, –.
Prepínanie medzi Stlačte tlačidlo
veľkými písmenami, X.
malými písmenami,
číslicami
a značkami
Výber znaku
Stlačte
> alebo ..
Zadanie písmena
Stlačte tlačidlo
ENTER.
Zadanie názvu
Stlačte tlačidlo
ENTER na
2 sekundy alebo
viac.
Vloženie
Naraz stlačte
prázdneho miesta tlačidlo VOL +
na zadanie nového a END
písmena
SEARCH.
Vymazanie
Naraz stlačte
písmena a presun tlačidlo VOL –
všetkých
a END
nasledujúcich
SEARCH.
písmen doľava
Zrušenie označenia Stlačte tlačidlo
CANCEL.
pokračovanie
37
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 38 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
6
Zopakujte krok 5 a zadajte všetky
znaky názvu označenia.
7
Stlačte tlačidlo ENTER na
2 sekundy alebo viac.
Skladba alebo disk sú označené.
Zrušenie označenia
Stlačte tlačidlo CANCEL.
Poznámky
• Keď sa nahrávanie zastaví počas
označovania skladby, skupiny alebo
nahrávania disku, alebo keď nahrávanie
pokračuje ďalšou skladbou počas
označovania skladby, vstup v tomto bode
sa zadá automaticky.
• Pre skladby nahrané v režime MDLP sa
na začiatok názvu skladby automaticky
pridá značka “LP:” (strana 22).
Zmena označenia nahrávok
1
Vložte disk a vykonajte
nasledujúci postup:
Zmena označenia skladby
Spustite prehrávanie skladby,
ktorej označenie chcete zmeniť.
Názov skladby zmeňte počas jej
prehrávania.
Zmena označenia skupiny
Zapnite skupinový režim
(strana 25) a spustite prehrávanie
alebo nahrávanie skladby v rámci
skupiny, pre ktorú chcete zmeniť
označenie. Označenie skupiny
zmeňte počas jej prehrávania alebo
nahrávania.
Zmena označenia disku
Ak je disk už nahraný, pri
zastavenom rekordéri vykonajte
postup podľa kroku 2.
Ak zmeníte označenie disku so
skupinovými nastaveniami, zapnite
skupinový režim (strana 25).
2
3
Podľa krokov 3 až 4 v časti
“Označovanie nahrávok”
(strana 37) zobrazte názov skladby,
skupiny alebo disku.
Postupujte podľa krokov 5 až 7
v časti “Označovanie nahrávok”
(strana 37), a potom podržte
stlačené tlačidlo ENTER na
2 sekundy alebo viac.
Poznámky
• Disk s pôvodným záznamom alebo
prázdny disk sa nedá označiť, ani sa nedá
zmeniť jeho označenie.
• Rekordér je schopný zobraziť japonské
znaky “Katakana”, ale nemôže ich použiť
na označovanie.
• Rekordér nemôže prepísať názov disku
alebo skladby, ktorý je dlhší ako
200 znakov a ktorý bol vytvorený
pomocou iného zariadenia.
Zrušenie označenia
Stlačte tlačidlo CANCEL.
38
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 39 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Registrovanie skladieb
alebo skupín do novej
skupiny (Nastavenie
skupiny)
Na zaregistrovanie skladieb alebo
skupín do novej skupiny použite
nasledujúci postup. Skladby alebo
skupiny však musia nasledovať za
sebou. Ak požadované skladby alebo
skupiny nenasledujú za sebou, musíte
ich pred zaregistrovaním presunúť tak,
aby nasledovali za sebou (“Presúvanie
nahraných skladieb”, strana 41).
Činnosť tejto funkcie závisí od toho, či
je zapnutý skupinový režim.
• Ak je skupinový režim zapnutý:
Viacero skupín sa zaregistruje ako
jedna skupina.
• Ak je skupinový režim vypnutý:
Viacero skladieb sa zaregistruje ako
jedna skupina.
V nasledujúcej časti je vysvetlené
použitie funkcie pri zapnutom
skupinovom režime.
Skupina
GROUP
>, .
MENU/
ENTER
1
Ak je rekordér zastavený, stlačte
tlačidlo MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “G:Set”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji sa zobrazí číslo prvej
skladby (“STR”).
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým na displeji
nezačne blikať číslo alebo názov
požadovanej prvej skladby,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Týmto sa vyberie prvá skladba
novej skupiny.
Skladby sa aj pri zapnutom
skupinovom režime zobrazujú
podľa ich poradia na disku, nie
podľa ich poradia v rámci skupiny.
Skupina
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vytvorenie novej
skupiny
obsahujúcej
skladby 1 až 3.
Skupina
Vytvorenie novej
skupiny obsahujúcej
2 skupiny.
Skupina
1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Registrácia skladieb, ktoré
nenasledujú za sebou, nie je možná
(napríklad skladba č. 3 sa nedá
zaregistrovať do skupiny so
skladbami č. 5 až 7).
• Skladby sa vždy zobrazujú podľa ich
poradia na disku, nie podľa ich
poradia v rámci skupiny (to platí aj
pri zapnutom skupinovom režime).
pokračovanie
39
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 40 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
5
2
Vyberte skupinu, ktorú chcete
odstrániť, a potom skontrolujte
obsah (pozrite si časť “Výber
a prehrávanie skupín (Režim
preskakovania skupín)”
(strana 30)).
3
4
Stlačte tlačidlo MENU.
Pri označovaní skupiny postupujte
podľa krokov 3 až 7 v časti
“Označovanie nahrávok”
(strana 37).
5
Poznámky
• Prvá skladba vybratá v kroku 4 musí byť
buď prvou skladbou existujúcej skupiny,
alebo skladbou, ktorá nepatrí do žiadnej
skupiny.
• Pri vyberaní poslednej skladby v kroku
5 skontrolujte, či skladba nasleduje za
skladbou vybratou v kroku 4. Posledná
skladba musí byť buď poslednou skladbou
existujúcej skupiny, alebo skladbou, ktorá
nepatrí do žiadnej skupiny.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “G:Rls”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji sa zobrazí indikátor
“G:Rls?” a “ENTER”.
6
Stlačte tlačidlo ENTER.
Nastavenie vybratej skupiny sa
odstráni.
6
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým na displeji
nezačne blikať číslo alebo názov
požadovanej poslednej skladby,
a potom stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji sa zobrazí číslo
poslednej skladby v skupine
(“END”).
Týmto sa vyberie posledná skladba
novej skupiny.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Zrušenie odstránenia
Stlačte tlačidlo CANCEL.
Odstránenie nastavenia
skupiny
• Vložte disk so skupinovými
nastaveniami.
GROUP
>, .
1
MENU/
ENTER
Stlačením tlačidla GROUP na
2 sekundy alebo viac zapnite
skupinový režim.
40
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Presúvanie nahraných
skladieb
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “ ”
a “T:Move“. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
V príklade uvedenom vyššie sa
budú na displeji striedavo
zobrazovať indikátory “003 t”
a “t 003”.
4
Stlačením tlačidla > alebo .
vyberte cieľové číslo skladby.
V príklade uvedenom vyššie sa na
displeji budú striedavo zobrazovať
indikátory “003 t” a “t 002”.
5
Stlačte tlačidlo ENTER.
Skladba sa presunie na vybratú
cieľovú pozíciu.
Poradie nahraných skladieb môžete
meniť.
Príklad
Presunutie skladby C z tretej na druhú pozíciu.
Pred presunutím
A
B
C
D
A
C
B
D
Po presunutí
CANCEL
>, .
Zrušenie presunu
Stlačte tlačidlo CANCEL.
MENU/
ENTER
1
Počas prehrávania skladby, ktorú
chcete presunúť, stlačte tlačidlo
MENU.
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji začne blikať indikátor
“ ” a “T:Name” a rekordér bude
opakovane prehrávať vybratú
skladbu.
41
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 42 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Presun skladby do inej
skupiny
Zmena poradia skupín na
disku (Presúvanie skupín)
• Vložte disk so skupinovými
nastaveniami.
• Vložte disk so skupinovými
nastaveniami.
GROUP/CANCEL
GROUP/CANCEL
>, .
1
2
3
MENU/
ENTER
>, .
Stlačte tlačidlo GROUP na
2 sekundy alebo viac.
Na displeji sa zobrazí indikátor
“ ” a zapne sa skupinový režim.
1
Počas prehrávania skladby, ktorú
chcete presunúť, stlačte tlačidlo
MENU.
Stlačte tlačidlo GROUP na
2 sekundy alebo viac.
Na displeji sa zobrazí indikátor
“ ” a zapne sa skupinový režim.
2
Počas prehrávania skladby v rámci
skupiny, ktorej poradie chcete
zmeniť, stlačte tlačidlo MENU.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “G:Move”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Teraz môžete vybratú skupinu
presunúť.
Opakovaným stláčaním tlačidla
> alebo . vyberte cieľovú
pozíciu na disku, a potom stlačte
tlačidlo ENTER.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Rekordér začne opakovane
prehrávať vybratú skladbu.
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “T:Move”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
5
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať cieľová skupina.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
5
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať číslo cieľovej skladby
v rámci danej skupiny. Potom
stlačte tlačidlo ENTER.
Zrušenie presunu
Stlačte tlačidlo CANCEL.
6
MENU/
ENTER
Zrušenie presunu
Stlačte tlačidlo CANCEL.
42
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Pridanie značky skladby
Vymazanie značky skladby
Značky skladieb môžete pridávať tak,
aby časť za novou značkou skladby
bola zarátaná ako nová skladba. Čísla
skladieb sa zvýšia nasledovne:
Ak nahrávate cez analógový (linkový)
vstup, môžu sa pri nízkej nahrávacej
úrovni nahrať aj neželané značky
skladieb. Značku skladby môžete
vymazať, a tak spojiť skladby pred a za
značkou skladby. Čísla skladieb sa
zmenia nasledovne:
1
2
3
4
Pridajte značku skladby
1
1
2
3
4
5
2
3
4
Vymažte značku skladby
Čísla skladieb sa zväčšia
1
T MARK
1
Počas prehrávania alebo
pozastavenia disku MD stlačte
tlačidlo T MARK v bode, ktorý
chcete označiť.
Na displeji sa zobrazí indikátor
“MK ON” a pridá sa značka
skladby. Číslo skladby sa o jedno
zväčší.
Pridávanie značiek skladieb počas
nahrávania (okrem
synchronizovaného nahrávania)
V bode, v ktorom chcete pridať značku
skladby, stlačte tlačidlo T MARK.
Ak chcete značky skladieb pridávať
v zadaných intervaloch automaticky,
môžete použiť automatické časové
značky (okrem prípadu, kedy prebieha
digitálne nahrávanie) (strana 27).
2
3
Čísla skladieb sa zmenšia
T MARK
X, .
1
Počas prehrávania skladby so
značkou skladby, ktorú chcete
vymazať, stlačením tlačidla
X pozastavte prehrávanie.
2
Miernym stlačením tlačidla
. nájdite značku skladby.
Ak chcete napríklad vymazať
značku tretej skladby, nájdite
začiatok tretej skladby. Na displeji
sa zobrazí indikátor “00:00”.
Na displeji sa na 2 sekundy zobrazí
indikátor “MK 003”.
3
Stlačením tlačidla T MARK
môžete značku vymazať.
Na displeji sa zobrazí indikátor
“MK OFF”. Značka skladby sa
vymaže a tieto dve skladby sa spoja.
43
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 44 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
z
Ak vymažete značku skladby, vymaže sa aj
názov priradený k tejto značke.
Poznámky
• Ak pri vypnutom skupinovom režime
vymažete značku skladby, ktorá sa
nachádza medzi dvomi po sebe idúcimi
značkami zaregistrovanými v rôznych
skupinách, druhá skladba sa preregistruje
do skupiny obsahujúcej prvú skladbu.
Okrem toho, ak spojíte skladbu, ktorá je
zaregistrovaná v skupine, so skladbou,
ktorá nie je zaregistrovaná v žiadnej
skupine (dve po sebe idúce skladby),
druhá skladba preberie rovnaké
registračné nastavenie, ako má prvá
skladba. Ak je však zapnutý skupinový
režim, môžete spojiť iba skladby v rámci
vybratej skupiny.
• Na základe obmedzení systému nemôžete
vymazať značky skladieb. Bližšie
informácie získate v časti “Systémové
obmedzenia” (strana 51).
Vymazávanie skladieb
GROUP/CANCEL
2
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji začne blikať indikátor
“ ” a “T:Name” a rekordér bude
opakovane prehrávať vybratú
skladbu.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “ ”
a “T:Ers”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
Na displeji sa bude striedavo
zobrazovať indikátor “Erase?”
a “ENTER”.
4
Znova stlačte tlačidlo ENTER.
Skladba sa vymaže a začne sa
prehrávať nasledujúca skladba.
Všetky skladby nasledujúce za
vymazanou skladbou sa
automaticky prečíslujú.
Vymazanie časti skladby
Na začiatok a koniec časti, ktorú
chcete vymazať (strana 43), pridajte
značku skladby, a potom celú časť
vymažte.
Zrušenie vymazania
Stlačte tlačidlo CANCEL.
>, ., x
MENU/
ENTER
Vymazanie skladby
Treba si uvedomiť, že nahrávka sa
po vymazaní nedá obnoviť. Dajte si
preto pozor, ktoré skladby
vymazávate.
1
Počas prehrávania skladby, ktorú
chcete vymazať, stlačte tlačidlo
MENU.
44
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 45 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Vymazanie celého disku
Vymazanie skupiny
Všetky skladby a údaje na disku MD
môžete naraz rýchlo vymazať.
Treba si uvedomiť, že nahrávka sa
po vymazaní nedá obnoviť.
Pozorne skontrolujte obsah disku,
ktorý chcete vymazať.
Vo vybratej skupine môžete vymazať
jednotlivé skladby.
Treba si uvedomiť, že nahrávka sa
po vymazaní nedá obnoviť.
Pozorne skontrolujte obsah
skupiny, ktorú chcete vymazať.
• Vložte disk so skupinovými
nastaveniami.
1
Obsah disku, ktorý chcete
vymazať, skontrolujte jeho
prehraním.
2
Stlačením tlačidla x zastavte
rekordér.
3
Ak je rekordér zastavený, stlačte
tlačidlo MENU.
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji začne blikať indikátor
“
” a “D:Name”.
5
6
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “
”
a “D:Ers”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
Na displeji sa bude striedavo
zobrazovať indikátor “Erase?”
a “ENTER”.
Znova stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji začne blikať indikátor
“Edit” a všetky skladby sa vymažú.
Po dokončení vymazávania sa na
displeji zobrazí indikátor
“BLANK”.
Zrušenie vymazania
Stlačte tlačidlo CANCEL.
1
Stlačte tlačidlo GROUP na
2 sekundy alebo viac.
Na displeji sa zobrazí indikátor
“ ” a zapne sa skupinový režim.
2
Obsah skontrolujte vybratím
skupiny, ktorú chcete vymazať
(“Výber a prehrávanie skupín
(Režim preskakovania skupín)”,
strana 30).
3
Stlačením tlačidla x zastavte
rekordér.
4
Ak je rekordér zastavený, stlačte
tlačidlo MENU.
5
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “EDIT”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
6
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “G:Ers”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Na displeji sa bude striedavo
zobrazovať indikátor “Erase?”
a “ENTER”.
7
Znova stlačte tlačidlo ENTER.
Skupina je vymazaná.
Zrušenie vymazania
Stlačte tlačidlo CANCEL.
45
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 46 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Iné operácie
Ochrana vášho sluchu
(AVLS)
Funkcia AVLS (systém automatického
obmedzovania hlasitosti) udržuje
maximálnu hlasitosť tak, aby sa chránil
váš sluch.
Vypnutie zvuku pípania
Pípanie pri používaní rekordéra
môžete vypnúť.
>, .
1
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor
“OPTION”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
3
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “AVLS”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “BEEP”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
4
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “OFF”
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
>, .
1
2
3
4
MENU/
ENTER
MENU/
ENTER
Stlačte tlačidlo MENU.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor “ON”.
Potom stlačte tlačidlo ENTER.
Ak sa pokúsite zvýšiť hlasitosť na
príliš vysokú úroveň, na displeji
začne blikať indikátor “AVLS”.
Hlasitosť sa udržuje na strednej
úrovni.
Opakovane stláčajte tlačidlo
> alebo ., až kým nebude na
displeji blikať indikátor
“OPTION”. Potom stlačte tlačidlo
ENTER.
Zapnutie zvuku pípnutia
V kroku 4 zvoľte možnosť “ON”.
Zrušenie funkcie AVLS
V kroku 4 zvoľte možnosť “OFF”.
46
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 47 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Zablokovanie ovládacích
prvkov (HOLD)
Táto funkcia zabraňuje náhodnému
používaniu tlačidiel pri prenášaní
rekordéra.
HOLD
1
Posuňte prepínač HOLD v smere
šípky ..
Odblokovanie ovládacích prvkov
Posunutím prepínača HOLD v smere
proti šípke odblokujte ovládacie prvky.
47
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 48 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Zdroje napájania
Rekordér môžete napájať zo sieťovej
zásuvky alebo použitím alkalickej
batérie typu LR6 (veľkosť AA).
Pri nahrávaní, ktoré trvá dlhú dobu,
je pre rekordér lepšie používať sieťovú
zásuvku. Pri použití batérie
skontrolujte, či je to nová alkalická
batéria, aby ste zabránili zlyhaniu
funkcií (napr. nahrávania alebo strihu)
z dôvodu nedostatočnej energie
batérie.
Kedy vymeniť batériu
Ak je batéria vybitá, na displeji bliká
indikátor r, “LoBATT”. Vymeňte
batériu.
Treba si uvedomiť, že úroveň nabitia
batérie signalizovaná indikátorom
batérie je len približná a líši sa podľa
stavu rekordéra.
Poznámka
Pred výmenou batérie rekordér vypnite.
Výdrž batérie
Kapacita batérie sa v závislosti od
prevádzkových podmienok, teploty
okolia alebo typu batérie môže skrátiť.
(Jednotky: približne v hodinách)
(JEITA1))
SP
LP2
LP4
LR6 (SG)
stereo stereo stereo
Alkalická
batéria
Sony2)
8
13
19
Pri
nahrávaní3)
Pri
37
46
51
prehrávaní
1) Merané podľa normy asociácie JEITA
(Asociácia japonského elektronického
priemyslu a informačných technológií).
2) Pri použití alkalickej batérie Sony LR6
(SG) “STAMINA” (vyrobenej
v Japonsku).
3) Aby nedošlo k prerušeniu nahrávania kvôli
vybitej batérii, pri nahrávaní používajte
novú batériu.
48
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 49 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Do zásuvky DC IN 3V nevkladajte žiadne
cudzie predmety.
• Konektory rekordéra chráňte pred
dotykom s kovovými predmetmi
a povrchmi. Takýto kontakt môže spôsobiť
skrat konektorov a tvorbu nebezpečného
tepla.
Napájacie zdroje
• Používajte sieťovú zásuvku, batériu LR6
(veľkosť AA) alebo autobatériu.
• Pri používaní v dome: Používajte sieťový
adaptér dodávaný s rekordérom.
Nepoužívajte žiaden iný sieťový adaptér,
lebo by mohol spôsobiť poruchu
rekordéra.
Polarita zástrčky
• Sieťový adaptér pripojte do ľahko
prístupnej sieťovej zásuvky. Ak by ste si
všimli nejaký problém so sieťovým
adaptérom, okamžite ho odpojte od
sieťovej zásuvky.
• Rekordér nie je odpojený od zdroja
elektrickej energie (siete), pokiaľ je
pripojený do sieťovej zásuvky, a to aj
v prípade, ak je samotný rekordér vypnutý.
• Ak sa nechystáte rekordér používať dlhšiu
dobu, odpojte zdroj napájania (sieťový
adaptér, batériu alebo prívodný kábel
k autobatérii). Keď odpájate sieťový
adaptér zo sieťovej zásuvky, uchopte
samotný konektor adaptéra. Nikdy
neťahajte za kábel.
• Rekordér pri používaní so sieťovým
adaptérom nikdy ničím nezakrývajte.
Teplo vytvorené v rekordéri môže spôsobiť
jeho poruchu alebo poškodenie.
Slúchadlá
Bezpečnosť na cestách
Slúchadlá nepoužívajte, ak riadite auto,
jazdíte na bicykli alebo obsluhujete
akékoľvek motorové vozidlo. Môže to
ohroziť bezpečnosť cestnej prevádzky
a v niektorých krajinách je to protizákonné.
Tiež môže byť nebezpečné, ak rekordér
používate pri vysokej hlasitosti pri chôdzi,
najmä pri prechádzaní cez prechody pre
chodcov. V potenciálne nebezpečných
situáciách by ste mali byť veľmi opatrní,
prípadne rekordér prestať používať.
Predchádzanie poškodeniu sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej
hlasitosti. Ušní lekári varujú pred
nepretržitým, hlasitým a dlhodobým
prehrávaním. Ak vám začne zvoniť v ušiach,
znížte hlasitosť alebo prestaňte rekordér
používať.
Ohľaduplnosť voči ostatným
Hlasitosť udržujte na strednej úrovni. To
vám umožní počuť vonkajšie zvuky a byť
ohľaduplní voči ľuďom okolo vás.
Kazeta na disky MiniDisc
• Pri prenášaní alebo skladovaní disku
MiniDisc ho uložte do jeho obalu.
• Uzáver neotvárajte násilím.
• Kazetu neumiestňujte tam, kde bude
vystavená svetlu, extrémnym teplotám,
vlhkosti alebo prachu.
• Dodávanú nálepku pre disk MD prilepujte
iba na miesto, ktoré je na to určené.
Neprilepujte ju inde na povrch disku.
Tvorba tepla
Ak sa rekordér používa dlhšiu dobu, môže
sa v ňom vytvárať teplo. V takom prípade
ponechajte rekordér vypnutý, kým sa
neschladí.
Inštalácia
• Rekordér nikdy nepoužívajte tam, kde by
bol vystavený extrémnemu svetlu, teplote,
vlhkosti alebo vibráciám.
49
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 50 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Čistenie
Poznámka k údržbe
• Plášť rekordéra čistite mäkkou handričkou
mierne navlhčenou vodou alebo slabým
čistiacim roztokom. Nepoužívajte žiadny
typ abrazívneho vankúšika, čistiaceho
prášku alebo roztoku, ako je napr. alkohol
alebo benzén, lebo to môže poškodiť
povrch plášťa.
• Prachu z kazety s diskom odstraňujte
utieraním suchou handrou.
• Prach na šošovke môže spôsobiť, že
jednotka nebude fungovať správne. Dajte
pozor, aby ste po vložení alebo vysunutí
disku MD zatvorili kryt priestoru pre disk.
• Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zvuku,
konektory slúchadiel utierajte suchou
handričkou. Znečistené konektory môžu
spôsobiť skreslenie zvuku alebo
prerušované výpadky zvuku.
Konektory pravidelne čistite vatovým
tampónom alebo mäkkou handričkou,
ako je to znázornené na obrázku.
Poznámky k batérii
Nesprávne používanie batérie môže
spôsobiť únik tekutiny z batérie alebo
explóziu batérie. Aby ste týmto nehodám
predišli, dodržujte nasledujúce pokyny:
• Póly batérie + a – nainštalujte správne.
• Batériu nenabíjajte.
• Ak sa nechystáte rekordér používať dlhšiu
dobu, nezabudnite vytiahnuť batériu.
• Batériu neprenášajte ani neskladujte
s kovovými predmetmi, ako sú mince,
kľúčenky alebo náhrdelníky. Môže to
spôsobiť skrat a tvorbu tepla.
• Ak batéria začala vytekať, pred vložením
novej opatrne a dôkladne vytrite tekutinu
batérie z priestoru pre batérie.
Vývody
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa vášho rekordéra, obráťte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. (Ak sa vyskytne problém,
keď je disk v rekordéri, odporúčame vám až
do konzultácie s obchodným zástupcom
spoločnosti Sony disk ponechať v rekordéri,
aby bolo možné lepšie pochopiť príčinu
problému.)
Poznámka k mechanickému hluku
Rekordér vydáva pri prevádzke mechanický
hluk, ktorý spôsobuje systém rekordéra
šetriaci energiu. Nie je to žiadna závada.
50
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 51 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Systémové obmedzenia
Nahrávací systém MiniDisc rekordéra sa radikálne líši od tých, ktoré sa používajú
v kazetových jednotkách a v jednotkách diskov DAT. Sú preň charakteristické
obmedzenia uvedené nižšie. Treba si však uvedomiť, že tieto obmedzenia sú
spôsobené podstatou samotného nahrávacieho systému disku MD, nie
mechanickými dôvodmi.
Príznak
Indikátor “TrFULL” sa
zobrazí ešte pred tým, než
disk dosiahne maximálnu
dobu nahrávania (60, 74
alebo 80 minút).
Indikátor “TrFULL” sa
zobrazí ešte predtým, než
disk dosiahne maximálny
počet skladieb alebo čas
nahrávania.
Značky skladieb nie je
možné vymazať.
Zostávajúca doba
nahrávania sa nezvýši ani
po vymazaní veľkého
počtu krátkych skladieb.
Príčina
Keď sa na disk nahrá 254 skladieb, bez ohľadu na
celkový nahratý čas sa zobrazí indikátor “TrFULL”.
Na disk sa nedá nahrať viac ako 254 skladieb. Ak
chcete pokračovať v nahrávaní, vymažte nepotrebné
skladby.
Opakované nahrávanie a vymazávanie môže spôsobiť
fragmentáciu a rozptýlenie údajov. Aj keď je možné
tieto rozptýlené údaje prečítať, každý fragment sa
počíta ako jedna skladba. V takom prípade môže
počet skladieb dosiahnuť číslo 254 a ďalšie nahrávanie
nebude možné. Ak chcete pokračovať v nahrávaní,
vymažte nepotrebné skladby.
Keď sú údaje skladby fragmentované, značku skladby
u fragmentu kratšieho ako 12 sekúnd (nahraného
v stereofónnom režime), 24 sekúnd (nahraného
v monofónnom režime alebo v režime LP2) alebo
48 sekúnd (nahraného v režime LP4) nie je možné
vymazať. Skladby nahrané v rôznych režimoch
nahrávania, napr. skladbu nahranú v stereofónnom
režime a skladbu nahranú v monofónnom režime,
nie je možné spájať. Tiež nie je možné spájať skladbu
nahranú pomocou digitálneho pripojenia a skladbu
nahranú pomocou analógového pripojenia.
Skladby kratšie ako 12, 24 alebo 48 sekúnd nie sú
započítavané, a preto ich vymazávanie nemusí viesť
k zvýšeniu doby nahrávania.
51
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 52 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Príznak
Celková doba nahrávania
a zostávajúca doba na
disku nemusia spolu
udávať maximálnu dobu
nahrávania (60, 74 alebo
80 minút).
Príčina
Normálne sa nahrávanie robí v minimálnych
jednotkách, ktoré sú dlhé približne 2 sekundy
(v stereofónnom režime), 4 sekundy (v monofónnom
režime alebo v režime LP2) alebo 8 sekúnd (v režime
LP4). Keď sa nahrávanie zastaví, posledná nahrávaná
jednotka použije túto jednotku s dĺžkou 2, 4 alebo
8 sekúnd, aj keď samotné nahrávanie je kratšie.
Podobne, keď je nahrávanie po zastavení opäť
spustené, rekordér pred ďalším nahrávaním
automaticky vloží prázdnu medzeru s dĺžkou 2, 4
alebo 8 sekúnd. (Predchádza sa tým náhodnému
vymazaniu predchádzajúcej skladby pri každom začatí
nového nahrávania.) Preto sa skutočná doba
nahrávania zníži pri každom zastavení nahrávania, a to
maximálne o 6, 12 alebo 24 sekúnd.
U upravovaných skladieb Fragmentácia údajov môže spôsobiť počas
môže dochádzať počas
vyhľadávania výpadky zvuku, pretože skladby sa
vyhľadávania k výpadkom prehrávajú pri vyššej rýchlosti ako pri normálnom
zvuku.
prehrávaní.
Skladba sa nedá nahrať do Skupinové informácie boli zapísané do oblasti,
novej skupiny. Nová
v ktorej je uložený názov disku. Názov disku a názvy
skupina sa nedá vytvoriť. skladieb sa nahrávajú do rovnakej oblasti, do ktorej sa
dá uložiť maximálne približne 1 700 znakov. Ak
celkový počet prekročí tento limit, nová skupina sa
nebude dať vytvoriť, aj keď bude zapnutý skupinový
režim. V tomto čase nie je možné vykonať ani
nastavenia skupiny.
52
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po tom, čo ste urobili tieto kontroly, obráťte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony. Pozrite si aj časť “Hlásenia”
(strana 56).
Príznak
Rekordér
nefunguje alebo
funguje zle.
Príčina a riešenie
• Zdroje zvuku nemusia byť pevne pripojené.
, Odpojte zdroje zvuku a znova ich pripojte (strany 14
a 21).
• Funkcia HOLD je zapnutá (po stlačení funkčného tlačidla
rekordéra sa na displeji zobrazí indikátor “HOLD”).
, Vypnite funkciu HOLD na rekordéri posunutím
prepínača HOLD proti smeru šípky (strany 12 a 47).
• Kryt nie je pevne zatvorený.
, Zatvorte kryt tak, aby zacvakol. Potom stlačením
tlačidla OPEN otvorte kryt.
• Vnútri rekordéra skondenzovala vlhkosť.
, Vyberte disk MD a nechajte rekordér niekoľko hodín na
teplom mieste, až kým sa vlhkosť neodparí.
• Batéria je takmer vybitá (bliká indikátor “LoBATT” alebo
sa nič nezobrazuje).
, Batériu vymeňte za novú (strana 11), alebo k rekordéru
pripojte dodávaný sieťový adaptér.
• Batéria bola vložená nesprávne.
, Batériu vložte správne (strana 11).
• Stlačili ste tlačidlo, keď sa indikácia disku otáčala príliš
rýchlo.
, Počkajte, kým sa indikácia disku nebude otáčať pomaly.
• Pri digitálnom nahrávaní z prenosného CD prehrávača ste
nepoužili sieťový adaptér, alebo ste nevypli funkciu proti
preskakovaniu (ako napr. ESP) (strana 16).
• Analógové nahrávanie bolo vykonané použitím prípojného
kábla s útlmovým článkom.
, Použite prípojný kábel bez útlmového článku
(strana 21).
• Počas nahrávania bol odpojený sieťový adaptér, alebo
vypadlo napájanie.
53
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
040OPE.fm Page 54 Thursday, November 7, 2002 11:28 AM
Príznak
Príčina a riešenie
Rekordér nefunguje • Počas prevádzky bol rekordér vystavený mechanickému
alebo funguje zle.
nárazu, príliš veľkému statickému náboju, sieťovému
prepätiu spôsobenému bleskom atď.
, Reštartujte prevádzku nasledujúcim spôsobom.
1 Odpojte všetky zdroje napájania.
2 Nechajte rekordér asi 30 sekúnd v nečinnosti.
3 Pripojte zdroj napájania.
• Disk je poškodený alebo neobsahuje správne údaje pre
nahrávanie alebo strih.
, Znova vložte disk. Znova nahrajte disk. Ak sa chybová
správa stále zobrazuje, vymeňte disk za iný.
• Disk je chránený proti nahrávaniu (zobrazí sa indikátor
“SAVED”).
, Posuňte ochrannú plôšku (strana 66).
• Nahrávacia úroveň je príliš nízka na nahrávanie
(pri manuálnom nahrávaní).
, Pozastavte rekordér a upravte nahrávaciu úroveň.
• Pri nahrávaní je vložený disk MD s pôvodným záznamom
(zobrazí sa indikátor “PbONLY”).
, Vložte nahrávateľný disk MD.
• Pokúsili ste sa zapnúť skupinový režim počas nastavovania
programu.
, Skupinový režim zapnite pred nastavením programu.
Rekordér nezačne • Rekordér môže byť v pohotovostnom režime nahrávania
nahrávať.
(čiže ste stlačili tlačidlo X pri súčasnom stlačení tlačidla
REC).
, Stlačením tlačidla X spustite nahrávanie.
Rekordér pri
• Nastavenie počiatočnej pozície pre nahrávanie (“R-Posi”) je
nahrávaní prepíše
nastavené na hodnotu “FrHere”.
existujúci materiál.
, Nastavte položku “R-Posi” na hodnotu “Fr End”.
Pri nahrávaní
• Z prenosného CD prehrávača nevychádza žiadny digitálny
z prenosného CD
signál.
prehrávača sa na
, Pri digitálnom nahrávaní z prenosného CD prehrávača
displeji zobrazí
používajte sieťový adaptér a vypnite funkciu proti
indikátor “No SIG”.
preskakovaniu (ako napr. ESP) na CD prehrávači
(strana 16).
Po nahrávaní nie je • Sieťový adaptér bol odpojený, alebo počas nahrávania došlo
na disku MD žiadna k výpadku sieťového napájania.
nahrávka.
Kryt sa nedá otvoriť. • Napájacie zdroje boli počas nahrávania alebo upravovania
odpojené, alebo sa vybila batéria.
, Znova pripojte napájacie zdroje, alebo vymeňte vybité
batérie za nové.
• Kryt nie je pevne zatvorený.
, Zatvorte kryt tak, aby zacvakol. Potom stlačením tlačidla
OPEN otvorte kryt.
54
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(2)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Príznak
Zo slúchadiel
nevychádza žiaden
zvuk.
Hlasitosť sa nedá
zvýšiť.
Disk MD sa
neprehráva
normálne.
Disk MD sa
neprehráva od
prvej skladby.
Príčina a riešenie
• Konektor slúchadiel nie je pevne zapojený.
, Zástrčku slúchadiel pevne pripojte do zásuvky i.
• Hlasitosť je príliš nízka.
, Nastavte hlasitosť stlačením tlačidla VOL +, –.
• Zástrčka je znečistená.
, Vyčistite zástrčku.
• Funkcia AVLS je zapnutá.
, Nastavte prepínač AVLS do polohy “OFF” (strana 46).
• Režim prehrávania je zmenený.
, Nastavte normálny režim prehrávania.
• Prehrávanie disku bolo zastavené skôr, ako sa prehrala
posledná skladba.
, Stlačením tlačidla N na 2 sekundy alebo viac spustite
prehrávanie.
• Je zapnutý skupinový režim.
, Vypnite skupinový režim a spustite prehrávanie od prvej
skladby (stlačením tlačidla N na 2 sekundy alebo viac
spustite prehrávanie).
Prehrávaný zvuk
• Rekordér sa nachádza na mieste, ktoré je vystavené
preskakuje.
nepretržitým vibráciám.
, Rekordér umiestnite na stabilné miesto.
• Preskakovanie môže byť spôsobené veľmi krátkou skladbou.
, Nevytvárajte skladby kratšie ako jedna sekunda.
Zvuk obsahuje
• Silné magnetické pole z televízora alebo podobného
príliš mnoho
zariadenia ruší prevádzku.
výbojov statickej
, Presuňte rekordér mimo dosah zdroja silného
elektriny.
magnetického poľa.
Nie je možné nájsť • Stlačili ste tlačidlo X po stlačení tlačidla . alebo >.
značky skladieb.
, Tlačidlo X stlačte pred stlačením tlačidla . alebo >.
Disk sa nedá
• Zariadenie nepodporuje stereofónny režim LP2 alebo LP4.
upravovať na inom
, Úpravu vykonajte na zariadení, ktoré podporuje
zariadení.
stereofónny režim LP2 alebo LP4.
Občas je počuť šum. • V dôsledku špeciálnej technológie kompresie digitálneho
zvuku, ktorá sa používa v stereofónnom režime LP4, sa pri
určitých zdrojoch zvuku môže vo veľmi zriedkavých
prípadoch občas vyskytnúť šum.
, Nahrávanie vykonajte v normálnom stereofónnom
režime alebo v stereofónnom režime LP2.
Okienko displeja
• Rekordér bol odpojený od zdroja napájania.
nie je normálne.
, Ponechajte rekordér chvíľu v nečinnosti, alebo odpojte
zdroj napájania, znova ho pripojte, a potom stlačte
niektoré z prevádzkových tlačidiel.
55
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 56 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Hlásenia
Ak na displeji bliká nasledujúce hlásenie, skontrolujte hlásenia uvedené nižšie.
Chybové
hlásenie
BLANK
BUSY
Edit
ERROR
FULL
HiDCin
Význam a náprava
• Vložený je nenahraný disk MD.
• Pokúšali ste sa používať rekordér, keď pristupoval k nahraným
údajom.
, Počkajte, kým toto hlásenie nezmizne (v zriedkavých
prípadoch to môže trvať aj niekoľko minút).
• Prehrávač diskov MD nahráva informácie (pozíciu začiatku
a konca skladby) z pamäti na disk.
, Počkajte, kým sa tento proces nedokončí. Nevystavujte
prehrávač nárazom ani neprerušujte napájanie.
• Nahrávanie nebolo vykonané správne.
, Rekordér umiestnite na miesto bez vibrácií a začnite
nahrávanie odznova.
• Disk je zašpinený olejovým filmom alebo odtlačkami prstov,
je poškrabaný alebo to nie je štandardný disk.
, Skúste nahrávať znova použitím iného disku.
• Rekordér nemôže čítať informácie z disku správne.
, Znova vložte disk.
• Rekordér nemôže čítať informácie z disku správne.
, Vložte iný disk.
, Ak nie je problém vymazať celý disk, urobte to (strana 45).
• Zostávajúci čas nahrávania na disku je 12 sekúnd (stereofónny
režim), 24 sekúnd (stereofónny režim LP2 alebo monofónny
režim), 36 sekúnd (stereofónny režim LP4) alebo menej.
, Vymeňte disk.
• Pri označovaní jednej skladby alebo jedného disku ste sa snažili
zadať viac ako 200 znakov.
• Pri označovaní názvov skladieb alebo disku ste sa snažili zadať
celkovo viac ako 1 700 znakov.
, Zadajte kratší názov pre skladbu, skupinu alebo disk
(strana 36), alebo nastavte položku “LPStmp” na hodnotu
“OFF”, aby sa na začiatok názvu skladby nepridávala značka
“LP:” (strana 23).
• Napätie zdroja napájania je príliš vysoké (nepoužívate
dodávaný sieťový adaptér alebo odporúčaný kábel na
pripojenie k autobatérii).
, Používajte dodávaný sieťový adaptér alebo odporúčaný
kábel na pripojenie k autobatérii.
56
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 57 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Chybové
hlásenie
HOLD
LoBATT
MEMORY
NoCOPY
NoDISC
No SIG
PbONLY
SAVED
Saving
SORRY
TEMP
Význam a náprava
• Rekordér je zablokovaný.
, Posunutím prepínača HOLD proti smeru šípky odblokujte
rekordér (na strane 12).
• Batéria je takmer vybitá.
, Vymeňte batériu (strana 11).
• Pokúšali ste sa nahrávať, keď sa rekordér nachádzal na mieste
s nepretržitými vibráciami.
, Rekordér umiestnite na stabilné miesto a začnite nahrávanie
odznova.
• Pokúšali ste sa kopírovať disk, ktorý je chránený systémom
sériového spravovania kopírovania (Serial Copy Management
System). Z digitálne pripojeného zdroja, ktorý bol nahraný
pomocou digitálneho pripojenia, nie je možné robiť kópie.
, Namiesto toho použite analógové pripojenie (strana 21).
• Pokúšali ste sa prehrávať alebo nahrávať bez vloženého disku
v rekordéri.
, Vložte disk MD.
• Rekordér nemohol zistiť digitálne vstupné signály.
, Skontrolujte, či je zdroj pripojený pevne (strana 13).
• Pokúšali ste sa nahrávať alebo upravovať disk MD s pôvodným
záznamom (skratka “Pb” znamená prehrávanie – z anglického
“playback”).
, Vložte nahrávateľný disk MD.
• Pokúšali ste sa nahrávať alebo upravovať disk MD, ktorý mal
ochrannú plôšku v polohe chrániacej proti zápisu.
, Posuňte plôšku späť (strana 66).
• Prehrávač diskov MD nahráva informácie (zvuky) z pamäte na
disk.
, Počkajte, kým sa tento proces nedokončí. Nevystavujte
prehrávač fyzickým nárazom ani neprerušujte napájanie.
• Pokúsili ste sa vymazať značku skladby na začiatku prvej
skladby.
• Pokúsili ste sa vymazať značku skladby, a tak spojiť skladby,
ktoré rekordér nemôže spojiť (napríklad skladby nahrané
v stereofónnom a monofónnom režime).
• Pokúsili ste sa prepísať značky skladieb.
• Pokúsili ste sa stlačiť tlačidlo X alebo T MARK počas
synchronizovaného nahrávania.
• Pokúsili ste sa zapnúť skupinovú funkciu počas programovania.
, Skupinovú funkciu zapnite pred nastavením programu.
• Rekordér sa zahrieva.
, Nechajte rekordér vychladnúť.
57
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 58 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Chybové
hlásenie
TrFULL
TrPROT
Význam a náprava
• Dosiahlo sa číslo skladby 254.
, Vymažte nepotrebné skladby (strana 44).
• Pokúsili ste sa nahrávať alebo upravovať skladbu, ktorá je
chránená proti vymazávaniu.
, Nahrávajte alebo upravujte iné skladby.
• Pokúsili ste sa upraviť skladbu, ktorá bola skopírovaná
z počítača.
, Nahrajte ju späť na počítač, a potom ju upravte (strana 66).
58
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 59 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Zoznam ponúk
Funkcie ponuky
Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku a stlačením tlačidla > alebo .
vyberiete položku.
Ponuka
rekordéra1)
EDIT
DISP
P-MODE
RecVol
R-MODE
S-SEL
S-SET
TimeMk
SYNC-R
OPTION
Funkcie
Výber operácií strihu (označovanie, vymazávanie skladieb, diskov
alebo skupín atď.) (na strane 37 až 42, 44 a 45).
Zobrazovanie uplynutého času prehrávania, zostávajúceho času
prehrávania atď. (na strane 29 a 34).
Výber režimu prehrávania (opakované prehrávanie, náhodný výber
skladby atď.) (strana 31).
Výber automatického alebo manuálneho nastavenia nahrávacej
úrovne (strana 28).
Výber režimu nahrávania (stereofónny režim SP, stereofónny režim
LP2, stereofónny režim LP4 alebo monofónny režim) (strana 22).
Výber možnosti “SOUND1” alebo “SOUND2” (predvoľba
digitálneho zvuku) (strana 33).
Zmena zvukovej kvality predvoľby zvuku (“SOUND1” alebo
“SOUND2”) (strana 33).
Výber nastavenia automatickej časovej značky (strana 27).
Výber hodnoty “ON” alebo “OFF” pre synchronizované
nahrávanie (strana 13).
• AVLS (Automatic Volume Limiter System) – výber možností
“ON” alebo “OFF” (strana 46).
• BEEP – výber možností “ON” alebo “OFF” (strana 46).
• R-Posi – výber počiatočného bodu pri nahrávaní (strana 26).
• LPStmp – výber možnosti “ON” (na začiatok skladby sa bude
pridávať značka “LP:”) alebo “OFF” (strana 23).
1) Položky ponuky, ktoré sa dajú vybrať,
sa líšia v závislosti od toho, či je zapnutý skupinový
režim, a od prevádzkového stavu rekordéra.
59
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 60 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Tabuľka s ponukami rekordéra
Ponuky rekordéra pre jednotlivé prevádzkové stavy sú zobrazené na tejto
a nasledujúcich stranách. Každý graf zobrazuje rozličné ponuky a položky ponúk,
ktoré sa dajú vybrať v každej úrovni jednotlivých ponúk. Bližšie informácie
o používaní ponuky získate v časti “Zoznam ponúk” (strana 59). Ponuky a položky
ponuky sa striedavo zobrazujú na displeji.
Ponuky a položky ponuky, ktoré sa dajú vybrať počas zastavenia rekordéra
EDIT
D:Name
G:Set
G:Rls1)
G:Ers2)
LapTim
RecRem
GP Rem2)
AllRem
Normal
AllRep
1Track
1 Rep.
Shuff
PGMRep
PGM
Shuf.R
LP4
MONO
D:Ers
DISP
P-MODE
R-MODE
SP
LP2
S-SEL
OFF
SOUND1
SOUND2
, : Stlačenie tlačidla ENTER
h : Stlačenie tlačidla
> alebo ..
60
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 61 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
, : Stlačenie tlačidla ENTER
h : Stlačenie tlačidla
> alebo ..
SYNC-R
OFF
ON
AVLS
BEEP
OPTION
OFF
ON
R-Posi3)
FrHere
ON
LPStmp
Fr End
OFF
ON
OFF
1) Zobrazí sa iba pri nastavení rekordéra v skupinovom režime a pri vybraní skupiny inej ako
“GP --”.
2) Zobrazí sa iba pri nastavení rekordéra v skupinovom režime.
3) Dá sa vybrať iba pri vypnutom skupinovom režime.
Stlačením tlačidla CANCEL zrušíte operáciu v ponuke.
61
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 62 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Ponuky a položky ponuky, ktoré sa dajú vybrať počas prehrávania na rekordéri
EDIT
T:Name
G:Name1)
T:Move
G:Move1)
LapTim
1 Rem
GP Rem2)
AllRem
Normal
AllRep
1Track
1 Rep.
Shuff
PGMRep
PGM
Shuf.R
T:Ers
DISP
P-MODE
S-SEL
OFF
SOUND1
SOUND2
, : Stlačenie tlačidla ENTER
h : Stlačenie tlačidla
> alebo ..
S-SET3)
OPTION
AVLS
ON
BEEP
OFF
ON
OFF
1) Zobrazí sa iba pri nastavení rekordéra v skupinovom režime a pri vybraní skupiny inej ako
“GP --”.
2) Zobrazí sa iba pri nastavení rekordéra v skupinovom režime.
3) Zobrazí sa iba pri vybratí možnosti “SOUND1” alebo “SOUND2”.
Stlačením tlačidla CANCEL zrušíte operáciu v ponuke.
62
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 63 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Ponuky a položky ponuky, ktoré sa dajú vybrať počas nahrávania na rekordéri
EDIT
T:Name
G:Name1)
LapTim
RecRem
Auto
Manual
SP
LP2
LP4
OFF
SOUND1
SOUND2
OFF
5 min
10 min
OFF
ON
D:Name
DISP
RecVol2)
R-MODE2)
MONO
S-SEL
S-SET3)
TimeMK
15 min
SYNC-R
, : Stlačenie tlačidla ENTER
h : Stlačenie tlačidla
> alebo ..
OPTION
AVLS
OFF
ON
1) Zobrazí sa iba pri nastavení rekordéra v skupinovom režime.
2) Zobrazí sa iba pri nastavení rekordéra v pohotovostnom režime.
3) Zobrazí sa iba pri vybratí možnosti “SOUND1” alebo “SOUND2”.
Stlačením tlačidla CANCEL zrušíte operáciu v ponuke.
63
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 64 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Špecifikácie
Rekordér diskov MD
Systém prehrávania zvuku
Digitálny zvukový systém MiniDisc
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs MQW
Vlnová dĺžka: λ = 790 nm
Trvanie emisie: spojité
Výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Hodnota výkonu bola meraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky na
optickom snímacom bloku s otvorom
s priemerom 7 mm.)
Doba nahrávania a prehrávania
Pri použití disku MDW-80
Maximálne 160 min. v monofónnom
režime
Maximálne 320 min. v stereofónnom
režime
Otáčky
Približne 380 až 2 700 ot./min (konštantná
lineárna rýchlosť – CLV)
Oprava chýb
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Vzorkovacia frekvencia
44,1 kHz
Prevodník vzorkovacej frekvencie
Vstup: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kódovanie
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 – LP2/LP4
Modulačný systém
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Počet kanálov
2 stereofónne kanály
1 monofónny kanál
Frekvenčný rozsah
20 až 20 000 Hz ± 3 dB
Kolísanie a nestabilita
Pod merateľným limitom
Vstupy
Linkový: stereofónny minikonektor typu
jack, minimálna vstupná úroveň 49 mV
Optický (digitálny): optický (digitálny)
minikonektor typu jack
Výstupy
i: stereofónny minikonektor, minimálna
výstupná úroveň 5 mW + 5 mW, zaťažovacia
impedancia 16 ohmov
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Sieťový adaptér Sony (dodávaný) pripájaný
do zásuvky DC IN 3 V (krajina, pre ktorú sa
model dodáva, je uvedená v zátvorke):
120 V AC, 60 Hz (USA, Kanada
a Taiwan)
230 V AC, 50/60 Hz (kontinentálna
Európa)
240 V AC, 50 Hz (Austrália)
220 V AC, 50 Hz (Čína)
230 – 240 V AC, 50 Hz (Veľká Británia
a Hongkong)
110/220 V AC, 60 Hz (Kórea)
100 – 240 V AC, 50/60 Hz (ostatné
krajiny)
Alkalická batéria typu LR6 (veľkosť AA)
Prevádzková doba batérie
Pozrite si časť “Výdrž batérie” (strana 48)
Rozmery
Približne 81 × 27,9 × 74,4 mm (š/v/h) bez
vyčnievajúcich častí.
Hmotnosť
Približne 101 g (3,6 unce) – samotný
rekordér
Americké a zahraničné patenty sú
predmetom licencie od firmy Dolby
Laboratories.
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Voliteľné príslušenstvo
Optický kábel
POC-15B, POC-15AB, POC-DA12SP
Stereofónne slúchadlá* MDR-EX70LP,
MDR-72LP, MDR-A34LP
Aktívne reproduktory SRS-Z500
Nahrávateľné disky MD série MDW
Váš predajca nemusí mať k dispozícii všetko
vyššie uvedené príslušenstvo. Požiadajte
vášho predajcu o podrobné informácie
o príslušenstve vo vašej krajine.
∗ Ako voliteľné použite iba slúchadlá so
stereofónnymi minikonektormi.
Slúchadlá s mikrokonektormi nie je
možné použiť.
64
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 65 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Vysvetlivky
Ako sa podarilo urobiť disky typu
MiniDisc tak malé
2,5-palcový disk MiniDisc je uzavretý
v plastovej kazete, ktorá vyzerá ako
3,5-palcová disketa (viď obrázok vyššie),
používa novú technológiu kompresie
digitálneho zvuku, ktorá sa nazýva
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding - adaptačné transformačné
kódovanie zvuku). Aby bolo možné
uložiť viac zvuku na menšom priestore,
kódovanie ATRAC vyberá a kóduje iba
tie frekvenčné zložky, ktoré sú skutočne
počuteľné pre ľudské ucho.
A
B
A – Používateľská oblasť TOC
(tabuľka s obsahom)
Obsahuje poradie a počiatočné
a koncové body skladieb.
B – Hudobné údaje
Význam pojmu “žiadny zvuk”
Rýchly náhodný prístup
Tak ako u disku CD, aj disk MD ponúka
okamžitý náhodný prístup k začiatku
každej hudobnej skladby. Disky MD
s pôvodným záznamom sú nahrávané
s adresami pozícií, ktoré zodpovedajú
každému výberu hudby.
Nahrávateľné disky MD sa vyrábajú
s “používateľskou oblasťou
s tabuľkou TOC”, ktorá obsahuje poradie
skladieb. Systém tabuľky TOC (Table of
Contents - tabuľka s obsahom) je
podobný “systému spravovania
adresárov” na disketách. Inými slovami,
počiatočné a koncové adresy všetkých
hudobných skladieb nahraných na disku
sú uložené v tejto oblasti. To vám
umožňuje náhodne pristupovať k
začiatku ľubovoľnej skladby ihneď po
zvolení čísla skladby (AMS), ako aj
označiť umiestnenie názvom skladby,
rovnako ako pri názve súboru na diskete.
Pojem “žiadny zvuk” popisuje stav
rekordéra, pri ktorom je vstupná úroveň
na analógovom vstupe približne 4,8 mV,
alebo na optickom (digitálnom) vstupe
nižšia ako –89 dB (0 dB predstavuje
jednotkový bit – maximálna nahrávacia
úroveň pre disk MiniDisc).
Poznámka k digitálnemu
nahrávaniu
Tento rekordér používa systém sériového
spravovania kopírovania, ktorý umožňuje
z originálneho softvéru robiť iba digitálne
kópie prvej generácie. Kópie z doma
nahraných diskov MD môžete robiť iba
pomocou analógových pripojení.
Pôvodný softvér ako napr.
disky CD alebo MD.
Digitálne nahrávanie
Doma
nahrané
disky MD
Žiadne
Nahrávateľný
digitálne disk MD
nahrávanie
65
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 66 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Mikrofón, prehrávač platní, tuner atď.
(s analógovými výstupnými konektormi).
Analógové nahrávanie
Doma nahrané disky MD
Digitálne nahrávanie
Nahrávateľný
disk MD
Žiadne
digitálne
nahrávanie
Obmedzenia týkajúce sa úpravy
skladieb nahraných z počítača
Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby
funkcie strihu (t.j. vymazávanie skladieb
a pridávanie a vymazávanie značiek
skladieb) nefungovali pre skladby, ktoré
boli nahrané z počítača použitím
zariadenia, ktoré podporuje sieťové disky
MD. Toto slúži na zabránenie straty
možnosti kontroly podľa nahraných
skladieb. Ak chcete upraviť tieto skladby,
najprv ich nahrajte naspäť do počítača,
a potom ich upravte na počítači.
Nahrávateľný
disk MD
Ochrana nahraného disku MD
Ak chcete chrániť disk MD proti nahraniu,
posunutím otvorte plôšku na bočnej strane
disku MD. V tejto polohe nie je možné disk
MD nahrávať ani upravovať. Ak chcete
znova nahrávať, posuňte plôšku späť, aby ju
bolo vidno.
Plôška
Zadná strana
disku MD
Nahraný materiál je
chránený.
Nahraný materiál
nie je chránený.
66
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
filename[D:\projekty\Sony\MZR410\sk\324701441\02SK-MZR410EE1\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 67 Monday, September 30, 2002 11:51 AM
Register
A
P
Automatická časová značka 27
AVLS 46
Č
Ponuky 59
Predvoľba digitálneho zvuku 33
Pripájane
digitálne 14
Pripájanie
analógové 21
Príslušenstvo
dodávané 8
Čistenie 50
R
D
Režim prehrávania 31
DSP typu TYPE-R 16
S
G
Skupina
nahrávanie v skupinovom režime 25
nastavenie 39
odstránenie 40
prehrávanie v skupinovom režime
B
Batéria
suchá batéria 11
výdrž batérie 12, 48
G-PROTECTION 19
H
HOLD 12, 47
30
K
presun skupiny 42
režim preskakovania skupín 30
vymazanie 45
Kontrola
pozícia prehrávania 29
zostávajúci čas 29, 34
V
M
Vymazávanie
celého disku 45
skladby 44
skupiny 45
Manuálne nahrávanie 28
MDLP 22
N
Nahrávanie
bez prepísania existujúcich skladieb
26
digitálne 13
nahrávanie v skupinovom režime 24
pridávanie značiek skladieb (automatické časové značky)
Z
Zmena označenia 38
Značka skladby
pridávanie 43
vymazávanie 43
Zvuk pípania 46
27
režim MDLP 22
O
Označovanie 37
67
model name1[MZ-R410/R410DPC] model name2[MZ------]
[3-247-014-41(1)]
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising