Sony | D-EJ985 | Sony D-EJ985 Návod na použitie

3-245-828-51 (1)
Portable
CD Player
Návod na obsluhu
Kód oblasti
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je
zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom,
ktorá je na obale.
Pre všetky súčasti dodávané k prehrávaču CD skontrolujte
kód oblasti vášho modelu a prezrite si čas „Príslušenstvo
(dodávané/volitené)“.
„WALKMAN“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation
označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami.
je obchodná známka spoločnosti
Sony Corporation.
D-EJ985
© 2002 Sony Corporation
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami at., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráte sa na váš miestny
úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITENEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA A ANI HO
PRIAMO NESLEDUJTE POMOCOU
OPTICKÝCH NÁSTROJOV
Platnos označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
2
Obsah
Začíname
Umiestnenie ovládacích prvkov ........... 4
Prehrávanie disku CD
1. Pripojenie prehrávača diskov CD. ..... 7
2. Vloženie disku CD. ............................ 7
3. Prehrávanie disku CD. ....................... 8
Možnosti prehrávania
Opakované prehrávanie skladieb
(Repeat play) .................................. 11
Prehrávanie jednej skladby
(Single play) .................................... 11
Prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Shuffle play) ....................... 11
Prehrávanie obúbených skladieb
pridávaním záložiek (Bookmark track
play) ................................................ 12
Prehrávanie skladieb vo vašom
obúbenom poradí (PGM play) ....... 13
Pripojenie prehrávača diskov CD
Pripojenie stereosystému .................... 18
Pripojenie k zdroju napájania
Používanie nabíjatených batérií ......... 19
Používanie suchých galvanických
článkov ............................................ 22
Poznámky k zdroju napájania ............. 23
Ďalšie informácie
Odporúčania ....................................... 24
Údržba ................................................ 25
Riešenie problémov ............................ 26
Technické parametre ........................... 29
Príslušenstvo (dodávané/volitené) ..... 30
Dostupné funkcie
Funkcia G-PROTECTION .................... 14
Zobrazenie textových informácií
o disku CD ...................................... 14
Kontrola zostávajúceho času a počtu
skladieb na disku CD ...................... 15
Zvýraznenie basov (SOUND) .............. 15
Prevencia poškodenia sluchu
(AVLS) .............................................. 16
Zamknutie ovládacích prvkov
(HOLD) ............................................. 16
Vypnutie signalizácie pípaním pri
ovládaní zariadenia ......................... 17
Vypnutie podsvietenia displeja LCD ... 17
3
Začíname
Umiestnenie ovládacích prvkov
Ďalšie podrobnosti získate na stranách uvedených v zátvorkách.
Prehrávač diskov CD (vonkajšia čas)
1 Konektorová zásuvka EXT BATT
(externá batéria)/konektorová
zásuvka DC IN 4.5 V (externý
zdroj napájania) (strany 7, 20, 22)
2 Konektorová zásuvka LINE OUT
(OPTICAL) (strana 18)
3 Výkyvný ovládač (u (prehra/
pozastavi)• ./> (AMS/
hada)) (strany 7, 8, 12, 13)
4 Tlačidlo x (zastavi)/CHARGE•
indikátor CHARGE
(strany 8, 16, 17, 19, 20)
5 Tlačidlá na ovládanie hlasitosti
VOL (hlasitos) +*/– (strana 8)
6 Konektorová zásuvka
i (slúchadlá) (strana 7)
7 Prepínač OPEN
(strana 7)
8 Konektory pre držiak na nabíjanie
(strany 19, 25)
Prehrávač diskov CD (vnútorná
čas)
9 Prepínač AVLS
Prehrávač diskov CD (zozadu)
(strana 16)
q; Prepínač
G-PROTECTION
(strana 14)
qa Priestor pre
batérie
(strana 19)
4
*Tlačidlo má dotykový bod.
qs Prepínač
HOLD
(strana 16)
Diakový ovládač
qd Tlačidlo x
(zastavi)
(strany 8, 17)
Začíname
qf Ovládací prvok
VOL +/– (hlasitos)
(strana 8)
qg Displej
(strany 9, 11 - 16)
qh Výkyvný ovládač (u
(prehra/pozastavi)•
ENT (zada)• ./>
(AMS/hada))
(strany 8, 10, 12, 13)
qj Príchytka
(strana 6)
w; Tlačidlo
SOUND
(strana 15)
qk Prepínač HOLD
(strana 16)
ql Tlačidlo
DISPLAY
(strany 14, 15)
waTlačidlo P MODE/
(režim prehrávania/
opakova)
(strany 10 - 13, 17)
Poznámka
Používajte iba dodávaný diakový ovládač.
Tento prehrávač diskov CD sa nedá ovláda
diakovým ovládačom, ktoré sa dodávajú k
iným typom prehrávačov diskov CD.
(Pokračovanie)
5
Používanie príchytky na diakovom ovládači
Príchytku na diakovom ovládači môžete odstráni a pripevni v opačnom smere.
Odstránenie
Pripevnenie v opačnom smere
,
Kábel diakového ovládača sa môže prevliec cez príchytku.
Používanie puzdra na prenášanie
Prehrávač môžete prenáša spolu s batériami v dodávanom puzdre na prenášanie.
Vložte ich na príslušné miesto v puzdre poda nasledujúceho obrázka.
6
Prehrávanie disku CD
Ako zdroj napájania môžete použi aj nabíjatené batérie alebo suché galvanické
články.
1.
Pripojenie prehrávača diskov
CD.
do konektorovej
zásuvky EXT BATT/
DC IN 4.5 V
do sieovej zásuvky
Prehrávanie disku CD
1 Pripojte sieový adaptér.
2 Pripojte slúchadlá s diakovým
ovládačom.
Sieový
adaptér
Pre typy dodávané s redukciou k
sieovému adaptéru
Ak sieový adaptér nie je kompatibilný so
sieovou zásuvkou, použite dodávanú
redukciu pre sieový adaptér.
Pre typy dodávané s diakovým
ovládačom
• Pripojte konektor slúchadiel k
diakovému ovládaču.
• Pevne pripojte slúchadlá k
diakovému ovládaču. Voné
pripojenie môže spôsobi šum
počas prehrávania.
2.
Výkyvný
ovládač
do zdierky i
(slúchadlá)
Slúchadlá
alebo
slúchadlá do uší
Vloženie disku CD.
1 Posunutím prepínača OPEN
otvorte kryt prehrávača diskov
CD.
Prepínač OPEN
2 Vložte disk CD do zásobníka a
zatvorte kryt.
Disk CD vložte
označenou stranou s
etiketou smerom nahor.
(Pokračovanie)
7
3.
Prehrávanie disku CD.
Výkyvný ovládač
VOL + / –
Výkyvný ovládač
VOL + / –
1 Stlačte výkyvný ovládač.
2 Stlačením tlačidla VOL +
alebo – nastavte hlasitos.
Ak chcete
prehra (od pozície, na ktorej ste prehrávanie
zastavili)
prehra (od prvej stopy)
pozastavi/obnovi prehrávanie po pozastavení
zastavi prehrávanie
nájs začiatok aktuálnej skladby (AMS*1)
nájs začiatok predchádzajúcej skladby (AMS)
nájs začiatok nasledujúcej skladby (AMS)
nájs začiatok nasledujúcich skladieb (AMS)
rýchlo prejs dozadu
rýchlo prejs dopredu
1 Stlačte výkyvný ovládač.
2 Otočením ovládacieho prvku
VOL +/– nastavte hlasitos.
Urobte toto
Stlačte výkyvný ovládač.
Prehrávanie začne od pozície, na ktorej
ste ho zastavili.
Ke je prehrávač diskov CD zastavený,
stlačte a podržte výkyvný ovládač, kým sa
nezačne prehráva prvá skladba.
Stlačte výkyvný ovládač.
Stlačte tlačidlo x (na prehrávači CD
stlačte tlačidlo x/CHARGE).*2
Potisnite výkyvný ovládač jedenkrát
smerom k značke ..*2
Opakovane potisnite výkyvný ovládač
smerom k značke ..*2, *3
Potisnite výkyvný ovládač jedenkrát
smerom k značke >.*2, *3
Opakovane potisnite výkyvný ovládač
smerom k značke >.*2, *3
Podržte výkyvný ovládač pri značke
..*2
Podržte výkyvný ovládač pri značke
>.*2
*1 Automatické vyhadávanie skladieb
*2 Tieto operácie je možné vykona počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania.
*3 Po prehraní poslednej skladby sa môžete vráti na začiatok prvej skladby potisnutím výkyvného
ovládača smerom k značke >. Ak je prehrávač nastavený na prvej skladbe, na poslednú
skladbu prejdete potisnutím výkyvného ovládača smerom k značke ..
8
Displej
• Ak po výmene disku CD alebo vypnutí a zapnutí prehrávača diskov CD stlačíte
výkyvný ovládač, asi na dve sekundy sa zobrazí celkový počet skladieb a celkový
čas prehrávania disku CD.
• Počas prehrávania sa zobrazí číslo aktuálnej skladby a čas, ktorý uplynul od začiatku
jej prehrávania.
• Počas pozastaveného prehrávania bliká čas, ktorý uplynul od začiatku prehrávania.
Čo robi, ak sa nezvýši úroveň hlasitosti
Disky CD-R a CD-RW
Tento prehrávač diskov CD môže prehráva disky CD-R alebo CD-RW nahraté vo
formáte CD-DA*, ale kapacita nahrávania môže závisie od kvality disku a podmienok
nahrávacieho zariadenia.
* CD-DA je skratka pre digitálny zvukový systém disku CD (Compact Disc Digital Audio). Je to
štandard nahrávania používaný pre zvukové disky CD.
Hudobné disky zakódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD.
Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované
pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj
také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich prehra na tomto
výrobku.
Vybratie disku CD
Disk CD vyberajte pri súčasnom stlačení stredového prvku zásobníka.
9
Prehrávanie disku CD
• Ak je prepínač AVLS nastavený na hodnotu „LIMIT“, zmeňte nastavenie na hodnotu
„NORM“. Ak chcete získa alšie informácie, pozrite si čas „Prevencia poškodenia
sluchu (AVLS)“.
• Ak sú slúchadlá pripojené ku konektorovej zásuvke LINE OUT (OPTICAL), pripojte ich
k zásuvke i (slúchadlá).
Možnosti prehrávania
Prehrávač umožňuje vyskúša rôzne spôsoby prehrávania pomocou tlačidla P MODE/
(režim prehrávania/opakova) a výkyvného ovládača.
Tlačidlo P MODE/
Ak tlačidlo stlačíte počas
prehrávania, môžete zmeni režim
prehrávania.
Ak počas prehrávania stlačíte a
podržíte toto tlačidlo, kým sa zobrazí
indikátor „ “ môžete opakova
režim prehrávania, ktorý ste vybrali
pomocou tlačidla P MODE/ .
tŽiadne označenie
(normálne prehrávanie)
r
„1“
(prehrávanie jednej skladby)
r
„SHUF“
(prehrávanie skladieb v
náhodnom poradí)
r
„ “
(Prehrávanie skladieb
so záložkami)
r
„PGM“
(prehrávanie skladieb vo vašom
obúbenom poradí)
10
Výkyvný ovládač
• Stlačením
Do skladieb môžete prida záložky.
Môžete tiež zada vybraté skladby
na prehrávanie v režime PGM.
• Potisnutím smerom k značke
> alebo .
Môžete vybra skladby na
prehrávanie v režime PGM.
Opakované prehrávanie skladieb (Repeat play)
Skladby môžete opakovane prehráva v režime normálneho prehrávania, prehrávania
jednej skladby, prehrávania skladieb v náhodnom poradí, skladieb so záložkami a v
režime PGM.
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo P MODE/ kým sa nezobrazí
indikátor „ “.
Možnosti prehrávania
Prehrávanie jednej skladby (Single play)
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo P MODE/ , kým sa nezobrazí
označenie „1“.
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí (Shuffle play)
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo P MODE/ , kým sa nezobrazí
označenie „SHUF“.
11
Prehrávanie obúbených skladieb pridávaním záložiek
(Bookmark track play)
Na každom disku CD môžete prida záložky najviac pre 99 skladieb. Táto funkcia sa
môže použi najviac pre 10 diskov CD.
Pridanie záložiek
1 Počas prehrávania skladby, ku ktorej chcete prida záložku, stlačte a podržte
výkyvný ovládač, až kým sa na displeji nezobrazí indikátor „
(záložka)“.
Po úspešnom pridaní záložky sa blikanie indikátora „ “ spomalí.
2 Opakovaním kroku 1 pridáte záložky pre všetky požadované skladby.
Počúvanie skladieb so záložkami
1 Opakovane stlačte tlačidlo P MODE/  kým nezačne blika indikátor „ “.
2 Stlačte výkyvný ovládač.
Na displeji sa rozsvieti indikátor „ “ a spustí sa prehrávanie skladieb so záložkami.
Odstránenie záložiek
Počas prehrávania skladby so záložkou stlačte a podržte výkyvný ovládač, kým sa
indikátor „ “ neprestane zobrazova na displeji.
Kontrola skladieb so záložkami
Počas prehrávania skladieb so záložkami na displeji pomaly bliká indikátor „ “.
Poznámky
• Počas prehrávania skladieb so záložkami sa skladby prehrávajú v poradí poda čísla skladby, a
nie v tom poradí, v akom ste pridali záložky.
• Ak sa pokúsite prida záložky pre skladby na 11. disku CD, záložky prvého prehrávaného disku
CD sa vymažú.
• Ak odstránite všetky zdroje napájania, vymažú sa všetky záložky uložené v pamäti.
• Ak používate nabíjatené batérie a prehrávač diskov CD necháte bez nabíjania batérií naalej
prehráva, ke už je na displeji zobrazený nápis „Lobatt“, vymažú sa všetky záložky uložené v
pamäti.
12
Prehrávanie skladieb vo vašom obúbenom poradí (PGM play)
Na prehrávači diskov CD môžete naprogramova až 64 skladieb vo vašom obúbenom
poradí.
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo P MODE/  kým sa
nezobrazí označenie „PGM“.
2
Skladbu vyberte potisnutím
výkyvného ovládača smerom k
značke > alebo ..
Číslo skladby
Možnosti prehrávania
1
Poradie prehrávania
3
Stlačením výkyvného ovládača zadajte
vybratú skladbu.
Na displeji sa zobrazí označenie „000“
a poradie prehrávania sa zvýši o jednu
skladbu.
4
5
Zopakujte kroky 2 a 3 na výber skladieb vo vašom obúbenom poradí.
Stlačte a podržte výkyvný ovládač, kým sa nespustí prehrávanie v režime
PGM.
Kontrola programu
Počas programovania:
Pred krokom 5 opakovane stlačte výkyvný ovládač.
Počas prehrávania v režime PGM:
Stlačte opakovane tlačidlo P MODE/  kým nezačne blika nápis „PGM“, a potom
opakovane stlačte výkyvný ovládač.
Po každom stlačení výkyvného ovládača sa zobrazí číslo skladby.
Poznámky
• Ak dokončíte zadávanie 64. skladby v kroku 3, zobrazí sa na displeji prvá vybratá skladba.
• Ak vyberiete viac ako 64 skladieb, prvé z nich budú zo zoznamu vymazané.
13
B Dostupné funkcie
Funkcia G-PROTECTION
Funkcia G-PROTECTION bola vyvinutá
na ochranu proti výpadkom zvuku pri
prudkých pohyboch.
Po nastavení polohy prepínača
G-PROTECTION na vašom prehrávači
diskov CD do polohy „2“ sa funkcia
G-PROTECTION zvýrazní v porovnaní s
polohou „1“.
Ak si chcete vychutna vysokokvalitný
zvuk z disku CD použitím funkcie
G-PROTECTION pri chôdzi, nastavte
prepínač G-PROTECTION do polohy
„1“. Ak vykonávate náročnú činnos,
odporúčame nastavi prepínač do
polohy „2“.
Nastavte prepínač G-PROTECTION
(pod krytom) do polohy „1“ alebo „2“.
Zobrazenie textových
informácií o disku CD
Ak sa prehráva disk CD obsahujúci
textové informácie, na displeji sa zobrazí
názov disku, meno interpreta a alšie
údaje.
Displej na diakovom ovládači
Zobrazí
sa „Číslo
skladby“.
V tejto časti sa
zobrazia textové
informácie.*
* Počas čítania informácií na disku CD sa
zobrazí nápis „READING“.
Stlačte tlačidlo DISPLAY.
Každým stlačením tlačidla sa displej
zmení nasledovne:
Displej
Normálne
prehrávanie
Číslo a názov
aktuálnej skladby
Stlačte jedenkrát
tlačidlo DISPLAY.
Číslo a názov alebo
meno interpreta
aktuálnej skladby
Poznámka
Výpadky zvuku môžu nasta, ak:
– je prehrávač diskov CD vystavený
neočakávanému prudšiemu trvalému
pohybu,
– sa prehráva znečistený alebo poškodený
disk CD,
– ak je znížená kvalita disku CD-R alebo CDRW alebo ak je problém s nahrávacím
zariadením alebo aplikačným softvérom.
Stlačte dvakrát
tlačidlo DISPLAY.
Počet zostávajúcich
skladieb**, názov
disku alebo meno
interpreta
** Nezobrazuje sa počas prehrávania jednej
skladby, prehrávania skladieb v náhodnom
poradí, prehrávania skladieb so záložkami a
počas prehrávania v režime PGM.
Poznámka
Textové informácie sú na tomto prehrávači
diskov CD zobrazené iba v angličtine.
14
Kontrola zostávajúceho
času a počtu skladieb na
disku CD
Zostávajúci čas a počet skladieb na
disku CD môžete skontrolova pomocou
tlačidla DISPLAY.
Pri prehrávaní disku CD s textovými
informáciami nie je možné túto funkciu
využi.
Stlačte tlačidlo DISPLAY.
Každým stlačením tlačidla sa displej
zmení nasledovne:
Zvýraznenie basov (SOUND)
Zvuk môžete zvýrazni zosilnenými
basmi.
Stlačte tlačidlo SOUND a vyberte
možnos „SOUND 1“ alebo „SOUND 2“.
Žiadne označenie
(normálne prehrávanie)
„SOUND 1“
„SOUND 2“
Normálne
prehrávanie
Číslo skladby a čas,
ktorý uplynul od
začiatku prehrávania
Stlačte jedenkrát Číslo skladby a
tlačidlo DISPLAY. zostávajúci čas
Zobrazí sa zvolený režim zvuku.
Možnos „SOUND 2“ zvýrazní basy viac
ako možnos „SOUND 1“.
aktuálnej skladby
\Poznámka
Stlačte dvakrát Zostávajúci počet
tlačidlo DISPLAY. skladieb* a zostávajúci
Ak je zvuk počas používania funkcie SOUND
skreslený, znížte hlasitos.
čas na disku CD*
* Nezobrazuje sa počas prehrávania jednej
skladby, prehrávania skladieb v náhodnom
poradí, prehrávania skladieb so záložkami a
počas prehrávania v režime PGM.
15
Dostupné funkcie
Displej
Prevencia poškodenia
sluchu (AVLS)
Zamknutie ovládacích
prvkov (HOLD)
Funkcia AVLS (Systém automatického
obmedzovania hlasitosti - Automatic
Volume Limiter System) obmedzuje v
záujme ochrany vášho sluchu
maximálnu hlasitos.
Na prehrávači diskov CD môžete
zamknú ovládacie prvky, aby ste
predišli náhodnému stlačeniu tlačidiel.
Nastavte prepínač AVLS (pod krytom)
na hodnotu „LIMIT“.
Posuňte prepínač HOLD v smere
šípky.
Prehrávač
diskov CD
Diakový ovládač
Zobrazí sa, ak je hlasitos zvýšená a
prekračuje určitú úroveň.
Vypnutie funkcie AVLS
Nastavte prepínač AVLS na hodnotu
„NORM“.
Ak stlačíte
akékovek tlačidlo,
ke je zapnutá
funkcia HOLD,
indikátor CHARGE
začne blika.
Funkciu HOLD môžete použi bu pre
prehrávač diskov CD, alebo pre diakový
ovládač. Ak je na diakovom ovládači
funkcia HOLD vypnutá a na prehrávači
diskov CD zapnutá, môžete prehrávač
ovláda pomocou diakového ovládača.
Odomknutie ovládacích prvkov
Posuňte prepínač HOLD proti smeru
šípky.
Poznámka
Nápis „HOLD“ sa na displeji diakového
ovládania neobjaví ani v takom prípade, ak je
funkcia HOLD zapnutá.
16
Vypnutie signalizácie
pípaním pri ovládaní
zariadenia
Pípanie, ktoré počujete v slúchadlách
počas ovládania prehrávača diskov CD,
môžete vypnú.
1
2
Odstráňte z prehrávača diskov CD
zdroj napájania (sieový adaptér,
nabíjatené batérie alebo suché
galvanické články).
Podržte stlačené tlačidlo x (na
prehrávači CD tlačidlo x/CHARGE)
a pripojte zdroj napájania.
Ak používate nabíjatené batérie alebo
suché galvanické články, podsvietenie
displeja LCD sa zapne približne na pä
sekúnd po stlačení tlačidla. Ak však
chcete ušetri energiu batérií, môžete
podsvietenie vypnú.
1
Z prehrávača diskov CD vyberte
nabíjatené batérie alebo suché
galvanické články.
2
Vložte batérie pri súčasnom
stlačení tlačidla P MODE/ .
Zapnutie podsvietenia displeja LCD
Batérie vyberte a potom ich vložte bez
súčasného stlačenia tlačidla P MODE/
.
Podsvietenie displeja LCD
Ak ako zdroj napájania používate sieový
adaptér, podsvietenie displeja LCD je
vždy zapnuté.
17
Dostupné funkcie
Zapnutie signalizácie pípaním pri
ovládaní zariadenia
Odstráňte zdroj napájania a potom ho
znova pripojte bez stlačenia tlačidla x
alebo x/CHARGE.
Vypnutie podsvietenia
displeja LCD
B Pripojenie prehrávača diskov CD
Pripojenie stereosystému
Prostredníctvom stereosystému si
môžete vypoču disky CD a tiež
nahráva z diskov CD na magnetofónovú
pásku a na disky MD. Bližšie informácie
získate v návode na použitie pripojeného
zariadenia.
Pred pripojením skontrolujte, či sú
všetky pripájané zariadenia vypnuté.
Rekordér
diskov MD,
mechanika
DAT, at.
18
Poznámky týkajúce sa používania
prípojného kábla
Ak je zvuk skreslený, pripojte
zariadenie do konektorovej zásuvky i.
Poznámky týkajúce sa používania
optického digitálneho prípojného
kábla
Ak chcete z disku CD nahráva na disk
MD, pásku DAT, at., pred začiatkom
nahrávania skontrolujte, či je prehrávanie
disku CD pozastavené.
do
konektorovej
zásuvky
LINE OUT
(OPTICAL)
Optický
digitálny
prípojný
kábel
Poznámky
• Skôr, než začnete prehráva disk CD, znížte
hlasitos na pripojenom zariadení, aby ste
predišli poškodeniu pripojených
reproduktorov.
• Na nahrávanie použite sieový adaptér. Ak
použijete ako zdroj napájania nabíjatené
batérie alebo suché galvanické články, môže
sa sta, že sa počas nahrávania úplne vybijú.
• Na pripojenom zariadení nastavte hlasitos
tak, aby zvuk nebol skreslený.
Prípojný
kábel
avý
(biely)
Pravý
(červený)
Stereosystém,
magnetofón,
rádiomagnetofón,
at.
Funkcie G-PROTECTION a SOUND
pri používaní prípojného kábla alebo
optického digitálneho prípojného
kábla
• Ak chcete dosiahnu vysoko kvalitný
zvuk z disku CD, nastavte prepínač
G-PROTECTION do polohy „1“.
• Funkcia SOUND funguje iba pre
zvukový výstup z konektorovej
zásuvky i. Pre zvukový výstup z
konektorovej zásuvky LINE OUT
(OPTICAL) nefunguje.
B Pripojenie k zdroju napájania
Môžete použi nasledujúce zdroje
napájania:
• nabíjatené batérie,
• sieový adaptér (pozri čas
„Prehrávanie disku CD“),
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA) (puzdro na externé batérie).
Ak sa chcete dozvedie viac o životnosti
batérií a čase nabíjania nabíjatených
batérií, pozrite si čas „Technické
parametre“.
Používanie nabíjatených
batérií
3
Sieový adaptér pripojte ku
konektorovej zásuvke DC IN 4.5 V
dodávaného držiaka na nabíjanie
a do sieovej zásuvky. Prehrávač
diskov CD potom umiestnite do
dodávaného držiaka na nabíjanie,
pričom zarovnajte značku V na
prehrávači diskov CD so značkou
v na držiaku.
Ak sieový adaptér nie je
kompatibilný so sieovou zásuvkou,
použite redukciu pre sieový adaptér.
Indikátor CHARGE
Nabíjatené batérie pred prvým použitím
nabite. V prehrávači diskov CD môžete
použi iba nasledujúce typy
nabíjatených batérií.
• NH-14WM (A)
Otvorte kryt priestoru pre batérie
v prehrávači diskov CD.
2
Do priestoru pre batérie vložte dve
nabíjatené batérie pólmi 3 presne
poda schémy vnútri priestoru pre
batérie a zatvorte kryt, pričom
budete poču cvaknutie.
do
konektorovej
zásuvky DC
IN 4.5 V
Zarovnajte
značku V so
značkou v.
Pripojenie k zdroju napájania
1
Sieový adaptér
do sieovej zásuvky
(Pokračovanie)
Najprv vložte koniec označený značkou
# (platí pre obe batérie).
19
Používanie nabíjatených batérií
Spustilo sa nabíjanie batérií.
Na displeji diakového ovládača
bliká indikátor „Charging“ a
postupne sa rozsvecujú dieliky
indikátora
. Na prehrávači
diskov CD sa rozsvieti indikátor
CHARGE.
Po dokončení nabíjania batérií
všetky indikátory z displeja zmiznú a
indikátor CHARGE zhasne.
Nabíjanie nabíjatených batérií bez
použitia dodávaného držiaka na
nabíjanie
Sieový adaptér pripojte do konektorovej
zásuvky EXT BATT/DC IN 4.5 V
prehrávača diskov CD a do sieovej
zásuvky a potom začnite nabíjanie
stlačením tlačidla x/CHARGE.
Tlačidlo x/CHARGE•
Indikátor CHARGE
do
konektorovej
zásuvky EXT
BATT/
DC IN 4.5V
Sieový adaptér
do sieovej zásuvky
Poznámky
20
• Ke nabíjate batérie pomocou držiaka na
nabíjanie, uistite sa, že ste odstránili puzdro
na externé batérie.
• Počas nabíjania sa môže teplota prehrávača
CD a nabíjatených batérií zvýši.
Nepredstavuje to žiadne nebezpečenstvo.
• Ak počas nabíjania stlačíte výkyvný ovládač,
nabíjanie sa zastaví a spustí sa prehrávanie
disku CD.
• Ak počas prehrávania umiestnite prehrávač
diskov CD do držiaka na nabíjanie,
prehrávanie sa zastaví a začne sa nabíjanie.
• Prehrávač diskov CD opatrne umiestnite do
držiaka na nabíjanie, pričom zarovnajte
značku V na prehrávači diskov CD so
značkou v na držiaku. Presvedčte sa, že
indikátor CHARGE na prehrávači diskov CD
sa rozsvietil. Nesprávne umiestnenie preruší
nabíjanie alebo prehrávanie.
Vybratie nabíjatených batérií
Stlačte tlačidlo # a vyberte batérie.
Kedy vymeni nabíjatené batérie
Ak sa doba od nabitia do vybitia batérie
zníži približne na polovicu pôvodnej
hodnoty, vymeňte nabíjatené batérie za
nové.
Poznámka k nabíjateným batériám
Ak je batéria nová alebo nebola dlhší
čas použitá, nemusí sa úplne nabi až
dovtedy, kým ju viackrát za sebou
postupne nevybijete a nenabijete.
Kedy nabíja nabíjatené batérie
Stav batérií môžete skontrolova priamo
na displeji.
○
Batéria je úplne nabitá.
○
○
r
○
r
Poznámka k úschove nabíjatených
batérií
Aby ste predišli neočakávanému
zvýšeniu teploty, používajte dodávané
puzdro na batérie. Ak nabíjatené batérie
prídu náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs v dôsledku
skratu k vytvorenia tepla alebo ohňa.
○
Batéria sa začína vybíja.
○
r
○
○
r
Batéria je skoro úplne vybitá.
Batérie sú úplne vybité.
* Stav je signalizovaný pípaním.
Ak chcete, aby sa čo najdlhší čas
zachovala pôvodná kapacita batérií,
nabíjajte ich až po úplnom vybití.
Poznámky
• Dieliky indikátora
zobrazujú približný
stav batérie. Jeden dielik nezodpovedá
presne jednej štvrtine kapacity batérie.
• V závislosti od spôsobu ovládania sa môže
počet dielikov indikátora
zväčši alebo
zmenši.
21
Pripojenie k zdroju napájania
r
Lobatt*
Poznámky k dodávanému držiaku na
nabíjanie
• Dodávaný držiak na nabíjanie sa môže
používa iba s týmto prehrávačom
diskov CD. Iný typ sa nemôže
použitím tohto držiaka nabíja.
• Pri používaní dodávaného držiaka na
nabíjanie nabíjajte iba nabíjatené
batérie typu NH-14WM(A). Iné batérie
nenabíjajte.
• Počas nabíjania sa môže teplota
prehrávača CD a nabíjatených batérií
zvýši. Nepredstavuje to žiadne
nebezpečenstvo.
• Do držiaka na nabíjanie neumiestňujte
žiadne mince ani iné kovové predmety.
Ak konektory na držiaku na nabíjanie
prídu náhodne do kontaktu s kovovým
predmetom, môže to spôsobi skrat a
zahrievanie.
Používanie suchých
galvanických článkov
Na externé batérie používajte dodávané
puzdro.
V prehrávači diskov CD používajte iba
tieto typy suchých galvanických článkov:
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti AA).
1
Zarovnajte čiary pod tlačidlom
PUSH, ako je to zobrazené na
obrázku, a potom držte stlačené
tlačidlo PUSH a súčasne
vytiahnite puzdro na batérie.
3
Pripojte puzdro na externé batérie
k prehrávaču diskov CD.
do
konektorovej
zásuvky EXT
Konektor
pripojte stranou
s označením v
smerom nadol.
BATT/
DC IN 4.5 V
Zarovna
Kedy vymeni batérie
Zostávajúcu kapacitu batérií môžete
skontrolova priamo na displeji.
Batérie sú úplne nabité.
○
○
○
r
○
r
○
○
Do puzdra na batérie vložte dve
batérie typu LR6 (vekosti AA) tak,
aby sa polarita 3 zhodovala so
zobrazenou schémou. Puzdro na
batérie po zasunutí uzamknite
otočením časti označenej LOCK v
smere šípky.
r
○
2
○
Batérie sa začínajú vybíja.
r
Batérie sú skoro úplne vybité.
r
Lobatt*
Batérie sú úplne vybité.
* Stav je signalizovaný pípaním.
Ak sú batérie úplne vybité, vymeňte obe
batérie za nové.
Batérie v prehrávači diskov CD a v
puzdre na externé batérie sa vybíjajú
súčasne.
Poznámky
• Pred pripojením puzdra na externé batérie
odpojte sieový adaptér.
• Pri súčasnom používaní nabíjatených batérií
a suchých galvanických článkov za účelom
zvýšenia kapacity používajte úplne nabité
nabíjatené batérie a nové suché galvanické
články.
22
Poznámky k zdroju
napájania
Ak prehrávač diskov CD dlhšiu dobu
nepoužívate, odpojte všetky zdroje
napájania.
Sieový adaptér
• Používajte iba dodávaný sieový
adaptér alebo odporúčaný adaptér,
ktorý je uvedený v časti „Príslušenstvo
(dodávané/volitené)“. Nepoužívajte
žiadne iné sieové adaptéry. Môže to
spôsobi poruchu.
Polarita zástrčky
• Suché galvanické články nenabíjajte.
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Batérie neprenášajte spolu s mincami
alebo inými kovovými predmetmi. Ak
kladné a záporné póly batérií prídu
náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs k vytváraniu
tepla.
• Nepoužívajte nabíjatené batérie a
suché galvanické články súčasne.
• Nepoužívajte súčasne nové a staré
batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy
batérií.
• Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas,
vymeňte ich za nové.
• Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú
vrstvu v priestore pre batérie a
vymeňte batérie za nové. Ak sa
vytečená vrstva prilepí na ruky,
dôkladne si ich umyte.
Pripojenie k zdroju napájania
• Nedotýkajte sa sieového adaptéra
mokrými rukami.
• Sieový adaptér pripojte do ahko
dostupnej sieovej zásuvky. Ak by ste
na sieovom adaptéri spozorovali
odchýlky od normálneho fungovania,
adaptér od sieovej zásuvky ihne
odpojte.
Nabíjatené batérie a suché
galvanické články
23
B Ďalšie informácie
Odporúčania
• Na disk CD nelepte papier alebo
lepiacu pásku.
Bezpečnos
• V prípade, že sa do prehrávača diskov
CD dostanú akékovek pevné objekty
alebo tekutina, odpojte ho od siete a
pred alším použitím ho nechajte
prezrie odborníkovi.
• Do konektorovej zásuvky DC IN 4.5 V
(externý zdroj napájania) nevkladajte
žiadne cudzie predmety.
Prehrávač diskov CD
• Šošovku prehrávača diskov CD
udržujte v čistote a nedotýkajte sa jej.
Ak sa jej dotknete, môže dôjs k jej
poškodeniu a prehrávač diskov CD
nebude pracova správne.
• Na vrchnú stranu prehrávača diskov
CD neumiestňujte žiadne ažké
predmety. Prehrávač diskov CD a disk
CD sa môžu poškodi.
• Prehrávač diskov CD nenechávajte na
miestach blízko zdrojov tepla alebo
tam, kde by mohol by vystavený
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému prachu alebo piesku,
vlhkosti, dažu, mechanickému
poškodeniu, na nerovnom povrchu
alebo v aute so zatvorenými oknami.
• Ak prehrávač CD ruší príjem
rádioprijímača alebo televízneho
prijímača, vypnite ho alebo ho
presuňte alej.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je
možné prehráva disky s
neštandardnými tvarmi (napr. srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa môže poškodi
prehrávač diskov CD. Neštandardné
disky nepoužívajte.
Zaobchádzanie s diskami CD
• Ak chcete zachova disk CD čistý,
dotýkajte sa iba jeho okrajov.
Nedotýkajte sa jeho povrchu.
24
Takto nie
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu alebo tepelným
zdrojom, akým je napr. potrubie s
horúcim vzduchom. Disk CD
nenechávajte v zaparkovanom vozidle
na priamom slnečnom svetle.
Slúchadlá
Bezpečnos premávky
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta,
bicykla alebo iného dopravného
prostriedku. Môže to spôsobi dopravnú
kolíziu a v určitých oblastiach je
používanie slúchadiel v premávke proti
predpisom. Nebezpečné môže by i
používanie slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti počas prechádzania
cez prechod na rušných uliciach. V
prípadných nebezpečných situáciách by
ste mali použitie slúchadiel obmedzi,
prípadne dodržiava maximálnu
obozretnos.
Prevencia poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri
nastavenej vysokej hlasitosti. Odborní
ušní lekári varujú pred nepretržitým,
hlasným a dlhotrvajúcim prehrávaním.
Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte
hlasitos alebo prerušte prehrávanie.
Ohad na ostatných
Udržiavajte hlasitos na primeranej
úrovni. To vám umožní vníma okolité
zvuky a bra ohad na ostatných udí.
Údržba
Čistenie krytu zariadenia
Použite jemnú tkaninu, slabo navlhčenú
vo vode alebo v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlo.
Čistenie konektorov
Ak dôjde k znečisteniu konektorov na
držiaku na nabíjanie alebo na prehrávači
diskov CD, batérie sa nenabijú správne.
Konektory čistite pravidelne pomocou
bavlneného tampónu alebo suchej látky
poda nasledujúceho obrázka.
Konektory
Konektory
Ďalšie informácie
25
Riešenie problémov
V prípade akýchkovek pretrvávajúcich problémov a po vykonaní všetkých uvedených
kontrol sa obráte na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Príznak
Príčina a jej možné odstránenie
Hlasitos sa nezvyšuje ani
v prípade, ak opakovane
otáčate ovládacím prvkom
VOL +/– v smere + (ak
opakovane stláčate
tlačidlo VOL + na
prehrávači diskov CD).
Nie je možné nastavi
hlasitos.
c Nastavte prepínač AVLS do polohy „NORM“. (strana 16)
c Slúchadlá sú pripojené do konektorovej zásuvky LINE OUT
(OPTICAL). Pripojte ich do konektorovej zásuvky i
(slúchadlá). (strana 7)
Nepoču žiaden zvuk ani
šum.
Doba prehrávania je pri
použití suchých
galvanických článkov
vemi krátka.
Doba prehrávania je pri
použití nabíjatených
batérií vemi krátka.
Na displeji sa zobrazí
nápis „Lobatt“ alebo
„000“. Disk CD sa nezačne
prehráva.
Na displeji sa zobrazí
nápis „HiDCin“.
26
c Slúchadlá sú pripojené do konektorovej zásuvky LINE OUT
(OPTICAL). Pripojte ich do konektorovej zásuvky i
(slúchadlá). (strana 7)
c Konektory pevne zasuňte. (strana 7)
c Konektory sú znečistené. Čistite ich pravidelne suchou,
jemnou látkou.
c Skontrolujte, či nepoužívate namiesto alkalických batérií
mangánové. (strana 22)
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6
(vekosti AA). (strana 22)
c Nabíjatené batérie viackrát za sebou vybite a nabite.
(strany 19 – 21)
c Nabíjatené batérie sú úplne vybité. Nabite batérie.
(strana 19)
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6
(vekosti AA). (strana 22)
c Používajte iba sieový adaptér alebo kábel na pripojenie k
autobatérii uvedený v časti „Príslušenstvo (dodávané/
volitené)“. (strana 30)
c Odstráňte všetky zdroje napájania a potom znova vložte
batérie do prehrávača diskov CD alebo pripojte sieový
adaptér. (strany 7, 19, 22)
Príznak
Príčina a jej možné odstránenie
Disk CD sa nezačne
prehráva alebo sa po
vložení disku CD zobrazí
na displeji nápis
„Nodisc“.
c Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do pôvodnej
polohy. (strana 16)
c Disk CD je znečistený alebo poškodený. (strana 24)
c Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou s
etiketou smerom nahor. (strana 7)
c V prístroji sa skondenzovala vlhkos.
Prehrávač CD pár hodín nepoužívajte, kým sa vlhkos
neodparí.
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie.
(strana 19)
c Presvedčite sa, či sú batérie správne vložené. (strany 19, 22)
c Sieový adaptér pevne pripojte do sieovej zásuvky. (strana 7)
c Disk CD-R alebo CD-RW nebol dokončený. Dokončite ich
pomocou nahrávacieho zariadenia.
c Vyskytol sa problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacieho zariadenia alebo aplikačného softvéru.
c Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do pôvodnej
polohy. (strana 16)
Po stlačení tlačidla začne
blika indikátor CHARGE a
disk CD sa nezačne
prehráva.
Hlasitos sa nedá upravi
pomocou tlačidiel
VOL +/– na prehrávači
diskov CD.
Počas nahrávania
pomocou optického
digitálneho pripojenia sa
nedá správne nahra číslo
skladby.
Nabíjatené batérie sa
nedajú nabíja.
c Prehrávač diskov CD nie je pripojený na zvukové
zariadenie. Nastavte hlasitos použitím ovládača hlasitosti
na pripojenom zariadení. (strana 18)
c Číslo skladby nahrajte znova pomocou rekordéra diskov
MD, rekordéra pások typu DAT, at. (strana 18)
c Bližšie informácie získate v návode na použitie pripojeného
zariadenia. (strana 18)
(Pokračovanie)
27
Ďalšie informácie
c Konektory prehrávača diskov CD alebo držiaka na nabíjanie
sú znečistené. Vyčistite ich suchou látkou.
c Prehráva sa disk CD. Zastavte prehrávanie.
c Externé puzdro na batérie je pripojené k prehrávaču diskov
CD. Odpojte ho a znovu spustite nabíjanie.
c Prehrávač diskov CD nie je správne umiestnený v držiaku
na nabíjanie. Prehrávač diskov CD umiestnite do držiaka na
nabíjanie tak, aby bola značka V na prehrávači zarovnaná
so značkou v na držiaku. Presvedčte sa, že sa rozsvietil
indikátor CHARGE. (strana 19)
Príznak
Príčina a jej možné odstránenie
Prehráva sa začne od
pozície, v ktorej ste
prehrávanie zastavili
(funkcia „pokračovania“).
c Funkcia pokračovania je zapnutá. Ak chcete zača
prehráva od prvej skladby a prehrávač je zastavený, stlačte
a podržte výkyvný ovládač, kým sa nespustí prehrávanie
prvej skladby alebo otvorte kryt prehrávača diskov CD.
Alebo odstráňte všetky zdroje napájania a potom znova
vložte batérie do prehrávača diskov CD alebo pripojte
sieový adaptér. (strany 7, 8, 19, 22)
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie. (strana 19)
Pri prehrávaní disku CD je
poču šum.
Po zatvorení krytu
prehrávača diskov CD sa
začne disk CD otáča.
Prehrávač CD nie je
možné pomocou
diakového ovládača
správne ovláda.
Displej LCD je slabo
viditený alebo sa
spomauje.
Indikátor „ “ na displeji
rýchlo bliká a nie je možné
urči začiatok alebo určité
miesto skladby.
28
c Prehrávač diskov CD číta informácie na disku CD. Nejde o
poruchu.
c Tlačidlá na prehrávači CD zostali omylom stlačené.
c Prehrávač diskov CD používate pri vysokej teplote (nad
40 ˚C) alebo pri nízkej teplote (pod 0 ˚C). Pri izbovej teplote
sa zobrazenie upraví do normálneho stavu.
c Prehrávač diskov CD prešiel do režimu prehrávania skladieb
so záložkami.
Dvakrát stlačte tlačidlo P MODE/  aby sa prehrávač vrátil
do normálneho režimu prehrávania.
D-A prevodník
• Dve nabíjatené batérie typu Sony
NH-14WM(A): jednosmerné napätie 2,4 V
• Dve batérie typu LR6 (vekosti AA):
jednosmerné napätie 3 V
• Sieový adaptér (konektorová zásuvka
DC IN 4.5 V):
Typ U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2 a
CA2/C: 120 V, 60 Hz
Typ CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE, EE1,
E, E13 a E13/2: 220 - 230 V, 50/60 Hz:
Typ CEK: 230 V, 50 Hz
Typ AU2: 240 V, 50 Hz
Typ EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 a EE8:
100 - 240 V, 50/60 Hz
Typ HK4: 230 V, 50 Hz
Typ CNA: 220 V, 50 Hz
Jednobitový, s riadením časovej osi
pomocou kryštálu
Životnos batérií* (približná hodnota v
hodinách)
Frekvenčný rozsah
(Pri použití prehrávača diskov CD na plochom
a stabilnom povrchu.)
Doba prehrávania sa mení v závislosti od
spôsobu používania prehrávača diskov CD.
Technické parametre
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 780 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku s
otvorom 7 mm.)
20 - 20 000 Hz
CP-307)
+1
–2 dB
(merané poda JEITA
Výstupný výkon (pri vstupnej úrovni
4,5 V)
Napájanie
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento typ
prehrávača diskov CD, skontrolujte v
avej hornej časti nálepky s čiarovým
kódom, ktorá je na obale.
Ak používate
G-PROTECTION
„1“
„2“
Dve batérie typu
43
NH-14WM(A)
(nabíjané približne
5 hodín**)
Puzdro na externé
69
batérie
(dve alkalické batérie***)
Dve batérie typu
113
NH-14WM(A) a puzdro
na externé batérie (pre
dve alkalické batérie***)
44
74
120
* Hodnota nameraná poda štandardu
asociácie JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
** Doba nabíjania sa mení v závislosti od typu
používaných nabíjatených batérií.
*** Používanie alkalických batérií Sony typu
LR6 (SG) (vyrobené v Japonsku)
(Pokračovanie)
29
Ďalšie informácie
Nízkofrekvenčný výstup (zdierka typu
stereo minijack)
Výstupná úroveň 0,7 V ef pri impedancii
47 kΩ, odporúčaná zaažovacia
impedancia je viac ako 10 kΩ.
Slúchadlá do uší (zdierka typu stereo
minijack)
Približne 5 mW + približne 5 mW pri
16 Ω
(Približne 0,5 mW + približne 0,5 mW pri
16 Ω)*
*Pre zákazníkov v Európe
Optický digitálny výstup (konektor
optického výstupu)
Výstupná úroveň: –21 - –15 dBm
Vlnová dĺžka: maximálna úroveň je na
vlnovej dĺžke 630 - 690 nm
Prevádzková teplota
5 oC - 35 oC
Rozmery (š/v/d) (bez vyčnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)
Približne 135,0 × 135,0 × 16,2 mm
Hmotnos (bez príslušenstva)
Približne 174 g
Vzhad a technické parametre sa môžu
zmeni bez predchádzajúceho
upozornenia.
Príslušenstvo (dodávané/volitené)
Dodávané príslušenstvo
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento model
prehrávača diskov CD, skontrolujte v hornej
avej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je
na obale.
Sieový adaptér (1)
Slúchadlá s diakovým ovládačom (1)
Nabíjatené batérie (2)
Držiak na nabíjanie (1)
Puzdro na prenášanie batérií (2)
Puzdro na prenášanie (1)
Puzdro na externé batérie (1)
Redukcia pre sieový adaptér (1)*
* Dodávané iba s typom JE.W
30
Volitené príslušenstvo
Aktívne reproduktory
SRS-Z1
SRS-Z1000
Kábel na pripojenie k autobatérii
DCC-E345
Kábel na pripojenie k autobatérii a súprava
na pripojenie do auta
DCC-E34CP
Súprava na pripojenie do auta
CPA-9C
Optický digitálny prípojný kábel
POC-15B
POC-15AB
Nabíjatená batéria
NH-14WM
Slúchadlá (okrem zákazníkov vo
Francúzsku)
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Slúchadlá (pre zákazníkov vo
Francúzsku)
MDR-E808SP
Pri nákupe sieového adaptéra sa obráte na
najbližšieho predajcu značky Sony.
Váš obchodný zástupca nemusí
disponova niektorými položkami z vyššie
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho o
podrobnejšie informácie o príslušenstve
dostupnom vo vašej krajine.
31
Vytlačené na 100 %
recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising