Sony | D-FJ401 | Sony D-FJ401 Návod na použitie

3-240-299-51 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Návod na obsluhu
Kód oblasti
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je
zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom,
ktorá je na obale.
Pre všetky súčasti dodávané k prehrávaču CD skontrolujte
kód oblasti vášho modelu a prezrite si čas “Príslušenstvo
(dodávané/volitené)”.
“WALKMAN” je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
D-FJ401
D-FJ405
 2002 Sony Corporation
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami at., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráte sa na váš miestny
úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITENEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA A ANI HO
PRIAMO NESLEDUJTE POMOCOU
OPTICKÝCH NÁSTROJOV
Označenie CE platí iba pre
produkty určené pre trh
Európskej únie.
2
Obsah
Začíname
Umiestnenie ovládacích prvkov ............ 4
Prehrávanie disku CD
1. Pripojenie prehrávača diskov CD ...... 6
2. Vloženie disku CD ............................. 6
3. Prehrávanie disku CD ....................... 6
Možnosti prehrávania
Opakované prehrávanie stôp
(Repeat play) ................................... 10
Prehrávanie jednej stopy
(Single play) ..................................... 10
Prehrávanie stôp v náhodnom poradí
(Shuffle play) .................................... 10
Prehrávanie stôp vo vašom obúbenom
poradí (Programované prehrávanie v
režime PGM) .................................... 11
Pripojenie prehrávača diskov CD
Pripojenie stereosystému .................... 19
Pripojenie k zdroju napájania
Používanie nabíjatených batérií ......... 20
Používanie suchých galvanických
článkov ............................................ 22
Poznámky o zdroji napájania .............. 22
Ďalšie informácie
Bezpečnostné opatrenia ..................... 23
Údržba ................................................ 23
Riešenie problémov ............................ 24
Technické parametre ........................... 26
Príslušenstvo
(dodávané/volitené) ........... Zadný kryt
Používanie rádia
Počúvanie rádia .................................. 12
Nastavenie obúbených rozhlasových
staníc ............................................... 14
Nastavenie rozhlasových staníc .......... 15
Dostupné funkcie
Funkcia G-PROTECTION .................... 16
Zvýraznenie basov (SOUND) .............. 16
Prevencia poškodenia sluchu
(AVLS) .............................................. 17
Zamknutie ovládacích prvkov
(HOLD) ............................................. 17
Vypnutie zvuku pri ovládaní ................ 18
3
Začíname
Umiestnenie ovládacích prvkov
Ďalšie podrobnosti získate na stranách uvedených v zátvorkách.
Prehrávač diskov CD (predná čas)
1 Tlačidlá s číslami
1 - 5 (strana 14)
2 Displej
(strany 7, 10 - 14, 16, 17)
3 Tlačidlo PLAY MODE•
Tlačidlo TUNING –
(strany 9 - 12, 15)
4 Tlačidlo REPEAT/
ENTER•TUNING
+ (strany
9 - 12, 15)
5 Tlačidlo SOUND
(strany 16, 17)
6 Konektorová
zásuvka i (slúchadlá)
(strana 6)
7 Konektorová
zásuvka LINE OUT
(strana 19)
8 Tlačidlo PRESET –
(strana 15)
qa Zásuvka DC IN 4.5 V
(externý zdroj napájania)
(strany 6, 20)
qs Otvory na upevnenie
remienka
qd Tlačidlo AM
(strany 12, 15)
qf Tlačidlo FM
(strany 12, 15)
qg . (AMS/
vyhadáva)
(strany 7, 11)
qh Tlačidlo PRESET
+* (strana 15)
qj Tlačidlo X
(pozastavi)•MEMORY
(strany 7, 14, 15)
qk Prepínač HOLD
(strana 17)
9 Tlačidlo x (zastavi)/CHG
(nabíja)•RADIO OFF
(strany 7, 12, 18, 20)
ql Ovládací prvok
VOLUME**
(strana 6)
q; Tlačidlo N (prehráva)/
>* (AMS/vyhadáva)
(strany 6, 7, 11)
w; Prepínač OPEN
(strana 6)
* Tlačidlo má dotykový bod.
** Veda ovládača hlasitosti VOLUME je dotykový bod, ktorý označuje smer zvyšovania hlasitosti.
4
Prehrávač diskov CD (vnútorná čas)
wa Prepínač
G-PROTECTION
(strana 16)
Začíname
ws Prepínač MONO/STEREO
(strana 13)
wd Priestor pre batérie
(strana 20)
Diakový ovládač (iba typ D-FJ405)
wfOvládací prvok VOL (hlasitos)
(strana 6)
wj Tlačidlo N(prehra)/>
(AMS/vyhadávanie)•
PRESET + (strany 7, 11,
15)
wg Tlačidlo .(AMS/
vyhadávanie)•PRESET –
(strany 7, 11, 15)
wh Tlačidlo x (zastavi)•RADIO
ON/BAND•RADIO OFF***
(strany 7, 12, 18)
*** Ak chcete rádio vypnú, podržte
tlačidlo stlačené, dokia z displeja
nezmizne indikátor frekvencie.
wk Prepínač HOLD
(strana 17)
Poznámka
Používajte iba dodávaný diakový ovládač.
Tento prehrávač diskov CD sa nedá ovláda
diakovým ovládačom, dodávaným k iným
typom prehrávačov.
5
Prehrávanie disku CD
Ako zdroj napájania môžete použi% aj nabíjate(né batérie alebo suché galvanické
články.
1.
Pripojenie prehrávača diskov
CD
do sieovej
zásuvky
do zdierky
DC IN 4.5 V
Sieový
adaptér
1 Pripojte sie%ový adaptér.
2 Pripojte slúchadlá.
Tlačidlo
N/>
Pre modely dodávané s
diakovým ovládačom
• Pripojte konektory slúchadiel k
dia(kovému ovládaču.
• Pevne pripojte slúchadlá k
dia(kovému ovládaču. Vo(né
pripojenie môže spôsobi% šum
počas prehrávania.
do zdierky i (slúchadlá)
2.
Vloženie disku CD
1 Posunutím prepínača OPEN
otvorte kryt.
Prepínač
OPEN
2 Vložte disk CD do zásobníka a
zatvorte kryt.
Disk CD
vložte
označenou
stranou
smerom
nahor.
6
alebo
Slúchadlá alebo
slúchadlá do uší
3.
Prehrávanie disku CD
Stlačte tlačidlo N/>.
Upravte hlasitos%.
Tlačidlo
N/>
N/> aspoň na 2 sekundy
X
x/CHG*2
. jedenkrát rýchlo*2
. opakovane*2, *3
N/> jedenkrát rýchlo*2, *3
N/> opakovane*2, *3
Podržte stlačené tlačidlo .*2
Podržte stlačené tlačidlo N/>*2
*1 Automatické vyhadávanie skladieb
*2 Tieto operácie je možné vykonáva počas spusteného a pozastaveného prehrávania.
*3 Po prehraní poslednej stopy sa môžete vráti na začiatok prvej stopy stlačením tlačidla N/>.
Ak je prehrávač nastavený na prvej stope, na poslednú stopu prejdete stlačením tlačidla ..
Displej
• Ak po výmene disku CD alebo vypnutí a zapnutí prehrávača diskov CD stlačíte
tlačidlo N/>, v priebehu jednej až dvoch sekúnd sa zobrazí celkový počet stôp a
celkový čas prehrávania disku CD.
• Počas prehrávania sa zobrazí číslo a čas prehrávania aktuálnej stopy.
• Počas pozastavenia bliká čas, ktorý uplynul od začiatku prehrávania stopy.
Nastavenie najvyššej úrovne hlasitosti
(iba pre typ D-FJ405)
1 Ovládací prvok VOL (hlasitos) na diakovom ovládači nastavte na maximálnu
hodnotu.
2 Na prehrávači diskov CD nastavte požadovanú úroveň hlasitosti. Táto úroveň
predstavuje maximálnu hodnotu hlasitosti pre diakový ovládač.
Čo robi, ak sa nezvýši úroveň hlasitosti
• Ak sa na displeji prehrávača diskov CD zobrazí indikátor “AVLS”, podržte stlačené
tlačidlo SOUND, až kým indikátor “AVLS” nezmizne z displeja. Ďalšie informácie
získate v časti “Prevencia poškodenia sluchu (AVLS)”.
• Ak sú slúchadlá pripojené do konektorovej zásuvky LINE OUT, pripojte ich do
konektorovej zásuvky i (slúchadlá).
(pokračovanie)
7
Prehrávanie disku CD
Akcia
Prehráva (od pozície, v ktorej ste
prehrávanie zastavili)
Prehráva (od prvej stopy)
Pozastavi alebo obnovi prehrávanie
(iba pre prehrávač diskov CD)
Zastavi prehrávanie
Nájs začiatok aktuálnej stopy (AMS*1)
Nájs začiatok predchádzajúcej stopy (AMS)
Nájs začiatok nasledujúcej stopy (AMS)
Nájs začiatok nasledujúcich stôp (AMS)
Rýchlo prejs dozadu
Rýchlo prejs dopredu
Disky CD-R a CD-RW
Tento prehrávač diskov CD môže prehráva disky CD-R alebo CD-RW nahraté vo
formáte CD-DA*, ale kapacita nahrávania môže závisie od kvality disku a podmienok
nahrávacieho zariadenia.
* CD-DA je skratka pre digitálny zvukový systém disku CD (Compact Disc Digital Audio). Je to
štandard nahrávania používaný pre zvukové disky CD.
Vyberanie disku CD
Disk CD vyberajte pri súčasnom stlačení
stredového prvku zásobníka.
8
Možnosti prehrávania
Rozličné spôsoby prehrávania si môžete vyskúša, použitím tlačidiel PLAY MODE a
REPEAT/ENTER.
Tlačidlo PLAY MODE
Každým stlačením tlačidla môžete
zmeni, režim prehrávania.
Žiadne označenie
(Normálne prehrávanie)
“SHUF” (Prehrávanie stôp v
náhodnom poradí)
“PGM” (Prehrávanie stôp vo
vašom ob-úbenom poradí)
Tlačidlo REPEAT/ENTER
Možnosti prehrávania
“1”
(Prehrávanie jednej stopy)
REPEAT
Týmto tlačidlom môžete zopakova,
prehrávanie vybraté použitím tlačidla
PLAY MODE.
ENTER
Týmto tlačidlom môžete vybra,
stopy pre prehrávanie v režime
prehrávania PGM.
Tlačidlá .
Tlačidlo x/CHG
Tlačidlo N/>
(pokračovanie)
9
Opakované prehrávanie stôp (Repeat play)
Stopy môžete opakovane prehráva v režimoch normal, single, shuffle a PGM.
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
REPEAT/ENTER.
Prehrávanie jednej stopy (Single play)
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, dokia sa nezobrazí
označenie “1”.
Prehrávanie stôp v náhodnom poradí (Shuffle play)
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
PLAY MODE, dokia sa nezobrazí
označenie “SHUF”.
10
Prehrávanie stôp vo vašom obúbenom poradí
(Programované prehrávanie v režime PGM)
Na prehrávači diskov CD môžete naprogramova až 64 stôp vo vašom obúbenom
poradí.
Počas prehrávania opakovane
stlačte tlačidlo PLAY MODE, dokia
sa nezobrazí označenie “PGM”.
2
Stlačte tlačidlo . alebo N/> a
vyberte stopu.
Možnosti prehrávania
1
Číslo stopy
Poradie
prehrávania
3
Stlačením tlačidla REPEAT/ENTER
zadajte vybratú stopu.
Na obrazovke sa zobrazí “00” a poradie
prehrávania sa zvýši o jednu stopu.
4
5
Zopakujte kroky 2 a 3 na výber stôp vo vašom obúbenom poradí.
Podržte stlačené tlačidlo REPEAT/ENTER, pokia nezačne prehrávanie.
Kontrola programu
Počas programovania:
Pred krokom 5 opakovane stlačte tlačidlo REPEAT/ENTER.
Počas prehrávania v režime PGM:
Opakovane stlačte tlačidlo PLAY MODE, dokia sa nezobrazí nápis “PGM”, a potom
stlačte tlačidlo REPEAT/ENTER.
Po každom stlačení tlačidla REPEAT/ENTER sa zobrazí číslo stopy.
Poznámky
• Ak dokončíte zadávanie 64. stopy v kroku 3, zobrazí sa na obrazovke prvá vybratá stopa.
• Ak vyberiete viac ako 64 stôp, prvé z nich budú zo zoznamu vymazané.
11
Používanie rádia
Po uložení obúbených staníc do pamäte môžete stlačením jedného z tlačidiel 1 - 5
jednoducho naladi stanicu s ubovolným nastavením pásma a frekvencie.
Počúvanie rádia
Rádio môžete počúva v pásmach FM a AM.
1
Stlačením tlačidla FM alebo AM vyberte pásmo (priame zapnutie).
Poznámka
Na diakovom ovládači stláčajte tlačidlo RADIO ON/BAND, až kým sa nezobrazí požadované
pásmo.
Pri každom stlačení tlačidla sa zobrazenie na displeji diakového ovládača mení v
nasledujúcom poradí:
AM
2
FM
Stlačením tlačidla TUNING + alebo –
nalate požadovanú stanicu a
upravte hlasitos.
Vypnutie rádia
Stlačte tlačidlo x/CHG•RADIO OFF. (Podržte stlačené tlačidlo x•RADIO ON/
BAND•RADIO OFF na diakovom ovládači.)
Rýchle naladenie rozhlasovej stanice
V bode 2 podržte stlačené tlačidlo TUNING + alebo –, až kým sa na displeji nezačnú
meni číslice označujúce frekvenciu. Prehrávač CD automaticky prehadáva frekvencie
rozhlasových staníc a zastaví sa vtedy, ke nájde stanicu s čistým príjmom.
12
Zlepšenie príjmu signálu
Pri príjme v pásme FM natiahnite kábel slúchadiel.
Slúchadlá
alebo
slúchadlá do uší
Pri príjme v pásme AM otočte samotný prehrávač diskov CD.
Poznámka
Používanie rádia
Slúchadlá nechajte pripojené v konektorovej zásuvke i prehrávača diskov CD aj vtedy, ak
počúvate stanicu v pásme FM cez reproduktory pripojené do konektorovej zásuvky LINE OUT
prehrávača. Kábel slúchadiel funguje ako anténa pre príjem v pásme FM.
Problémy s príjmom signálu v pásme FM
Prepínač MONO/STEREO nastavte pomocou
špicatého predmetu do polohy “MONO”.
Príjem sa zlepší, ale rádio bude hra v
monofónnom režime.
Počúvanie rádia na batérie
Ak pripojíte do konektorovej zásuvky DC IN 4.5 V prehrávača diskov CD externý zdroj
napájania, prehrávač diskov CD sa vypne. Znova ho zapnete stlačením tlačidla FM
alebo AM (RADIO ON/BAND na diakovom ovládači).
13
Nastavenie obúbených rozhlasových staníc
Do pamäte prehrávača diskov CD môžete uloži nastavenie obúbených rozhlasových
staníc. Môžete uloži až 5 staníc s ubovoným nastavením pásma a frekvencie.
1
2
Nalate požadovanú stanicu.
Jedno z tlačidiel s číslom 1 až 5, pod ktoré chcete uloži novú stanicu,
podržte stlačené na 2 alebo viac sekúnd.
Ak prebehlo nastavenie rozhlasovej stanice úspešne, budete poču pípnutie a na
displeji sa zobrazí indikátor “F1,” “F2,” “F3,” “F4” alebo “F5”. Nová stanica nahradí
stanicu, ktorá bola pod daným číslom nastavená predtým.
Príklad:
FM:
AM:
Počúvanie obúbených staníc
Stlačte jedno z tlačidiel 1 až 5.
Zrušenie všetkých uložených staníc
1 Odstráňte zdroj napájania (sieový adaptér, nabíjatené batérie alebo alkalické
batérie).
2 Podržte tlačidlo MEMORY a znova pripojte sieový adaptér.
Indikátory na displeji budú blika dovtedy, kým sa nevymažú všetky uložené stanice.
Potom z displeja zmiznú.
14
Nastavenie rozhlasových staníc
Nastavi môžete až 40 staníc: 30 pre pásmo FM a 10 pre pásmo AM.
1
2
Stlačením tlačidla FM alebo AM vyberte pásmo (priame zapnutie).
3
Ak chcete vyhadanú stanicu nastavi, počas blikania čísla predvoby stlačte
tlačidlo MEMORY.
Vyhadaná stanica sa nastaví na číslo predvoby 1 a prehrávač diskov CD začne
vyhadáva alšiu stanicu. Ak do troch sekúnd nestlačíte tlačidlo MEMORY,
prehrávač diskov CD stanicu neuloží a pokračuje vo vyhadávaní.
4
Opakujte krok 3 až dovtedy, kým sa nenastavia všetky dostupné stanice.
Ak už stanice boli uložené, nová predvoba nahradí staršiu.
Stlačte tlačidlo MEMORY aspoň na dve sekundy.
Číslo predvoby 1 bude blika na displeji. Prehrávač diskov CD začne vyhadáva
stanice smerom od nižších frekvencií. Po nájdení stanice sa vyhadávanie zastaví
približne na tri sekundy.
Používanie rádia
Zastavenie vyhadávania
• Stlačte tlačidlo FM alebo AM.
• Stlačte tlačidlo x/CHG•RADIO OFF. Zároveň sa vypne aj rádio.
Ručné nastavenie staníc
Ak sa stanice nedajú nastavi automaticky, nastavte ich ručne.
1 Stlačte tlačidlo FM alebo AM.
2 Stlačte tlačidlo MEMORY.
Číslo predvoby 1 bude blika na displeji.
3 Pokia číslo predvoby 1 bliká, použitím tlačidla TUNING+/– nalate požadovanú
stanicu a pomocou tlačidla PRESET+/– nastavte číslo predvoby.
4 Počas blikania čísla predvoby môžete stanicu uloži stlačením tlačidla MEMORY.
Ak je pod týmto číslom predvoby už uložená určitá stanica, nová stanica ju nahradí.
Poznámka
Ak nemôžete počas blikania čísla predvoby dokonči krok 3 alebo 4, zopakujte postup od kroku 2.
Prehrávanie nastavených staníc
1 Stlačte tlačidlo FM alebo AM.
2 Stlačením tlačidla PRESET + alebo – nalate uloženú stanicu.
15
B Dostupné funkcie
Funkcia G-PROTECTION
Zvýraznenie basov (SOUND)
Funkcia G-PROTECTION bola vyvinutá
za účelom ochrany proti výpadkom
zvuku pri prudkých pohyboch. Táto
funkcia poskytuje vyššiu úroveň ochrany
proti prudkým pohybom v porovnaní s
tradičnou funkciou.
Zvuk môžete zvýrazni zosilnenými
basmi.
Nastavte prepínač funkcie
G-PROTECTION (vnútri pod krytom)
do polohy “ON”.
Stlačte tlačidlo SOUND a vyberte
možnos “BASS
” alebo
”.
“BASS
Žiadne označenie
(normálne prehrávanie)
BASS
BASS
Vypnutie funkcie G-PROTECTION
Prepínač funkcie G-PROTECTION
nastavte do polohy “OFF”.
Poznámka
Výpadky zvuku môžu nasta, ak:
– je prehrávač diskov CD vystavený
neočakávanému prudšiemu trvalému
pohybu,
– sa prehráva znečistený alebo poškodený
disk CD,
– ak je znížená kvalita disku CD-R alebo CDRW alebo ak je problém s nahrávacím
zariadením alebo aplikačným softvérom.
16
Zobrazený je vybratý režim zvuku.
Možnos “BASS
” zvýrazní basy
viac ako možnos “BASS
”.
Poznámka
Ak je zvuk počas používania funkcie SOUND
skreslený, znížte hlasitos.
Prevencia poškodenia
sluchu (AVLS)
Zamknutie ovládacích
prvkov (HOLD)
Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter
System - Systém automatického
obmedzovania hlasitosti) obmedzuje
maximálnu hlasitos v záujme ochrany
vášho sluchu.
Na vašom prehrávači diskov CD môžete
zamknú ovládacie prvky, aby ste
predišli náhodnému stlačeniu tlačidiel.
Posuňte prepínač HOLD v smere
šípky.
Podržte stlačené tlačidlo SOUND, až
kým sa na displeji nezobrazí nápis
“AVLS”.
Zobrazí sa, ak je funkcia AVLS
aktívna.
Funkciu HOLD môžete použi bu pre
prehrávač diskov CD, alebo pre diakový
ovládač. Ak je na diakovom ovládači
funkcia HOLD vypnutá a na prehrávači
diskov CD zapnutá, môžete prehrávač
ovláda pomocou diakového ovládača.
Zrušenie zamknutia ovládacích
prvkov
Posuňte prepínač HOLD proti smeru
šípky.
17
Dostupné funkcie
Vypnutie funkcie AVLS
Podržte stlačené tlačidlo SOUND, až
kým z displeja nezmizne nápis “AVLS”.
Tento nápis sa zobrazí, ak
je funkcia HOLD aktívna.
Vypnutie zvuku pri ovládaní
Zvuk, ktorý počujete v slúchadlách
počas ovládania prehrávača diskov CD,
môžete vypnú.
1
Odstráňte z prehrávača diskov CD
zdroj napájania (sieový adaptér,
nabíjatené batérie alebo suché
galvanické články).
2
Pripojte zdroj napájania a súčasne
aspoň na jednu sekundu podržte
stlačené tlačidlo x/ CHG na
prehrávači diskov CD alebo
tlačidlo x na diakovom ovládači.
Zapnutie zvuku pri ovládaní
Odstráňte zdroj napájania a potom ho
znova pripojte bez stlačenia tlačidla
x/CHG alebo x.
18
B Pripojenie prehrávača diskov CD
Pripojenie stereosystému
Prostredníctvom stereosystému si
môžete vypoču' disky CD a tiež
nahráva' z diskov CD na magnetofónovú
pásku. Bližšie informácie získate v
návode na použitie pripojeného
zariadenia.
Pred pripojením skontrolujte, či sú
všetky pripojené zariadenia vypnuté.
Poznámky
• Skôr, než začnete prehráva' disk CD, znížte
hlasitos' na pripojenom zariadení, aby ste
predišli poškodeniu pripojených
reproduktorov.
• Na nahrávanie použite sie'ový adaptér. Ak
použijete ako zdroj napájania nabíjate;né
batérie alebo suché galvanické články, môže
sa sta', že sa počas nahrávania úplne vybijú.
• Na pripojenom zariadení správne nastavte
hlasitos' tak, aby zvuk nebol skreslený.
Ak používate prípojný kábel
Ak je zvuk skreslený, pripojte zariadenie
do zdierky označenej i.
Funkcie G-PROTECTION a SOUND
pripoužití prípojného kábla
• Ak chcete nahráva' zvuk vysokej
kvality disku CD, nastavte prepínač
funkcie G-PROTECTION do polohy
“OFF”.
• Funkcia SOUND nefunguje.
do zdierky
LINE OUT
Prípojný kábel
Pripojenie prehrávača diskov CD
(avý (biely)
Pravý (červený)
Stereosystém,
magnetofón,
rádiomagnetofón,
at .
19
B Pripojenie k zdroju napájania
Môžete použi nasledujúce zdroje
napájania:
• nabíjatené batérie,
• sieový adaptér (pozri čas
“Prehrávanie disku CD”),
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti AA).
3
Ak sa chcete dozvedie viac o životnosti
batérií a čase nabíjania nabíjatených
batérií, pozrite si čas “Technické
parametre”.
Pripojte sieový adaptér do
zdierky DC IN 4.5 V vášho
prehrávača diskov CD a sieovej
zásuvky a potom stlačením
tlačidla x/CHG začnite nabíjanie.
x/CHG tlačidlo
Používanie nabíjatených
batérií
Nabíjatené batérie pred prvým použitím
nabite. Vo vašom prehrávači diskov CD
môžete použi iba nasledujúce typy
nabíjatených batérií.
• NH-WMAA
1
do zdierky
DC IN 4.5 V
Otvorte kryt priestoru pre batérie
v prehrávači diskov CD.
Sieový adaptér
do sieovej
zásuvky
2
Prehrávač diskov CD nabije batérie.
Postupne sa rozsvecujú dieliky
indikátora
. Ke sú batérie
úplne nabité, indikátor
sa
vypne.
Ak stlačíte tlačidlo x/CHG po
dokončení nabíjania, indikátor
začne blika a na displeji sa zobrazí
nápis “Full”.
Do priestoru pre batérie vložte dve
nabíjatené batérie pólmi 3 presne
poda schémy v priestore pre
batérie a zatvorte kryt, pričom
budete poču cvaknutie.
4
Najprv vložte koniec označený značkou
# (platí pre obe batérie).
20
Odpojte sieový adaptér.
Odstránenie nabíjatených batérií
Batérie odstráňte poda nasledujúceho
obrázka.
Kedy vymeni nabíjatené batérie
Ak sa kapacita batérie zníži približne na
polovicu pôvodnej hodnoty, vymeňte
nabíjatené batérie za nové.
Poznámka o nabíjatených batériách
Ak je batéria nová alebo nebola dlhší
čas použitá, nemusí by úplne nabitá
dovtedy, kým ju viackrát za sebou
postupne nevybijete a nenabijete.
Kedy nabíja nabíjatené batérie
Stav batérií môžete skontrolova priamo
na obrazovke.
○
Batéria je úplne nabitá.
○
○
r
Poznámka o úschove nabíjatených
batérií
Aby ste predišli vystaveniu batérií
neočakávane vysokej teplote, používajte
dodávané puzdro na batérie. Ak kladné
a záporné póly batérií prídu náhodne do
styku s kovovými predmetmi, môže
dôjs k vzniku tepla alebo ohňa v
dôsledku skratu.
○
r
○
Batéria sa začína vybíja.
○
○
r
○
○
r
Pripevnenie krytu priestoru pre batérie
Ak sa kryt priestoru pre batérie uvoní
náhodným pádom, pôsobením sily, at.,
pripevnite ho presne poda
nasledujúceho obrázka.
Batéria je skoro úplne vybitá.
r
Lo batt* Batéria je úplne vybitá.
* Zvuková signalizácia.
Pripojenie k zdroju napájania
Ak chcete, aby sa čo najdlhší čas
zachovala pôvodná kapacita batérie,
nabíjajte ich až po úplnom vybití.
Poznámky
• Dieliky indikátora
zobrazujú približný
stav batérie. Jeden dielik nezodpovedá vždy
jednej štvrtine kapacity batérie.
• V závislosti od spôsobu ovládania sa môže
počet dielikov indikátora
zväčši alebo
zmenši.
21
Používanie suchých
galvanických článkov
Poznámky o zdroji
napájania
Vo vašom prehrávači diskov CD
používajte iba tieto typy suchých
galvanických článkov:
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti AA)
Ak prehrávač diskov CD nepoužívate,
odpojte všetky zdroje napájania.
Poznámka
Pred použitím suchých galvanických článkov
skontrolujte, či ste odstránili sieový adaptér.
1
2
Otvorte kryt priestoru pre batérie.
Do priestoru pre batérie vložte dve
batérie typu LR6 (vekosti AA)
presne poda zobrazenej schémy
3 a značky.
Najprv vložte koniec označený
značkou #(platí pre obe batérie).
Sieový adaptér
• Používajte iba dodávaný sieový
adaptér alebo odporúčaný adaptér,
uvedený v časti “Príslušenstvo
(dodávané/volitené)”. Nepoužívajte
žiadne iné sieové adaptéry. Môže to
spôsobi poruchu.
Polarita zástrčky
Vybratie batérií
Batérie vyberte rovnakým spôsobom
ako nabíjatené batérie.
• Pri odpájaní sieového adaptéra zo
zásuvky uchopte a ahajte samotný
adaptér. Neahajte za kábel.
• Nedotýkajte sa sieového adaptéra
mokrými rukami.
Kedy vymeni batérie
Stav batérií môžete skontrolova priamo
na displeji.
Nabíjatené batérie a suché
galvanické články
Batéria je úplne nabitá.
○
○
○
r
○
r
○
Batéria sa začína vybíja.
○
○
r
○
○
r
Batéria je úplne vybitá.
r
Lo batt* Batérie sú úplne vybité.
* Zvuková signalizácia.
Ak sú batérie úplne vybité, vymeňte obe
batérie za nové.
22
• Suché galvanické články nenabíjajte.
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Batérie neprenášajte spolu s mincami
alebo inými kovovými predmetmi. Ak
kladné a záporné póly batérií prídu
náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs k vytváraniu
tepla.
• Nepoužívajte nabíjatené batérie a
suché galvanické články súčasne.
• Nepoužívajte súčasne nové a staré
batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy
batérií.
• Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas,
vymeňte ich za nové.
• Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú
vrstvu v priestore pre batérie a
vymeňte batérie za nové. Ak sa vám
vrstva prilepí na ruky, dôkladne si ich
umyte.
B Ďalšie informácie
Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnos
• V prípade, že sa do prehrávača diskov
CD dostanú akékovek pevné objekty
alebo tekutina, odpojte ho od siete a
pred alším použitím ho nechajte
prezrie odborníkovi.
• Do zdierky DC IN 4.5 V (externý zdroj
napájania) nevkladajte žiadne cudzie
predmety.
Prehrávač diskov CD
• Šošovku prehrávača diskov CD
udržujte v čistote a nedotýkajte sa jej.
Ak sa jej dotknete, môže dôjs k
poškodeniu a prehrávač diskov CD
nebude pracova správne.
• Na vrchnú stranu prehrávača diskov CD
neumiestňujte žiadne ažké predmety.
Mohlo by dôjs k poškodeniu
prehrávača diskov CD alebo disku CD.
• Nenechávajte prehrávač diskov CD na
miestach blízko zdrojov tepla alebo
tam, kde by mohli by vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému prachu alebo piesku,
vlhkosti, dažu, mechanickému
poškodeniu, na nerovnom povrchu
alebo v aute so zatvorenými oknami.
• Ak prehrávač diskov CD ruší príjem
rádioprijímača alebo televízneho
prijímača, vypnite ho alebo ho presuňte
alej od rádia alebo televízora.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je
možné prehráva disky s
neštandardnými tvarmi (napr. srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa môže poškodi
prehrávač diskov CD. Neštandardné
disky nepoužívajte.
• Ak chcete zachova disk CD čistý,
dotýkajte sa iba jeho okrajov.
Nedotýkajte sa povrchu disku CD.
• Nenalepujte na disk CD papier alebo
pásku.
Slúchadlá
Bezpečnos premávky
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta,
bicykla alebo iného dopravného
prostriedku. Môže to spôsobi dopravnú
kolíziu a v určitých oblastiach je
používanie slúchadiel v premávke proti
predpisom. Nebezpečné môže by i
používanie slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti počas prechádzania
cez prechod na rušných uliciach. V
prípadných nebezpečných situáciách by
ste mali použitie slúchadiel obmedzi,
prípadne dodržiava maximálnu
obozretnos.
Prevencia poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri
vysokej hlasitosti. Odborní ušní lekári
varujú pred nepretržitým, hlasným a
dlhotrvajúcim prehrávaním. Ak počujete
zvonenie v ušiach, znížte hlasitos alebo
prerušte prehrávanie.
Ohad na ostatných
Udržiavajte hlasitos na primeranej
úrovni. To vám umožní vníma okolité
zvuky a by ohaduplný k ostatným
udom.
Údržba
Čistenie vonkajšej časti
Použite jemnú tkaninu, slabo navlhčenú
vo vode alebo v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlo.
Takto nie
23
Ďalšie informácie
Manipulácia s diskami CD
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu alebo tepelným
zdrojom, akým je napr. potrubie s
horúcim vzduchom. Nenechávajte ho
v zaparkovanom vozidle na priamom
slnečnom svetle.
Riešenie problémov
V prípade akýchkovek pretrvávajúcich problémov a po vykonaní všetkých uvedených
kontrol sa obráte na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Prehrávač diskov CD
Príznak
Príčina a možnosti opravy
Hlasitos sa nezvýši ani
po nastavení
ovládacieho prvku
VOLUME na maximálnu
hodnotu.
Nie je možné nastavi
hlasitos.
Nepoču žiaden zvuk ani
šum.
c Podržte stlačené tlačidlo SOUND dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí nápis “AVLS”. (strana 17)
c Slúchadlá sú pripojené do zdierky LINE OUT. Pripojte ich do
zdierky i (slúchadlá). (strana 6)
Doba prehrávania je pri
použití suchých
galvanických článkov
vemi krátka.
Doba prehrávania je pri
použití nabíjatených
batérií vemi krátka.
Na displeji sa zobrazí “Lo
batt” alebo “00”. Disk CD
sa nezačne prehráva.
Na obrazovke sa zobrazí
“HI dc In”.
Disk CD sa nezačne
prehráva alebo sa po
vložení disku CD zobrazí
na obrazovke “no dISC”.
24
c Slúchadlá sú pripojené do zdierky LINE OUT. Pripojte ich do
zdierky i (slúchadlá). (strana 6)
c Konektory pevne zasuňte. (strana 6)
c Konektory sú znečistené. Čistite ich pravidelne jemnou
látkou.
c Skontrolujte, či nepoužívate namiesto alkalických batérií
mangánové. (strana 22)
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA). (strana 22)
c Nabíjatené batérie viackrát za sebou vybite a nabite.
(strany 20, 21)
c Nabíjatené batérie sú úplne vybité. Nabite batérie.
(strany 20, 21)
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA). (strana 22)
c Používajte iba sieový adaptér alebo kábel na pripojenie k
autobatérii, uvedený v časti “Príslušenstvo (dodávané/
volitené)”. (zadný kryt)
c Odstráňte všetky zdroje napájania a potom znova vložte
batérie do prehrávača diskov CD alebo pripojte sieový
adaptér. (strany 6, 20 - 22)
c Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do pôvodnej
polohy. (strana 17)
c Disk CD je znečistený alebo poškodený. (strana 23)
c Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou s
etiketou smerom nahor. (strana 6)
c V prístroji sa skondenzovala vlhkos.
Prehrávač diskov CD pár hodín nepoužívajte, kým sa
vlhkos nevyparí.
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie. (strana 20)
c Presvedčite sa, či sú batérie správne vložené. (strany 20 -22)
c Pevne pripojte sieový adaptér do sieovej zásuvky.
(strana 6)
c Disk CD-R alebo CD-RW nebol dokončený. Dokončite ich
pomocou nahrávacieho zariadenia.
c Vyskytol sa problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacieho zariadenia alebo aplikačného softvéru.
Prehrávač diskov CD
Príznak
Príčina a možnosti opravy
Po stlačení tlačidla sa na
obrazovke zobrazí
“Hold” a disk CD sa
nezačne prehráva.
Hlasitos sa nedá upravi
pomocou ovládacieho
prvku VOLUME na
prehrávači diskov CD.
Prehrávač diskov CD
nezačne nabíja batérie.
Prehráva sa začne od
pozície, v ktorej ste
prehrávanie zastavili
(funkcia “pokračova”).
c Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do pôvodnej
polohy. (strana 17)
Pri prehrávaní disku CD
je poču šum.
Po zatvorení krytu
prehrávača diskov CD sa
začne disk CD otáča.
Prehrávač CD nie je
možné pomocou
diakového ovládača
správne ovláda.
c Prehrávač diskov CD nie je pripojený na zvukové
zariadenie. Nastavte hlasitos použitím ovládača hlasitosti
na pripojenom zariadení. (strana 19)
c Počas zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo x/CHG.
(strana 20)
c Funkcia pokračovania je zapnutá. Ak chcete zača
prehráva od prvej skladby, stlačte tlačidlo N/> aspoň
na 2 sekundy alebo otvorte kryt prehrávača diskov CD.
Prípadne odstráňte všetky zdroje napájania a potom znova
vložte batérie do prehrávača diskov CD alebo znova
pripojte sieový adaptér. (strany 6, 7, 20, 22)
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie. (strana 20)
c Prehrávač diskov CD číta informácie na disku CD. Nejde o
poruchu.
c Tlačidlá na prehrávači CD zostali omylom stlačené.
Rádio
Príznak
Príčina a jej možné odstránenie
Zvuk je slabo počutený
alebo má nízku kvalitu.
c Nabite nabíjatené batérie. (strany 20, 21)
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA). (strana 22)
c Prehrávač diskov CD premiestnite alej od televízora.
c Sieový adaptér umiestnite alej od prehrávača diskov CD.
Ďalšie informácie
25
Technické parametre
Prehrávač diskov CD
Systém
Rádio
Frekvenčný rozsah
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Digitálny zvukový systém diskov CD
Anténa
Vlastnosti laserovej diódy
FM: Kábel slúchadiel
AM: Vstavaná feritová anténa
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 780 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku s
otvorom 7 mm.)
Prevodník D-A
Jednobitový, s riadením časovej osi
pomocou kryštálu
Frekvenčný rozsah
20 - 20 000 Hz
CP-307)
+1
–2 dB
(merané poda JEITA
Výkon (pri vstupnej úrovni 4,5 V)
Nízkofrekvenčný výstup (zdierka typu
stereo minijack)
Výstupná úroveň 0,7 V ef pri impedancii
47 kΩ, odporúčaná zaažovacia
impedancia je viac ako 10 kΩ.
Slúchadlá do uší (zdierka typu stereo
minijack)
Približne 5 mW + približne 5 mW pri 16 Ω
(Približne 0,5 mW + približne 0,5 mW pri
16 Ω)*
*Pre zákazníkov vo Francúzsku
26
Všeobecné
Napájanie
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento typ
prehrávača diskov CD, skontrolujte v
avej hornej časti nálepky s čiarovým
kódom, ktorá sa nachádza na obale.
• Dve nabíjatené batérie typu Sony NHWMAA: jednosmerné napätie 2,4 V
• Dve batérie typu LR6 (vekosti AA):
jednosmerné napätie 3 V
• Sieový adaptér (zdierka DC IN 4.5 V):
Typ U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Typ CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1:
220 - 230 V, 50/60 Hz
Typ CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Typ AU2: 240 V, 50 Hz
Typ JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Typ HK2: 220 V, 50/60 Hz
Typ AR1/CNA: 220 V, 50 Hz
Životnos batérií* (približná hodnota v
hodinách)
(Ak používate prehrávač diskov CD na
plochom a stabilnom povrchu.)
Doba prehrávania sa mení v závislosti od
používania prehrávača diskov CD.
Ak používate
G-PROTECTION RADIO
zapnutá vypnutá zapnutá
Dve batérie typu 24
NH-WMAA
(nabíjané približne
4 hodiny**)
Dve alkalické
47
batérie typu Sony
LR6 (SG)
(vyrobené v Japonsku)
21
40
37
70
* Hodnota zmeraná poda štandardu
asociácie JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
** Doba nabíjania sa mení v závislosti od typu
používaných nabíjatených batérií.
Prevádzková teplota
5˚C - 35˚C
Rozmery (š/v/d) (bez vyčnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)
Približne 135,9 × 30,8 × 137,4 mm
Hmotnos (bez príslušenstva)
Približne 210 g
Vzhad a technické parametre môžu by
zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
Ďalšie informácie
27
Príslušenstvo (dodávané/volitené)
Dodávané príslušenstvo
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento typ
prehrávača diskov CD, skontrolujte v avej
hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá
sa nachádza na obale.
5
J40
D- F
1
J40
D- F
Sieový adaptér (1)
Slúchadlá s diakovým
ovládačom (1)
Slúchadlá (1)
Nabíjatené batérie (2)
Puzdro na batérie (1)
a
a
–
a
a
–
–
–
a
Volitené príslušenstvo
Sieový adaptér
Aktívne reproduktory
AC-E45HG
SRS-T55
SRS-Z500
DCC-E345
Kábel na pripojenie k
autobatérii
Kábel na pripojenie k
DCC-E34CP
autobatérii a súprava na
pripojenie do auta
Súprava na pripojenie
CPA-9C
do auta
Prípojný kábel
RK-G129
RK-G136
Nabíjatená batéria
NH-WM2AA
(NH-WMAA × 2)
Slúchadlá do uší
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Slúchadlá
MDR-A44L
MDR-A110LP
a
Používajte iba také typy volitených
slúchadiel, ktoré majú konektory typu
stereo jack. Slúchadlá s konektormi typu
micro sa nedajú použi.
Konektor typu
stereo mini
Konektor
typu micro
Váš obchodný zástupca nemusí
disponova niektorými položkami z
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho
o podrobnejšie informácie o
príslušenstve dostupnom vo vašej
krajine.
Sony Corporation Printed in China
28
Download PDF

advertising