Sony | D-F201 | Sony D-F201 Návod na použitie

3-241-444-52 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Návod na obsluhu
Kód oblasti
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je
zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom,
ktorá je na obale.
Pre všetky súčasti dodávané k prehrávaču CD skontrolujte
kód oblasti vášho modelu a prezrite si čas “Príslušenstvo
(dodávané/volitené)”.
“WALKMAN” je obchodná známka
spoločnosti Sony Corporation.
D-F201
© 2002 Sony Corporation
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako
napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami at., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráte sa na váš miestny
úrad.
UPOZORNENIE
•KEĎ JE ZARIADENIE OTVORENÉ,
HROZÍ NEBEZPEČIE NEVIDITENEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA A ANI HO
PRIAMO NESLEDUJTE POMOCOU
OPTICKÝCH NÁSTROJOV
Označenie CE platí iba pre
produkty určené pre trh
Európskej únie.
2
Obsah
Začíname
Umiestnenie ovládacích prvkov ............ 4
Prehrávanie disku CD
1. Pripojenie prehrávača diskov CD. ..... 6
2. Vloženie disku CD. ............................ 6
3. Prehrávanie disku CD. ....................... 6
Možnosti prehrávania ............. 9
Používanie rádia
Počúvanie rádia .................................. 10
Nastavenie rozhlasových staníc .......... 12
Prehrávanie nastavených
rozhlasových staníc ......................... 13
Pripojenie prehrávača diskov CD
Pripojenie stereo systému ................... 17
Pripojenie k zdroju napájania
Používanie suchých galvanických
článkov ............................................ 18
Poznámky o zdroji napájania .............. 19
Ďalšie informácie
Bezpečnostné opatrenia ..................... 20
Údržba ................................................ 20
Riešenie problémov ............................ 21
Technické parametre ........................... 23
Príslušenstvo
(dodávané/volitené) ........... Zadný kryt
Dostupné funkcie
Maximalizácia ochrany proti
preskakovaniu
(funkcia ESP MAX) .......................... 14
Zvýraznenie basov (SOUND) .............. 14
Prevencia poškodenia sluchu
(AVLS) .............................................. 15
Zamknutie ovládacích prvkov
(HOLD) ............................................. 15
Vypnutie signalizácie pípaním pri
ovládaní zariadenia ......................... 16
3
Začíname
Umiestnenie ovládacích prvkov
Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Prehrávač diskov CD (predná čas)
1 Konektorová
zásuvka i
(slúchadlá)
(strana 6)
8 Tlačidlo u**
(prehra=/pozastavi=)
(strany 6, 7)
2 Tlačidlo OPEN
(strana 6)
9 Tlačidlo x
(zastavi=)•RADIO OFF
(strany 7, 10, 12, 16)
3 Tlačidlo
SOUND/
PRESET –
(strany 12 - 14)
4 Ovládací
prvok
VOLUME*
(strana 6)
5 Tlačidlo MENU/
PRESET +
(strany 9, 12, 13)
6 Tlačidlo RADIO
ON•BAND/MEMORY
(strany 10 - 13)
7 Displej
(strany 9 - 15)
q; Otvory na
upevnenie
remienka
qa Konektorová
zásuvka DC IN 4.5 V
(externý zdroj
napájania)
(strana 6)
qs Tlačidlá ./>
(AMS/hDada=)•
TUNE –/+
(strany 7, 9, 10, 12)
qd Prepínač HOLD
(strana 15)
* VedDa ovládača hlasitosti VOLUME je dotykový bod, ktorý označuje smer zvyšovania hlasitosti.
** Tlačidlo má dotykový bod.
4
Prehrávač diskov CD
(vnútorná čas)
Prehrávač diskov CD (zozadu)
qh Prepínač MONO/ST (stereo) (strana 11)
Začíname
qf Prepínač ESP
(strana 14)
qg Prepínač AVLS
(strana 15)
qj Priestor pre batérie
(strana 18)
5
Prehrávanie disku CD
Na napájanie môžete tiež použi suché galvanické články.
1.
do sieovej
zásuvky
Pripojenie prehrávača diskov
CD.
1 Pripojte sieový adaptér.
2 Pripojte slúchadlá.
Sieový adaptér
do zdierky DC IN 4.5 V
do zdierky
i (slúchadlá)
Slúchadlá
alebo
slúchadlá do uší
2.
Tlačidlo u
Vloženie disku CD.
1 Stlačením tlačidla OPEN otvorte
kryt.
Tlačidlo
OPEN
2 Vložte disk CD do zásobníka a
zatvorte kryt.
Disk CD
vložte
označenou
stranou
smerom
nahor.
6
3.
Prehrávanie disku CD.
Stlačte tlačidlo u.
Upravte hlasitos.
Stlačte
u
u aspoň na 2 sekundy
u
x*2
.jedenkrát rýchlo*2
.opakovane*2, *3
> jedenkrát rýchlo*2, *3
> opakovane*2, *3
Podržte stlačené .*2
Podržte stlačené >*2
*1 Automatické vyhadávanie skladieb
*2 Tieto operácie je možné urobi počas prehrávania alebo pozastavenia.
*3 Po prehraní poslednej skladby sa môžete vráti na začiatok prvej skladby stlačením tlačidla >.
Ak je prehrávač nastavený na prvej skladbe, na poslednú skladbu prejdete stlačením tlačidla
..
Displej
• Ak po výmene disku CD alebo vypnutí a zapnutí prehrávača diskov CD stlačíte
tlačidlo u, v priebehu jednej až dvoch sekúnd sa zobrazí celkový počet stôp a
celkový čas prehrávania disku CD.
• Počas prehrávania sa zobrazí číslo a čas prehrávania aktuálnej stopy.
• Počas pozastavenia bliká čas, ktorý uplynul od začiatku prehrávania stopy.
Ke zavriete kryt prehrávača diskov CD a zdroj napájania je pripojený
Kým na displeji bliká indikátor “disc”, disk CD sa začína toči a zastaví sa po tom, ako
prehrávač diskov CD prečíta informácie o disku. Týmto sa skráti čas čakania pred
spustením prehrávania.
Čo robi, ak sa nezvýši úroveň hlasitosti
Ak je prepínač AVLS nastavený do polohy “LIMIT”, nastavte ho do polohy “NORM”.
Ďalšie informácie získate v časti “Prevencia poškodenia sluchu (AVLS)”.
(Pokračovanie)
7
Prehrávanie disku CD
Ak chcete
Prehráva (od pozície, na ktorej ste prehrávanie zastavili)
Prehráva (od prvej stopy)
Pozastavi prehrávanie
Zastavi prehrávanie
Nájs začiatok aktuálnej stopy (AMS*1)
Nájs začiatok predchádzajúcej stopy (AMS)
Nájs začiatok alšej stopy (AMS)
Nájs začiatok nasledujúcich stôp (AMS)
Rýchlo prejs dozadu
Rýchlo prejs dopredu
Disky CD-R a CD-RW
Tento prehrávač diskov CD môže prehráva disky CD-R alebo CD-RW nahraté vo
formáte CD-DA*, ale kapacita nahrávania môže závisie od kvality disku a podmienok
nahrávacieho zariadenia.
* CD-DA je skratka pre digitálny zvukový systém disku CD (Compact Disc Digital Audio). Je to
štandard nahrávania používaný pre zvukové disky CD.
Vyberanie disku CD
Disk CD vyberajte pri súčasnom stlačení
stredového prvku zásobníka.
8
Možnosti prehrávania
Pomocou tlačidla MENU môžete vybra niekoko spôsobov prehrávania.
Tlačidlo MENU
Každým stlačením tlačidla môžete
zmeni režim prehrávania.
Displej
Indikátor režimu prehrávania
Možnosti prehrávania
t Žiadny indikátor
(Normálne prehrávanie)
r
“ ”
(Opakované prehrávanie
všetkých stôp)
r
“1”
(Prehrávanie jednej stopy)
r
“
1”
(Opakované prehrávanie jednej
stopy)
r
“
SHUF”
(Opakované prehrávanie stôp v
náhodnom poradí)
Tlačidlá
./>
9
Používanie rádia
Ak ste už nastavili rozhlasové stanice, použitím tlačidiel PRESET + alebo – nalate
jednu z vašich obúbených staníc.
Počúvanie rádia
Rádio môžete počúva v pásmach FM a AM.
1
2
Stlačením tlačidla RADIO ON•BAND zapnite rádio.
3
Stlačením tlačidla TUNE + alebo –
nalate požadovanú stanicu a
upravte hlasitos.
Stláčajte tlačidlo RADIO ON•BAND, dokia sa nezobrazí požadované pásmo.
Každým stlačením tlačidla sa displej zmení nasledovne:
FM1
FM2
FM3
FM4
FM5
AM
Vypnutie rádia
Stlačte tlačidlo x•RADIO OFF.
Rýchle naladenie rozhlasovej stanice
V bode 3 podržte stlačené tlačidlo TUNE + alebo –, kým sa na displeji nezačnú meni
číslice označujúce frekvenciu. Prehrávač diskov CD automaticky prehadáva frekvencie
rozhlasových staníc a zastaví sa vtedy, ke nájde stanicu s čistým príjmom.
10
Zlepšenie príjmu signálu
Pri príjme v pásme FM natiahnite kábel slúchadiel.
Slúchadlá
Pri príjme v pásme AM otočte samotný prehrávač diskov CD.
Poznámka
Slúchadlá pripájajte do zdierky i prehrávača diskov CD. Kábel slúchadiel funguje ako anténa pre
príjem v pásme FM.
Používanie rádia
Problémy s príjmom signálu v pásme FM
Prepínač MONO/ST nastavte pomocou špicatého predmetu do polohy “MONO”.
Úroveň šumu sa zníži, ale rádio bude hra v monofónnom režime.
Počúvanie rádia na batérie
Ak pripojíte do zdierky DC IN 4.5 V prehrávača diskov CD externý zdroj napájania,
prehrávač diskov CD sa vypne. Znova ho zapnete stlačením tlačidla RADIO ON•BAND.
11
Nastavenie rozhlasových staníc
Do pamäte prehrávača diskov CD môžete uloži nastavenie rozhlasových staníc.
Nastavi môžete až 30 rozhlasových staníc, 5 pre každé pásmo (FM1 až 5 a AM), v
ubovonom poradí.
1
2
3
Stlačením tlačidla RADIO ON•BAND zapnite rádio.
4
Pokia bliká nápis “PRESET”, opakovaným stlačením tlačidla PRESET + alebo
– vyberte číslo predvoby, pod ktorým sa uloží rozhlasová stanica.
5
Pokia bliká nápis “PRESET”, stlačením tlačidla TUNE + alebo – nalate
požadovanú stanicu.
6
Stlačte tlačidlo MEMORY.
Ak prebehlo nastavenie rozhlasovej stanice úspešne, budete poču pípnutie a na
displeji prestane blika nápis “PRESET”. Nová stanica nahradí stanicu, ktorá bola
pod daným číslom nastavená predtým.
Stlačením tlačidla RADIO ON•BAND vyberte frekvenčné pásmo.
Podržte stlačené tlačidlo MEMORY, kým sa na displeji nezobrazí blikajúci
nápis “PRESET”.
Od tohto bodu musíte každý nasledujúci úkon zača do desiatich sekúnd od
vykonania toho predchádzajúceho. Ak sa do desiatich sekúnd nič nevykoná, nápis
“PRESET” prestane blika, pretože sa ukončí pohotovostný režim PRESET
MEMORY prehrávača diskov CD. Ak sa tak stane, začnite opä od bodu 3.
FM:
AM:
Po dvoch sekundách začne nápis “PRESET” opä blika a prehrávač diskov CD
bude znova v pohotovostnom režime PRESET MEMORY.
7
12
Ostatné stanice v tom istom frekvenčnom pásme nastavíte opakovaním
bodov 4 až 6. Ak chcete nastavi stanice v inom pásme, zopakujte body 2 až
6, ke nápis “PRESET” prestane blika.
Ukončenie pohotovostného režimu PRESET MEMORY
Ke je rádio zapnuté, pohotovostný režim PRESET MEMORY môžete ukonči jedným z
nasledujúcich postupov. Nastavené stanice ostanú uložené v pamäti prehrávača diskov
CD.
• Podržte stlačené tlačidlo MEMORY, až kým prestane blika nápis “PRESET”.
• Po dobu desiatich sekúnd nestlačte žiadne tlačidlo. Nápis “PRESET” prestane blika.
• Stlačte tlačidlo u. Prehrávač diskov CD sa prepne do režimu prehrávania.
• Stlačte tlačidlo x•RADIO OFF. Rádio sa vypne.
Zrušenie všetkých uložených staníc
1 Odpojte zdroj napájania (alkalické batérie alebo sieový adaptér).
2 Podržte stlačené tlačidlo MEMORY a znova vložte alkalické batérie alebo pripojte
sieový adaptér.
Indikátory na displeji budú blika dovtedy, kým sa nevymažú všetky uložené stanice.
Potom z displeja zmiznú.
Používanie rádia
Prehrávanie nastavených rozhlasových staníc
Stanice môžete jednoducho naladi stlačením tlačidla PRESET + alebo –.
1
2
Stlačením tlačidla RADIO ON•BAND vyberte frekvenčné pásmo.
Stlačením tlačidla PRESET + alebo – nalate uloženú stanicu.
13
B Dostupné funkcie
Maximalizácia ochrany
proti preskakovaniu
(funkcia ESP MAX)
Typická funkcia ESP (Electronic Shock
Protection, elektronická ochrana proti
nárazom) minimalizuje preskakovanie
zvuku použitím vyrovnávacej pamäte pre
hudobné údaje, ktoré sa prehrávajú v
prípade prudkého pohybu.
Systém ESP MAX je mimoriadne
dômyselnou technológiou. Vaka nízkej
hmotnosti optického bloku a jeho
zdokonaleným vlastnostiam ochrany pred
nárazmi umožňuje tento systém omnoho
rýchlejšie preklenutie preskakovania v
porovnaní s konvenčnými technológiami,
ako sú napr. ESP alebo ESP2.*
Zvýraznenie basov (SOUND)
Zvuk môžete zvýrazni zosilnenými
basmi.
Stlačte tlačidlo SOUND a vyberte
možnos “BASS
” alebo
”.
“BASS
Žiadne označenie
(Normálne prehrávanie)
BASS
BASS
* Napriek tomu, že funkcia ESP MAX
poskytuje vynikajúcu ochranu,
preskakovanie sa môže občas vyskytnú.
Nastavte prepínač ESP (pod krytom)
do polohy “ON”.
Zobrazí sa zvolený režim zvuku.
Použitím možnosti “BASS
”
dosiahnete väčšie zvýraznenie basov
ako použitím možnosti “BASS
”.
Poznámky
Zobrazí sa, ak je funkcia ESP MAX
aktívna.
Vypnutie funkcie ESP MAX
Nastavte prepínač ESP do polohy “OFF”.
Poznámky
• Ak dôjde k vemi prudkému nárazu, prehrávanie
sa môže zastavi aj napriek tomu, že je funkcia
ESP MAX zapnutá.
• Pri prehrávaní môžete poču šum alebo môže
preskakova zvuk:
– ak prehrávate špinavý alebo poškrabaný disk
CD,
– ak prehrávate testovací zvukový disk CD,
– ak je prehrávač nepretržite vystavený otrasom,
– ak používate nekvalitné disky CD-R alebo CDRW alebo ak sa vyskytol problém s nahrávacím
zariadením alebo aplikačným softvérom.
14
• Ak je zvuk počas používania funkcie SOUND
skreslený, znížte hlasitos.
• Pri počúvaní rádia funkcia SOUND
nefunguje.
Prevencia poškodenia
sluchu (AVLS)
Zamknutie ovládacích
prvkov (HOLD)
Funkcia AVLS (Systém automatického
obmedzovania hlasitosti - Automatic
Volume Limiter System) obmedzuje
maximálnu hlasitos v záujme ochrany
vášho sluchu.
Na prehrávači diskov CD môžete
zamknú ovládacie prvky, aby ste
predišli náhodnému stlačeniu tlačidiel.
Posuňte prepínač HOLD v smere
šípky.
Nastavte prepínač AVLS (pod krytom)
do polohy “LIMIT”.
Zobrazí sa, ak je funkcia HOLD
aktívna.
Dostupné funkcie
Zobrazí sa v prípade, ak je
prepínač v polohe “LIMIT” a
funkcia AVLS je aktivovaná.
Odomknutie ovládacích prvkov
Posuňte prepínač HOLD proti smeru
šípky.
Vypnutie funkcie AVLS
Nastavte prepínač AVLS do polohy
“NORM”.
15
Vypnutie signalizácie
pípaním pri ovládaní
zariadenia
Pípanie, ktoré je poču v slúchadlách
počas ovládania prehrávača diskov CD,
môžete vypnú.
1
Prehrávač diskov CD odpojte od
zdroja napájania (suchých
galvanických článkov alebo
sieového zdroja).
2
Podržte stlačené tlačidlo x na
prehrávači CD a pripojte zdroj
napájania.
Zapnutie signalizácie pípaním pri
ovládaní zariadenia
Odstráňte zdroj napájania a potom ho
znova pripojte bez stlačenia tlačidla x.
16
B Pripojenie prehrávača diskov CD
Pripojenie stereo systému
Prostredníctvom stereo systému si
môžete vypoču disky CD a tiež
nahráva z diskov CD na magnetofónovú
pásku. Bližšie informácie získate v
návode na použitie pripojeného
zariadenia.
Pred pripojením skontrolujte, či sú
všetky pripojené zariadenia vypnuté.
Poznámky
• Skôr, než začnete prehráva disk CD, znížte
hlasitos na pripojenom zariadení, aby ste
predišli poškodeniu pripojených
reproduktorov.
• Pri nahrávaní použite sieový adaptér. Ak
použijete ako zdroj napájania suché
galvanické články, môže sa sta, že sa počas
nahrávania úplne vybijú.
• Primerane upravte hlasitos na prehrávači
diskov CD a na pripojenom zariadení, aby
zvuk nebol skreslený alebo zašumený.
do zdierky i
Upravte hlasitos.
Prípojný kábel
Pripojenie prehrávača diskov CD
avý (biely)
Pravý (červený)
Stereo systém,
magnetofón,
rádiomagnetofón,
at.
17
B Pripojenie k zdroju napájania
Môžete použi nasledujúce zdroje
napájania:
• sieový adaptér (pozri čas
“Prehrávanie disku CD”).
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti AA).
Ak sa chcete dozvedie viac o životnosti
batérie, pozrite si čas “Technické
parametre”.
Odstránenie suchých galvanických
článkov
Batérie vyberte tak, ako je to znázornené
na nasledujúcom obrázku.
Používanie suchých
galvanických článkov
V prehrávači diskov CD používajte iba
tieto typy suchých galvanických článkov:
• alkalické batérie typu LR6 (vekosti AA)
Pred použitím suchých galvanických článkov
skontrolujte, či ste odstránili sieový adaptér.
Otvorte kryt priestoru pre batérie.
Batéria je úplne nabitá.
r
○
○
1
Kedy vymeni batérie
Stav batérií môžete skontrolova priamo
na displeji.
○
Poznámka
○
r
Batéria sa začína vybíja.
○
○
○
r
○
○
r
(zadná čas)
2
Do priestoru pre batérie vložte dve
batérie typu LR6 (vekosti AA)
presne poda zobrazenej schémy
a značky 3.
Batéria je skoro úplne vybitá.
Lo batt* Batérie sú úplne vybité.
* Zvuková signalizácia.
Ak sú batérie úplne vybité, vymeňte obe
batérie za nové.
Poznámky
• Dieliky indikátora
zobrazujú približný
stav batérie. Jeden dielik nezodpovedá vždy
jednej štvrtine kapacity batérie.
• V závislosti od spôsobu ovládania sa môže
počet dielikov indikátora
zväčši alebo
zmenši.
Najprv vložte koniec označený
značkou # (platí pre obe batérie).
18
Pripevnenie krytu priestoru pre
batérie
Ak sa kryt priestoru pre batérie uvoní
náhodným pádom, pôsobením sily, at.,
pripevnite ho presne poda
nasledujúceho obrázka.
Poznámky o zdroji
napájania
Ak prehrávač diskov CD nepoužívate,
odpojte všetky zdroje napájania.
Sieový adaptér
• Používajte iba dodávaný sieový
adaptér alebo odporúčaný adaptér,
uvedený v časti “Príslušenstvo
(dodávané/volitené)”. Nepoužívajte
žiadne iné sieové adaptéry. Môže to
spôsobi poruchu.
Polarita zástrčky
• Pri odpájaní sieového adaptéra zo
zásuvky uchopte a ahajte samotný
adaptér. Neahajte za kábel.
• Nedotýkajte sa sieového adaptéra
mokrými rukami.
Suché galvanické články
19
Pripojenie k zdroju napájania
• Suché galvanické články nenabíjajte.
• Batérie nehádžte do ohňa.
• Batérie neprenášajte spolu s mincami
alebo inými kovovými predmetmi. Ak
kladné a záporné póly batérií prídu
náhodne do styku s kovovými
predmetmi, môže dôjs k vytváraniu
tepla.
• Nepoužívajte nabíjatené batérie a
suché galvanické články súčasne.
• Nepoužívajte súčasne nové a staré
batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy
batérií.
• Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas,
vymeňte ich za nové.
• Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú
vrstvu v priestore pre batérie a
vymeňte batérie za nové. Ak sa vám
vrstva prilepí na ruky, dôkladne si ich
umyte.
B Ďalšie informácie
Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnos
• V prípade, že sa do prehrávača diskov
CD dostanú akékovek pevné objekty
alebo tekutina, odpojte ho od siete a
pred alším použitím ho nechajte
prezrie odborníkovi.
• Do zdierky DC IN 4.5 V (externý zdroj
napájania) nevkladajte žiadne cudzie
predmety.
Prehrávač diskov CD
• Šošovku prehrávača diskov CD
udržujte v čistote a nedotýkajte sa jej.
Ak sa jej dotknete, môže dôjs k
poškodeniu a prehrávač diskov CD
nebude pracova správne.
• Na vrchnú stranu prehrávača diskov
CD neumiestňujte žiadne ažké
predmety. Mohlo by dôjs k
poškodeniu prehrávača CD alebo
disku CD.
• Nenechávajte prehrávač diskov CD na
miestach blízko zdrojov tepla alebo
tam, kde by mohli by vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému prachu alebo piesku,
vlhkosti, dažu, mechanickému
poškodeniu, na nerovnom povrchu
alebo v aute so zatvorenými oknami.
• Ak prehrávač diskov CD ruší príjem
rádioprijímača alebo televízneho
prijímača, vypnite ho alebo ho
presuňte alej od rádia alebo
televízora.
• Na tomto prehrávači diskov CD nie je
možné prehráva disky s
neštandardnými tvarmi (napr. srdce,
štvorec, hviezda). Pri pokuse o ich
prehrávanie sa môže poškodi
prehrávač diskov CD. Neštandardné
disky nepoužívajte.
Manipulácia s diskami CD
• Ak chcete zachova disk CD čistý,
dotýkajte sa iba jeho okrajov.
Nedotýkajte sa povrchu disku CD.
• Nenalepujte na disk CD papier alebo
pásku.
20
Takto nie
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu alebo tepelným
zdrojom, akým je napr. potrubie s
horúcim vzduchom. Nenechávajte ho
v zaparkovanom vozidle na priamom
slnečnom svetle.
Slúchadlá
Bezpečnos premávky
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta,
bicykla alebo iného dopravného
prostriedku. Môže to spôsobi dopravnú
kolíziu a v určitých oblastiach je
používanie slúchadiel v premávke proti
predpisom. Nebezpečné môže by i
používanie slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti počas prechádzania
cez prechod na rušných uliciach. V
prípadných nebezpečných situáciách by
ste mali použitie slúchadiel obmedzi,
prípadne dodržiava maximálnu
obozretnos.
Prevencia poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri
vysokej hlasitosti. Odborní ušní lekári
varujú pred nepretržitým, hlasným a
dlhotrvajúcim prehrávaním. Ak počujete
zvonenie v ušiach, znížte hlasitos alebo
prerušte prehrávanie.
Ohad na ostatných
Udržiavajte hlasitos na primeranej
úrovni. To vám umožní vníma okolité
zvuky a by ohaduplný k ostatným
udom.
Údržba
Čistenie vonkajšej časti
Použite jemnú tkaninu, slabo navlhčenú
vo vode alebo v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlo.
Riešenie problémov
V prípade akýchkovek pretrvávajúcich problémov a po skontrolovaní všetkých uvedených
príznakov sa obráte na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Prehrávač diskov CD
Príznak
Príčina a riešenie
Hlasitos sa nezvýši ani
po nastavení ovládacieho
prvku VOLUME na
maximálnu hodnotu.
Nepoču žiaden zvuk ani
šum.
c Nastavte prepínač AVLS do polohy “NORM” (strana 15).
Doba prehrávania je pri
použití suchých
galvanických článkov
vemi krátka.
Na displeji sa zobrazí
nápis “Lo batt” alebo
“00”. Disk CD sa
nezačne prehráva.
Na displeji sa zobrazí
nápis “HI dc In”.
Disk CD sa nezačne
prehráva alebo sa po
vložení disku CD zobrazí
na displeji nápis “no
dISC”.
c Používajte iba sieový adaptér alebo kábel na pripojenie k
autobatérii, uvedený v časti “Príslušenstvo (dodávané/
volitené)” (zadný kryt).
c Odstráňte všetky zdroje napájania a potom znova vložte
batérie do prehrávača diskov CD alebo pripojte sieový
adaptér (strany 6, 18).
c Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do pôvodnej
polohy (strana 15).
c Disk CD je znečistený alebo poškodený (strana 20).
c Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou s
etiketou smerom nahor (strana 6).
c V prístroji sa skondenzovala vlhkos.
Prehrávač diskov CD niekoko hodín nepoužívajte, kým sa
vlhkos neodparí.
c Pevne zatvorte kryt priestoru pre batérie (strana 18).
c Skontrolujte, či sú batérie správne vložené (strana 18).
c Sieový adaptér pevne pripojte do sieovej zásuvky (strana 6).
c Disk CD-R alebo CD-RW nebol dokončený. Dokončite disk
CD-R alebo CD-RW pomocou nahrávacieho zariadenia.
c Vyskytol sa problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacieho zariadenia alebo aplikačného softvéru.
c Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do pôvodnej
polohy (strana 15).
c Tento prehrávač diskov CD nie je vybavený funkciou na
nabíjanie nabíjatených batérií.
(pokračovanie)
21
Ďalšie informácie
Po stlačení tlačidla sa na
obrazovke zobrazí nápis
“Hold” a disk CD sa
nezačne prehráva.
Nabíjatené batérie nie je
možné nabíja v priestore
pre batérie prehrávača.
c Konektory pevne zasuňte (strana 6).
c Konektory sú znečistené. Čistite ich pravidelne suchou
jemnou látkou.
c Skontrolujte, či namiesto alkalických batérií nepoužívate
mangánové batérie (strana 18).
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA) (strana 18).
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA) (strana 18).
Riešenie problémov
Prehrávač diskov CD
Príznak
Príčina a riešenie
Prehráva sa začne od
pozície, v ktorej ste
prehrávanie zastavili
(funkcia “pokračovania”).
c Funkcia pokračovania je zapnutá. Ak chcete spusti
prehrávanie od prvej stopy, aspoň na 2 sekundy stlačte
tlačidlo u alebo otvorte kryt prehrávača diskov CD.
Prípadne odstráňte všetky zdroje napájania a potom znova
vložte batérie do prehrávača diskov CD alebo znova
pripojte sieový adaptér (strany 6, 18).
c Upravte hlasitos na prehrávači diskov CD a na pripojenom
zariadení (strana 17).
Ak sa prehrávač používa
s pripojeným stereo
systémom, zvuk je
skreslený alebo
zašumený.
Rádio
Príznak
Príčina a jej možné odstránenie
Zvuk je slabo počutený
alebo má nízku kvalitu.
c Vymeňte batérie za nové alkalické batérie typu LR6 (vekosti
AA) (strana 18).
c Prehrávač diskov CD premiestnite alej od televízora.
c Sieový adaptér umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od
prehrávača diskov CD.
22
Technické parametre
Prehrávač diskov CD
Systém
Digitálny zvukový systém diskov CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 780 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku s
otvorom 7 mm.)
Prevodník D-A
Jednobitový, s riadením časovej osi
pomocou kryštálu
Frekvenčný rozsah
20 - 20 000 Hz
CP-307)
+1
–3 dB
(merané poda JEITA
Výkon (pri vstupnej úrovni 4,5 V)
Slúchadlá do uší (zdierka typu stereo
minijack)
Približne 5 mW + približne 5 mW pri
16 Ω
(Približne 0,5 mW + približne 0,5 mW pri
16 Ω)*
*Pre zákazníkov vo Francúzsku
Rádio
Frekvenčný rozsah
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
FM: Kábel slúchadiel
AM: Vstavaná feritová anténa
Napájanie
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento typ
prehrávača diskov CD, skontrolujte v
avej hornej časti nálepky s čiarovým
kódom, ktorá sa nachádza na obale.
• Dve batérie typu LR6 (vekosti AA):
jednosmerné napätie 3 V
• Sieový adaptér (zdierka DC IN 4.5 V):
Typ U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Typ CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1:
220 - 230 V, 50/60 Hz
Typ CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Typ AU2: 240 V, 50 Hz
Typ JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Typ HK2: 220 V, 50/60 Hz
Typ AR1/CNA: 220 V, 50 Hz
Životnos batérií* (približná hodnota v
hodinách)
(Ak používate prehrávač diskov CD na
plochom a stabilnom povrchu).
Doba prehrávania sa mení v závislosti od
používania prehrávača diskov CD.
Ak používate
Dve alkalické
batérie typu
Sony LR6 (SG)
(vyrobené v
Japonsku)
ESP
RADIO
zapnutá vypnutá zapnutá
31
33
70
* Hodnota zmeraná poda štandardu asociácie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Prevádzková teplota
5˚C - 35˚C
Rozmery (š/v/d) (bez vyčnievajúcich
častí a ovládacích prvkov)
Približne 161 × 26,3 × 130,3 mm
Hmotnos (bez príslušenstva)
Približne 210 g
Vzhad a technické parametre môžu by
zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
23
Ďalšie informácie
Anténa
Všeobecné
Príslušenstvo (dodávané/volitené)
Dodávané príslušenstvo
Kód oblasti, v ktorej ste kúpili tento typ
prehrávača diskov CD, skontrolujte v avej
hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá
sa nachádza na obale.
Sieový adaptér (1)
Slúchadlá (1)
Volitené príslušenstvo
Sieový adaptér
Aktívne reproduktory
Kábel na pripojenie k
autobatérii
Kábel na pripojenie k
autobatérii a súprava na
pripojenie do auta
Súprava na pripojenie
do auta
Prípojný kábel
Slúchadlá do uší
Slúchadlá
AC-E45HG
SRS-A17
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
Používajte iba také typy volitených
slúchadiel, ktoré majú konektory typu
stereo mini. Slúchadlá s konektormi typu
micro sa nedajú použi.
Konektor typu
stereo mini
Konektor
typu micro
Váš obchodný zástupca nemusí
disponova niektorými položkami z
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho o
podrobnejšie informácie o príslušenstve
dostupnom vo vašej krajine.
Sony
24 Corporation Printed in China
Download PDF

advertising