Sony | ICF-M260 | Sony ICF-M260 Prenosné digitálne rádio Návod na použitie

FM/AM R·dio s PLL syntÈzou
ICF-M260
ICF-M260L
SK
Návod na obsluhu
Sony Corporation © 1997 Printed in Czech Republic
Slovensky
HOLD
POWER
Upozornenie
PRESET
Neoprávnený zásah do zariadenia môže spôsobiť jeho
poškodenie a zaroveň tým strácate nárok na záručnú
opravu.
TUNE/
TIME SET
MHz/kHz
PRESET TUNING
BAND
STATION SELECT/
Informácia
PRESET
Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje normám pre
CLASS B, časti 15 digitálnych prístrojov. Toto zariadenie
tvorí, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu
a ak nie je zapojené v súlade s inštrukciami, môže dôjsť
k nežiadúcim rušeniam. Nie je však zaručené, že
rušenia sa nevyskytnú v osobitnom zapojení. Ak toto
zariadenie spôsobí nežiadúce rušenie do rádio- alebo
TV príjmu, odporúčame vám, aby ste vyskúšali odstrániť
problém pomocou nasledujúcich možností:
• Premiestnite alebo presmerujte prijímaciu anténu.
• Zväčšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie na inú elektrickú zásuvku, ako je
zapojený prijímač.
• Spojte sa s predajcom alebo skúseným techníkom
a požiadajte ich o pomoc.
SLEEP/
CLOCK
VOL
Teleskopická anténa
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
;;;;
A
TUNE/TIME
SET
Zadná časť
R6 (AA) X
2
Neû zaËnete
Nastavenie Ëasu
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali rádio Sony. Tento prístroj Vám
poskytne spoľahlivé služby a prijemné počuvanie rozhlasových
programov. Predtým ako začnete prístroj používať, prečítajte si pozorne
tento návod a odložte si ho pre budúcnosť.
Keď vložíte batérie, na displeji začne blikať “AM 12:00” alebo “0:00”.
Čas nastavujte len, ak je rádio vypnuté.
Tento návod obsahuje návod pre modely: ICF-M260 a ICF-M260L.
Ich rozdiely sú ukázané ďalej.
Číslo modelu
ICF-M260
1
2
Malým pootočením TUNE/TIME SET na
začnú meniť po jednej. Ak otočíte viac, na
menia rýchlejšie.
ICF-M260L
Rozhlasové pásma FM/AM
Ak chcete blikanie zastaviť, stlačte SLEEP/CLOCK.
Podržte tlačidlo SLEEP/CLOCK a otočením TUNE/TIME
SET nastavte aktuálny čas.
alebo , čislice sa
alebo , číslice sa
FM/LW
Keď uvoľníte SLEEP/CLOCK, hodiny začnú pracovať a “:” začne
blikať.
Charakteristika
• PLL(Phase Locked Loop) syntetizér používa mikropočítač pre ľahšie
naladenie.
• Je možné uložiť 10 staníc na pásme FM a 5 staníc na pásme AM.
• Ladená frekvencia je digitálne zobrazovaná na displeji, aby sa
uľahčilo hľadanie želanej stanice.
Pozn·mka k rozhlasovÈmu p·smu AM
Ladenie pásma AM sa líši v závislosti od polohy územia. Ladiaci krok je
výrobcom nastavené na 10 kHz (modely pre Severnú a Južnú Ameriku)
a na 9 kHz (model pre ostatné krajiny).
Územie
Severná a Južná
Amerika
Ostatné krajiny
Ladiaci krok
10 kHz
9 kHz
Vloûenie bateriÌ (pozri obr. A)
1
2
3
Otvorte kryt baterií na zadnej strane rádia.
Vložte dve batérie typu R6 (veľkosť AA). Dbajte na
polaritu. Batérie sa nedodavajú spolu so zariadením.
Zatvorte kryt.
Životnosť batérií pri používaní
Sony batérií R6 (AA)
pásmo
životnosť
FM
17 hodín
AM/LW
23 hodín
Kedy vymeniù batÈrie
• Keď sú batérie slabé, zvuk je slabý a skreslený. Vtedy vymeňte
batérie za nové.
Keď sú batérie úplne vybité, rádio sa vypne a “i” sa rozsvieti.
• Predtým než vymeníte batérie, overte si, či je rádio vypnuté.
• Pokúste sa vymeniť batérie do 1 minúty. Ináč sa pamäť hodín
a uložené stanice vymažú a na displeji sa rozsvieti “AM 12:00” alebo
“0:00” .
Pozn·mky k batÈri·m
•
•
•
•
•
Pri výmene dbajte na správnu polaritu.
Nenabíjajte monočlánky.
Naraz nepoužívajte rôzne druhy batérií.
Ak meníte batérie, vymeňte obidve za nové.
Ak by sa prístroj nemal používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste
sa vyhli poškodeniu prístroja v prípade ich vytečenia alebo korózie.
• Ak by došlo k vytečeniu batérií, zasiahnutý priestor utrite mäkkou
handričkou a až potom vložte nové batérie.
• Systém hodín je rôzny. Závisí to od modelu ktorý vlastníte.
12-hodinový systém :
“AM12:00” = polnoc
24-hodinový systém :
“0:00” = polnoc
Nastavenie ladiaceho kroku v
p·sme AM
Ladiaci krok je výrobcom nastavený na 9 kHz alebo 10 kHz, aby
vyhovoval daným podmienkam príslušnej krajiny.
Ak je potreba zmeniť interval ladiaceho kroku, urobte tak pred
používaním rádia.
Územie
Severná a Južná
Amerika
Ostatné krajiny
1
2
Interval ladiaceho kroku
10 kHz
9 kHz
Stlačte POWER, aby ste vypli zariadenie.
Tlačidlo SLEEP/CLOCK držte stlačené a stlačte tlačidlo
POWER asi na 5 sekúnd.
Interval ladiaceho kroku na pásme AM sa zmení.
Pozn·mka
• Pri zmene ladiaceho kroku sa hodiny a uložené stanice vymažú
a na displeji začne blikať “AM 12:00” alebo “0:00”.
Ovl·danie r·dia
Nastavenie ËasovaËa
RuËnÈ ladenie
Ak chcete zaspávať pri počúvaní rádia, nastavte časovač. Rádio sa
automaticky po 60 minútach vypne.
1
2
3
Stlačte POWER.
Nastavte hlasitosť.
Stlačte BAND na vybratie pásma.
Po každom stlačení sa zmení pásmo v nasledovnom poradí.
AM (LW)
FM1*
FM2*
1
2
3
4
5
Stlačte POWER.
Nastavte pásmo pomocou BAND.
Nalaďte zvolenú stanicu.
Nastavte hlasitosť.
Stlačte SLEEP/CLOCK.
PRESET
* Ak chcete naladiť uloženú stanicu, musíte nastaviť pásmo
v ktorom bola stanica uložená (pozri “Uloženie naladenej stanice”).
4
Otočte TUNE/TIME SET
MHz/kHz
Malým pootočením TUNE/TIME SET
alebo , frekvencia sa
alebo , frekvencia sa
bude meniť pomaly. Ak otočíte viac, na
bude meniť rýchlejšie.
• Ak chcete vypnúť rádio, stlačte POWER.
• Pre súkromné počúvanie pripojte slúchadlo k výstupu @ jack.
• Na vylepšenie príjmu rádia.
FM: Roztiahnite teleskopickú anténu a nastavte jej dĺžku.
AM/LW: Otáčajte zariadenie v horizontálnom smere. Vo vnútri je
zabudovaná feritová anténa.
Uloûenie naladenej stanice
Môžte uložiť 10 staníc v pásme FM (5 staníc v FM1, 5 staníc v FM2) a 5
staníc v pásme AM.
Uloûenie stanice
Napr. Do pamäte pod tlačítko 2 chceme uložiť stanicu, ktorá sa
nachádza v pásme FM2 na frekvencii 90 MHz.
1
2
3
Stlačte POWER.
Stláčaním BAND vyberte pásmo FM2.
Nalaďte frekvenciu 90 MHz.
Stlačte želané tlačítko, pod ktoré chcete želanú stanicu uložiť a chvíľu
ho podržte (v našom prípade stlačte tlačítko 2).
Budete počuť pípnutie a zvolené číslo ("2") sa objaví na displeji.
PRESET
MHz/kHz
PRESET
MHz/kHz
Ak chcete nastaviť ďalšie stanice, zopakujte kroky 1 až 4.
•
Ak chcete zmeniť uloženú stanicu, pod jej číslo uložte novú stanicu.
Stará stanica sa automaticky vymaže.
Naladenie uloûenej stanice
Stlačte POWER.
Nastavte pásmo pomocou BAND.
Stlačte číslo želanej stanice.
Nastavte hlasitosť.
1
2
3
4
Objaví sa časovač a minúty sa začnú odpočítavať.
• Ak chcete časovač vypnúť pred uplynutím 60 minút, stlačte POWER.
• Pri každom stlačení SLEEP/CLOCK sa časovač opäť odpočítava od
60 minút.
• Keď stlačíte tlačidlo stanice počas časovača, zvolená funkcia bude
pracovať a frekvencia sa zobrazí na displeji na 3 sekundy a potom sa
zariadenie vráti do režimu časovača.
InÈ funkcie
TechnickÈ parametre
Funkcia " HOLD "
Zobrazovaný čas:
Severná a Južná Amerika: 12-hodinový systém
Ostatné krajiny: 24-hodinový systém
Stlačte HOLD. “H” sa rozsvieti. Znamená to, že všetky funkcie sú
zaistené. Táto funkcia slúži na poistenie proti vymazaniu dát v pamäti.
Ak chcete zaistenie vypnúť, znova stlačte HOLD a “H” sa stratí.
BezpeËnostnÈ opatrenia
• Na napájanie používajte len 3 V batérie typu R6 (veľkosť AA).
• Chránte pred extrémnymi teplotami, priamym slnkom, vlhkosťou,
pieskom, prachom alebo pred mechanickým otrasom. Zariadenie
nikdy nenechávajte v aute, ktoré je zaparkované na slnku.
• Ak by vám niečo padlo do zariadenia, vyberte batérie a pred ďalším
použitím prístroj nechajte skontrolovať odborníkom.
• Na čistenie skrinky používajte mäkkú handričku navlhčenú v slabom
roztoku saponátu.
• Vo vozidlách alebo budovách môže byť zlý príjem, avšak pri okne by
sa to malo zlepšiť.
S prípadnými otázkami, či problémami sa láskavo obráťte na
najbližšieho predajcu Sony.
Ladiaci rozsah:
Model pre Severnú a Južnú Ameriku
Pásmo
ICF-M260
Ladiaci krok
FM
87.5 – 108 MHz
0.1 MHz
AM
530 – 1,710 kHz
10 kHz
FM
87.5 – 108 MHz
0.05 MHz*
AM
531 – 1,710 kHz
9 kHz
Model pre ostatné krajiny
Pásmo ICF-M260
ICF-M260L
Ladiaci krok
FM
AM
LW
87.5 –108 MHz
531 – 1,602 kHz
—
87.5 –108.0 MHz
—
153 – 279 kHz
0.05 MHz*
9 kHz
9 kHz
FM
AM
LW
87.5 – 108 MHz
530 – 1,610 kHz
—
87.5 –108 MHz
—
153 – 279 kHz
0.1 MHz
10 kHz
9 kHz
* Zobrazovaná frekvencia sa zvyšuje alebo znižuje o 0.1 MHz. (Napr.
Frekvencia 88.05 MHz je zobrazovaná ako “ 88.0 MHz”).
Rieöenie problÈmov
Ak by sa vyskytol nejaký problém, preveďte nasledovné konroly. Ak
problém bude trvať aj naďalej, obráťte sa láskavo na najbližšieho
predajcu Sony.
Tlačidlá na prednom panele nepracujú.
• “ H ” svieti. Stlačte tlačidlo HOLD tak, aby “ H ” zmizol.
Na displeji sa nič nezobrazuje alebo je zobrazenie matné.
• Vymeňte batérie.
• Zariadenie je vo veľmi vlhkom prostredí alebo teplota je príliž vysoká
(nízka).
Veľmi slabý alebo žiadny zvuk. Neuspokojivý príjem.
• Vymeňte batérie.
• V aute alebo v budove počúvajte pri okne.
Uložená stanica sa nedá vyhľadať.
• Stanica nebola uložená.
• Uložená stanica bola vymazaná, uložte ju znova.
Nepočuť žiadny zvuk a “ i “ svieti na displeji.
• Vymeňte batérie.
Reproduktor: 6.6 cm, 4 ohm
Príkon: 120 mW (pri 10% harmonickom skreslení)
Výstup: @ jack (minijack)
Napájanie: 3 V DC, dve batérie typu R6 (veľkosť AA)
Rozmery: cca. 130 x 80 x 31 mm (š/v/h)
Hmotnosť: cca. 260 g vrátane batérií
Právo na zmeny vyhradené.
Download PDF

advertising