Sony | ICF-C205 | Sony ICF-C205 Rádiobudík Návod na použitie

2-671-900-61 (1)
Upozornenie na batériu
Ak zariadenie zostane dlhšiu dobu odpojené,
vyberte batériu, aby ste zabránili jej vybitiu alebo
poškodeniu zariadenia v dôsledku jej vytečenia.
Nastavenie hodín
1
Zariadenie zapojte do siete.
Na displeji bliká nápis „0:00“.
2
FM/AM Clock Radio
3
Návod na používanie
Hodiny nastavíte podržaním stlačeného
tlačidla CLOCK a stlačením tlačidla
TIME SET H. Ke sa na displeji zobrazí
správne nastavenie hodín, uvonite
tlačidlo CLOCK.
Minúty nastavíte podržaním stlačeného
tlačidla CLOCK a stlačením tlačidla
TIME SET M. Ke sa na displeji
zobrazí správne nastavenie minút,
uvonite tlačidlo CLOCK. Hodiny sa
spustia po uvonení tlačidla TIME SET
M.
• Po každom stlačení tlačidla TIME SET H alebo
TIME SET M sa zvýši zobrazovaná hodnota o
jednotku.
• Pre číslice označujúce minúty nasleduje po
hodnote „59“ hodnota „00“.
Číslice označujúce hodiny sa stlačením tlačidla
TIME SET M nezmenia.
• Ak chcete nastavi čas presne na sekundu,
najskôr nastavte čas o minútu pozadu. Stlačte
tlačidlo TIME SET M súčasne s časovým
signálom.
Používanie rádia
ICF-C205
© 2006 Sony Corporation
1
Printed in China
2
Nastavením prepínača funkcií do
polohy RADIO ON zapnite rádio a
ovládačom VOLUME nastavte
hlasitos.
Prepínačom BAND vyberte pásmo a
pomocou ovládacieho prvku TUNING
nalate požadovanú stanicu.
• Ak chcete rádio vypnú, nastavte prepínač
funkcií do polohy OFF.
Zlepšenie príjmu
Dream Machine je obchodná známka spoločnosti
Sony Corporation.
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani vlhkosti,
inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Z dôvodu možného úrazu elektrickým
prúdom neotvárajte skrinku zariadenia.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, napríklad do knižnice alebo skrinky.
Na zariadenie neumiestňujte predmety s
tekutinami, napr. vázy, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie pripojte k ahko dostupnej sieovej
zásuvke. Ak spozorujete odchýlky od
normálneho fungovania, zariadenie ihne
odpojte zo sieovej zásuvky.
Vlastnosti
• Zelený displej LED vekosti 0,7 palca
• Budík
• Záložné napájanie pomocou batérie typu 6F22
(nedodáva sa) na uchovanie času počas
prerušenia dodávky elektrického prúdu
Inštalácia batérie
Na zachovanie správneho času potrebuje
zariadenie Dream Machine okrem sieového
napájania aj jednu batériu typu 6F22 (nedodáva
sa). Batéria udržiava fungovanie hodín aj v
prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu.
Skôr, ako v zariadení Dream Machine nastavíte
čas, vložte batériu so správnou polaritou.
Pásmo FM:
Na zlepšenie príjmu úplne roztiahnite káblovú
anténu pre príjem v pásme FM.
Pásmo AM:
Optimálny príjem zabezpečíte pootočením
zariadenia vo vodorovnom smere. Zariadenie
obsahuje vstavanú feritovú anténu.
Zariadenie nepoužívajte na oceovom stole alebo
kovovom povrchu, môže to vies k rušeniu
prijímaného signálu.
Nastavenie budíka
Vloženie batérie
(pozri obr. A-1)
Ak chcete nastavi budenie rádiom, najprv
nalate stanicu a nastavte hlasitos.
Pridržte batériu tak, aby sa zhodovala polarita, a
vložte ju do priestoru pre batérie, kým s
kliknutím nezapadne na miesto.
1
Vybratie batérie
(pozri obr. A-2)
Zariadenie otočte naopak a vyberte batériu z
priestoru pre batérie.
• Po prerušení dodávky elektrického prúdu
nemusí by zobrazený čas vždy správny (za
hodinu môže by posunutý asi o 10 minút
dopredu alebo dozadu).
Kedy vymeni batériu
Ak chcete skontrolova stav batérie, odpojte
napájací kábel zo sieovej zásuvky a po
niekokých minútach ho opä zapojte. Ak sa
zobrazuje nesprávny čas, vymeňte batériu za
novú.
2
Hodiny na budíku nastavíte podržaním
stlačeného tlačidla ALARM a stlačením
tlačidla TIME SET H.
Ke sa na displeji zobrazí požadované
nastavenie hodín, uvonite tlačidlo
ALARM.
Minúty na budíku nastavíte podržaním
stlačeného tlačidla ALARM a stlačením
tlačidla TIME SET M.
Ke sa na displeji zobrazí požadované
nastavenie minút, uvonite tlačidlo
ALARM.
Veda ovládača hlasitosti VOLUME
je dotykový bod, ktorý označuje
smer zvyšovania hlasitosti.
ALARM MODE
RADIO
BUZZER
RADIO ON
OFF
CLOCK
TIME SET
H
ALARM
SLEEP
M
VOLUME
MAX
MIN
SNOOZE / SLEEP OFF
Sieový napájací
kábel
Anténa pre príjem
v pásme FM
• Štítok s informáciami o prevádzkovom napätí a
s alšími údajmi sa nachádza na spodnej časti
zariadenia.
• Sieový napájací kábel odpájajte potiahnutím
zástrčky, nie ahaním za kábel.
• Kým je zariadenie pripojené k sieovej zásuvke,
nie je odpojené od siete, a to aj v prípade, ak je
vypnuté.
• Nenechávajte zariadenie v miestach blízko
zdrojov tepla, ako napríklad radiátor alebo
klimatizácia, alebo tam, kde by mohlo by
vystavené priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému množstvu prachu, mechanickým
vibráciám alebo poškodeniu.
• Zabezpečte primeranú cirkuláciu vzduchu, čím
predídete vzniku vnútorného prehrievania.
Zariadenie neumiestňujte na plochy (koberce,
prikrývky at.) alebo do blízkosti materiálov
(záclona), ktoré môžu spôsobi zakrytie
ventilačných otvorov.
• Ak sa do zariadenia dostane akýkovek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte ho od siete a
pred alším používaním ho nechajte
skontrolova odborníkom.
• Na čistenie skrinky používajte mäkkú látku
mierne navlhčenú v jemnom saponáte.
Ak máte akékovek otázky alebo problémy
súvisiace so zariadením, obráte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti
Sony.
Technické parametre
AM FM
BAND
TUNING
A
Zobrazenie času:
24-hodinový systém
Frekvenčný rozsah:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 605 kHz
Reproduktor:
Priemer približne 5,7 cm, 8 Ω
Výstupný výkon:
150 mW (pri harmonickom skreslení 10 %)
Napájanie:
Striedavé napätie 230 V, 50 Hz
Pre funkciu záložného napájania:
jednosmerné napätie 9 V, jedna batéria typu
6F22
Životnos batérie:
Približne 80 hodín pre batériu typu Sony
006P (6F22)
Rozmery:
Približne 143 × 54,5 × 117,5 mm (š/v/h)
vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích
prvkov
Hmotnos:
Približne 396 g bez batérie
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni
bez predchádzajúceho upozornenia.
Nastavenie časovača
na zaspávanie
3
Prepínač funkcií nastavte do polohy
ALARM MODE • RADIO alebo ALARM
MODE • BUZZER.
V predvolenom čase sa budík automaticky
zapne a po 119 minútach sa automaticky
vypne.
• Ak chcete budík vypnú, nastavte prepínač
funkcií do polohy OFF.
Ak chcete, aby sa aj nasledujúci deň v
predvolenom čase budík zapol, znova nastavte
prepínač funkcií do polohy ALARM MODE •
RADIO alebo ALARM MODE • BUZZER.
• Ak chcete budík deaktivova, nastavte
prepínač funkcií do polohy OFF.
• Ak chcete budenie dočasne vypnú na
niekoko minút, stlačte tlačidlo SNOOZE/
SLEEP OFF.
Budík sa vypne, ale približne o 9 minút sa opä
zapne. Túto funkciu môžete použi ubovone
vea ráz.
• Hlasitos budenia rádiom nastavíte otáčaním
ovládača VOLUME.
Hlasitos bzučiaka je fixne nastavená.
• Ak chcete skontrolova predvolený čas, stlačte
tlačidlo ALARM.
Pre spájkovanie je používaná
bezolovnatá spájka.
V doskách plošných spojov neboli
pou ité halogenované
samozhasínajúce prísady.
Pomocou zabudovaného časovača na
zaspávanie, ktorý automaticky vypne rádio,
môžete zaspáva pri hudbe.
1
2
Ke počúvate rádio, nastavte prepínač
funkcií do polohy OFF.
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Rádio sa zapne. Vypne sa po 59
minútach.
• Ak chcete rádio vypnú ešte pred uplynutím
nastaveného času, stlačte tlačidlo SNOOZE/
SLEEP OFF.
• Po každom stlačení tlačidla SLEEP sa časovač
na zaspávanie nastaví na 59 minút.
• Ak nastavíte prepínač funkcií do polohy ALARM
MODE • RADIO alebo ALARM MODE •
BUZZER a ak počas aktívnej funkcie časovača
na zaspávanie nastane predvolený čas budíka,
v závislosti od nastavenia budíka sa ozve rádio
alebo bzučiak.
Odporúčania
• Zariadenie prevádzkujte len použitím zdroja
napájania uvedeného v časti „Technické
parametre“.
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
SK
Zaobchádzanie s odpadom z elektrických
a elektronických zariadení (Vzťahuje sa na
Európsku úniu a ostatné európske krajiny
s legislatívou upravujúcou problematiku
separovaného zberu odpadu).
Tento symbol na produkte alebo na jeho
obalovom materiále upozorňuje, že produkt nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Produkt
odovzdajte do zberného strediska prevádzajúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení, alebo sa u predajcu produktu,
príslušných miestnych organizácií, stredísk prevádzajúcich
likvidáciu tohto druhu odpadu informujte o spôsobe jeho
likvidácie. Zabezpečením správnej likvidácie v zmysle
platných miestnych predpisov a noriem zabránite
negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie
obyvateľstva. Zároveň tak prispejete k zachovaniu,
k ochrane a k zlepšeniu kvality životného prostredia.
Recyklácia materiálov značne pomáha pri ochrane
a zachovaní prírodných zdrojov. Informujte sa o spôsobe
likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení
podľa platných miestnych predpisov a noriem.
Download PDF

advertising