Sony | ICF-SW11 | Sony ICF-SW11 Prenosné rádio Návod na použitie

3-867-546-22(1)
FM Stereo/SW1-9/MW/LW 12 Band Receiver
Návod k obsluze __________________________________________ CZ
Használati útmutató _______________________________________ HU
Instrukcja obsługi ___________________________________________ PL
Návod na obsluhu _________________________________________ SK
ICF-SW11
Sony Corporation © 1999 Printed in Czech Republic
1
Teleskopická anténa
Teleszkópantenna
Antena teleskopowa
Teleskopická anténa
TUNE
TUNING
VOLUME
2
DC IN 3V
Stojánek
Támasztó kar
Podpórka
Stojan
A
Nejprve vložte ’ stranu baterie
Az elem ’ oldalát illessze be először
Najpierw włożyć baterię końcem ’
Najskôr vlo te stranu ’ batérie
B
VKV
FM
2
KV
SW
SV/DV
MW/LW
Slovensky
UPOZORNENIE
Obsluha rádia
Aby ste predišli ohňu alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli poraneniu elektrickým prúdom, neotvárajte skrinku. Opravy
zverte iba kvalifikovaným osobám.
1
2
3
4
Úvod
Prepnutím POWER do polohy ON zapnete rádio.
Pomocou BAND vyberte požadované pásmo.
Pomocou TUNING nalaďte stanicu.
Ak je stanica naladená, rozsvieti sa indikátor TUNE.
Pomocou VOLUME nastavte hlasitosť.
Vypnutie rádia
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili prenosný rozhlasový prijímač od spoločnosti Sony! S
týmto prijímačom prežijete veľa hodín pri počúvaní so spoľahlivou obsluhou.
Predtým, ako začnete prijímač používať si pozorne prečítajte tento návod a ponechajte si
ho pre ďalšie použitie.
Posuňte POWER na OFF.
Počúvanie cez slúchadlá (nedodané)
Pre FM stereo posluch, pripojte stereo slúchadlá do konektora s označením 2 (slúchadlá).
Ak sú pripojené slúchadlá, reproduktor je vypnutý.
Zlepšenie rozhlasového príjmu (Viď obrázok B)
Vlastnosti
• FM Stereo/SW1-9/MW/LW 12 - pásmový prijímač s vysokou citlivosťou a kvalitným
oddelením jednotlivých pásiem
• Systém rozšírených pásiem vám umožňuje jednoduché ladenie SW staníc
• Prijímanie FM stereo cez stereo slúchadlá (nie sú dodané)
FM: Vysuňte teleskopickú anténu a nastavte uhol pre najlepší príjem.
SW: Vertikálne vysuňte teleskopickú anténu.
MW/LW: Horizontálne otáčajte prístrojom pokým nedosiahnete najlepší príjem. Feritová
anténa je vstavaná priamo v prístroji.
Predbežné opatrenia
Výber zdroja napájania
Batérie (Viď obrázok A)
1 Otvorte kryt batérií.
2 Vložte dve R6 batérie (veľkosť AA) (nie sú dodané) s
prihliadnutím na
správnu polaritu.
Ku krytu batérií je pripevnená šnúrka, ktorá zamedzuje náhodnému pádu krytu.
Šnúrku preložte naprieč vloženými batériami a zatvorte kryt. Šnúrku neťahajte nasilu.
Inak ju môžete odtrhnúť.
Životnosť batérií
• Prístroj prevádzkujte len na 3 V DC s dvoma R6 batériami (veľkosť AA). Pre napájanie z
AC adaptéra používajte iba doporučený AC adaptér.
• Pokiaľ je prístroj pripojený v elektrickej zásuvke, je pod stálym napätím, aj keď je vypnutý.
• Prístroj nenechávajte na miestach blízko tepelných zdrojov, nevystavujte ho priamemu
slnečnému žiareniu, piesku, nemiestňujte na miestach s nadmernou prašnosťou alebo
mechanickými nárazmi.
• Štítok s prevádzkovým napätím a inými údajmi je umiestnený vzadu na prijímači.
• Ak sa do prístroja dostane tekutina alebo predmet, odpojte AC adaptér a vyberte batérie a
predtým ako začnete prístroj opäť používať, nechajte ho preveriť kvalifikovanou osobou.
• Vzhľadom na to, že v reproduktore je použitý silný magnet, nepribližujte sa k reproduktoru s
kreditnými kartami atď., ktoré používajú magnetické kódovanie.
• Ak sa povrch prístroja znečistí, vyčistite ho pomocou jemnej handričky navlhčenej v
jemnom saponátovom roztoku. Nikdy nepoužívajte drsné handričky alebo chemické
rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch prístroja.
• V dopravných prostriedkoch a v budovách môže byť príjem slabý alebo nekvalitný. Pokúste
sa umiestniť prijímač do blízkosti okna.
Použitím Sony R6 batérií (veľkosť AA) :
Približne 30 hodín
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s obsluhou rádia, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Výmena batérií
Ak zvuk z rádia zoslabne alebo je skreslený, vymeňte batérie za nové.
Poznámky k batériám
• Nedobíjajte monočlánky.
• Monočlánky nenoste spolu s mincami alebo inými kovovými predmetmi. Pri kontakte
kovových predmetov s kladným a záporným pólom batérie môže vznikať teplo.
• Ak nebudete používať prístroj dlhšiu dobu, vyberte batérie, čím zamedzíte poškodeniu
prístroja vytečením alebo koróziou batérií.
Napájanie z elektrickej siete
Pripojte AC adaptér (nedodaný) do DC IN 3V konektora a zasuňte ho do
sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či sú prepojenia prevedené pevne.
Prijímač sa automaticky napája z externého zdroja, hoci sú v ňom vložené
batérie.
Poznámky k AC adaptéru
• Ak používate napájanie z AC adaptéra, doporučujeme vám, aby ste z
prijímača vybrali batérie. Zamedzíte tým vytečeniu ich obsahu do prijímača.
• Ak nebudete používať napájanie z AC adaptéra dlhšiu dobu, odpojte AC
adaptér z DC IN 3V konektora ako aj zo sieťovej zásuvky.
• Používajte iba doporučený AC adaptér spoločnosti Sony (nedodaný)*.
Nepoužívajte akýkoľvek iný AC adaptér.
Polarita zástrčky
* Podrobné informácie o AC adaptéri (nedodaný) sú v časti “Technické
údaje”.
Technické údaje
Frekvenčný rozsah:
FM: 87,5-108 MHz
SW1: 4,750-5,060 MHz
SW2: 5,900-6,200 MHz
SW3: 7,100-7,350 MHz
SW4: 9,400-9,990 MHz
SW5: 11,600-12,100 MHz
SW6: 13,570-13,870 MHz
SW7: 15,100-15,800 MHz
SW8: 17,480-17,900 MHz
SW9: 21,450-21,750 MHz
MW: 525-1620 kHz
LW: 141-290 kHz
Reproduktor
Priemer približne 5,7 cm (4 Ohm)
Výkon
140 mW (pri 10 % harmonickom skreslení)
Výstup
2 (slúchadlá) konektor (stereo minijack, priemer 3,5 mm)
Napájanie
3V DC, dve batérie typu R6 (veľkosť AA)
Externé zdroje napájania
DC IN 3V
Rozmery
Približne 162 x 93,8 x 34,8 mm (š/v/h)
Hmotnosť
Približne 340 g vrátane batérií
Dodávané príslušenstvo
Sprievodca rozhlasovými stanicami v pásme SW (1)
Voliteľné príslušenstvo
AC Adaptér AC-E30HG*
LW/MW/SW široko pásmová anténa AN-1,
AN-102
* Napätie v elektrickej sieti je v jednotlivých krajinách rozdielne. Zakúpte si AC adaptér v krajine, v
ktorej budete prijímač používať.
Predajca nemusí mať hore vymenované príslušenstvo. Bližšie informácie žiadajte u svojho
predajcu.
6
Dizajn a technické údaje môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.
Download PDF

advertising