Sony | ICF-C217 | Sony ICF-C217 Návod na použitie

FM/AM Clock Radio
FM/LW Clock Radio
ICF-C217
ICF-C217L
FM/AM radiobudÌk
N·vod k obsluze _____________________________ CZ
FM/AM r·diobudÌk
N·vod k pouûitie ____________________________ SK
FM/AM r·diÛs Ûra
KezelÈsi ˙tmutatÛ ___________________________ HU
UKF/åR / UKF/D£ radio z zegarem
Instrukcja obs≥ugi ____________________________ PL
Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
Dream Machine jest znakiem towarowym Sony Corporation.
ICF-C217
ICF-C217L
Sony Corporation © 2003
Printed in Czech Republic
1
Volič funkcí
Volič funkcie
Funkcióválasztó
Przełącznik funkcji
Síťová šňůra
Sieťová šnúra
Hálózati vezeték
Przewód zasilający
ALARM indikátor
Indikátor ALARM
ALARM jelző
Wskaźnik ALARM
U ovladače hlasitosti se nachází
hmatový bod, indikující směr
zvýšení hlasitosti.
Pri ovládači hlasitosti sa
nachádza hmatová bodka,
indikujúca smer zvýšenia
hlasitosti.
A hangerőszabályzó fölötti
háromszög szimbólum mutatja a
hangerő növelésének irányát
Obok regulatora głośności
znajduje się występ, który
wskazuje kierunek zwiększania
głośności.
2
Drátová FM anténa
Drôtová FM anténa
FM szalagantenna
Przewód antenowy UKF
ICF-C217
ICF-C217L
Slovensky
VÝSTRAHA
Vloženie batérie
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Okrem elektrického prúdu zo zásuvky je pre udržanie
správneho času potrebná jedna batéria 6F22
(nedodávaná). Batéria udrží hodiny v chode aj pri
výpadku v dodávke elektrického prúdu. Pred nastavením
času na vašom rádiobudíku otvorte kryt priestoru pre
batériu na spodnej časti zariadenia, vložte batériu a kryt
zatvorte. Pri vkladaní batérie dodržte správnu polaritu.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte
kryt zariadenia. Opravy prenechajte na autorizovaný
servis.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov,
akými sú knižnica alebo vstavaná skriňa.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie nepokladajte nádoby
s vodou (napr. vázy).
• Po výpadku v dodávke elektrického prúdu nemusí byť
zobrazený čas vždy správny (môže dojsť k omeškaniu
alebo nadbehnutiu 10 minút za hodinu).
Kedy vymeniť batériu
Úvod
Ak chcete skontrolovať stav batérie, odpojte sieťovú
šnúru z elektrickej zásuvky a po niekoľkých minútach ju
znova zapojte. Ak je zobrazený čas nesprávny, vymeňte
batériu za novú.
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením zariadenia
Sony Dream Machine. Zariadenie Dream Machine vám
poskytuje mnoho hodín spoľahlivých služieb a potešenia
z počúvania.
Pred používaním zariadenia si prečítajte tento návod
a ponechajte si ho pre prípadné ďalšie použitie.
Upozornenie k batérii
Ak ponecháte zariadenie dlhšiu dobu odpojené od
elektrickej siete, vyberte z neho batériu. Predídete tak
vybitiu batérie a poškodeniu zariadenia jej možným
vytečením.
Pokyny v tomto návode sa vzťahujú na modely:
ICF-C217 a ICF-C217L.
Rozdiely medzi modelmi sú nasledovné.
Nastavenie hodín
Model
Rozhlasové pásmo
ICF-C217
FM/AM
ICF-C217L
FM/LW
Vlastnosti
• Viditeľný zelený indikátor LED
• Viditeľný indikátor budenia
• Funkcia zálohovania pamäte pomocou batérie 6F22
(nedodávaná) pomáha udržať hodiny v prevádzke aj pri
výpadku dodávky elektrického prúdu.
1
2
3
Pripojte zariadenie do elektrickej siete.
Na displeji bude blikať “AM 12:00” alebo
“0:00”.
Pre nastavenie hodiny stlačte a držte
CLOCK a stláčajte TIME SET H. Keď sa
na displeji zobrazí požadovaná hodina,
uvoľnite tlačidlo CLOCK.
Pre nastavenie minúty stlačte a držte tlačidlo
CLOCK a stláčajte TIME SET M. Keď sa
na displeji objaví požadovaná minúta,
uvoľnite tlačidlo CLOCK. Hodiny začnú
bežať po uvoľnení tlačidla TIME SET M.
• Systém zobrazenia času sa líši v závislosti na modeli.
12-hodinový systém: “AM 12:00” = polnoc
24-hodinový systém: “0:00” = polnoc
• Každým stlačením tlačidla TIME SET H alebo TIME
SET M sa zobrazená číslica zväčší o jednu.
• Zobrazenie minút sa po hodnote “59” zmení na “00”.
Stláčaním TIME SET M sa nemení zobrazenie hodiny.
• Ak chcete nastaviť čas presne na sekundu, uvoľnite
tlačidlo TIME SET M spolu s časovým znamením.
6
Počúvanie rádia
1
2
Nastavte volič funkcie do polohy RADIO
ON. Rádio sa zapne. Hlasitosť nastavte
pomocou ovládača VOLUME.
Zvoľte rozhlasové pásmo pomocou BAND
a pomocou tlačidla TUNING nalaďte
požadovanú stanicu.
FM/AM: Iba ICF-C217
FM/LW: Iba ICF-C217L
• Ak chcete vypnúť rádio, nastavte volič funkcie do
polohy OFF.
Vylepšenie príjmu rádia
FM: Citlivosť príjmu zlepšíte úplným natiahnutím
drôtovej FM antény.
AM/LW: Optimálny príjem dosiahnete horizontálnym
otáčaním zariadenia. V zariadení je zabudovaná
feritová anténa.
• Pre vypnutie budíka nastavte volič funkcie do polohy
OFF.
Ak chcete, aby sa budík zapol aj nasledujúci deň
v rovnaký čas, nastavte volič funkcie znova do polohy
RADIO alebo BUZZER.
• Ak chcete deaktivovať budík, nastavte volič funkcie do
polohy OFF.
Indikátor budíka sa vypne.
• Ak si po zapnutí budíka chcete ešte niekoľko minút
pospať, stlačte tlačidlo SNOOZE/ SLEEP OFF.
Budík sa vypne ale asi po 9 minútach sa znova zapne
(Kým je zapnutá funkcia Snooze, indikátor budíka
ostane svietiť. Keď sa budík znova zapne, indikátor
budíka ostane svietiť). Tento proces je možné opakovať
koľkokrát chcete.
• Ak chcete nastaviť hlasitosť rádia, otáčajte ovládačom
VOLUME.
Hlasitosť zvukového signálu - bzučiaka sa nedá zmeniť.
• Ak chcete skontrolovať nastavený čas, stlačte ALARM.
Nepoužívajte toto zariadenie nad oceľovým stolom alebo
kovovým povrchom, pretože môže dôjsť k rušeniu
príjmu.
Nastavenie
vypínacieho
časovača
Nastavenie budíka
Pomocou zabudovaného vypínacieho časovača, ktorý
vypne rádioprijímač automaticky po uplynutí
nastaveného času, môžete zaspávať pri počúvaní rádia.
Pred nastavením budíka najprv nalaďte rozhlasovú
stanicu a nastavte hodiny.
1
1
2
2
3
Stlačte a držte tlačidlo ALARM a stláčaním
TIME SET H nastavte požadovanú
hodinu. Keď sa zobrazí požadovaná hodina,
uvoľnite tlačidlo ALARM.
Stlačte a držte tlačidlo ALARM a stláčaním
TIME SET M nastavte požadovanú
minútu. Keď sa zobrazí požadovaná minúta,
uvoľnite tlačidlo ALARM.
Nastavte volič funkcie do polohy RADIO
alebo BUZZER (zvukový signál).
Počas počúvania rádia nastavte volič funkcie
do polohy OFF.
Stlačte SLEEP.
Rádio sa zapne. Po 59 minútach sa
automaticky vypne.
• Ak chcete rádio vypnúť pred uplynutím nastaveného
času, stlačte tlačidlo SNOOZE/SLEEP OFF.
• Každým stlačením tlačidla SLEEP sa časovač nastaví
opäť na 59 minút.
• Ak je nastavený budík a zároveň aj vypínací časovač a
volič funkcie je v polohe RADIO alebo BUZZER, keď
nastane čas budenia, zapne sa rádio alebo bzučiak (v
závislosti od nastavenia).
Indikátor budíka sa rozsvieti.
Budík sa zapne v nastavený čas a indikátor ostane
svietiť. Budík sa automaticky vypne asi po 119
minútach.
7
V prípade akýchkoľvek otázok alebo
problémov ohľadom zariadenia sa obráťte na
najbližšieho predajcu Sony.
Zobrazenie hodín
Veľká Británia: 12-hodinový systém
Ostatné krajiny: 24-hodinový systém
Frekvenčný rozsah
ICF-C217
FM
87,5-108 MHz
–
AM
526,5-1606,5 kHz
–
FM
87,5-108 MHz
AM
530-1710 kHz
LW
–
87,5-108 MHz
–
153-255 kHz
Reproduktor
Priemer cca 6,6 cm, 8 Ohm
Výstupný výkon
120 mW (harmonické skreslenie 10 %)
Napájanie
230 V AC, 50 Hz
Funkcia zálohovania pamäte: 9 V DC, jedna batéria
6F22
Životnosť batérie
Cca 60 hodín pri použití batérie Sony 006P (6F22)
Quartz oscilácia:
Cca 28 hodín pri použití batérie Sony 006P (6F22)
Rozmery
Cca 146 x 69,5 x 145 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť
Cca 555 g bez batérie
Model pre Veľkú Britániu: cca 595 g bez batérie
Právo na zmeny vyhradené.
8
ICF-C217L
Pásmo
Taliansko
• Zariadenie používajte len pri napájaní uvedenom v časti
“Technické údaje”.
• Štítok s vyznačeným prevádzkovým napätím, atď.
je umiestnený na spodnej časti zariadenia.
• Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku a nie za
šnúru samotnú.
• Zariadenie je pod stálym napätím, pokiaľ je sieťová
šnúra v sieťovej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie
vypnuté.
• Zariadenie nenechávajte v blízkosti tepelných zdrojov,
akými sú radiátor alebo klimatizačné potrubie, ani na
miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu,
mechanickým otrasom alebo nárazom.
• Umožnite dostatočné vetranie zariadenia. Predídete tak
zahriatiu zariadenia. Zariadenie neumiestňujte na mäkký
povrch (deka, perina, atď.) ani blízko látkových
materiálov (záclony, závesy), ktoré by mohli zakryť
ventilačné otvory.
• V prípade preniknutia akéhokoľvek predmetu do
zariadenia odpojte zariadenie od napájania a pred ďalším
používaním nechajte zariadenie prekontrolovať
v autorizovanom servise.
• V prípade znečistenia krytu zariadenia vyčistite
zariadenie jemnou handričkou, mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. V žiadnom
prípade nepoužívajte čistiace prášky ani chemické
rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť skrinku zariadenia.
Technické údaje
Ostatné
krajiny
Bezpečnostné
upozornenia
Download PDF