Sony | ICF-C180 | Sony ICF-C180 Návod na použitie

2-677-266-41(1)
1
2
3
FM/AM Clock Radio
ICF-C180
4
Gdy wtyczka zasilania jest podłączona
do gniazda zasilania, włóż ostro
zakończony przedmiot do otworu przy
komorze baterii, aby wysunąć
szufladkę i wyciągnąć ją.
(Patrz rys. A-1)
Włóż nową baterię do szuflady, tak aby
strona E znajdowała się z przodu.
(Patrz rys. A-2)
Wsuń szufladę ponownie do
urządzenia. (Patrz rys. A-3)
Wymieniając baterię, naciśnij przycisk
RADIO ON, aby wyłączyć wskaźnik
„E” na wyświetlaczu.
Uwaga
Podczas wymiany baterii nie należy odłączać
wtyczki z gniazda zasilania.
W przeciwnym wypadku ustawiony czas, budzik
i programator czasowy drzemki zostaną
skasowane.
Instrukcja obsługi
Uwaga dla klientów w Kanadzie
Zegar fabrycznie wskazuje bieżący czas EST
(standardowy czas wschodni) i jest zasilany z
zainstalowanej fabrycznie baterii CR2032 firmy
Sony.
Jeśli po pierwszym podłączeniu urządzenia do
gniazda zasilania na wyświetlaczu miga napis
„AM 12:00”, bateria może być rozładowana. W
takim przypadku należy skontaktować się
przedstawicielem firmy Sony. Zainstalowana
fabrycznie bateria CR2032 jest częścią produktu
i obejmuje ją gwarancja.
W celu sprawdzenia gwarancji na produkt,
należy pokazać przedstawicielowi firmy Sony
sekcję „Uwaga dla klientów w Kanadzie”,
zawartą w tej instrukcji obsługi.
Használati útmutató
Návod na používanie (zadná strana)
Kiedy należy wymienić baterię
Jeśli bateria wyczerpuje się, na wyświetlaczu
pojawia się znak „E”.
Jeśli nastąpi przerwa w dopływie prądu, a
bateria będzie rozładowana, bieżący czas,
budzik i programator czasowy drzemki zostaną
skasowane.
Dream Machine jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
A Dream Machine a Sony Corporation védjegye.
Dream Machine je obchodná známka spoločnosti Sony Corporation.
Należy wymienić baterię na baterię litową Sony
CR2032. Zastosowanie innej baterii może
spowodować ryzyko pożaru lub wybuchu.
Printed on 100% recycled paper using
VOC (Volatile Organic Compound)free vegetable oil based ink.
© 2006 Sony Corporation
Model dostępny w Kanadzie:
Kanadai típus:
DST
CLOCK
TIME ZONE
DST
CLOCK
Printed in China
* Obok regulatora VOLUME znajduje
się wypukły punkt wskazujący
kierunek zwiększania głośności.
* A VOLUME gomb mellett
kitapintható egy pont, amely azt
mutatja, melyik irányban emelkedik
a hangerő.
WEEKEND
Model dostępny w pozostałych
krajach/regionach:
Más országok/térségek
számára gyártott típus:
TIME SET
UWAGI DOTYCZĄCE BATERII LITOWEJ
• Baterię litową należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
W przypadku połknięcia baterii należy
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
• Baterię należy przetrzeć suchą szmatką, aby
zapewnić dobry kontakt.
• Podczas instalowania baterii należy zwrócić
uwagę na właściwe położenie jej biegunów.
• Nie należy trzymać baterii metalowymi
szczypcami, ponieważ może to spowodować
zwarcie.
HIGH
LOW
BRIGHTNESS
AM FM
WEEKEND
ALARM
TIME SET
VOLUME
Pierwsze ustawianie
zegara (tylko model
dostępny w Kanadzie)
RADIO
A
LA
RM RES
Przewód zasilający
prądu zmiennego
Hálózati kábel
Antena przewodowa
FM (oprócz modelu
dostępnego w
Kanadzie)
FM kábelantenna (a
kanadai típus
kivételével)
ALARM
TIME SET
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME
ZONE.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „TIME
ZONE” i numer obszaru „2”.
W przypadku wschodniej strefy czasowej nie
trzeba zmieniać ustawienia obszaru
1
NAP
2
TIME ZONE
ALARM SET
ALARM SET
A
B
RADIO BUZZER MELODY
RADIO BUZZER MELODY
ON/OFF
MODE
4
1
2
PUSH
Polski
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie deszczu ani
wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy urządzenia. Naprawy należy
zlecać wyłącznie osobom wykwalifikowanym.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał na książki lub
zabudowana szafka.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy stawiać na urządzeniu
obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.
Urządzenie należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu urządzenia, należy natychmiast
odłączyć je od gniazda zasilania.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może
doprowadzić do jej wybuchu.
Baterii nie wolno ponownie ładować,
demontować ani wrzucać do ognia.
Funkcje
• Radiobudzik FM/AM z dwoma rodzajami
budzika.
• Różne rodzaje sygnału budzika — radio,
brzęczyk i 2 melodie.
Obsługa radia
1
2
3
4
Aby włączyć radio, naciśnij przycisk
RADIO ON.
Wyreguluj głośność przy użyciu
pokrętła VOLUME.
Wybierz opcję BAND
Ustaw stację za pomocą pokrętła
TUNING.
Aby wyłączyć radio
Naciśnij przycisk RADIO OFF/ALARM
RESET.
Poprawa jakości
odbioru
FM:
Model dostępny w Kanadzie:
przewód zasilający pełni rolę anteny FM.
Rozwiń całkowicie przewód zasilający, aby
zwiększyć czułość odbioru.
Model dostępny w pozostałych krajach/
regionach:
rozwiń całkowicie antenę przewodową FM,
aby zwiększyć czułość odbioru.
AM:
Należy obracać urządzenie w płaszczyźnie
poziomej, aż do uzyskania optymalnego
odbioru. Urządzenie jest wyposażone we
wbudowaną prętową antenę ferrytową AM.
Działającego urządzenia nie należy umieszczać
na stalowych pulpitach ani innych metalowych
powierzchniach, ponieważ może to powodować
zakłócenia w odbiorze.
3
PUSH
• Weekendowy tryb budzika — przełączenie
budzika na ustawienia weekendowe za jednym
naciśnięciem.
• Automatyczne ustawianie godziny — po
pierwszym podłączeniu zegara wyświetlona
zostanie bieżąca godzina według
standardowego czasu wschodniego EST
(standardowy czas wschodni) (tylko model
dostępny w Kanadzie).
• Dwukolorowy wyświetlacz z trzema
wskazaniami — na zielono wyświetlany jest
zegar, a na pomarańczowo godziny budzików.
• Regulacja jasności (wysoka/niska).
• Dołączona bateria CR2032 służy jako
rezerwowe źródło zasilania w celu
podtrzymania działania zegara i budzika
podczas przerw w dopływie prądu (oprócz
modelu dostępnego w Kanadzie).
• System budzika „No Power No Problem”
zapewnia działanie zegara i budzika podczas
przerw w dopływie prądu, gdy zainstalowana
jest bateria CR2032 (tylko model dostępny w
Kanadzie).
• Funkcja programatora NAP umożliwia krótki
odpoczynek i budzenie brzęczykiem bez
zmieniania ustawień budzika.
• Zmiana czasu na letni.
• Możliwość przedłużenia drzemki od 10 do 60
minut przy każdym użyciu.
Instalowanie i
wymiana baterii
pomocniczej
Aby wskazywać poprawny czas, urządzenie
oprócz zasilania sieciowego korzysta z baterii
CR2032 (należy do wyposażenia).
Bateria podtrzymuje działanie zegara w
przypadku przerw w dopływie prądu.
W modelu dostępnym w Kanadzie bateria
została już zainstalowana.
Strefa czasowa
Standardowy czas
atlantycki
Standardowy czas
wschodni – domyślny
Uwagi
• Przed ustawieniem budzika należy ustawić
zegar (patrz „Ustawianie zegara”).
• Fabrycznie ustawiona godzina budzika to „PM
12:00” lub „12:00”.
• Aby ustawić budzik w trybie radia, należy
najpierw dostroić stację i wyregulować
głośność (patrz „Obsługa radia”).
• Głośności brzęczyka i melodii nie można
regulować.
Standardowy czas
środkowy
4
Standardowy czas górski
Aby ustawić tryb budzika
(tygodniowy/weekendowy)
5
Standardowy czas
pacyficzny
Budzik może działać w trybie tygodniowym lub
weekendowym.
6
Standardowy czas jukoński
7
Standardowy czas hawajski
Naciśnij kilkakrotnie przycisk WEEKEND,
aż zostanie wybrany odpowiedni tryb
budzika.
Naciskaj przyciski + lub – do czasu
wyświetlenia odpowiedniej cyfry.
Zwolnij przycisk TIME ZONE, aby
zatwierdzić zmianę.
Uwagi
• Czas skonfigurowany fabrycznie nie
uwzględnia zmiany czasu na letni. Jeśli w
chwili ustawiania czasu obowiązuje czas letni,
zapoznaj się z rozdziałem „Aby zmienić
wskazanie wyświetlanej godziny na czas letni”,
aby włączyć funkcję czasu letniego.
• Podczas transportu i pierwszego podłączenia
zegar może wskazywać niewłaściwą godzinę.
W takim przypadku należy zapoznać się z
częścią „Ustawianie zegara”, aby ustawić
prawidłową godzinę.
Ustawianie zegara
Ustaw zegar, wykonując następujące czynności.
1
2
„Poranek” z suity „Peer
Gynt” Edwarda Griega,
Nr 1, Op. 46
Tryb weekendowy— „Cztery pory roku:
Wiosna” Antonio Lucio
Vivaldiego
3
ON/OFF
MODE
3
A
Zmień ustawienie opcji BRIGHTNESS
na HIGH lub LOW, zgodnie z własnymi
upodobaniami.
* Melodia:
Tryb tygodniowy—
Numer obszaru
RADIO WEEKEND SLEEP
Aby zdrzemnąć się kilka minut
1
PUSH
Komora baterii
Elemtartó
Ustawianie jasności
podświetlenia
Urządzenie fabrycznie wskazuje bieżący czas
EST (standardowy czas wschodni) i jest zasilane
z baterii pomocniczej. Po pierwszym
podłączeniu urządzenia wystarczy wybrać strefę
czasową i w razie potrzeby włączyć funkcję
zmiany czasu na letni.
Na wyświetlaczu pojawi się bieżący czas
EST (standardowy czas wschodni).
Po wybraniu trybu weekendowego na
wyświetlaczu pojawi się znak „ WEEKEND ”.
Aby ustawić godzinę budzika
1 Naciśnij przycisk WEEKEND, aby
2
3
Aby szybko ustawić bieżącą godzinę,
przytrzymaj przycisk + lub –.
4
5
Naciśnij jeden raz przycisk
DST/CLOCK.
Powtórz czynności 3 i 4, aby ustawić
minuty.
Rozlegną się dwa krótkie sygnały
dźwiękowe, zacznie migać wskaźnik „:” i
zegar rozpocznie odliczanie sekund od 0.
• System zegara różni się w zależności od
modelu urządzenia.
System 12-godzinny: „AM12:00” = północ
System 24-godzinny: „0:00” = północ
• Ustawiając zegar, należy wykonać wszystkie
czynności w ciągu 65 sekund – w przeciwnym
razie tryb ustawiania zegara zostanie
anulowany.
• Aby ustawić bieżący czas od zera sekund, w
kroku 5 należy nacisnąć przycisk DST/CLOCK
w odpowiedniej sekundzie.
Obróć pokrętło ALARM TIME SET +
lub –, aby ustawić żądaną godzinę.
Każdy obrót pokrętła ALARM TIME SET +
lub – powoduje zmianę wskazania o 1
minutę. Po obróceniu i przytrzymaniu
pokrętła ALARM TIME SET + lub – godzina
budzika zmienia się w przód (lub w tył) o 1
minutę, a w przypadku zmiany większej niż
10 minut – o 10 minut.
Podłącz urządzenie do sieci.
Przytrzymaj przez kilka sekund przycisk
DST/CLOCK, aż rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
Naciskaj przycisk + lub –, aż zostanie
wyświetlona prawidłowa godzina.
wybrać żądany tryb budzika.
Naciśnij przycisk ALARM SET A lub
ALARM SET B.
Na odpowiednim wyświetlaczu pojawi się
godzina budzenia.
Przykład: Wyświetlacz po ustawieniu trybu
weekendowego i budzika A.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik
godziny.
3
Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe
potwierdzające zmianę ustawień.
Uwaga
Ustawiając dźwięk budzika, należy wykonać
wszystkie czynności w ciągu 65 sekund – w
przeciwnym razie tryb ustawiania zegara
zostanie anulowany.
Urządzenie umożliwia ustawienie dwóch
rodzajów budzika, dzięki czemu można ustawić
dwie różne godziny włączenia budzika
– ALARM A i ALARM B.
Ponadto można ustawić dodatkowe dwie
godziny na weekend.
Po wybraniu trybu weekendowego zostanie
automatycznie włączony zestaw budzików
weekendowych, a kolor ich wyświetlania zmieni
się na zielony. To urządzenie jest także
wyposażone w 3 dźwięki budzika – radio,
brzęczyk i melodię*.
Podłącz urządzenie do sieci.
Naciśnij ponownie przycisk ALARM
SET A lub ALARM SET B.
Zostanie wyświetlony wskaźnik „ ”, a
wskazanie godziny zmieni się na czas letni.
Aby wyłączyć funkcję czasu letniego, naciśnij
ponownie przycisk DST/CLOCK.
Ustawianie budzika
ET
NAP
Ostrzeżenie dotyczące baterii
Jeśli urządzenie będzie odłączone od zasilania
sieciowego na dłuższy czas, należy wyjąć
baterię, aby uniknąć jej niepożądanego
rozładowania i uszkodzenia spowodowanego
wyciekiem.
3
Naciśnij przycisk DST/CLOCK.
PRZESTROGA
Nieprawidłowa wymiana baterii może
spowodować niebezpieczeństwo jej wybuchu.
Baterię należy wymienić tylko na baterię tego
samego lub zbliżonego typu, zgodnie z
zaleceniami producenta.
BAND
TUNING
SLEEP
Aby zmienić wskazanie
wyświetlanej godziny na czas
letni
• Aby zmienić godzinę budzenia, gdy budzik jest
już ustawiony, należy wykonać tylko czynność
3.
• Jeśli dla obu budzików (A i B) zostanie
ustawiona ta sama godzina, używany będzie
budzik A.
Aby ustawić dźwięk budzika
1 Naciśnij przez kilka sekund przycisk
ALARM SET A lub ALARM SET B,
aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu pojawi się godzina
budzenia i zacznie migać ikona budzika.
2
Przy każdym obrocie pokrętła ALARM
TIME SET + lub – wskazanie na
wyświetlaczu zmienia się w
następujący sposób:
RADIO
BUZZER
MELODY
1
2
Ustaw budzik. (Patrz „Ustawianie
budzika”).
Ustaw programator zasypiania. (Patrz
„Ustawianie programatora zasypiania”).
Maksymalny czas trwania drzemki wynosi 60
minut.
Czas trwania drzemki będzie wyświetlany przez
około 4 sekundy, a następnie ponownie zostanie
wyświetlona bieżąca godzina. Jeśli przycisk
SNOOZE/SLEEP OFF zostanie naciśnięty po
wyświetleniu bieżącej godziny, czas trwania
drzemki zostanie ponownie ustawiony na 10
minut.
Aby wyłączyć sygnał budzika
Aby wyłączyć sygnał budzika, naciśnij
przycisk RADIO OFF/ALARM RESET.
Budzik zostanie włączony o tej samej godzinie
następnego dnia.
Jeśli przycisk RADIO OFF/ALARM RESET nie
zostanie naciśnięty, sygnał budzika będzie
rozlegać się przez ok. 60 minut, a następnie
automatycznie się wyłączy.
W przypadku jakichkolwiek problemów z
urządzeniem należy wykonać opisane poniżej
proste czynności, aby określić, czy konieczna
jest naprawa w punkcie serwisowym.
Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować
się najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Z powodu przerw w dopływie prądu na
zegarze miga wskaźnik „AM 12:00” lub „0:00”.
• Niski poziom naładowania baterii. Wymień
baterię. Wyjmij starą baterię i zainstaluj nową.
Radio, brzęczyk lub melodia budzika nie
włączają się o zaprogramowanej godzinie.
• Czy włączono budzik w trybie radia, brzęczyka
lub melodii? (Innymi słowy, czy wyświetlana
jest godzina budzika A lub B?)
O zaprogramowanej godzinie włączany jest
budzik radiowy, ale nie rozlega się żaden
dźwięk.
• Czy zmieniono poziom głośności za pomocą
regulatora VOLUME?
Aby wyłączyć budzik
Naciśnij przycisk ALARM SET A lub
ALARM SET B.
Godzina włączenia budzenia zniknie z
wyświetlacza.
Uwaga dotycząca budzenia w razie przerw w
dopływie prądu.
W przypadku przerw w dopływie prądu budzik
działa do momentu wyczerpania się baterii.
Występują jednak następujące różnice w
działaniu:
• Podświetlenie jest wyłączone.
• Dźwięk budzika ustawiony na RADIO zostanie
automatycznie zmieniony na BUZZER.
• Jeśli przerwa w dopływie prądu zakończy się
podczas odtwarzania sygnału budzika, sygnał
będzie rozlegać się przez kolejne 60 minut.
• Jeśli przycisk RADIO OFF/ALARM RESET nie
zostanie naciśnięty, sygnał budzika będzie
odtwarzany przez ok. 1 minuty. Jeśli przerwa w
dopływie prądu wydłuży się, sygnał budzika
będzie odtwarzany przez ok. 1 minuty, a po 5minutowej przerwie budzenie zostanie
powtórzone 5 razy.
Jeśli przerwa w dopływie prądu zakończy się
w ciągu 60 minut od godziny budzenia, włączy
się budzik. (Jeśli budzenie zostanie
powtórzone 5 razy, sygnał będzie odtwarzany
przez kolejne 30 minut).
• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
„E”, sygnał nie będzie odtwarzany w
przypadku przerw w dopływie prądu. Jeśli
zostanie wyświetlony wskaźnik „E”, należy
wymienić baterię.
Korzystanie z
programatora NAP
(programator czasowy)
Działanie programatora NAP polega na
włączeniu brzęczyka po określonym czasie.
Naciskaj przycisk NAP do czasu wyświetlenia
odpowiedniej liczby minut.
Po każdym naciśnięciu przycisku wskazanie
wyświetlacza zmienia się w następujący sposób:
Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
wskaźnik „10”, rozlegną się dwa krótkie sygnały
dźwiękowe.
” i czas programatora NAP
Wskaźnik „
zostaną wyświetlone przez około 4 sekundy.
Programator NAP rozpocznie odliczanie czasu
drzemki.
Po upływie NAP zostanie włączony brzęczyk i
” na
zacznie migać wskaźnik „
wyświetlaczu.
Brzęczyk jest automatycznie wyłączany po około
60 minutach.
Aby wyłączyć sygnał
programatora NAP
Naciśnij przycisk NAP lub RADIO OFF/
ALARM RESET, aby wyłączyć brzęczyk.
Aby wyłączyć programator NAP
Naciśnij przycisk NAP.
Wskaźnik
zniknie z wyświetlacza.
Uwaga dotycząca korzystania z
programatora NAP w przypadku przerw w
dopływie prądu
W przypadku przerw w dopływie prądu
programator NAP działa do momentu
wyczerpania się baterii. Występują jednak
następujące różnice w działaniu:
• Po 1 minucie brzęczyk jest automatycznie
wyłączany.
• Jeśli przerwa w dopływie prądu nastąpi
podczas działania brzęczyka, wyłączy się on
automatycznie.
• Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik
„E”, brzęczyk nie będzie działał w przypadku
przerw w dopływie prądu. Jeśli zostanie
wyświetlony wskaźnik „E”, należy wymienić
baterię.
Ustawianie
programatora
zasypiania
W przypadku zaśnięcia przy włączonym radiu
możliwe jest automatyczne wyłączenie
urządzenia po upływie określonego czasu przy
użyciu wbudowanego programatora zasypiania.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Zostanie włączone radio. Programator
zasypiania można ustawić na 90, 60, 30 lub 15
minut. Po każdym naciśnięciu przycisku
wskazanie wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
wskaźnik „90”, rozlegną się dwa krótkie sygnały
dźwiękowe.
Po ustawieniu programatora na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik „SLEEP”.
Radio pozostanie włączone przez określony
czas, a następnie się wyłączy.
Aby wyłączyć radio przed
upływem zaprogramowanego
czasu
Naciśnij przycisk RADIO OFF/ALARM
RESET lub SNOOZE/SLEEP OFF.
Magyar
Zónaszám
FIGYELEM!
Rozwiązywanie
problemów
Środki ostrożności
• Urządzenie należy zasilać przy użyciu źródeł
zasilania określonych w części „Dane
techniczne”.
• Tabliczka znamionowa informująca m.in. o
wysokości napięcia roboczego znajduje się z
tyłu urządzenia.
• Aby odłączyć przewód zasilający (sieciowy),
należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za sam
przewód.
• Wyłączenie urządzenia, które jest podłączone
do gniazda ściennego, nie powoduje jego
odłączenia od źródła zasilania prądem
zmiennym (sieci elektrycznej).
• Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza, aby uniknąć nadmiernego wzrostu
temperatury wewnątrz urządzenia. Nie należy
ustawiać urządzenia na powierzchniach (np. na
dywanie lub kocu) ani w pobliżu tkanin
(zasłony), które mogą zakryć otwory
wentylacyjne.
• Jeśli do urządzenia dostanie się przypadkowo
ciało obce lub ciecz, należy odłączyć przewód
zasilający i przed ponownym włączeniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
• Do czyszczenia obudowy urządzenia należy
używać miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym
roztworem środka czyszczącego.
• Nie należy podłączać anteny przewodowej do
anteny zewnętrznej.
• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie należy
zakrywać otworów wentylacyjnych gazetami,
obrusami, zasłonami itp. Ponadto na
urządzeniu nie należy umieszczać palących się
świec.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Dane techniczne
Wyświetlacz godziny
Model dostępny w Wielkiej Brytanii i
Kanadzie: System 12-godzinny:
Model dostępny w pozostałych krajach/
regionach: System 24-godzinny
Zakres częstotliwości
Model dostępny w Kanadzie
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében óvja a készüléket az esőtől,
nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a
készülék házát. A készüléket csak szakember
javíthatja.
A készüléket ne használja zárt térben, pl.
könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat (pl. vázát).
A készüléket egy könnyen elérhető konnektorba
csatlakoztassa. Ha rendellenességet tapasztal a
készülékkel kapcsolatban, azonnal húzza ki a
dugót a fali csatlakozóaljzatból.
Az elem behelyezése
és cseréje
A pontos idő kijelzéséhez a hálózati tápellátáson
túl a készülék tartalmaz egy (mellékelt) CR2032
típusú elemet is.
Áramszünet esetén az óra erről az elemről működik.
A kanadai típus esetén ezt az elemet már a
gyárban a készülékbe építették.
1
2
3
4
A készülék hálózati tápkábelét dugja be
a konnektorba/ne húzza ki a
konnektorból, az elemtartó mellett
található lyukba dugjon be egy hegyes
tárgyat, majd amikor a tálca előugrik,
húzza ki. (Lásd az A-1 ábrát)
Tegyen a tálcába egy új elemet úgy,
hogy a E oldala nézzen kifelé. (Lásd az
A-2 ábrát)
Tolja vissza a tálcát a helyére. (Lásd az
A-3 ábrát)
Elemcserekor a RADIO ON gombot
megnyomva tüntesse el a kijelzőről az
„E” szimbólumot.
Megjegyzés
Az elem kicserélésekor ne húzza ki a készülék
hálózati tápkábelét a fali csatlakozóaljzatból.
Ha megszakad a hálózati áramellátás, az idő, az
ébresztő és a NAP visszaszámlálásos ébresztő
gyárilag beállított értékét veszi fel.
Zakres
Częstotliwość
FM
87,5 – 108 MHz
AM
526,5 – 1 606,5 kHz
Głośnik
Średnica ok. 6,6 cm, 8 Ω
Moc wyjściowa
150 mW (przy zniekształceniach
harmonicznych o wartości 10%)
Wymagane zasilanie
Model dostępny w Kanadzie: 120 V (prąd
zmienny), 60 Hz
Model dostępny w pozostałych krajach/
regionach: 230 V (prąd zmienny), 50 Hz
Zapasowe źródło zasilania: 3 V (prąd stały),
jedna bateria CR2032
Wymiary
Ok. 112,3 × 104,5 × 126,5 mm (szer./wys./gł.)
z uwzględnieniem wystających części i
elementów sterujących
Masa
Ok. 572 g z baterią CR2032: model dostępny
w Kanadzie
Ok. 612 g bez baterii CR2032: model
dostępny w Wielkiej Brytanii
Ok. 570 g bez baterii CR2032: model
dostępny w pozostałych krajach/regionach
Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
Yukoni idő
7
Hawaii idő
Addig nyomogassa a + vagy a – gombot,
amíg a kívánt szám meg nem jelenik a
kijelzőn.
A beállítás jóváhagyásához engedje el a
TIME ZONE gombot.
1
2
Csatlakoztassa a készüléket a hálózati
feszültségre.
Nyomja le és tartsa lenyomva a
DST/CLOCK gombot néhány
másodpercig, amíg hangjelzés nem
hallatszik.
A kijelzőn villogni kezd az óra számjegye.
3
A + és a – gomb segítségével állítsa be
az óra pontos értékét.
4
5
Nyomja meg egyszer a DST/CLOCK
gombot.
A 3. és 4. lépést megismételve állítsa be
a percet.
• Az időkijelzés rendszere a vásárolt
készüléktípustól függ.
12 órás rendszer: „AM12:00” = éjfél
24 órás rendszer: „0:00” = éjfél
• Az óra beállításakor minden egyes lépést 65
másodpercen belül végre kell hajtani, mert különben
a készülék kilép az órabeállító üzemmódból.
• Ha másodpercre pontosan kívánja beállítani a
pontos időt, akkor az 5. lépésben a DST/CLOCK
gombot a megfelelő másodpercben nyomja meg.
Átváltás a nyári időszámításra
Ekkor megjelenik a „ ” szimbólum, és a kijelzőn a
nyári időszámítás szerinti idő látható.
A nyári időszámítás kikapcsolásához ismét nyomja
meg a DST/CLOCK gombot.
A háttérvilágítás
fényerejének beállítása
A BRIGHTNESS (fényerő) kapcsolót
igényének megfelelően állítsa HIGH (erős)
vagy LOW (gyenge) helyzetbe.
Rádióhallgatás
1
2
3
4
A rádió bekapcsolásához nyomja meg a
RADIO ON gombot.
A VOLUME gomb segítségével állítsa
be a hangerőt.
A BAND kapcsolóval válassza ki a
megfelelő sávot.
A TUNING gomb segítségével álljon rá
egy rádióadóra.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a RADIO OFF/ALARM
RESET gombot.
A vétel javítása
AM:
A készüléket vízszintesen forgassa el úgy, hogy
a vétel a lehető legjobb legyen. Az AM-adások
vételére szolgáló ferritantenna a készülék
belsejében található.
Cserélje ki az elemet egy Sony CR2032 típusú
lítium elemre. Ha más elemet használ, az tüzet,
robbanást okozhat.
VIGYÁZAT!
Ha nem megfelelően cseréli ki az elemet, az
felrobbanhat. Az elemet csak ugyanolyan típusúra
vagy a készülék gyártója által javasolt helyettesítő
típusúra cserélje.
Figyelmeztetés az elemmel kapcsolatban
Ha a készüléket várhatóan hosszú ideig nem fogja
a hálózati feszültségre csatlakoztatni, az elem idő
előtti lemerülésének és a megfolyásából adódó
károsodás elkerülésének érdekében vegye ki az
elemet a készülékből.
Az óra beállítása első
alkalommal (csak a
kanadai típus esetén)
Az készülék óráját gyárilag az EST (Keleti idő)
pontos időre állították be, és beépítettek egy
elemet. Önnek nem kell mást tennie, minthogy a
hálózati áramra csatlakoztatja a készüléket,
kiválasztja a megfelelő időzónát, és – ha
szükséges – beállítja a nyári időszámítást.
1
Csatlakoztassa a készüléket a hálózati
feszültségre.
Ekkor a kijelzőn megjelenik az EST (Keleti idő)
pontos idő.
3
A készüléket ne használja acélasztalon, illetve
egyéb fémfelületen, mert az zavarhatja a vételt.
Nyugodtan elalhat a rádiót hallgatva, mert a
beépített időzítővel a beállított idő eltelte után a
rádiót automatikusan kikapcsolhatja.
Ekkor a megfelelő kijelzőn megjelenik az
ébresztési időpont.
Példa: Ha a hétvégi A ébresztést választotta, a
kijelző a következőképp néz ki.
Nyomja meg a SLEEP gombot.
Ezzel bekapcsolja a rádiót. Az időzített
kikapcsoláshoz beállítható időtartam 90, 60, 30,
illetve 15 perc lehet. Az egyes gombnyomások a
következőképpen változtatják meg a kijelző tartalmát:
Az ALARM TIME SET +, – gombot
forgatva állítsa be a kívánt időpontot.
• Ha már be van állítva az ébresztési időpont, és
csupán módosítani szeretné, akkor csak a 3.
lépést hajtsa végre.
• Ha mindkét (A és B) ébresztéshez ugyanazt az
ébresztési időpontot adta meg, akkor az A
ébresztés fog működni.
Az ébresztő hang beállítása
1 Nyomja le és tartsa lenyomva az
ALARM SET A, illetve az
ALARM SET B gombot néhány
másodpercig, amíg hangjelzés nem
hallatszik.
Ekkor a kijelzőn megjelenik az ébresztés
időpontja és villog az ébresztő ikonja.
2
Az ALARM TIME SET +, – gomb
egyes elfordításainak hatására a kijelző
tartalma a következőképp változik:
RADIO
BUZZER
MELODY
3
Nyomja meg ismét az ALARM SET A
vagy az ALARM SET B gombot.
A beállítás érvényre jutását két hangjelzés jelzi.
Megjegyzés
Az ébresztő hang beállításakor minden egyes
lépést 65 másodpercen belül végre kell hajtani,
mert különben a készülék kilép az órabeállító
üzemmódból.
Ha még egy pár percig tovább
kíván aludni
Nyomja meg a SNOOZE/SLEEP OFF
gombot.
Ekkor az ébresztő hang elhallgat, de kb. 10 perc
múlva automatikusan újra megszólal. A SNOOZE/
SLEEP OFF gomb egyes megnyomásaira a
következőképpen változik az ideiglenes elnémítás
időtartama:
Az ideiglenes elnémítás legfeljebb 60 perces lehet.
A kijelzőn körülbelül 4 másodpercre megjelenik az
ideiglenes elnémítás időtartama, majd ismét a
pontos idő látható. Ha akkor nyomja meg a
SNOOZE/SLEEP OFF gombot, amikor ismét a
pontos idő látható, az ideiglenes elnémítás
időtartama megint 10 perctől kezdődik.
Az ébresztés leállítása
A RADIO OFF/ALARM RESET gombot
megnyomva állítsa le az ébresztést.
Ugyanebben az időpontban az ébresztő holnap
ismét megszólal.
Ha nem nyomja meg a
RADIO OFF/ALARM RESET gombot, akkor az
ébresztő hang körülbelül 60 percig folyamatosan
szól, majd automatikusan elhallgat.
Az ébresztés kikapcsolása
Nyomja meg az ALARM SET A, illetve az
ALARM SET B gombot.
A kijelzőről eltűnik az ébresztési időpont.
Ébresztés áramkimaradás esetén
Áramkimaradás esetén az ébresztő egészen addig
működik, amíg a készülék eleme le nem merül. A
működésben azonban a következő eltérések
tapasztalhatók:
• Nincs háttérvilágítás.
• Ha a RADIO a beállított ébresztő hang, az
automatikusan BUZZER-re vált át.
• Ha akkor tér vissza az áram, amikor az ébresztő
hang éppen szól, akkor a hang ettől kezdve
folyamatosan körülbelül 60 percig szól.
• Ha nem nyomja meg a RADIO OFF/ALARM
RESET gombot, akkor az ébresztő hang körülbelül
1 percig szól. Ha továbbra sincs áram, akkor az
ébresztő hang körülbelül 1 percig szól, majd 5
percre elhallgat, és ez 5 alkalommal ismétlődik.
Ha az áram a beállított ébresztési időponttól
számított 60 percen belül visszatér, az ébresztő
megszólal. (Ha az ébresztés 5 alkalommal
ismétlődik, az ébresztő mintegy 30 percig szól.)
• Ha a kijelzőn az „E” szimbólum látható, akkor
az ébresztő áramkimaradás esetén nem
működik. Ha az „E” szimbólum látható, cserélje
ki az elemet.
A NAP
(visszaszámlálásos)
ébresztő használata
A NAP ébresztő egy adott időtartam elteltével
hangjelzést ad.
Nyomja meg többször a NAP gombot, amíg a
kívánt percérték meg nem jelenik a kijelzőn.
Az egyes gombnyomások a következőképpen
változtatják meg a kijelző tartalmát:
* Dallam:
Hétköznapi üzemmód –
„Reggel” Grieg „Peer Gynt” című
művéből (1. szvit, Op. 46)
Hétvégi üzemmód –
„Négy évszak: Tavasz”, Antonio
Lucio Vivaldi műve
Megjegyzések
• Az ébresztő beállítása előtt ne feledje el beállítani a
pontos időt (lásd „Az óra beállítása” című fejezetet).
• A gyárilag beállított ébresztési idő „PM 12:00”
vagy „12:00”.
• A rádiós ébresztés beállításához először álljon rá
egy rádióállomásra és állítsa be a hangerőt (lásd
a „Rádióhallgatás” című fejezetet).
• A csengő és a dallam hangereje nem
változtatható meg.
Az ébresztő beállítása
(hétköznapi/hétvégi)
Az ébresztési üzemmód vagy hétköznapi, vagy
hétvégi lehet.
A WEEKEND gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a kívánt ébresztési módot.
Ha a hétvégi üzemmódot választja, a kijelzőn
megjelenik a „ WEEKEND ” felirat.
Amikor a kijelzőn ismét a „90” jelenik meg, két
rövid hangjelzés hallható.
Amikor beállította az időtartamot, a kijelzőn
megjelenik a „SLEEP” üzenet.
A rádió szólni fog, amíg le nem telik a beállított
időtartam, majd kikapcsol.
A rádió kikapcsolása a beállított
idő előtt
Nyomja meg a RADIO OFF/ALARM
RESET vagy a SNOOZE/SLEEP OFF
gombot.
Az időzített kikapcsolás és az
ébresztő együttes használata
Nyugodtan elalhat a rádiót hallgatva, majd a
beállított időpontban a rádió, a csengő vagy egy
dallam hangjai ébresztik.
1
2
Állítsa be az ébresztőt. (Lásd „Az
ébresztő beállítása” című fejezetet.)
Állítsa be az időzített kikapcsolást. (Lásd
„Az időzített kikapcsolás beállítása”
című fejezetet)
Hibaelhárítás
Ha a készülékkel problémája támad, hajtsa végre
az alábbiakat, hogy eldönthesse, szervizbe kell-e
vinnie a készüléket.
Ha a hiba még ezek után is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
Áramkimaradás következtében az órán az
„AM 12:00”, illetve a „0:00” villog.
• Az elem lemerült. Cserélje ki az elemet. Vegye ki
a régi elemet, és tegyen be egy újat.
A beállított ébresztési időpontban nem szólal
meg a rádió, a csengőhang, illetve a dallam.
• Bekapcsolta a kívánt rádiós, csengős, illetve
dallamos ébresztést? (Azaz látszik-e az A vagy
a B ébresztés kijelzőjén a beállított ébresztési
időpont?)
Bekapcsolta a rádiós ébresztést, a beállított
ébresztési időpontban mégsem szólal meg a
rádió.
• Beállította a hangerőt a VOLUME gombbal?
Óvintézkedések
• A készüléket csak a „Műszaki adatok”
fejezetben megadott áramforrással üzemeltesse.
• Az üzemi feszültséget és más fontos adatokat
feltüntető lap a készülék hátoldalán található.
• A hálózati tápkábel kihúzásakor mindig a
csatlakozódugót fogja, sohase a kábelt.
• Amennyiben a készülék a fali aljzathoz
csatlakozik, még akkor sincs áramtalanítva, ha
magát a készüléket kikapcsolja.
• Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését,
hogy így elkerülje belsejének túlmelegedését. A
készüléket ne tegye olyan felületre (pl.
szőnyegre, takaróra stb.), illetve olyan anyagok
(pl. függöny) közelébe, amelyek elzárhatják a
készülék szellőzőnyílásait.
• Ha szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülék
belsejébe, a készüléket azonnal húzza ki a
hálózatból, és a további használat előtt
vizsgáltassa meg szakemberrel.
• A készülék házát puha, enyhén mosószeres
oldattal megnedvesített ruhával tisztítsa.
• A készülék kábelantennáját ne csatlakoztassa
külső antennához.
• A tűzveszély csökkentése érdekében engedje a
készüléket szellőzni: vigyázzon, hogy ne
kerüljön rá újság, abrosz, függöny stb. Továbbá
ne tegyen a készülékre égő gyertyát.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Ha a készülékkel kapcsolatban kérdése,
problémája merülne fel, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Műszaki adatok
Időkijelzés
Az Egyesült Királyság és Kanada számára
gyártott típus: 12 órás rendszer
Más országok/térségek számára gyártott
típus: 24 órás rendszer
Frekvenciatartomány
Kanadai típus
Sáv
Az ébresztő beállítása
A készülék két ébresztő funkcióval rendelkezik, így
két különböző alkalomra állítható be ébresztési
időpont – ALARM A és ALARM B.
Ezen túlmenően a hétvégére is beállítható egy-egy
időpont.
Amikor kiválasztja a hétvégi üzemmódot,
automatikusan a hétvégére beállított ébresztési
időpontok lépnek érvénybe, az ébresztési időpont
megjelenítésére szolgáló kijelző-ablak színe pedig
zöldre vált. A készülék 3 hanggal tud ébreszteni –
rádió, csengő és dallam*.
Az időzített
kikapcsolás beállítása
kívánt ébresztési üzemmódot.
Nyomja meg az ALARM SET A, illetve
az ALARM SET B gombot.
Az ALARM TIME SET +, – gomb minden
egyes elfordítására az időpont 1 perccel
változik meg. Ha elfordítja és ott-tartja az
ALARM TIME SET +, – gombot, akkor az
ébresztési időpont 1 perces lépésekben
növekszik (vagy csökken) egészen 10 percig,
ezt követően pedig 10 perces lépésekben
változik tovább.
Két rövid hangjelzés hallható, a „:” villogni kezd,
és az óra a 0 másodperctől kezdve elindul.
FM:
Kanadai típus:
A hálózati tápkábel az FM-antenna. Az FMadás vételének javításához egyenesítse ki a
tápkábelt.
Más országok/térségek számára gyártott típus:
Az FM-adás vételének javításához egyenesítse
ki az FM kábelantennát.
MEGJEGYZÉSEK A LÍTIUM ELEMMEL
KAPCSOLATBAN
• Ügyeljen arra, hogy a lítium elem ne kerüljön
gyerek kezébe.
Ha a gyerek véletlenül lenyeli az elemet, azonnal
forduljon orvoshoz!
• A jó érintkezés biztosítása érdekében az elemet
törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
• Az elem behelyezésekor ügyeljen a megfelelő
polaritásra.
• Az elemet ne fogja meg fémből készült
csipesszel, mert az rövidzárlatot okozhat.
2
Ha lenyomva tartja a +, ill. – gombot, az
értékek gyorsan változnak.
Kanadai vásárlóink figyelmébe
Az órát gyárilag az EST (Keleti idő) pontos időre
állították be, és beépítették a Sony CR2032 típusú
elemet.
Ha a kijelzőn az „AM 12:00” villog, amikor a
készüléket első alkalommal a hálózati áramra
csatlakoztatja, akkor előfordulhat, hogy az elem
lemerült. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot egy
Sony márkakereskedővel. A beépített CR2032 típusú
elem a készülék része, és rá is vonatkozik a garancia.
A garancia érvényesítéséhez a Sony
márkakereskedőnek meg kell mutatnia az (ebben
a használati útmutatóban található) „Kanadai
vásárlóink figyelmébe” című részt.
530 – 1 710 kHz
Model dostępny w pozostałych krajach/
regionach
Csendes-óceáni idő
6
Nyomja meg a DST/CLOCK gombot.
AM
530 – 1 605 kHz
Hegyvidéki idő
5
A pontos időt a következőképp állítsa be.
Amikor az elem lemerült, a kijelzőn megjelenik az
„E” szimbólum.
Ha akkor van áramkimaradás, amikor lemerült az
elem, akkor az idő, az ébresztő és a NAP
visszaszámlálásos ébresztő gyárilag beállított
értékét veszi fel.
AM
Középső idő
4
• Két ébresztős FM/AM órás rádió.
• Különféle ébresztési típusok – rádió, hangjelzés,
2 dallam.
• Hétvégi ébresztés – a hétvégi ébresztés
beállítása egyetlen gombnyomással.
• Automatikus órabeállítás – Amikor első
alkalommal kapcsolja az áramhoz az órát, az a
pontos EST (Keleti idő) időt mutatja (csak a
kanadai típus esetén).
• Három időpont megjelenítése két színben – a fő
kijelzőn a pontos idő látható zöld színben, a két
mellék kijelzőn pedig az ébresztési időpontok
jelennek meg sárgán.
• Fényerősség-szabályozás (erős/gyenge)
• Egy CR2032 típusú elemet is tartalmaz, amely a
hálózati áram kimaradása esetén biztosítja az
óra és az ébresztő folyamatos működését (a
kanadai típus kivételével).
• A beépített CR2032 típusú elem segítségével a
No Power No Problem (Nem baj, ha nincs
áram) ébresztőrendszer áramkimaradás esetén
is biztosítja az óra és az ébresztő folyamatos
működését (csak a kanadai típus esetén).
• A NAP visszaszámlálásos ébresztő funkcióval
lehetőség nyílik arra, hogy rövid szunyókálás
után hangjelzésre ébredjen, és ehhez ne kelljen
megváltoztatnia az ébresztési beállításokat.
• DST (Nyári/téli időszámítás) – Korrekció a nyári
időszámításhoz.
• Megnyújtható ideiglenes elnémítás – a
továbbalváshoz az ideiglenes elnémítás
időtartama minden alkalommal egy 10 és 60
perc közötti értékre állítható.
Mikor kell elemet cserélni?
87,5 – 108 MHz
Keleti idő (ez a gyári beállítás)
3
Az óra beállítása
Częstotliwość
FM
2
Jellemzők
87,5 – 108 MHz
Częstotliwość
4
Atlanti idő
FIGYELEM!
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat.
De próbálja meg feltölteni, ne szedje szét, ne
dobja tűzbe!
FM
Zakres
3
Az ébresztés időpontjának
beállítása
1 A WEEKEND gombbal válassza ki a
Időzóna
1
Megjegyzések
• A gyárban beállított idő nem a nyári időszámítás
szerinti idő. A nyári időszámítás idején váltson át
nyári időszámításra – lásd az „Átváltás a nyári
időszámításra” című fejezetet.
• Szállítás közben és az első bekapcsoláskor hiba
fordulhat elő az óra működésében. Ha ilyesmit
tapasztal, akkor „Az óra beállítása” című
fejezetben leírtak szerint állítsa be a pontos időt.
Zakres
Modele dostępne w Wielkiej Brytanii i Europie
Wschodniej
Nyomja le és tartsa lenyomva a
TIME ZONE gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a „TIME ZONE”
felirat és a „2” zónaszám.
Ha a Keleti időzónában lakik, nem kell
változtatnia a beállításon.
Istnieje możliwość zasypiania przy włączonym
radiu i budzenia o zaprogramowanej godzinie za
pomocą radia, brzęczyka lub melodii.
Naciśnij przycisk SNOOZE/SLEEP OFF.
Dźwięk zostanie wyłączony, a następnie
automatycznie włączony po około 10 minutach.
Po każdym naciśnięciu przycisku SNOOZE/
SLEEP OFF czas drzemki zmienia się w
następujący sposób:
2
Aby korzystać jednocześnie z
programatora zasypiania i
budzika
Amikor a kijelzőn ismét a „10” jelenik meg, két
rövid hangjelzés hallható.
”
Körülbelül 4 másodpercre megjelenik a „
szimbólum és az időzítés időtartama.
A NAP visszaszámlálásos ébresztő elkezdi a
visszaszámlálást.
A beállított idő elteltével megszólal a csengő és a
” szimbólum.
kijelzőn villogni kezd a „
A csengő körülbelül 60 perc múlva automatikusan
kikapcsol.
Frekvencia
FM
87,5-108 MHz
AM
530-1 710 kHz
Az Egyesült Királyság és Európa számára gyártott
típus
Sáv
Frekvencia
FM
87,5-108 MHz
AM
530-1 605 kHz
Más országok/térségek számára gyártott típus
Sáv
Frekvencia
A NAP visszaszámlálásos
ébresztő leállítása
FM
87,5-108 MHz
AM
526,5-1 606,5 kHz
A NAP vagy a
RADIO OFF/ALARM RESET gombot
megnyomva némítsa el a csengőhangot.
Hangszóró
Kb. 6,6 cm átmérőjű, 8 Ω-os
A NAP visszaszámlálásos
ébresztő kikapcsolása
Nyomja meg a NAP gombot.
A„
” szimbólum eltűnik a kijelzőről.
NAP visszaszámlálásos ébresztés
áramkimaradás esetén
Áramkimaradás esetén a NAP ébresztő egészen
addig működik, amíg a készülék eleme le nem
merül. A működésben azonban a következő
eltérések tapasztalhatók:
• A BUZZER csengőhang 1 perc elteltével
automatikusan elhallgat.
• Ha akkor történik az áramkimaradás, amikor a
BUZZER csengőhang szól, az automatikusan
elhallgat.
• Ha a kijelzőn az „E” szimbólum látható, akkor
áramkimaradás esetén nem szólal meg a
BUZZER csengőhang. Ha az „E” szimbólum
látható, cserélje ki az elemet.
Kimeneti teljesítmény
150 mW (10%-os harmonikus torzítás mellett)
Áramellátás
Kanadai típus: 120 V váltakozó áram, 60 Hz
Más országok/térségek számára gyártott
típus: 230 V váltakozó áram, 50 Hz
Áramkimaradás esetére: 3 V egyenáram, egy
CR2032 típusú elem
Méretek
Kb. 112,3 × 104,5 × 126,5 mm (szé/ma/mé)
kiálló részekkel és vezérlőelemekkel együtt
Tömeg
Kb. 572 g a CR2032 elemmel együtt: kanadai
típus
Kb. 612 g a CR2032 elem nélkül: az Egyesült
Királyság számára gyártott típus
Kb. 570 g a CR2032 elem nélkül: más
országok/térségek számára gyártott típus
A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a
kivitelt és a műszaki adatokat előzetes értesítés
nélkül megváltoztathassa.
Prvé nastavenie hodín
(len typ pre Kanadu)
Typ určený pre Kanadu:
DST
CLOCK
TIME ZONE
WEEKEND
* Veda ovládača hlasitosti VOLUME
je dotykový bod, ktorý označuje
smer zvyšovania hlasitosti.
Typ určený pre iné štáty a
regióny:
TIME SET
DST
CLOCK
1
HIGH
LOW
BRIGHTNESS
AM FM
WEEKEND
ALARM
TIME SET
Hodiny sú výrobcom nastavené na aktuálny čas
EST (východný čas) a napája ich záložná batéria.
Pri prvom nastavení musíte zapojit´ zariadenie,
vybrat´ časové pásmo a v prípade potreby
aktivovat´ funkciu DST/letný čas.
Aktuálny čas EST (východný čas) sa zobrazí
na displeji.
VOLUME
2
BAND
RADIO
A
LA
ET
NAP
Stlačte a podržte tlačidlo
TIME ZONE.
Na displeji sa zobrazí nápis „TIME ZONE“ a
číslo oblasti „2“.
Ak žijete vo východnom časovom pásme,
nemusíte upravovat´ nastavenie oblasti.
TUNING
SLEEP
Zariadenie pripojte do siete.
RM RES
Číslo oblasti
Sieový napájací
kábel
Anténa na príjem v
pásme FM (okrem
typu pre Kanadu)
ALARM
TIME SET
3
4
PUSH
Priestor pre
batérie
RADIO WEEKEND SLEEP
NAP
TIME ZONE
ALARM SET
ALARM SET
A
B
RADIO BUZZER MELODY
RADIO BUZZER MELODY
ON/OFF
MODE
ON/OFF
MODE
Atlantický čas
2
Východný čas (predvolené)
3
Centrálny čas
4
Štandardný horský čas
5
Tichomorský čas
6
Yukonský čas
7
Havajský čas
Stláčajte tlačidlo + alebo – , až kým sa
na obrazovke nezobrazí požadované
číslo.
Uvonením tlačidla TIME ZONE výber
potvrdíte.
Poznámky
• Čas nastavený výrobcom nie je letný čas.
Informácie o aktivácii letného času v prípade
potreby nájdete v časti „Zmena nastavenia
hodín na letný čas“.
• Počas prenášania a prvého použitia zariadenia
sa môže vyskytnút´ chyba hodín. V takom
prípade pozrite čast´ „Nastavenie hodín“.
Toto zariadenie je vybavené funkciou dvojitého
budíka, takže môžete nastavit´ budík na dve
rôzne príležitosti - ALARM A a ALARM B.
Okrem toho môžete nastavit´ aj alšie dva časy
na víkendy.
Ke nastavíte režim na víkend, nastavené
víkendové budíky sa automaticky aktivujú a
farba zobrazeného budíka sa zmení na zelenú.
Toto zariadenie obsahuje aj tri zvuky budíka rádio, bzučiak a melódia*.
* Melódia:
Režim pracovného dňa—
skladba „Ráno“, „Peer Gynt“, suita
č. 1, op. 46 od E. H. Griega
Režim víkendu—
„Štyri ročné obdobia: Jar“ od
Antonia Vivaldiho
Poznámky
• Pred nastavením budíka skontrolujte
nastavenie hodín (pozri čast´ „Nastavenie
hodín“).
• Nastavenie budíka od výrobcu je „PM 12:00“
alebo „12:00“.
• Ak chcete nastavit´ budenie rádiom, najskôr
nalate stanicu a nastavte hlasitost´ (pozri
čast´ „Používanie rádia“).
• Hlasitost´ bzučiaka a melódie nemožno
nastavit´.
Nastavenie režimu budíka
(pracovný deň/víkend)
Režim budíka môžete nastavit´ na pracovný deň
alebo víkend.
Opakovane stláčajte tlačidlo WEEKEND,
kým nevyberiete požadovaný režim
budíka.
Ak zvolíte víkendový režim, na displeji sa zobrazí
indikátor „ WEEKEND “
Nastavenie času budíka
1 Stlačením tlačidla WEEKEND vyberte
2
Nastavenie hodín
požadovaný režim budíka.
Stlačte tlačidlo ALARM SET A alebo
ALARM SET B.
Čas budíka sa zobrazí na požadovanom
displeji.
Príklad: Zobrazenie na displeji pri nastavení
víkendového budíka A.
Natavte hodiny poda nasledujúcich krokov.
1
2
A
Časové pásmo
1
Nastavenie budíka
Zariadenie pripojte do siete.
Stlačte na niekoko sekúnd tlačidlo
DST/CLOCK, kým nebudete počut´
pípnutie.
3
2
3
Stláčajte tlačidlo + alebo –, kým sa
nezobrazí správna hodina.
Ak chcete rýchlo nastavit´ aktuálny čas,
podržte stlačené tlačidlo + alebo –.
4
5
PUSH
PUSH
Vloženie a výmena
záložnej batérie
Slovensky
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažu ani vlhkosti,
inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Z dôvodu možného úrazu elektrickým prúdom
neotvárajte skrinku zariadenia. Opravy zverte iba
kvalifikovanému pracovníkovi.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, napríklad do knižnice alebo skrinky.
Na zariadenie neumiestňujte predmety s
tekutinami, napr. vázy, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie pripojte k ahko dostupnej sieovej
zásuvke. Ak spozorujete odchýlky od
normálneho fungovania, zariadenie ihne
odpojte zo sieovej zásuvky.
UPOZORNENIE
Nesprávne používaná batéria môže vybuchnút´.
Batériu opakovane nenabíjajte, nerozoberajte,
ani neodhadzujte do ohňa.
Vlastnosti
• Rádiobudík s dvojitým budíkom pre pásma FM
a AM.
• Rôzne typy budíka – rádio, bzučiak a 2
melódie.
• Víkendový režim budenia — jediným dotykom
sa prepne nastavenie budíka na víkendy.
• Automatické nastavenie času — po prvom
zapojení budíka sa na displeji zobrazí aktuálny
čas EST (východný čas) (len typ pre Kanadu).
• Dvojfarebný displej zobrazujúci tri časové
údaje — hlavný displej zelenej farby pre hodiny
a dva vedajšie displeje žltej farby pre budíky.
• Nastavenie jasu (vysoký/nízky).
• Dodaná batéria CR2032 je záložným zdrojom
energie, ktorý umožní fungovanie hodín a
budíka počas výpadku elektrickej energie
(okrem typu pre Kanadu).
• Systém No Power No Problem
bezproblémového budenia aj bez napájania
umožní fungovanie hodín a budíka počas
výpadku elektrickej energie prostredníctvom
vloženej batérie CR2032 (len typ pre Kanadu).
• Časovač s odpočítavaním (NAP) vám umožní
na chvíu si zdriemnut´ a nastavit´ spustenie
bzučiaka bez zmeny nastavení budíka.
• Tlačidlo DST (letný čas – Daylight Saving Time)
určené na zmenu nastavenia hodín na letný
čas.
• Nastavitená doba dočasného vypnutia — je
možné ju nastavit´ na hodnotu od 10 do 60
minút pri každom použití.
Na zachovanie správneho času potrebuje
zariadenie okrem siet´ového napájania aj jednu
batériu typu CR2032 (dodáva sa).
Batéria udržiava fungovanie hodín aj v prípade
prerušenia dodávky elektrického prúdu.
V prípade typu pre Kanadu je už batéria
inštalovaná v zariadení.
1
2
3
4
Pripojte redukciu siet´ového adaptéra k
siet´ovej zásuvke, vložte predmet s
ostrým hrotom do otvoru veda
priestoru batérie a t´ahom nadvihnite
priehradku. (Pozri obr. A-1)
Vložte do priehradky novú batériu tak,
aby strana E smerovala dopredu.
(Pozri obr. A-2)
Zatlačte priehradku do zariadenia.
(Pozri obr. A-3)
Ke vymieňate batériu, stlačením
tlačidla RADIO ON vypnite indikátor
„E“ zobrazený na displeji.
Poznámka
Ak vymieňate batériu, neodpájajte redukciu
siet´ového adaptéra zo siet´ovej zásuvky.
V opačnom prípade sa zobrazí časovač, budík a
aktuálny čas.
Poznámka pre zákazníkov v Kanade
Hodiny sú výrobcom nastavené na aktuálny čas
EST (východný čas) a napája ich vopred
nainštalovaná batéria Sony CR2032.
Ak pri prvom zapojení zariadenia do elektrickej
zásuvky na displeji bliká údaj „AM 12:00“,
batéria je pravdepodobne takmer vybitá. V
takom prípade sa obrát´te na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony. Vopred
nainštalovaná batéria typu CR2032 sa považuje
za súčast´ produktu a je chránená zárukou.
Ak chcete, aby vám bola uznaná záruka na tento
produkt, obchodnému zástupcovi firmy Sony
musíte predložit´ čast´ „Poznámka pre
zákazníkov v Kanade“ (súčast´ tohto návodu).
Kedy vymenit´ batériu
Ke je batéria takmer vybitá, na displeji sa
zobrazí indikátor „E“.
Ak sa batéria takmer vybije počas prerušenej
dodávky prúdu, zobrazí sa časovač, budík a
aktuálny čas.
Vymeňte batériu za novú lítiovú batériu typu
Sony CR2032. Použitie inej batérie môže
predstavovat´ nebezpečenstvo požiaru alebo
výbuchu.
POZNÁMKY O LÍTIOVEJ BATÉRII
• Uchovávajte lítiové batérie mimo dosahu detí.
V prípade prehltnutia batérie okamžite
vyhadajte lekársku pomoc.
• Vyčistite batériu suchou látkou, čím
zabezpečíte dobrý kontakt.
• Batériu vkladajte so správnou polaritou.
• Batériu nepridržiavajte kovovou pinzetou,
mohol by vzniknút´ skrat.
• Ak chcete zmenit´ čas budíka, ke je už budík
nastavený, vykonajte len krok 3.
• Ak je na budenie nastavený rovnaký čas na
oboch budíkoch (budík A a B), prednostne sa
použije budenie budíkom A.
Nastavenie budenia zvukom
1 Stláčajte tlačidlo ALARM SET A
alebo ALARM SET B niekoko
sekúnd, až kým nebudete počut´
pípnutie.
Zmena nastavenia hodín na
letný čas
Na displeji sa zobrazí čas budíka a ikona
budíka začne blikat´.
Stlačte tlačidlo DST/CLOCK.
Zobrazí sa indikátor „ “ a nastavenie sa zmení
na letný čas.
Ak chcete vypnút´ funkciu letného času, stlačte
znovu tlačidlo DST/CLOCK.
Nastavenie jasu
podsvietenia
Nastavte možnost´ BRIGHTNESS (jas
displeja) na hodnotu HIGH (vysoký jas)
alebo LOW (nízky jas) poda svojho
želania.
Používanie rádia
1
2
3
4
Stlačením tlačidla RADIO ON zapnite
rádio.
Nastavte hlasitost´ použitím ovládača
VOLUME.
Pomocou ovládača BAND vyberte
pásmo.
Ovládačom TUNING nalate
požadovanú stanicu.
Vypnutie rádia
Stlačte tlačidlo
RADIO OFF/ALARM RESET.
Zlepšenie príjmu
Pásmo FM:
Typ pre Kanadu:
Siet´ový napájací kábel funguje ako anténa
na príjem v pásme FM. Ak chcete zvýšit´
citlivost´ príjmu, úplne vysuňte napájací
kábel.
Typ pre iné štáty a regióny:
Ak chcete zvýšit´ citlivost´ príjmu, úplne
vysuňte anténu na príjem v pásme FM.
2
Každým stlačením tlačidla
ALARM TIME SET + alebo – sa
zmení zobrazenie indikátora na displeji
nasledovne:
RADIO
BUZZER
MELODY
3
Znovu stlačte tlačidlo ALARM SET A
alebo ALARM SET B.
Nastavenie sa potvrdí dvomi krátkymi
pípnutiami.
Poznámka
Pri nastavovaní zvuku budíka je potrebné každý
krok vykonat´ v priebehu 65 sekúnd, inak sa
režim nastavenia hodín zruší.
Ak chcete budík vypnút´, stlačte tlačidlo
RADIO OFF/ALARM RESET.
Budík sa v rovnakom čase spustí znova
nasledujúci deň.
Ak nestlačíte tlačidlo
RADIO OFF/ALARM RESET, zvuk budíka bude
zniet´ ešte približne 60 minút a potom sa
automaticky vypne.
Zariadenie nepoužívajte na oceovom stole ani
na kovovom povrchu, môže to viest´ k rušeniu
prijímaného signálu.
Stlačte tlačidlo ALARM SET A alebo
ALARM SET B.
Čas budíka zmizne z displeja.
Poznámka týkajúca sa budíka v prípade
prerušenia dodávky elektrického prúdu
V prípade prerušenia dodávky elektrického
prúdu budenie funguje, kým sa nevybije batéria.
Nasledujúce funkcie sa však zmenia:
• Nerozsvieti sa podsvietenie.
• Ak je nastaveným zvukom budenia rádio
(RADIO), automaticky sa zmení na bzučiak
(BUZZER).
• Ak sa dodávka prúdu obnoví, kým znie budík,
zvuk budíka bude zniet´ ešte približne 60
minút.
• Ak sa nestlačí tlačidlo RADIO OFF/ALARM
RESET, zvuk budíka bude zniet´ ešte asi
1 minútu. Ak pokračuje prerušenie dodávky
elektrického prúdu, zvuk budíka bude zniet´
približne 1 minútu, potom na 5 minút prestane.
Tento postup sa opakuje pät´krát.
Ak sa dodávka obnoví do 60 minút od
nastavenia zvuku budíka, budík sa rozozvučí.
(Ak sa zvuk budíka opakuje pät´krát, celkový
čas znenia budíka je 30 minút.)
• Ak sa na displeji zobrazí indikátor „E“, budík v
prípade prerušenia dodávky prúdu nebude
fungovat´. Ak sa zobrazí indikátor „E“,
vymeňte batériu.
Frekvencia
FM
87,5 - 108 MHz
AM
530 - 1 710 kHz
Typy určené pre Spojené kráovstvo a východnú
Európu
Pásmo
Frekvencia
FM
87,5 - 108 MHz
AM
530 - 1 605 kHz
Typ určený pre iné štáty a regióny
Pásmo
FM
87,5 - 108 MHz
AM
526,5 - 1 606,5 kHz
Vypnutie časovača (NAP)
Reproduktor
Priemer približne 6,6 cm, 8 Ω
Stlačte tlačidlo NAP.
Indikátor „
“ zmizne z displeja.
Poznámka týkajúca sa časovača (NAP) v
prípade prerušenia dodávky elektrického
prúdu
V prípade prerušenia dodávky elektrického
prúdu časovač (NAP) funguje, kým sa nevybije
batéria. Nasledujúce funkcie sa však zmenia:
• Bzučiak sa po 1 minúte automaticky vypne.
• V prípade prerušenia dodávky prúdu bzučiak
automaticky zniet´ prestane.
• Ak sa na displeji zobrazí indikátor „E“,
bzučiak v prípade prerušenia dodávky prúdu
nebude fungovat´. Ak sa zobrazí indikátor „E“,
vymeňte batériu.
Nastavenie časovača
na zaspávanie
Pomocou zabudovaného časovača na
zaspávanie, ktorý po vopred nastavenej dobe
automaticky vypne rádio, môžete zaspávat´ pri
počúvaní rádia.
Ak sa zobrazenie na displeji vráti do polohy „90“,
zaznejú dve krátke pípnutia. Po nastavení
intervalu sa na displeji zobrazí nápis SLEEP.
Rádio bude hrat´ len počas nastaveného času a
potom sa vypne.
Ak chcete rádio vypnút´ pred
uplynutím nastaveného času
Stlačte tlačidlo RADIO OFF/ALARM
RESET alebo SNOOZE/SLEEP OFF.
Súčasné použitie časovača na
zaspávanie a budíka
Súčasne môžete zaspávat´ pri počúvaní rádia a
zobúdzat´ sa v nastavený čas rádiom, melódiou,
alebo bzučiakom.
1
2
Nastavte budík. (Pozri čast´
„Nastavenie budíka“)
Nastavte časovač na zaspávanie. (Pozri
čast´ „Nastavenie časovača na
zaspávanie“.)
Riešenie problémov
Ak máte so zariadením problémy, prezrite si
nasledujúce kroky, aby ste zistili, či je potrebné
dat´ zariadenie opravit´.
Ak problém pretrváva, obrát´te sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Na displeji bliká údaj „AM 12:00“ alebo „0:00“
pre prerušenie dodávky prúdu.
• Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu.
Vyberte starú batériu a vložte novú.
Budenie rádiom je aktivované, ale v
nastavenom čase nezaznie žiadny zvuk.
• Nastavili ste hlasitost´ tlačidlom VOLUME?
Vypnutie budíka
Frekvenčný rozsah
Typ určený pre Kanadu
Bzučiak vypnite stlačením tlačidla NAP
alebo RADIO OFF/ALARM RESET.
Zvuk sa vypne, ale automaticky sa znovu zapne
približne o 10 minút. Každým stlačením tlačidla
SNOOZE/SLEEP OFF sa čas dočasného
vypnutia zmení nasledovne:
Maximálna dĺžka času dočasného vypnutia je 60
minút.
Na displeji sa zobrazí čas dočasného vypnutia
približne na 4 sekundy a potom sa znovu zobrazí
aktuálny čas. Ak stlačíte tlačidlo
SNOOZE/SLEEP OFF po zobrazení aktuálneho
času, dočasný čas vypnutia sa znovu začne
odpočítavat´ od 10 minút.
Zobrazenie času
Typ určený pre Spojené kráovstvo a
Kanadu: 12-hodinový systém
Typ určený pre iné štáty a regióny: 24hodinový systém
Zastavenie časovača (NAP)
Stlačte tlačidlo SNOOZE/SLEEP OFF.
Zrušenie nastavenia budíka.
Pásmo AM:
Optimálny príjem zabezpečíte pootočením
zariadenia vo vodorovnom smere. Zariadenie
obsahuje vstavanú feritovú anténu na príjem v
pásme AM.
Ak sa zobrazenie na displeji vráti do polohy „10“,
zaznejú dve krátke pípnutia.
Približne na 4 sekundy sa zobrazí indikátor
“ a nastavený čas časovača (NAP).
„
Časovač (NAP) začne odpočítavat´ čas (NAP).
Po uplynutí času časovača (NAP) zaznie bzučiak
“.
a začne blikat´ indikátor „
Bzučiak sa automaticky vypne po uplynutí
približne 60 minút.
Rádio, bzučiak alebo melódia neznejú v
nastavenom čase.
• Aktivovali ste budenie rádiom, melódiou alebo
bzučiakom? (Čiže zobrazuje sa nastavený čas
budíka Alarm A alebo B?)
Dočasné vypnutie na niekoko
minút
Technické parametre
Pásmo
Stláčajte tlačidlo ALARM TIME SET
+ alebo –, kým nenastavíte požadovaný
čas.
Každé stlačenie tlačidla ALARM TIME SET +
alebo – zmení údaj o 1 minútu. Ak podržíte
tlačidlo ALARM TIME SET + alebo –, čas
budíka sa posunie vpred (alebo vzad) o 1
minútu na 10 minút, potom sa začne
posúvat´ po desiatich minútach.
Ozvú sa dve krátke pípnutia, na displeji
začne blikat´ znak „:“ a hodiny začínajú od 0
sekúnd.
VÝSTRAHA
Nesprávna výmena batérie môže spôsobit´
výbuch. Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný výrobcom.
Upozornenie na batériu
Ak zariadenie zostane dlhšiu dobu odpojené,
vyberte batériu, aby ste zabránili jej vybitiu alebo
poškodeniu zariadenia v dôsledku jej vytečenia.
3
Stlačte raz tlačidlo DST/CLOCK.
Zopakovaním krokov 3 a 4 nastavte
minúty.
• Systém hodín sa líši v závislosti od typu, ktorý
vlastníte.
12-hodinový systém: „AM12:00“ = polnoc
24-hodinový systém: „0:00“ = polnoc
• Pri nastavovaní hodín je potrebné každý krok
vykonat´ v priebehu 65 sekúnd, inak sa režim
nastavenia hodín zruší.
• Ak chcete nastavit´ aktuálny čas s hodnotou
nula sekúnd, v kroku 5 stlačte v správnej
sekunde tlačidlo DST/CLOCK.
Časovač (NAP) spustí bzučiak po uplynutí
predvoleného časového intervalu.
Stláčajte tlačidlo NAP, až kým sa na obrazovke
nezobrazí požadovaná minúta.
Každým stlačením sa zobrazenie na displeji
zmení nasledujúcim spôsobom:
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Rádio sa zapne. Časovač na zaspávanie môžete
nastavit´ na interval 90, 60, 30 alebo 15 minút.
Každým stlačením sa zobrazenie na displeji
zmení nasledujúcim spôsobom:
Na displeji začne blikat´ číslo označujúce
hodinu.
1
Používanie časovača
(NAP) (odpočítavanie)
Odporúčania
• Zariadenie prevádzkujte len použitím zdrojov
napätia uvedených v časti „Technické
parametre“.
• Štítok s informáciami o prevádzkovom napätí a
alšími údajmi sa nachádza na zadnej časti
zariadenia.
• Napájací kábel odpájajte t´ahaním za zástrčku,
nie za kábel.
• Kým je zariadenie zapojené do siet´ovej
zásuvky, nie je odpojené od siete, a to aj v
prípade, že zariadenie je vypnuté.
• Zabezpečte primeranú cirkuláciu vzduchu, čím
predídete vzniku vnútorného prehrievania.
Zariadenie neumiestňujte na plochy (koberce,
prikrývky at.) alebo do blízkosti materiálov
(záclona), ktoré môžu spôsobit´ zakrytie
ventilačných otvorov.
• V prípade, že do zariadenia spadne pevný
predmet alebo tekutina, odpojte zariadenie zo
siete a pred alším použitím nechajte
zariadenie prezriet´ odborníkovi.
• Na čistenie skrinky používajte mäkkú látku
mierne navlhčenú v jemnom saponáte.
• Vývod antény nepripájajte k vonkajšej anténe.
• Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami at., inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru. Na prístroj neklate
horiace sviečky.
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže by nakladané ako s
domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho
doruči do vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabráni
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a udské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s
týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchováva prírodné zdroje. Pre získanie alších
podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Ak máte akékovek otázky alebo problémy
súvisiace so zariadením, obráte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.
Frekvencia
Výstupný výkon
150 mW (pri harmonickom skreslení 10 %)
Napájanie
Typ určený pre Kanadu: striedavé napätie
120 V, 60 Hz
Typ určený pre iné štáty a regióny: striedavé
napätie 230 V, 50 Hz
Záložný zdroj energie: jednosmerné napätie
3 V, jedna batéria typu CR2032
Rozmery
Približne 112,3 × 104,5 × 126,5 mm (š/v/h)
vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích
prvkov
Hmotnost´
Približne 572 g vrátane batérie typu CR2032:
typ určený pre Kanadu
Približne 612 g bez batérie typu CR2032: typ
určený pre Spojené kráovstvo
Približne 570 g bez batérie typu CR2032: typ
určený pre iné štáty a regióny
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni
bez predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF