Sony | XM-S400D | Sony XM-S400D Stereofónny zosilňovač triedy D Návod na použitie

4-581-373-11(2) (SK)
4-kanálový zosilňovač
triedy D
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane
jednotky.
Sériové číslo si poznačte na vyhradené miesto nižšie.
Tieto čísla uveďte, kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom
obrátite na predajcu produktov spoločnosti Sony.
Číslo modelu XM-S400D
Sériové číslo
XM-S400D
Varovanie
Vyrobené v Thajsku
Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na vybavenie
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Likvidácia odpadových batérií,
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo
olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
2SK
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Tento symbol má upozorniť používateľa na
prítomnosť horúceho povrchu. Symbol sa
vzťahuje len na európske modely.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
s jednotkou, ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Funkcie
 Maximálny výstupný výkon 100 W na kanál
(pri 4 Ω).
 Zabudovaný nízkopriepustný (LP) filter
a vysokopriepustný (HP) filter.
 Súčasťou je ochranný obvod a indikátor.
 Priame pripojenie možno vytvoriť pomocou
výstupu reproduktora autorádia, ak nie je
vybavené výstupom linky (pripojenie
vysokoúrovňového vstupu).
 Funkcia Hi-level Sensing Power On umožňuje
aktiváciu tejto jednotky bez potreby
pripojenia REMOTE.
 Podporovaná je technológia triedy D*.
* Technológia triedy D
Technológia triedy D je metóda na konverziu
a zosilnenie hudobných signálov pomocou
tranzistorov MOSFET na vysokorýchlostné
impulzné signály. Okrem toho zahŕňa aj
vysokoúčinnú a nízkotepelnú generáciu.
Obsah
Varovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Prevádzka
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov . . . . . . . 4
Inštalácia a pripojenia
Súčasti na inštaláciu a pripojenia . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenia napájania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenia vstupov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenia reproduktorov . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
7
9
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Výmena poistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3SK
Prevádzka
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov
 Indikátor POWER/PROTECT
Počas prevádzky sa rozsvieti na zeleno.
Ak sa aktivuje ochranný obvod, indikátor
POWER/PROTECT bliká. Podrobné informácie
nájdete v časti Riešenie problémov (str. 12).
 Konektor SIGNAL INPUT
Možno ho pripojiť k dodanému vstupnému
káblu RCA alebo vysokoúrovňovému
vstupnému káblu.
 Prepínač INPUT SELECT
Slúži na nastavenie vstupného signálu na
možnosť 2CH alebo 4CH.
 Prepínač REAR LPF (nízkopriepustný filter)
Slúži na nastavenie nízkopriepustného filtra
(LPF) na možnosť ON alebo OFF.
4SK
 Prepínač FRONT HPF (vysokopriepustný filter)
Slúži na nastavenie vysokopriepustného filtra
(HPF) na možnosť ON alebo OFF.
 Štrbina pre dodanú konzolu
Vložte konzolu a upevnite ju skrutkou,
aby ste mohli namontovať jednotku na
montážnu dosku alebo rovný povrch.
 Držiak poistky (15A)
Pri výmene poistky sa uistite, že používate
poistku s hodnotou 15 A.
 Konektor POWER/OUTPUT
Možno ho pripojiť k dodanému napájaciemu
káblu.
Inštalácia
Inštalácia a pripojenia
 Jednotku namontujte na rovný povrch.
 Jednotku namontujte na miesto, kde
 nebude prekážať normálnemu pohybu vodiča,
 nebude vystavená priamemu slnečnému
žiareniu alebo horúcemu vzduchu z kúrenia,
 sa nedostane do kontaktu s vodičom/
pasažiermi ani materiálmi v automobile,
pretože sa počas používania zahrieva.
 Jednotku neinštalujte pod koberec na podlahe,
kde bude odvádzanie tepla z jednotky výrazne
znížené.
Súčasti na inštaláciu
a pripojenia
 Hlavná jednotka
 Napájací kábel
×1
Montáž jednotky
Pripravte si montážnu dosku hrubšiu ako 20 mm,
pretože všetky dodané montážne skrutky  majú
dĺžku 20 mm. Jednotku možno namontovať aj na
rovný povrch automobilu bez montážnej dosky.
×1
 Vstupný kábel RCA
 Vysokoúrovňový
vstupný kábel
1
×1
×1
 Konzola
Vložte dodané montážne konzoly 
do štrbín na jednotke a upevnite ich
dodanými skrutkami konzoly .

 Skrutka konzoly
ø 2,6 mm × 6 mm

×2
×2

 Montážna skrutka
ø 4 mm × 20 mm

×2
Tento zoznam súčastí nepredstavuje celý
obsah balenia.
2
Umiestnite jednotku na montážnu
dosku a označte polohy dvoch
otvorov pre skrutky.
3
Na každej značke na montážnej doske
vyvŕtajte 3-milimetrový vodiaci otvor.
5SK
4
Umiestnite jednotku na montážnu dosku
a upevnite ju pomocou dodaných
montážnych skrutiek .


Pripojenia
 Pred akýmkoľvek pripojením odpojte uzemňovací
konektor (zem) autobatérie, aby ste predišli
skratom.
 Ak je váš automobil vybavený počítačovým
systémom na navigáciu alebo iný účel, odpojením
uzemňovacieho vodiča (zem) od autobatérie
by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäte počítača.
Ponechaním pripojeného uzemňovacieho vodiča
(zem) a odpojením napájacieho vodiča +12 V, kým
nebudú pripojené všetky ostatné vodiče, možno
predísť skratom.
 Uistite sa, že používate reproduktory so
zodpovedajúcim výkonom. Ak použijete
nízkokapacitné reproduktory, môžu sa poškodiť.
 Nepripájajte konektor  systému reproduktorov
k šasi automobilu a neprepájajte konektor 
pravého reproduktora s konektorom ľavého
reproduktora.
 Vstupné a výstupné káble nainštalujte mimo
dosahu napájacieho vodiča. Ak ich umiestnite
k sebe, môže sa vytvárať rušivý šum.
6SK
Pripojenia napájania
 Napájací vodič +12 V pripojte až po pripojení
všetkých ostatných vodičov a vykonaní nastavení
na tejto jednotke.
 Nezabudnite bezpečne pripojiť uzemňovací vodič
(zem) jednotky ku kovovej časti automobilu.
Voľné pripojenie môže spôsobiť poruchu
zosilňovača.
 Nezabudnite pripojiť vodič diaľkového ovládania
autorádia k vodiču vzdialeného vstupu (REM)
dodaného napájacieho kábla.
 Ak používate autorádio bez vzdialeného výstupu
pre zosilňovač, pripojte vodič vzdialeného vstupu
(REM) dodaného napájacieho kábla k napájaniu
príslušenstva.
 Použite napájací vodič s pripojenou poistkou
(15 A).
 Všetky napájacie vodiče pripojené ku kladnému
pólu batérie by sa mali spojiť najviac 450 mm
od pólu batérie a pred prechodom cez kov.
 Dbajte na to, aby vodiče autobatérie zapojené
v automobile (uzemnenie (zem) k šasi) mali
kaliber drôtov aspoň taký, aký je kaliber hlavného
napájacieho vodiča zapojeného medzi batériou
a zosilňovačom.
 Počas prevádzky pri plnom výkone bude
systémom prechádzať prúd vyšší ako 15 A.
Z tohto dôvodu sa presvedčte, že vodiče zapájané
k vodičom +12 V a GND na tejto jednotke majú
kaliber najmenej 14 (AWG-14) alebo majú plochu
prierezu väčšiu ako 2 mm².
Vytváranie pripojení napájania
Pripojte dodaný napájací kábel ku konektoru
POWER/OUTPUT na tejto jednotke.
Pripojenia vstupov
Podľa pripojenia vstupu nastavte prepínač
INPUT SELECT do polohy 2CH alebo 4CH.
Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na
použitie dodanom s autorádiom.
 Pripojenie linkového vstupu

Prepínač INPUT SELECT nastavte do polohy 4CH
s pripojením reproduktorov systému  (str. 9).
Autorádio
ku kovovej časti automobilu

menej ako 450 mm
Poistka (15 A)
+12 V autobatéria
Autorádio
*1 Uzemnenie (zem) k šasi.
*2 Ak máte pôvodné autorádio alebo iné autorádio bez
vzdialeného výstupu pre zosilňovač, pripojte vodič
vzdialeného vstupu (REM) dodaného napájacieho
kábla k napájaniu príslušenstva. S pripojením
vysokoúrovňového vstupu možno autorádio
aktivovať aj bez potreby pripojenia REMOTE. Táto
funkcia však nie je zaručená pre všetky autorádiá.
 Pripojenie linkového vstupu
Prepínač INPUT SELECT nastavte do polohy 2CH
s pripojením reproduktorov systému  (str. 9).
Autorádio

7SK
 Pripojenie vysokoúrovňového vstupu
 Pripojenie vysokoúrovňového vstupu
Prepínač INPUT SELECT nastavte do polohy 4CH
s pripojením reproduktorov systému  (str. 9).
Prepínač INPUT SELECT nastavte do polohy 2CH
s pripojením reproduktorov systému  (str. 9).
Sivý
Sivý
Výstup pravého predného
reproduktora
Sivý/pásikavý
Sivý/pásikavý
Biely
Biely
Výstup ľavého predného
reproduktora
Autorádio
Autorádio
Fialový

Výstup pravého zadného
reproduktora
Fialový/pásikavý
Zelený
Výstup ľavého zadného
reproduktora
8SK
Výstup ľavého predného
reproduktora
Biely/pásikavý
Biely/pásikavý

Výstup pravého predného
reproduktora
Zelený/pásikavý
Pripojenia reproduktorov
Podľa systému reproduktorov nastavte prepínače
REAR LPF a FRONT HPF do polohy ON alebo OFF.
Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na použitie
dodanom s reproduktormi.
 2-pásmový systém
Nastavte s pripojením vstupov  (str. 7) alebo 
(str. 8).
 4-reproduktorový systém
Nastavte s pripojením vstupov  (str. 7) alebo 
(str. 8).

Biely
Biely/pásikavý
Širokopásmové reproduktory (min. 4 Ω)
Sivý
Sivý/pásikavý
Zelený

Zelený/pásikavý
Biely
Biely/pásikavý
Predné reproduktory (min. 4 Ω)
Hlbokotónové reproduktory (min. 4 Ω)
Fialový
Fialový/pásikavý
Sivý
Sivý/pásikavý
Zelený
Zelený/pásikavý
Zadné reproduktory (min. 4 Ω)
Poznámka
V tomto systéme sa hlasitosť hlbokotónového
reproduktora ovláda pomocou ovládača
potenciometra autorádia.
Fialový
Fialový/pásikavý
9SK
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
 Táto jednotka je navrhnutá iba na prevádzku
s 12 V jednosmerným prúdom so záporným
uzemnením (zem).
 Použite reproduktory s impedanciou 4 Ω až 8 Ω.
 K jednotke nepripájajte žiadne aktívne
reproduktory (so zabudovanými zosilňovačmi).
Aktívne reproduktory by sa mohli poškodiť.
 Jednotku neinštalujte:
 na miestach s vysokými teplotami, napríklad
spôsobenými priamym slnečným žiarením
alebo horúcim vzduchom z kúrenia,
 na miestach, na ktoré pôsobí dážď alebo
vlhkosť,
 na miestach, ktoré sú prašné alebo znečistené,
 na nestabilnom povrchu,
 v priamom kontakte s vodičom/pasažiermi.
 Ak je automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom svetle a v jeho vnútri sa teplota
výrazne zvýšila, pred používaním nechajte
jednotku vychladnúť.
 Pri horizontálnej inštalácii jednotky sa uistite,
že ste jednotku nezakryli kobercom na podlahe
ani ničím iným.
 Ak je jednotka umiestnená príliš blízko pri
autorádiu alebo anténe, môže dôjsť k rušeniu.
V takom prípade premiestnite jednotku ďalej
od autorádia alebo antény (vonkajšej).
 Ak sa autorádio nenapája, skontrolujte pripojenia.
 Táto jednotka používa ochranný obvod* na
ochranu tranzistorov a reproduktorov v prípade
poruchy zosilňovača. Nepokúšajte sa testovať
ochranné obvody zakrytím jednotky ani
neprimeraným zaťažením.
 Jednotku nepoužívajte, ak je slabá batéria,
pretože jej optimálny výkon závisí od dobrého
napájania.
 Z bezpečnostných dôvodov udržujte strednú
úroveň hlasitosti autorádia, aby ste počuli aj
ostatné zvuky.
10SK
* Ochranný obvod
Tento zosilňovač je vybavený ochranným obvodom,
ktorý je aktívny v nasledujúcich prípadoch:
 pri prehriatí jednotky,
 pri generovaní jednosmerného prúdu,
 pri skrate konektorov reproduktorov.
Ak sa aktivuje ochranný obvod, indikátor POWER/
PROTECT bude blikať. Podrobné informácie nájdete
v časti Riešenie problémov (str. 12).
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
s jednotkou, ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Údržba
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa uistite, že používate poistku,
ktorej hodnota intenzity elektrického prúdu
zodpovedá hodnote uvedenej nad držiakom
poistky. Ak sa poistka vypáli, skontrolujte pripojenie
napájania a vymeňte ju. Ak sa po výmene poistka
znova vypáli, príčinou môže byť vnútorná porucha.
V takom prípade sa obráťte na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Varovanie
Nikdy nepoužívajte poistku, ktorej hodnota
intenzity elektrického prúdu je vyššia ako
hodnota poistky dodanej s jednotkou, pretože
by mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky.
Technické údaje
ŠPECIFIKÁCIE ZVUKOVÉHO VÝKONU
Norma CEA2006
Výstupný výkon: 45 W efektívny výkon
(RMS) × 4 pri 4 ohmoch < 1 % THD+N
Pomer signál – šum: 83 dBA
(referencia: 1 W do 4 ohmov)
Systém obvodov
Obvod OTL (výstup bez transformátora)
Impulzné napájanie
Vstupy
Kolíkové konektory RCA
Konektor vysokoúrovňového vstupu
Úroveň vstupu
1 V (kolíkové konektory RCA)
8 V (vysokoúrovňový vstup)
Výstupy
Konektory reproduktorov
Impedancia reproduktorov
4Ω–8Ω
Maximálny výstup
4 reproduktory: 100 W × 4 (pri 4 Ω)
Nominálny výstup
(Napájacie napätie pri 14,4 V, 1 kHz, 1 % THD)
4 reproduktory: 45 W × 4 (pri 4 Ω)
Frekvenčná charakteristika
20 Hz – 20 kHz ( +0,5
−3,0 dB)
Harmonické skreslenie
0,08 % alebo menej (pri 1 kHz, 4 Ω)
Nízkopriepustný filter
120 Hz, 12 dB/okt.
Vysokopriepustný filter
120 Hz, 12 dB/okt.
Požiadavky na napájanie
Autobatéria 12 V, jednosmerný prúd
(záporné uzemnenie (zem))
Napájacie napätie
10,5 V – 16 V
Odber prúdu
Pri nominálnom výstupe: 15 A (4 Ω, 45 W × 4)
Vzdialený vstup: 1 mA
Rozmery
Približne 162,8 mm × 37,3 mm × 62,6 mm
(š × v × h) bez prečnievajúcich častí
a ovládacích prvkov
 37,3 mm
 62,6 mm
 31,3 mm
 162,8 mm
 176,8 mm
Hmotnosť
Približne 0,46 kg bez príslušenstva
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Súčasti na inštaláciu a pripojenia (1 súprava)
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky z vyššie
uvedeného príslušenstva. Podrobné informácie si
vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
11SK
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže vyriešiť
väčšinu problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri
používaní jednotky. Skôr ako prejdete kontrolným
zoznamom uvedeným nižšie, pozrite si pripojenie
a prevádzkové postupy.
Indikátor POWER/PROTECT nesvieti.
 Poistka je vypálená.
 Vymeňte poistku za novú.
 Uzemňovací vodič (zem) nie je riadne pripojený.
 Bezpečne upevnite uzemňovací vodič (zem)
ku kovovej časti automobilu.
 Napätie prechádzajúce do vodiča vzdialeného
vstupu (REM) je príliš nízke.
 Ak nie je autorádio zapnuté, zapnite ho.
 Ak systém používa príliš veľa zosilňovačov,
použite relé.
 Skontrolujte napätie batérie (10,5 V – 16 V).
Indikátor POWER/PROTECT bliká rýchlo (raz za
0,2 sekundy) a jednotka sa automaticky vypne.
 Došlo k skratu výstupov reproduktorov.
 Vyberte z autorádia akékoľvek médium,
vypnite pripojené vybavenie a potom určte
príčinu skratov.
 Reproduktorový kábel a uzemňovací vodič (zem)
nie sú bezpečne zapojené.
 Vyberte z autorádia akékoľvek médium,
vypnite pripojené vybavenie a potom na
doraz zapojte kábel reproduktorov a upevnite
uzemňovací vodič (zem) ku kovovej časti
automobilu.
 Jednotka je prehriata.
 Počkajte, kým sa jednotka neschladí.
 Skontrolujte, či je impedancia pripojených
reproduktorov nižšia ako 4 Ω.
Indikátor POWER/PROTECT bliká pomaly
(raz za sekundu) a zvuk sa stlmí.
 Jednotka je prehriata a aktivovala sa funkcia
tepelnej ochrany.
 Znížte hlasitosť.
12SK
Jednotka je mimoriadne horúca.
 Použite reproduktory s vhodnou impedanciou
4 Ω – 8 Ω.
 Uistite sa, že ste jednotku umiestnili na dobre
vetranom mieste.
Je počuť silný šum alternátora.
 Napájacie vodiče sú nainštalované príliš blízko
káblov s kolíkmi RCA.
 Vodiče umiestňujte ďalej od káblov.
 Uzemňovací vodič (zem) nie je riadne pripojený.
 Bezpečne upevnite uzemňovací vodič (zem)
ku kovovej časti automobilu.
Prepínač filtra je nastavený v nesprávnej polohe.
 Pri pripájaní hlbokotónového reproduktora
(pripojenie 2-pásmového systému) nastavte
prepínač REAR LPF do polohy ON (str. 9).
 Pri pripájaní širokopásmového reproduktora
(pripojenie 2-pásmového systému) nastavte
prepínač FRONT HPF do polohy ON (str. 9).
 Pri pripájaní predných reproduktorov a zadných
reproduktorov (pripojenie 4-reproduktorového
systému) nastavte prepínače FRONT HPF
a REAR LPF do polohy OFF (str. 9).
Ak tieto riešenia nepomôžu zlepšiť situáciu, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
Download PDF

advertising