Sony | XM-SD46X | Sony XM-SD46X Návod na použitie

2-514-766-11 (2)
Stereo zosilňovač
Charakteristické
vlastnosti
1 Indikátor ochranného obvodu PROTECTOR
Keď sa ochranný obvod PROTECTOR
aktivuje, indikátor sa rozsvieti načerveno.
Ak je ochranný obvod PROTECTOR
aktivovaný, pozri časť Riešenie problémov.
• Maximálny výstupný výkon na kanál 120 W
(pri 4 Ω).
• Zariadenie je možné použiť ako zosilňovač
(mostíkové zapojenie) s maximálnym výstupným
výkonom 300 W.
• Ak vaše autorádio nie je vybavené linkovým
výstupom pre zosilňovač, môžete zariadenie
pripojiť priamo k výstupu pre reproduktory
(zapojenie High level - výkonový vstup).
• Vstavaný variabilný filter LPF (dolný priepust),
HPF (horný priepust) a obvod pre zosilnenie
nízkych frekvencií.
• Vstavaný ochranný obvod a indikátor.
• Impulzný napájací zdroj* zabezpečujúci stabilitu
a reguláciu výstupného výkonu.
2 Ovládač úrovne LOW BOOST
Otáčaním tohto ovládača zosilníte frekvencie
s hodnotou cca 40 Hz až o 10 dB.
3 Prepínač FILTER
Keď je prepínač v polohe LPF, filter je
nastavený na dolný priepust. V pozícii HPF je
filter nastavený na horný priepust.
Návod na použitie
Záznam majiteľa
Typové (Model No.) a výrobné (Serial No.) čísla sú na spodnej časti zariadenia.
Výrobné číslo si poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie.
Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte
ho o uvedených číslach.
Medzná frekvencia
Umiestnenie a funkcie
ovládacích prvkov
4 Ovládač nastavenia medznej frekvencie
Nastavovanie medznej frekvencie (50 – 300 Hz)
pre DP alebo HP filter (dolný priepust/horný
priepust).
Zosilnenie nízkych frekvencií
dB
dB
10
10
0
-10
HIGH PASS
-20
LOW PASS
300Hz
50Hz
-30
-40
170Hz
170Hz
-60
0
50Hz
-50
300Hz
-70
-80
10
100
10
1k
Frekvencia
40
100
1k
Frekvencia
Hz
Hz
Schéma zapojenia obvodov
FILTER
HPF
Časť Front:
Lch
Power
AMP
OFF
LEVEL
Lch
LOW BOOST
* Impulzný napájací zdroj
Toto zariadenie disponuje integrovaným
regulátorom výkonu, ktorý mení jednosmerný prúd
z 12 V autobatérie na pravouhlé impulzy.
Tieto impulzy sa transformujú cez impulzný
transformátor na vyššie hodnoty a následným
usmernením kladných a záporných častí sa dosiahne
požadovaný jednosmerný prúd. Tento systém
sa vyznačuje nízkou hmotnosťou a vysokou
účinnosťou pri výstupe s malou impedanciou.
5 Ovládač nastavenia úrovne LEVEL
Ovládačom je možné nastavovať úroveň
vstupu. Ak je výstupná úroveň z autorádia
nízka, otáčajte ovládačom doprava.
Model No. XM-SD46X Serial No.
FILTER
HPF
Rch
Power
AMP
OFF
LEVEL
Rch
LOW BOOST
FILTER
HPF
Power
AMP
Normal
LOW BOOST
(40Hz)
HPF
110
LEVEL
170
60
PROTECTOR
0
+10dB
50
4
5.5
260
300Hz 6
LEVEL
2
4
5.5
0.5
0.3V
6
2
FILTER
110
60
0.5
0.3V
50
FRONT
170
LPF OFF HPF
LOW BOOST
(40Hz)
Lch
OFF
LEVEL
LPF
260
300Hz
BTL.
0
+10dB
FILTER
REAR
HPF
OFF
LEVEL
©2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
LPF
Technické údaje
Riešenie problémov
Montáž
CHARAKTERISTIKA HUDOBNÉHO VÝKONU
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Skôr než začnete vykonávať odporúčané úkony, skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Pred montážou
Zosilnenie nízkych frekvencií
0 – 10 dB (40 Hz)
Napájanie
12 V DC autobatéria
(uzemnený záporný pól)
Napájacie napätie 10,5 – 16 V
Prúdové zaťaženie Menovitý výstup: 31 A (pri 4 Ω)
Vstup diaľkového ovládania: 1 mA
Rozmery
Cca 403 × 55 × 277 mm (š/v/h) bez
prečnievajúcich častí a ovládacích
prvkov
Hmotnosť
Cca 4,7 kg bez príslušenstva
Dodávané príslušenstvo
Montážne skrutky (4)
Kábel pre výkonový vstup (1)
Ochranný kryt (1)
Právo na zmeny vyhradené.
Príčina/Riešenie
Poistka je prepálená. t Vymeňte obidve poistky za nové.
Uzemňovací kábel nemá dobrý kontakt.
t Uzemňovací kábel správne pripojte ku kovovej časti karosérie.
Napätie na svorke pre diaľkové ovládanie je príliš nízke.
• Autorádio je vypnuté. t Zapnite toto zariadenie (autorádio).
• V systéme je zapojených príliš veľa zosilňovačov. t Použite relé.
• Zariadenie namontujte do batožinového priestoru
alebo pod sedadlo.
• Miesto montáže zvoľte zodpovedne tak, aby
zariadenie neprekážalo riadeniu vozidla, ani ho
nemontujte na miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie nemontujte pod koberec alebo
pod čalúnenie, kde by dochádzalo ku kumulácii
tepla sálajúceho zo zariadenia.
Rch
LOW BOOST
Zariadenie umiestnite na plánované miesto montáže
a vyznačte na montážnej doske (nedodávaná)
pozície pre štyri otvory. V každej vyznačenej pozícii
vyvŕtajte otvor s priemerom 3 mm a zariadenie
priskrutkujte na dosku pomocou dodávaných
skrutiek. Všetky dodávané skrutky sú 15 mm dlhé.
Montážna doska by teda mala byť hrubšia ako
15 mm.
Skontrolujte napätie autobatérie (10,5 – 16 V).
Indikátor PROTECTOR sa rozsvieti
načerveno.
Vypnite napájanie. Svorky pre reproduktory sú skratované.
t Odstráňte príčinu skratu.
Jednotky: mm
Vypnite napájanie. Skontrolujte správnosť prepojení reproduktorových
káblov a uzemnenia.
• Zariadenie sa príliš prehrieva.
• Zvuk je prerušovaný.
Zariadenie sa príliš prehrieva.
• Použite reproduktory s vhodnou impedanciou.
t 2 – 8 Ω (stereo) , 4 – 8 Ω (mostíkové zapojenie)
• Zariadenie namontujte na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu.
Aktivoval sa tepelný ochranný obvod. t Znížte hlasitosť.
Je počuť rušenie spôsobené
alternátorom.
Napájacie káble sú príliš blízko k prepojovacím RCA káblom zosilňovača.
t Medzi týmito káblami musí byť dostatočný odstup.
403
380
55
1
277
Obvodový systém Obvod OTL (bez výstupného
transformátora)
Impulzný napájací zdroj
Vstupy
RCA konektory
Konektor pre výkonový vstup High
Level
Výstupy
Konektory reproduktorov
Impedancia reproduktorov
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (mostíkové zapojenie)
Maximálny výstupný výkon
Štyri reproduktory:
120 W × 4 (pri 4 Ω)
150 W × 4 (pri 2 Ω)
Tri reproduktory:
120 W × 2 + 300 W × 1 (pri 4 Ω)
Menovité výstupné výkony (pri napájacom napätí 14,4 V)
Štyri reproduktory:
60 W RMS × 4 (20 Hz – 20 kHz, 0,08 %
THD + N, pri 4 Ω)
75 W RMS × 4 (20 Hz – 20 kHz, 0,1 %
THD + N, pri 2 Ω)
Tri reproduktory:
60 W RMS × 2 + 150 W RMS × 1
(20 Hz – 20 kHz, 0,1 % THD + N,
pri 4 Ω)
Odstup signálu od šumu
97 dBA (referenčný 1W do 4Ω)
Frekvenčný rozsah 5 Hz – 50 kHz ( dB)
Harmonické skreslenie
0,005 % alebo menej (pri 1 kHz)
Rozsah úrovní vstupných signálov
0,3 – 6,0 V (RCA konektory)
1,2 – 12,0 V (výkonový vstup)
HP filter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
DP filter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
Problém
Modrý indikátor sa nerozsvieti.
Power
AMP
Inverted
Rch
VÝSTUPNÝ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ SKRESLENIE
Celkové harmonické skreslenie podľa “Car Audio Ad Hoc Committee” je menšie ako 0,08%
vo frekvenčnom rozsahu 20 Hz - 20 kHz so zaťažením obidvoch kanálov 4 Ohm pri trvalom
minimálnom (efektívnom) výkone 60 W na kanál.
Ďalšie technické údaje
Lch
LOW BOOST
262
XM-SD46X
FILTER
OFF
Časť Rear:
Uzemňovací kábel nemá dobrý kontakt.
t Uzemňovací kábel správne pripojte ku kovovej časti karosérie.
• Baliaci materiál neobsahuje polystyrénovú penu.
• Niektoré časti boli spájkované bezolovnatou spájkou.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
Záporné káble reproduktorov sú v kontakte s karosériou.
t Káble nesmú byť v kontakte s karosériou.
Zvuk je stlmený.
Prepínač FILTER je prepnutý do polohy "LPF".
• Štandardne je prepínač FILTER prepnutý v polohe "OFF".
t Ak pripojíte širokopásmové reproduktory, nastavte ho do
polohy "OFF".
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavenie ovládača LEVEL nie je správne. Otáčajte ovládačom LEVEL
v smere hodinových ručičiek.
368
Časti pre montáž a zapojenie
1
Štandard CEA2006
Výstupný výkon:
65 Watt RMS x 4 pri 4 Ω < 1% THD+N
Odstup signálu od šumu:
97 dBA (referenčný: 1 Watt do 4 Ω)
V prípade akýchkoľvek ďalších problémov alebo otázok týkajúcich sa tohto zariadenia, ktoré
nie sú popísané v tomto návode, kontaktujte predajcu Sony.
2
3
∅ 5 × 15 mm
(× 4)
0,2 m
∅6
Zapojenia
Pripojenie vstupných konektorov
Bezpečnostné upozornenia
•Pred vykonaním akýchkoľvek prepojení odpojte
kábel od záporného pólu autobatérie. Predídete
tak prípadnému skratu.
•Používajte reproduktory so zodpovedajúcim
výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
•Koncovky reproduktorov # nepripájajte
na karosériu automobilu, ani vzájomne
neprepájajte konektory # pravého a ľavého
reproduktora.
•Káble pre vstup a výstup neumiestňujte
do blízkosti napájacieho kábla. Môže dochádzať
k vzájomnému rušeniu.
•Toto zariadenie je výkonový zosilňovač. Je
možné, že ak použijete pôvodné
reproduktorové káble inštalované v automobile
nebudete môcť využiť jeho plný výkon.
•Ak je váš automobil vybavený palubným
navigačným systémom, neodpájajte
uzemňovací kábel od autobatérie. Môže dôjsť
k vymazaniu pamäte systému. Z dôvodu
prevencie pred skratom pri pripájaní, odpojte
najskôr napájací kábel +12 V a až následne
pripájajte všetky ostatné káble.
Poznámky k napájaniu
• Napájací kábel +12 V pripojte až po pripojení
všetkých ostatných káblov.
• Uzemňovací kábel zariadenia pevne pripojte
na kovovú časť karosérie. Pri zlom kontakte môže
dôjsť k poruche zosilňovača.
• Kábel konektora pre diaľkové ovládanie z autorádia
pripojte ku konektoru pre diaľkové ovládanie
na zariadení.
• Pri autorádiu bez výstupu pre kábel pre diaľkové
ovládanie zosilňovača prepojte vstup pre diaľkové
ovládanie (REMOTE) s káblom pre napájanie
príslušenstva v automobile.
• Používajte napájací kábel s vhodnou poistkou
(50 A).
• Všetky napájacie káble pripojené na kladný pól
autobatérie by mali byť zlúčené aspoň 450 mm
od pólu autobatérie a ešte pred miestom, kde
prechádzajú cez nejaký kov.
• Dbajte na to, aby napájací kábel +12 V
a uzemňovací kábel GND tohto zariadenia boli
dimenzované na viac než AWG-10, alebo aby ich
prierez bol minimálne 5 mm2.
Pripojenie vykonajte podľa obrázka.
REM
+12V
3
G ND
REM
3
+12V
G ND
•Zariadenie je určené len pre prevádzku
pri napájaní s napätím 12 V DC (uzemnený
záporný pól).
•Použite reproduktory s vhodnou impedanciou
— 2 – 8 Ω (stereo) , 4 – 8 Ω (mostíkové zapojenie).
•K reproduktorovým svorkám zariadenia
nepripájate aktívne reproduktory
(s integrovaným zosilňovačom). Aktívne
reproduktory a zosilňovač sa môžu poškodiť.
•Zariadenie nemontujte na miesta vystavené:
— vysokým teplotám spôsobeným priamym
slnečným žiarením alebo horúcim vzduchom
z kúrenia,
— dažďu alebo vlhkosti,
— prachu a nečistotám.
•Ak je automobil dlhší čas zaparkovaný
na priamom slnečnom žiarení, môže teplota
v interiéri značne vzrásť. V takomto prípade
nechajte pred používaním zosilňovač vychladnúť.
•Ak namontujete zariadenie vodorovne, dbajte
na to, aby čalúnenie karosérie vozidla (koberce)
nezakrývalo rebrá chladiča.
•Ak sa zariadenie nachádza v tesnej blízkosti
autorádia alebo antény, môže dôjsť k vzájomnému
rušeniu. V takomto prípade namontujte
zosilňovač ďalej od autorádia alebo antény.
•Ak hlavné zariadenie (autorádio) nie je
napájané, skontrolujte zapojenie.
•Tento zosilňovač disponuje ochranným
obvodom*, ktorý chráni tranzistory
a reproduktory pri nesprávnej funkcii
zosilňovača. Nepokúšajte sa testovať ochranné
obvody tak, že zakryjete oblasť chladiča, alebo
pripojíte príliš výkonné reproduktory.
•Ak je autobatéria slabá, zariadenie nepoužívajte.
Optimálny výkon závisí od dokonalého
napájania.
•Z bezpečnostných dôvodov nenastavujte
hlasitosť zariadenia v automobile na príliš
vysokú hodnotu, aby bolo možné vnímať aj
zvuky mimo vozidla.
A
Výkonový vstup
Systém so 4 reproduktormi
(zapojenie vstupov A, C alebo D)
Podrobnosti o nastavení prepínačov a ovládacích prvkov pozri v časti
“Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov”
Fialový
S pásikom
S pásikom
Autorádio
Zelený
Biely
S pásikom
S pásikom
Výstup pre ľavý predný
reproduktor
Výstup pre zadný ľavý
reproduktor
Pravý
Ľavý
*
2
Predné
reproduktory
(min. 2 Ω)
Pravý
2
Výkonový vstup
(zapojenie reproduktorov 2 alebo 3)
Výstup pre ľavý reproduktor
Výstup pre pravý reproduktor
Zelený
Systém s 3 reproduktormi
(zapojenie vstupov A, B, C, D alebo E)
Podrobnosti o nastavení prepínačov a ovládacích prvkov pozri v časti
“Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov”
Sivý
S pásikom
S pásikom
*
2
Ľavý
Širokopásmové
reproduktory
(min. 2 Ω)
Pravý
Poznámka
Presvedčite sa, či je výstup pre pravý reproduktor prepojený s konektorom
“REAR” na zariadení.
Linkový vstup
(zapojenie reproduktorov 1, 2 alebo 3)
Autorádio
LINE OUT
správnosť napájania a vymeňte obidve poistky
za nové. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto
prípade sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.
Ľavý
S pásikom
Autorádio
Biely
C
Zadné
reproduktory
(min. 2 Ω)
Fialový
S pásikom
Ak dôjde k prepáleniu poistky, skontrolujte
Poznámka
Pri doťahovaní skrutky nepoužívajte príliš veľký
krútiaci moment*. Môžete poškodiť skrutku.
* Hodnota krútiaceho momentu by nemala
prekročiť 1 Nm.
Výstup pre pravý zadný reproduktor
Sivý
Výmena poistky
Káble pretiahnite cez ochranný kryt,
pripojte ich a zakryte kontakty krytom.
1
(zapojenie reproduktorov 1, 2 alebo 3)
Výstup pre pravý predný reproduktor
B
Pripojenie reproduktorov
Časť Front
Subwoofer
(min. 4 Ω)
Poznámky
• Pri tomto zapojení je hlasitosť subwoofera ovládaná ovládačom Fader na
autorádiu.
• V tomto systéme sú výstupné signály subwoofera kombináciou obidvoch
signálov konektorov REAR L a R INPUT alebo vstupného výkonového
konektora REAR.
3
2-pásmový systém
(zapojenie vstupov A, B, C, D alebo E)
Časť Rear
Podrobnosti o nastavení prepínačov a ovládacích prvkov pozri v časti
“Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov”
Výstraha
Používajte len poistku, ktorá je určená pre
prúdové zaťaženie odporúčané pre toto
zariadenie (hodnota uvedená na držiaku poistky).
Používaním poistky, ktorá je určená pre väčšie
prúdové zaťaženie, ako je pre toto zariadenie
odporúčané, môže dôjsť k závažnému
poškodeniu zariadenia.
Pripojenie napájacích káblov
D
Linkový vstup
(zapojenie reproduktorov 1, 2 alebo 3)
Ľavý kanál
Autorádio
* Pri zariadení (autorádiu) dodávanom v automobile alebo nejakom inom zariadení bez výstupu pre kábel
diaľkového ovládania na zosilňovač prepojte externý vstup diaľkového ovládania (REMOTE) s káblom
pre napájanie príslušenstva v automobile.
Subwoofery
(min. 2 Ω)
Poznámka
Pri tomto zapojení je hlasitosť subwooferov ovládaná ovládačom Fader na
autorádiu.
Menej ako 450 mm
+12 V autobatéria
Pravý
Ľavý
Pravý kanál
Na kovovú časť
karosérie vozidla
Poistka (50 A)
Širokopásmové
reproduktory
(min. 2 Ω)
Autorádio
LINE OUT
Konektor
pre diaľkové
ovládanie*
(REM OUT)
Pravý
Ľavý
∗ Ochranný obvod
Tento zosilňovač je vybavený ochranným obvodom,
ktorý reaguje v nasledovných prípadoch:
— keď je zariadenie prehriate,
— keď sa na výstupe objaví jednosmerný prúd,
— keď na svorkách pre reproduktory vznikne skrat.
Indikátor PROTECTOR sa rozsvieti načerveno
a zariadenie sa vypne.
Ak k tomu dôjde, vypnite pripojené zariadenia,
vyberte kazetu alebo CD disk a zistite príčinu
poruchy. Ak sa zosilňovač prehreje, tak skôr ako ho
znovu použijete, počkajte kým nevychladne.
E
Linkový vstup
(zapojenie reproduktorov 2 alebo 3)
Autorádio
LINE OUT
Poznámka
Ak sú pripojené iba L a R kanály,
nepoužívajte toto prepojenie.
SUB WOOFER OUT
* Výkonový vstupný konektor
Sivý
Biely
Biely s čiernym
pásikom
Sivý s čiernym
pásikom
Zelený
FRONT R EAR
L R
L R
Fialový
Fialový s čiernym
pásikom
Zelený s čiernym
pásikom
Download PDF

advertising