Sony | F-V420 | Sony F-V420 Návod na použitie

Dynamic Microphone
Dynamický mikrofon
Návod k obsluze - strana 4 ___________________ CZ
Dynamický mikrofón
Návod na obsluhu - strana 5 _________________ SK
Mikrofon dynamiczny
Instrukcja obsługi - stróna 6 __________________
PL
Dinamikus mikrofon
Kezelési útmutató - 7. oldal __________________
HU
F-V220/F-V320/F-V420/F-V620
8
Sony Corporation ©1999 Printed in Czech Republic
1
A
Magyar
1
Tisztelt vásárló!
ON
Köszönjük, hogy ezt a Sony dinamikus mikrofont
választotta. A következők felsorolásban a fontosabb
jellemzőket találja meg:
• Csúcsminőségű hangérzékelő, mely alnikot tartalmaz
a mágneses anyagban.
• Ellenálló cink öntött test (az F-V420 és F-V620
esetében).
• A hosszú élettartam érdekében Cannon típusú
csatlakozóval felszerelve (az F-V420 és F-V620
esetében).
• OFC (oxigénmentes) mikrofon vezeték 5.5mm
átmérővel (az F-V420 és F-V620 esetében)
a csúcsminőségű hangzás és a nagyfokú
megbízhatóságérdekében.
• Átalakítható csatlakozóval az AV készülékek
(a rádiómagnótól a lézerlemez lejátszóig) széles
skálájával történő kompatibilitás érdekében.
2
OFF
3
4
F-V220
F-V320
A mikrofon használatakor állítsa ezt a kapcsolót
ON állásba. A mikrofon kikapcsolásához állítsa a
kapcsolót OFF állásba.
3 Mikrofontest
4 Kimeneti mini csatlakozó (az F-V220 Ès
2
F-V320 esetÈben)
Kimeneti csatlakozó (Cannon XLR-3-12C
tÌpus˙) (az F-V420 Ès F-V620 esetÈben)
3
A mikrofont egy átalakítható csatlakozóval szerelték
fel, mely lehetővé teszi a csatlakoztatást egy
rádiómagnóhoz, magnó deckhez, stb. a jack vagy
minijack csatlakozó segítségével.
A jack csatlakozóval történő magnó deckhez
csatlakoztatáshoz, helyezze a minijack csatlakozóra az
adaptert.
A mikrofon elhelyezése
Beszédhez
Tartsa körülbelül 10cm (4 col) távolságban szájától
a mikrofont. Ha a túl közeli elhelyezés közelségi hatást
(a mélytartomány erősödése) vagy légzési zajt vált ki,
akkor helyezze kicsit távolabb a mikrofont.
Előírások
• A mikrofont soha nem szabad leejteni, vagy erős
ütésnek kitenni.
• Tartsa távol a mikrofont a különösen magas
hőmérséklettől (60°C vagy 140°F felett) és párától.
• Ha a mikrofont túl közel helyezi egy
hangsugárzóhoz, gerjedés (akusztikus visszacsatolás)
következhet be. Amennyiben ez bekövetkezik,
csökkentse a hangsugárzó hangerejét, változtassa meg
a mikrofon irányát, vagy távolítsa a mikrofont
a hangsugárzótól egészen addig, amíg a gerjedés
megszűnik.
• Kültéri használat esetén kerülje, hogy a mikrofon
nedves legyen.
• Egy száraz ronggyal törölje meg a mikrofont és
a csatlakozót, ha piszkosak lettek.
Csatlakoztatás
(lásd. B ábra)
(az F-V420/F-V620 esetében)
Csatlakoztatás és a csatlakoztatás
megszűntetése
4
2
ábra)
1 Szélzajcsökkentő
2 Beszédkapcsoló (ON/OFF)
1
F-V420
A részegységek elnevezése és
használatuk módja (lásd. A
Az átalakítható csatlakozó
használata (lásd. C ábra)
F-V620
Helyezze a csatlakozót a mikrofon kimeneti
csatlakozójához, majd nyomja be kattanásig.
A csatlakozó eltávolításához húzza ki azt, miközben
lenyomja a reteszt.
7
B
Polski
Gratulujemy!
Dziękujemy za zakup mikrofonu dynamicznego Sony.
Oto jego wybrane cechy:
• Wysokiej jakości mikrofon, w którym wykorzystano
materiał magnetyczny Alnico.
• Trwały korpus z odlewu cynkowego (dla F-V420
i F-V620).
• Złącze typu Cannon zapewnia wysoką niezawodność
(dla F-V420 i F-V620).
• Przewód mikrofonowy OFC (z miedzi beztlenowej)
o średnicy 5,5 mm (dla F-V420, F-V620) gwarantuje
wysoką jakość dźwięku i dużą niezawodność.
• Przejściówa unimatch pasująca do wielu urządzeń
AV, od radiomagnetofonów do odtwarzaczy płyt LD.
Identyfikcja części i sposób ich
użycia (patrz rys. A)
1 Osłona od wiatru
2 Przełącznik mówienia (ON/OFF)
Kiedy używasz mikrofonu, przestaw przełącznik
w położenie ON. Aby mikrofon przestał
wychwytywać dźwięk, wybierz położenie OFF.
3 Korpus
4 Wyjściowywtykmini
(dla F-V220 i F-V320)
Złącze wyjściowe
(typu Cannon XLR-3-12C) (dla F-V420
i F-V620)
Podłączanie (patrz rys. B)
(dla F-V420 i F-V620)
Jak korzystać z wtyku
unimatch (patrz rys. C)
Mikrofon posiada wtyk unimatch, który można
włączyć do radiomagnetofonu, magnetofonu itp.
z gniazdem słuchawek lub gniazdem mini.
Aby podłączyć mikrofon do magnetofonu z gniazdem
słuchawek, trzeba skorzystać z przejściówki do wtyku.
Sposób umieszczenia
mikrofonu
F-V420/F-V620
C
Do zastosowań wokalnych
Trzymaj mikrofon w odległości około 10 cm od ust.
Zbyt mała odległość od ust powoduje efekt bliskości
(wzmocnienie tonów niskich) lub zakłócenia
powodowaneprzezoddech.W takimprzypadkunależy
nieznacznie odsunąć mikrofon.
F-V220/F-V320/F-V420/F-V620
Zalecenia dla bezpieczeństwa
• Nigdy nie upuścić mikrofonu ani nie narazić go na
silny wstrząs.
• Chronić mikrofon przed bardzo wysoką temperaturą
(powyżej 60°C) i wilgocią.
• Jeśli mikrofon zostanie umieszczony za blisko
głośnika, może wystąpić efekt piszczenia (akustyczne
sprzężenie zwrotne). W takim przypadku należy
zmniejszać głośność w głośniku, zmieniać kierunek
mikrofonu lub oddalać mikrofon od głośników, aż
piszczenie ustanie.
• Jeśli mikrofon jest używany poza pomieszczeniami,
chronić go przed zamoczeniem.
• Zabrudzony mikrofon i wtyk należy wytrzeć suchą
ściereczką.
Dołączanie i odłączanie
Dopasuj złącze do gniazda wyjściowego mikrofonu.
Wciskaj złącze aż do jego zablokowania.
W celu odłączenia złącza przesuń do dołu zaczep
i wyciągnij złącze.
6
3
Česky
Vítejte!
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek Sony
Dynamic Microphone. Zde jsou uvedeny některé
z jeho předností:
• Vysoká kvalita snímání díky magnetickým
materiálům Alnico.
• Trvanlivé pozinkované pouzdro (typy F-V420 a
F-V620).
• Zařízení vybavené konektorem Cannon zabezpečující
vysokou spolehlivost
(typy F-V420 a F-V620).
• OFC kabel z bezkyslíkové mědi s průměrem
5,5 mm (typy F-V420, F-V620) zabezpečuje
vysokou spolehlivost a kvalitu reprodukce.
• Univerzální konektor kompatibilní s většinou
AV zařízení od radiomagnetofonů až po přehrávače
kompaktních disků.
Popis částí zařízení a jeho
používání (viz obr. A)
1 Clona proti větru
2 Přepínač (ON/OFF)
Používáte-li mikrofon, nastavte přepínač na ON.
V opačném případě přepínač nastavte na OFF.
3 Tělomikrofonu
4 Výstupníminikonektor
(typy F-V220 a
F-V320)
Výstupníkonektor
(Cannon u typu XLR-3-12C) (typy F-V420 a
F-V620)
Slovensky
Použití univerzálního
konektoru (viz obr. C)
Zařízení je vybavené univerzálním konektorem,
který vám umožňuje zapojit mikrofon do různých
AV zařízení, jako jsou např. radiomagnetofon,
kazetový přehrávač apod., pomocí konektoru jack
nebo minijack.
Pokud chcete mikrofon připojit ke kazetovému
magnetofonu s konektorem phone, musíte na
mikrofon nasadit adaptér konektoru phone.
Umístění mikrofonu
Při zpěvu, hovoru apod.
Mikrofon by měl být přibližně 10 cm od úst. Je-li
umístěn blíže, může dojít ke zvýšené rezonanci
nebo hluku. V takovém případě jej umístěte dále
od úst.
Bezpečnostní upozornění
• Nevystavujte mikrofon nárazům.
• Nevystavujte mikrofon příliš vysokým teplotám
(nad 60° C) a vysoké vlhkosti.
• Pokud je mikrofon umístěný blízko
reproduktoru, může vzniknout akustická zpětná
vazba. V takovém případě snižte hlasitost nebo
změňte umístění mikrofonu.
• Při používaní v otevřených prostorách (venku
apod.) dbejte na to, aby mikrofon nezmokl.
• Pokud dojde ke znečištění, očistěte mikrofon
jemnou suchou tkaninou.
Vitajte!
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili výrobok Sony
Dynamic Microphone. Tu sú niektoré z jeho
predností:
• Vysoká kvalita snímania vaka magnetickým
materiálom Alnico.
• Trvanlivé pozinkované puzdro (typy F-V420 a
F-V620).
• ZariadenievybavenékonektoromCannon
zabezpečujúcim vysokú spoahlivos (typy F-V420 a
F-V620).
• OFC kábel z bezkyslíkovej medi s priemerom
5,5 mm (typy F-V420, F-V620) zabezpečuje vysokú
spoahlivos a kvalitu reprodukcie.
• Univerzálny konektor kompatibilný s väčšinou
AV zariadení od rádiomagnetofónov až po prehrávače
kompaktných diskov.
Popis častí zariadenia a jeho
používanie (pozrite obr. A)
1 Veterná clona
2 Prepínač (ON/OFF)
Ak používate mikrofón, prepínač nastavte na ON.
Ak mikrofón nepoužívate, prepínač nastavte na
OFF.
3 Telomikrofónu
4 Výstupnýminikonektor
(typy F-V220 a F-V320)
Výstupnýkonektor
(Cannon pri type XLR-3-12C) (typy F-V420 a
F-V620)
Ako používať univerzálny
konektor (pozrite obr. C)
Zariadenie je vybavené univerzálnym konektorom,
ktorý vám umožňuje zapoji mikrofón do rôznych
AV zariadení, ako sú napr. rádiomagnetofón, kazetový
prehrávač, a podobne, pomocou konektora jack alebo
minijack.
Aby ste mikrofón pripojili ku kazetovému
magnetofónu vybavenému konektorom phone, musíte
na mikrofón nasadi adaptér konektoru phone.
Umiestnenie mikrofónu
Pri spievaní, hovorení, a pod.
Mikrofón musí by približne 10 cm od úst. Ak je
umiestnený bližšie k ústam, môže nasta rezonancia
alebo hluk. V takom prípade ho umiestnite do väčšej
vzdialenosti.
Bezpečnostné upozornenia
• Nevystavujte mikrofón žiadnym nárazom.
• Nevystavujte mikrofón príliš vysokým teplotám (nad
60°C) a vysokej vlhkosti.
• V prípade že je mikrofón umiestnený v blízkosti
reproduktora, môže vzniknú akustická spätná väzba.
V takom prípade znížte úroveň hlasitosti, alebo
zmeňte umiestnenie mikrofónu.
• Pri používaní v otvorených priestoroch dbajte na to,
aby mikrofón nezmokol.
• V prípade znečistenia očistite mikrofón jemnou
suchouhandričkou.
Zapojení
(viz obr. B)
(typy F-V420 a F-V620)
Zapojenie (pozrite obr. B)
Zapojení a odpojení mikrofonu
(typy F-V420 a F-V620)
Konektor zapojte do výstupní koncovky mikrofonu
tak, aby s kliknutím zaskočil na své místo.
Při odpojování stlačte pojistnou západku a vytáhněte
konektor.
4
Zapojenie a odpojenie mikrofónu
Konektor zapojte do výstupnej koncovky mikrofónu
tak, aby s kliknutím zaskočil na miesto.
Pri odpájaní vytiahnite konektor za súčasného stlačenia
poistnej západky.
5
Download PDF

advertising