Sony | TDM-NW1 | Sony TDM-NW1 Návod na použitie

3-098-993-11(1)
Adaptér
DIGITAL MEDIA PORT
Návod na použitie
TDM-NW1
© 2007 Sony Corporation
Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná
skriňa alebo knižnica.
Informácie pre spotrebiteľov
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 predpisov FCC. Prevádzka je
podmienená splneniu dvoch podmienok: (1) Zariadenie nemôže spôsobovať
rušivé interferencie a (2) zariadenie musí absorbovať všetky prijaté
interferencie, vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je
výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú
reklamáciu výrobku.
Použite záručný list “LIMITED WARRANTY” od spoločnosti Sony
Electronics Inc.
VÝSTRAHA
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám
stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu dostatočnej
a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon
v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými
inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však
možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri
správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je
zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV
technikom.
Informácie pre spotrebiteľov v Európe
Označenie CE je platné len pre tie krajiny, v ktorých sa toto
označenie vyžaduje. Týka sa to najmä krajín z Európskej
hospodárskej oblasti EEA (European Economic Area).
2SK
Poznámky k používaniu
 Zariadenie nevystavujte:
– Extrémne vysokým a nízkym teplotám
– Prachu, nečistotám a piesku
– Vysokej vlhkosti
– Vibráciám
– Silným magnetickým poliam
– Mechanickým nárazom
– Priamemu slnečnému žiareniu (na dlhú dobu).
 Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Zariadenie môže spadnúť
a môže dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
 So zariadením manipulujte tak, aby vám nespadlo.
 Buďte opatrní, aby kovové časti tohto zariadenia neprišli do kontaktu
so žiadnymi kovovými predmetmi. Môže dôjsť ku skratu a zariadenie sa
môže poškodiť.
 Ak je kábel zariadenia poškodený alebo zariadenie spadlo a poškodilo
sa, nepoužívajte ho.
 Kovové kontakty na zariadení udržiavajte vždy čisté.
 Zariadenie nerozoberajte a nemodifikujte.
 Zriadenie sa počas prevádzky zohrieva. Nejedná sa o poruchu.
 Zariadenie umiestňujte ďalej od TV alebo AM prijímačov, pretože môže
dôjsť k rušeniu príjmu signálu.
Čistenie
Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako lieh
alebo benzín, pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchu zariadenia.
3SK
Časti a ovládacie prvky
Podrobnosti pozri na obrázku .
 Konektor WM-PORT pre Walkman: Na pripojenie Walkmana k tomuto
adaptéru.
 Kábel DIGITAL MEDIA PORT pre zariadenie s konektorom
DIGITAL MEDIA PORT.
Príprava
Podrobnosti pozri na obrázkoch , C.
Inštalácia držiaka.
Ak chcete používať tento adaptér, upevnite na naň držiak dodávaný s vašim
Walkmanom. Držiak upevníte na adaptér tak, že najskôr napasujete dva
výčnelky v blízkosti loga do otvorov na adaptéri a potom zatlačíte druhú
stranu držiaka nadol.
Ak chcete držiak zo zariadenia odobrať, zatlačte na otvor držiaka smerom
k zadnej časti adaptéra  a potom zvrchu silno zatlačte na časť
s označením (aaa) .
Poznámka
V závislosti od modelu vášho Walkmana sa môže tvar držiaka líšiť.
4SK
Pripojenie k zariadeniu s konektorom
DIGITAL MEDIA PORT
Podrobnosti pozri na obrázku D.
1 Kábel DIGITAL MEDIA PORT pripojte
do konektora DIGITAL MEDIA PORT
na zariadení (séria DAV atď.) ().
Konektor DIGITAL MEDIA PORT býva tiež označovaný skratkou DMPORT.
2 Zapnite zariadenie s konektorom DIGITAL
MEDIA PORT.
3 Položte Walkman na vrch adaptéra, čím
ho pripojíte ku konektoru WM-PORT ().
4 Spustite prehrávanie na Walkmane.
Poznámky
• Walkman umiestnite na adaptér pevne.
• Pred spustením prehrávania pripojte kábel DIGITAL MEDIA PORT.
Ak kábel pripojíte po spustení prehrávania, nemusí byť na výstup
privedený zvukový signál. Ak k tomu dôjde, odpojte Walkman
od adaptéra a po jeho opätovnom pripojení spustite prehrávanie.
• Počas pripojenia adaptéra k zariadeniu s konektorom DIGITAL MEDIA
PORT, nie je do konektorov pre slúchadlá na Walkmane privedený
žiadny zvukový signál.
• Ak je úroveň záznamu prehrávaného audio súboru na Walkmane príliš
vysoká, výstupný zvukový signál privedený do zariadenia s konektorom
DIGITAL MEDIA PORT prostredníctvom tohto adaptéra nemusí byť
spracovaný užívateľskými nastaveniami, napr. nastavením ekvalizéra atď.
• Ak používate Walkman so zabudovaným FM tunerom, príjem FM
vysielania môže byť obmedzený alebo podstatne zhoršený.
• Pri prehrávaní audio súborov odporúčame vo Walkmane zvoliť
štandardné nastavenie ekvalizéra.
5SK
Nabíjanie Walkmana
Podrobnosti pozri na obrázku D.
1 Kábel DIGITAL MEDIA PORT pripojte
do konektora DIGITAL MEDIA PORT
na zariadení (séria DAV atď.) ().
2 Zapnite zariadenie s konektorom DIGITAL
MEDIA PORT.
3 Položte Walkman na vrch adaptéra, čím ho
pripojíte ku konektoru WM-PORT ().
Nabíjanie sa začne. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu
Walkmana. Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie Walkmana.
Poznámka
Ak je zariadenie s konektorom DIGITAL MEDIA PORT v režime
STANDBY, Walkman sa nebude nabíjať.
6SK
Technické údaje
Konektory
Menovité napätie
Spotreba prúdu
Rozmery
Dĺžka kábla
DIGITAL MEDIA PORT
Hmotnosť
Konektor WM-PORT (22-pinový)
(Pre Walkman)
Konektor DIGITAL MEDIA PORT (18-pinový)
(Pre zariadenie s konektorom
DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
0,7 A
Cca 80 mm × 25 mm (priemer × výška)
(bez kábla DIGITAL MEDIA PORT)
2m
Cca 210 g
(vrátanie kábla DIGITAL MEDIA PORT)
Dodávané príslušenstvo
 Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (1)
 Návod na použitie (Tento návod)
Potrebné príslušenstvo (nedodávané)
 Walkman
Podrobnosti o prehrávačoch série Walkman, ktoré podporuje dok sú
uvedené na nasledovných web-stránkach:
USA: http://www.sony.com/walkmansupport/
Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Európa: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Ostatné krajiny: http://www.css.ap.sony.com/
 Držiak pre Walkman (dodávaná s Walkmanom)
“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
7SK





8SK
DMPORT

9SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising