Sony | TDM-NW10 | Sony TDM-NW10 Návod na použitie

3-297-321-12(1)
Adaptér
DIGITAL MEDIA PORT
Návod na použitie
TDM-NW10
© 2008 Sony Corporation
Slovensky
Typový štítok je umiestnený na spodnej
strane zariadenia.
Zariadenie neumiestňujte do
uzatvorených miest, ako je napr.
vstavaná skriňa alebo knižnica.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo
možné v prípade problémov sieťovú
šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete.
Informácie pre spotrebiteľov
v USA
Toto zariadenie spĺňa podmienky časti
15 predpisov FCC. Prevádzka je
podmienená splneniu dvoch
podmienok: (1) Zariadenie nemôže
spôsobovať rušivé interferencie a (2)
zariadenie musí absorbovať všetky
prijaté interferencie, vrátane
interferencií, ktoré môžu spôsobiť
neželanú prevádzku.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek
manipuláciou so zariadením, ktorá nie
je výslovne uvedená v tomto návode, sa
zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
výrobku.
Použite záručný list “LIMITED
WARRANTY” od spoločnosti Sony
Electronics Inc.
Nasledujúca kapitola o predpisoch FCC
sa vzťahuje len na modely určené pre
trh v USA. Ostatné modely nemusia
technickým predpisom FCC vyhovovať.
INFORMÁCIA
Toto zariadenie bolo testované a bolo
zistené, že vyhovuje požiadavkám
stanoveným pre digitálne zariadenia
triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli
zabezpečeniu dostatočnej a primeranej
ochrany proti rušeniu pri inštaláciách
zariadení v obytných oblastiach. Toto
zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových
frekvencií a ak nie je inštalované
v súlade s príslušnými inštrukciami,
môže spôsobovať rušenie a nežiaduce
interferencie. Nie je však možné zaručiť,
že sa rušenie v špecifických prípadoch
nevyskytne aj pri správnej inštalácii.
Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu
rozhlasového a televízneho vysielania,
čo je možné overiť zapnutím
a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa
mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou
nasledujúcich opatrení:
 Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie
prijímacej antény.
 Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
 Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený
prijímač.
 Konzultovať problém s predajcom,
prípadne so skúseným rádio/TV
technikom.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek
manipuláciou so zariadením, ktorá nie
je výslovne uvedená v tomto návode, sa
zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
výrobku.
2
Informácie pre spotrebiteľov
v Európe
Označenie CE je platné len pre
tie krajiny, v ktorých sa toto
označenie vyžaduje. Týka sa to
najmä krajín z Európskej
hospodárskej zóny EEA
(European Economic Area).
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa
nariadení EMC a bezpečnosti produktu
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy
poskytnuté v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové
ovládanie
3
Časti a ovládacie prvky

Podrobnosti pozri na obrázku .
 Konektor WM-PORT pre Walkman: Na pripojenie Walkmana
k tomuto adaptéru.
 Kábel DIGITAL MEDIA PORT pre AV systém
4
Príprava


Podrobnosti pozri na obrázkoch , .
Inštalácia držiaka.
Ak chcete používať tento adaptér, upevnite naň držiak dodávaný s vašim
Walkmanom. Držiak upevníte na adaptér tak, že najskôr napasujete dva
výčnelky v blízkosti loga Walkman na držiaku do otvorov na adaptéri
a potom zatlačíte druhú stranu držiaka nadol.
Ak chcete držiak zo zariadenia vybrať, zatlačte na otvor držiaka smerom
k zadnej časti adaptéra  a potom zvrchu silno zatlačte na časť
s označením () .
Poznámka
V závislosti od modelu vášho Walkmana sa môže tvar držiaka líšiť.
5
Prepojenie s AV systémom

Podrobnosti pozri na obrázku .
1 Kábel DIGITAL MEDIA PORT z adaptéra pripojte do konektora
DIGITAL MEDIA PORT na AV systéme (). Pred pripájaním
musí byť AV systém vypnutý.
Kábel pripojte tak, aby boli označenia  zarovnané pri sebe.
2 Zapnite AV systém, ktorý je pomocou kábla
DIGITAL MEDIA PORT prepojený s adaptérom a zvoľte
zdroj vstupného signálu DMPORT.
Podobnosti o nastavení funkcie DIGITAL MEDIA PORT pozri v návode
na použitie AV systému.
3 Položte Walkman na vrch adaptéra, čím ho pripojíte ku
konektoru WM-PORT ().
Poznámka
Walkman umiestnite na adaptér pevne.
Odpojenie od AV systému
Pri odpájaní kábla DIGITAL MEDIA PORT od konektora na AV systéme
stlačte obidve strany konektora kábla ().
6
Ovládanie Walkmana
Walkman môžete ovládať pomocou ovládacích tlačidiel
na pripojenom AV systéme a diaľkového ovládania AV systému.
Po prepnutí Walkmana do režimu na prehrávanie audio údajov môžete
Walkman ovládať pomocou nasledovných tlačidiel.
Stlačte
Pre

Spustenie prehrávania.

Pozastavenie/zastavenie prehrávania.


Prepnutie na nasledujúcu (predchádzajúcu) skladbu.
Zatlačte a pridržte pre rýchly posun vpred (vzad).
Rýchly posun vpred (vzad).
*
Prepnutie na nasledujúci (predchádzajúci) priečinok.
VOLUME +/–
Nastavenie úrovne hlasitosti.
* V závislosti od modelu vášho Walkmana sa niektoré operácie nemusia
vykonať alebo sa môžu líšiť.
Poznámky







Pred ovládaním Walkmana s funkciou Bluetooth™ prostredníctvom
AV systému funkciu Bluetooth vypnite.
Ak sa vyskytnú určité problémy (napr. nie je počuť zvuk), odpojte
a znova zapojte Walkman.
Počas pripojenia adaptéra k AV systému, nie je do konektorov
pre slúchadlá na Walkmane privedený žiadny zvukový signál.
Ak ku zariadeniu pripojíte Walkman so zabudovaným FM tunerom,
príjem FM vysielania môže byť obmedzený alebo podstatne zhoršený.
Na Walkmane nastavte štandardný režim zvuku alebo režim zvuku bez
úprav a efektov.
Toto zariadenie nepodporuje výstup video signálu.
Na ovládanie úrovne hlasitosti používajte ovládacie tlačidlá na
pripojenom AV systéme alebo diaľkovom ovládaní AV systému.
Úroveň hlasitosti nenastavujte pomocou tlačidiel na Walkmane.
7
Nabíjanie akumulátora Walkmana
Podrobnosti pozri na obrázku .
1 Zapnite AV systém.
2 Položte Walkman na vrch adaptéra, čím ho pripojíte
ku konektoru WM-PORT ().
Nabíjanie sa začne. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od modelu
Walkmana. Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie Walkmana.
Poznámka
V závislosti od pripojeného AV systému sa akumulátor Walkmana nebude
nabíjať, ak je AV systém v režime STANDBY.
8
Poznámky k používaniu
 Zariadenie nevystavujte:
 Extrémne vysokým a nízkym teplotám
 Prachu, nečistotám a piesku
 Vysokej vlhkosti
 Vibráciám
 Silným magnetickým poliam
 Mechanickým nárazom
 Priamemu slnečnému žiareniu (na dlhší čas)
 Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Zariadenie môže
spadnúť a môže dôjsť k poraneniu alebo poškodeniu zariadenia.
 So zariadením manipulujte tak, aby vám nespadlo.
 Buďte opatrný, aby kovové časti tohto zariadenia neprišli do kontaktu
so žiadnymi kovovými predmetmi. Môže dôjsť ku skratu a zariadenie
sa môže poškodiť.
 Ak je kábel zariadenia poškodený alebo zariadenie spadlo a poškodilo
sa, nepoužívajte ho.
 Kovové kontakty na zariadení udržiavajte vždy čisté.
 Zariadenie nerozoberajte a nemodifikujte.
 Zariadenie umiestňujte ďalej od TV alebo rádio prijímačov, pretože
môže dôjsť k rušeniu príjmu signálu.
Čistenie
Povrch zariadenia čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ako lieh
alebo benzín, pretože môže dôjsť k poškodeniu povrchu zariadenia.
9
Dodávané príslušenstvo
 Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (1)
 Návod na použitie (Tento návod)
Potrebné príslušenstvo (nedodávané)
 Walkman
Podrobnosti o prehrávačoch série Walkman, ktoré sú kompatibilné
s adaptérom sú uvedené na nasledovných web-stránkach:
USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
Európa: http://support.sony-europe.com/DNA
Ázia: http://www.sony-asia.com/support
Latinská Amerika: http://www.sony-latin.com/index.crp
 Držiak pre Walkman (dodávaný s Walkmanom)
“WALKMAN” a logo “WALKMAN” sú ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
Výraz a logá Bluetooth vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a všetky
takéto označenia používa spoločnosť Sony Corporation na základe
licencie. Ostatné obchodné značky a ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
“DIGITAL MEDIA PORT” a “DMPORT” sú označenia pre štandard,
ktorý sa používa na prepojenie rôznych prenosných audio zariadení
s AV zariadeniami od spoločnosti Sony Corporation.
10
Technické údaje
Konektory
Konektor WM-PORT (22-pinový) (Pre Walkman)
Konektor DIGITAL MEDIA PORT (18-pinový)
(Pre zariadenie s konektorom DIGITAL MEDIA PORT)
Menovité napätie
Jednosmerné (DC) 5 V
Prúdová záťaž
0,7 A
Rozmery
Cca 80 mm × 25 mm (priemer × výška)
(bez kábla DIGITAL MEDIA PORT)
Dĺžka kábla DIGITAL MEDIA PORT
Cca 1,5 m
Hmotnosť
Cca 180 g (vrátanie kábla DIGITAL MEDIA PORT)
11
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising