Sony | TDM-MP10 | Sony TDM-MP10 Návod na použitie

TDM-MP10_SK.book Page 1 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
3-294-581-12(1)
Adaptér
DIGITAL MEDIA PORT
Návod na použitie
TDM-MP10
© 2008 Sony Corporation
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_0203_TDM-MP10.fm
masterpage:Left
TDM-MP10_SK.book Page 2 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
VÝSTRAHA
Zariadenie neumiestňujte do
uzatvorených miest, ako je napr.
vstavaná skriňa alebo knižnica.
Typový štítok je umiestnený na spodnej
strane zariadenia.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo
možné v prípade problémov sieťovú
šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete.
Poznámka pre spotrebiteľov
v USA
Nasledujúca kapitola o predpisoch
FCC sa vzťahuje len na modely určené
pre trh v USA. Ostatné modely nemusia
technickým predpisom FCC
vyhovovať.
INFORMÁCIA
Toto zariadenie bolo testované a bolo
zistené, že vyhovuje požiadavkám
stanoveným pre digitálne zariadenia
triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov
FCC. Tieto predpisy boli zavedené
kvôli zabezpečeniu dostatočnej
a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných
oblastiach. Toto zariadenie generuje,
používa a môže vyžarovať výkon
v oblasti rádiových frekvencií a ak nie
je inštalované v súlade s príslušnými
inštrukciami, môže spôsobovať rušenie
a nežiaduce interferencie. Nie je
však možné zaručiť, že sa rušenie
v špecifických prípadoch nevyskytne aj
pri správnej inštalácii. Ak zariadenie
spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového
a televízneho vysielania, čo je možné
overiť zapnutím a vypnutím zariadenia,
užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť
rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
– Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie
prijímacej antény.
– Zväčšiť vzdialenosť medzi
zariadením a prijímačom.
– Zapojiť zariadenie do zásuvky
v inom elektrickom obvode, než je
zapojený prijímač.
– Konzultovať problém s predajcom,
prípadne so skúseným rádio/TV
technikom.
UPOZORNENIE
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek
manipuláciou so zariadením, ktorá nie
je výslovne uvedená v tomto návode, sa
zbavujete práva na prípadnú reklamáciu
výrobku.
Informácie pre spotrebiteľov
v Kanade
Toto digitálne zriadenie triedy B je
v súlade s kanadskou normou ICES-003.
Informácie pre spotrebiteľov
v Európe
Označenie CE je platné len
pre tie krajiny, v ktorých
sa toto označenie
vyžaduje. Týka sa to
najmä krajín z Európskej hospodárskej
zóny EEA (European Economic Area).
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa
nariadení EMC a bezpečnosti produktu
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo
záručných záležitostí použite adresy
poskytnuté v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
2SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_0203_TDM-MP10.fm
masterpage:Right
TDM-MP10_SK.book Page 3 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej
únii a ostatných
európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Autorské práva
• Všetky ostatné obchodné značky
a ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov. Označenia ™
a ® nie sú v tomto návode vždy
uvádzané.
• Výraz a logá Bluetooth vlastní
spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.
a všetky takéto označenia používa
spoločnosť Sony Corporation na
základe licencie.
Kompatibilita s mobilnými
telefónmi Sony Ericsson
Na nasledujúcej web-stránke sa
dozviete, ktoré mobilné telefóny
Sony Ericsson sú kompatibilné
s týmto zariadením. Pred
používaním mobilného telefónu si
v ňom aktualizujte softvér na
najnovšie verzie.
Pre spotrebiteľov v USA:
< http://www.sony.com/support >
Pre spotrebiteľov v Kanade:
< http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport >
Pre spotrebiteľov v Európe:
< http://support.sony-europe.com >
Pre spotrebiteľov v Ázii a Oceánii:
< http://www.sony-asia.com/
support >
Pre spotrebiteľov v Latinskej
Amerike:
< http://www.sony-latin.com/
index.crp >
Poznámky
• Toto zariadenie je určené len pre
mobilné telefóny Sony Ericsson.
Iné mobilné telefóny s ním nie je
možné prepojiť.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za stratu alebo
poškodenie dát uložených
v mobilnom telefóne ak daný
mobilný telefón používate spolu
s týmto zariadením.
• Toto zariadenie je špeciálne určené
len pre mobilné telefóny Sony
Ericsson, ktoré sú vybavené
konektorom Fast port.
• V tomto návode je mobilný telefón
Sony Ericsson označovaný len ako
“mobilný telefón”.
3SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_0404_TDM-MP10.fm
masterpage:Left
TDM-MP10_SK.book Page 4 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Obsah
Prehľad ..................................5
Začíname
1: Kontrola dodávaného
príslušenstva.......................6
2: Umiestnenie a popis častí ...6
3: Inštalácia adaptéra
TDM-MP10 .......................7
Ovládanie mobilného
telefónu
Vykonávanie základných
operácii.............................10
Ďalšie informácie
Riešenie problémov.............11
Bezpečnostné upozornenia ...12
Technické údaje ..................13
4SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_0505_TDM-MP10.fm
masterpage:Right
TDM-MP10_SK.book Page 5 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Prehľad
Po prepojení tohto zariadenia s AV systémom prostredníctvom rozhrania
DIGITAL MEDIA PORT (systém Sony série DAV atď.) môžete
z mobilného telefónu Sony Ericsson prehrávať audio súbory.
• Mobilný telefón môžete ovládať pomocou tlačidiel na telefóne,
ovládacími tlačidlami na AV systéme a pomocou diaľkového ovládania
dodávaného s AV systémom (str. 10).
• Zariadenie tiež môže používať ako nabíjačku (str. 9).
mobilný telefón a TDM-MP10
AV systém (systém Sony série
DAV, STR atď.)
Poznámky
• DIGITAL MEDIA PORT sa niekedy označuje skrátene ako DMPORT.
• Adaptér TDM-MP10 nepodporuje výstup video signálu. Aj keď váš mobilný
telefón dokáže spracovať video/obrazové súbory, nie je ich možné prehrávať
prostredníctvom TVP alebo iných video zariadení.
• Keď je mobilný telefón vybavený FM prijímačom a používate ho spolu
s adaptérom TDM-MP10, nie je možné počúvať FM rádio.
• Pred umiestnením mobilného telefónu na adaptér TDM-MP10 skontrolujte, či ste
v telefóne vypli Bluetooth™ funkciu.
5SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_0609_TDM-MP10.fm
masterpage:Left
TDM-MP10_SK.book Page 6 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Začíname
1: Kontrola dodávaného príslušenstva
Zariadenie (1)
Návod na použitie (1)
Samolepiace podložky (hrúbka 3 mm (2)/ hrúbka 6 mm (2)) (str. 8)
2: Umiestnenie a popis častí
1 Kábel DIGITAL MEDIA PORT (str. 7)
2 Konektor (str. 8)
3 Indikátor napájania:
• Svieti nazeleno, ak je zariadenie napájané (str. 9).
• Bliká, ak je zariadenie ovládané diaľkovým ovládaním.
6SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_0609_TDM-MP10.fm
masterpage:Right
TDM-MP10_SK.book Page 7 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
3: Inštalácia adaptéra TDM-MP10
Adaptér TDM-MP10 pripojte a umiestnite podľa nižšie uvedeného
obrázka.
Kábel DIGITAL
MEDIA PORT
DMPORT
TDM-MP10
AV systém (systém Sony série
DAV, STR atď.)
Poznámka
Zariadenie sa automaticky zapne/vypne podľa toho, či je pripojený AV systém
(série DAV atď.) zapnutý/vypnutý.
Zapojenie/odpojenie
zariadenia
DMPORT
Zapojenie
1
Pripojte kábel DIGITAL MEDIA
PORT tohto zariadenia do
konektora DIGITAL MEDIA
PORT na AV systéme (séria
DAV atď.). Pred pripájaním
musí byť AV systém vypnutý.
2
Zapnite AV systém, ktorý je
pomocou kábla DIGITAL MEDIA
PORT prepojený s týmto
zariadením a zvoľte zdroj
vstupného signálu
DIGITAL MEDIA PORT.
Do konektora DMPORT
Kábel pripojte tak,
aby boli označenia
f zarovnané pri
sebe.
Pri odpájaní kábla DIGITAL MEDIA
PORT od konektora DMPORT stlačte
obidve strany konektora kábla.
Odpojenie
Pred odpájaním vypnite AV systém.
Pokračovanie
7SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_0609_TDM-MP10.fm
masterpage:Left
TDM-MP10_SK.book Page 8 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Nastavenie polohy
konektora
V závislosti od umiestnenia
konektora na mobilnom telefóne
môžete toto zariadenie otočiť
o 90 stupňov doľava alebo
doprava.
Zasunutie mobilného
telefónu na konektor
zariadenia
Zasuňte mobilný telefón
na konektor zariadenia.
Mobilný telefón s konektorom
v spodnej časti
Mobilný telefón s konektorom
na pravej strane
Mobilný telefón s konektorom
na ľavej strane
Poznámka
Zariadenie neotáčajte neprimerane.
V opačnom prípade môže dôjsť
k poškodeniu zariadenia.
Rada
V závislosti od mobilného telefónu
môže byť medzi zariadením a zadnou
stranou mobilného telefónu určitý
voľný priestor. Ak je tento priestor príliš
veľký a mobilný telefón je v nestabilnej
polohe, na vyplnenie tohto voľného
priestoru použitie dodávané
samolepiace podložky.
Poznámky
• Pri umiestňovaní alebo vyberaní
mobilného telefónu ho neskrúcajte
ani nenakláňajte. Telefón držte
zarovno so zariadením, aby nedošlo
k poškodeniu konektora.
• Zariadenie neprenášajte s mobilným
telefónom pripojeným na konektore.
V opačnom prípade môže dôjsť
poškodeniu zariadenia.
• Pri umiestňovaní alebo vyberaní
mobilného telefónu pridržte
zariadenie rukou a buďte opatrný, aby
ste náhodou nestlačili ovládacie
prvky na mobilnom telefóne.
• Pri umiestňovaní mobilného telefónu
pozastavte prehrávanie.
8SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_0609_TDM-MP10.fm
masterpage:Right
TDM-MP10_SK.book Page 9 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Používanie zariadenia
ako nabíjačky
Zariadenie tiež môžete používať
ako nabíjačku. Ak indikátor
napájania svieti, akumulátor sa
nabíja. Na displeji mobilného
telefónu sa zobrazí indikácia stavu
nabíjania. Podrobnosti pozri
v návode na použitie mobilného
telefónu.
9SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_1010_TDM-MP10.fm
masterpage:Left
TDM-MP10_SK.book Page 10 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Poznámky
Ovládanie mobilného
telefónu
Vykonávanie
základných operácii
Mobilný telefón môžete ovládať
pomocou tlačidiel na telefóne,
ovládacími tlačidlami na AV
systéme pripojenom
prostredníctvom rozhrania
DIGITAL MEDIA PORT (systém
Sony série DAV atď.), a pomocou
diaľkového ovládania dodávaného
s AV systémom.
Poznámky
• Ovládanie mobilného telefónu je
opísané v návode na použitie telefónu.
• Pred odpájaním mobilného telefónu
pozastavte prehrávanie.
Základné operácie
Nasledujúce operácie je možné
ovládať pomocou AV systému
alebo diaľkového ovládania.
Stlačte
• Diaľkové ovládanie smerujte na
AV systém.
• V závislosti od pripojeného
AV systému alebo mobilného
telefónu sa spôsob ovládania alebo
ovládacie tlačidlá môžu líšiť, alebo
nemusia fungovať.
• Na ovládanie úrovne hlasitosti
používajte ovládacie tlačidlá na
pripojenom AV systéme alebo
diaľkovom ovládaní. Nepoužívajte
ovládacie tlačidlá na mobilnom
telefóne.
• V závislosti od prehrávaného obsahu
môže spustenie prehrávania trvať
dlhší čas.
• Keď zariadenie prijíma signály
diaľkového ovládania, indikátor
na zariadení bliká. Nejde o poruchu.
• Ak po používaní tohto zariadenia
budete chcieť počúvať hudbu na
mobilnom telefóne prostredníctvom
slúchadiel, pred prehrávaním
skontrolujte úroveň hlasitosti.
• Ak počas prehrávania začne zvoniť
telefón, prehrávanie sa pozastaví
a budete môcť prijať prichádzajúci
hovor.
Pre
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
./> Prepnutie na nasledujúcu
(predchádzajúcu) skladbu.
m/M
Rýchly posun vpred
(vzad).
VOLUME Nastavenie úrovne
+/–
hlasitosti.
10SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_1113_TDM-MP10.fm
masterpage:Right
TDM-MP10_SK.book Page 11 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Displej mobilného telefónu sa
vypol.
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Problém, ktorý vznikol pri
používaní zariadenia môžete
vyhľadať v nižšie uvedenom
prehľade a vyriešiť ho vykonaním
uvedených opatrení. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na predajcu
Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy
k výmene niektorých dielov, môže
si servis staré diely ponechať.
Ak zariadenie prinesiete na
opravu, prineste spolu s ním aj celú
zostavu.
Toto zariadenie je produkt, ktorý
pracuje v zostave, a pre
odstránenie vzniknutej poruchy je
preto potrebné celú zostavu
priniesť spolu so zariadením.
Diaľkové ovládanie (DO)
nefunguje.
• Odstráňte všetky prekážky.
• DO smerujte na senzor na
AV systéme (séria DAV atď.).
• Vzdialenosť medzi DO a AV
systémom je príliš veľká.
• Vymeňte batérie.
• Skontrolujte, či je mobilný
telefón* správne pripojený.
• Na AV systéme zvoľte zdroj
vstupného signálu DMPORT.
• Zapnite a vypnite AV systém.
• Na mobilnom telefóne spustite
audio prehrávač.
• Po uplynutí určitého času sa
podsvietenie displeja mobilného
telefónu automaticky vypne.
Podsvietenie zapnete stlačením
ktoréhokoľvek tlačidla na
mobilnom telefóne, ktoré slúži
na ovládanie audio prehrávača.
Video/obrazový súbor uložený
v mobilnom telefóne sa
nezobrazil na obrazovke TVP.
• Zariadenie nepodporuje výstup
video signálu. Aj keď váš
mobilný telefón dokáže
spracovať video/obrazové
súbory, nie je ich možné
prehrávať prostredníctvom TVP
alebo iných video zariadení.
Nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte prepojenia.
• Skontrolujte, či je zariadenie
správne pripojené.
• Skontrolujte, či je mobilný
telefón* správne pripojený.
• Skontrolujte, či mobilný
telefón* prehráva audio súbory.
• V závislosti od prehrávaného
obsahu môže spustenie
prehrávania trvať dlhší čas.
• Opojte všetky Bluetooth
zariadenia (slúchadlá atď.),
ktoré používate s mobilným
telefónom.
• Na mobilnom telefóne spustite
audio prehrávač.
Je počuť šum alebo hluk.
• Premiestnite zariadenie ďalej od
zdroja šumu.
Pokračovanie
11SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_1113_TDM-MP10.fm
masterpage:Left
TDM-MP10_SK.book Page 12 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Zvuk je skreslený.
• Znížte hlasitosť na AV systéme.
• Na mobilnom telefóne vypnite
funkciu ekvalizéra.
* Pozri “Kompatibilita s mobilnými
telefónmi Sony Ericsson” (str. 3).
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
Ak do zariadenia v zostave vnikne
akýkoľvek predmet alebo kvapalina,
zariadenie odpojte od elektrickej
siete a pred ďalším používaním ho
nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte do
naklonenej polohy.
• Zariadenie nikdy neumiestňujte
na nasledovné miesta;
– Extrémne horúce alebo
studené
– Prašné alebo znečistené
– Príliš vlhké
– Vystavené vibráciám
– Vystavené priamemu
slnečnému žiareniu
• Pri umiestňovaní zariadenia
buďte opatrný, keďže pri
umiestnení na špeciálne
povrchovo upravenú podlahu
(voskovanú, olejovanú, leštenú
atď.) môže dôjsť k poškodeniu
povrchu.
12SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
filename O:\Navody\A_Preklad\TDM-MP10_SK\Fm\Sk_1113_TDM-MP10.fm
masterpage:Right
TDM-MP10_SK.book Page 13 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Nárast teploty vo vnútri
zariadenia
• Zariadenie sa počas prevádzky
zahrieva. Nejde o poruchu.
• Zariadenie umiestnite na miesto
s dostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa zariadenia,
kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.
Čistenie povrchu
zariadenia
Povrch zariadenia čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové
prostriedky alebo rozpúšťadlá ako
riedidlo, benzín alebo lieh.
Technické údaje
Všeobecne
Napájanie:
Jednosmerné
napätie 5 V,
700 mA (cez
DIGITAL MEDIA
PORT)
Rozmery (š/h/v): Cca 80 × 90 ×
58 mm
Hmotnosť:
Cca 230 g
(vrátanie kábla)
Dĺžka kábla:
Cca 1,5 m
Prevádzková teplota:
10°C až 35°C
Právo na zmeny vyhradené.
13SK
model name [TDM-MP10]
[3-294-581-12(1)]
TDM-MP10_SK.book Page 14 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
TDM-MP10_SK.book Page 15 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
TDM-MP10_SK.book Page 16 Tuesday, February 26, 2008 12:05 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení.
Tým,
že
zaistíte
správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising