Sony | NVX-HC1 | Sony NVX-HC1 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\NVX-HC1_SK\Fm\Sk_01-01_NVX-HC1.fm
masterpage:Right
NVX-HC1_SK.book Page 1 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
2-583-235-11 (1)
DVD navigačný
systém
Návod na použitie
NVX-HC1
© 2005 Sony Corporation
CDX-R6750
2-348-415-21 (1)
masterpage:Left
Sk_02-02_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 2 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
O tomto návode
CAUTION : CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.
• Výrazy “Zariadenie” a “Diaľkové ovládanie” v tomto
návode zodpovedajú zariadeniu CDX-NC9950
a dodávanému diaľkovému ovládaniu RM-X150.
• Pokyny v tomto návode popisujú najmä spôsob
ovládania zariadenia diaľkovým ovládaním.
• Obrázky v tomto návode sa môžu odlišovať
od skutočnosti.
• Krajiny/regióny sú indikované ikonami národných
vlajok. Pomer strán ikon (horizontálna/vertikálna)
je 2:1.
Štítok o klasifikácii a štítok upozorňujúci
na škodlivosť laserového žiarenia je umiestnený
na spodnej strane šasi.
Zariadenie používa neviditeľné laserové žiarenie,
ktoré môže poškodiť zrak. Zariadenie neotvárajte,
ani ho nepoužívajte, keď je poškodené.
Nepoužívajte optické pomôcky. Tento štítok
s upozornením je umiestnený vo vnútri zariadenia.
2
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_03-03_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 3 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dôležité upozornenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Umiestnenie ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . 7
Začíname
Resetovanie zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Navigácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Príjem signálov GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Registrácia domácej polohy . . . . . . . . . . . . .10
Automatické nastavenie hodín . . . . . . . . . . .10
Základné operácie
Prepínanie navigačného/audio režimu . . . . .11
Operácie v Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vyhľadávanie trasy
Zadanie cieľa a štartu . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Iné možnosti zadania cieľa . . . . . . . . . . . . . .13
Pridanie miest do trasy . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Informačné zobrazenia . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Editovanie trasy
Zmena kritérií pre hľadanie trasy . . . . . . . . .15
Nastavenie priority trasy . . . . . . . . . . . . . . .16
Editovanie miest na trase . . . . . . . . . . . . . . .16
Kontrola detailov trasy v zozname. . . . . . . .16
Nové hľadanie trasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Vymazanie miest na trase/cieľa . . . . . . . . . .17
Simulovanie trasy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Informácie RDS-TMC
Zobrazenie informácií o dopravnej situácii. . 17
Vyhnutie sa dopravným komplikáciám
na trase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zrušenie hlasových informácií
RDS-TMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Manuálny príjem RDS-TMC staníc . . . . . . 18
Nastavenia systému
Editovanie miest v pamäti . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavenie systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . 20
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Položky ponuky Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Montáž a zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . 24
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_04-04_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 4 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
4 informačné zobrazenia
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením DVD
navigačného systému Sony. Pred používaním
tohto systému si pozorne prečítajte pokyny
v tomto návode na použitie a uschovajte ho pre
prípadné budúce použitie.
Charakteristické vlastnosti
Toto nenápadné zariadenie slúži spolu s FM/
MW/LW CD prehrávačom CDX-NC9950 Sony
ako navigačný systém. Systém sa ovláda
prostredníctvom zariadenia CDX-NC9950
a dostupné sú nasledovné funkcie.
• DVD-ROM disk s pokrytím pre 21 Európskych
štátov.
• 8 voliteľných jazykov pre hlasové informácie
a On-screen zobrazenia.
• Kompatibilita so systémom RDS-TMC (Traffic
Message Channel - Kanál dopravného
spravodajstva)
• Simultánne vyhľadávanie 3 trás.
• Na ceste k cieľu je možné zadať až 2 miesta
na trase.
• Do pamäte je možné uložiť až 200 miest.
• Dostupných je až 44 druhov POI (Point of
interest - miesta záujmu) v 8 kategóriách.
• Zadanie cieľa poštovým smerovacím číslom
(ďalej PSČ)
• Displej schopný zobrazovať audio aj navigačné
informácie.
Mapa trasy (štandardné zobrazenie)
s informáciami šípkami.
Mapa trasy (zväčšené zobrazenie)
s informáciami šípkami.
Informácie šípkami.
Zoznam odbočiek
Plnofarebné detailné zobrazenie
križovatiek vrátane riek, ako orientačné
body
Príklady zobrazení na zariadení
CDX-NC9950.
Navigačné Menu
V navigačnom Menu môžete vykonávať rôzne
nastavenia.
Nastavenia a funkcie sú do ponúk Menu
usporiadané nasledovne:
1 Pozastavenie/obnovenie informácií o trase
2 Nastavenie informácií RDS-TMC
3 Vyhľadanie cieľa
4 Editovanie trasy k cieľu
5 Nastavenie systému zariadenia
Zobrazenie diaľnice a detailnejšie
zobrazenie miesta zmeny komunikácie
Dynamické informácie o trase na základe
informácií RDS-TMC
Z dôvodu bezpečnosti je možné vykonávať
nastavovacie operácie v Menu len pri zastavení
vozidla a zatiahnutej ručnej brzde.
4
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 5 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Dôležité upozornenie
Aby nedošlo k úrazu alebo nehode, pred
montážou a používaním zariadenia si pozorne
prečítajte nasledovné upozornenia.
Bezpečnosť
• Dodržiavajte miestne dopravné predpisy
a zákony.
• Pri riadení sa navigačným systémom
dodržiavajte aktuálne miestne dopravné
značenia, napr. jednosmerné ulice.
• Z dôvodu bezpečnosti neovládajte systém, ani
nesledujte displej počas riadenia vozidla. Hrozí
riziko dopravnej nehody.
• Do zariadenia nesmie vniknúť žiadna tekutina
ani predmety.
• Zariadenie nerozoberajte, ani neupravujte.
• Toto zariadenie je určené výhradne pre
prevádzku s jednosmerným napätím 12 V DC
s uzemneným záporným pólom.
v rozmedzí od pár metrov do cca 10 metrov.
Výsledkom je, že v závislosti od aktuálnych
podmienok môže navigačný systém GPS
obsahovať odchýlky v informáciách v rozmedzí
od 10 metrov až po cca 200 metrov.
Keďže sa informácie GPS získavajú zo signálu
zo satelitov, informácie nemusí byť možné
získať, alebo ich získanie môže byť obtiažne,
v nasledovných miestach:
• Tunel alebo podzemné priestory.
• Pod viaduktom.
• Medzi vysokými budovami.
Predchádzajte nehodám
Nastavovacie operácie v Menu je možné
vykonávať len pri zastavení vozidla
a zatiahnutej ručnej brzde.
Ak sa pokúsite vykonať operáciu v Menu, keď
nie je zatiahnutá ručná brzda, zobrazí sa
nasledovné upozornenie.
Montáž
• Pred montážou zariadenia sa oboznámte
s miestnymi dopravnými predpismi
a smernicami.
• Zariadenie namontujte podľa časti Montáž
a zapojenia.
• Pri nesprávnej montáži môže dôjsť k požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Medzi vysokými stromami s hustým lístím.
Poznámka
Ak sú pripojené káble signálu zo svetla pre spiatočku
a senzora z rýchlomera, systém prepočítava aktuálnu
polohu vozidla spolu s detekciou smeru a vzdialenosťou
trasy pomocou gyroskopu a impulzov o rýchlosti aj
v tých miestach, kde nie je možné prijímať signál GPS.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
GPS
Satelity GPS (Global Positioning System Systém určovania polohy) nepretržite vysielajú
signály na určenie polohy kdekoľvek na zemi.
Keďže GPS anténa prijíma tieto signály, užívateľ
môže získať informácie o jeho polohe
(zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška).
Aby sa získala dvojrozmerná poloha, musia byť
informácie poskytnuté z 3 satelitov. Aby sa
získala trojrozmerná poloha (nadmorská výška,
zemepisná šírka a dĺžka), musia byť informácie
poskytnuté zo 4 satelitov. Satelity GPS sú
riadené Ministerstvom obrany USA. V ich
polohe treba počítať s hraničnou odchýlkou
5
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 6 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Dodávaný disk obsahujúci
digitalizovanú mapu
Pred použitím disku si pozorne prečítajte
nasledovné:
• Názvy a komunikácie na mape sa môžu
odlišovať od skutočných údajov.
• Záručné podmienky pre disk sa nevzťahujú
na výmenu alebo kompenzáciu disku
z dôvodov určitých typografických chýb
a nepresností, ani iných prípadných
nezrovnalostí obsiahnutých na disku.
• Bez povolenia vlastníka autorských práv nie je
možné nijakým spôsobom kopírovať ani
používať údaje z mapy.
• Právo na zmeny obsahu vyhradené.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť
za prípadné škody, ktoré vzniknú vám alebo
tretím osobám v súvislosti s používaním tohto
produktu.
Prerušením pečate na obale disku vyjadrujete
súhlas s vyššie uvedenými podmienkami.
Portugalsko
Source: IgeoE - Portugal
Španielsko
Información geográfica propiedad del CNIG
Švédsko
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden
Švajčiarsko
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie
Obchodné značky
Informácie V-Trafic
vo Francúzsku poskytla spoločnosť
Mediamobile.
Dopravné informácie vo Veľkej
Británií poskytla spoločnosť ITIS
Holdings Plc.
Rakúsko
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen
Francúzsko
Source: Géoroute ® IGN France & BD Carto ®
IGN France
Nemecko
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen
Veľká Británia
Based upon Ordnance Survey electronic data
and used with the permission of the Controller of
Her Majesty's Stationary Office © Crown
Copyright, 1995
Taliansko
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica ed
al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana
Nórsko
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority
6
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 7 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov
NVX-HC1 (Keď je predný panel otvorený):
1
2
3
4
Zariadenie CDX-NC9950 (V navigačnom režime):
5
6
7
8
SOURCE
OFF
ENTER
VOL
MENU
CUSTOM
9q;
qa
a Predný panel
b Otvor pre disk
c LED
Keď je zariadenie napájané, svieti namodro.
d Tlačidlo Z (vysunutie)
e Tlačidlo SOURCE (Zapnutie/Rádio/
CD/MD/AUX)
Výber zdroja zvuku na pozadí.
f Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia.
g Displej
h Tlačidlo ENTER
V režime Menu: Potvrdenie položky/
aplikácia nastavenia.
Mimo režimu Menu: Uloženie informácií
o mieste (stlačte)/zobrazenie dopravných
situácií (zatlačte a pridržte).
i Ľavý ovládač L
V režime hlasových informácií: Nastavenie
úrovne hlasitosti hlasových informácií.
Mimo režimu hlasových informácií:
Nastavenie úrovne hlasitosti zdroja zvuku
na pozadí.
qs
qd qf
j Tlačidlo CUSTOM
V režime Menu: Návrat na predchádzajúce
zobrazenie.
Mimo režimu Menu: Výber režimu
informácií o trase alebo audio režimu
(stlačte)/výber režimu hlasových informácií
(zatlačte a pridržte).
k Senzor
Príjem signálov z diaľkového ovládania
alebo bezdrôtového otočného ovládača.
l Tlačidlo Reset
Resetovanie zariadenia.
m Tlačidlo MENU
Zobrazenie navigačného Menu.
n Pravý ovládač R
V režime Menu: Výber položky.
V režime informácií o trase: Prepínanie
informačných zobrazení (dostupné sú
4 formáty zobrazenia).
Poznámka k používaniu ovládačov L/R
Pred použitím ovládačov L/R ich musíte najprv stlačiť
a potom uvoľniť. Po použití ich zatlačte znova späť.
7
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 8 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Diaľkové ovládanie RM-X150 (dodávané
s CDX-NC9950) (V navigačnom režime):
OFF
REP
1
4
NAVI
SHUF
SCREEN
2
3
BBE MP
PAUSE
5
6
IMAGE
CAPTURE
7
8
9
0
MENU
SOURCE
ENTER
BACK
MODE
PTY
AF
TA
ATT
VOICE
TMC
MARK
MAP
VOL
j Tlačidlo SOURCE
Výber zdroja zvuku na pozadí.
k Tlačidlo MODE
Výber rozhlasového pásma alebo
prehrávacieho zariadenia pre zvuk na pozadí.
l Tlačidlo ATT
Okamžité stlmenie zvuku. Pre zrušenie
stlmenia stlačte tlačidlo znova.
m Tlačidlo MAP
Prepínanie informačných zobrazení
(dostupné sú 4 formáty zobrazenia).
n Tlačidlo MARK
Uloženie informácií o mieste do pamäte.
o Tlačidlá VOL (+/–)
Nastavenie úrovne hlasitosti (rovnaká
funkcia ako ovládač L na zariadení).
Poznámka
Ak stlačením (OFF) vypnete zobrazenie na displeji,
nie je možné diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie,
kým nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
rovnaké funkcie ako príslušné tlačidlá
na zariadení CDX-NC9950.
a Číselné tlačidlá
Zadávanie číslic pre adresu, telefónne číslo
alebo PSČ.
b Tlačidlo MENU
Zobrazenie navigačného Menu.
c Tlačidlá </M/,/m
Posuv kurzora na želanú položku a jej
zvolenie.
d Tlačidlo BACK
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
e Tlačidlo VOICE
Poskytovanie hlasových informácií.
f Tlačidlo TMC
Zobrazenie informácií o dopravnej situácii.
g Tlačidlo NAVI
Výber režimu informácií o trase/audio
režimu.
h Tlačidlo SCREEN
Zobrazenie informácií o zdroji zvuku
na pozadí.
i Tlačidlo ENTER
Potvrdenie položky/aplikácia nastavenia.
8
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 9 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Navigácia
Začíname
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím alebo po výmene
autobatérie je nutné zariadenie resetovať.
Pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým
perom, stlačte tlačidlo Reset.
Po stlačení tlačidla Reset sa na displeji zobrazí
úvodné zobrazenie a automaticky sa spustí
predvádzací režim.
Pred prvým použitím zariadenia, po výmene
autobatérie alebo po zmene zapojení je potrebné
vykonať nasledovné nastavenia.
1
Po resetovaní zariadenia stlačením
(NAVI) prepnite na navigačný režim.
2
Odklopte predný panel a vložte
dodávaný DVD-ROM disk (popisom
nahor).
NVX-HC1
CDX-NC9950
Tlačidlo Reset
Poznámka
Po stlačení tlačidla Reset sa vymažú všetky
nastavené hodnoty (okrem informácií o miestach
uložených v pamäti zariadenia NVX-HC1)
a nastavenia hodín/kalendára uložené v pamäti
zariadenia CDX-NC9950.
Rada
Podrobnosti o úvodných zobrazeniach
a predvádzacích zobrazeniach pozri v návode
na použitie zariadenia CDX-NC9950.
Automaticky sa spustí overovanie, potom
sa zobrazí zobrazenie pre voľbu jazyka.
3
Stláčaním M alebo m zvoľte
požadovaný jazyk a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa výstražné zobrazenie.
4
Stlačte (ENTER).
Zobrazí sa digitalizovaná cestná mapa.
Disk vysuniete stlačením Z.
Pomocou prvkov na zariadení
Namiesto stláčania M alebo m v kroku 3 otáčajte
ovládačom R.
Poznámky
• V zariadení je možné používať len dodávaný disk.
• Keď nie je zariadenie napájané, nie je možné
vkladať, ani vysúvať disk.
• Ak v kroku 3 zvolíte “English”, zobrazí sa zobrazenie
pre výber jednotiek vzdialenosti. Stláčaním M alebo
m zvoľte “km” alebo “mile” a stlačte (ENTER).
9
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 10 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Príjem signálov GPS
Automatické nastavenie hodín
Pri prvom použití navigačného systému
po montáži šoférujte vozidlo cca 30 minút
na otvorenej komunikácii (bez vysokých budov)
bežnou rýchlosťou. Pre správny výpočet
aktuálnej polohy vozidla sú potrebné signály
minimálne z 3 satelitov GPS.
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
informácií GPS.
Indikácia citlivosti príjmu GPS zobrazuje počet
práve prijímaných satelitov GPS.
Musia byť indikované minimálne 3 prvky.
Stláčaním < alebo , zvoľte “Setup”
a stlačte (ENTER).
1
2
3
Odporúčame do pamäte zaregistrovať vašu
domácu polohu, aby ju bolo pri ďalších
situáciách možné jednoducho vyvolať z pamäte.
10
1
Zaparkujte vozidlo v mieste, ktoré chcete
registrovať ako vašu domácu polohu.
2
Stlačte (MARK).
Zobrazí sa výzva na potvrdenie operácie.
3
Stláčaním < alebo , zvoľte “Yes”
a stlačte (ENTER).
Adresa aktuálnej polohy vozidla sa uloží
do pamäte.
4
5
Stlačte (MENU).
Stlačte (MENU).
4
Stláčaním < alebo , zvoľte “GPS”
a stlačte (ENTER).
5
Stláčaním (ENTER) zvoľte požadovanú
položku.
Položky:
Položka “AUTO” nastaví miestny čas pre
aktuálnu polohu.
Položka “HOME” nastaví miestny čas pre
uloženú domácu polohu.
Položka “OFF” zruší automatické nastavenie
času.
Poznámky k aktuálnej polohe vozidla
• Pred prvým použitím systému alebo po výmene
autobatérie bude aktuálna poloha vozidla na mape
výrobne nastavená na Greenwich, London, UK, kým
nebude dostupný signál GPS.
• Aktuálna poloha vozidla na mape môže byť mierne
mimo komunikácie, kým sa správne neoverí signál
z rýchlomeru automobilu.
Registrácia domácej polohy
Stláčaním (NAVI) zvoľte audio režim.
6
Stlačte (MENU).
Obnoví sa zobrazenie pre audio režim.
Poznámka
Čas nastavený podľa informácií GPS nemusí byť
presný.
Rada
Systém podporuje letný čas.
Stláčaním < alebo , zvoľte
“Navigation Setup” a stlačte (ENTER).
6
Stláčaním M alebo m zvoľte “Memory
Points” a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa zoznam adries.
7
Stláčaním M alebo m zvoľte adresu
uloženú v kroku 2 a stlačte (ENTER).
8
Stláčaním M alebo m zvoľte “Register
as Home” a stlačte (ENTER).
Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
9
Stláčaním < alebo , zvoľte “Yes”
a stlačte (ENTER).
Aktuálna poloha vozidla je zaregistrovaná
ako domáca poloha.
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 11 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
2
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadované Menu a stlačte (ENTER).
3
Stláčaním M alebo m zvoľte požadované
nastavenie a stlačte (ENTER).
4
Vykonajte požadované nastavenie.
Stláčaním < alebo , (M alebo m) zvoľte
požadované nastavenie alebo zadajte
potrebné znaky/číslice a stlačte (ENTER).
5
Stlačte (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
Základné operácie
Popísané sú spoločné postupy pre ovládanie
systému.
Prepínanie navigačného/audio
režimu
Jednoduchou operáciou môžete prepnúť
na navigačný režim.
1
V audio režime stlačte (NAVI).
Pre obnovenie reprodukcie zdroja zvuku
na zariadení stlačte (NAVI).
Počúvanie rádia, CD disku atď.
Stláčaním (SOURCE) zvoľte požadovaný zdroj
zvuku.
Počas ovládania Menu:
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
(BACK).
Pre zrušenie voľby Menu stlačte (MENU).
Zobrazenie informácií o zdroji zvuku
Stlačte (SCREEN).
Rady
• Položky v Menu a nastavovacie operácie sa líšia
podľa zvolenej položky Menu.
• Voliteľné položky v Menu sú zvýraznené.
Operácie v Menu
Operácie vykonávané na zariadení:
Namiesto stláčania <, ,, M alebo m
na diaľkovom ovládaní otáčajte ovládač R.
V navigačných ponukách Menu môžete
vykonávať nastavenia všetkých položiek
nasledovnými postupmi.
ENTER Ovládač R
Operácie vykonávané diaľkovým
ovládaním:
OFF
SHUF
1
2
3
BBE MP
PAUSE
5
6
4
CUSTOM
NAVI
REP
SCREEN
IMAGE
1
V navigačnom režime stlačte (MENU).
Zobrazí sa navigačné Menu.
2
Otáčaním ovládača R zvoľte požadovanú
položku Menu a stlačte (ENTER).
3
Otáčaním ovládača R zvoľte
požadovanú položku a stlačte (ENTER).
4
Otáčaním ovládača R zvoľte požadované
nastavenie a stlačte (ENTER).
5
Stlačte (MENU).
Obnoví sa štandardné zobrazenie.
CAPTURE
7
8
9
0
MENU
SOURCE
MENU
ENTER
BACK
BACK
1
MODE
ENTER
V navigačnom režime stlačte (MENU).
Zobrazí sa navigačné Menu.
MENU
Počas ovládania menu:
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
(CUSTOM).
Pre zrušenie voľby Menu stlačte (MENU).
11
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 12 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
5
1 Pomocou <, ,, M, m a (ENTER)
zvoľte znak.
Opakovaním kroku 1 zadávajte znaky
a redukujte možných kandidátov.
Vyhľadávanie trasy
Systém po zadaní cieľa automaticky vyhľadáva
trasy.
Dostupné je nasledovné:
• Jednoduché zadanie cieľa názvom mesta/ulice,
PSČ atď.
• Uloženie požadovaného miesta do pamäte.
• Zadanie až dvoch 2 miest na trase, cez ktoré
chcete prechádzať.
Počet kandidátov
Medzeru zadáte zvolením “,”
a stlačením (ENTER).
Ak chcete zmazať vložený znak, zvoľte
“<” a stlačte (ENTER).
Zadanie cieľa a štartu
2 Pomocou <, ,, M, m a (ENTER)
zvoľte “LIST”.
V zozname môžete zobraziť až 200
kandidátov posúvaním nadol.
Popísaný je postup výberu trasy a spustenia
navigácie na trase. Ako príklad je použité
zadanie cieľa zadaním adresy. Podrobnosti
o zadaní cieľa iným spôsobom pozri v časti “Iné
možnosti zadania cieľa” na str. 13.
1
2
Stlačte (MENU).
Zvoľte “Destination” c “Country”
pomocou <, ,, M, m a (ENTER).
A
Zadajte názov mesta.
B
3 Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte
názov mesta.
6
Zadajte názov ulice.
Názov ulice zvoľte vykonaním krokov 5-1
až 3.
7
Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte “Set”.
Ďalšie položky:
“House Number”
Zadajte číslo domu a zvoľte “OK”.
“2nd Street”
Zadanie cieľa vo forme ulice križujúcej trasu.
Ak je cieľové miesto v blízkosti križovatky,
ako cieľ môžete nastaviť takúto križovatku.
A Krajina/Región
B Kód krajiny/regiónu
3
Stláčaním M alebo m zvoľte
požadovanú krajinu a stlačte (ENTER).
4
Zvoľte “Address” c “City Name Input”
pomocou M, m a (ENTER).
Zobrazí sa zobrazenie pre zadanie názvu.
Zvoľte “Search All Cities”, ak chcete
vyhľadať trasu zadaním názvu ulice
zo zoznamu všetkých miest. Pokračujte
krokom 6.
8
Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte “Start
Guidance”.
Spustí sa hľadanie trasy, potom sa zobrazí
zoznam trás.
A
B
C
A Dĺžka trasy*1*2
B Čas trasy*3
C Čas príjazdu*1
*1 Najkratšie a najrýchlejšie trasy sú označené
značkou “ z”.
*2 Dĺžka trasy sa zobrazí až do “9999km” (ak sú
ako jednotky vzdialenosti nastavené “km”).
*3 Čas trasy sa zobrazí až do “99h59m”.
12
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 13 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Ďalšie položky:
“Register to Memory Points”
Uloženie informácií o mieste do pamäte.
Uložené miesto môžete jednoduchou
operáciou vyvolať z pamäte.
“Add Way Point”
Zadanie miest do trasy. Podrobnosti pozri
v časti “Pridanie miest do trasy” na str. 13.
“Detailed Information”
Zobrazenie informácií o mieste.
9
Stláčaním M alebo m zvoľte
požadovanú trasu a stlačte (ENTER).
Spustí sa navigácia trasou.
Pozastavenie navigácie
Stlačte (MENU) a pomocou <, , a (ENTER)
zvoľte “Suspend Guidance”.
Pre obnovenie navigácie stlačte (MENU), potom
pomocou <, , a (ENTER) zvoľte “Resume
Guidance”.
Rada
Počas zadávania znakov môžete číslice zadávať
priamo číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládaní.
Miestne POI*
Vyhľadávanie trás k miestu záujmu POI, napr.
reštaurácie, divadlá, hotely atď., vzdialených
v dosahu cca 30 km od aktuálnej polohy vozidla.
(Napr. Vyhľadanie Čínskych reštaurácií)
“Destination” c “Local POI” c “Restaurant” c
“Chinese” c Požadovaná reštaurácia c “Start
Guidance” c Požadovaná trasa
* Keď zvolíte “All Categories” v “Local POI”, zobrazia
sa všetky 2. kategórie POI.
Domov/Predchádzajúce ciele/Miesta
v pamäti
Vyhľadanie trasy podľa uložených miest.
“Destination” c “Home”, “Previous Destination”
alebo “Memory Points” c Požadované miesto* c
“Start Guidance” c Požadovaná trasa
* Nie je potrebné, ak je zvolené “Home”.
Rada
Počas zadávania znakov môžete číslice zadávať
priamo číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládaní.
Pridanie miest do trasy
Do trasy môžete zadať až dva miesta na trase.
Iné možnosti zadania cieľa
1
Zadanie cieľa a vyhľadávanie trasy môžete
vykonať aj nasledovnými postupmi.
Po stlačení (MENU) vyberajte pomocou <, ,,
M, m a (ENTER) položky v nasledovnom
poradí.
Pred zadaním vyhľadajte miesta
na trase podľa adresy, POI atď.
Podrobnosti pozri v časti “Zadanie cieľa
a štartu” na str. 12 a “Iné možnosti zadania
cieľa” na str. 13.
2
Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte “Add
Way Point” v Menu “Destination”.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie miest
na trase.
PSČ
Vyhľadanie trasy zadaním PSČ.
“Destination” c “Postal Code” c Zadajte PSČ c
Požadované PSČ c Zadajte názov ulice c
Požadovaný názov ulice c “Set” c “Start
Guidance” c Požadovaná trasa
B
A
Kategórie POI
Vyhľadávanie trás k miestu záujmu POI, napr.
reštaurácie, divadlá, hotely atď., zvolené
zo zoznamu kategórií.
(Napr. Vyhľadanie letísk) “Destination” c “POI
Categories” c “Travel” c “Airport” c “City
Name Input” (alebo “Search All Cities”) c
Zadajte názov mesta c Požadovaný názov mesta
c Zadajte názov POI c Požadovaný názov POI
c “Start Guidance” c Požadovaná trasa
C
C
A Cieľ
B Zvolené miesto pre pridanie
C Voliteľné miesto
3
Pomocou <, , a (ENTER) zadajte
požadované miesto, ktoré chcete
pridať do trasy.
Spustí sa hľadanie trasy, potom sa spustí
navigácia.
Rada
Ak chcete upraviť usporiadanie miest na trase, pozri
časť “Editovanie miest na trase” na str. 16.
13
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 14 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Zobrazenie zoznamu odbočiek
Zobrazí sa len smer odbočiek, názvy oblastí
a vzdialenosť do odbočky.
Informačné zobrazenia
Počas jazdy sa zobrazujú nasledovné zobrazenia.
Po každom stlačení tlačidla (MAP)*1 počas
navigácie sa formát zobrazenia prepína
nasledovne:
Mapa trasy (zväčšené zobrazenie)
s informáciami šípkami t Mapa trasy
(štandardné zobrazenie) s informáciami šípkami
t Zoznam odbočiek*2 t Informácie šípkami*2
t Mapa trasy (zväčšené zobrazenie)
s informáciami šípkami t ...
*1 Nedostupné na diaľnici.
*2 Dostupné, len ak je zadaný cieľ.
Základné informácie zobrazované
na displeji
A
B
F
Rada
Ak používate trajekt alebo prevoz vlakom, v mieste
prevozu sa zobrazí “
Ferry route”.
Zobrazenie informácií šípkami
Ak sa blíži križovatka alebo miesto zmeny typu
komunikácie, mapa sa automaticky zväčší, aby
sa zobrazili bližšie detaily.
Hlavná cesta:
1
2
3
4
A
5
B
1 Stav príjmu signálu GPS.
2 Informácie TMC.
3 Keď cieľ nie je zadaný:
Orientácia kompasu, Aktuálna zemepisná
šírka a dĺžka.
Keď je cieľ zadaný:
Čas trasy, vzdialenosť a smer k miestu
na trase/cieľu.
Keď je stlačením (SCREEN) zvolené
zobrazenie audio režimu:
Informácie o zdroji zvuku.
4 Aktuálny čas.
5
(Značka aktuálnej polohy vozidla)/
názov aktuálnej trasy,
(Navigačná
šípka)/názov aktuálnej ulice alebo ďalšej
oblasti.
Ak sa blíži križovatka
A
B
C
D
Diaľnica*:
* Keď ste na diaľnici, zobrazujú sa len nasledovné
navigačné informácie a nie je ich možné meniť.
A
E
Mapa trasy s informáciami šípkami
Zobrazí sa mapa trasy s informáciami šípkami
a so zobrazením zásadných informácií.
A
B
Ak sa blíži zmena typu komunikácie
B
C
14
G
B
Rada
V mape trasy sa zobrazí “ ”, ak je priorita “Restricted
Road” nastavená na “High” a z dôvodu riadenia
premávky je trasa zablokovaná.
A
D
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 15 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Rady
• Ak sa blíži miesto odbočenia doprava alebo doľava,
v zväčšenom zobrazení sa rozsvieti
alebo
.
• Pre zrušenie zväčšeného zobrazenia stlačte
(BACK) na diaľkovom ovládaní alebo (CUSTOM)
na zariadení.
A Informácie šípkami/Smer trasy
B Vzdialenosť do odbočky
C Aktuálna poloha vozidla
D Vizualizácia vzdialenosti do odbočky
E Informácie o službách - napr. servis/čerpacia
stanica/parkovacie zóny,
Vzdialenosť k ďalšej službe
Hore: Najbližšia služba (s výnimkou
parkovacích miest)
V strede: 2. najbližšia služba
Dole: Najbližšia služba
F Názov oblasti
G Vertikálna šírka okna indikuje približnú
vzdialenosť nasledovne:
Štandardná mierka mapy: 600 m/Zväčšená
mierka mapy: 300 m
Poznámky
• Pri zobrazení informácií o mieste a adrese podľa
zemepisnej šírky a dĺžky sa štyri zásadné body
zobrazujú len v angličtine.
• Ak je aktuálna poloha vozidla mimo komunikácie,
počas opätovného umiestňovania na komunikáciu
sa informácie šípkami nezobrazujú.
• Informácie šípkami “ M” sa zobrazia znova, keď je
vzdialenosť k najbližšej odbočke viac ako 5 km pri
obyčajných cestách a viac ako 10 km pri diaľnicach.
Editovanie trasy
Nastavenia pre vyhľadávanie trasy alebo miest
na trase môžete konfigurovať rôznymi spôsobmi.
Dostupné je nasledovné.
• Zmena kritérií pre hľadanie trasy, aby
sa vyhľadali iné trasy.
• Nastavenie priority trasy.
• Editovanie miest na trase.
• Kontrola informácií o trase.
• Nové vyhľadanie trasy.
• Vymazanie cieľa v prípade poruchy.
• Simulácia trasy.
Zmena kritérií pre hľadanie
trasy
Ak chcete zmeniť trasu počas jazdy, zmeňte
kritériá vyhľadávania a vyhľadajte novú trasu.
1
2
Stlačte (MENU).
3
Stláčaním M alebo m zvoľte “Search
Condition” a stlačte (ENTER).
Rady
• Ak je názov komunikácie/ulice neznámy, zobrazí
sa “Unknown”.
• Ak používate trajekt alebo prevoz vlakom, v mieste
prevozu sa zobrazí “
”.
• Ak sa má zobraziť príliš veľa znakov, na konci riadku
bude skratka “...” a zvyšné znaky sa vynechajú.
• Čas trasy sa zobrazí až do “99h59m”.
• Dĺžka trasy sa zobrazí až do “9999km” (ak sú ako
jednotky vzdialenosti nastavené “km”).
Pomocou <, , a (ENTER) zvoľte
“Edit Route”.
A
B
C
A Trasa 1: Trasa s prioritou času.
B Trasa 2: Trasa s prioritou času (Alternatíva)
C Trasa 3: Trasa s prioritou vzdialenosti.
4
Stláčaním < alebo , zvoľte
požadovanú trasu a stlačte (ENTER).
Spustí sa hľadanie trasy, potom sa spustí
navigácia.
Poznámka
Výsledky vyhľadávania sú orientačné, skutočnosť
môže byť odlišná.
15
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 16 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Nastavenie priority trasy
4
Pomocou <, , a (ENTER) zvoľte
požadované miesto, ktoré chcete
presunúť.
D
Prioritu trasy môžete nastaviť podľa typu
komunikácie: diaľnice, spoplatnené
komunikácie, trajekty a obmedzené
komunikácie. Ak zmeníte priority, vyhľadajte
trasu nanovo.
1
2
Stlačte (MENU).
3
Nastavte prioritu.
E
E
Pomocou <, ,, M, m a (ENTER)
zvoľte “Edit Route” c “Route Priority”.
5
1 Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte typ
komunikácie.
2 Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte
“Low” alebo “High”.
Spustí sa hľadanie trasy, potom sa spustí
navigácia.
Rady
• Pri dlhých trasách odporúčame nastaviť “Motorway”
na “High”.
• Komunikácie s nastavenou prioritou “Low”
sa napriek tomu môžu pridávať do trasy.
Editovanie miest na trase
Môžete zmeniť poradie miest na trase, alebo
vymazať niektoré miesta na trase.
Pomocou <, , a (ENTER) zvoľte
požadovanú pozíciu.
Spustí sa hľadanie trasy, potom sa spustí
navigácia.
Kontrola detailov trasy
v zozname
Môžete skontrolovať názvy oblastí a vzdialenosť
medzi miestami na trase.
1
2
Stlačte (MENU).
Pomocou <, ,, M, m a (ENTER)
zvoľte “Edit Route” c “Turn List”.
Zobrazí sa zoznam odbočiek.
Stláčaním M alebo m rolujete v zozname.
A
1
2
Stlačte (MENU).
3
Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte
“Sort”.
Zobrazí sa zobrazenie pre triedenie miest
na trase.
E
D Zvolená pozícia na presun miesta
E Voliteľné miesto
B
C
Pomocou <, ,, M, m a (ENTER)
zvoľte “Edit Route” c “Edit Way
Points”.
A
B
C
A Smer odbočenia
B Názov oblasti
C Vzdialenosť medzi miestami
Zobrazenie zoznamu odbočiek zrušíte stlačením
(MENU).
A 1. miesto na trase
B 2. miesto na trase
C Cieľ
Ďalšie položky:
“Delete”
Vymazanie neželaných miest z trasy.
“Delete All”
Vymazanie všetkých miest z trasy.
16
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 17 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Nové hľadanie trasy
Ak aktuálna poloha vozidla na mape
nezodpovedá aktuálnej trase, kým systém
zaktualizuje aktuálnu polohu vozidla, môžete
vyhľadávať trasu manuálne.
1
2
Stlačte (MENU).
3
Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte
“Reroute”.
Spustí sa hľadanie trasy, potom sa spustí
navigácia.
Pomocou <, , a (ENTER) zvoľte
“Edit Route”.
Vymazanie miest na trase/
cieľa
Nasledujúce miesto alebo cieľ (ak na trase nie je
žiadne miesto) sa vymaže.
1
2
Stlačte (MENU).
Pomocou <, ,, M, m a (ENTER)
zvoľte “Edit Route” c “Delete
Destination”.
Zobrazí sa výzva na potvrdenie.
Informácie RDS-TMC
Traffic Message Channel (TMC) je RDS služba,
ktorá umožňuje FM staniciam vysielať spolu
s bežným rádiovým signálom aj dopravné
spravodajstvo.
Dostupné je nasledovné.
• Príjem a uloženie dopravných informácií.
• Vyhľadanie alternatívnej trasy, aby ste sa vyhli
dopravným zápcham.
• Poskytovanie hlasových informácií.
Poznámka
Možnosť využitia služieb RDS-TMC závisí od krajiny
alebo regiónu, v ktorých sa nachádzate (nie všade sú
všetky služby dostupné).
Zobrazenie informácií
o dopravnej situácii
Systém prijíma a ukladá informácie RDS-TMC
automaticky.
Môžete skontrolovať dopravnú situáciu na trase
na základe informácií RDS-TMC.
Podľa situácie sa “
” rozsvecuje nasledovne:
Farba
Stav
Pozadie:
Oranžová
Dopravné
informácie sú
uložené.
Pozadie: Sivá
Nie je možné
prijímať
dopravné
informácie.
Môžete nasimulovať trasu do cieľa.
Text: Biela
V dosahu služieb
TMC.
1
2
Po vyhľadaní trasy stlačte (MENU).
Text: Sivá
Mimo dosahu
služieb TMC.
3
Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte
“Demo”.
Spustí sa simulácia.
3
Indikácia
Pomocou <, , a (ENTER) zvoľte
“Yes”.
Simulovanie trasy
Pomocou <, , a (ENTER) zvoľte
“Edit Route”.
Pre zrušenie simulácie stlačte (MENU).
1
Stlačte (TMC) na diaľkovom ovládaní,
alebo zatlačte a pridržte (ENTER)
na zariadení.
Ak sa vyskytne akákoľvek informácia
o zložitej dopravnej situácii, zobrazí
sa informačné zobrazenie.
AB
C
F
D
E
G
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 18 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
A Dopravná situácia a vzdialenosť
B Podrobná informácia*
C Názov komunikácie
D Vzdialenosť ovplyvnená dopravnou situáciou
E Počítadlo stránok s informáciami*
F Počiatočné miesto so zložitou dopravnou
situáciou
G Konečné miesto so zložitou dopravnou
situáciou
* Zobrazia sa, ak sú dostupné. Otáčaním ovládača
R na zariadení alebo stláčaním < alebo , (M
alebo m) na diaľkovom ovládaní môžete zobraziť
podrobné informácie, ak prepnete na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu stránku.
Dopravná situácia
Zápcha
Stav
komunikácie
Mierna
zápcha
Počasie
Nehoda
Meškanie
Komunikácia
uzavretá
Parkovisko
Práce
na ceste
Mimo
prevádzku
Nebezpečenstvo
A Dopravná situácia
B Pridaná vzdialenosť spôsobená obchádzkou*
* V závislosti od vypočítanej alternatívnej trasy
sa môže skrátiť. V takomto prípade sa zobrazí
so záporným znamienkom (mínus).
1
Pomocou <, , a (ENTER) zvoľte
“OK”, ak sa chcete vyhnúť dopravnej
komplikácii.
Ak sa nechcete vyhnúť dopravnej komplikácii,
stlačte (MENU), potom zvoľte “RDS-TMC
Information” c “Dynamic Navigation” c “Off”
pomocou <, ,, M, m a (ENTER).
Zrušenie hlasových informácií
RDS-TMC
Poskytovanie hlasových informácií pri navigácii
môžete vypnúť, aby vás nerušili pri počúvaní
rádia, CD disku atď.
1
2
Stlačte (MENU).
3
Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte “Off”.
Pomocou <, ,, M , m a (ENTER)
zvoľte “RDS-TMC Information” c
“Guide”.
Pre zobrazenie všetkých aktuálne dostupných
dopravných informácií (vrátane informácií
o iných trasách) stlačte (MENU), potom zvoľte
“RDS-TMC Information” c “All Traffic
Conditions” c požadovanú komunikáciu.
Manuálny príjem RDS-TMC
staníc
Rada
Dopravné informácie tiež môžete zobraziť stlačením
(MENU) a následným zvolením “RDS-TMC
Information” c “Traffic On Route” pomocou <, ,, M,
m a (ENTER).
Systém prijíma TMC stanice v danej oblasti
automaticky po prekročení hraníc takejto oblasti.
Ak je príjem RDS-TMC staníc nekvalitný,
môžete špecifikovať krajinu a prijímať TMC
stanice manuálne.
Vyhnutie sa dopravným
komplikáciám na trase
Systém ponúka dynamickú navigáciu
s prepočítavaním alternatívnej trasy, aby ste
sa vyhli dopravným komplikáciám.
V prípade výskytu dopravnej komplikácie sa
zobrazí výzva na potvrdenie.
A
B
1
2
Stlačte (MENU).
3
Pomocou M, m a (ENTER) zvoľte
požadovanú stanicu.
Pomocou < , ,, M, m a (ENTER)
zvoľte “RDS-TMC Information” c
“RDS-TMC Setup” c “Station” c
“Manual”.
Zobrazí sa zoznam RDS-TMC staníc.
Danú oblasť špecifikujte zvolením “Country”
namiesto “Station” v kroku 2, potom zvoľte
požadovanú oblasť.
Poznámka
Príjem zoznamu RDS-TMC staníc môže trvať niekoľko
minút.
18
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
masterpage:Right
NVX-HC1_SK.book Page 19 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Nastavenia systému
Rôzne nastavenia týkajúce sa systému a pamäte
je možné konfigurovať.
Štruktúru ponúk Menu pozri v časti “Položky
ponuky Menu” na str. 22.
Editovanie miest v pamäti
Môžete editovať informácie o miestach
uložených v pamäti.
Po stlačení (MENU) zvoľte pomocou < , ,,
M, m a (ENTER) “Navigation Setup” c
“Memory Points” c požadované miesto v pamäti
c požadovanú položku nižšie, ktorej nastavenie
chcete upraviť.
“Edit Memory Point”
Editovanie názvu a telefónneho čísla miesta
v pamäti.
“Register as Home”
Nastavenie miesta v pamäti ako domácej polohy.
“Delete”
Vymazanie miesta z pamäte.
“Current Position”
Aktualizácia polohy vozidla.
Nastavenie systému
Môžete nastaviť položky týkajúce sa systému.
Po stlačení (MENU) zvoľte pomocou < , ,,
M, m a (ENTER) “Navigation Setup” c
“System Setup” c požadovanú položku nižšie,
ktorej nastavenie chcete upraviť.
“Language”
Výber jazyka pre On-screen zobrazenia a hlasové
informácie.
“Tyre Change”*1
Nové nastavenie kalibrácie po výmene
pneumatík.
“Change Speed”*2
Nastavenie priemernej rýchlosti na diaľnici,
miestnej komunikácii a mestskej komunikácii.
– Položka “Auto” nastaví priemernú rýchlosť
na základe reálnej cestovnej rýchlosti vozidla
automaticky.
“GPS Information”*3
Zobrazenie stavu príjmu signálu GPS
a zemepisnej šírky, dĺžky, nadmorskej výšky
a rýchlosti vozidla.
“Map Orientation”
Orientácia mapy smerom k smeru jazdy alebo
smerom na sever.
– Položka “Heading Up” otočí mapu podľa smeru
jazdy.
– Položka “North Up” zobrazuje mapu
orientovanú na sever.
“Est.Time to Destination”
Zobrazovanie odhadovaného času príjazdu alebo
zostávajúceho času do príjazdu.
“Route Information”
Zobrazovanie času a vzdialenosti do
nasledovného miesta alebo cieľa.
“Voice Guidance”
Zapnutie/vypnutie navigácie a nastavenie
vyváženia a úrovne hlasitosti.
Položka “Voice” zapína/vypína hlasové
informácie pri navigácii.
Položka “Balance” nastavuje vyváženie a úroveň
hlasitosti hlasových informácií.
Položka “Volume” slúži na výber nastavenia
úrovne hlasitosti.
– Položka “Independ” umožňuje individuálne
nastavovať úroveň hlasitosti hlasových
informácií a zdroja zvuku.
– Položka “Mixed” umožňuje nastavovať úroveň
hlasitosti hlasových informácií a zdroja zvuku
súčasne.
*1 Táto operácia je potrebná, len ak snímate rýchlosť
zo senzora rýchlomera.
*2 Ak nie je pripojený senzor rýchlomera, manuálne
nastavte priemernú rýchlosť pre položky
“Motorway”, “Country Road” a “Urban Road”.
*3 Rýchlosť je vždy meraná v “m/sec”(metre
za sekundu), aj napriek nastaveniu jazyka.
Informácie o zemepisnej šírke, dĺžke, nadmorskej
výške a rýchlosti môžu obsahovať hraničnú
odchýlku spôsobenú charakteristickými
vlastnosťami systému GPS. Podrobnosti pozri
v časti “GPS” na str. 5.
19
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 20 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu
dôjde, zariadenie nebude pracovať správne.
V takomto prípade vyberte zo zariadenia disk
a ponechajte zariadenie mimo prevádzky približne
hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto
návode popísané, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Údržba
Výmena poistky
Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá odporúčanej
hodnote. Ak dôjde k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť napájania a vymeňte ju
za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto
prípade sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.
Poistka (5 A) na napájacom kábli
Udržiavanie zariadenia
v optimálnom stave
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• V zariadení nie je možné používať iné disky, než
je dodávaný disk. Používajte len dodávaný disk.
• Disk uchopte vždy za okraje a aby nedošlo
k znečisteniu, nedotýkajte sa povrchu bez popisu.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
20
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho smerom
od stredu k okrajom v smere
šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky
ani antistatické spreje
na klasické platne.
Poistka (0,1 A) na kábli
deliča pre FM anténu
Výstraha
Nikdy nepoužívajte poistku, ktorá je určená
pre väčšie prúdové zaťaženie, ako je pre toto
zariadenie odporúčané, inak môže dôjsť
k závažnému poškodeniu zariadenia.
Technické údaje
Všeobecne
Prepojovacia svorka:
Konektor pre FM anténu (FM ANT. IN)
Konektor pre GPS anténu (GPS ANT. IN)
Konektor pre ovládanie navigácie (NV-BUS)
Konektor pre senzor rýchlomera (SPEED)
Konektor pre signál zo svetla pre spiatočku
(REVERSE)
Napájanie: 12 V DC autobatéria (uzemnený záporný
pól)
Prúdové zaťaženie: Max. 3 A
Rozmery: Cca 196 × 37,5 × 189 mm (š × v × h)
Hmotnosť: Cca 1,3 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Disk s digitalizovanou mapou
Právo na zmeny vyhradené.
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 21 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Navigačné zobrazenie nie je možné meniť
stláčaním (MAP).
• Niektoré časti boli spájkované bezolovnatou
spájkou (viac než 80 %).
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Výplň obalového materiálu netvorí polystyrén.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Ovládacie prvky nepracujú.
• Vysielanie TA (Traffic Announcement)
je rušené.
t Počkajte, kým sa rušenie TA vysielanie
neskončí.
t Stlačením (MODE) alebo (TA)
na diaľkovom ovládaní zrušte funkciu TA.
• Stlačte tlačidlo Reset (str. 9).
Nie je možné prijímať signál GPS.
• Systém nedokáže prijímať signály GPS
z dôvodu prekážok.
t Vozidlom sa premiestnite na otvorené
priestranstvo.
• Príjem signálu GPS je nekvalitný.
t Skontrolujte hodnoty signálu GPS.
• GPS anténa nie je správne namontovaná.
t Namontujte GPS anténu na miesto, kde
signál nebude rušený karosériou a pod.
a namontujte ju vo vodorovnej polohe.
Podrobnosti pozri v časti Montáž
a zapojenia.
• GPS anténa nie je správne pripojená
k zariadeniu.
t Konektor antény zasúvajte tak, aby
zacvakol do konektora GPS ANT. IN
na zariadení. Podrobnosti pozri v časti
Montáž a zapojenia.
• Ak ste na diaľnici, zobrazenie nie je možné
meniť.
• Aktuálna poloha vozidla sa nezobrazí ihneď
po spustení navigácie.
t Počkajte, kým sa na mape nezobrazí
aktuálna poloha vozidla.
Nie je počuť hlasové informácie pri
navigácii.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
t Stláčaním (+) (VOL) na diaľkovom
ovládaní alebo otáčaním ovládača L
doprava nastavte úroveň hlasitosti.
• Na zariadení je aktivovaná funkcia ATT.
t Zrušte funkciu ATT na zariadení.
Na displeji sa zobrazí “s”.
Znaky v navigačnom zobrazení sú v súlade
so znakovou sadou podľa normy ISO 8859-1.
Nekompatibilné znaky sa zobrazia ako “s”.
Nakrátko sa zobrazia informácie šípkami
“M”.
• Systém stále prepočítava smer trasy, aj keď
už navigácia začala.
• Zatiaľ nie je dostupná odbočka vpravo ani
vľavo.
• Vzdialenosť k najbližšej odbočke je viac než
5 km na obyčajnej ceste alebo viac než 10
km na diaľnici.
Zostávajúca vzdialenosť, čas trasy a čas
príjazdu sa nezobrazil.
Aktuálna poloha vozidla sa nezobrazí ihneď
po spustení navigácie. Systém stále
prepočítava informácie o trase.
Chybové hlásenie
Ak sa po vložení dodávaného DVD-ROM disku
zobrazí hlásenie “Please Set Original Disc in
NAVI Unit”, kontaktujte predajcu Sony.
Poloha vozidla na mape nezodpovedá
skutočnej komunikácii.
Hraničná odchýlka signálu zo satelitov GPS je
príliš veľká. Maximálna hraničná odchýlka
môže dosahovať aj niekoľko sto metrov.
t Vyhľadajte trasu nanovo a aktualizujte
aktuálnu polohu vozidla. Podrobnosti pozri
v časti “Vyhľadanie novej trasy” na str. 17.
21
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Left
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 22 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Položky ponuky Menu
V navigačnom Menu môžete vykonávať rôzne nastavenia po stlačení (MENU).
Položky ponuky Menu sú nasledovné:
* Výrobné nastavenie
RDS-TMC Information (Informácie RDS-TMC)
Traffic On Route
All Traffic Conditions
Dynamic Navigation
Guide
Auto*
Austria
Belgium
...
RDS-TMC Setup
On*
Off
On*
Off
Country
Station
Auto*
Manual
Destination (Cieľ)
Andorra
Austria
...
Country
United Kingdom*
Vatican City
Address
City Name Input
Search All Cities
POI Categories
City Name Input
Search All Cities
Memory Points
Postal Code
City Name Input
Search All Cities
Previous Destination
Local POI
Home
Set
House Number
2nd Street
Set
House Number
2nd Street
Start Guidance
Add Way Point
Detailed Information
Register to Memory Points
Route1
Route2
Route3
22
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
masterpage:Right
Sk_05-23_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 23 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Edit Route (Editovanie trasy)
Turn List
Reroute
Delete Destination
Edit Way Points
Search Condition
Route Priority
Sort
Delete
Delete All
Route1*
Route2
Route3
Motorway
Toll Road
Demo
Ferry
Restricted Road
High*
Low
High*
Low
High
Low*
High
Low*
Navigation Setup (Nastavenie navigácie)
System Setup
Edit Memory Point
Register as Home
Delete
Current Position
Language
English*
Español
mile
km*
...
Memory Points
Tyre Change
Change Speed
GPS Information
Map Orientation
Est. Time to Destination
Route Information
Voice Guidance
Motorway
Country Road
Urban Road
Auto*
Heading Up*
North Up
Arrival*
Remaining
Next Way Point*
Destination
Voice
On*
Off
Left
Balance
Center*
Right
Independ*
Volume
Mixed
23
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
Montáž a zapojenia
Upozornenia
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Káble nepricviknite pod skrutky ani pod pohyblivé
časti (napr. koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby
nedošlo ku skratu.
• Žltý a červený napájací kábel pripojte až po
pripojení všetkých ostatných prepojovacích káblov.
• Všetky uzemňovacie káble pripojte na
spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
• Používanie optických pomôcok a nástrojov pri tomto
zariadení zvyšuje riziko poškodenia zraku.
• Používanie iných nastavení a postupov, než je
popísané v tomto návode, môže mať za následok
riziko vystavenia sa žiareniu.
• Z dôvodu bezpečnosti je možné vykonávať
nastavovacie operácie v Menu len pri zastavení
vozidla a zatiahnutej ručnej brzde.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne
dimenzovaný okruh, pripojte zariadenie priamo
na autobatériu.
Zoznam častí (ǭ)
Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre inštaláciu.
Schéma zapojenia (Ǯ)
ɗ Na kovovú časť karosérie
Najskôr pripojte čierny uzemňovací kábel, až potom
pripojte žltý a červený napájací kábel.
ɘ Ku káblu so signálom pre rýchlomer
Rada
Pri niektorých automobiloch nemusí byť možné prijímať
signál správne. V takomto prípade kontaktujte predajcu Sony.
ə Ku káblu so signálom pre svetlá spiatočky
Pripojte ku káblu so signálom pre svetlá spiatočky (dodáva
+12 V DC pri zaradení spiatočky).
Bezpečnostné upozornenia
• Pred montážou vypnite zapaľovanie (OFF), alebo
zo zapaľovania vyberte kľúčik. Montáž pri zapnutom
zapaľovaní môže spôsobiť vybitie autobatérie alebo
skrat.
• Informácie o polarite, napätí autobatérie a umiestnení
airbagov v automobile vám poskytne predajca
automobilu.
• Dávajte pozor, aby ste montážou zariadenia
nepoškodili žiadne káble elektroinštalácie, rozvodové
a palivové potrubia ani palivovú nádrž. Môže dôjsť
k požiaru alebo nehode. Dávajte pozor, aby ste pri
vŕtaní nepoškodili časti ukryté na opačnej strane
vŕtacej plochy.
• Nevyužívajte žiadne matice ani zásuvky kritických
zariadení, akými sú napr. riadiace a palivové rozvody
a brzdový systém. Môže dôjsť k požiaru alebo
nehode.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble medzi
akékoľvek pohyblivé časti (napr. koľajničky sedadiel).
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie
neprekážalo riadeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmerným teplotám, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Príklad montáže (ǯ)
• Zariadenie musí byť namontované a upevnené
vo vodorovnej polohe, v opačnom prípade nemusí
gyroskop pracovať správne.
• Obojstrannú lepiacu pásku ʑ nenalepte na
identifikačný štítok na spodnej strane zariadenia.
• Keď zariadenie montujete vo vodorovnej polohe,
dávajte pozor, aby ste nepoškodili káble ani časti
ukryté na opačnej strane montážnej plochy.
Montáž GPS antény (ǰ)
Pred montážou
• Pri výbere polohy pre montáž skontrolujte, či príjem
signálu zo satelitov GPS nič neblokuje. Príjem musí
byť maximálne kvalitný.
• GPS anténa ʏ nesmie prekážať ovládaniu výbavy
automobilu.
• Niektoré typy predných skiel blokujú prechod signálu
zo satelitov GPS. Ak je príjem rádiového signálu
pri umiestnení GPS antény ʏ v interiéri nekvalitný,
namontujte ju na vonkajšiu časť automobilu.
ɚ K nepretržitému napájaniu +12 V
Najskôr pevne pripojte čierny uzemňovací kábel
zariadenia na kovovú časť karosérie.
ɛ K napájaniu +12 V spínanému pri nastavení
zapaľovania do polohy pre napájanie
príslušenstva v automobile (Accessory)
24
Poznámka
Ak na zapaľovaní nie je poloha pre napájanie
príslušenstva v automobile, pripojte k nepretržitému
napájaniu +12 V (autobatéria).
Najskôr pevne pripojte čierny uzemňovací kábel
zariadenia na kovovú časť karosérie.
NVX-HC1-IG_A5.indd 24
25. 3. 2005 12:23:14
Montáž na vonkajšiu časť automobilu
(ǰA)
• Pri montáži na vonkajšiu časť automobilu anténu
umiestnite zodpovedne, aby nenarúšala povrch
karosérie automobilu.
• V interiéri sa nesmie na kábli vytvoriť slučka.
• Signály GPS aj jednosmerné napätie (DC) sú vedené
GPS anténovým káblom. Pri montáži GPS antény
ʏ dávajte pozor, aby ste kábel nepricvikli medzi
akékoľvek pohyblivé časti. Poškodený kábel môže
zapríčiniť poruchu GPS antény ʏ.
• Pred umývaním vozidla v automatických
umývačkách áut odmontujte GPS ʏ anténu
z povrchu karosérie. V opačnom prípade môže
násilné odstránenie GPS antény ʏ poškodiť povrch
karosérie.
• Pri demontáži GPS antény ʏ neťahajte za kábel.
Kábel môžete odpojiť alebo pretrhnúť, pretože
pôsobenie magnetických síl je značné.
Montáž (ǰA-1, A-2)
GPS anténu ʏ namontujte na vonkajšiu časť
automobilu pomocou magnetov. Umiestnite ju tak, aby
príjem signálu zo satelitov GPS neblokovala strecha
alebo kapota kufra. Anténa musí byť vo vodorovnej
polohe.
Pri montáži na hliníkovú alebo FRP karosériu
Keďže pri hliníkovom alebo FRP povrchu magnetické
sily nepôsobia, GPS anténu ʏ namontujte do interiéru
automobilu.
Poznámka k farebnej úprave GPS antény ʏ
GPS anténu ʏ môžete povrchovo farebne upraviť, aby
zodpovedala farebnému prevedeniu karosérie. Nepoužívajte
však metalízované (kovové) farby. Môžu spôsobiť nekvalitný
alebo chybný príjem. Pri farebnej úprave antény anténu
nerozoberajte.
Montáž do interiéru automobilu (ǰB)
• Pre montáž zvoľte rovný povrch, napríklad palubnú
dosku a zadnú dosku, aby bola anténa vo vodorovnej
polohe.
• Miesto montáže zvoľte tak, aby anténa neprekážala
airbagu spolujazdca.
• Použite montážnu podložku ʐ, v opačnom prípade
nemusí byť príjem signálu kvalitný.
• GPS anténu ʏ nemontujte do blízkosti
elektronických zariadení. Môže dochádzať
k nestabilite príjmu signálu.
Montáž (ǰB-1, B-2)
Signál zo satelitov GPS nesmie byť ničím blokovaný.
Ani prvkami v interiéri, ani stieračmi. GPS anténu
ʏ namontujte na montážnu podložku ʐ, potom ju
namontujte na montážnu plochu.
Poznámky
• Pred montážou montážnu plochu dôkladne očistite.
• Ak je povrch montážnej podložky ʐ studený, obojstranná
lepiaca páska sa nemusí dobre prilepiť. Pred nalepením
pásky povrch montážnej podložky ʐ zohrejte napr. fénom
a pod.
• Ak nie je možné GPS anténu ʏ namontovať na
rovnú plochu, montážnu podložku ʐ naformujte tak,
aby zodpovedala krivkám povrchu, potom namontujte
anténu.
Resetovanie zariadenia (DZ)
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite
stlačiť tlačidlo Reset na zariadení CDX-NC9950
pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
ǭ
ʌ
ʏ
ʍ
ʐ
ʎ
ʑ
×2
NVX-HC1-IG_A5.indd 25
25
25. 3. 2005 12:23:21
Ǯ
NV-BUS
Ľavý
*1
ʎ
*2
Pravý
CDX-NC9950
ʏ
GPS ANT. IN
Ľavý
ANT IN
FM ANT. IN
Pravý
ʍ
XA-50FM
Delič pre FM anténu
Od autoantény*3
Anténový adaptér*4
26
NVX-HC1-IG_A5.indd 26
25. 3. 2005 12:23:22
Príslušenstvo použité v obrázkoch na ilustráciu (nedodávané)
Predný reproduktor
Zadný reproduktor
*1 Pri pripájaní zarovnajte značky û oproti sebe, potom zasuňte konektor tak,
aby zacvakol.
*2 Pri odpájaní konektora pridržte zatlačený výčnelok a potom konektor vytiahnite.
3
* Ak používate antény vstavané v okne, nepoužívajte delič pre anténu ʍ. Bežne
dostupnú FM anténu pripojte priamo do konektora FM ANT. IN zariadenia NVX-HC1
a anténu automobilu pripojte k zariadeniu CDX-NC9950.
4
* Dodávaný s CDX-NC9950.
*5 Nedemontujte ochranné jednotky.
NV-BUS
NVX-HC1
POWER
DC 12V
ʌ
Čierny
ʍ
GND
Ružový
SPEED
5
Ochranná jednotka*
Fialovo/Biely
REVERSE
Žltý
BAT
Poistka (5 A)
Červený
Poistka (0,1 A)
ACC
27
NVX-HC1-IG_A5.indd 27
25. 3. 2005 12:23:22
ǯ
DZ
ʑ
ǰ A-1
B-1
ɱ Palubná doska
ɲ Strecha
ɳ Zadná doska
ɴ Kapota kufra
A-2
B-2
ʏ
ʐ
28
NVX-HC1-IG_A5.indd 28
25. 3. 2005 12:23:22
masterpage:Right
Sk_29-31_NVX-HC1.fm
NVX-HC1_SK.book Page 29 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Index
Číslice
H
N
2nd Street 12
Heading Up 19
Hlas 19
Hlasitosť 19
Hlasové informácie 19
Poskytovanie 8
Home 13
House Number 12
Nadmorská výška 19
Nastavenia systému 19
Nastavenie navigácie 10, 19
Nastavenie RDS-TMC 18
Navigácia 18
Navigation Setup 10, 19
North Up 19
I
O
Independ 19
Informačné zobrazenia 14
Informácie GPS 19
Informácie o trase 19
Informácie RDS-TMC 17, 18
Obmedzená komunikácia 14
Orientácia mapy 19
A
Add Way Point 13
Address 12
Adresa 12
Aktuálna poloha 19
All Traffic Conditions 18
C
Change Speed 19
Cieľ
Predchádzajúci 13
Vymazanie 17
City Name Input 12
Country 12, 18
Country Road 19
Current Position 19
Číslo domu 12
D
Delete Destination 17
Demo 17
Detailed Information 13
Diaľkové ovládanie 8
Diaľnica 16, 19
Domáca poloha 13
Doprava na trase 18
Dopravná situácia 18
Dynamic Navigation 18
Dynamická navigácia 18
Dynamická navigácia na trase 18
E
Edit Memory Point 19
Edit Way Points 16
Editovanie
Miesto na trase 16
Miesto v pamäti 19
Trasa 15, 16, 17
Editovanie miesta v pamäti 19
Editovanie miesta na trase 16
Est.Time to Destination 19
G
GPS 5, 10
GPS Information 19
Guide 18
J
Jazyk 19
K
Kanál s dopravným
spravodajstvom 17
Kategórie POI 13
Krajina 12, 18
Kritériá vyhľadávania 15
L
Language 19
LIST 12
Local POI 13
M
Manuálne 18
Manual 18
Map Orientation 19
Memory Points 10, 13, 19
Menu 11, 22
Mestská komunikácia 19
Miesta v pamäti 10, 13, 19
Miestna komunikácia 19
Miestne POI 13
Miesto na trase
Pridanie 13
Usporiadanie 16
Vymazanie 16
Mixed 19
Motorway 16, 19
P
Podrobná informácia 13
Poistka 20
Poznámky k diskom 20
Predchádzajúci cieľ 13
Pridanie miesta na trase 13
Priorita trasy 16
Príjem
RDS-TMC 18
Signál GPS 10
PSČ 13
R
RDS-TMC Information 17, 18
RDS-TMC Setup 18
Register as Home 10, 19
Register to Memory Points 13
Registrovanie domácej
polohy 10, 19
Registrovanie miesť do pamäte 13
Reroute 17
Resetovanie 9
Restricted Road 14
Route Information 19
Route Priority 16
Rýchlosť
Zmena 19
S
Search All Cities 12
Search Condition 15
Smerom k smeru trasy 19
Smerom na sever 19
Snímanie rýchlosti 19
Senzor rýchlomera 19
Spoplatnená komunikácia 16
Spustenie navigácie 12
Stanica 18
Start Guidance 12
Station 18
System Setup 19
29
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
Sk_29-31_NVX-HC1.fm
masterpage:Left
NVX-HC1_SK.book Page 30 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
T
TA (traffic announcement) 21
TMC 17
Traffic On Route 18
Trajekt 16
Trasa
Editovanie 15, 16, 17
Simulácia 17
Turn List 16
Tyre Change 19
U
Urban Road 19
V
Voice 19
Voice Guidance 19
Volume 19
Všetky dopravné situácie 18
Vyhľadanie všetkých miest 12
Vymazanie
Cieľ 17
Miesto v pamäti 19
Miesto na trase 16
Všetko 16
Vymazanie cieľa 17
Vyváženie 19
Výmena pneumatík 19
Z
Zadanie názvu mesta 12
Zariadenie 7
Zemepisná dĺžka 19
Zemepisná šírka 19
Zmena rýchlosti 19
Zmena trasy 17
TMC 18
Zostávajúci čas do cieľa 19
Zoznam odbočiek 16
Zrušenie
Hlasové informácie 19
Hlasové informácie
RDS-TMC 18
30
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
Sk_29-31_NVX-HC1.fm
masterpage:Right
NVX-HC1_SK.book Page 31 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
Sk_32-32_NVX-HC1.fm
masterpage:Right
NVX-HC1_SK.book Page 26 Friday, March 25, 2005 12:15 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
NVX-HC1
2-583-235-11 (1)
Download PDF

advertising