Sony | WS-FV11 | Sony WS-FV11 Návod na použitie

4-253-579-13(1)
Podstavec pre reproduktor
Návod na použitie
WS-FV11
© 2004 Sony Corporation
Bezpečnostné upozornenia
Poznámka k inštalácií
Bezpečnosť
Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrný, keďže
pri umiestnení na špeciálne povrchovo upravenú
podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú atď.) môže
dôjsť k vzniku fľakov alebo zmene farieb povrchu.
• Odporúča sa používať so systémom s malými
reproduktormi Sony.
• Reproduktor umiestnite na ploché a vodorovné
miesto.
Čistenie
Stojan, podstavec a konzolu čistite mäkkou handričkou
mierne navlhčenou v jemnom saponáte. Nepoužívajte
drsné čistiace prostriedky, čistiace prášky alebo
rozpúšťadlá, ako sú lieh, riedidlá alebo benzín.
Technické údaje
Rozmery
Cca 270 × 760 až 1080 mm (priemer/výška)
Hmotnosť
Cca 3,6 kg
Právo na zmeny vyhradené.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Montáž
 Na spodnú časť podstavca () pripevnite
podložky () a potom do otvoru na podstavci
priskrutkujte stojan () na doraz.
 Stojan môžete výškovo nastaviť
na 730 mm až 1050 mm.
 Obráťte podstavec hore nohami. Potom
vyrovnajte a prevlečte reproduktorový kábel
cez spodný otvor v podstavci.
 Pevne pripevnite reproduktor k stojanu
pomocou skrutky ().
Dodávané príslušenstvo.
A
B
C
D


730 mm
A
B
C
1050 mm



D

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising