Sony | WS-FV20 | Sony WS-FV20 Návod na použitie

2-598-559-13(1)
Podstavec pre
reproduktor
Návod na použitie
WS-FV20
© 2005 Sony Corporation
Bezpečnostné upozornenia
Montáž
Bezpečnosť
Vyrovnajte a prevlečte reproduktorový kábel
cez otvor v stojane.
b Ak je k vášmu reproduktorovému káblu
pripojený konektor, prehnite reproduktorový
kábel podľa obrázka. Potom ho vyrovnajte
a prevlečte reproduktorový kábel cez spodok
podstavca (B) do stojana (A).
2 Pripevnite podložky (C) na spodnú časť
podstavca (B). Umiestnite stojan (A) na
podstavec a zaistite ho pomocou skrutky (D).
3 Otočte stojan naopak a pripevnite ho dvoma
skrutkami (D) k podstavcu.
4 Uvoľnením dvoch skrutiek na stojane
prispôsobte výšku podstavca v rozmedzí od 762
do 984 mm. Potom opäť utiahnite skrutky.
5 Pripevnite reproduktor napevno k stojanu
pomocou skrutky (E).
a
• Odporúča sa používať s malým systémom
reproduktorov Sony.
• Reproduktor umiestnite na ploché a vodorovné
miesto.
Čistenie
Stojan, podstavec a konzolu čistite mäkkou
handričkou mierne navlhčenou v jemnom saponáte.
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, čistiace
prášky alebo rozpúšťadlá, ako sú lieh, riedidlá
alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Poznámka k inštalácií
Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrný, keďže pri
umiestnení na špeciálne povrchovo upravenú
podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú atď.) môže
dôjsť k vzniku fľakov alebo zmene farieb povrchu.
Technické údaje
Rozmery
Cca 280 × 762 až 984 mm (priemer/výška)
Hmotnosť
Cca 4 kg
Právo na zmeny vyhradené.
Dodávané príslušenstvo
A
B
C
D
E
F
a
2
b
A
A
B
D
1m
C
A
B
A
3
B
D
C
D
5
4
E
984 mm
762 mm
m
F
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Zaobchádzanie s odpadom z elektrických a elektronických zariadení (Vzťahuje sa
na Európsku úniu a ostatné európske krajiny s legislatívou upravujúcou problematiku
separovaného zberu odpadu).
Tento symbol na produkte alebo na jeho obalovom materiále upozorňuje, že produkt nie
je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Produkt odovzdajte do zberného
strediska prevádzajúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických
zariadení, alebo sa u predajcu produktu, príslušných miestnych organizácií, stredísk
prevádzajúcich likvidáciu tohto druhu odpadu informujte o spôsobe jeho likvidácie.
Zabezpečením správnej likvidácie v zmysle platných miestnych predpisov a noriem
zabránite negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Zároveň tak
prispejete k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu kvality životného prostredia. Recyklácia
materiálov značne pomáha pri ochrane a zachovaní prírodných zdrojov. Informujte sa o spôsobe likvidácie
odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem.
Download PDF

advertising