Sony | DSX-A200UI | Sony DSX-A200UI Mediálny prijímač s portom USB Návod na použitie

4-576-780-11(1) (SK)
Prehrávač
digitálnych médií
FM/MW/LW
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (DEMO), pozrite si str. 10.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na str. 18.
DSX-A202UI/DSX-A200UI
Návod na použitie
SK
Z bezpečnostných dôvodov si túto jednotku
nainštalujte do palubnej dosky vozidla, pretože
zadná strana jednotky sa počas používania
zahrieva.
Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie
a inštalácia (str. 18).
Vyrobené v Thajsku
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové
napätie a ďalšie údaje, je umiestnený na spodnej
strane šasi.
Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na vybavenie
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Likvidácia odpadových batérií,
elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
2SK
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Upozornenie, ak zapaľovanie vozidla nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO OFF
(str. 11). Jednotka sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po vypnutí jednotky, čím sa
zabraňuje vybitiu batérie. Ak ste nenastavili
funkciu AUTO OFF, pri každom vypnutí
zapaľovania stlačte a podržte tlačidlo OFF,
až kým zobrazenie nezmizne.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú
tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť
zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony
v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Obsah
Sprievodca komponentmi a ovládacími
prvkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Začíname
Odpojenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie iných prenosných zvukových
zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
6
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prehrávanie
Prehrávanie zo zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb. . . . . . . . . . . 9
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ovládanie základných nastavení . . . . . . . . . . . . . 10
Všeobecné nastavenia (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie zobrazenia (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . 12
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pripojenie a inštalácia
Varovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zoznam súčastí na inštaláciu . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3SK
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 Tlačidlo SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
Tlačidlo OFF
Stlačením a podržaním 1 sekundu sa vypne
zdroj a zobrazia sa hodiny.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy
sa vypne napájanie a zobrazenie na displeji.
 Ovládací volič
Otáčaním voliča sa nastavuje hlasitosť.
Tlačidlo PUSH ENTER
Potvrdenie vybratej položky.
Tlačidlo MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
 Okno displeja
4SK
 Tlačidlá SEEK +/–
Automatické ladenie rozhlasových staníc.
Stláčaním a podržaním týchto tlačidiel naladíte
stanice manuálne.
Tlačidlo / (predchádzajúce/
nasledujúce)
Tlačidlo / (rýchly posun dozadu
alebo dopredu)
 Tlačidlo PTY (typ programu)
Výber typu programu v službe RDS.
Tlačidlo
(prehľadávanie) (str. 10)
Prechod do režimu prehľadávania počas
prehrávania.
 Tlačidlo MODE (str. 7, 9)
Tlačidlo
(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
 Snímač diaľkového ovládača
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Príjem uložených rozhlasových staníc. Stlačením
a podržaním týchto tlačidiel uložíte stanice.
Tlačidlá ALBUM /
Preskočenie albumu pre zvukové zariadenie.
Stlačením a podržaním nastavíte trvalé
preskakovanie albumov.
Tlačidlo
(opakovanie)
Tlačidlo
(náhodný výber)
Tlačidlo PAUSE
 Tlačidlo MEGA BASS
Zosilnenie basového zvuku v súlade s úrovňou
hlasitosti. Stláčaním tohto tlačidla zmeníte
nastavenie MEGA BASS: [1], [2], [OFF].
Začíname
Odpojenie predného panela
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli krádeži.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF , kým sa
jednotka nevypne, stlačte tlačidlo
uvoľnenia predného panela 
a potiahnutím panela k sebe ho odpojte.
 Konektor vstupu AUX
 Tlačidlo DSPL (zobrazenie)
Stlačením zmeníte položky na displeji.
Tlačidlo SCRL (posúvanie)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
prechádzate položkami na displeji.
 Port USB
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez toho,
aby ste odpojili predný panel, na niekoľko sekúnd
zaznie zvukové upozornenie. Upozornenie zaznie
iba vtedy, ak sa používa zabudovaný zosilňovač.
Pripojenie predného panela
5SK
Nastavenie hodín
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte položku
[SET GENERAL] a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET CLOCK-ADJ] a stlačte
ovládací volič.
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení
1
2
3
Indikátor hodín zabliká.
3
Hodiny a minúty nastavíte otáčaním
ovládacieho voliča.
Vypnite prenosné zvukové zariadenie.
Znížte hlasitosť na jednotke.
Pripojte prenosné zvukové zariadenie
ku konektoru vstupu AUX (stereofónny
minikonektor) na jednotke pomocou
pripojovacieho kábla (nedodáva sa)*.
* Používajte rovnú zástrčku.
Digitálny indikátor posuniete stlačením tlačidla
SEEK +/–.
4
Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo
MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL.
Pripojenie zariadenia USB
1
2
Znížte hlasitosť na jednotke.
K jednotke pripojte zariadenie USB.
Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone,
použite kábel USB pre zariadenie iPod
(nedodáva sa).
6SK
4
Stlačením tlačidla SRC vyberte položku
[AUX].
Prispôsobenie úrovne hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti a na
jednotke nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
pri počúvaní.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku
[SET SOUND]  [SET AUX VOL] (str. 11).
Manuálne ukladanie
Počúvanie rádia
1
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stlačením tlačidla SRC
vyberte položku [TUNER].
Automatické ukladanie (pamäť BTM)
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte položku
[SET GENERAL] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET BTM] a stlačte ovládací
volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa frekvencie
na číselných tlačidlách.
Ladenie
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Nalaďte stanicu.
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidla SEEK +/–
vyhľadajte približnú frekvenciu a opakovaným
stláčaním tlačidla SEEK +/– jemne dolaďte
požadovanú frekvenciu.
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo SEEK +/–.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka prijíma
stanicu.
Počas príjmu stanice, ktorú chcete uložiť,
stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6),
kým sa nezobrazí položka [MEM].
Príjem uložených staníc
1
Vyberte pásmo a stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6).
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Nastavenie alternatívnych frekvencií
(AF) a hlásení o dopravnej situácii (TA)
Funkcia AF nepretržite opakovane ladí stanicu na
najintenzívnejší signál v sieti a funkcia TA poskytuje
aktuálne dopravné informácie alebo programy
o dopravnej situácii (TP), ak sú k dispozícii.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte položku
[SET GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [SET AF/TA] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] alebo [SET AF/TA-OFF]
a stlačte ovládací volič.
7SK
Ukladanie staníc RDS s nastaveniami AF a TA
Stanice RDS môžete predvoliť spolu s nastavením
AF/TA. Nastavte funkcie AF a TA a uložte stanicu
s pamäťou BTM alebo manuálne. Ak vykonávate
predvolenie manuálne, môžete predvoliť aj stanice
neposkytujúce služby RDS.
Výber typov programov (PTY)
1
Počas vysielania v pásme FM stlačte
tlačidlo PTY.
2
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Príjem núdzových oznámení
Keď sú funkcie AF a TA zapnuté, núdzové
oznámenia automaticky prerušia aktuálne
vybratý zdroj.
Jednotka začne vyhľadávať stanicu, ktorá vysiela
vybratý typ programu.
Nastavenie úrovne hlasitosti počas hlásenia
o dopravnej situácii
Typy programov
Úroveň sa uloží do pamäte pre neskoršie hlásenia
o dopravnej situácii, nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
NEWS (správy), AFFAIRS (aktuálne udalosti),
INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE (kultúra),
SCIENCE (veda), VARIED (rôzne), POP M (populárna
hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M
(komerčná hudba), LIGHT M (jemná klasická
hudba), CLASSICS (vážna klasická hudba),
OTHER M (iná hudba), WEATHER (počasie),
FINANCE (financie), CHILDREN (detský program),
SOCIAL A (spoločenské udalosti), RELIGION
(náboženstvo), PHONE IN (program s telefonickou
účasťou divákov), TRAVEL (cestovanie), LEISURE
(voľný čas), JAZZ (džezová hudba), COUNTRY
(country hudba), NATION M (ľudová hudba),
OLDIES (oldies hudba), FOLK M (folková hudba),
DOCUMENT (dokumentaristika)
Zachovanie jedného regionálneho programu
(REGIONAL)
Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL, vysielanie
sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejšou
frekvenciou. Ak opustíte oblasť príjmu tohto
regionálneho programu, počas vysielania v pásme
FM nastavte v ponuke [SET GENERAL] položku
[SET REG-OFF] (str. 11).
Táto funkcia nie je k dispozícii v Spojenom
kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.
Funkcia lokálneho prepojenia (len Spojené
kráľovstvo)
Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne stanice
v danej oblasti, aj keď nie sú uložené v rámci
číselných tlačidiel.
Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6), v rámci ktorého je uložená lokálna stanica.
Do 5 sekúnd znova stlačte číselné tlačidlo lokálnej
stanice. Tento postup opakujte, kým nenaladíte
miestnu stanicu.
8SK
Nastavenie hodín (CT)
Údaje CT z prenosu RDS nastavujú hodiny.
1
V ponuke [SET GENERAL] nastavte
položku [SET CT-ON] (str. 11).
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Prehrávanie
Prehrávanie zo zariadenia USB
Výraz „zariadenie iPod“ sa v tomto návode na
použitie používa na všeobecné označenie funkcií
zariadenia iPod v zariadeniach iPod a iPhone, ak nie
je v texte alebo na obrázkoch uvedené inak.
Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
iPod nájdete v časti O zariadení iPod (str. 13) alebo
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
Použiť možno zariadenia USB typu MSC (Mass
Storage Class) a MTP (Media Transfer Protocol)
(ako je napríklad jednotka USB flash, prehrávač
digitálnych médií, telefón so systémom Android™)
kompatibilné so štandardom USB.
V závislosti od prehrávača digitálnych médií alebo
telefónu so systémom Android sa vyžaduje
nastavenie režimu pripojenia USB na možnosť MTP.
Poznámky
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia USB
nájdete na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom kryte.
 Prehrávanie nasledujúcich súborov nemá podporu.
MP3/WMA/FLAC:
 súbory chránené autorskými právami
 súbory DRM (Digital Rights Management – Správa
digitálnych práv)
 viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA:
 súbory s bezstratovou kompresiou
1
Pripojte zariadenie USB k portu USB
(str. 6).
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, na spustenie
prehrávania vyberte stlačením tlačidla SRC
položku [USB] (keď sa rozpozná zariadenie iPod,
na displeji sa zobrazí položka [IPD]).
2
Hlasitosť nastavte na jednotke.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Upozornenie v prípade zariadenia iPhone
Keď pripojíte zariadenie iPhone prostredníctvom
rozhrania USB, hlasitosť hovorov v telefóne ovláda
zariadenie iPhone, nie jednotka. Nezvyšujte
hlasitosť na jednotke počas hovoru, pretože to
môže mať za následok náhly hlasný zvuk pri
ukončení hovoru.
Priame ovládanie zariadenia iPod
(ovládanie pasažierom)
1
Počas prehrávania stlačte a podržte
tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí
položka [MODE IPOD].
Zobrazia sa funkcie zariadenia iPod.
Hlasitosť možno nastaviť len pomocou jednotky.
Ukončenie ovládania pasažierom
Stlačte a podržte tlačidlo MODE, kým sa nezobrazí
položka [MODE AUDIO].
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Opakované a náhodné prehrávanie
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovanie) alebo tlačidla
(náhodné prehrávanie) počas
prehrávania vyberte požadovaný režim
prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom režime
môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti
od vybratého zdroja zvuku.
9SK
Vyhľadávanie skladieb podľa názvu
(režim Quick-BrowZer™)
1
Počas prehrávania zo zariadenia USB
sa stlačením tlačidla
(prehľadávanie)*
zobrazí zoznam kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb opakovane
stláčajte tlačidlo
(späť), až kým sa nezobrazí
požadovaná kategória vyhľadávania.
* Ak počas prehrávania zo zariadenia USB podržíte
tlačidlo
(prehľadávanie) dlhšie ako 2 sekundy,
vrátite sa priamo na začiatok zoznamu kategórií.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú kategóriu vyhľadávania
a jeho stlačením potvrďte výber.
3
Opakovaním kroku č. 2 vyhľadajte
požadovanú skladbu.
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO
Ukážku, ktorá sa zobrazí, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny, môžete zrušiť.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte položku
[SET GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [SET DEMO] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET DEMO-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Vyhľadávanie preskakovaním položiek
(režim preskočenia)
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Stlačte tlačidlo SEEK +.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku.
Zoznam sa preskočí v krokoch po 10 %
celkového počtu položiek.
4
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite
na režim Quick-BrowZer.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu normálneho
príjmu alebo prehrávania.
Ovládanie základných
nastavení
Môžete nastaviť položky v nasledujúcich
kategóriách nastavenia:
všeobecné nastavenia (GENERAL), nastavenie
zvuku (SOUND), nastavenie zobrazenia (DISPLAY).
1
2
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Dvakrát stlačte tlačidlo
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu nastavení a stlačte
ovládací volič.
V závislosti od zdroja a nastavení sa položky,
ktoré môžete nastaviť, môžu líšiť.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosti a stlačte ovládací volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
10SK
(späť).
Všeobecné nastavenia
(GENERAL)
DEMO (ukážka)
Aktivácia ukážky: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín) (str. 6)
CAUT ALM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie:
[ON], [OFF] (str. 5).
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí
požadovaného času, ak je jednotka vypnutá:
[NO], [30S] (30 sekúnd), [30M] (30 minút),
[60M] (60 minút).
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatívne frekvencie/hlásenia
o dopravnej situácii)
Výber nastavení alternatívnych frekvencií (AF)
a hlásení o dopravnej situácii (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Obmedzuje príjem na konkrétnu oblasť:
[ON], [OFF]. (K dispozícii iba počas vysielania
v pásme FM.)
BTM (pamäť na ukladanie rozhlasových staníc)
(str. 7)
(K dispozícii iba vtedy, keď je vybratý tuner.)
Nastavenie zvuku (SOUND)
Táto ponuka nastavení je k dispozícii, keď je vybratý
akýkoľvek zdroj.
EQ5 PRESET
Slúži na výber krivky ekvalizéra z 10 kriviek
ekvalizéra alebo na vypnutie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre jednotlivé
zdroje sa dá uložiť do pamäte.
EQ5 SETTING
Slúži na nastavenie hodnoty [CUSTOM]
položky EQ5.
BASE
Slúži na výber predvolenej krivky ekvalizéra ako
základu pre ďalšie prispôsobenie: [BAND1] (nízka
frekvencia), [BAND2] (stredne nízka frekvencia),
[BAND3] (stredná frekvencia), [BAND4] (stredne
vysoká frekvencia), [BAND5] (vysoká frekvencia).
Úroveň hlasitosti možno nastaviť v krokoch
po 1 dB v rozsahu –10 dB až +10 dB.
BALANCE
Slúži na nastavenie vyváženia zvuku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Slúži na nastavenie relatívnej úrovne:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (úroveň hlasitosti vstupu AUX)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného prídavného zariadenia:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
úroveň hlasitosti medzi jednotlivými zdrojmi.
11SK
Nastavenie zobrazenia
(DISPLAY)
DIMMER
Slúži na zmenu jasu displeja: [ON], [OFF].
SND SYNC (synchronizácia zvuku)
Aktivuje synchronizáciu osvetlenia so zvukom:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Slúži na automatické posúvanie dlhých položiek:
[ON], [OFF].
(Nie je k dispozícii, keď je vybratá položka AUX
alebo tuner.)
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
 Ak bolo vozidlo zaparkované na priamom
slnečnom svetle, najskôr nechajte jednotku
vychladnúť.
 Nenechávajte predný panel ani zvukové
zariadenia vnútri vozidla, inak môže dôjsť
k poruche v dôsledku vysokej teploty spôsobenej
priamym slnečným svetlom.
 Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Na jednotku nešpliechajte kvapaliny.
Poradie prehrávania zvukových
súborov
Priečinok (album)
Zvukový súbor (skladba)
12SK
O zariadení iPod
Údržba
 Pripojiť môžete nasledujúce modely zariadenia
iPod. Skôr než začnete zariadenia iPod používať,
aktualizujte ich softvér na najnovšiu verziu.
Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
Kompatibilný model
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch (5. generácie)

iPod touch (4. generácie)

iPod touch (3. generácie)

iPod classic

iPod nano (7. generácie)

iPod nano (6. generácie)

iPod nano (5. generácie)

 Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
Používanie tohto príslušenstva so zariadením
iPod alebo iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Čistenie konektorov
Jednotka nemusí fungovať správne, ak konektory
medzi jednotkou a predným panelom nie sú čisté.
S cieľom predísť tomuto problému odpojte predný
panel (str. 5) a vatovou tyčinkou vyčistite konektory.
Nepoužívajte nadmernú silu. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu konektorov.
Poznámky
 Z bezpečnostných dôvodov pred čistením konektorov
vypnite zapaľovanie a vyberte kľúč zo zapaľovania.
 Nikdy sa nedotýkajte konektorov priamo prstami ani
žiadnym kovovým zariadením.
Technické parametre
Tuner
FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia:
FM CCIR: –1 956,5 až –487,3 kHz
a +500,0 až +2 095,4 kHz
Použiteľná citlivosť: 7 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Pomer signálu a šumu: 73 dB
Oddelenie: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčná charakteristika: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 50 μV
13SK
Prehrávač USB
Rozhranie: USB (plná rýchlosť)
Maximálny prúd: 1 A
Maximálny počet rozpoznateľných skladieb:
 priečinkov (albumov): 256
 súborov (skladieb) v priečinku: 256
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3)
Bitová rýchlosť: 8 – 320 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania: 16 – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitová rýchlosť: 32 – 192 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov
Frekvencia vzorkovania: 44,1 kHz, 48 kHz
Výkonový zosilňovač
Výstup: výstupy z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 ohmov
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4
(pri 4 ohmoch)
Všeobecné
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov (zadný)
Konektor elektrickej antény/ovládania
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor diaľkového ovládača
Vstupný konektor antény
Vstupný konektor AUX (stereofónny
minikonektor)
Port USB
Požiadavky na napájanie: autobatéria 12 V,
jednosmerný prúd (záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
približne 178 mm × 50 mm × 120 mm (š/v/h)
Montážne rozmery:
približne 182 mm × 53 mm × 102 mm (š/v/h)
Hmotnosť: približne 0,7 kg
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
14SK
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky z vyššie
uvedeného príslušenstva. Podrobné informácie si
vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Autorské práva
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti
Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti
je používanie alebo distribúcia takejto technológie
oddelene od tohto produktu zakázaná.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG
Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Android je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo bezo
zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí
zachovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
 V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí
reprodukovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk, a to
v dokumentácii alebo iných materiáloch
poskytovaných s distribúciou.
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“
A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO
IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI
A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI
PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY
ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA
PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY,
PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO
PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO
Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže
vyriešiť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť
pri používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky nájdete
v časti Pripojenie a inštalácia (str. 18).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte.
Všeobecné
Nereprodukuje sa zvuk alebo je zvuk veľmi slabý.
 Poloha ovládača potenciometra [FADER] nie je
nastavená pre 2-reproduktorový systém.
 Hlasitosť jednotky alebo pripojeného zariadenia
je veľmi nízka.
 Zvýšte hlasitosť jednotky a pripojeného
zariadenia.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač
a nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Kábel napájania alebo batéria sú odpojené alebo
nie sú pripojené správne.
Uložené stanice a správny čas sú vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa tvorí šum.
 Káble sa presne nezhodujú s konektorom
napájania príslušenstva vozidla.
Počas prehrávania alebo príjmu sa spustí režim
ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON] počas
5 minút nevykoná žiadna operácia, spustí sa
režim ukážky.
 Nastavte položku [DEMO-OFF] (str. 11).
15SK
Zobrazenie zmizne z okna displeja alebo sa
v ňom neobjaví.
 Stlmenie svetla je nastavené na hodnotu
[DIM-ON] (str. 12).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo OFF.
 Na jednotke stlačte a podržte tlačidlo OFF,
kým sa nezobrazí displej.
 Konektory sú znečistené (str. 13).
Displej/osvetlenie začne blikať.
 Nedostatočné elektrické napájanie.
 Skontrolujte, či je jednotka dostatočne
napájaná z autobatérie. (Požadované napätie
je 12 V jednosmerného prúdu.)
Tlačidlá na ovládanie nefungujú.
 Stlačením a podržaním tlačidla DSPL a
(späť)/
MODE viac ako 2 sekundy resetujete jednotku.
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte nastavenia
jednotky počas šoférovania.
Rozhlasový príjem
Nedá sa prijímať signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Pripojenie nie je správne.
 Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
 Ak sa anténa vozidla neroztiahne, skontrolujte
pripojenie riadiaceho kábla elektrickej antény.
Ladenie predvolieb nie je možné.
 Signál vysielania je príliš slabý.
Systém RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje informácie o dopravnej
situácii alebo má slabý signál.
 Vypnite funkciu TA (str. 7).
Neposkytujú sa hlásenia o dopravnej situácii.
 Aktivujte funkciu TA (str. 7).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia o dopravnej
situácii napriek tomu, že patrí do kategórie TP.
 Nalaďte inú stanicu.
Položka PTY zobrazuje hodnotu [- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Neprijímajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Bliká názov programovej služby.
 Pre aktuálnu stanicu neexistuje žiadna
alternatívna frekvencia.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo SEEK +/–. Zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]
a jednotka začne vyhľadávať inú frekvenciu
s rovnakými údajmi PI (identifikácia programu).
Prehrávanie zo zariadenia USB
Položky nemožno prehrávať cez rozbočovač USB.
 Táto jednotka nedokáže rozpoznať zariadenia
USB cez rozbočovač USB.
Prehratie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory so zložitou
stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 Pri vysokej bitovej rýchlosti môže dôjsť
k prerušovaniu zvuku.
 Súbory DRM s ochranou autorských práv sa
niekedy nedajú prehrať.
16SK
Nedá sa prehrať zvukový súbor.
 Zariadenie USB formátované pomocou iných
súborových systémov než FAT16 alebo FAT32
nemá podporu.*
USB NO DEV: Zariadenie USB nie je pripojené alebo
sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či sú zariadenie USB alebo kábel
USB bezpečne pripojené.
* Táto jednotka podporuje systémy FAT16 a FAT32,
niektoré zariadenia USB však nemusia podporovať
obidva systémy FAT. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie jednotlivých zariadení USB
alebo sa obráťte na ich výrobcu.
USB NO MUSIC: K dispozícii nie je žiadny
prehrateľný súbor.
 Pripojte zariadenie USB, v ktorom sa nachádzajú
prehrateľné súbory (str. 14).
Chybové zobrazenia a hlásenia
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nie sú
podporované.
IPD STOP: Prehrávanie zo zariadenia iPod sa
skončilo.
 Pomocou zariadenia iPod alebo iPhone spustite
prehrávanie.
USB NO SUPRT: Zariadenie USB nie je
podporované.
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
Ak tieto riešenia nepomôžu zlepšiť situáciu, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
NO AF: Nie sú k dispozícii alternatívne frekvencie.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo SEEK +/–. Jednotka začne vyhľadávať inú
frekvenciu s rovnakými údajmi PI (identifikácia
programu) (zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]).
NO TP: Nie sú k dispozícii žiadne programy
o dopravnej situácii.
 Jednotka bude naďalej vyhľadávať dostupné
stanice TP.
OVERLOAD: Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stlačením tlačidla SRC
vyberte iný zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo je
pripojené nepodporované zariadenie.
READ: Prebieha čítanie informácií.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a automaticky sa spustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry súborov to môže chvíľu trvať.
USB ERROR: Nedá sa prehrávať zo zariadenia USB.
 Znova pripojte zariadenie USB.
17SK
Pripojenie a inštalácia
Zoznam súčastí na inštaláciu


Varovania
 Zveďte všetky uzemnené káble do spoločného
bodu uzemnenia.
 Nenechajte káble zachytené pod skrutkou ani
v pohyblivých častiach (napr. vodiacej lište
sedadla).
 Pred pripojením káblov vypnite zapaľovanie
vozidla, aby ste predišli skratom.
 Kábel napájania  pripojte k jednotke
a reproduktorom pred tým, ako ho pripojíte
ku konektoru pomocného napájania.
 Z bezpečnostných dôvodov vždy izolujte všetky
voľné nepripojené káble pomocou elektrikárskej
pásky.
Preventívne opatrenia
 Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte, aby vám
jednotka neprekážala pri šoférovaní.
 Jednotku neinštalujte na miestach vystavených
prachu, nečistotám, nadmerným vibráciám alebo
vysokej teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov ohrievačov.
 Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej inštalácie
používajte len dodaný montážny materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní tejto jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu vozidla, ku ktorému je
jednotka pripojená, vyššia ako súčet hodnôt intenzity
elektrického prúdu poistiek jednotlivých komponentov.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
18SK
×2


 Zoznam súčastí nepredstavuje celý obsah
balenia.
 Pred odoslaním sa k jednotke pripevní konzola 
a ochranný rámček . Pred namontovaním
odstráňte z jednotky konzolu  pomocou kľúčov
na uvoľnenie . Podrobné informácie nájdete
v časti Odobratie ochranného rámčeka a konzoly
(str. 21).
 Uvoľňovacie kľúče  si odložte, pretože ich
budete potrebovať aj pri vyberaní jednotky
z vozidla.
Pripojenie
*3
Výkonový zosilňovač*1

*2
Podrobné informácie nájdete
v časti Vytváranie pripojení
(str. 20).
Podrobné informácie nájdete v časti
Schéma elektrického pripojenia (str. 21).
Z káblového diaľkového
ovládača (nedodáva sa)*4
Z antény vozidla*5
*1 Nie je súčasťou dodávky
*2 Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ω × 4
*3 Kábel s kolíkmi RCA (nedodáva sa)
*4 V závislosti od typu vozidla sa môže stať, že na
pripojenie káblového diaľkového ovládača budete
potrebovať adaptér (nedodáva sa).
*5 Ak konektor antény nie je vhodný, v závislosti od
typu vozidla použite adaptér (nedodáva sa).
19SK
Jednoduché pripojenie hlbokotónového
reproduktora
Vytváranie pripojení
Ak máte elektrickú anténu bez reléového panela,
pripojenie tejto jednotky pomocou dodaného
napájacieho kábla  môže poškodiť anténu.
Hlbokotónový reproduktor môžete použiť bez
výkonového zosilňovača, keď je pripojený ku káblu
zadného reproduktora.
 Do konektora reproduktorov vozidla
Predný reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadný reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor (ľavý)
Zadný reproduktor
(ľavý)

Fialový

Fialovo-čierny
pásikavý

Sivý

Sivo-čierny
pásikavý

Biely

Bielo-čierny
pásikavý

Zelený

Zeleno-čierny
pásikavý
 Do konektora napájania vozidla
20SK
12
Nepretržité napájanie
Žltý
13
Elektrická anténa/
ovládanie výkonového
zosilňovača (REM OUT)
Modro-biely
pásikavý
15
Prepínané napájanie
Červený
16
Uzemnenie
Čierny
Poznámky
 Vyžaduje sa príprava káblov zadných reproduktorov.
 Použite hlbokotónový reproduktor s impedanciou
4 až 8 ohmov a s dostatočným maximálnym
vstupným výkonom, aby ste zabránili poškodeniu.
Pripojenie pre uchovanie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania, napájanie sa
vždy bude dodávať do obvodu pamäte, aj keď je
zapaľovanie vypnuté.
Pripojenie reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov jednotku vypnite.
 Použite reproduktory s impedanciou 4 až
8 ohmov a s dostatočným maximálnym vstupným
výkonom, aby ste zabránili poškodeniu.
Schéma elektrického pripojenia
Skontrolujte, či je konektor pomocného napájania
vozidla správne zapojený. Káble zapojte správne
podľa typu vozidla.
Po správnom pripojení a výmene napájacích káblov
pripojte jednotku k napájaniu vozidla. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
pripojenia jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
príručke, obráťte sa na predajcu vozidla.
Konektor pomocného napájania
Inštalácia
Odobratie ochranného rámčeka
a konzoly
Bežné zapojenie
Červený
Pred inštaláciou odstráňte z jednotky ochranný
rámček  a konzolu .
1
Žltý
Stlačte oba okraje ochranného rámčeka
 a vytiahnite ho.

Žltý
12
Nepretržité napájanie
Žltý
15
Prepínané napájanie
Červený
V prípade zámeny pozícií červeného
a žltého kábla
Červený
Červený
Žltý
Žltý
2
Zasuňte oba kľúče na uvoľnenie ,
až kým nezacvaknú, potiahnite konzolu
nadol , potom potiahnite jednotku
nahor a oddeľte.

12
Prepínané napájanie
Žltý
15
Nepretržité napájanie
Červený

V prípade vozidla bez polohy zapaľovnaia
ACC
Červený
Červený
Žltý
Žltý

Červený
Háčiky musia smerovať dovnútra.
21SK
Montáž jednotky do palubnej dosky
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na oboch
stranách konzoly  sú ohnuté dovnútra 2 mm.
1
Umiestnite konzolu  dovnútra
palubnej dosky, potom vyhnite háčiky
dovonka, aby ste dosiahli tesné
upevnenie.
182 mm
53 mm

2
Príchytka
Namontujte jednotku na konzolu 
a pripojte ochranný rámček .


Poznámky
 Ak sú príchytky rovné alebo vyhnuté von, jednotka
nebude riadne prichytená a môže vyskočiť.
 Skontrolujte, či sú 4 príchytky na ochrannom rámčeku
 správne zasunuté do otvorov jednotky.
Odpojenie a pripojenie predného
panela
Podrobné informácie nájdete v časti Odpojenie
predného panela (str. 5).
22SK
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa uistite, že
Poistka (10 A)
používate poistku, ktorej hodnota
intenzity elektrického prúdu
zodpovedá hodnote uvedenej na
pôvodnej poistke. Ak sa poistka
vypáli, skontrolujte elektrické
pripojenie a vymeňte ju. Ak sa
poistka po výmene znova vypáli, príčinou môže byť
vnútorná porucha. V takom prípade sa obráťte na
najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékolvek otázky alebo chcete získat najnovšie
informácie o podpore týkajúce sa tohto produktu,
navštívte webovú lokalitu uvedenú nižšie:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte produkt online na lokalite:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF