Sony | DSX-A30 | Sony DSX-A30 DSX-A30 Multimediálny prijímač do auta Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-408-053-61(1)
1
1
Upozornenia
2
Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
 Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
 Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby
nedošlo ku skratu.
 K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
 Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné
uzemňovacie miesto.
 Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
 Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
 Ak nie je v automobile žiadny dostatočne
dimenzovaný okruh, pripojte zariadenie priamo
na autobatériu.



3
×2
FM/MW/LW
Digital Media Player
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
FM/MW/LW autorádio
s prehrávačom digitálnych médií
Zadný
reproduktor
Výkonový
zosilňovač
2 A
Montáž/Zapojenia
Zoznam častí
Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
 Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
 Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.

REAR
AUDIO OUT
B

DSX-A30
© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International Organization
for Standardization), na jej zapojenie použite dodávaný
adaptér . Najskôr zapojte konektor autoantény
do adaptéra, potom adaptér zasuňte do anténového
konektora na zariadení.
2
* RCA kábel (nedodávaný).
3
* Môže byť potrebný samostatný adaptér.
REAR
AUDIO OUT
*2
Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po obidvoch
stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo
ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže
sa vysunúť.

*1 Od autoantény
Poistka (10 A)
REMOTE
IN*3

Od konektora reproduktorov
v automobile
Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
Modrý s bielym prúžkom
Od konektora napájania
príslušenstva v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej v texte.
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Konektor reproduktorov v automobile
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
5
Modrý
napájanie ovládania antény
8
Čierny
uzemnenie
2
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
Fialový
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
–
Reproduktor, predný, pravý
8
Sivý
4
+
Reproduktor, predný, ľavý
–
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Zelený
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
4 1

2

Výčnelkom smerom dovnútra.




5 1
2
6 A
B
Jazýčky


3
Prístrojová doska
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC


Príklad zapojenia
Poznámky (-A)
 Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením
zosilňovača.
 Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný
zosilňovač.
Schéma zapojenia
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie. Ak nenastavíte funkciu
automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy
po vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
 tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.


Nastavenie uhla montáže
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
 Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative Frequency
- Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné
hlásenia), kábel pre ovládanie elektrickej antény (modrý) dodáva
jednosmerné napätie +12 V.
 Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou
v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény (modrý)
alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť k napájaciemu
konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
 Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez
spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný
nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
 Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
 Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani
vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
 Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (–)
konektoru pre reproduktory v automobile.
 Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
 Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
 Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel
so záporným pólom (–) pripojený súčasne k pravému aj ľavému
reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo
vašom automobile.
 Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa
zobrazí hlásenie “ERROR-01“ (Chyba – 01). V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia

Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie
neprekážalo vedeniu automobilu.
Poistka (10 A)
Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo
vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy
konektorov (obrázok nižšie). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora
napájania príslušenstva. Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte
zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú
popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie akýchkoľvek
iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla
 môže dôjsť k poškodeniu antény.
Pri výmene poistky skontrolujte, či
hodnota jej prúdovej záťaže
zodpovedá odporúčanej hodnote.
Ak dôjde k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť napájania
a vymeňte ju za novú. Keď sa
poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia.
V takomto prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu Sony.
Schéma zapojenia napájania
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
Výstraha
Zariadenie nemontujte na miesta vystavené
nadmernej prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom
alebo nadmernej teplote, ako napr. priamemu
slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu tepelných
zdrojov.
Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Výmena poistky
Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidva okraje ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
2
Červený
Červený
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Príklad montáže
Žltý
Žltý
Montáž do prístrojovej dosky
Červený
Červený
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
Žltý
Žltý
-A Vybratie predného panela
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Poznámky
 Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
 Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie
predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte a podržte
zatlačené tlačidlo . Stlačte
a potiahnite predný panel smerom k vám.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržité napájanie
Automobil bez pozície ACC na skrinke
zapaľovania
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela
na časť  na zariadení a zatlačte ľavú stranu panela
tak, aby zacvakla na svoje miesto.
Download PDF

advertising