Sony | CDX-G1200U | Sony CDX-G1200U CD prijímač CDX-GU1200U Návod na použitie

4-595-966-11(1) (SK)
FM/MW/LW
Prehrávač
kompaktných diskov
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (DEMO),
pozrite si str. 11.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na str. 23.
CDX-G1202U/CDX-G1201U/CDX-G1200U
Návod na použitie
SK
Z bezpečnostných dôvodov si túto
jednotku nainštalujte do palubnej dosky
vozidla, pretože zadná strana jednotky
sa počas používania zahrieva.
Podrobné informácie nájdete v časti
„Pripojenie a inštalácia“ (str. 23).
Vyrobené v Thajsku
Vlastnosti laserovej diódy
 Trvanie žiarenia: nepretržité
 Výstupný výkon lasera: menej ako 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu
na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.)
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové
napätie a ďalšie údaje, je umiestnený na
spodnej strane šasi.
Upozornenie pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa vzťahujú len
na vybavenie predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko
Likvidácia odpadových
batérií, elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom
odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na
balení znamená, že s produktom a batériou
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Na určitých typoch batérií
sa môže tento symbol používať spolu
so symbolom chemickej značky. Symboly
chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú
v prípade, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
2SK
Správnou likvidáciou týchto produktov
a batérií zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Upozornenie, ak zapaľovanie vozidla
nemá polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu
AUTO OFF (str. 11). Jednotka sa
automaticky úplne vypne v nastavenom
čase po vypnutí jednotky, čím sa
zabraňuje vybitiu batérie. Ak ste
nenastavili funkciu AUTO OFF, pri každom
vypnutí zapaľovania stlačte a podržte
tlačidlo OFF, až kým zobrazenie nezmizne.
Odopretie záruk na služby,
ktoré ponúkajú tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu
byť zmenené, pozastavené alebo ukončené
bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Sony v takýchto situáciách
nenesie žiadnu zodpovednosť.
Obsah
Sprievodca komponentmi
a ovládacími prvkami . . . . . . . . . . . . . . . 4
Začíname
Odpojenie predného panela . . . . . . . . . . . .
Obnovenie nastavení jednotky . . . . . . . . . .
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
6
7
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prehrávanie
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehrávanie zo zariadenia USB . . . . . . . . . . 9
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . . 10
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ovládanie základných nastavení. . . . . . . . . 11
Všeobecné nastavenia (GENERAL) . . . . . . . 11
Nastavenie zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . 12
Nastavenie zobrazenia (DISPLAY) . . . . . . . 13
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preventívne opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
18
21
Pripojenie a inštalácia
Upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam súčastí na inštaláciu. . . . . . . . . . .
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
26
3SK
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 Tlačidlo SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
OFF
Stlačením a podržaním 1 sekundu sa
vypne zdroj a zobrazia sa hodiny.
Stlačením a podržaním najmenej
2 sekundy sa vypne napájanie
a zobrazenie na displeji.
 Ovládací volič
Otáčaním voliča sa nastavuje hlasitosť.
Tlačidlo PUSH ENTER
Potvrdenie vybratej položky.
Tlačidlo MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
 Zásuvka na disk
 Displej

/
(tlačidlo SEEK –/+)
Automatické ladenie rozhlasových staníc.
Stláčaním a podržaním týchto tlačidiel
naladíte stanice manuálne.
Tlačidlo / (predchádzajúce/
nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
  (vysunutie disku)
4SK
 Tlačidlo PTY (typ programu)
Výber typu programu v službe RDS.
Tlačidlo
(prehľadávanie) (str. 10)
Prechod do režimu prehľadávania počas
prehrávania.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android™.)
 EQ (ekvalizér)
Výber krivky ekvalizéra.

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
MODE (str. 7)
 Snímač diaľkového ovládača
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Príjem uložených rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním týchto tlačidiel
uložíte stanice.
Tlačidlá ALBUM /
Preskočenie albumu pre zvukové
zariadenie. Stlačením a podržaním
nastavíte trvalé preskakovanie albumov.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android.)
Tlačidlo
(opakovanie)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android.)
Tlačidlo
(náhodný výber)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android.)
Začíname
Odpojenie predného panela
Predný panel môžete z jednotky odpojiť,
aby ste predišli krádeži.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF , kým
sa jednotka nevypne, stlačte tlačidlo
uvoľnenia predného panela 
a potiahnutím panela k sebe ho
odpojte.
 (prehrať/pozastaviť)
 EXTRA BASS
Zosilnenie basového zvuku v súlade
s úrovňou hlasitosti. Stláčaním tohto
tlačidla zmeníte nastavenie EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
 Konektor vstupu AUX
 DSPL (zobrazenie)
Zmena položiek na displeji.
Tlačidlo SCRL (posúvanie)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
prechádzate položkami na displeji.
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF
bez toho, aby ste odpojili predný panel,
na niekoľko sekúnd zaznie zvukové
upozornenie. Upozornenie zaznie iba vtedy,
ak sa používa zabudovaný zosilňovač.
Pripojenie predného panela
 Port USB
5SK
Obnovenie nastavení
jednotky
Pred prvým použitím jednotky alebo po
výmene autobatérie prípadne po zmene
pripojení musíte obnoviť nastavenia jednotky.
1
Nastavenie hodín
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET CLOCK-ADJ] a stlačte
ovládací volič.
Stlačením a podržaním tlačidla
DSPL a (späť)/MODE na viac
než 2 sekundy.
Poznámka
Indikátor hodín zabliká.
3
Vynulovanie jednotky vymaže nastavenie hodín
a časť uloženého obsahu.
Nastavenie oblasti/regiónu
Po vynulovaní jednotky sa zobrazí
nastavenie oblasti/regiónu.
1
Stlačte tlačidlo ENTER, keď sa
zobrazuje položka [SET AREA].
Zobrazí sa aktuálne nastavená oblasť/
región.
2
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosť [EUROPE] alebo [RUSSIA]
a potom stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [YES] alebo [NO] a stlačte
ovládací volič.
Ak sa zmení nastavenie regiónu, jednotka
sa vynuluje a potom sa zobrazia hodiny.
Konfiguráciu tohto nastavenia možno
vykonať v ponuke všeobecného nastavenia
(str. 11).
6SK
Hodiny a minúty nastavíte otáčaním
ovládacieho voliča.
Digitálny indikátor posuniete stlačením
tlačidla SEEK +/–.
4
Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo
MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa
spustia.
Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL.
Pripojenie zariadenia USB
1
2
Znížte hlasitosť na jednotke.
K jednotke pripojte zariadenie USB.
Pripojenie iných prenosných
zvukových zariadení
1
Vypnite prenosné zvukové
zariadenie.
2
3
Znížte hlasitosť na jednotke.
Pripojte prenosné zvukové zariadenie
ku konektoru vstupu AUX (stereofónny
minikonektor) na jednotke pomocou
pripojovacieho kábla (nedodáva sa)*.
* Používajte rovnú zástrčku.
4
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stlačením tlačidla
SRC vyberte položku [TUNER].
Automatické ukladanie
(pamäť BTM)
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte
pásmo (FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET BTM] a stlačte
ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa
frekvencie na číselných tlačidlách.
Stlačením tlačidla SRC vyberte
položku [AUX].
Prispôsobenie úrovne hlasitosti
pripojeného zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti
a na jednotke nastavte zvyčajnú úroveň
hlasitosti pri počúvaní.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku
[SOUND]  [SET AUX VOL] (str. 13).
Ladenie
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte
pásmo (FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Nalaďte stanicu.
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidiel SEEK +/–
vyhľadajte približnú frekvenciu
a opakovaným stláčaním tlačidiel
SEEK +/– jemne dolaďte požadovanú
frekvenciu.
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo SEEK +/–.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka
prijíma stanicu.
Manuálne ukladanie
1
Počas príjmu stanice, ktorú chcete
uložiť, stlačte a podržte číselné
tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí
položka [MEM].
7SK
Príjem uložených staníc
1
Vyberte pásmo a stlačte číselné
tlačidlo (1 až 6).
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Nastavenie alternatívnych
frekvencií (AF) a hlásení
o dopravnej situácii (TA)
Funkcia AF nepretržite opakovane ladí
stanicu na najintenzívnejší signál v sieti
a funkcia TA poskytuje aktuálne dopravné
informácie alebo programy o dopravnej
situácii (TP), ak sú k dispozícii.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [SET AF/TA] a stlačte ovládací
volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] alebo [SET AF/TA-OFF]
a stlačte ovládací volič.
Zachovanie jedného regionálneho
programu (REGIONAL)
Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL,
vysielanie sa neprepne na inú regionálnu
stanicu so silnejšou frekvenciou. Ak opustíte
oblasť príjmu tohto regionálneho programu,
počas vysielania v pásme FM nastavte
v ponuke [GENERAL] položku [SET REG-OFF]
(str. 12).
Táto funkcia nie je k dispozícii v Spojenom
kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.
Funkcia lokálneho prepojenia
(len Spojené kráľovstvo)
Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne
stanice v danej oblasti, aj keď nie sú uložené
v rámci číselných tlačidiel.
Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo (1 až 6), v rámci ktorého je uložená
lokálna stanica. Do 5 sekúnd znova stlačte
číselné tlačidlo lokálnej stanice. Tento postup
opakujte, kým nenaladíte miestnu stanicu.
Výber typov programov (PTY)
1
Počas vysielania v pásme FM stlačte
tlačidlo PTY.
2
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Jednotka začne vyhľadávať stanicu,
ktorá vysiela vybratý typ programu.
Ukladanie staníc RDS s nastaveniami
AF a TA
Typy programov
Stanice RDS môžete predvoliť spolu
s nastavením AF/TA. Nastavte funkcie AF
a TA a uložte stanicu s pamäťou BTM alebo
manuálne. Ak vykonávate predvolenie
manuálne, môžete predvoliť aj stanice
neposkytujúce služby RDS.
NEWS (správy), AFFAIRS (aktuálne udalosti),
INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (veda), VARIED (rôzne),
POP M (populárna hudba), ROCK M (rocková
hudba), EASY M (komerčná hudba), LIGHT M
(jemná klasická hudba), CLASSICS (vážna
klasická hudba), OTHER M (iná hudba),
WEATHER (počasie), FINANCE (financie),
CHILDREN (detský program), SOCIAL A
(spoločenské udalosti), RELIGION
(náboženstvo), PHONE IN (program
s telefonickou účasťou divákov), TRAVEL
(cestovanie), LEISURE (voľný čas), JAZZ
(džezová hudba), COUNTRY (country hudba),
NATION M (ľudová hudba), OLDIES (oldies
hudba), FOLK M (folková hudba), DOCUMENT
(dokumentaristika)
Príjem núdzových oznámení
Keď sú funkcie AF a TA zapnuté, núdzové
oznámenia automaticky prerušia aktuálne
vybratý zdroj.
Nastavenie úrovne hlasitosti počas
hlásenia o dopravnej situácii
Úroveň sa uloží do pamäte pre neskoršie
hlásenia o dopravnej situácii, nezávisle
od bežnej úrovne hlasitosti.
8SK
Nastavenie hodín (CT)
Prehrávanie
Údaje CT z prenosu RDS nastavujú hodiny.
1
V ponuke [GENERAL] nastavte
položku [SET CT-ON] (str. 12).
Prehrávanie diskov
1
Vložte disk (označenou stranou nahor).
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Prehrávanie
zo zariadenia USB
Je možné použiť zariadenia USB typu AOA
(príslušenstvo Android Open Accessory) 2.0,
MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media
Transfer Protocol)* kompatibilné
so štandardom USB. V závislosti od
zariadenia USB môžete v jednotke vybrať
režim Android alebo režim MSC/MTP.
Niektoré prehrávače digitálnych médií
alebo smartfóny so systémom Android
môžu vyžadovať nastavenie režimu MTP.
* Napríklad kľúč USB, prehrávač digitálnych médií,
smartfón so systémom Android
Poznámky
• Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom kryte.
• Smartfóny s nainštalovaným operačným
systémom Android 4.1 alebo novším podporujú
príslušenstvo typu Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Niektoré smartfóny však nemusia plne
podporovať štandard AOA 2.0 aj v prípade, že je
nainštalovaný operačný systém Android 4.1 alebo
novší.
Podrobné informácie o kompatibilite smartfónu
so systémom Android získate na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na zadnom kryte.
9SK
• Prehrávanie nasledujúcich súborov nemá podporu.
MP3/WMA/FLAC:
– súbory chránené autorskými právami
– súbory DRM (Digital Rights Management –
Správa digitálnych práv)
– viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA:
– súbory s bezstratovou kompresiou
Vyhľadávanie skladby podľa
názvu (režim Quick-BrowZer™)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.
1
Pred vytvorením pripojenia vyberte režim
USB (režim Android alebo režim MSC/MTP)
v závislosti od zariadenia USB (str. 12).
1
Po zobrazení zoznamu skladieb
opakovane stláčajte tlačidlo
(späť),
až kým sa nezobrazí požadovaná
kategória vyhľadávania.
Pripojte zariadenie USB k portu USB
(str. 6).
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, na začatie
prehrávania vyberte tlačidlom SRC
položku [USB].
2
* Ak počas prehrávania zo zariadenia USB
podržíte tlačidlo
(prehľadávanie) dlhšie
ako 2 sekundy, vrátite sa priamo na začiatok
zoznamu kategórií.
Hlasitosť nastavte na jednotke.
Zastavenie prehrávania
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú kategóriu vyhľadávania
a jeho stlačením potvrďte výber.
3
Opakovaním kroku č. 2 vyhľadajte
požadovanú skladbu.
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Počas prehrávania z disku CD alebo
zariadenia USB sa stlačením tlačidla
(prehľadávanie)* zobrazí zoznam
kategórií vyhľadávania.
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Spustí sa prehrávanie.
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Opakované a náhodné
prehrávanie
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovanie) alebo tlačidla
(náhodné prehrávanie) počas
prehrávania vyberte požadovaný
režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom
režime môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia
v závislosti od vybratého zdroja zvuku.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Vyhľadávanie preskakovaním
položiek (režim preskočenia)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Stlačte tlačidlo SEEK +.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku.
Zoznam sa preskočí v krokoch po 10 %
celkového počtu položiek.
4
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite
na režim Quick-BrowZer.
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte požadovanú položku
a stlačte ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
10SK
Všeobecné nastavenia
(GENERAL)
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO
Ukážku, ktorá sa zobrazí, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny, môžete zrušiť.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEMO] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET DEMO-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Dvakrát stlačte tlačidlo
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu
normálneho príjmu alebo prehrávania.
Ovládanie základných
nastavení
Môžete nastaviť položky v nasledujúcich
kategóriách nastavenia:
všeobecné nastavenia (GENERAL),
nastavenie zvuku (SOUND), nastavenie
zobrazenia (DISPLAY).
1
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu nastavení a stlačte ovládací
volič.
V závislosti od zdroja a nastavení sa
položky, ktoré môžete nastaviť, môžu líšiť.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosti a stlačte ovládací volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
(späť).
AREA
Určuje oblasť/región, kde jednotku
možno používať. [EUROPE], [RUSSIA].
Ak sa zmení aktuálne nastavenie oblasti/
regiónu, táto jednotka sa vynuluje
a potom sa zobrazia hodiny.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
DEMO (ukážka)
Aktivácia ukážky: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín) (str. 6)
CAUT ALM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON],
[OFF] (str. 5).
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí
požadovaného času, ak je jednotka
vypnutá: [ON] (30 minút), [OFF].
STEERING
Slúži na registráciu alebo obnovenie
nastavení diaľkového ovládača na volante.
(K dispozícii pri pripojení pomocou kábla
(nie je súčasťou dodávky).) (K dispozícii iba
vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa
hodiny.)
STR CONTROL (ovládanie riadenia)
Slúži na výber režimu vstupu pripojeného
diaľkového ovládača. Pred použitím
zabezpečte, aby sa režim vstupu
zhodoval s pripojeným diaľkovým
ovládačom. Predídete tak poruche.
CUSTOM
Režim vstupu pre diaľkové ovládanie
na volante
PRESET
Režim vstupu pre káblový diaľkový
ovládač mimo volantu diaľkového
ovládania na volante (nastaví sa
automaticky po vykonaní operácie
[RESET CUSTOM]).
11SK
EDIT CUSTOM
Slúži na registráciu funkcií (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) v diaľkovom ovládači
na volante:
 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
funkciu, ktorú chcete priradiť
diaľkovému ovládaču na volante,
a stlačte ovládací volič.
 Kým bliká hlásenie [REGISTER], stlačte
a podržte tlačidlo na diaľkovom
ovládači na volante, ktorému chcete
priradiť funkciu. Po dokončení
registrácie sa zobrazí hlásenie
[REGISTERED].
 Ak chcete zaregistrovať ďalšie funkcie,
zopakujte kroky  a .
(Dostupné, iba keď je funkcia
[STR CONTROL] nastavená na
hodnotu [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Slúži na obnovenie nastavení diaľkového
ovládača na volante: [YES], [NO].
(Dostupné, iba keď je funkcia
[STR CONTROL] nastavená na
hodnotu [CUSTOM].)
Poznámky
• Pri výbere nastavení je na jednotke dostupné
len ovládanie tlačidlami. Z bezpečnostných
dôvodov pred výberom tohto nastavenia
vozidlo zaparkujte.
• Ak sa počas registrácie vyskytne chyba,
všetky predtým zaregistrované informácie
sa zachovajú. Opätovne spustite registráciu
z funkcie, pri ktorej sa vyskytla chyba.
• Táto funkcia nemusí byť v niektorých vozidlách
dostupná. Podrobné informácie o kompatibilite
vozidla nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom obale.
REŽIM USB
Zmení režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(K dispozícii iba vtedy, keď je vybratý
zdroj USB.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatívne frekvencie/hlásenia
o dopravnej situácii)
Výber nastavení alternatívnych frekvencií
(AF) a hlásení o dopravnej situácii (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
12SK
REGIONAL
Obmedzuje príjem na konkrétnu oblasť:
[ON], [OFF].
(K dispozícii iba počas vysielania
v pásme FM.)
BTM (pamäť na ukladanie rozhlasových
staníc) (str. 7)
(K dispozícii iba vtedy, keď je vybratý tuner.)
FIRMWARE
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
Kontroluje alebo aktualizuje verziu
firmvéru. Podrobné informácie nájdete
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom kryte.
FW VERSION (verzia firmvéru)
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
FW UPDATE (aktualizácia firmvéru)
Slúži na prechod na postup aktualizácie
firmvéru: [YES], [NO].
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút.
Počas aktualizácie zapaľovanie
neprepínajte do polohy OFF,
ani neodpájajte zariadenie USB.
Nastavenie zvuku (SOUND)
Túto ponuku nastavení otvoríte aj stlačením
tlačidla SOUND.
EQ10 PRESET
Slúži na výber krivky ekvalizéra z 10 kriviek
ekvalizéra alebo na vypnutie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre
jednotlivé zdroje sa dá uložiť do pamäte.
* [KARAOKE] znižuje intenzitu hlasu, ktorý však
pri prehrávaní nemožno úplne odstrániť. Nie je
podporované ani použitie mikrofónu.
EQ10 CUSTOM
Nastaví hodnotu [CUSTOM] pre položku
EQ10.
Nastavenie krivky ekvalizéra: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch po
1 dB v rozsahu –6 dB až +6 dB.
BALANCE
Slúži na nastavenie vyváženia zvuku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Slúži na nastavenie relatívnej úrovne:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (hlbokotónový reproduktor)
SW LEVEL (úroveň hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne
hlbokotónového reproduktora:
[+6 dB] – [0 dB] – [–6 dB].
(Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SW PHASE (fáza hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na výber fázy hlbokotónového
reproduktora: [NORM], [REV].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného
filtra)
Slúži na výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora: [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvencia vysokopriepustného
filtra)
Výber medznej frekvencie predného
alebo zadného reproduktora: [OFF],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
Nastavenie zobrazenia
(DISPLAY)
DIMMER
Slúži na zmenu jasu displeja: [ON], [OFF],
[CLK].
Ak chcete túto funkciu nastaviť tak, aby
bola aktívna iba počas určeného obdobia,
vyberte možnosť [CLK] a potom nastavte
čas začiatku a konca.
– Nastavenie úrovne jasu, keď je
aktivovaná funkcia stlmenia displeja:
Nastavte položku [DIMMER] na možnosť
[ON] a potom upravte nastavenie
[BRIGHTNESS].
– Nastavenie úrovne jasu, keď je vypnutá
funkcia stlmenia displeja:
Nastavte položku [DIMMER] na možnosť
[OFF] a potom upravte nastavenie
[BRIGHTNESS].
Nastavenie jasu sa uloží a použije pri
zapnutí alebo vypnutí funkcie stmievača.
BRIGHTNESS
Slúži na úpravu jasu displeja. Úroveň jasu
možno upraviť: [1] – [10].
SND SYNC (synchronizácia zvuku)
Aktivuje synchronizáciu osvetlenia
so zvukom: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Slúži na automatické posúvanie dlhých
položiek: [ON], [OFF].
(Nie je k dispozícii, keď je vybratá položka
AUX alebo tuner.)
AUX VOL (úroveň hlasitosti vstupu AUX)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti
každého pripojeného prídavného
zariadenia: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu
prispôsobovať úroveň hlasitosti medzi
jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii iba vtedy, keď je vybratý
konektor AUX.)
13SK
Poznámky k diskom
Ďalšie informácie
Ak sa vnútri jednotky kondenzuje vlhkosť,
vyberte disk a počkajte približne hodinu,
kým sa nevysuší. V opačnom prípade
jednotka nebude fungovať správne.
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte vo vozidle zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle.
• Pred prehrávaním
utrite disky pomocou
čistiacej tkaniny,
pričom postupujte
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo
komerčné čistiace
prostriedky.
• Táto jednotka je navrhnutá na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Disky DualDisc
a niektoré hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD), a preto ich táto
jednotka nemusí dokázať prehrať.
• Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
– Disky, na ktorých sú prilepené štítky,
nálepky alebo lepiaca páska, prípadne
papier. Mohlo by dôjsť k poruche alebo
k poškodeniu disku.
– Disky neštandardných tvarov (napríklad
srdce, štvorec alebo hviezda). Pri pokuse
o prehrávanie by sa mohla poškodiť
jednotka.
– Disky s priemerom 8 cm.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Poznámky k diskom CD-R/CD-RW
Na jednotku ani na disky nešpliechajte
kvapaliny.
• Ak disk s viacerými reláciami začína
reláciou CD-DA, rozpozná sa ako disk
CD­DA a ďalšie relácie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrať:
– disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou
záznamu,
– disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou
nekompatibilného nahrávacieho
zariadenia,
– nesprávne finalizované disky CD-R/
CD­RW,
– disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté
vo formáte hudobných diskov CD alebo
vo formáte MP3 v súlade s normou
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
alebo s viacerými reláciami.
Aktualizácia firmvéru
Ak chcete aktualizovať firmvér, navštívte
lokalitu zákazníckej podpory uvedenú na
zadnom kryte a postupujte podľa pokynov
online.
Poznámky
• Na aktualizáciu firmvéru je potrebné zariadenie
USB (nedodáva sa). Aktualizačný modul uložte
do zariadenia USB, zariadenie pripojte k portu USB
a vykonajte aktualizáciu.
• Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas
aktualizácie zapaľovanie neprepínajte do polohy
OFF, ani neodpájajte zariadenie USB.
Preventívne opatrenia
• Ak bolo vozidlo zaparkované na priamom
slnečnom svetle, najskôr nechajte jednotku
vychladnúť.
• Nenechávajte predný panel ani zvukové
zariadenia vnútri vozidla, inak môže dôjsť
k poruche v dôsledku vysokej teploty
spôsobenej priamym slnečným svetlom.
• Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
14SK
Poradie prehrávania zvukových
súborov
Údržba
Čistenie konektorov
Priečinok (album)
Zvukový súbor
(skladba)
Ak máte nejaké otázky alebo problémy
s jednotkou, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
príručke, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Jednotka nemusí fungovať správne,
ak konektory medzi jednotkou a predným
panelom nie sú čisté. S cieľom predísť
tomuto problému odpojte predný panel
(str. 5) a vatovou tyčinkou vyčistite
konektory. Nepoužívajte nadmernú silu.
V opačnom prípade môže dôjsť
k poškodeniu konektorov.
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov pred čistením
konektorov vypnite zapaľovanie a vyberte kľúč
zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte konektorov priamo prstami
ani žiadnym kovovým zariadením.
15SK
Technické parametre
Tuner
FM
Ladiaci rozsah:
Keď je položka [AREA] nastavená
na možnosť [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Keď je položka [AREA] nastavená
na možnosť [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom po 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz
(s krokom po 30 kHz)
Konektor antény:
Konektor externej antény
Medzifrekvencia:
Keď je položka [AREA] nastavená
na možnosť [EUROPE]:
FM CCIR: –1 956,5 kHz – 487,3 kHz
a +500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Keď je položka [AREA] nastavená
na možnosť [RUSSIA]:
FM CCIR: –1 956,5 kHz – 487,3 kHz
a +500,0 kHz až +2 095,4 kHz
FM OIRT: –1 815,6 kHz – –943,7 kHz
a +996,6 kHz – +1 776,6 kHz
Použiteľná citlivosť: 7 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Pomer signálu a šumu: 73 dB
Oddelenie: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 kHz – 1 602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Konektor antény:
Konektor externej antény
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Prehrávač diskov CD
Pomer signálu a šumu: 95 dB
Frekvenčná charakteristika: 10 Hz – 20 000 Hz
Kolísanie a flutter: pod hranicou merateľnosti
Maximálny počet: (len disky CD-R/CD-RW)
– priečinkov (albumov):
150 (vrátane koreňového priečinka)
– súborov (skladieb) a priečinkov:
300 (môže byť menej ako 300, ak názvy
priečinkov alebo súborov obsahujú veľa
znakov)
– znakov, ktoré možno zobraziť pre názov
priečinka alebo súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3) a WMA (.wma)
Prehrávač USB
Rozhranie: USB (plná rýchlosť)
Maximálny prúd: 500 mA
Maximálny počet rozpoznateľných skladieb:
– priečinkov (albumov): 256
– súborov (skladieb) v priečinku: 256
Kompatibilné s protokolom Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/
s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania:
16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/
s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov
Frekvencia vzorkovania:
44,1 kHz, 48 kHz
Výkonový zosilňovač
Výstup: výstupy z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
16SK
Všeobecné
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov (REAR, SUB)
Konektor elektrickej antény/ovládania
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor diaľkového ovládača
Vstupný konektor antény
Vstupný konektor AUX (stereofónny
minikonektor)
Port USB
Požiadavky na napájanie: autobatéria 12 V,
jednosmerný prúd (záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
Približne 178 mm × 50 mm × 177 mm
(š/v/h)
Montážne rozmery:
Približne 182 mm × 53 mm × 160 mm
(š/v/h)
Hmotnosť: približne 1,2 kg
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie
(1 súprava)
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky
z vyššie uvedeného príslušenstva. Podrobné
informácie si vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Autorské práva
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo distribúcia
takejto technológie oddelene od produktu
zakázaná.
Na technológiu a patenty kódovania zvuku
MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Android je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org
Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo
bezo zmien, sa povoľujú pri splnení
nasledujúcich podmienok:
– V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa
musí zachovať oznámenie o autorských
právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk.
– V ďalších distribúciách v binárnej forme
sa musí reprodukovať oznámenie
o autorských právach uvedené vyššie,
tento zoznam podmienok a nasledujúce
odopretie záruk, a to v dokumentácii alebo
iných materiáloch poskytovaných
s distribúciou.
– Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu
produktov odvodených z tohto softvéru.
17SK
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA
„TAK, AKO JE“ A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY
VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI
PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO
TOVARU ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSTI
POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO ZISKU,
PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA) BEZ
OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE
ZMLUVY, PRESNE VYMEDZENEJ
ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA
PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO
Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU
POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ
V PRÍPADE, AK BOLA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO
ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže
vyriešiť problémy, s ktorými sa môžete
stretnúť pri používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky
nájdete v časti „Pripojenie a inštalácia“
(str. 23).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom
kryte.
Všeobecné
Nereprodukuje sa zvuk alebo je zvuk
veľmi slabý.
 Poloha ovládača potenciometra [FADER]
nie je nastavená pre 2-reproduktorový
systém.
 Hlasitosť jednotky alebo pripojeného
zariadenia je veľmi nízka.
– Zvýšte hlasitosť jednotky a pripojeného
zariadenia.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač
a nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Kábel napájania alebo batéria sú odpojené
alebo nie sú pripojené správne.
Uložené stanice a správny čas sú
vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa
tvorí šum.
 Káble sa presne nezhodujú s konektorom
napájania príslušenstva vozidla.
Počas prehrávania alebo príjmu sa spustí
režim ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON]
počas 5 minút nevykoná žiadna operácia,
spustí sa režim ukážky.
– Nastavte položku [DEMO-OFF] (str. 11).
18SK
Systém RDS
Zobrazenie zmizne z okna displeja alebo
sa v ňom neobjaví.
 Stlmenie svetla je nastavené na hodnotu
[DIM-ON] (str. 13).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo OFF.
– Na jednotke stlačte a podržte tlačidlo
OFF, kým sa nezobrazí displej.
 Konektory sú znečistené (str. 15).
Služby RDS nie je možné prijímať (ak je
položka [AREA] nastavená na možnosť
[RUSSIA]).
 Vybraté je pásmo FM3.
– Vyberte pásmo FM1 alebo FM2.
 Služby RDS nie sú k dispozícii v aktuálnej
oblasti.
Displej/osvetlenie začne blikať.
 Nedostatočné elektrické napájanie.
– Skontrolujte, či je jednotka dostatočne
napájaná z autobatérie. (Požadované
napätie: 12V jednosmerného prúdu.)
Po niekoľkých sekundách počúvania sa
spustí vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje informácie
o dopravnej situácii alebo má slabý signál.
– Vypnite funkciu TA (str. 8).
Tlačidlá na ovládanie nefungujú.
Disk sa nevysúva.
 Ak chcete jednotku vynulovať, na dlhšie
ako 2 sekundy stlačte tlačidlá DSPL
a (späť)/MODE.
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte
nastavenia jednotky počas šoférovania.
Neposkytujú sa hlásenia o dopravnej
situácii.
 Aktivujte funkciu TA (str. 8).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia
o dopravnej situácii napriek tomu,
že patrí do kategórie TP.
– Nalaďte inú stanicu.
Rozhlasový príjem
Nedá sa prijímať signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Pripojenie nie je správne.
– Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
– Ak sa anténa vozidla neroztiahne,
skontrolujte pripojenie riadiaceho kábla
elektrickej antény.
Ladenie predvolieb nie je možné.
 Signál vysielania je príliš slabý.
Frekvencie 65 MHz až 74 MHz v FM3
nemožno naladiť.
 Položka [AREA] je nastavená na možnosť
[EUROPE].
– Nastavte položku [AREA] na možnosť
[RUSSIA] (str. 11).
Položka PTY zobrazuje hodnotu
[- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Neprijímajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Bliká názov programovej služby.
 Pre aktuálnu stanicu neexistuje žiadna
alternatívna frekvencia.
– Kým bliká názov programovej služby,
stlačte tlačidlo SEEK +/–. Zobrazí sa
hlásenie [PI SEEK] a jednotka začne
vyhľadávať inú frekvenciu s rovnakými
údajmi PI (identifikácia programu).
Prehrávanie diskov CD
Disk sa neprehráva.
 Chybný alebo znečistený disk.
 Disk CD-R/CD-RW nie je určený na zvukové
použitie (str. 14).
Súbory MP3/WMA nemožno prehrávať.
 Disk je nekompatibilný s formátom
a verziou MP3/WMA. Podrobné informácie
o prehrateľných diskoch a formátoch
nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom obale.
19SK
Prehratie súborov MP3/WMA trvá dlhšie
než v prípade iných súborov.
 Spustenie prehrávania trvá dlhšie pri
nasledujúcich diskoch:
– disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
– disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
– disk, na ktorý možno pridávať údaje.
Zvuk je trhaný.
 Chybný alebo znečistený disk.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Položky nemožno prehrávať cez
rozbočovač USB.
 Táto jednotka nedokáže rozpoznať
zariadenia USB cez rozbočovač USB.
Prehratie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory
so zložitou stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 Pri vysokej bitovej rýchlosti môže dôjsť
k prerušovaniu zvuku.
 Súbory DRM s ochranou autorských práv
sa niekedy nedajú prehrať.
Nedá sa prehrať zvukový súbor.
 Zariadenie USB formátované pomocou
iných súborových systémov než FAT16
alebo FAT32 nemá podporu.*
* Táto jednotka podporuje systémy FAT16 a FAT32,
niektoré zariadenia USB však nemusia podporovať
obidva systémy FAT. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie jednotlivých zariadení USB
alebo sa obráťte na ich výrobcu.
Nemožno vykonať preskočenie albumu,
preskočenie položiek (režim preskočenia)
a vyhľadávanie skladby podľa názvu
(Quick-BrowZer).
 Tieto operácie nemožno vykonať, ak je
pripojené zariadenie USB v režime Android.
– Nastavte položku [USB MODE] na
možnosť [MSC/MTP] (str. 12).
 Režim USB zariadenia nie je nastavený
na príslušný režim.
– Uistite sa, že je nastavený režim USB
zariadenia nastavený na režim MSC/MTP.
20SK
Nemožno zaistiť zvukový výstup pri
prehrávaní v režime Android.
 Kým je jednotka v režime Android, zvuk
vychádza iba zo smartfónu so systémom
Android.
– Pozrite si stav aplikácie prehrávania
zvuku na smartfóne so systémom
Android.
– Prehrávanie nemusí správne fungovať
v závislosti od smartfónu so systémom
Android.
Hlásenia
Počas prevádzky sa na displeji môžu
zobrazovať alebo blikať nasledujúce hlásenia.
CD ERROR: Disk nemožno prehrať. Disk sa
vysunie automaticky.
 Vyčistite disk alebo ho vložte správne,
prípadne skontrolujte, či nie je prázdny
alebo chybný.
CD NO MUSIC: Na disku sa nenachádza
žiadny prehrateľný súbor. Disk sa vysunie
automaticky.
 Vložte disk, na ktorom sa nachádzajú
prehrateľné súbory (str. 16).
CD PUSH EJT: Disk sa nevysunul správne.
 Stlačte tlačidlo  (vysunutie).
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nie sú
podporované.
INVALID
 Vybraná operácia môže byť neplatná.
NO AF: Nie sú k dispozícii alternatívne
frekvencie.
 Kým bliká názov programovej služby,
stlačte tlačidlo SEEK +/–. Jednotka začne
vyhľadávať inú frekvenciu s rovnakými
údajmi PI (identifikácia programu) (zobrazí
sa hlásenie [PI SEEK]).
READ: Prebieha čítanie informácií.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a automaticky sa spustí prehrávanie.
V závislosti od štruktúry súborov to môže
chvíľu trvať.
USB ERROR: Nedá sa prehrávať
zo zariadenia USB.
 Znova pripojte zariadenie USB.
USB NO DEV: Zariadenie USB nie je
pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či sú zariadenie USB alebo
kábel USB bezpečne pripojené.
USB NO MUSIC: K dispozícii nie je žiadny
prehrateľný súbor.
 Pripojte zariadenie USB, v ktorom sa
nachádzajú prehrateľné súbory (str. 16).
USB NO SUPRT: Zariadenie USB nie je
podporované.
 Podrobné informácie o kompatibilite
zariadenia USB nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
alebo
: Bol dosiahnutý
začiatok alebo koniec disku.
(znak podčiarknutia): Znak nemožno
zobraziť.
NO TP: Nie sú k dispozícii žiadne programy
o dopravnej situácii.
 Jednotka bude naďalej vyhľadávať
dostupné stanice TP.
NOT SUPPORT – ANDROID MODE
 Zariadenie USB pripojené k jednotke
v režime [USB MODE] nastavenom na
možnosť [ANDROID] nepodporuje protokol
AOA 2.0 (Android Open Accessory).
– Nastavte položku [USB MODE] na
možnosť [MSC/MTP] (str. 12).
OVERLOAD: Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stlačením
tlačidla SRC vyberte iný zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo je
pripojené nepodporované zariadenie.
21SK
Používanie diaľkového ovládača
na volante:
ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla
chyba.
 Znova vykonajte registráciu z funkcie,
pri ktorej sa vyskytla chyba (str. 12).
TIMEOUT: Registrácia funkcie zlyhala
z dôvodu vypršania časového limitu.
 Pokúste sa dokončiť registráciu, kým bliká
hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd)
(str. 12).
Ak tieto riešenia nepomôžu zlepšiť situáciu,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
Ak prinesiete jednotku na opravu z dôvodu
problémov pri prehrávaní disku CD, prineste
so sebou disk, pri použití ktorého sa vyskytol
daný problém.
22SK
Pripojenie a inštalácia
Zoznam súčastí na inštaláciu


Upozornenia
• Zveďte všetky uzemnené káble do
spoločného bodu uzemnenia.
• Nenechajte káble zachytené pod skrutkou
ani v pohyblivých častiach (napr. vodiacej
lište sedadla).
• Pred pripojením káblov vypnite zapaľovanie
vozidla, aby ste predišli skratom.
• Kábel napájania  pripojte k jednotke
a reproduktorom pred tým, ako ho pripojíte
ku konektoru pomocného napájania.
• Z bezpečnostných dôvodov vždy izolujte
všetky voľné nepripojené káble pomocou
elektrikárskej pásky.
×2




Preventívne opatrenia
• Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte,
aby vám jednotka neprekážala pri
šoférovaní.
• Jednotku neinštalujte na miestach
vystavených prachu, nečistotám,
nadmerným vibráciám alebo vysokej
teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov
ohrievačov.
• Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej
inštalácie používajte len dodaný montážny
materiál.
• Zoznam súčastí nepredstavuje celý obsah
balenia.
• Pred odoslaním sa k jednotke pripevní
konzola  a ochranný rámček .
Pred namontovaním odstráňte
z jednotky konzolu  pomocou kľúčov
na uvoľnenie . Podrobné informácie
nájdete v časti „Odobratie ochranného
rámčeka a konzoly“ (str. 26).
• Uvoľňovacie kľúče  si odložte, pretože ich
budete potrebovať aj pri vyberaní jednotky
z vozidla.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní tejto jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu vozidla, ku ktorému
je jednotka pripojená, vyššia ako súčet hodnôt
intenzity elektrického prúdu poistiek jednotlivých
komponentov.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
23SK
Pripojenie
Hlbokotónový reproduktor*1
*3
*3
Výkonový zosilňovač*1

*2
Podrobné informácie nájdete
v časti „Vytváranie pripojení“
(str. 25).
Podrobné informácie nájdete v časti
„Schéma elektrického pripojenia“ (str. 25).
Z káblového diaľkového ovládača
(nedodáva sa)*4
Z antény vozidla*5
*1
*2
*3
*4
Nie je súčasťou dodávky
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω × 4
Kábel s kolíkmi RCA (nedodáva sa)
V závislosti od typu vozidla sa môže stať,
že na pripojenie káblového diaľkového ovládača
budete potrebovať adaptér (nedodáva sa).
Podrobné informácie o používaní káblového
diaľkového ovládača nájdete v časti „Používanie
káblového diaľkového ovládača“ (str. 26).
*5 Ak konektor antény nie je vhodný, v závislosti
od typu vozidla použite adaptér (nedodáva sa).
24SK
Jednoduché pripojenie
hlbokotónového reproduktora
Vytváranie pripojení
Ak máte elektrickú anténu bez reléového
panela, pripojenie tejto jednotky pomocou
dodaného napájacieho kábla  môže
poškodiť anténu.
Hlbokotónový reproduktor môžete použiť
bez výkonového zosilňovača, keď je pripojený
ku káblu zadného reproduktora.
 Do konektora reproduktorov vozidla
Predný
reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
Poznámky
1 Zadný
reproduktor
2 (pravý)
 Fialový
3 Predný
reproduktor
4 (pravý)
 Sivý
5 Predný
reproduktor
6 (ľavý)
 Biely
7 Zadný
reproduktor
8 (ľavý)
 Zelený
Fialovo-čierny

pásikavý



Sivo-čierny
pásikavý
Bielo-čierny
pásikavý
Zeleno-čierny
pásikavý
 Do konektora napájania vozidla
• Vyžaduje sa príprava káblov zadných
reproduktorov.
• Použite hlbokotónový reproduktor s impedanciou
4 Ω až 8 Ω a s dostatočným maximálnym
vstupným výkonom, aby ste zabránili poškodeniu.
Pripojenie pre uchovanie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania,
napájanie sa vždy bude dodávať do obvodu
pamäte, aj keď je zapaľovanie vypnuté.
Pripojenie reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov jednotku
vypnite.
• Použite reproduktory s impedanciou 4 Ω
až 8 Ω a s dostatočným maximálnym
vstupným výkonom, aby ste zabránili
poškodeniu.
Schéma elektrického pripojenia
12 Nepretržité napájanie
Žltý
Elektrická anténa/
13 ovládanie výkonového
zosilňovača (REM OUT)
Modro-biely
pásikavý
15 Prepínané napájanie
Červený
16 Uzemnenie
Čierny
Skontrolujte, či je konektor pomocného
napájania vozidla správne zapojený.
Káble zapojte správne podľa typu vozidla.
Konektor pomocného napájania
25SK
Bežné zapojenie
Červený
Červený
Inštalácia
Odobratie ochranného rámčeka
a konzoly
Žltý
Žltý
12 Nepretržité napájanie
Žltý
Pred inštaláciou odstráňte z jednotky
ochranný rámček  a konzolu .
15 Prepínané napájanie
Červený
1
V prípade zámeny pozícií červeného
a žltého kábla
Červený
Červený
Žltý
Žltý
12 Prepínané napájanie
Žltý
15 Nepretržité napájanie
Červený
V prípade vozidla bez polohy
zapaľovania ACC

2
Zasuňte oba kľúče na uvoľnenie ,
až kým nezacvaknú, potiahnite
konzolu nadol , potom potiahnite
jednotku nahor a oddeľte.

Červený

Červený
Stlačte oba okraje ochranného
rámčeka  a vytiahnite ho.

Žltý
Žltý
Po správnom pripojení a výmene napájacích
káblov pripojte jednotku k napájaniu
vozidla. Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa pripojenia jednotky,
ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke,
obráťte sa na predajcu vozidla.
Používanie káblového diaľkového
ovládača
1
Ak chcete zapnúť používanie
káblového diaľkového ovládača,
položku [STR CONTROL] v ponuke
[SET STEERING] nastavte na hodnotu
[PRESET] (str. 11).
26SK
Háčiky musia smerovať dovnútra.
Montáž jednotky do palubnej
dosky
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky
na oboch stranách konzoly  sú ohnuté
dovnútra 2 mm.
1
Umiestnite konzolu  dovnútra
palubnej dosky, potom vyhnite háčiky
dovonka, aby ste dosiahli tesné
upevnenie.
182 mm
53 mm

2
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa
Poistka (10 A)
uistite, že používate
poistku, ktorej hodnota
intenzity elektrického
prúdu zodpovedá hodnote
uvedenej na pôvodnej
poistke. Ak sa poistka
vypáli, skontrolujte elektrické pripojenie
a vymeňte ju. Ak sa poistka po výmene znova
vypáli, príčinou môže byť vnútorná porucha.
V takom prípade sa obráťte na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
Príchytka
Namontujte jednotku na konzolu 
a pripojte ochranný rámček .




Poznámky
• Ak sú príchytky rovné alebo vyhnuté von, jednotka
nebude riadne prichytená a môže vyskočiť.
• Skontrolujte, či sú 4 príchytky na ochrannom
rámčeku  správne zasunuté do otvorov jednotky.
Odpojenie a pripojenie predného
panela
Podrobné informácie nájdete v časti
„Odpojenie predného panela“ (str. 5).
Obnovenie nastavení jednotky
Podrobné informácie nájdete v časti
„Obnovenie nastavení jednotky“ (str. 6).
27SK
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete získať najnovšie
informácie o podpore týkajúce sa tohto produktu,
navštívte webovú lokalitu uvedenú nižšie:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte produkt online na stránke:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising