Sony | CDX-GT450U | Sony CDX-GT450U GT450U Hlavná jednotka mp3/CD s predným konektorom USB a vstupom AUX Návod na použitie

CDX-GT450U_SK.book Page 1 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
4-198-111-21(1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 6.
CDX-GT450U
©2010 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_02-03_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 2 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len do prístrojovej dosky
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy
poskytnuté v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
2
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_02-03_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 3 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
ZAPPIN a Quick-BrowZer sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
Windows Media je obchodná značka alebo
ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie mimo tohto
produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft
alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 17).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF)
tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
3
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_04-05_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 4 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Obsah
Začíname
Prehrávateľné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 7
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . 10
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 10
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 10
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 10
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . 12
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavenia zvuku a Menu Setup
(Nastavenia)
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . .
Využívanie zložitejších zvukových funkcií
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie kvality zvuku
— EQ7 Preset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ7 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optimalizácia zvuku pomocou funkcie
Time Alignment
— Listening Position . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie polohy počúvania . . . . . . . . . .
DM+ Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zadných reproduktorov
ako subwoofera
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
Ďalšie funkcie
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . . 18
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . . 18
Diaľkové ovládanie RM-X114 . . . . . . . . . . 18
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
19
19
19
20
21
21
22
24
Vyhľadávanie skladby
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vyhľadávanie pomocou preskakovania
položiek — Režim Jump. . . . . . . . . . . . . . . 13
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží
skladieb — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_04-05_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 5 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto
zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com/
Na tomto portáli nájdete informácie o:
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných digitálnych audio prehrávačov
• Podporovaných MP3/WMA/AAC súboroch
5
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 6 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Nastavenie hodín
Začíname
Prehrávateľné disky
Autorádio môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky
(MP3/WMA/AAC súbory (str. 19)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “CLOCK-ADJ”
(Nastavenie hodín), potom ho stlačte.
Indikátor hodiny bliká.
3
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
4
Po nastavení minúty stlačte
Select (Výber).
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL).
Ďalším stlačením (DSPL) obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel (str. 7) a pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom,
stlačte tlačidlo RESET (str. 8).
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 11).
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Zrušenie režimu DEMO
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý
sa aktivuje po vypnutí.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “DEMO” (Predvádzanie),
potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“DEMO-OFF” (Predvádzanie - Vyp.)
a potom ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
6
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 7 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení a zatlačte ľavú stranu
panela tak, aby zacvakla na svoje miesto.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte
k vám.
a potiahnite panel smerom
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol. Na
predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
7
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 8 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
A Tlačidlá SEEK +/–
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie).
CD/USB:
Prepínanie skladieb (stlačenie). Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené). Zrýchlený posuv v skladbe vzad/
vpred (zatlačenie a pridržanie).
B Tlačidlo
(BROWSE) str. 13
Zapnutie režimu Quick-BrowZer™.
C Tlačidlo SOURCE/OFF
Zapnutie zariadenia/zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/USB/AUX) (stlačenie).
Zatlačením na 1 sekundu vypnete zariadenie.
Zatlačením na viac ako 2 sekundy vypnete
napájanie a displej.
D Otočný ovládač/tlačidlo Select (Výber)
str. 14, 17
Nastavenie hlasitosti (otáčanie). Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie a otáčanie).
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor), prehrávanie
sa spustí.
F Displej
G Tlačidlo Z (Vysunutie)
Vysunutie disku.
H USB konektor str. 12
Pripojenie USB zariadenia.
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného panela) str. 7
J Tlačidlo
(BACK)/MODE str. 10, 13
Stlačením obnovíte predošlé zobrazenie/
zvolíte rozhlasové pásmo (FM/MW/LW).
K Senzor signálov diaľkového ovládania
L Tlačidlo ZAP str. 14
Aktivovanie režimu ZAPPIN™.
M Tlačidlo AF (Alternative Frequencies Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 11
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
8
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 9 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
N Tlačidlo RESET (za predným panelom)
str. 6
O Číselné tlačidlá
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (počas prehrávania
MP3/WMA/AAC súborov)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP* str. 12, 13
(4): SHUF str. 12, 13
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
P Tlačidlo DSPL (Displej)/
SCRL (Rolovanie) str. 10, 12, 13
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek
(zatlačenie a pridržanie).
Q Vstupný konektor AUX str. 18
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
* Toto tlačidlo má hmatový bod.
Poznámka
Pri vysúvaní/vkladaní disku nesmie byť pripojené
USB zariadenie, aby nedošlo k poškodeniu disku.
9
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 10 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Rádio
Uloženie staníc do pamäte
a ich príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
2
3
Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “BTM”, potom ho stlačte.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
Pre zmenu zobrazených položiek C
stlačte (DSPL).
Manuálne uloženie staníc
Služby RDS
1
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), kým sa nezobrazí
“MEM” (Predvoľba).
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 11).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
10
A TA/TP*1
B Rozhlasové pásmo, Zdroj vstupného signálu
C Frekvencia*2 (Názov stanice),
Číslo predvoľby, Hodiny, RDS dáta
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) +/–,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) +/– pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) +/–
želanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj vstupného signálu.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 11 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Nastavenie AF a TA
1
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF/TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF/TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
2
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Typy programov
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja vstupného signálu
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte
pre dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REGIONAL
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (Regionálny - Vyp.) (str. 17).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji
sa zobrazí typ aktuálneho programu.
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí typ programu
a potom ho stlačte.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Hudba štýlu M.O.R.), LIGHT M
(Ľahká klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské
udalosti), RELIGION (Náboženstvo),
PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (CT - Zap.) (str. 17).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
11
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 12 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
CD prehrávač
USB zariadenia
Zobrazované položky
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
A Zdroj vstupného signálu
B Názov skladby*1, Názov disku/meno
interpreta*1, Meno interpreta*1, Číslo
albumu*2, Názov albumu*1, Číslo skladby/
Uplynutý čas prehrávania, Hodiny
*1 Zobrazí sa informácia CD TEXT, MP3/WMA/AAC.
*2 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa môžu v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť.
• Používať môžete veľkokapacitné USB
zariadenia MSC (Mass Storage Class) a MTP
(Media Transfer Protocol) zariadenia
kompatibilné so štandardom USB.
• Podporované formáty sú MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) a AAC (.mp4).
• Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.
Poznámka
USB zariadenie pripojte až po naštartovaní.
Ak je USB zariadenie pripojené pred naštartovaním,
môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť k poruche
alebo jeho poškodeniu.
Prehrávanie z USB zariadenia
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
(Skladba)
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom
(Album náhodne)* poradí.
SHUF DISC
(Disk náhodne)
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
12
1
Pripojte USB zariadenie
do USB konektora.
Na prepojenie použite USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
Prehrávanie sa spustí.
Ak je USB zariadenie už pripojené, stláčajte
(SOURCE/OFF), kým sa nezobrazí “USB”,
aby sa spustilo prehrávanie.
Zatlačením a pridržaním (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu zastavte prehrávanie.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Odpojenie USB zariadenia
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” (Vyp.) alebo “SHUF OFF”
(Náhodne - Vyp.).
1 Zastavte prehrávanie z USB zariadenia.
2 Odpojte USB zariadenie.
Ak odpojíte USB zariadenie počas prehrávania,
môžu sa poškodiť dáta na USB zariadení.
Poznámky
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
• Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 13 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Vyhľadávanie skladby
Zobrazované položky
Vyhľadávanie skladby podľa
názvu — Quick-BrowZer™
A Zdroj vstupného signálu
B Názov skladby, Meno interpreta, Číslo
albumu*, Názov albumu, Číslo skladby/
Uplynutý čas prehrávania, Hodiny
* Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Poznámky
• Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu
USB zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný.
– Priečinky (Albumy): 128
– Súbory (Skladby) v jednom priečinku: 500
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti
od množstva uložených dát určitý čas trvať.
• DRM (Digital Rights Management - Správa
autorských práv digitálnych súborov) súbory nemusí
byť možné prehrávať.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri
zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa
uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
• Prehrávanie nasledovných MP3/WMA/AAC súborov
nie je podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
Na CD disku/USB zariadení môžete jednoducho
vyhľadávať konkrétnu skladbu podľa kategórie.
1 Stlačte (BROWSE).
Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer
a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
2 Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú vyhľadávaciu kategóriu
a stlačením ovládača výber potvrďte.
3 Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú
skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte
Vypnutie režimu Quick-BrowZer.
Stlačte
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK (Skladba)
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
SHUF ALBUM
(Album náhodne)
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DEVICE
zo zariadenia
(Zariadenie náhodne) v náhodnom poradí.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” (Vyp.) alebo “SHUF OFF”
(Náhodne - Vyp.).
(BROWSE).
Poznámka
Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší na nastavenie
režimov Repeat/Shuffle.
Vyhľadávanie pomocou
preskakovania položiek
— Režim Jump
Ak sa v kategórii nachádza veľa položiek,
môžete požadovanú položku vyhľadať rýchlejšie.
1
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
(BACK).
V režime Quick-BrowZer stlačte (SEEK) +.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
A Číslo aktuálnej položky
B Celkový počet položiek v aktuálnej úrovni
2
3
4
Potom sa zobrazí názov položky.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú položku alebo položku
nachádzajúcu sa v jej blízkosti.
Krok preskakovania zodpovedá 10%
z celkového počtu položiek.
Stlačte tlačidlo Select (Výber).
Vrátite sa do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí sa zvolená položka.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú položku a potom ho stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí sa
prehrávanie.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 14 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Zrušenie režimu Jump
Stlačte
(BACK) alebo (SEEK) –.
Poznámka
Ak 7 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, režim Jump
sa zruší.
Vyhľadávanie skladby počúvaním
pasáží skladieb — ZAPPIN™
Nastavenia zvuku a Menu
Setup (Nastavenia)
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových charakteristík
1
Ak za sebou na CD disku alebo USB zariadení
prehrávate krátke pasáže skladieb, môžete
vyhľadať skladbu, ktorú chcete počúvať.
Režim ZAPPIN je vhodný pre vyhľadávanie
skladieb v režime náhodného prehrávania alebo
v režime opakovaného náhodného prehrávania.
2
1
4
Počas prehrávania stlačte (ZAP).
Po zobrazení “ZAPPIN” na displeji sa
prehrávanie spustí od pasáže nasledujúcej
skladby.
Pasáž sa bude prehrávať podľa nastaveného
času, potom sa ozve zvuk cvaknutia a spustí
sa prehrávanie ďalšej pasáže.
Skladba
Stlačenie (ZAP).
2
Časť z každej skladby, ktorá
sa prehrá v režime ZAPPIN.
Keď vyhľadáte skladbu, ktorú chcete
prehrať, stlačte tlačidlo Select (Výber)
alebo (ZAP).
Zvolená skladba sa prehrá od začiatku
v štandardnom režime prehrávania.
Pre ďalšie vyhľadávanie skladby v režime
ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Rady
• Čas prehrávania je možné nastaviť na cca 6 / 15 /
30 sekúnd (str. 17). Nie je možné zvoliť prehrávanie
pasáže skladby.
• Stlačením (SEEK) +/– alebo (1)/(2) (ALBUM –/+)
v režime ZAPPIN prepnete skladbu alebo album.
• Prehrávanie skladby tiež potvrdíte stlačením
(BACK).
3
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí požadovaná položka
Menu a potom ho stlačte.
Pre výber nastavenia otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
EQ7 PRESET (Predvoľby ekvalizéra) (str. 15)
EQ7 SETTING (Nastavenie ekvalizéra) (str. 15)
POSITION (Poloha)
SET POSITION (Nastaviť polohu) (str. 15)
ADJ POSITION*1 (Upraviť polohu) (str. 16)
SET SW POS*1*2 (Nastaviť polohu subwoofera)
(str. 16)
BALANCE (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia ľavé - pravé:
“RIGHT-15” (Pravé - 15) – “CENTER” (Stred)
– “LEFT-15” (Ľavé - 15)
FADER (Vyváženie predné - zadné)
Nastavenie vyváženia predné - zadné:
“FRONT-15” (Predné - 15) – “CENTER” (Stred)
– “REAR-15” (Zadné - 15)
DM+ (str. 16)
RB ENH (Zvýraznenie nízkych tónov vzadu)
(str. 16)
SW LEVEL*2 (Úroveň hlasitosti subwoofera)
Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera:
“+10 dB” – “0 dB” – “–10 dB”.
(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí “ATT”.)
AUX VOL*3 (Úroveň hlasitosti AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie:
“+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia
úrovne hlasitosti medzi zdrojmi vstupného
signálu.
*1 Položka nie je dostupná, ak je “SET POSITION”
(Nastaviť polohu) nastavené na “OFF” (Vyp.).
*2 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT” (str. 17).
*3 Keď je aktívny zdroj vstupného signálu AUX (str. 18).
14
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 15 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Využívanie zložitejších
zvukových funkcií
— Advanced Sound Engine
5
1 Pre výber frekvenčného pásma otáčajte
otočným ovládačom a potom ho stlačte.
Nová zvuková technológia Advanced Sound
Engine spoločnosti Sony vytvára ideálne
zvukové pole vnútri automobilu pomocou
spracovania digitálneho signálu.
Technológia Advanced Sound Engine pozostáva
z nasledovných funkcií: EQ7, Listening Position,
DM+ Advanced, Rear Bass Enhancer.
BAND1 (Pásmo 1): 63 Hz
BAND2 (Pásmo 2): 160 Hz
BAND3 (Pásmo 3): 400 Hz
BAND4 (Pásmo 4): 1 kHz
BAND5 (Pásmo 5): 2.5 kHz
BAND6 (Pásmo 6): 6.3 kHz
BAND7 (Pásmo 7): 16.0 kHz
2 Pre nastavenie úrovne hlasitosti otáčajte
otočným ovládačom a potom ho stlačte.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od -6 dB do +6 dB.
Nastavenie kvality zvuku
— EQ7 Preset
Môžete si zvoliť krivku ekvalizéra zo 7 typov
kriviek (“XPLOD”, “VOCAL”, “EDGE”,
“CRUISE”, “SPACE”, “GRAVITY”,
“CUSTOM” (Vlastné) alebo “OFF” (Vyp.)).
1
2
3
4
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “EQ7 PRESET” (Predvoľby
ekvalizéra), potom ho stlačte.
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí želaná krivka
ekvalizéra a potom ho stlačte.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Pre zrušenie krivky ekvalizéra zvoľte v kroku 3
“OFF” (Vyp.).
Rada
Nastavenie krivky ekvalizéra je možné uložiť zvlášť
pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ7 Setting
Voľba “CUSTOM” (Vlastné) pri položke EQ7
umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stlačte
tlačidlo Select (Výber).
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “EQ7 SETTING” (Nastavenie
ekvalizéra), potom ho stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “BASE” (Základné), potom
ho stlačte.
Môžete zvoliť krivku ekvalizéra ako základ
pre ďalšie vlastné úpravy.
Ak nechcete upravovať predvolenú krivku
ekvalizéra, pokračujte krokom 5.
4
Pre výber krivky ekvalizéra otáčajte
otočným ovládačom a potom ho
stlačte.
Nastavte krivku ekvalizéra.
Opakovaním krokov 1 a 2 nastavte ostatné
frekvenčné pásma.
6
Stlačte dvakrát
(BACK).
Krivka ekvalizéra sa uloží pod predvoľbu
“CUSTOM” (Vlastné) a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu/prehrávania.
Optimalizácia zvuku pomocou
funkcie Time Alignment
— Listening Position
Zariadenie dokáže meniť lokalizáciu zvuku
oneskorením výstupu zvuku z jednotlivých
reproduktorov tak, aby to zodpovedalo vašej
polohe a simulovaním prirodzeného zvukového
poľa s navodením pocitu stredovej polohy bez
ohľadu na skutočnú polohu v automobile.
Voľby pre “POSITION” (Poloha) sú popísané
ďalej v texte.
“FRONT L” (Vpredu Ľ)
(1): Vpredu vľavo
“FRONT R” (Vpredu P)
(2): Vpredu vpravo
“FRONT” (Vpredu) (3):
Vpredu v strede
“ALL” (Všetky) (4):
V strede vozidla
“OFF” (Vyp.):
Bez nastavenia polohy
Polohu subwoofera môžete tiež orientačne nastaviť
z miesta počúvania, ak:
– Je audio výstup nastavený na “SUB-OUT” (str. 17).
– Poloha počúvania nie je nastavená na “OFF” (Vyp.).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 16 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Voľby pre “SET SW POS” (Nastaviť polohu
subwoofera) sú popísané ďalej v texte.
“NEAR” (Blízko) (A): Blízko
“NORMAL” (Bežná) (B): Bežná
“FAR” (Ďaleko) (C): Ďaleko
DM+ Advanced
Funkcia DM+ Advanced vylepšuje digitálne
komprimovaný zvuk obnovením vysokých
frekvencií stratených počas procesu kompresie.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
Select (Výber).
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “SET POSITION”
(Nastaviť polohu), potom ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “DM+”, potom ho stlačte.
3
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“FRONT L” (Vpredu Ľ), “FRONT R”
(Vpredu P), “FRONT” (Vpredu) alebo
“ALL” (Všetky), potom ho stlačte.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“ON” (Zap.) a potom ho stlačte.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania.
4
5
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “SET SW POS” (Nastaviť
polohu subwoofera), potom ho stlačte.
Ak v kroku 3 v predošlom texte zvolíte
“FRONT L” (Vpredu Ľ), “FRONT R”
(Vpredu P), “FRONT” (Vpredu) alebo
“ALL” (Všetky), môžete nastaviť polohu
subwoofera.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte “NEAR”
(Blízko), “NORMAL” (Bežná) alebo “FAR”
(Ďaleko) a potom ho stlačte.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Pre zrušenie polohy počúvania zvoľte v kroku 3
“OFF” (Vyp.).
Nastavenie polohy počúvania
Môžete jemne upraviť nastavenie polohy
počúvania.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “ADJ POSITION”
(Upraviť polohu), potom ho stlačte.
3
Pre úpravu nastavenia polohy
počúvania otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.
Nastaviteľný rozsah:
“+3” – “CENTER” (Stred) – “–3.”
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Nastavenie DM+ je možné uložiť zvlášť pre jednotlivé
zdroje vstupného signálu.
Používanie zadných reproduktorov
ako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie
nízkych frekvencií vzadu) zvýrazní nízke tóny
aplikovaním nastavenia filtra s dolným
priepustom (str. 17) pre zadné reproduktory. Táto
funkcia umožní, aby zadné reproduktory plnili
úlohu subwoofera, hoci subwoofer nepripojíte.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “RB ENH”, potom ho
stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“1”, “2” alebo “3” a potom ho stlačte.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
16
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 17 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí požadovaná položka
a potom ho stlačte.
3
Pre výber nastavenia otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.*
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
* Pre vykonanie nastavení CLOCK-ADJ a BTM nie je
potrebný krok 4.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
vstupného signálu a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 6)
CT (Presný čas)
Aktivácia funkcie CT:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 10, 11).
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja vstupného signálu AUX:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 18).
AUTO OFF (Automatické vyp.)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia: “NO” (Bez), “30S
(sekundy)”, “30M (minúty)”, “60M (minúty)”.
REAR/SUB*1 (Zadné/Subwoofer)
Prepínanie výstupného audio signálu.
“SUB-OUT” (Subwoofer), “REAR-OUT”
(Výkonový zosilňovač).
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
DIMMER (Stmavnutie)
Zmena jasu displeja:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
M.DISPLAY (Akčný displej)
– “SA”: Zobrazovanie pohyblivých zobrazení
a spektrálneho analyzéra.
– “OFF” (Vyp.):
Vypnutie režimu akčného displeja.
AUTO SCR (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “ON” (Zap.):
Ladenie len staníc s najsilnejším signálom.
– “OFF” (Vyp.): Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Nastavenie monofonického režimu príjmu pre
skvalitnenie príjmu v pásme FM:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
REGIONAL*2 (Regionálny)
Obmedzenie príjmu na špecifický región:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 11).
ZAP TIME (Čas Zappin)
Voľba času prehrávania pre režim ZAPPIN.
– “Z.TIME-1 (cca 6 sekúnd)”, “Z.TIME-2 (cca
15 sekúnd)”, “Z.TIME-3 (cca 30 sekúnd)”.
ZAP BEEP (Pípanie Zappin)
Pípanie medzi pasážami skladieb:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
LPF FREQ*3
(Frekvencia filtra s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOP*3
(Strmosť filtra s dolným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s dolným priepustom:
”1”, ”2”, ”3”.
SW PHASE*4 (Fáza subwoofera)
Nastavenie fázy subwoofera:
“NORM” (Normálna), “REV” (Opačná).
HPF FREQ
(Frekvencia filtra s horným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie predných/
zadných reproduktorov: “OFF” (Vyp.), “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOP
(Strmosť filtra s horným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s horným priepustom
(účinné, len ak nie je HPF FREQ nastavené
na “OFF” (Vyp.)): ”1”, ”2”, ”3”.
LOUDNESS (Dynamické zvýraznenie)
Zvýraznenie nízkych a vysokých tónov pre
čistejší zvuk pri nízkych úrovniach hlasitosti:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
BTM (str. 10)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Ak je výstupný audio signál nastavený
na “SUB-OUT” alebo funkcia Rear Bass Enhancer
nie je nastavená na “OFF” (Vyp.).
*4 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”.
17
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 18 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Ďalšie funkcie
Diaľkové ovládanie RM-X114
Používanie voliteľných zariadení
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná
na tomto zariadení aj na prenosnom audio
zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na zariadení.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
tiež iné funkcie ako tlačidlá na zariadení.
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF), kým
sa nezobrazí “AUX”.
Následne sa zobrazí “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
5 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 14).
• Tlačidlo DSPL (Displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
• Tlačidlo SOURCE
Zapnutie napájania. Zmena zdroja vstupného
signálu (Rádio/CD/USB/AUX).
• Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Ovládanie rádia/CD/USB zariadenia, rovnako
ako (SEEK) –/+ na zariadení.
• Tlačidlo SOUND
Rovnako ako tlačidlo Select (Výber)
na zariadení.
• Tlačidlo OFF
Vypnutie napájania.
Vypnutie zdroja vstupného signálu.
• Tlačidlo LIST
Voľba PTY pri RDS vysielaní.
• Tlačidlá M/m (DISC*/PRESET +/–)
Príjem uložených staníc (rádio).
Ovládanie CD prehrávača/USB zariadenia
rovnako ako tlačidlami (1)/(2) (ALBM –/+)
na zariadení.
• Tlačidlo ATT (Stíšenie)
Stlmenie zvuku.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE/OFF) na zariadení,
alebo zariadenie nezapnete vložením disku.
18
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 19 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade
nebude zariadenie pracovať správne.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
• Ak Multi Session disk začína sekciou (Session)
CD-DA, bude rozpoznaný ako CD-DA disk
a ostatné sekcie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané
v nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
alebo Multi Session.
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba) MP3/
WMA/AAC
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom tepla, a ani ich nenechávajte vo
vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom
žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo
komerčne dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio
disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv nevyhovujú štandardu Compact
Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo
s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť
k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky).
Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (albumy):
150 (vrátane hlavného priečinka)
– Súbory (skladby) a priečinky:
300 (ak názvy priečinkov/súborov pozostávajú
z mnohých znakov, možný počet môže byť nižší
než 300).
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
19
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 20 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Čistenie konektorov
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala
vydržať približne 1 rok. (V závislosti
od podmienok používania sa môže táto
životnosť skrátiť.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 7) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť
k ich poškodeniu.
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
x
Stranou
+ nahor
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
batéria explodovať. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Poistka (10 A)
20
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 21 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Demontáž zariadenia
1
Technické údaje
Vyberte predný ochranný kryt.
Tuner (Rádio)
1 Vyberte predný panel (str. 7).
Pásmo FM
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
x
CD prehrávač
2
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
USB prehrávač
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstup pre reproduktory
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Výstupy:
Výstupné audio konektory
(prepínateľné zadné/subwoofer)
Konektor pre napájanie elektrickej
výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Handsfree” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Vstupný USB konektor
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Diaľkové ovládanie: RM-X114
pokračovanie na nasledujúcej strane t
21
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 22 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúci portál
podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Všeobecne
22
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie predné - zadné (“FADER”) nie je
nastavené pre 2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 17).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu
sa spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON” (Predvádzanie - Zap.), spustí
sa predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (Predvádzanie - Vyp.)
(str. 17).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie displeja je nastavené na “DIM-ON”
(Stmavnutie - Zap.) (str. 17).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(SOURCE/OFF).
t Zatlačte (SOURCE/OFF) na zariadení,
kým sa displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 20).
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 23 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej
antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania nie je
správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (Lokálne - Zap.) (str. 17).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “LOCAL-OFF” (Lokálne - Vyp.) (str. 17).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (Mono - Zap.) (str. 17).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (Mono - Vyp.) (str. 17).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 11).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 11).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Bliká názov stanice.
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zobrazí sa “PI SEEK” (Hľadanie PI) a zariadenie
začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými
údajmi PI (Program Identification).
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 19).
Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA/AAC. Podrobnosti o prehrávateľných diskoch
a formátoch sa dozviete na portáli podpory
zákazníkov.
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disky so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky so záznamom v metóde Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• Funkcia “AUTO SCR” (Automatické rolovanie) je
nastavená na “OFF” (Vyp.).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (Automatické
rolovanie - Zap.) (str. 17).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie namontujte pod uhlom menším
než 45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nefungujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
23
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT450U_SK.book Page 24 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať
cez USB rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
USB zariadenie nefunguje.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
CHECKING (Overovanie)
Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
t Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
ERROR (Chyba)
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
• Stlačte Z a vyberte disk.
FAILURE (Chyba)
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia pre tento
model skontrolujte správnosť prepojení.
HUB NO SUPRT (Rozbočovač nepodporovaný)
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
L. SEEK +/– (Lokálne vyhľadávanie +/–)
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
NO AF (Žiadna alternatívna frekvencia)
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK” (Hľadanie PI)).
NO DEV (Žiadne zariadenie)
Zvolili ste zdroj vstupného signálu USB, ale nie je
pripojené USB zariadenie. Počas prehrávania sa
USB zariadenie alebo USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO MUSIC (Žiadny audio súbor)
Disk alebo USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia vložte audio CD disk.
t Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO NAME (Žiadny názov)
Skladba neobsahuje názov disku/albumu/interpreta/
skladby.
NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET (Porucha)
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
OVERLOAD (Preťaženie)
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním
(SOURCE/OFF) prepnite zdroj vstupného signálu.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku,
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
24
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT450U_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT450U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT450U_SK.book Page 25 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
READ (Čítanie)
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
RESET
Toto zariadenie alebo USB zariadenie nie je možné
z dôvodu nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
t Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
25
CDX-GT450U
4-198-111-21(1)
CDX-GT450U_SK.book Page 26 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Sk_26-28_CDX-GT450U.fm
CDX-GT450U_SK.book Page 27 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
masterpage:Right
CDX-GT450U_SK.book Page 28 Monday, December 13, 2010 2:23 PM
Zaregistrujte si teraz svoje zariadenie na:
www.sony-europe.com/myproducts
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising