Sony | CDX-GT450U | Sony CDX-GT450U GT450U Hlavná jednotka mp3/CD s predným konektorom USB a vstupom AUX Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-198-112-21(1)
1
1
3
 Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
 Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
 Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby
nedošlo ku skratu.
 K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
 Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné
uzemňovacie miesto.
 Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
4
×2
5

FM/MW/LW
Compact Disc Player
Upozornenia
2

Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Montáž/Zapojenia
Predný
reproduktor
Aktívny
subwoofer
Zadný
reproduktor
Výkonový
zosilňovač
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
 Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
 Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Zoznam častí
 Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
 Pri zakúpení je konzola  nasadená na zariadení. Pred
montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov
 z neho zložte konzolu . Podrobnosti pozri v časti
“Zloženie konzoly ()” ďalej v texte.
 Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
2A
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
REAR / SUB
AUDIO OUT

Jazýček
B
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von, zariadenie
nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
Príklad zapojenia
CDX-GT450U
REAR / SUB
AUDIO OUT
Poznámky (-A)
 Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
 Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
© 2010 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
*1 Poznámka k zapojeniu antény
3
Ak máte anténu typu ISO (International
Organization for Standardization), na jej zapojenie
použite dodávaný adaptér . Najskôr zapojte
konektor autoantény do adaptéra, potom adaptér
zasuňte do konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť na SUB
alebo REAR. Podrobnosti pozri v dodávanom
návode na použitie.
4
* Môže byť potrebný samostatný adaptér.
*2

L
R
*1 Od autoantény
REAR/SUB FRONT
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
REMOTE
IN*4
Poistka (10 A)

Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
Modrý s bielym prúžkom
Od konektora reproduktorov
v automobile
ATT
Svetlomodrý
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Konektor reproduktorov v automobile
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
5
Modrý
napájanie ovládania antény
8
Čierny
uzemnenie
2
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
Fialový
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
–
Reproduktor, predný, pravý
8
Sivý
4
+
Reproduktor, predný, ľavý
–
Reproduktor, predný, ľavý
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Biely
Zelený
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
4

Výčnelkom smerom dovnútra.



5 1
Jazýčky
1
3
6 A
2
B
Prístrojová doska
1
Protipožiarna
prepážka
5


Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Handsfree" sady pre
mobilný telefón
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
 Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
elektrickej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
 Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
 Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
 Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
 Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu,
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
 Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému
(–) konektoru pre reproduktory v automobile.
 Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
 Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
 Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že
je kábel so záporným pólom (–) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
 Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“ (Chyba). V takomto
prípade skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov
a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia
 Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu automobilu.
 Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
 Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Zloženie konzoly
Pred montážou zariadenia z neho zložte konzolu .
1 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
2 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo
vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy
konektorov (obrázok nižšie). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania
príslušenstva. Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode,
obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
 Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
 Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
Červený
Červený
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte a podržte zatlačené
tlačidlo . Stlačte a potiahnite predný
panel smerom k vám.
-B Nasadenie predného panela
Žltý
Žltý
4
Žltý
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
nepretržité napájanie
7
Červený
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto
Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie.
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom
čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu
autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), po každom vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte , kým sa
nevypne displej.
Tlačidlo RESET
Žltý
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
Žltý
7
Červený
nepretržité napájanie
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite
po vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET
pomocou špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF