Sony | CDX-GT25 | Sony CDX-GT25 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-153-956-11(1)
1
1
3
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
4
×2
5

FM/MW/LW
Compact Disc Player
Upozornenia
2

Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Montáž/Zapojenia
Predný
reproduktor
Aktívny
subwoofer
Zadný
reproduktor
Výkonový
zosilňovač
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Zoznam častí
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
2A
REAR / SUB
AUDIO OUT
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.

B
Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von,
zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
CDX-GT29
CDX-GT25
Príklad zapojenia
REAR / SUB
AUDIO OUT
Poznámky
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International
Organization for Standardization), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér .
Najskôr zapojte konektor autoantény do
adaptéra, potom adaptér zasuňte do
konektora na zariadení.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť
na SUB alebo REAR. Podrobnosti pozri
v dodávanom návode na použitie.
4
* Môže byť potrebný samostatný adaptér.
*2

L
R
*1 Od autoantény
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
REMOTE
IN*4
Poistka (10 A)

1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
Maximálny prúd 0,3 A
AMP REM
Modrý s bielym s prúžkom
Od konektora reproduktorov v automobile
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
4
8
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania”
ďalej v texte.
Konektor napájania príslušenstva v automobile
Konektor reproduktorov v automobile
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
5
Modrý
napájanie ovládania antény
8
Čierny
uzemnenie
2
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
Fialový
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
–
Reproduktor, predný, pravý
8
Sivý
4
+
Reproduktor, predný, ľavý
–
Reproduktor, predný, ľavý
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Biely
Zelený
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
4 1
2

Výčnelkom smerom dovnútra.





5 1
6A
2
182
mm
53 m
m
Jazýčky
1
3
B
Prístrojová doska
Protipožiarna
prepážka
1
5


Zloženie ochranného krytu
a konzoly
Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidve hrany ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva jednosmerné
napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že
je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na
displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“ (Chyba). V takomto
prípade skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov
a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
2
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania príslušenstva. Po dôkladnom
prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky
alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho
automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu  zo
zariadenia.
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 
správne zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr
tlačidlo . Stlačte a potiahnite predný panel
smerom k vám.
Červený
Červený
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
Žltý
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off), po každom vypnutí zapaľovania zatlačte
a pridržte , kým sa nevypne displej.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
Žltý
7
Červený
nepretržité napájanie
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising