Sony | CDX-GT220 | Sony CDX-GT220 Návod na použitie

O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0101_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 1 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
3-218-435-11 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 11.
CDX-GT225C CDX-GT222
CDX-GT220
CDX-GT121
© 2007 Sony Corporation
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0202_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 2 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri
v časti Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypínania (Auto Off) (str. 11).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak, aby
sa vyplo zobrazenie na displeji.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb
alebo záručných záležitostí použite adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Len pre CDX-GT225C/GT222/GT220
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
2
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0303_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 3 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Obsah
O tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Začíname
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . 13
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA
(len pre CDX-GT225C/GT222/GT220) . . 14
Súbory MP3
(len pre CDX-GT225C/GT222/GT220) . . . . 14
Súbory WMA
(len pre CDX-GT225C/GT222/GT220) . . . . 14
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . . 18
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . . 8
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 8
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie zvukových charakteristík
— BAL/FAD/SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . . . 11
Používanie voliteľných zariadení. . . . . . . . . . . 11
Doplnkové audio zariadenie . . . . . . . . . . . . 11
Diaľkové ovládanie RM-X114
(pre CDX-GT225C/GT222/GT220) . . . . . . 12
Otočný ovládač RM-X4S
(len pre CDX-GT225C) . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 4 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
O tomto návode
Začíname
Tento návod obsahuje pokyny pre modely
CDX-GT225C, GT222, GT220 a GT121.
Nasledovný prehľad popisuje hlavné rozdiely
medzi danými modelmi.
Zistite si typové označenie vášho modelu
a orientujte sa podľa rôznych indikácií
v jednotlivých častiach tohto manuálu.
Prehrávanie WMA/
MP3 súboru
GT225C
GT222
GT220
z
z
GT121
Dostupné je diaľkové
z
z
ovládanie
(voliteľné) (voliteľné)
Dostupný je otočný
ovládač
z
(voliteľné)
Vážení zákazníci
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s prehrávačom CD diskov Sony. Vaše
cesty vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD
TEXT), CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA
súbory (str. 14)*).
Typ disku
Označenie disku
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
5
Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 10).
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
CD-DA
Upozorňujúci zvukový signál
MP3*
WMA*
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
– Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Nastavenie zvuku
– EQ3 stage2: Môžete zvoliť ľubovoľnú
krivku zo 7 predvolených kriviek ekvalizéra.
• Pripojenie doplnkového zariadenia
Vstupný konektor AUX v prednej časti
zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio
zariadenie.
4
* Len CDX-GT225C/GT222/GT220
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte tlačidlo , potom panel jemne
vytiahnite smerom k vám.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 5 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
5
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 6 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
12 3
4
5
6
78
OFF
PUSH SELECT
EQ3
SEEK
DSPL
SOURCE
AUX
SEEK
MODE
PTY
AF/TA
1
2
9 q; qa qs qd
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; Vypnutie zdroja zvuku.
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
qf
qg
D Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia;
Zmena zdroja signálu (Rádio/CD/AUX).
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor), prehrávanie
sa spustí.
B Tlačidlo EQ3 (ekvalizér) str. 10
Výber typu ekvalizéra (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM alebo OFF (vypnutie)).
F Displej
C Ovládač hlasitosti/tlačidlo Select str. 10
Nastavenie hlasitosti (otáčanie);
Výber nastaviteľnej položky
(zatlačenie a otáčanie).
H Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
G Vstupný konektor AUX str. 11
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
6
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 7 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) str. 4
J Tlačidlo DSPL (displej)/SCRL
(rolovanie) (CDX-GT225C/GT222/
GT220) str. 8
Zmena zobrazených položiek (stlačenie);
Rolovanie zobrazených položiek (zatlačenie
a pridržanie).
Tlačidlo DSPL (displej) (CDX-GT121)
str. 8
Zmena zobrazovaných položiek.
K Tlačidlá SEEK –/+
CD:
Prepínanie skladieb (stlačenie); Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte
zatlačené); Zrýchlený posuv v skladbe
vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
L Tlačidlo MODE str. 8
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
M Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 10
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie);
Výber typu programu PTY pri RDS
(zatlačenie a pridržanie).
N Číselné tlačidlá
CD:
(1)/(2): ALBM –/+
(počas prehrávania MP3/WMA súborov)
(CDX-GT225C/GT222/GT220)
Prepínanie albumov (stlačenie); Súvislé
prepínanie albumov (zatlačenie
a pridržanie).
(3): REP str. 8
(4): SHUF str. 8
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
O Prijímač signálov diaľkového
ovládania
(len CDX-GT225C/GT222/GT220)
7
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 8 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
CD prehrávač
Rádio
Zobrazované položky
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
Číslo skladby/Uplynutý čas
prehrávania, Názov disku/interpreta,
Číslo albumu*1, Názov albumu, Názov
skladby, Textová informácia* 2, Hodiny
*1 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
(len CDX-GT225C/GT222/GT220)
*2 Pri prehrávaní MP3 súborov sa zobrazuje ID3 tag,
pri prehrávaní WMA súborov sa zobrazuje WMA
tag. (len CDX-GT225C/GT222/GT220)
Pre zmenu zobrazených položiek stlačte (DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa môžu v závislosti od modelu,
typu disku, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti o súboroch MP3/WMA pozri str. 14.
(len CDX-GT225C/GT222/GT220)
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory.
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc — BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým
sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
4
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BTM”.
Manuálne uloženie staníc
1
8
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete uložiť,
zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí
“MEMORY”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/TA
(str. 9).
Príjem uložených staníc
1
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
(len CDX-GT225C/GT222/GT220)
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) –/+
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne
ladenie).
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 9 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
RDS
Nastavenie AF a TA
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
A
B
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A Frekvencia*1 (Názov stanice), Číslo
predvoľby, Hodiny, RDS dáta
B TA/TP*2
*1 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
*2 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
Pre zmenu zobrazených položiek A stlačte
(DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do pamäte je
možné uložiť RDS stanice aj stanice bez RDS služieb
spolu s individuálnym nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice do
pamäte pomocou funkcie BTM alebo manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre
dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF zapnutá: Výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 11).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych
staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
9
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 10 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte tlačidlo (AF/TA) (PTY), kým
sa nezobrazí požadovaný typ
programu.
3
Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových
charakteristík — BAL/FAD/SUB
Nastaviť môžete vyváženie medzi ľavými
a pravými reproduktormi, vyváženie medzi
zadnými a prednými reproduktormi (Fader)
a hlasitosť subwoofera.
1
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t BAL
(ľavé-pravé) t FAD (predné-zadné) t
SUB (hlasitosť subwoofera)*2 t AUX*3
*1 Keď je aktivovaný ekvalizér EQ3 (str. 10).
*2 Keď je zvukový výstup nastavený na “SUB”
(str. 11).
Pri najnižšej možnej úrovni nastavenia sa
zobrazí “ATT” a túto úroveň môžete zvýšiť
až o 21 krokov.
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX (str. 11).
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká
klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské
udalosti), RELIGION (Náboženstvo),
PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje
PTY.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 11).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
10
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BAL”, “FAD” alebo “SUB”.
Položky sa prepínajú nasledovne:
2
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Nastavenie krivky ekvalizéra — EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
(EQ3) zvoľte “CUSTOM”.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 11 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 4)
CT (Presný čas)
Nastavenie “CT-ON” alebo “CT-OFF” (z)
(str. 9, 10).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z) alebo
“BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Zapnutie “AUX-A-ON” (z) alebo vypnutie
“AUX-A-OFF” zobrazovania zdroja zvuku
AUX (str. 11).
A.OFF (Automatické vypínanie)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po normálnom vypnutí zariadenia.
– “A.OFF-NO” (z), “A.OFF-30S (sekundy),”
“A.OFF-30M (minúty)” alebo “A.OFF-60M
(minúty)”.
SUB/REAR*1
Prepnutie výstupného audio signálu.
– “SUB-OUT” (z): Výstup pre subwoofer.
– “REAR-OUT”: Výstup pre výkonový
zosilňovač.
DEMO (Predvádzanie)
Nastavenie “DEMO-ON” (z) alebo
“DEMO-OFF”.
DIM (Stmavnutie)
(len CDX-GT222/GT220/GT121)
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “DIM-ON”: Stmavnutie displeja.
– “DIM-OFF” (z): Displej nestmavne.
ILM (Podsvietenie) (len CDX-GT225C)
Zmena farby osvetlenia: “ILM-1” (z) alebo
“ILM-2”.
M.DSPL (Akčný displej)
Výber režimu akčného displeja.
– “M.DSPL-ON” (z): Zobrazovanie
dynamických grafických šablón.
– “M.DSPL-OFF”: Vypnutie akčného displeja.
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhej zobrazenej
položky po zmene disku/albumu/skladby.
– “A.SCRL-ON” (z): Rolovanie.
– “A.SCRL-OFF”: Rolovanie vypnuté.
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “LOCAL-ON”: Ladenie len staníc
s najsilnejším signálom.
– “LOCAL-OFF” (z): Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “MONO-ON”: Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
– “MONO-OFF” (z): Počúvanie stereo
vysielania stereofonicky.
REG*2 (Regionálny program)
Nastavenie “REG-ON” (z) alebo “REG-OFF”
(str. 9).
LPF*3 (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“LPF OFF” (z), “LPF125Hz” alebo “LPF 78Hz”.
LOUD (Zvýraznenie)
Kvalitný zvuk aj pri nízkej hlasitosti.
– “LOUD -ON”: Zvýraznenie nízkych aj
vysokých tónov.
– “LOUD -OFF” (z): Vypnutie zvýraznenia
nízkych aj vysokých tónov.
BTM (str. 8)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Keď je zvukový výstup nastavený na “SUB”.
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná
na tomto zariadení aj na prenosnom audio
zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na autorádiu.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
11
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 12 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie.
AUX
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
• Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
• Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Ovládanie CD/rádia - rovnako ako (SEEK)
–/+ na zariadení.
• Tlačidlo SOUND
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
• Tlačidlo LIST
Výber typu programu (PTY) v RDS.
• Tlačidlá M/m (DISC*/PRESET +/–)
Ovládanie CD prehrávača, rovnako ako
(1)/(2) (ALBM –/+) na zariadení.
• Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na autorádiu.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
autorádiu.
5 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “AUX”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (8 dB až +18 dB).
Diaľkové ovládanie RM-X114
(pre CDX-GT225C/GT222/GT220)
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Otočný ovládač RM-X4S
(len CDX-GT225C)
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na otočný ovládač príslušné nálepky.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie
ako tlačidlá na zariadení.
ATT
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
MENU
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
12
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
OFF
+
VOL
–
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
ATT
SEL
MODE
LIST
PRESET +
SOUND
OFF
MODE
ATT
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
DSPL
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Ovládač PRESET/DISC*
Rovnako ako tlačidlá (1)/(2) (ALBM –/+)
na zariadení (zatlačte a otáčajte).
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 13 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako ovládač hlasitosti na zariadení
(otáčajte).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) –/+ na zariadení
(otáčajte, alebo otočte a pridržte).
• Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
• Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
Zmena nastavenia smeru ovládania
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Zvyšovanie
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu,
kým sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Znižovanie
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte
sa jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch,
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať 8 cm CD disky.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 14 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky,
alebo antistatické spreje určené
pre klasické platne.
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA
(len CDX-GT225C/GT222/GT220)
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti
od zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne
v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto
zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Len pre CDX-GT225C/GT222/GT220
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– Priečinky (Albumy): 150
(vrátane hlavného a prázdnych priečinkov).
– Súbory (skladby) a priečinky na disku: 300
(ak názvy priečinkov/súborov pozostávajú
z mnohých znakov, možný počet súborov/
priečinkov môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 64 (Romeo).
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie)
(ostatné formáty sa vynechajú). Priorita formátov
je: CD-DA, a MP3/WMA.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA,
prehrá sa Session (sekcia) so záznamom
vo formáte MP3/WMA. Ak disk neobsahuje
žiadne dáta v niektorom z týchto formátov,
zobrazí sa “NO MUSIC”.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi môžu byť aj disky
nekompatibilné so štandardom CD a nemusia sa dať
prehrávať v tomto zariadení.
Súbory MP3
(len CDX-GT225C/GT222/GT220)
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
• ID3 tag verzie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
• Pri pomenúvaní súborov MP3 nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch MP3 s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
Poznámka
Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom
(napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Súbory WMA
(len CDX-GT225C/GT222/GT220)
• WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio,
je ďalší štandard formátu na kompresiu audio
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku
na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.wma”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch WMA s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
* Len pre 64 kb/s
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
14
Poznámka
Prehrávanie nasledovných WMA súborov nie je
podporované.
– Bezstratová kompresia
– Chránené autorské práva
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 15 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Čistenie konektorov
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia v závislosti
od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania
sa výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú
lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie
môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte
predný panel (str. 4) a očistite konektory čistiacou
tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš
netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
RM-X114
(pre CDX-GT225C/GT222/GT220)
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
x
Demontáž zariadenia
Stranou +
nahor
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 4).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu.
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Kľúče vložte správne
podľa obrázka.
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
Poistka (10 A)
15
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 16 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
2
Vyberte zariadenie.
Výkonový zosilňovač
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výstupy: Výstupy pre reproduktory
(bezpečnostné konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 45 W × 4 (pri 4 Ohm)
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 μV, LW: 40 μV
Všeobecne
Výstup:
Výstupné audio konektory
(subwoofer/zadné - prepínateľné)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Vstupný konektor pre otočný ovládač
(len CDX-GT225C)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Loudness (Zvýraznenie):
+4 dB pri 100 Hz
+2 dB pri 10 kHz
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
pre CDX-GT225C/GT222/GT220
Diaľkové ovládanie: RM-X114
pre CDX-GT225C
Otočný ovládač: RM-X4S
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
16
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 17 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené
pre 2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 11).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín je
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo prijímu rozhlasu sa
spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON”, spustí predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (str. 11).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie je nastavené na “DIM-ON” (str. 11).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 15).
Funkcia automatického úplného vypnutia
nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia funguje až po normálnom vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 14).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.*
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA (str. 14).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.*
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 11).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).*
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45°
na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Disk sa nevysunie.
Stlačte Z (vysunutie) (str. 6).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo kábel
napájania príslušenstva (červený) k anténovému
zosilňovaču (iba ak má váš automobil zabudovanú FM/
MW/LW anténu v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
• Výsuvná anténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania
elektrickej výsuvnej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania
(Local seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 11).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “MONO-ON” (str. 11).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 18 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 11).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 11).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 9).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 9).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
* Len CDX-GT225C/GT222/GT220
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
FAILURE
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
LOAD
Zariadenie sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
L. SEEK +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO INFO (len CDX-GT225C/GT222/GT220)
Súbor MP3/WMA neobsahuje zapísanú textovú
informáciu.
NO MUSIC
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do tohto zariadenia vložte audio CD disk.
NO NAME
Disk/skladba neobsahuje názov skladby.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
PUSH EJT
Nie je možné vysunúť disk.
t Stlačte Z (vysunutie) (str. 6).
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
18
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK\Fm\Sk_0419_CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C.fm
masterpage:Žiadny
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 19 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
CDX-GT225C/GT222/GT220/GT121
3-218-435-11 (1)
CDX-GT121-GT220-GT222-GT225C_SK.book Page 20 Wednesday, August 8, 2007 3:52 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising