Sony | CDX-GT220 | Sony CDX-GT220 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

3-218-436-12(1)
1
Upozornenia
2
1
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti
(napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
3
4
×2
5
6
FM/MW/LW
Compact Disc Player
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Zadný
reproduktor
Montáž/Zapojenia
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Aktívny
subwoofer
Výkonový
zosilňovač
Otočný ovládač
RM-X4S
Zoznam častí
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení sú konzola  aj ochranný kryt 
nasadené na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu  aj ochranný kryt . Podrobnosti pozri
v časti “Zloženie ochranného krytu a konzoly ()”
ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce
použitie, napr. pre demontáž zariadenia
z automobilu.
2
A
AUDIO OUT REAR*
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
* AUDIO OUT SUB/REAR

Jazýček
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von, zariadenie
nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
CDX-GT225C CDX-GT222
CDX-GT220 CDX-GT121
Príklad zapojenia
AUDIO OUT REAR*
Poznámky (-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
* AUDIO OUT SUB/REAR
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International
Organization for Standardization), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér .
Najskôr zapojte konektor autoantény
do adaptéra, potom adaptér zasuňte
do konektora na zariadení.
2
* RCA kábel (nedodávaný).
3
* Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť
na SUB alebo REAR. Podrobnosti pozri
v dodávanom návode na použitie.
*4 Vložte s káblom smerom nahor
(len pre CDX-GT225C).
CDX-GT225C
*2
REMOTE
IN

*4
L
R
*1 Od autoantény
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
Poistka (10 A)

Maximálny
prúd 0,3 A
AMP REM
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
Modrý s bielym s prúžkom
Od konektora pre reproduktory v automobile
ATT
Svetlomodrý
Od konektora napájania príslušenstva
v automobile
4
8
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej v texte.
Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile
4
5
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
Modrý
ovládanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre reproduktory v automobile
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
8
Čierny
uzemnenie
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
4 1
2
Uvoľňovací kľúč používajte
správnym spôsobom.


Výčnelkom smerom
dovnútra.





5 1
6A
2
182
mm
53 m
m
Jazýčky
1
3
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
B
1
5
6
7
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
Schéma zapojenia
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady
pre mobilný telefón
Pred montážou zariadenia z neho zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho
relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného
kábla  môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k napájacím a dodávaným káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva jednosmerné
napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu,
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, v prípade, že je
kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“. V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
2
 Vložte uvoľňovacie kľúče  do ochranného
krytu .
 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov  vyberte
ochranný kryt .
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode,
obráťte sa na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Príklad montáže
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite tieto jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne
zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
4
Žltý
-A Vybratie predného panela
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo
. Stlačte a potiahnite predný panel smerom
k vám.
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržitý zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Nastavte funkciu automatického vypínania. Podrobnosti
pozri v dodávanom návode na použitie.
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom
čase po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu
autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického vypínania,
po každom vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
, kým sa nevypne displej.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF