Sony | CDX-GT620U | Sony CDX-GT620U Návod na použitie

CDX-GT620U_SK.book Page 1 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
3-275-494-22 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 14.
CDX-GT620U
© 2007 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_02-02_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 2 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri
v časti Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb
alebo záručných záležitostí použite adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými
akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu
použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
“ATRAC”, “ATRAC AD”, SonicStage
a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
“WALKMAN” a logo “WALKMAN”
sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 14).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak, aby
sa vyplo zobrazenie na displeji.
2
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_03-03_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 3 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ďalšie funkcie
Začíname
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
Otočný ovládač RM-X4S . . . . . . . . . . . . . .
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Vloženie disku do zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . 5
Vysunutie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
13
13
13
13
14
14
15
Ďalšie informácie
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diaľkové ovládanie RM-X151 . . . . . . . . . . . 6
Vyhľadávanie skladby
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . 16
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
USB zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA/AAC
(CD-R/RW disk alebo veľkokapacitná
pamäťová jednotka Mass Storage) . . . . . . . . 17
Súbory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Súbory WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Súbory AAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Súbory ATRAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . . 22
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . . 9
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 9
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 9
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . 11
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Počúvanie hudby z veľkokapacitných audio
zariadení Mass Storage . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Počúvanie hudby z “Walkmana”
(ATRAC audio zariadenie) . . . . . . . . . . . . . 12
3
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 4 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Vážení zákazníci
Začíname
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s prehrávačom CD diskov Sony. Vaše
cesty vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD TEXT),
CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA/AAC súbory
(str. 17)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
4
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Vyhľadávacia funkcia
Quick-BrowZer: Rýchle a jednoduché
vyhľadanie konkrétnej skladby na CD disku
alebo USB jednotke pripojenej k tomuto
zariadeniu (str. 8).
• Nastavenie zvuku
– EQ3 stage2: Môžete zvoliť ľubovoľnú
krivku zo 7 predvolených kriviek ekvalizéra.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
Vytvorenie rozsiahlejšieho zvukového poľa
pomocou syntézy virtuálnych reproduktorov,
za účelom zvýraznenia zvuku reproduktorov,
aj keď sú nainštalované nízko pri podlahe.
– Digital Music Plus (DM+): Zlepšenie
digitálne komprimovaného zvuku, akým je
zvuk MP3 súborov.
• Ovládanie voliteľného zariadenia
USB zariadenie: Do USB konektora
v prednej časti môžete pripojiť USB
veľkokapacitné zariadenie Mass Storage alebo
“Walkman” (ATRAC audio zariadenie).
Podrobnosti o vhodných zariadeniach pozri
v časti USB zariadenia (str. 17) alebo na
podpornej web-stránke Sony (str. 22).
• Pripojenie doplnkového zariadenia
Vstupný konektor AUX v prednej časti
zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio
zariadenie.
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo
RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Príprava diaľkového ovládania
Pred prvým použitím diaľkového ovládania
odstráňte izolačný prvok.
Rada
Spôsob výmeny batérie pozri “Výmena lítiovej batérie
v diaľkovom ovládaní” na str. 18.
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním ovládacieho ovládača
nastavte hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
5
Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 11).
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 5 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Vybratie predného panela
Stlačením (SOURCE) na zariadení
(alebo vložením disku) aktivujte zariadenie.
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
A
Upozorňujúci zvukový signál
B
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte (OPEN).
Predný panel sa sklopí.
3
Posuňte predný panel doprava, potom
jemne potiahnite ľavú stranu predného
panela.
c
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Vloženie disku do zariadenia
1
2
Stlačte (OPEN).
3
Zatvorte predný panel.
Prehrávanie sa začne automaticky.
Vložte disk (popisom nahor).
1
2
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
Vysunutie disku
1
2
Stlačte (OPEN).
3
Zatvorte predný panel.
Stlačte Z.
Disk sa vysunie.
5
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 6 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1
23
4
5
6 7
OPEN
OFF
BROWSE
SOURCE
SEEK
SEEK
BACK
MODE
PTY
AF/TA
ALBUM
1
2
REP
SHUF
3
4
DM
5
PAUSE
SCRL
6
DSPL
AUX
PUSH ENTER / SELECT
8 9 q;
qa qs
qd
qf qg
Predný panel vybratý
qh
qj
qk
RESET
Diaľkové ovládanie RM-X151
1
4
ql
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
ws
wd
qa
+
wf
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja zvuku.
wg
B Tlačidlo
(BROWSE) str. 8
Zapnutie režimu Quick-BrowZer.
wh
C Ovládací ovládač/tlačidlo Select
str. 8, 13
Nastavenie hlasitosti (otáčanie).
Výber položiek (zatlačenie a otáčanie).
–
w;
wa
6
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
Ovládanie USB zariadenia pozri “USB
zariadenia” na str. 11.
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
D Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja
vstupného signálu (Rádio/CD/USB/AUX).
E Displej
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 7 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
F USB konektor str. 11
Pripojenie USB zariadenia.
O Vstupný konektor AUX str. 14
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
G Tlačidlo OPEN str. 5
P Tlačidlo RESET str. 4
H Tlačidlo
(BACK) str. 8
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
Q Tlačidlo Z (vysunutie) str. 5
Vysunutie disku.
I Senzor diaľkového ovládania
R Otvor pre disk str. 5
Vloženie disku.
J Tlačidlá SEEK –/+
CD/USB:
Prepínanie skladieb (stlačenie). Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené). Zrýchlený posuv v skladbe
vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie. Pred použitím odstráňte izolačný prvok
(str. 4).
ql Tlačidlá < (.)/, (>)
Ovládanie CD/rádia/USB zariadenia,
rovnako ako (SEEK) –/+ na zariadení.
Nastavenia zariadenia, zvuku atď. môžete
ovládať pomocou < ,.
K Tlačidlo MODE str. 9, 12
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
Výber režimu prehrávania z ATRAC audio
zariadenia.
w; Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
L Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/PTY
(Program Type - Typ programu) str. 10, 11
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
(zatlačenie a pridržanie).
ws Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
M Číselné tlačidlá
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP str. 9
(4): SHUF str. 9
(5): DM+ str. 4
Pre zapnutie funkcie DM+ nastavte
“DM+-ON”. Pre zrušenie nastavte
“DM+-OFF”.
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
N Tlačidlo DSPL (displej)/
SCRL (rolovanie) str. 9, 10
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek
(zatlačenie a pridržanie).
wa Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie hlasitosti.
wd Tlačidlo SEL (výber)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
V režime Quick-BrowZer nefunguje tlačidlo
(SEL) (výber).
wf Tlačidlá M (+)/m (–)
Ovládanie CD prehrávača/USB zariadenia
rovnako ako (1)/(2) (ALBUM –/+)
na zariadení.
Nastavenia zariadenia, zvuku atď. môžete
ovládať pomocou M m.
wg Tlačidlo SCRL (rolovanie)
Rolovanie položky na displeji.
wh Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Poznámky
• Ak vysúvate/vkladáte disk, USB zariadenie musí byť
odpojené, aby nedošlo k poškodeniu disku.
• Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
7
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 8 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Vyhľadávanie skladby — Quick-BrowZer
Môžete jednoducho vyhľadávať konkrétnu skladbu na CD disku alebo USB jednotke (“Walkman”/
Veľkokapacitná pamäťová jednotka Mass Storage) podľa určitej kategórie.
(BROWSE):
Zapnutie/vypnutie režimu Quick-BrowZer.
OFF
BROWSE
SOURCE
SEEK
SEEK
Ovládací ovládač:
Výber položky (otáčanie). Potvrdenie položky (stlačenie).
BACK
MODE
PUSH ENTER / SELECT
(BACK):
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
1
Stlačte
(BROWSE).
Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
Zobrazované položky sa líšia podľa typu zariadenia alebo disku.
2
Otáčaním ovládacieho ovládača zvoľte želanú vyhľadávaciu kategóriu a stlačením
ovládača výber potvrďte.
3
Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte
(BACK).
Vypnutie režimu Quick-BrowZer.
Stlačte
(BROWSE).
Poznámky
• Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší na nastavenie režimov Repeat/Shuffle.
• V závislosti od USB zariadenia sa nemusia zobrazované položky zobraziť správne.
• V závislosti od USB zariadenia sa počas režimu Quick-BrowZer nemusí reprodukovať zvuk.
8
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 9 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
CD prehrávač
Rádio
Zobrazované položky
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory.
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc — BTM
A Zdroj zvuku
B Číslo skladby/Uplynutý čas prehrávania,
Názov disku/interpreta, Číslo albumu*,
Názov albumu, Názov skladby, Textová
informácia, Hodiny
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
* Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
4
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BTM”.
Pre zmenu zobrazených položiek B stlačte
(DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3/WMA/AAC pozri str. 17.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
TRACK
Pre prehrávanie
skladby opakovane.
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 10).
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
Príjem uložených staníc
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
1
* Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až
kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) –/+
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
9
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 10 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
RDS
Nastavenie AF a TA
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A Rozhlasové pásmo, Zdroj zvuku
B TA/TP*1
C Frekvencia*2 (Názov stanice), Číslo
predvoľby, Hodiny, RDS údaje
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
Pre zmenu zobrazených položiek C stlačte (DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice podľa
intenzity jej signálu. Pomocou tejto funkcie
môžete počúvať rovnakú stanicu počas dlhej jazdy
bez toho, aby ste ju museli manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela
údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte
pre dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF zapnutá: Výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 14).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
10
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 11 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia
1
Otvorte kryt USB konektora.
2
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte tlačidlo (AF/TA) (PTY), kým
sa nezobrazí požadovaný typ
programu.
3
Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne udalosti),
INFO (Informácie), SPORT (Šport), EDUCATE
(Vzdelávanie), DRAMA (Dramatická tvorba),
CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Veda),
VARIED (Rôzne), POP M (Populárna hudba),
ROCK M (Rocková hudba), EASY M (Nenáročná
hudba), LIGHT M (Ľahká klasika), CLASSICS
(Vážna hudba), OTHER M (Iné druhy hudby),
WEATHER (Počasie), FINANCE (Financie),
CHILDREN (Vysielanie pre deti), SOCIAL A
(Spoločenské udalosti), RELIGION
(Náboženstvo), PHONE IN (Telefonáty
poslucháčov), TRAVEL (Cestovanie), LEISURE
(Voľný čas), JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY
(Country hudba), NATION M (Národná hudba),
OLDIES (Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Prehrávanie sa spustí.
Ak je USB zariadenie už pripojené, stláčajte
(SOURCE), kým sa nezobrazí “USB”, aby sa
spustilo prehrávanie.
Stlačením (OFF) zastavíte prehrávanie.
Poznámky
• Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie. Ak odpojíte USB zariadenie počas
prehrávania, môžu sa poškodiť dáta na USB
zariadení.
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
USB dáta.
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 13).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
11
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 12 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Zobrazované položky
Počúvanie hudby z “Walkmana”
(ATRAC audio zariadenia)
1
Počas prehrávania stláčajte (MODE),
kým sa na displeji nezobrazí
požadované nastavenie.
Položky sa prepínajú nasledovne:
ALBUM t TRACK t GENRE t
PLAYLIST t ARTIST
A ATRAC audio zariadenie: AAD
Mass Storage: USB
B Číslo skladby/albumu/interpreta/Playlistu/
žánra, Názov skladby/albumu/interpreta/
Playlistu/žánra, Uplynutý čas prehrávania,
Hodiny.
Pre zmenu zobrazených položiek B stlačte
(DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od formátu
záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti o súboroch
MP3/WMA/AAC/ATRAC pozri str. 17.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (3) (REP)
alebo (4) (SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
Poznámka
Zobrazenie sa líši podľa typu veľkokapacitného USB
zariadenia Mass Storage a ATRAC audio zariadenia.
ARTIST
interpreta opakovane.
PLAYLIST
Playlistu opakovane.
GENRE
žánra opakovane.
Počúvanie hudby z veľkokapacitných
audio zariadení Mass Storage
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF ARTIST
interpreta v náhodnom
poradí.
SHUF PLAYLIST
Playlistu v náhodnom
poradí.
SHUF GENRE
žánra v náhodnom
poradí.
SHUF DEVICE
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (3) (REP)
alebo (4) (SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DEVICE
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF-OFF”.
12
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 13 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
1
2
3
Nastavenie zvukových
charakteristík
1
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
2
Otáčaním ovládacieho ovládača
nastavte zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
4
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
EQ3
Výber typu ekvalizéra: “XPLOD”, “VOCAL”,
“EDGE”, “CRUISE”, “SPACE”, “GRAVITY”,
“CUSTOM” alebo “OFF (z)”.
DSO
Výber režimu DSO: “1”, “2”, “3” alebo “OFF”
(vypnutie) (z). Čím vyššie číslo, tým výraznejší
efekt.
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 13)
Užívateľská úprava krivky ekvalizéra.
BAL (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia medzi ľavými a pravými
reproduktormi: “RIGHT-10” – “CENTER” (z)
– “LEFT-10”
FAD (Fader - Vyváženie predné-zadné)
Nastavenie vyváženia medzi prednými
a zadnými reproduktormi: “FRONT-10”
– “CENTER” (z) – “REAR-10”
SUB (Hlasitosť subwoofera)
Nastavenie hlasitosti subwoofera: “+10 dB”
– “0 dB” (z) – “–10 dB”
(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí “ATT”.)
AUX*2 (Úroveň AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie. Toto nastavenie
eliminuje potrebu nastavenia úrovne hlasitosti
medzi zdrojmi zvuku (str. 14).
Nastaviteľná úroveň: “+18 dB” – “0 dB” (z)
– “–8 dB”
*1 Keď je aktivovaný ekvalizér (EQ3).
*2 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
Zvoľte zdroj, potom stláčaním tlačidla
Select zvoľte “EQ3”.
Otáčaním ovládacieho ovládača zvoľte
“CUSTOM”.
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
Otáčaním ovládacieho ovládača
nastavte zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
2
3
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
Otáčaním ovládacieho ovládača zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie pre
štandardný režim prehrávania/príjem rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 4)
CT (Presný čas)
Nastavenie “CT-ON” alebo “CT-OFF” (z)
(str. 10, 11).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z) alebo “BEEP-OFF”.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 14 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
AUX-A*1 (AUX Audio)
Zapnutie “AUX-A-ON” (z) alebo vypnutie
“AUX-A-OFF” zobrazovania zdroja zvuku
AUX (str. 14).
A.OFF (Automatické úplné vypnutie)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia.
– “A.OFF-NO” (z), “A.OFF-30S (sekundy)”,
“A.OFF-30M (minúty)” alebo “A.OFF-60M
(minúty)”.
DEMO (Predvádzanie)
Nastavenie “DEMO-ON” (z) alebo
“DEMO-OFF”.
DIMMER
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “DIMMER-AT” (z): Stmavnutie displeja, keď
zapnete svetlá.
– “DIMMER-OFF”: Displej nestmavne.
– “DIMMER-ON”: Stmavnutie displeja.
ILLUMI (Osvetlenie)
Zmena farby osvetlenia: “ILLUMI-1” (z) alebo
“ILLUMI-2”.
M.DSPL (Akčný displej)
Výber režimu akčného displeja.
– “M.DSPL-SA” (z): Zobrazovanie šablón
a spektrálneho analyzéra.
– “M.DSPL-ON”: Zobrazovanie dynamických
grafických šablón.
– “M.DSPL-OFF”: Vypnutie akčného displeja.
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhej zobrazenej
položky po zmene disku/albumu/skladby.
– “A.SCRL-ON” (z): Rolovanie.
– “A.SCRL-OFF”: Rolovanie vypnuté.
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “LOCAL-ON”: Ladenie len staníc
s najsilnejším signálom.
– “LOCAL-OFF” (z): Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “MONO-ON”: Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
– “MONO-OFF” (z): Počúvanie stereo
vysielania stereofonicky.
REG*2 (Regionálny program)
Nastavenie “REG-ON” (z) alebo “REG-OFF”
(str. 10).
LPF (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“LPF OFF” (z), “LPF125Hz” alebo “LPF 78Hz”.
LOUD (Zvýraznenie)
Kvalitný zvuk aj pri nízkej hlasitosti.
– “LOUD-ON”: Zvýraznenie nízkych
aj vysokých tónov.
– “LOUD-OFF” (z): Vypnutie zvýraznenia
nízkych aj vysokých tónov.
BTM (str. 9)
14
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk v
automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na
tomto zariadení aj na prenosnom audio zariadení.
Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na autorádiu.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
AUX
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na autorádiu.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
autorádiu.
5 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 13).
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 15 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
Otočný ovládač RM-X4S
Nalepenie nálepiek
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
V závislosti od polohy montáže nalepte na
otočný ovládač príslušné nálepky.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Tlačidlo SEL (výber)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
V režime Quick-BrowZer nefunguje tlačidlo
(SEL) (výber).
• Ovládač PRESET/DISC
CD/USB: Rovnako ako tlačidlá (1)/(2)
(ALBUM –/+) na zariadení (zatlačte
a otáčajte).
Rádio: Príjem (prepínanie) uložených staníc
(zatlačenie a otáčanie).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako ovládací ovládač na zariadení
(otáčajte).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) –/+ na zariadení
(otáčajte, alebo otočte a pridržte).
• Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
Zmena nastavenia smeru ovládania
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Zvyšovanie
Znižovanie
15
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 16 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte sa
jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch,
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky,
alebo antistatické spreje určené
pre klasické platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne
v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto
zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– Súbory (skladby) a priečinky na disku:
300 (ak názvy priečinkov/súborov pozostávajú
z mnohých znakov, možný počet súborov/
priečinkov môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 64 (Romeo).
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie)
(ostatné formáty sa vynechajú). Priorita formátov
je: CD-DA a MP3/WMA/AAC.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA,
prehrá sa Session (sekcia) so záznamom vo
formáte MP3/WMA/AAC. Ak disk neobsahuje
žiadne dáta v niektorom z týchto formátov,
zobrazí sa “NO MUSIC”.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
16
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať 8 cm CD disky.
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať
v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 17 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
USB zariadenia
• Používať môžete veľkokapacitné USB zariadenia
Mass Storage a ATRAC audio zariadenia
kompatibilné so štandardom USB. Zariadenie
však nesprístupní USB zariadenie pripojené cez
USB rozbočovač. Podrobnosti o kompatibilite
konkrétneho USB zariadenia pozri na podpornej
web-stránke Sony (str. 22).
• Príslušný kodek sa líši podľa typu zariadenia.
– Mass Storage: MP3/WMA/AAC
– ATRAC zariadenie: ATRAC/MP3/WMA/AAC
• Iné DRM (Digital Rights Management - Správa
autorských práv digitálnych súborov) súbory než
ATRAC nemusí byť možné prehrávať.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný.
Mass Storage:
– Priečinky (Albumy): 128
Súbory (Skladby) v jednom priečinku: 500
ATRAC zariadenie: ATRAC/MP3/WMA/AAC
– Albumy/Interpreti/Playlisty/Žánre: 65535
Skladby: 65535
Poznámky
• Na prepojenie použite USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
• Nepoužívajte príliš ťažké ani dlhé USB zariadenia.
Môžu prekážať vo vedení vozidla.
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti
od množstva uložených dát určitý čas trvať.
• Odporúčame zálohovať dáta v USB zariadení.
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA/AAC (CD-R/RW disky alebo
veľkokapacitné pamäťové jednotky
Mass Storage)
MP3/WMA/AAC
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch MP3 s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
Poznámka
Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom
(napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Súbory WMA
• WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio,
je ďalší štandard formátu na kompresiu audio
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku
na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.wma”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch WMA s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
* Len pre 64 kb/s
Poznámka
Prehrávanie nasledovných WMA súborov nie je
podporované.
– Bezstratová kompresia
Súbory AAC
• AAC, čo je skratka pre Advanced Audio Coding,
je štandard formátu na kompresiu audio súborov.
Komprimuje údaje z audio CD disku na cca
1/11* pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov v AAC tag je 126 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov AAC nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.m4a”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad v súboroch AAC s variabilným dátovým
tokom (VBR) sa uplynutý čas prehrávania nemusí
zobraziť presne.
* Len pre 128 kb/s
Poznámka
Prehrávanie nasledovných AAC súborov nie je
podporované.
– Bezstratová kompresia
– Chránené autorské práva
Súbory ATRAC
Formát ATRAC3plus
Súbory MP3
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov.
Údaje z audio CD disku sa komprimujú na cca
1/10 pôvodnej veľkosti.
• ID3 tag verzie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
• Pri pomenúvaní súborov MP3 nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”.
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je technológia kompresie zvuku. Súbor sa
komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
ATRAC3plus, ktorý je rozšírený formát formátu
ATRAC3, komprimuje audio CD údaje na cca
1/20 pôvodnej veľkosti. Zariadenie je kompatibilné
s formátom ATRAC3 aj ATRAC3plus.
Zobrazujú sa znaky textových informácií zapísané
softvérom SonicStage.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
17
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 18 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Čistenie konektorov
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala
vydržať cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia
v závislosti od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 5) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich
poškodeniu.
Stranou + nahor
2
Zadná časť
predného panela
Zariadenie
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
c
1
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 5).
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote.
Ak dôjde k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
x
Poistka (10 A)
18
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 19 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
2
Vyberte zariadenie.
Výkonový zosilňovač
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výstupy: Výstupy pre reproduktory
(bezpečnostné konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Všeobecne
Výstup:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstupný konektor pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 180 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X151
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo:
Otočný ovládač: RM-X4S
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Tento produkt je chránený danými duševnými
vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo šírenie takejto
technológie nad rámec tohto produktu je bez
licencie spoločnosti Microsoft alebo jeho
autorizovaného zástupcu zakázané.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 μV, LW: 40 μV
USB prehrávač
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
19
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 20 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Vlastníci obsahov súborov Windows Media pre
ochranu ich obsahu, bezpečné šírenie a používanie
autorsky chránených diel využívajú v tomto
zariadení technológiu správy oprávnení digitálnych
súborov (“WM-DRM”). Zabraňuje sa tým
neoprávanému kopírovaniu týchto chránených
obsahov.
Toto zariadenie používa na prehrávanie chráneného
obsahu WM-DRM softvér (“WM-DRM
Software”). Ak by bola bezpečnosť softvéru
WM-DRM v zariadení narušená, tak vlastníci
chráneného obsahu (“Secure Content Owners”)
môžu od spoločnosti Microsoft požadovať
revokáciu príslušných práv softvéru WM-DRM
na nadobudnutie nových licencií pre kopírovanie,
zobrazovanie a/alebo prehrávanie chráneného
obsahu. Revokácia nemení schopnosť softvéru
WM-DRM naďalej prehrávať nechránené obsahy.
Zoznam revokovaného softvéru WM-DRM je vždy
poslaný do vášho zariadenia pri stiahnutí licencie
pre chránený obsah z internetu alebo z PC.
Spoločnosť Microsoft môže v záujme vlastníkov
chránených obsahov spolu s licenciou poslať
do zariadenia tiež revokačné zoznamy.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 13).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín
je vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu
sa spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON”, spustí predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (str. 14).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie je nastavené na “DIMMER-ON”
(str. 14).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 18).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po normálnom vypnutí
zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
20
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT620U_SK.book Page 21 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Ovládanie diaľkovým ovládaním nefunguje.
Skontrolujte, či bol odstránený izolačný prvok (str. 4).
DSO nefunguje.
V závislosti od interiéru automobilu alebo druhu
hudby nemusí funkcia DSO priniesť želaný efekt.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 16).
Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA/AAC (str. 17).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 14).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45°
na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš automobil
zabudovanú FM/MW/LW anténu v zadnom/bočnom
okne).
• Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
• Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania
elektrickej výsuvnej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
• Ak je režim DSO zapnutý, zvuk je niekedy rušený
šumom.
t Nastavte režim DSO na “OFF” (str. 13).
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania
(Local seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 14).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “MONO-ON” (str. 14).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 14).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 14).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 10).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 10).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez USB
rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
USB zariadenie nefunguje.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Spustenie prehrávania z USB zariadenie trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
21
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT620U_SK.book Page 22 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Chybové zobrazenia/Hlásenia
CHECKING
Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
t Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
ERROR
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
• Stlačte Z a vyberte disk.
FAILURE
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
HUB NO SUPRT
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
L. SEEK +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification)
(zobrazí sa “PI SEEK”).
NO DEV (Žiadne zariadenie)
Je zvolené (SOURCE), pričom nie je pripojené USB
zariadenie. Počas prehrávania sa USB zariadenie alebo
USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO INFO
Súbor MP3/WMA/AAC neobsahuje zapísanú textovú
informáciu.
NO MUSIC
Disk/USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
t Do tohto zariadenia vložte audio CD disk.
t Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO NAME
Skladba neobsahuje názov skladby/albumu/disku.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NO TRACK
Zvolená položka v USB zariadení neobsahuje album/
skladbu.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
OVERLOAD
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním (SOURCE)
prepnite zdroj zvuku.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku,
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku/USB zariadení.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým
sa automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry disku/USB zariadenia môže spustenie
prehrávania trvať aj viac než minútu.
RESET
CD mechaniku nie je možné z dôvodu nejakého
problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
t Pripojte veľkokapacitné USB zariadenie
Mass Storage (str. 17).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte
najnovšie informácie o tomto zariadení,
navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com
22
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT620U_SK\Fm\Sk_04-23_CDX-GT620U.fm
masterpage:Žiadny
CDX-GT620U_SK.book Page 23 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
CDX-GT620U
3-275-494-22 (1)
CDX-GT620U_SK.book Page 24 Wednesday, October 31, 2007 9:21 AM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie
informácie o tomto zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising