Sony | CDX-GT250MP | Sony CDX-GT250MP GT250MP Hlavná jednotka mp3/CD s predným vstupom AUX Návod na použitie

CDX-GT250-GT252_SK.book Page 1 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
4-191-888-31(1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4.
CDX-GT252MP
CDX-GT250MP
©2010 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_02-02_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 2 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len do prístrojovej dosky
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy
poskytnuté v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 11).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), vždy po
vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
(SOURCE/OFF) tak, aby sa vyplo zobrazenie
na displeji.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Windows Media je obchodná značka alebo
ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
2
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie mimo tohto
produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft
alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_03-03_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 3 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Obsah
Začíname
Ďalšie funkcie
Prehrávateľné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík
— BAL/FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
Diaľkové ovládanie RM-X114 . . . . . . . . . .
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . . 8
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 8
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
10
10
10
11
11
11
12
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA . .
Súbory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
13
13
13
13
13
14
15
15
16
17
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . 10
3
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 4 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Nastavenie hodín
Začíname
Prehrávateľné disky
Autorádio môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky
(MP3/WMA súbory (str. 13)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Otáčajte otočným ovládačom,
kým sa nezobrazí “CLOCK-ADJ”
(Nastavenie hodín), potom ho stlačte.
Indikátor hodiny bliká.
3
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
4
Po nastavení minúty stlačte
Select (Výber).
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Zrušenie režimu DEMO
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý sa
aktivuje po vypnutí.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “Demo”, potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“DEMO-OFF” (Demo vyp.) a potom ho
stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte
(BACK) (Späť).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 9).
4
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 5 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení a zatlačte ľavú stranu
panela tak, aby zacvakla na svoje miesto.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte
k vám.
a potiahnite panel smerom
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
5
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 6 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
A Tlačidlá SEEK +/–
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
CD:
Prepínanie skladieb (stlačenie). Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené). Zrýchlený posuv v skladbe vzad/
vpred (zatlačenie a pridržanie).
B Tlačidlo EQ3 (ekvalizér) str. 10
Výber typu ekvalizéra (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM alebo OFF).
C Tlačidlo SOURCE/OFF
Zapnutie zariadenia/zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/AUX) (stlačenie).
Zatlačením na 1 sekundu vypnete zariadenie.
Zatlačením na viac ako 2 sekundy vypnete
napájanie a displej.
D Otočný ovládač/tlačidlo Select (Výber)
Nastavenie hlasitosti (otáčanie). Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie a otáčanie).
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor), prehrávanie
sa spustí.
F Displej
G Vstupný konektor AUX str. 11
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
H Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného panela) str. 5
J Tlačidlo
(BACK) (Späť)
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
K Tlačidlo MODE str. 8
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
L Tlačidlo AF (Alternative Frequencies Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 9
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
6
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 7 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
M Číselné tlačidlá
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
CD:
(1)/(2): ALBUM –/+
(počas prehrávania MP3/WMA súborov)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP* str. 10
(4): SHUF str. 10
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
N Tlačidlo DSPL (Displej)/
SCRL (Rolovanie) str. 8, 10,
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek (zatlačenie
a pridržanie).
O Senzor signálov diaľkového
ovládania
* Toto tlačidlo má hmatový bod.
7
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 8 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Rádio
Uloženie staníc do pamäte
a ich príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF), kým
sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “BTM”, potom ho stlačte.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), kým sa nezobrazí
“MEMORY”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej
nastavenie AF/TA (str. 9).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
8
Zvoľte pásmo, potom stlačte
(SEEK) +/–, aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až
kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) +/– pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) +/–
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
A Frekvencia*1 (Názov stanice),
Číslo predvoľby, Hodiny, RDS dáta
B TA/TP*2
*1 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
*2 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
Pre zmenu zobrazených položiek A
stlačte (DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj vstupného signálu.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 9 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Nastavenie AF a TA
1
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF/TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF/TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do
pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
2
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Typy programov
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí typ programu
a potom ho stlačte.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Hudba štýlu M.O.R.), LIGHT M
(Ľahká klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské
udalosti), RELIGION (Náboženstvo),
PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REGIONAL-OFF” (str. 11).
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach, kde nie sú k dispozícii
údaje PTY.
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Nastavenie CT
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja vstupného signálu
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre
dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — Regional
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
1
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
V nastavovacom zobrazení
zvoľte “CT-ON” (str. 11).
9
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 10 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
CD prehrávač
Ďalšie funkcie
Zobrazované položky
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových
charakteristík — BAL/FAD/SUB
Názov skladby*1, Názov disku/meno
interpreta*1, Meno interpreta*1,
Číslo albumu*2, Názov albumu*1,
Číslo skladby/Uplynutý čas
prehrávania, Hodiny
Môžete nastaviť vyváženie medzi pravými
a ľavými, zadnými a prednými reproduktormi
a hlasitosť subwoofera.
1 Stláčajte tlačidlo Select (Výber), kým sa
nezobrazí “BAL”, “FAD” alebo “SUB”.
Položky sa prepínajú nasledovne:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t BAL
(ľavé-pravé) t FAD (predné-zadné) t
SUB (hlasitosť subwoofera)*2 t AUX*3
*1 Zobrazí sa informácia CD TEXT, MP3/WMA.
*2 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek stlačte (DSPL).
*1 Pri aktivovaní EQ3 (str. 10).
*2 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”
(str. 11). Pri najnižšej úrovni sa zobrazí “ATT”
a je ju možné nastaviť na 21 úrovní.
*3 Keď je aktívny zdroj vstupného signálu
AUX (str. 11).
Rada
Zobrazené položky sa môžu v závislosti od modelu,
typu disku, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti o MP3/WMA súboroch pozri str. 13.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
2
3
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1 Zvoľte zdroj vstupného signálu
a opakovaným stláčaním (EQ3)
zvoľte “CUSTOM”.
2 Stláčajte tlačidlo Select (Výber), kým
sa nezobrazí “LOW”, “MID” alebo “HI”.
3 Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
4
10
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
Stlačte
(BACK) (Späť).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu rozhlasu/
prehrávania.
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select (Výber) pred dokončením nastavenia.
Stlačte
(BACK) (Späť).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu rozhlasu/
prehrávania.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 11 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí požadovaná položka
a potom ho stlačte.
3
Pre výber nastavenia otáčajte
otočným ovládačom a potom
ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte
(BACK) (Späť).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
* Pre vykonanie nastavení CLOCK-ADJ a BTM nie je
potrebný krok 4.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
vstupného signálu a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 4)
CT (Presný čas)
Aktivácia funkcie CT:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 8, 9).
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja vstupného signálu AUX:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 11).
AUTO OFF (Automatické vyp.)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia: “NO” (Bez), “30S
(sekundy)”, “30M (minúty)”, “60M (minúty)”.
REAR/SUB*1
(Subwoofer/Výkonový zosilňovač)
Prepínanie výstupného audio signálu.
“REAR-OUT” (Výkonový zosilňovač),
“SUB-OUT” (Subwoofer).
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
DIMMER (Stmavnutie)
Zmena jasu displeja. “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
M.DISPLAY (Akčný displej)
– “ON” (Zap.):
Zobrazovanie pohyblivých zobrazení.
– “OFF” (Vyp.): Vypnutie režimu akčného displeja.
AUTO SCR (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek: “ON”
(Zap.), “OFF” (Vyp.).
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “ON” (Zap.):
Ladenie len staníc s najsilnejším signálom.
– “OFF” (Vyp.): Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Nastavenie monofonického režimu príjmu pre
skvalitnenie príjmu v pásme FM:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
REGIONAL*2 (Regionálny)
Obmedzenie príjmu na špecifický región:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 9).
LPF*3 (Filter s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“OFF” (Vyp.), “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
SW PHASE*3 (Fáza subwoofera)
Nastavenie fázy subwoofera: “SUB NORM”
(Štandardná fáza) “SUB REV” (Obrátená fáza).
HPF (Filter s horným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie predných/
zadných reproduktorov: “OFF” (Vyp.), “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUDNESS (Hlasitosť)
Zvýraznenie basov a výšok pre čistejší zvuk pri
nízkych úrovniach hlasitosti:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
BTM (str. 8)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”.
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio zariadenia
do vstupného konektora AUX (stereo minikonektor)
na zariadení a jeho jednoduchom zvolení môžete
reprodukovať jeho zvuk v automobile. Úroveň
hlasitosti je nastaviteľná na tomto zariadení aj na
prenosnom audio zariadení. Postupujte nasledovne:
pokračovanie na nasledujúcej strane t
11
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 12 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Pripojenie prenosného audio zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na zariadení.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
Diaľkové ovládanie RM-X114
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
Prepojovací kábel* (nedodávaný)
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
M/m
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
zariadení.
5 Opakovane stláčajte tlačidlo Select (Výber),
kým sa nezobrazí “AUX” a otáčaním
otočného ovládača nastavte vstupnú úroveň
(–8 dB až +18 dB).
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
tiež iné funkcie ako tlačidlá na zariadení.
• Tlačidlo DSPL (Displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
• Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja vstupného
signálu (Rádio/CD/AUX).
• Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Ovládanie rádia/CD prehrávača rovnako ako
(SEEK) –/+ na zariadení.
• Tlačidlo SOUND
Rovnako ako tlačidlo Select (Výber) na
zariadení.
• Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja
vstupného signálu.
• Tlačidlo LIST
Voľba PTY pri RDS vysielaní.
• Tlačidlá M/m (DISC*/PRESET +/–)
Ovládanie CD prehrávača rovnako ako tlačidlá
(1)/(2) (ALBUM –/+) na zariadení.
• Tlačidlo ATT (Stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE/OFF) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
12
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 13 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade
nebude zariadenie pracovať správne.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané
v nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo
Multi Session.
Poradie prehrávania
súborov MP3/WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom tepla, a ani ich nenechávajte vo
vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom
žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo
komerčne dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio
disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv nevyhovujú štandardu Compact
Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo
s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť
k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa
pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (albumy): 150 (vrátane hlavného
priečinka)
– Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ak Multi Session disk začína sekciou (Session)
CD-DA, bude rozpoznaný ako CD-DA disk
a ostatné sekcie sa neprehrajú.
Súbory MP3
• MP3 je skratka pre MPEG-1 Audio Layer-3 a je to
štandard pre kompresný formát audio súborov.
Audio CD dáta sa komprimujú na cca 1/10
pôvodnej veľkosti.
• ID3 tag verzie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (1.0 a 1.1) alebo
63/126 znakov (2.2, 2.3 a 2.4).
• Pri tvorbe názvu MP3 súboru nezabudnite
k súboru pridať príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad pri súboroch MP3 s variabilným dátovým
tokom VBR (Variable Bit Rate) sa uplynutý čas
prehrávania nemusí zobraziť presne.
Poznámka
Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom
(napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Súbory WMA
• WMA je skratka pre Windows Media Audio a je
to štandard pre kompresný formát audio súborov.
Audio CD dáta sa komprimujú na cca 1/22*
pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
• Pri pomenúvaní súborov WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.wma”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad pri súboroch WMA s variabilným dátovým
tokom VBR (Variable Bit Rate) sa uplynutý čas
prehrávania nemusí zobraziť presne.
* Len pri 64 kb/s
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 14 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Poznámka
Prehrávanie nasledovných súborov WMA nie je
podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala
vydržať približne 1 rok. (V závislosti od
podmienok používania sa môže táto životnosť
skrátiť.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 5) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich
poškodeniu.
Zariadenie
x
Stranou +
nahor
Poistka (10 A)
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
Stranou + nahor
2
c
1
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku
skratu.
• Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad
priamemu slnečnému žiareniu, ohňu atď.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
batéria explodovať. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte a nehádžte do ohňa.
14
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 15 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Demontáž zariadenia
1
Technické údaje
Vyberte predný ochranný kryt.
Tuner (Rádio)
1 Vyberte predný panel (str. 5).
Pásmo FM
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
x
CD prehrávač
2
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstup pre reproduktory
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 45 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory
(subwoofer/prepínateľné zadné)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Handsfree” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Diaľkové ovládanie: RM-X114
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
15
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 16 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie zvuku (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 11).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu sa
spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON” (Predvádzanie zap.), spustí sa
predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (Predvádzanie vyp.)
(str. 11).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie je nastavené na “DIMMER-ON”
(Stmavnutie zap.) (str. 11).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(SOURCE/OFF).
t Zatlačte (SOURCE/OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 14).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej
antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania nie je
správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 11).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “LOCAL-OFF” (str. 11).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 11).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 11).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 9).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 9).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia, aj
keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Bliká názov stanice.
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zobrazí sa “PI SEEK” a zariadenie začne
vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými údajmi PI
(Program Identification).
16
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT250-GT252MP_SK\Fm\Sk_04-17_CDX-GT250GT252.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 17 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 13).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom
a verziou MP3/WMA (str. 13).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disky so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky so záznamom v metóde Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• Funkcia “AUTO SCR” je nastavená na “OFF” (Vyp.).
t Nastavte “AUTO SCR-ON” (Automatické
rolovanie zap.) (str. 11).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie namontujte pod uhlom menším než
45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Disk sa nevysunie.
Stlačte Z (vysunutie) (str. 6).
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR (Chyba)
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• Stlačením Z (vysunutie) vyberte disk.
FAILURE (Chyba)
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia pre tento
model skontrolujte správnosť prepojení.
L. SEEK +/– (Lokálne vyhľadávanie +/–)
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
NO AF (Žiadna alternatívna frekvencia)
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
NO MUSIC (Žiadny audio súbor)
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia vložte audio CD disk.
NO NAME (Žiadny názov)
Skladba neobsahuje názov disku/albumu/interpreta/
skladby.
NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET (Porucha)
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
PUSH EJT (Stlačte tlačidlo vysunutie)
Nie je možné vysunúť disk.
t Stlačte Z (vysunutie) (str. 6).
READ (Čítanie)
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
17
CDX-GT252MP/GT250MP
4-191-888-31(1)
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 18 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Sk_18-20_CDX-GT250-GT252.fm
masterpage:Right
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 19 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
CDX-GT740UI
4-159-947-21 (1)
CDX-GT250-GT252_SK.book Page 20 Wednesday, October 20, 2010 3:52 PM
Zaregistrujte si teraz svoje zariadenie na:
www.sony-europe.com/myproducts
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising