Sony | CDX-GT550UI | Sony CDX-GT550UI GT550UI Hlavná jednotka mp3/CD s priamym ovládaním zariadení iPod/iPhone Návod na použitie

CDX-GT550UI_SK.book Page 1 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
4-198-109-31(1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 6.
CDX-GT550UI
©2010 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_02-03_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 2 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len do prístrojovej dosky
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy
poskytnuté v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
ZAPPIN a Quick-BrowZer sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
Windows Media je obchodná značka alebo
ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie mimo tohto
produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft
alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod
je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.,
registrovaná v USA a ďalších krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
2
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_02-03_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 3 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 19).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF)
tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
3
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_04-05_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 4 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Obsah
Začíname
Vyhľadávanie skladby
Prehrávateľné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 7
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie pomocou preskakovania
položiek — Režim Jump . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie podľa abecedy
— Alphabet Search . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží
skladieb — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . 10
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 10
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 10
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 10
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . 12
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
iPod
4
Prehrávanie z prehrávača iPod . . . . . . . . . . . . 13
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prepínanie albumov, Podcastov, žánrov,
Playlistov a interpretov . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Priame ovládanie prehrávača iPod
— Ovládanie spolujazdcom . . . . . . . . . . . . . . 15
15
15
16
16
Nastavenia zvuku a Menu Setup
(Nastavenia)
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . .
Využívanie zložitejších zvukových funkcií
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie kvality zvuku
— EQ7 Preset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ7 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optimalizácia zvuku pomocou funkcie
Time Alignment
— Listening Position . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie polohy počúvania . . . . . . . . . .
DM+ Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie zadných reproduktorov ako
subwoofera — Rear Bass Enhancer . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
Ďalšie funkcie
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . . 20
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . . 20
Diaľkové ovládanie RM-X114 . . . . . . . . . . 21
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávač iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
21
21
22
22
22
23
24
25
27
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_04-05_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 5 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto
zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com/
Na tomto portáli nájdete informácie o:
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných digitálnych audio prehrávačov
• Podporovaných MP3/WMA/AAC súboroch
5
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 6 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Nastavenie hodín
Začíname
Prehrávateľné disky
Autorádio môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky
(MP3/WMA/AAC súbory (str. 21)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
2
3
4
MP3
WMA
AAC
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “CLOCK-ADJ”
(Nastavenie hodín), potom ho stlačte.
Indikátor hodiny bliká.
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
Po nastavení minúty stlačte
Select (Výber).
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL).
Ďalším stlačením (DSPL) obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel (str. 6) a pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom,
stlačte tlačidlo RESET (str. 8).
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Zrušenie režimu DEMO
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý
sa aktivuje po vypnutí.
6
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “DEMO” (Predvádzanie),
potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“DEMO-OFF” (Predvádzanie - Vyp.)
a potom ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 11).
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte
k vám.
a potiahnite panel smerom
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol. Na
predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 7 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení a zatlačte ľavú stranu
panela tak, aby zacvakla na svoje miesto.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
7
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 8 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
A Tlačidlá SEEK +/–
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie).
CD/USB:
Prepínanie skladieb (stlačenie). Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené). Zrýchlený posuv v skladbe vzad/
vpred (zatlačenie a pridržanie).
B Tlačidlo
(BROWSE) str. 15
Zapnutie režimu Quick-BrowZer™.
C Tlačidlo SOURCE/OFF
Zapnutie zariadenia/zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/USB/AUX) (stlačenie).
Zatlačením na 1 sekundu vypnete zariadenie.
Zatlačením na viac ako 2 sekundy vypnete
napájanie a displej.
D Otočný ovládač/tlačidlo Select (Výber)
str. 17, 19
Nastavenie hlasitosti (otáčanie). Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie a otáčanie).
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor), prehrávanie
sa spustí.
F Displej
G Tlačidlo Z (Vysunutie)
Vysunutie disku.
H USB konektor str. 12, 13
Pripojenie USB zariadenia.
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného panela) str. 6
J Tlačidlo
(BACK)/MODE str. 10, 15
Stlačením obnovíte predošlé zobrazenie/
zvolíte rozhlasové pásmo (FM/MW/LW).
Zatlačením a pridržaním aktivujte/zrušíte
ovládanie spolujazdcom.
K Senzor signálov diaľkového
ovládania
L Tlačidlo ZAP str. 16
Aktivovanie režimu ZAPPIN™.
M Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 11
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
8
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 9 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
N Tlačidlo RESET (za predným panelom)
str. 6
O Číselné tlačidlá
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (počas prehrávania
MP3/WMA/AAC súborov)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP* str. 12, 13, 14
(4): SHUF str. 12, 13, 14
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
P Tlačidlo DSPL (Displej)/
SCRL (Rolovanie) str. 10, 12, 13, 14, 15
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek
(zatlačenie a pridržanie).
Q Vstupný konektor AUX str. 20
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
* Toto tlačidlo má hmatový bod.
Poznámka
Pri vysúvaní/vkladaní disku nesmie byť pripojené
USB zariadenie, aby nedošlo k poškodeniu disku.
9
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 10 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Rádio
Uloženie staníc do pamäte
a ich príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
2
3
Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “BTM”, potom ho stlačte.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
Pre zmenu zobrazených položiek C
stlačte (DSPL).
Manuálne uloženie staníc
Služby RDS
1
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), kým sa nezobrazí
“MEM” (Predvoľba).
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 11).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) +/–,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) +/– pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) +/–
želanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
10
A TA/TP*1
B Rozhlasové pásmo, Zdroj vstupného signálu
C Frekvencia*2 (Názov stanice),
Číslo predvoľby, Hodiny, RDS dáta
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj vstupného signálu.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 11 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Nastavenie AF a TA
1
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF/TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF/TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do
pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí typ programu
a potom ho stlačte.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Hudba štýlu M.O.R.), LIGHT M
(Ľahká klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské
udalosti), RELIGION (Náboženstvo),
PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (Regionálny - Vyp.) (str. 20).
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Nastavenie CT
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja vstupného signálu
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre
dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REGIONAL
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (CT - Zap.) (str. 19).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
11
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 12 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
CD prehrávač
USB zariadenia
Zobrazované položky
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
A Zdroj vstupného signálu
B Názov skladby*1, Názov disku/meno
interpreta*1, Meno interpreta*1, Číslo
albumu*2, Názov albumu*1, Číslo skladby/
Uplynutý čas prehrávania, Hodiny
*1 Zobrazí sa informácia CD TEXT, MP3/WMA/AAC.
*2 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa môžu v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť.
• Používať môžete veľkokapacitné USB
zariadenia MSC (Mass Storage Class) a MTP
(Media Transfer Protocol) zariadenia
kompatibilné so štandardom USB.
• Podporované formáty sú MP3 (.mp3),
WMA (.wma), AAC (.m4a) a AAC (.mp4).
• Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.
Poznámka
USB zariadenie pripojte až po naštartovaní.
Ak je USB zariadenie pripojené pred naštartovaním,
môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť k poruche
alebo jeho poškodeniu.
Prehrávanie z USB zariadenia
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
(Skladba)
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom
(Album náhodne)* poradí.
SHUF DISC
(Disk náhodne)
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
12
1
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora.
Na prepojenie použite USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
Prehrávanie sa spustí.
Ak je USB zariadenie už pripojené, stláčajte
(SOURCE/OFF), kým sa nezobrazí “USB”,
aby sa spustilo prehrávanie.
Zatlačením a pridržaním (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu zastavte prehrávanie.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Odpojenie USB zariadenia
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” (Vyp.) alebo “SHUF OFF”
(Náhodne - Vyp.).
1 Zastavte prehrávanie z USB zariadenia.
2 Odpojte USB zariadenie.
Ak odpojíte USB zariadenie počas prehrávania,
môžu sa poškodiť dáta na USB zariadení.
Poznámky
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
• Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 13 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Zobrazované položky
A Zdroj vstupného signálu
B Názov skladby, Meno interpreta, Číslo
albumu*, Názov albumu, Číslo skladby/
Uplynutý čas prehrávania, Hodiny
iPod
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
prehrávača iPod pozri “Prehrávač iPod” (str. 22)
alebo na portáli podpory zákazníkov.
V tomto návode na použitie sa výraz “iPod”
používa ako všeobecné označenie pre iPod
funkcie v zariadeniach iPod a iPhone, ak to v texte
alebo na obrázkoch nie je špecifikované inak.
* Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Portál podpory zákazníkov
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
http://support.sony-europe.com/
Poznámky
• Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu
USB zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný.
– Priečinky (Albumy): 128
– Súbory (Skladby) v jednom priečinku: 500
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti
od množstva uložených dát určitý čas trvať.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri
zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa
uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
• Prehrávanie nasledovných MP3/WMA/AAC súborov
nie je podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
Prehrávanie z prehrávača iPod
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Pred pripojením prehrávača iPod znížte hlasitosť
na autorádiu.
1
Prehrávač iPod pripojte do USB
konektora pomocou dokovacieho
konektora a USB kábla.
iPod sa automaticky zapne a na displeji
prehrávača iPod sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.*
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
(Skladba)
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
SHUF ALBUM
(Album náhodne)
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DEVICE
(Zariadenie
náhodne)
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” (Vyp.) alebo “SHUF OFF”
(Náhodne - Vyp.). ”
Rada
Na pripojenie dokovacieho konektora odporúčame
používať USB kábel RC-100IP (nedodávaný).
Automaticky sa spustí prehrávanie skladieb
z prehrávača iPod od naposledy prehrávaného
miesta. Ak je prehrávač iPod už pripojený,
pre spustenie prehrávania stláčajte
(SOURCE/OFF), kým sa nezobrazí “USB”.
(Po sprístupnení prehrávača iPod sa
na displeji zobrazí “IPD”.)
* Ak bol pripojený prehrávač iPod Touch alebo telefón
iPhone, prípadne ste naposledy prehrávali
z prehrávača iPod pomocou funkcie ovládanie
spolujazdcom, logo sa na displeji nezobrazí.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 14 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
2
Nastavte úroveň hlasitosti.
Zatlačením a pridržaním (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu zastavte prehrávanie.
Odpojenie prehrávača iPod
1 Zastavte prehrávanie z prehrávača iPod.
2 Odpojte prehrávač iPod.
Upozornenie pre iPhone
Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte iPhone,
hlasitosť telefónu sa ovláda v samotnom telefóne
iPhone. Ak sa chcete vyvarovať náhlej zvýšenej
hlasitosti po ukončení hovoru, počas telefonického
hovoru nezvyšujte na zariadení hlasitosť.
Poznámky
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z prehrávača iPod. Môže dôjsť
k poškodeniu dát.
• Zariadenie nesprístupní prehrávač iPod pripojený
cez USB rozbočovač.
Rady
• Keď je zapaľovanie v polohe ACC a keď je toto
autorádio zapnuté, bude sa nabíjať akumulátor
prehrávača iPod.
• Ak počas prehrávania odpojíte prehrávač iPod,
na displeji zariadenia sa zobrazí “NO DEV”
(Žiadne zariadenie).
Režim Resuming (Obnovenie)
Po pripojení prehrávača iPod k dokovaciemu
konektoru sa autorádio prepne do režimu
obnovenia a spustí sa prehrávanie v režime
nastavenom v prehrávači iPod.
V režime obnovenia nie sú funkčné nasledovné
tlačidlá.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Zobrazované položky
Prepínanie albumov, Podcastov,
žánrov, Playlistov a interpretov
Pre
Vykonajte
Prepínanie
Stlačte (1)/(2) (ALBUM –/+)
[stlačte raz pre každé prepnutie]
Súvislé
prepínanie
Zatlačte a pridržte (1)/(2)
(ALBUM –/+)
[držte zatlačené až do želaného
miesta]
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
(Skladba)
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
PODCAST
Podcastu opakovane.
ARTIST
(Interpret)
PLAYLIST
interpreta opakovane.
Playlistu opakovane.
GENRE (Žáner) žánra opakovane.
SHUF ALBUM
(Album náhodne)
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF PODCAST
Podcastu v náhodnom
(Podcast náhodne) poradí.
SHUF ARTIST
interpreta v náhodnom
(Interpret náhodne) poradí.
SHUF PLAYLIST
Playlistu v náhodnom
(Playlist náhodne) poradí.
A Indikátor zdroja vstupného signálu (iPod)
B Názov skladby, Meno interpreta, Názov
albumu, Číslo skladby/Uplynutý čas
prehrávania, Hodiny
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Rada
Po zmene albumu/Podcastu/žánra/interpreta/Playlistu
sa nakrátko zobrazí číslo danej položky.
Poznámka
Niektoré znaky uložené v prehrávači iPod sa nemusia
zobraziť správne.
SHUF GENRE
(Žáner náhodne)
žánra v náhodnom
poradí.
SHUF DEVICE
(Zariadenie
náhodne)
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” (Vyp.) alebo “SHUF OFF”
(Náhodne - Vyp.).
14
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 15 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Priame ovládanie prehrávača
iPod — Ovládanie spolujazdcom
Prehrávač iPod pripojený k dokovaciemu
konektoru môžete ovládať priamo.
1
Počas prehrávania zatlačte
a pridržte (MODE).
Zobrazí sa “MODE IPOD” a prehrávač iPod
môžete ovládať priamo.
Prepnutie zobrazenej položky
Stlačte (DSPL).
Zobrazované položky sa menia nasledovne:
Názov skladby t Meno interpreta t
Názov albumu t MODE IPOD t Hodiny
Vypnutie režimu ovládania spolujazdcom
Zatlačte a pridržte (MODE).
Zobrazí sa “MODE AUDIO” (Režim Audio)
a režim prehrávania sa prepne na režim
obnovenia (Resuming Mode).
Poznámky
• Hlasitosť je možné ovládať len pomocou autorádia.
• Ak tento režim zrušíte, nastavenie pre opakovanie
sa vypne.
Vyhľadávanie skladby
Vyhľadávanie skladby podľa
názvu — Quick-BrowZer™
Na CD disku alebo USB zariadení môžete
jednoducho vyhľadávať konkrétnu skladbu podľa
kategórie.
1
2
3
Stlačte
(BROWSE).
Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer
a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú vyhľadávaciu kategóriu
a stlačením ovládača výber potvrďte.
Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú
skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Obnovenie predchádzajúceho
zobrazenia
Stlačte
(BACK).
Vypnutie režimu Quick-BrowZer.
Stlačte
(BROWSE).
Poznámka
Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší na nastavenie
režimov Repeat/Shuffle.
Vyhľadávanie pomocou
preskakovania položiek
— Režim Jump
Ak sa v kategórii nachádza veľa položiek,
môžete požadovanú položku vyhľadať rýchlejšie.
1
V režime Quick-BrowZer
stlačte (SEEK) +.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
A Číslo aktuálnej položky
B Celkový počet položiek v aktuálnej úrovni
Potom sa zobrazí názov položky.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú položku alebo položku
nachádzajúcu sa v jej blízkosti.
Krok preskakovania zodpovedá 10%
z celkového počtu položiek.
3
Stlačte tlačidlo Select (Výber).
Vrátite sa do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí sa zvolená položka.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 16 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
4
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú položku a potom ho stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí
sa prehrávanie.
Zrušenie režimu Jump
Stlačte
(BACK) alebo (SEEK) –.
Poznámka
Ak 7 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, režim Jump
sa zruší.
Vyhľadávanie podľa abecedy
— Alphabet Search
Vyhľadávanie skladby počúvaním
pasáží skladieb — ZAPPIN™
Ak za sebou na CD disku alebo USB zariadení
prehrávate krátke pasáže skladieb, môžete
vyhľadať skladbu, ktorú chcete počúvať.
Režim ZAPPIN je vhodný pre vyhľadávanie
skladieb v režime náhodného prehrávania alebo
v režime opakovaného náhodného prehrávania.
1
Keď je k zariadeniu pripojený prehrávač iPod,
môžete vyhľadať želanú položku podľa abecedy.
1
2
3
V režime Quick-BrowZer
stlačte (SEEK) +.
Zobrazí sa abecedný zoznam.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
prvý znak želanej položky a potom
ovládač stlačte.
Zobrazí sa zoznam položiek začínajúcich
na zvolený znak, v abecednom poradí.
Ak nie je dostupná žiadna skladba začínajúca
na zvolený znak, zobrazí sa “NOT FOUND”
(Nenájdené).
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú položku a potom ho stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí
sa prehrávanie.
Zrušenie vyhľadávania
Alphabet Search
Stlačte
(BACK) alebo (SEEK) –.
Zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
Počas prehrávania stlačte (ZAP).
Po zobrazení “ZAPPIN” na displeji sa
prehrávanie spustí od pasáže nasledujúcej
skladby.
Pasáž sa bude prehrávať podľa nastaveného
času, potom sa ozve zvuk cvaknutia a spustí
sa prehrávanie ďalšej pasáže.
Skladba
Stlačenie (ZAP).
2
Časť z každej skladby, ktorá
sa prehrá v režime ZAPPIN.
Keď vyhľadáte skladbu, ktorú chcete
prehrať, stlačte tlačidlo Select (Výber)
alebo (ZAP).
Zvolená skladba sa prehrá od začiatku
v štandardnom režime prehrávania.
Pre ďalšie vyhľadávanie skladby v režime
ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Rady
• Čas prehrávania je možné nastaviť na cca 6 / 15 /
30 sekúnd (str. 20). Nie je možné zvoliť prehrávanie
pasáže skladby.
• Stlačením (SEEK) +/– alebo (1)/(2) (ALBUM –/+)
v režime ZAPPIN prepnete skladbu alebo album.
• Prehrávanie skladby tiež potvrdíte stlačením
(BACK).
Poznámky
• Pri vyhľadávaní Alphabet Search sa neberie do
úvahy symbol alebo člen (a/an/the) pred zvoleným
znakom.
• V závislosti od hľadanej položky, ktorú ste zvolili
môže byť dostupný len režim Jump.
• Ak 5 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, režim
Alphabet Search sa zruší.
16
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 17 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Nastavenia zvuku a Menu
Setup (Nastavenia)
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových charakteristík
1
2
3
4
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí požadovaná položka
Menu a potom ho stlačte.
Pre výber nastavenia otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
EQ7 PRESET (Predvoľby ekvalizéra) (str. 17)
EQ7 SETTING (Nastavenie ekvalizéra) (str. 17)
POSITION (Poloha)
SET POSITION (Nastaviť polohu) (str. 18)
ADJ POSITION*1 (Upraviť polohu) (str. 18)
SET SW POS*1*2 (Nastaviť polohu subwoofera)
(str. 18)
BALANCE (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia ľavé - pravé:
“RIGHT-15” (Pravé - 15) – “CENTER” (Stred)
– “LEFT-15” (Ľavé - 15)
FADER (Vyváženie predné - zadné)
Nastavenie vyváženia predné - zadné:
“FRONT-15” (Predné - 15) – “CENTER”
(Stred) – “REAR-15” (Zadné - 15)
DM+ (str. 19)
RB ENH (Zvýraznenie nízkych tónov vzadu)
(str. 19)
SW LEVEL*2 (Úroveň hlasitosti subwoofera)
Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera:
“+10 dB” – “0 dB” – “–10 dB”.
(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí “ATT”.)
AUX VOL*3 (Úroveň hlasitosti AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie:
“+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia
úrovne hlasitosti medzi zdrojmi vstupného
signálu.
Využívanie zložitejších zvukových
funkcií — Advanced Sound Engine
Nová zvuková technológia Advanced Sound
Engine spoločnosti Sony vytvára ideálne
zvukové pole vnútri automobilu pomocou
spracovania digitálneho signálu. Technológia
Advanced Sound Engine pozostáva
z nasledovných funkcií: EQ7, Listening Position,
DM+ Advanced, Rear Bass Enhancer.
Nastavenie kvality zvuku
— EQ7 Preset
Môžete si zvoliť krivku ekvalizéra zo 7 typov
kriviek (“XPLOD”, “VOCAL”, “EDGE”,
“CRUISE”, “SPACE”, “GRAVITY”,
“CUSTOM” (Vlastné) alebo “OFF” (Vyp.)).
1
2
3
4
Pre zrušenie krivky ekvalizéra zvoľte v kroku 3
“OFF” (Vyp.).
Rada
Nastavenie krivky ekvalizéra je možné uložiť zvlášť
pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ7 Setting
Voľba “CUSTOM” (Vlastné) pri položke EQ7
umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
2
3
4
*1 Položka nie je dostupná, ak je “SET POSITION”
(Nastaviť polohu) nastavené na “OFF” (Vyp.).
*2 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT” (str. 19).
*3 Keď je aktívny zdroj vstupného signálu AUX (str. 20).
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “EQ7 PRESET” (Predvoľby
ekvalizéra), potom ho stlačte.
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí želaná krivka
ekvalizéra a potom ho stlačte.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Zvoľte zdroj zvuku, potom stlačte
tlačidlo Select (Výber).
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “EQ7 SETTING” (Nastavenie
ekvalizéra), potom ho stlačte.
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “BASE” (Základné), potom
ho stlačte.
Môžete zvoliť krivku ekvalizéra ako základ
pre ďalšie vlastné úpravy.
Ak nechcete upravovať predvolenú krivku
ekvalizéra, pokračujte krokom 5.
Pre výber krivky ekvalizéra otáčajte
otočným ovládačom a potom ho stlačte.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 18 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
5
Nastavte krivku ekvalizéra.
1 Pre výber frekvenčného pásma otáčajte
otočným ovládačom a potom ho stlačte.
BAND1 (Pásmo 1): 63 Hz
BAND2 (Pásmo 2): 160 Hz
BAND3 (Pásmo 3): 400 Hz
BAND4 (Pásmo 4): 1 kHz
BAND5 (Pásmo 5): 2.5 kHz
BAND6 (Pásmo 6): 6.3 kHz
BAND7 (Pásmo 7): 16.0 kHz
6
Polohu subwoofera môžete tiež orientačne
nastaviť z miesta počúvania, ak:
– Je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”
(str. 19).
– Poloha počúvania nie je nastavená na “OFF”
(Vyp.).
Voľby pre “SET SW POS” (Nastaviť polohu
subwoofera) sú popísané ďalej v texte.
“NEAR” (Blízko) (A): Blízko
“NORMAL” (Bežná) (B): Bežná
“FAR” (Ďaleko) (C): Ďaleko
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
2 Pre nastavenie úrovne hlasitosti otáčajte
otočným ovládačom a potom ho stlačte.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od -6 dB do +6 dB.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “SET POSITION” (Nastaviť
polohu), potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“FRONT L” (Vpredu Ľ), “FRONT R”
(Vpredu P), “FRONT” (Vpredu) alebo
“ALL” (Všetky), potom ho stlačte.
Opakovaním krokov 1 a 2 nastavte ostatné
frekvenčné pásma.
4
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “SET SW POS” (Nastaviť
polohu subwoofera), potom ho stlačte.
Ak v kroku 3 v predošlom texte zvolíte
“FRONT L” (Vpredu Ľ), “FRONT R”
(Vpredu P), “FRONT” (Vpredu) alebo
“ALL” (Všetky), môžete nastaviť polohu
subwoofera.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte “NEAR”
(Blízko), “NORMAL” (Bežná) alebo “FAR”
(Ďaleko) a potom ho stlačte.
5
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Stlačte dvakrát
(BACK).
Krivka ekvalizéra sa uloží pod predvoľbu
“CUSTOM” (Vlastné) a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu signálu/
prehrávania.
Optimalizácia zvuku pomocou
funkcie Time Alignment
— Listening Position
Zariadenie dokáže meniť lokalizáciu zvuku
oneskorením výstupu zvuku z jednotlivých
reproduktorov tak, aby to zodpovedalo vašej
polohe a simulovaním prirodzeného zvukového
poľa s navodením pocitu stredovej polohy bez
ohľadu na skutočnú polohu v automobile.
Voľby pre “POSITION” (Poloha) sú popísané
ďalej v texte.
“FRONT L” (Vpredu Ľ)
(1): Vpredu vľavo
“FRONT R” (Vpredu P)
(2): Vpredu vpravo
“FRONT” (Vpredu) (3):
Vpredu v strede
“ALL” (Všetky) (4):
V strede vozidla
“OFF” (Vyp.):
Bez nastavenia polohy
Pre zrušenie polohy počúvania zvoľte v kroku 3
“OFF” (Vyp.).
Nastavenie polohy počúvania
Môžete jemne upraviť nastavenie polohy
počúvania.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “ADJ POSITION”
(Upraviť polohu), potom ho stlačte.
3
Pre úpravu nastavenia polohy
počúvania otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.
Nastaviteľný rozsah:
“+3” – “CENTER” (Stred) – “–3”.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
18
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 19 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
DM+ Advanced
Funkcia DM+ Advanced vylepšuje digitálne
komprimovaný zvuk obnovením vysokých
frekvencií stratených počas procesu kompresie.
1
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
Select (Výber).
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “DM+”, potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“ON” (Zap.) a potom ho stlačte.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania.
Rada
Nastavenie DM+ je možné uložiť zvlášť pre jednotlivé
zdroje vstupného signálu.
Používanie zadných reproduktorov
ako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie
nízkych frekvencií vzadu) zvýrazní nízke tóny
aplikovaním nastavenia filtra s dolným
priepustom (str. 20) pre zadné reproduktory. Táto
funkcia umožní, aby zadné reproduktory plnili
úlohu subwoofera, hoci subwoofer nepripojíte.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte tlačidlo Select (Výber).
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “RB ENH”, potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“1”, “2” alebo “3” a potom ho stlačte.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo
Select (Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí požadovaná položka
a potom ho stlačte.
3
Pre výber nastavenia otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.*
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
* Pre vykonanie nastavení CLOCK-ADJ a BTM nie je
potrebný krok 4.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
vstupného signálu a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 6)
CT (Presný čas)
Aktivácia funkcie CT:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 10, 11).
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja vstupného signálu AUX:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 20).
AUTO OFF (Automatické vyp.)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia: “NO” (Bez), “30S
(sekundy)”, “30M (minúty)”, “60M (minúty)”.
REAR/SUB*1 (Zadné/Subwoofer)
Prepínanie výstupného audio signálu:
“SUB-OUT” (subwoofer), “REAR-OUT”
(výkonový zosilňovač).
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
DIMMER (Stmavnutie)
Zmena jasu displeja: “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
ILLUM (Podsvietenie)
Zmena farby podsvietenia: “1”, “2”.
M.DISPLAY (Akčný displej)
– “SA”: Zobrazovanie pohyblivých zobrazení
a spektrálneho analyzéra.
– “OFF” (Vyp.):
Vypnutie režimu akčného displeja.
AUTO SCR (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
19
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 20 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “ON” (Zap.):
Ladenie len staníc s najsilnejším signálom.
– “OFF” (Vyp.): Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Nastavenie monofonického režimu príjmu pre
skvalitnenie príjmu v pásme FM:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
REGIONAL*2 (Regionálny)
Obmedzenie príjmu na špecifický región:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 11).
ZAP TIME (Čas Zappin)
Voľba času prehrávania pre režim ZAPPIN.
– “Z.TIME-1 (cca 6 sekúnd)”, “Z.TIME-2 (cca
15 sekúnd)”, “Z.TIME-3 (cca 30 sekúnd)”.
ZAP BEEP (Pípanie Zappin)
Pípanie medzi pasážami skladieb:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
LPF FREQ*3
(Frekvencia filtra s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOP*3
(Strmosť filtra s dolným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s dolným priepustom:
“1”, “2”, “3”.
SW PHASE*4 (Fáza subwoofera)
Nastavenie fázy subwoofera:
“NORM” (Normálna), “REV” (Opačná).
HPF FREQ
(Frekvencia filtra s horným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie predných/
zadných reproduktorov: “OFF” (Vyp.), “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOP
(Strmosť filtra s horným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s horným priepustom
(účinné, len ak nie je HPF FREQ nastavené na
“OFF” (Vyp.)): “1”, “2”, “3”.
LOUDNESS (Dynamické zvýraznenie)
Zvýraznenie nízkych a vysokých tónov pre
čistejší zvuk pri nízkych úrovniach hlasitosti:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
BTM (str. 10)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Ak je výstupný audio signál nastavený na
“SUB-OUT” alebo funkcia Rear Bass Enhancer
nie je nastavená na “OFF” (Vyp.).
*4 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”.
Ďalšie funkcie
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX
(stereo minikonektor) na zariadení a jeho
jednoduchom zvolení môžete reprodukovať jeho
zvuk v automobile. Úroveň hlasitosti je
nastaviteľná na tomto zariadení aj na prenosnom
audio zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného
audio zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na zariadení.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Následne sa zobrazí “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
5 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 17).
20
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 21 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Diaľkové ovládanie RM-X114
Ďalšie informácie
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
Bezpečnostné upozornenia
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
PRESET +
MENU
SEEK–
SOUN
D
SOUND
OFF
VOL (+/–)
MODE
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
LIST
Kondenzácia vlhkosti
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade
nebude zariadenie pracovať správne.
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
ATT
VOL
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
ATT
–
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
tiež iné funkcie ako tlačidlá na zariadení.
• Tlačidlo DSPL (Displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
• Tlačidlo SOURCE
Zapnutie napájania. Zmena zdroja vstupného
signálu (Rádio/CD/USB/AUX).
• Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Ovládanie rádia/CD/USB zariadenia, rovnako
ako (SEEK) –/+ na zariadení.
• Tlačidlo SOUND
Rovnako ako tlačidlo Select (Výber)
na zariadení.
• Tlačidlo OFF
Vypnutie napájania.
Vypnutie zdroja vstupného signálu.
• Tlačidlo LIST
Voľba PTY pri RDS vysielaní.
• Tlačidlá M/m (DISC*/PRESET +/–)
Príjem uložených staníc (rádio).
Ovládanie CD prehrávača/USB zariadenia
rovnako ako tlačidlami (1)/(2) (ALBM –/+)
na zariadení.
• Tlačidlo ATT (Stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE/OFF) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani zdrojom tepla, ani ich nenechávajte vo vozidle
zaparkovanom na priamom
slnečnom žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom od
stredu k okrajom. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo
alebo komerčne dostupné
čistiace prostriedky.
• Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD). Disky formátu DualDisc
a niektoré audio disky kódované technológiou pre
ochranu autorských práv nevyhovujú štandardu
Compact Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení
možné prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami,
alebo s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť
k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa
pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (albumy):
150 (vrátane hlavného priečinka)
– Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ak Multi Session disk začína sekciou (Session)
CD-DA, bude rozpoznaný ako CD-DA disk
a ostatné sekcie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané
v nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
21
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 22 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo
Multi Session.
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
V normálnych podmienkach by batéria mala
vydržať približne 1 rok. (V závislosti od
podmienok používania sa môže táto životnosť
skrátiť.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
x
Prehrávač iPod
• Pripojiť je možné nasledovné modely
prehrávačov iPod. Pred používaním prehrávača
iPod v ňom aktualizujte softvér.
Zariadenie je určené pre
– iPod touch (2. generácia)
– iPod touch (1. generácia)
– iPod classic
– iPod s video funkciou*
– iPod nano (5. generácia)
– iPod nano (4. generácia)
– iPod nano (3. generácia)
– iPod nano (2. generácia)
– iPod nano (1. generácia)*
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Pri prehrávačoch iPod nano (1. generácia) alebo
iPod s video funkciou nie je dostupné ovládanie
spolujazdcom.
• Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone”
znamená, že elektronické príslušenstvo je určené
na špecifické pripojenie prehrávača iPod resp.
telefónu iPhone a má certifikát výrobcu o súlade
s výkonovými štandardmi spoločnosti Apple.
• Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie
tohto zariadenia ani za jeho súlad
s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Stranou
+ nahor
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou.
Mohlo by dôjsť ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
batéria explodovať. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Poistka (10 A)
22
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 23 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 6) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte.
Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Zariadenie
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 6).
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
Zadná časť
predného panela
x
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
2
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
23
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 24 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Technické údaje
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
USB prehrávač
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstup pre reproduktory
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory
(prepínateľné zadné/subwoofer)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Handsfree” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Vstupný USB konektor
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 súprava)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Diaľkové ovládanie: RM-X114
USB prepojovací kábel pre iPod: RC-100IP
24
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 25 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúci portál
podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie predné - zadné (“FADER”) nie je
nastavené pre 2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 19).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile
nie sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu sa
spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON” (Predvádzanie - Zap.), spustí
sa predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (Predvádzanie - Vyp.)
(str. 19).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie displeja je nastavené na “DIM-ON”
(Stmavnutie - Zap.) (str. 19).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(SOURCE/OFF).
t Zatlačte (SOURCE/OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 23).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej
antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania nie je
správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (Lokálne - Zap.) (str. 20).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “LOCAL-OFF” (Lokálne - Vyp.) (str. 20).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (Mono - Zap.) (str. 20).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (Mono - Vyp.) (str. 20).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 11).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 11).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
25
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT550UI_SK.book Page 26 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Bliká názov stanice.
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zobrazí sa “PI SEEK” (Hľadanie PI) a zariadenie
začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými
údajmi PI (Identifikácia programu).
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 21).
Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA/AAC. Podrobnosti o prehrávateľných diskoch
a formátoch sa dozviete na portáli podpory
zákazníkov.
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disky so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky so záznamom v metóde Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• Funkcia “AUTO SCR” (Automatické rolovanie) je
nastavená na “OFF” (Vyp.).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (Automatické rolovanie
- Zap.) (str. 19).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie namontujte pod uhlom menším než
45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nefungujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez USB
rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
USB zariadenie nefunguje.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
26
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT550UI_SK\Fm\Sk_06-27_CDX-GT550UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT550UI_SK.book Page 27 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Chybové zobrazenia/Hlásenia
CHECKING (Overovanie)
Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
t Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
ERROR (Chyba)
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
• Stlačte Z a vyberte disk.
FAILURE (Chyba)
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia pre tento
model skontrolujte správnosť prepojení.
HUB NO SUPRT (Rozbočovač nepodporovaný)
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
L. SEEK +/– (Lokálne vyhľadávanie +/–)
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
NO AF (Žiadna alternatívna frekvencia)
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK” (Hľadanie PI)).
NO DEV (Žiadne zariadenie)
Zvolili ste zdroj vstupného signálu USB, ale nie je
pripojené USB zariadenie. Počas prehrávania sa USB
zariadenie alebo USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO MUSIC (Žiadny audio súbor)
Disk alebo USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia vložte audio CD disk.
t Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO NAME (Žiadny názov)
Skladba neobsahuje názov disku/albumu/interpreta/
skladby.
NOT FOUND (Nenájdené)
Pri vyhľadávaní Alphabet Search nie je dostupná
žiadna položka začínajúca na zvolený znak.
NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET (Porucha)
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
OVERLOAD (Preťaženie)
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním
(SOURCE/OFF) prepnite zdroj vstupného signálu.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku,
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
READ (Čítanie)
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
RESET
Toto zariadenie alebo USB zariadenie nie je možné
z dôvodu nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
t Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
27
CDX-GT550UI
4-198-109-31(1)
CDX-GT550UI_SK.book Page 28 Monday, December 13, 2010 2:41 PM
Zaregistrujte si teraz svoje zariadenie na:
www.sony-europe.com/myproducts
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising