Sony | CDX-GT270MP | Sony CDX-GT270MP Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch / Nastavenie vlastností zvuku /
Prispôsobenie krivky ekvalizéra / Prispôsobenie položiek nastavenia
CDX-GT270MP
NASTAVENIE
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
 Číselné tlačidlá
Rádio:
Počúvanie uložených rozhlasových staníc
(stlačte); uloženie staníc (stlačte a podržte).
CD:
/: ALBUM / (počas prehrávania
MP3/WMA)
Preskočenie albumu (stlačte)
a nepretržité preskakovanie albumov
(stlačte a podržte).
: (Opakovanie)*
: SHUF
: PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Stlačením
tlačidla znova obnovíte prehrávanie.
 Tlačidlo SOURCE/OFF
Stlačením tlačidla zapnete napájanie
a vyberiete zdroj (Rádio/CD/AUX).
Stlačením a podržaním tlačidla 1 sekundu
vypnete napájanie.
Stlačením a podržaním tlačidla najmenej
2 sekundy vypnete napájanie a zobrazenie
na displeji.
 Snímač diaľkového ovládača
 Tlačidlá SEEK +/–
Rádio:
Automatické naladenie staníc (stlačte)
a manuálne vyhľadanie stanice (stlačte
a podržte).
CD:
Preskočenie skladby (stlačte), nepretržité
preskakovanie skladieb (stlačte, do 2 sekúnd
znova stlačte a podržte); posun skladby
dozadu alebo dopredu (stlačte a podržte).
 Tlačidlo (SPÄŤ)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
 Tlačidlo MODE
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
 Ovládací volič alebo tlačidlo ENTER/
MENU
Otáčaním nastavíte hlasitosť.
Stlačením zobrazíte režim nastavenia.
 Zásuvka na disk
Po vložení disku (s označením nahor) sa
spustí prehrávanie.
 Okno displeja
 Tlačidlo  (Vysunutie)
Vysunutie disku.
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 Tlačidlo EQ3 (Ekvalizér)
Výber typu ekvalizéra (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM alebo OFF).
 Tlačidlo AF (alternatívne frekvencie)/
TA (hlásenia o dopravnej situácii)/
PTY (typ programu)
Nastavenie funkcií AF a TA (stlačte) a výber
funkcie PTY (stlačte a podržte) služby RDS.
 Tlačidlo DSPL (Displej)/SCRL (Posunutie)
Zmena položiek displeja (stlačte) a posunutie
zobrazenia položky (stlačte a podržte).
 Konektor vstupu AUX
* Na tomto tlačidle sa nachádza hmatový bod.
Upozornenie, ak zapaľovanie auta nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu
automatického vypnutia. Jednotka sa
automaticky úplne vypne v nastavenom čase
po vypnutí jednotky, čím sa zabraňuje vybitiu
batérie. Ak ste nenastavili funkciu
automatického vypnutia, stlačte a podržte
, až kým sa obrazovka
zmizne vždy, keď vypnete zapaľovanie.
NASTAVENIE
RÁDIO
Odpojenie predného panela
Nastavenie hodín
Automatické ukladanie staníc
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli krádeži.
Hodiny používajú 24-hodinový digitálny
indikátor.
Upozornenie
1
Stlačte a podržte tlačidlo
 .
Jednotka je vypnutá.
1
2
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného
panela , pritiahnite panel k sebe
a odpojte ho.
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez
toho, aby ste odpojili predný panel, na niekoľko
sekúnd zaznie zvukové upozornenie.
Upozornenie zaznie iba vtedy, ak sa používa
zabudovaný zosilňovač.
Pripojenie predného panela
Spojte časť  predného panela s časťou 
jednotky podľa obrázka a zatlačte ľavú stranu,
až kým nezacvakne na miesto.
Stlačte tlačidlo , otáčajte
ovládacím voličom, až kým sa nezobrazí
položka „GENERAL“, a potom stlačte
ovládací volič.
Pri ladení staníc počas jazdy používajte pamäť
Best Tuning Memory (BTM), aby ste sa vyhli
nehode.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
, až kým sa nezobrazí
položka „TUNER“.
Ak chcete zmeniť pásmo, opakovane stláčajte
tlačidlo . Môžete si vybrať z pásem
FM1, FM2, FM3, MW, alebo LW.
2
Otáčajte ovládacím voličom, až kým sa
nezobrazí položka „CLOCK-ADJ“,
a potom stlačte ovládací volič.
Indikátor hodín zabliká.
3
Hodiny a minúty nastavíte otáčaním
ovládacieho voliča.
Indikátor hodín posuniete stlačením tlačidla
 +/–.
2
Stlačte tlačidlo , otáčajte
ovládacím voličom, až kým sa nezobrazí
položka „GENERAL“, a potom stlačte
ovládací volič.
4
Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
3
Otáčajte ovládacím voličom, až kým sa
nezobrazí položka „BTM“, a potom
stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa
frekvencie na číselných tlačidlách.
Hodiny zobrazíte stlačením tlačidla .
Tip
Pomocou funkcie RDS môžete nastaviť hodiny automaticky.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Prispôsobenie položiek
nastavenia“ na opačnej strane listu. Vyberte nastavenie
CT-ON (Hodiny).
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie /
Odpojenie predného panela / Nastavenie hodín /
Automatické ukladanie staníc
CD
NASTAVENIE
Prehrávanie skladieb v rôznych
režimoch
1
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo  ( ) alebo  (NÁHODNÉ),
až kým sa nezobrazí požadovaný režim
prehrávania.
Výber
RÁDIO
CD
Nastavenie vlastností zvuku
1
2
Prehrávanie
Počas príjmu alebo prehrávania stlačte
tlačidlo , otáčajte ovládacím
voličom, až kým sa nezobrazí položka
„SOUND“, a potom stlačte ovládací volič.
Otáčajte ovládacím voličom, až kým sa
nezobrazí požadovaná položka, a potom
stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie a stlačte ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
albumu v náhodnom
poradí.
4
Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite
stlačením tlačidla (SPÄŤ).
disku v náhodnom
poradí.
V závislosti od zdroja a nastavenia môžete
nastaviť nasledujúce položky:
SOUND:
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
* Keď sa prehráva formát MP3 alebo WMA.
Normálne prehrávanie obnovíte výberom
položky „ OFF“ alebo „SHUF OFF“.
NASTAVENIE
HPF (Vysokopriepustný filter)
Výber medznej frekvencie predného alebo
zadného reproduktora: „OFF“, „80Hz“, „100Hz“,
„120Hz“, „140Hz“, „160Hz“.
AUX VOL*3
(Úroveň hlasitosti vstupu AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného prídavného vybavenia:
„+18dB“ – „0dB“ – „–8dB“.
Nastavenie umožňuje spoločné prispôsobenie
úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.
*1 Ak je aktivovaná položka EQ3. Podrobné informácie
nájdete v časti „Prispôsobenie krivky ekvalizéra“.
*2 Ak je zvukový výstup nastavený na hodnotu „SUB-OUT“.
*3 Ak je vybratá položka AUX.
RÁDIO
CD
Položka „CUSTOM“ v ponuke EQ3 umožní
vlastné nastavenie ekvalizéra.
1
1
2
3
Počas príjmu alebo prehrávania
opakovaným stláčaním tlačidla 
vyberte položku „CUSTOM“, a stlačte
tlačidlo (SPÄŤ).
Otáčajte ovládacím voličom, až kým sa
nezobrazí položka „SOUND“, a potom
stlačte ovládací volič.
Otáčajte ovládacím voličom, až kým sa
nezobrazí položka „EQ3 LOW“, „EQ3
MID“ alebo „EQ3 HIGH“, a potom stlačte
ovládací volič.
4
Otáčaním ovládacieho voliča nastavte
vybranú položku a stlačte ovládací volič.
Hlasitosť možno nastaviť v intervale 1 dB
v rozsahu od –10 dB to +10 dB.
Stlačte tlačidlo , otáčajte
ovládacím voličom, až kým sa nezobrazí
požadovaná kategória, a potom ho
stlačte.
Krivku ekvalizéra nastavíte vykonaním
krokov č. 4 a 5.
Ak chcete obnoviť krivku ekvalizéra
nastavenú vo výrobe, pred dokončením
nastavenia stlačte a podržte tlačidlo .
5
Dvakrát stlačte tlačidlo (SPÄŤ).
Displej sa prepne späť do režimu normálneho
príjmu alebo prehrávania.
*1 Ak je jednotka vypnutá.
*2 Počas príjmu signálu FM.
*3 Ak je vybratý tuner.
SOUND:
Ďalšie informácie sa dozviete v časti „Nastavenie
vlastností zvuku“.
Otáčajte ovládacím voličom, až kým sa
nezobrazí požadovaná položka, a potom
stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie a stlačte ovládací volič.*
Nastavenie sa dokončilo.
DEMO (Ukážka)
Aktivuje zobrazenie ukážky: „ON“, „OFF“.
4
Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite
stlačením tlačidla (SPÄŤ).
DIMMER
Zmena jasu displeja: „ON“, „OFF“.
* Nastavenie položiek CLOCK-ADJ a BTM nevyžaduje
krok č. 4.
V závislosti od zdroja a nastavenia môžete
nastaviť nasledujúce položky:
GENERAL:
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín)
Slúži na nastavenie hodín.
BALANCE
Nastavenie vyváženia zvuku:
„R15“ – „0“ – „L15“.
BTM*3
Automatické uloženie rozhlasových staníc.
2
Stlačte tlačidlo .
EQ3 HIGH*1
S.WOOFER*2 (Hlbokotónový reproduktor)
SW LEVEL (Úroveň hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne hlbokotónového
reproduktora: „+10 dB“ – „0 dB“ – „–10 dB“.
(Najnižšie zobrazené nastavenie je ATT.)
SW PHASE (Fáza hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na výber fázy hlbokotónového
reproduktora: „SUB NORM“, „SUB REV“.
LPF (Nízkopriepustný filter)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: „OFF“, „80Hz“, „100Hz“, „120Hz“,
„140Hz“, „160Hz“.
CD
Prispôsobenie položiek nastavenia
EQ3 MID*1
LOUDNESS
Zosilnenie basov a výšok na dosiahnutie čistého
zvuku pri zníženej hlasitosti: „ON“, „OFF“.
RÁDIO
Prispôsobenie krivky ekvalizéra
EQ3 LOW*1
FADER
Nastavenie relatívnej úrovne:
„F15“ – „0“ – „R15“.
NASTAVENIE
CAUT ALM*1 (Zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: „ON“, „OFF“.
BEEP
Aktivuje pípanie: „ON“, „OFF“.
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí
požadovaného času, ak je jednotka vypnutá:
„NO“, „30S“ (30 sekúnd), „30M“ (30 minút),
„60M“ (60 minút).
AUX-A*1 (Zvuk AUX)
Aktivuje zobrazenie zdroja AUX: „ON“, „OFF“.
REAR/SUB*1
Prepínanie zvukového výstupu: „REAR-OUT“
(Výkonový zosilňovač), „SUB-OUT“
(Hlbokotónový reproduktor).
CT (Hodiny)
Aktivuje funkciu CT: „ON“, „OFF“.
REGIONAL*2
Obmedzenie príjmu na konkrétnu oblasť:
„ON“, „OFF“.
DISPLAY:
AUTO SCR* (Automatické posúvanie)
Automatické posúvanie dlhých položiek:
„ON“, „OFF“.
M.DISPLAY (Funkcia pohyblivého zobrazenia)
 „ON“: zobrazovanie pohyblivých vzorov.
 „OFF“: vypnutie funkcie pohyblivého
zobrazenia.
* Ak je vybratá položka CD.
Download PDF