Sony | CDX-GT270MP | Sony CDX-GT270MP Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

4-426-949-21(1)
Slovensky
IGK1
FM/MW/LW
Compact Disc Player




Upozornenia
 Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným
napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
 Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod
skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad
koľajničky sedadiel).
 Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie, aby nedošlo
ku skratu.
 K zariadeniu najskôr pripojte napájací kábel 
a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor
napájania príslušenstva v automobile.
 Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné
uzemňovacie miesto.
 Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
×2
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
 Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami,
musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých
poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
 Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom


Zoznam častí (
Montáž/Zapojenia
)
 Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam
uvádzaným v pokynoch pre montáž.
 Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt  nasadený
na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou
uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte konzolu .
Podrobnosti pozri v časti “Zloženie ochranného krytu
a konzoly ()” ďalej v texte.
 Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre budúce použitie,
napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.
A
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu
vašich prstov.
Príklad zapojenia (
)
Poznámky
 Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením
zosilňovača.
 Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný
zosilňovač.
B
© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
*1 V závislosti od typu automobilu použite adaptér (nedodávaný), ak
konektor antény nepasuje.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
3
* Výstup AUDIO OUT je možné prepnúť na SUB alebo REAR. Podrobnosti
pozri v dodávanom návode na použitie.
*4 Môže byť potrebný samostatný adaptér.
*5 Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm × 4
Príslušenstvo použité v obrázkoch na ilustráciu
(nedodávané)
Predný reproduktor
Subwoofer
Výkonový zosilňovač
Zadný reproduktor
Poistka (10 A)
*2
*1 Od autoantény

*5
Od konektora reproduktorov v automobile
Od konektora napájania príslušenstva v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia
napájania ()” ďalej v texte.
Konektor reproduktorov v automobile
Konektor napájania príslušenstva v automobile
4
Žltý
5
Modrý
s bielym
prúžkom
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
napájanie ovládania antény / výkonového
zosilňovača (REM OUT)
Pozície 1, 2, 3 a 6 nemajú kolíky.
8
Čierny
uzemnenie
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, predný, pravý
8
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
1
2






Výčnelkom smerom dovnútra.
1
2
3
Protipožiarna
prepážka
Prístrojová doska
182 mm




53 mm
Jazýček
Jazýčky

A
B
Poistka (10 A)

Tlačidlo uvoľnenia predného panela
Schéma zapojenia (
)
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej
pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného kábla 
môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
 Kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) dodáva napätie +12 V DC
po zapnutí zariadenia.
 Keď používate voliteľný výkonový zosilňovač, pripojte kábel REM OUT
(modrý s bielym prúžkom) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
do vstupu AMP REMOTE IN na zosilňovači.
 Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/
bočnom okne, pripojte kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom)
alebo napájací kábel príslušenstva (červený) k napájaciemu konektoru
anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
 Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez
spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
 Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
 Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim
výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
 Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu, ani
vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
 Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (–)
konektoru pre reproduktory v automobile.
 Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
 Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre
reproduktory môže poškodiť zariadenie.
 Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel
so záporným pólom (–) pripojený súčasne k pravému aj ľavému
reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom
automobile.
 Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené, na displeji sa zobrazí
hlásenie “FAILURE“ (Chyba). V takomto prípade skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Bezpečnostné upozornenia
 Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu automobilu.
 Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej
teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo
pôsobeniu tepelných zdrojov.
 Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Zloženie ochranného krytu
a konzoly ( )
Pred montážou zariadenia zo zariadenia zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidva okraje ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
2
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
Príklad montáže (
)
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
 Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po obidvoch
stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo
ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa
vysunúť (-1).
 Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
 Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte  správne zapasovali
do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela ( )
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
Výmena poistky (
)
Pri výmene poistky skontrolujte, či hodnota jej prúdovej
záťaže zodpovedá odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky, skontrolujte správnosť napájania
a vymeňte ju za novú. Keď sa poistka prepáli znovu, môže ísť
o poruchu vo vnútri zariadenia. V takomto prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu Sony.
Schéma zapojenia napájania (
Konektor napájania príslušenstva
)
Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti
od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo
vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá
konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy
konektorov (-1, -2, -3). Je možné, že bude potrebné
zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora
napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení
napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia
zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa
na predajcu vášho automobilu.
1
Červený
Červený
Žltý
Žltý
4
Žltý
nepretržité napájanie
7
Červený
spínaný zdroj napájania
2
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte a podržte zatlačené
tlačidlo . Stlačte tlačidlo uvoľnenia
predného panela a potiahnite predný panel smerom k vám.
Červený
Červený
Žltý
Žltý
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení, potom jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržité napájanie
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto
Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie.
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase
po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off), vždy po vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
 tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
3
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising