Sony | CDX-G1101U | Sony CDX-G1101U Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Prehrávanie zo zariadenia USB / Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch /
Nastavenie vlastností zvuku / Prispôsobenie položiek nastavenia
CDX-G1101U
NASTAVENIE
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Odpojenie predného panela
Nastavenie hodín
Hlavná jednotka
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli krádeži.
Hodiny používajú 24-hodinový digitálny
indikátor.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF .
Jednotka je vypnutá.
1
2
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného panela
, pritiahnite panel k sebe a odpojte ho.
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[GENERAL], a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [CLOCK-ADJ] a stlačte
ovládací volič.
Indikátor hodín zabliká.
3
Hodiny a minúty nastavíte otáčaním
ovládacieho voliča.
Digitálny indikátor posuniete stlačením
tlačidla SEEK +/–.
4
Keď nastavíte minúty, stlačte
tlačidlo MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
2 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú kategóriu vyhľadávania
a jeho stlačením potvrďte výber.
3 Opakovaním kroku č. 2 vyhľadajte
požadovanú skladbu.
Spustí sa prehrávanie.
Režim Quick-BrowZer ukončíte stlačením
(prehľadávať).
tlačidla

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
MODE
Stlačením vyberiete rozhlasové pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
 Snímač diaľkového ovládača
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačte)
a manuálne vyhľadanie stanice
(stlačte a podržte).
 SRC (zdroj)
Stlačením tlačidla zapnete napájanie
a vyberiete zdroj (Rádio/CD/USB/AUX).
OFF
Stlačením a podržaním 1 sekundu sa vypne
zdroj a zobrazia sa hodiny.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy
sa vypne napájanie a zobrazenie na displeji.
 Ovládací volič
Otočením nastavuje hlasitosť.
ENTER
Prechod na vybratú položku.
Tlačidlo MENU
Otvorenie ponuky nastavenia.
 Otvor na disk
 Displej
 SEEK +/–
/ (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
©2015 Sony Corporation
CD/USB:
Preskočenie skladby (stlačte), nepretržité
preskakovanie skladieb (stlačte, do 2 sekúnd
znova stlačte a podržte); posun skladby
dozadu alebo dopredu (stlačte a podržte).
  (vysunutie disku)

(prehľadávanie)
Zapnite režim Quick-BrowZer™.
(Skladbu môžete jednoducho
vyhľadávať podľa kategórie na CD
alebo v zariadení USB.)
1 Počas prehrávania z disku CD alebo
zariadenia USB sa stlačením tlačidla
(prehľadávanie)* zobrazí zoznam
kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb
(späť),
opakovane stláčajte tlačidlo
až kým sa nezobrazí požadovaná
kategória vyhľadávania.
* Ak počas prehrávania zo zariadenia USB
najmenej 2 sekundy podržíte tlačidlo
(prehľadávať), vrátite sa priamo na začiatok
zoznamu kategórií.
 AF (alternatívne frekvencie)/TA (hlásenia
o dopravnej situácii)
Nastavenie funkcií AF a TA.
PTY (typ programu)
Stlačením a podržaním sa vyberie funkcia
PTY služby RDS.
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Rádio:
Počúvanie uložených rozhlasových staníc
(stlačte); uloženie staníc (stlačte a podržte).
 DSPL (zobrazenie)
Stlačením sa zmenia položky zobrazenia.
SCRL (posunutie)
Stlačením a podržaním sa posunie položka
zobrazenia.
 Konektor vstupu AUX
 Port USB
Upozornenie, ak zapaľovanie auta nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu
AUTO OFF. Jednotka sa automaticky úplne
vypne v nastavenom čase po vypnutí
jednotky, čím sa zabraňuje vybitiu batérie.
Ak ste nenastavili funkciu AUTO OFF,
pri každom vypnutí zapaľovania stlačte
a podržte tlačidlo OFF, až kým zobrazenie
nezmizne.
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez
toho, aby ste odpojili predný panel, na niekoľko
sekúnd zaznie zvukové upozornenie.
Upozornenie zaznie iba vtedy, ak sa používa
zabudovaný zosilňovač.
Pripojenie predného panela
Spojte časť  predného panela s časťou 
jednotky podľa obrázka a zatlačte ľavú stranu,
až kým nezacvakne na miesto.
Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL.
Tip
Pomocou funkcie RDS môžete nastaviť hodiny
automaticky. Ďalšie informácie nájdete v časti
„Prispôsobenie položiek nastavenia“ na opačnej
strane listu. Vyberte nastavenie [CT-ON] (hodiny).
RÁDIO
CD/USB:
1/2: ALBUM / (počas prehrávania
MP3/WMA)
Preskočenie albumu (stlačte) a nepretržité
preskakovanie albumov (stlačte a podržte).
3:
(opakovanie)
4: SHUF (náhodné)
Automatické ukladanie staníc
Upozornenie
Pri ladení staníc počas jazdy používajte pamäť
Best Tuning Memory (BTM), aby ste sa vyhli
nehode.
1
Opakovaným stláčaním tlačidla SRC
vyberte položku [TUNER] (Tuner).
Ak chcete zmeniť pásmo, opakovane
stláčajte tlačidlo MODE.
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím
voličom, až kým nevyberiete položku
[GENERAL], a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [BTM] a stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa
frekvencie na číselných tlačidlách.
6: PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Stlačením tlačidla
znova obnovíte prehrávanie.
 MEGA BASS
Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu
MEGA BASS.
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie /
Odpojenie predného panela / Nastavenie hodín /
Automatické ukladanie staníc
USB
CD
USB
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
Prehrávanie skladieb v rôznych
režimoch
1
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti
od vybratého zdroja zvuku.
Otvorte kryt USB a potom pripojte
zariadenie USB do portu USB.
1
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, na začatie
prehrávania vyberte tlačidlom SRC
položku [USB].
2
Hlasitosť nastavte na jednotke.
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovať) alebo SHUF (náhodné) vyberte
požadovaný režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo zvolenom režime
môže chvíľu trvať.
NASTAVENIE
RÁDIO
CD
USB
Nastavenie vlastností zvuku
1
Počas príjmu alebo prehrávania stlačte
tlačidlo MENU, otáčaním ovládacím
voličom vyberte položku [SOUND]
a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie a stlačte ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
4
Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite
(späť).
stlačením tlačidla
V závislosti od zdroja a nastavenia môžete
nastaviť nasledujúce položky:
Nastavenie položky SOUND:
MEGABASS (funkcia Mega Bass)
Zosilňuje basový zvuk v synchronizácii s úrovňou
hlasitosti: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Slúži na výber z 10 kriviek ekvalizéra alebo
vypnutie:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre každý zdroj
možno uložiť do pamäte.
NASTAVENIE
EQ5 SETTING
Nastaví hodnotu [CUSTOM] položky EQ5.
BASE
Nastaví predvolenú krivku ekvalizéra ako základ
pre ďalšie prispôsobenie: [BAND1] (nízka
frekvencia), [BAND2] (stredne nízka frekvencia),
[BAND3] (stredná frekvencia), [BAND4] (stredne
vysoká frekvencia), [BAND5] (vysoká frekvencia).
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch po 1 dB
v rozsahu –10 dB až +10 dB.
BALANCE
Slúži na nastavenie vyváženia zvuku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Slúži na nastavenie relatívnej úrovne:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
SW LEVEL (úroveň hlbokotónového reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti
hlbokotónového reproduktora:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (úroveň hlasitosti vstupu AUX)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného prídavného zariadenia:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie umožňuje spoločné
prispôsobenie úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.
(K dispozícii iba vtedy, keď je vybratý
konektor AUX.)
RÁDIO
CD
USB
Prispôsobenie položiek
nastavenia
AUX-A (zvuk AUX)
Aktivuje zobrazenie zdroja AUX: [ON], [OFF].
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
1
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
2
3
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte požadovanú
kategóriu a stlačte ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie a stlačte ovládací volič.
Nastavenie sa dokončilo.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
(späť).
Stlačte tlačidlo
REGIONAL
Obmedzuje príjem na konkrétnu oblasť: [ON],
[OFF]. (K dispozícii iba počas príjmu signálu FM.)
BTM
Automatické uloženie rozhlasových staníc.
(K dispozícii iba vtedy, keď je vybratý tuner.)
Nastavenie položky SOUND:
Viac informácií sa dozviete v časti „Nastavenie
vlastností zvuku“.
Nastavenie položky DISPLAY:
V závislosti od zdroja a nastavenia môžete
nastaviť nasledujúce položky:
Nastavenie položky GENERAL:
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín)
Slúži na nastavenie hodín.
CAUT ALM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON], [OFF].
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí
požadovaného času, ak je jednotka vypnutá:
[NO], [30S] (30 sekúnd), [30M] (30 minút),
[60M] (60 minút).
DEMO (ukážka)
Aktivuje zobrazenie ukážky: [ON], [OFF].
DIMMER
Slúži na zmenu jasu displeja: [ON], [OFF].
SND SYNC (synchronizácia zvuku)
Slúži na výber farby so synchronizáciou zvuku:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Slúži na automatické posúvanie dlhých položiek:
[ON], [OFF].
M.DISPLAY (funkcia Motion Display)
Slúži na zobrazovanie pohyblivých vzorov:
[ON], [OFF].
Download PDF