Sony | CDX-GT430U | Sony CDX-GT430U Návod na použitie

CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 1 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
4-109-733-41 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4.
CDX-GT434U
CDX-GT430U
©2008 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_02-02_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 2 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri
v časti Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení
EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo
záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté
v samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Tento produkt je chránený danými duševnými
vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo šírenie takejto
technológie nad rámec tohto produktu je bez
licencie spoločnosti Microsoft alebo jeho
autorizovaného zástupcu zakázané.
Vlastníci obsahov súborov Windows Media pre
ochranu ich obsahu, bezpečné šírenie a používanie
autorsky chránených diel využívajú v tomto
zariadení technológiu správy oprávnení digitálnych
súborov (“WM-DRM”). Zabraňuje sa tým
neoprávanému kopírovaniu týchto chránených
obsahov.
Toto zariadenie používa na prehrávanie chráneného
obsahu WM-DRM softvér (“WM-DRM
Software”). Ak by bola bezpečnosť softvéru
WM-DRM v zariadení narušená, tak vlastníci
chráneného obsahu (“Secure Content Owners”)
môžu od spoločnosti Microsoft požadovať
revokáciu príslušných práv softvéru WM-DRM
na nadobudnutie nových licencií pre kopírovanie,
zobrazovanie a/alebo prehrávanie chráneného
obsahu. Revokácia nemení schopnosť softvéru
WM-DRM naďalej prehrávať nechránené obsahy.
Zoznam revokovaného softvéru WM-DRM je vždy
poslaný do vášho zariadenia pri stiahnutí licencie
pre chránený obsah z internetu alebo z PC.
Spoločnosť Microsoft môže v záujme vlastníkov
chránených obsahov spolu s licenciou poslať
do zariadenia tiež revokačné zoznamy.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického vypínania
(Auto Off) (str. 14).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
2
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_03-03_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 3 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Obsah
Začíname
CD prehrávač
Prehrávateľné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zrušenie DEMO režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vyhľadávanie skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží
skladieb — ZAPPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . . 9
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 9
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 9
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . 11
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . 12
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . 13
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
Diaľkové ovládanie RM-X114 . . . . . . . . . .
Otočný ovládač RM-X4S . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
15
15
15
16
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
17
17
17
17
18
19
19
21
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto
zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com
Na tomto portáli nájdete informácie o:
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných digitálnych audio prehrávačov
• Podporovaných MP3/WMA/AAC súboroch
3
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 4 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Nastavenie hodín
Začíname
Prehrávateľné disky
Autorádio môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky (MP3/
WMA/AAC súbory (str. 17)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) +/–.
5
Po nastavení minúty stlačte tlačidlo
Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny
sú v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL).
Ďalším stlačením (DSPL) obnovíte
predchádzajúce zobrazenie.
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel (str. 5) a pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom,
stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 11).
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Zrušenie DEMO režimu
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý sa
aktivuje po vypnutí.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“DEMO”.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“DEMO-OFF”.
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
4
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 5 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení a zatlačte ľavú stranu
panela tak, aby zapadla na svoje miesto.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte
k vám.
a potiahnite panel smerom
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
5
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 6 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1 2345
6
7
89
OFF
SEEK
SOURCE
AF TA TP REG DISC ALBM ARTIST TRACK
PTY
MODE
SEEK
ZAP
AF/TA
ALBM
1
2
SHUF ZAP
REP
SHUF
3
4
DM
5
DM+ LOUD
PAUSE
6
SCRL
AUX
DSPL
PUSH ENTER / SELECT
q; qa
qs
qdqf qg qh
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
Ovládanie USB zariadenia pozri “USB
zariadenia” na str. 12.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlo
(BACK) str. 8
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
qj
qk ql
J Tlačidlá SEEK +/–
CD/USB:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
Súvislé prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte,
potom ho do 1 sekundy stlačte znova
a pridržte ho zatlačené). Zrýchlený posuv
v skladbe vzad/vpred (zatlačenie
a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
C Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja
vstupného signálu (Rádio/CD/USB/AUX).
K Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) str. 5
D Tlačidlo
(BROWSE) str. 8
Zapnutie režimu Quick-BrowZer.
L Tlačidlo MODE str. 9
Voľba rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
E Otočný ovládač/tlačidlo Select
Nastavenie hlasitosti (otáčanie). Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie a otáčanie).
M Senzor signálov diaľkového
ovládania
F Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor) a prehrávanie
sa spustí.
G Displej
H Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
I USB konektor str. 12
Pripojenie USB zariadenia.
N Tlačidlo RESET (umiestnené za predným
panelom) str. 4
O Tlačidlo ZAP str. 9
Aktivovanie režimu ZAPPIN.
P Tlačidlo AF (Alternative Frequencies Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 10, 11
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
6
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 7 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Q Číselné tlačidlá
CD/USB:
(1)/(2): ALBM –/+ (počas prehrávania
MP3/WMA/AAC súboru)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP str. 11, 13
(4): SHUF str. 11, 13
(5): DM+
Zlepšenie digitálne komprimovaného
zvuku, akým je zvuk MP3 súborov.
Pre zapnutie funkcie DM+ nastavte
“ON”. Pre zrušenie nastavte “OFF”.
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
R Tlačidlo DSPL (displej)/SCRL
(rolovanie) str. 10, 11, 12
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek (zatlačenie
a pridržanie).
S Vstupný konektor AUX str. 15
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
7
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 8 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Vyhľadávanie skladby
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer
Na CD disku alebo USB zariadení môžete
jednoducho vyhľadávať konkrétnu skladbu podľa
kategórie.
(BROWSE)
Vyhľadávanie pomocou
preskakovania položiek
— Jump Mode
Ak sa v kategórii nachádza veľa položiek,
môže požadovanú položku vyhľadať rýchlejšie.
1 V režime Quick-BrowZer stlačte (SEEK) +.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Otočný ovládač/
tlačidlo Select
A Číslo aktuálnej položky
B Celkový počet položiek v aktuálnej úrovni
OFF
SEEK
SOURCE
MODE
SEEK
PUSH ENTER / SELECT
(BACK)
SEEK +/–
1
Stlačte
(BROWSE).
Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer
a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
2
Otáčaním otočného ovládača
zvoľte želanú vyhľadávaciu kategóriu
a stlačením ovládača výber potvrďte.
3
Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú
skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Potom sa zobrazí názov položky.
2 Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú
položku alebo položku nachádzajúcu sa v jej
blízkosti.
Krok preskakovania zodpovedá 10%
z celkového počtu položiek.
3 Stlačte otočný ovládač.
Vrátite sa do režimu Quick-BrowZer a zobrazí
sa zvolená položka.
4 Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú
položku a potom ho stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí sa
prehrávanie.
Zrušenie režimu Jump Mode
Stlačte
(BACK) alebo (SEEK) –.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte
(BACK).
Vypnutie režimu Quick-BrowZer.
Stlačte
(BROWSE).
Poznámka
Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší na nastavenie
režimov Repeat/Shuffle.
8
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 9 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Vyhľadávanie skladby počúvaním
pasáží skladieb — ZAPPIN
Rádio
Ak za sebou na CD disku alebo USB zariadení
prehrávate krátke pasáže skladieb, môžete
vyhľadať skladbu, ktorú chcete počúvať.
Režim ZAPPIN je vhodný pre vyhľadávanie
skladieb v režime náhodného prehrávania alebo
v režime opakovaného náhodného prehrávania.
Uloženie staníc do pamäte
a ich príjem
Tlačidlo Select
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc
— BTM
OFF
SEEK
SOURCE
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM”.
4
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
MODE
SEEK
ZAP
PUSH ENTER / SELECT
(BACK)
1
ZAP
Počas prehrávania stlačte (ZAP).
Po zobrazení “ZAPPIN” na displeji sa
prehrávanie spustí od pasáže nasledujúcej
skladby.
Pasáž sa bude prehrávať podľa nastaveného
času, potom sa ozve zvuk cvaknutia a spustí
sa prehrávanie ďalšej pasáže.
Manuálne uloženie staníc
Skladba
1
2
ZAP
2
3
4
Časť z každej skladby, ktorá
sa prehrá v režime ZAPPIN.
Keď vyhľadáte skladbu, ktorú chcete
prehrať, stlačte tlačidlo Select alebo
(ZAP).
Zvolená skladba sa prehrá od začiatku
v štandardnom režime prehrávania.
Pre ďalšie vyhľadávanie skladby v režime
ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Rady
• Čas prehrávania je možné nastaviť
na cca 6 / 9 / 30 sekúnd (str. 14). Nie je
možné zvoliť prehrávanie pasáže skladby.
• Stlačte (SEEK) –/+ alebo (1)/(2) (ALBM –/+)
v režime ZAPPIN pre preskočenie skladby alebo
albumu.
• Prehrávanie skladby tiež potvrdíte
stlačením
(BACK).
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej
nastavenie AF/TA (str. 10).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte, až
kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) +/– pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) +/–
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte
(manuálne ladenie).
9
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 10 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
RDS
Nastavenie AF a TA
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Stláčaním (AF/TA) zvoľte
požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A TA/TP*1
B Rozhlasové pásmo, Funkcia
C Frekvencia*2 (Názov stanice),
Číslo predvoľby, Hodiny, RDS údaje
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
Pre zmenu zobrazených položiek
C stlačte (DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA,
v prípade vysielania mimoriadnych hlásení
dôjde počas počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu
počas dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre
dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.
Keď je funkcia AF zapnutá: výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
10
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do
pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM
stanice nastavte “REG-OFF” (str. 14).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 11 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
CD prehrávač
Zobrazované položky
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY)
počas príjmu rádia v pásme FM.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte (AF/TA) (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
3
Stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne udalosti),
INFO (Informácie), SPORT (Šport), EDUCATE
(Vzdelávanie), DRAMA (Dramatická tvorba),
CULTURE (Kultúra), SCIENCE (Veda),
VARIED (Rôzne), POP M (Populárna hudba),
ROCK M (Rocková hudba), EASY M
(Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká klasika),
CLASSICS (Vážna hudba), OTHER M
(Iné druhy hudby), WEATHER (Počasie),
FINANCE (Financie), CHILDREN (Vysielanie
pre deti), SOCIAL A (Spoločenské udalosti),
RELIGION (Náboženstvo), PHONE IN
(Telefonáty poslucháčov), TRAVEL
(Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba),
NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
A Zdroj zvuku
B Názov skladby*1, Názov disku/interpreta*1,
Názov interpreta*1, Číslo albumu*2,
Názov albumu*1, Číslo skladby/Uplynutý čas
prehrávania, Hodiny
*1 Zobrazí sa informácia CD TEXT, MP3/WMA/AAC.
*2 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek
B stlačte (DSPL).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení
zvoľte “CT-ON” (str. 14).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
11
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 12 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
USB zariadenia
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
USB zariadenia nájdete na portáli podpory
zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com
• Používať môžete veľkokapacitné
USB zariadenia MSC (Mass Storage Class)
a MTP (Media Transfer Protocol) kompatibilné
so štandardom USB.
• Podporované formáty sú MP3 (.mp3),
WMA (.wma) a AAC (.m4a).
• Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.
Odpojenie USB zariadenia
1 Zastavte prehrávanie z USB zariadenia.
2 Odpojte USB zariadenie.
Ak odpojíte USB zariadenie počas
prehrávania, môžu sa poškodiť dáta na
USB zariadení.
Poznámky
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
• Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
Zobrazované položky
Poznámka
USB zariadenie pripojte po spustení enginu.
Ak je USB zariadenie pripojené pred spustením
enginu, môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť
k poruche alebo jeho poškodeniu.
Prehrávanie z USB zariadenia
1
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora.
Na prepojenie použite USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
A Zdroj zvuku
B Názov skladby, Názov interpreta,
Číslo albumu*, Názov albumu,
Číslo skladby/Uplynutý čas prehrávania,
Hodiny
* Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek
B stlačte (DSPL).
Prehrávanie sa spustí.
Ak je USB zariadenie už pripojené, stláčajte
(SOURCE), kým sa nezobrazí “USB”,
aby sa spustilo prehrávanie.
Stlačením (OFF) zastavíte prehrávanie.
Poznámky
• Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu
USB zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný.
– Priečinky (Albumy): 128
– Súbory (Skladby) v jednom priečinku: 500
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti
od množstva uložených dát určitý čas trvať.
• DRM (Digital Rights Management - Správa
autorských práv digitálnych súborov) súbory nemusí
byť možné prehrávať.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri
zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa
uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
• Prehrávanie súborov s bezstratovou kompresiu nie
je podporované.
12
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 13 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle Play)
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (3) (REP)
alebo (4) (SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Nastavenie zvukových
charakteristík
Zvoľte
1
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
2
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom
poradí.
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
3
SHUF DEVICE
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
Stlačte
(BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Po 3 sekundách je nastavenie ukončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
EQ3
Výber krivky ekvalizéra zo 7 typov hudby.
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 14)
BAL (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavými
a pravými reproduktormi.
FAD (Vyváženie predné - zadné)
Nastavenie relatívnej úrovne medzi prednými
a zadnými reproduktormi.
SUB (Hlasitosť subwoofera)*2
Nastavte hlasitosti subwoofera.
(“ATT” je najnižšie nastavenie.)
AUX (Úroveň vstupu AUX)*3
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie: “+18 dB” – “0 dB” –
“–8 dB”.
Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia
úrovne hlasitosti medzi zdrojmi zvuku.
*1 Keď je aktívny ekvalizér EQ3.
*2 Keď je audio výstup nastavený
na “SUB-OUT” (str. 14).
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX.
13
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 14 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
tlačidla Select zvoľte “EQ3”.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“CUSTOM”.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
5
Stlačte
(BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
14
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 4)
CT (Hodiny) (str. 10, 11)
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu: “ON”, “OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja zvuku AUX: “ON”, “OFF”
(str. 15).
A.OFF
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia: “NO”, “30S (sekundy)”,
“30M (minúty)”, “60M (minúty)”.
SUB/REAR*1
Prepínanie audio výstupu: “SUB-OUT”
(subwoofer), “REAR-OUT” (výkonový
zosilňovať).
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu: “ON”,
“OFF”.
DIM (Stmievač)
Zmena jasu displeja: “ON”, “OFF”.
M.DSPL (Akčný displej)
Nastavenie režimu akčného displeja.
– “SA”: Zobrazovanie pohyblivých šablón
a spektrálneho analyzéra.
– “OFF”: Vypnutie akčného displeja.
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek: “ON”,
“OFF”.
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “ON”: Ladenie len staníc s najsilnejším
signálom.
– “OFF”: Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Nastavenie monofonického režimu príjmu pre
skvalitnenie príjmu v pásme FM: “ON”, “OFF”.
REG*2 (Regionálny program) (str. 10)
Z.TIME (Čas pre režim Zappin)
Voľba času prehrávania pre režim ZAPPIN.
– “Z.TIME-1 (6 sekúnd)”, “Z.TIME-2
(9 sekúnd)”, “Z.TIME-3 (30 sekúnd)”.
LPF*3 (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”,
“160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (Dolný priepust
štandardný/inverzný)
Nastavenie fázy LPF na: “NORM”, “REV”.
HPF (Horný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie predných/
zadných reproduktorov: “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Zvýraznenie)
Zvýraznenie hĺbok a výšok pre skvalitnenie
zvuku pri nízkej hlasitosti: “ON”, “OFF”.
BTM (str. 9)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”.
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 15 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX
(stereo minikonektor) na zariadení a jeho
jednoduchom zvolení môžete reprodukovať jeho
zvuk v automobile. Úroveň hlasitosti je
nastaviteľná na tomto zariadení aj na prenosnom
audio zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na autorádiu.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
Diaľkové ovládanie RM-X114
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie ako
tlačidlá na zariadení.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
tiež iné funkcie ako tlačidlá na zariadení.
AUX
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na autorádiu.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na autorádiu.
5 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 13).
• Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
• Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Ovládanie rádia/CD/USB zariadenia,
rovnako (SEEK) –/+ na zariadení.
• Tlačidlo SOUND
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
• Tlačidlo LIST
Voľba PTY pri RDS vysielaní.
• Tlačidlá M/m (DISC*/PRESET +/–)
Ovládanie CD prehrávača/USB zariadenia
rovnako ako tlačidlá (1)/(2) (ALBM –/+)
na zariadení.
• Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
15
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 16 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Zmena nastavenia smeru ovládania
Otočný ovládač RM-X4S
Smer ovládania je z výroby nastavený tak,
ako je to na nižšie uvedenom obrázku.
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na ovládač príslušné nálepky.
Zvyšovanie
Znižovanie
SEL
MODE
DSPL
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač na
pravú stranu volantu, môžete zmeniť nastavenie
smeru ovládania.
DSPL
MODE
SEL
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
• Ovládač PRESET/DISC*
CD/USB: Rovnako ako tlačidlá (1)/(2)
(ALBM –/+) na zariadení
(zatlačenie a otáčanie).
Rádio: Príjem uložených staníc (zatlačenie
a otáčanie).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako otočný ovládač na zariadení
(otáčanie).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako tlačidlo (SEEK) +/– na zariadení
(otáčanie alebo otočenie a pridržanie).
• Tlačidlo DSPL (displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
16
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 17 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade
nebude zariadenie pracovať správne.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané
v nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo
Multi Session.
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom tepla, a ani ich nenechávajte vo
vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom
žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo
komerčne dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio
disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv nevyhovujú štandardu Compact
Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo
s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť
k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa
pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (Albumy): 150 (vrátane hlavného
priečinku)
– Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ak Multi Session disk začína sekciou (Session)
CD-DA, bude rozpoznaný ako CD-DA disk
a ostatné sekcie sa neprehrajú.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
približne 1 rok. (V závislosti od podmienok
používania sa môže táto životnosť skrátiť.)
Akonáhle má batéria malú kapacitu, dosah
diaľkového ovládania sa skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
x
Stranou +
nahor
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 18 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku
skratu.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 5).
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
x
Poistka (10 A)
2
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 5) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory
príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
18
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 19 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Technické údaje
CD prehrávač
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Pred tým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúci portál
podpory zákazníkov.
USB prehrávač
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné, prepínateľné
sub/zadné)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Vstupný USB konektor
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Napájacie napätie: 11 – 16 V
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Diaľkové ovládanie: RM-X114
Otočný ovládač: RM-X4S
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená
spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 14).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Odpojila sa napájacia šnúra alebo batéria alebo nie sú
správne pripojené.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
19
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 20 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu sa
spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON”, spustí sa predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (str. 14).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie displeja je nastavené na “DIM-ON” (str. 14).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní
tlačidla (OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 18).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný CD disk.
• CD disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 17).
Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA/AAC. Podrobnosti o prehrávateľných diskoch
a formátoch sa dozviete na portáli podpory zákazníkov.
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 14).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom menším než
45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
20
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý)
alebo kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania
(Local seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 14).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “MONO-ON” (str. 14).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 14).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 14).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 10).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 10).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia, aj
keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez USB
rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené cez
USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
USB zariadenie nefunguje.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT430U-GT434U_SK\Fm\Sk_04-21_CDX-GT430UGT434U.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 21 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
CHECKING
Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
t Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
ERROR
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
• Stlačte Z a vyberte disk.
FAILURE
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia pre tento
model skontrolujte správnosť prepojení.
HUB NO SUPRT
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
L. SEEK +/–
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO DEV (Žiadne zariadenie)
Je zvolené (SOURCE), pričom nie je pripojené USB
zariadenie. Počas prehrávania sa USB zariadenie alebo
USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO MUSIC
Disk alebo USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia vložte hudobný CD disk.
t Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO NAME
Skladba neobsahuje názov skladby/albumu/interpreta/
disku.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
OVERLOAD
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním (SOURCE)
prepnite zdroj zvuku.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku,
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
RESET
CD zariadenie alebo USB zariadenie nie je možné
z dôvodu nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
t Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
21
CDX-GT434U/GT430U
4-109-733-41 (1)
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 22 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 23 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
CDX-GT430U-GT434U_SK.book Page 24 Wednesday, October 29, 2008 5:40 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising