Sony | CDX-GT828U | Sony CDX-GT828U Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

3-282-893-11 (1)
1
Upozornenia
2
1
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným
záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble
pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé
časti (napríklad koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite zapaľovanie,
aby nedošlo ku skratu.
• Najskôr pripojte napájací kábel  a reproduktory
k zariadeniu, až potom zapojte konektor napájania
prídavného príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou
lepiacou páskou.
3
4
×2
5
6
FM/MW/LW
Compact Disc Player
7
Príslušenstvo použité v obrázkoch
na ilustráciu (nedodávané)
Predný
reproduktor
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Zadný
reproduktor
Montáž/Zapojenia
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo
zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile
dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených
zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný
okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.
Aktívny
subwoofer
Výkonový
zosilňovač
Otočný ovládač
RM-X4S
CD/MD
menič
Zoznam častí
2
A
• Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú
číslam uvádzaným v pokynoch pre inštaláciu.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný kryt 
nasadený na zariadení. Pred montážou zariadenia
pomocou uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti “Zloženie
ochranného krytu a konzoly ()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre
budúce použitie, napr. pre demontáž
zariadenia z automobilu.
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby nedošlo
k poraneniu vašich prstov.
B
BUS AUDIO IN

Jazýček
BUS CONTROL IN
Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky
po obidvoch stranách konzoly  dovnútra cca 2 mm.
Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von,
zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.
BUS AUDIO IN
Volič zdroja
signálu*
XA-C40
CDX-GT828U
BUS CONTROL IN
* nedodávaný
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k zapojeniu antény
Ak máte anténu typu ISO (International
Organization for Standardization), na jej
zapojenie použite dodávaný adaptér .
Najskôr zapojte konektor autoantény do
adaptéra, potom adaptér zasuňte do
konektora na zariadení.
2
* RCA kábel (nedodávaný).
3
* Zasuňte káblom smerom nahor.
*4 Dodávané s XA-C40.
*2
*2
*4
FRONT
AUDIO OUT
BUS AUDIO IN
*2
REMOTE
IN
*3
L
R
SUB OUT (MONO)
*1 Od autoantény
REAR
AUDIO OUT

Poistka (10 A)
BUS
CONTROL IN
AMP REM
*4
ATT
Svetlomodrý
4
Konektor pre napájanie príslušenstva v automobile
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
Modrý
ovládanie elektrickej výsuvnej
antény
Oranžovo/
Biely
spínané napájanie osvetlenia
Pozície 1, 2, 3 nemajú kolíky.
5
7
5
7
2
4
6
8
6
8
Od konektora napájania
príslušenstva v automobile
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania” ďalej v texte.
6
3
Od konektora pre reproduktory v automobile
B
5
1
Modrý s bielym
s prúžkom
A
4
Dodáva sa spolu
s CD/MD meničom
XA-C40

Maximálny prúd 0,3 A
Prepínač zdroja
signálu
(nedodávaný)
BUS REAR FRONT
IN
AUDIO OUT
Konektor pre reproduktory v automobile
7
Červený
spínaný zdroj napájania
1
+
Reproduktor, zadný, pravý
5
Fialový
8
Čierny
uzemnenie
+
Reproduktor, predný, ľavý
Biely
2
–
Reproduktor, zadný, pravý
6
–
Reproduktor, predný, ľavý
3
+
Reproduktor, predný, pravý
7
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Sivý
4
Zelený
–
Reproduktor, predný, pravý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.
8
4 1
2
Výčnelkom smerom
dovnútra.
4
5
c
c
c
1
5 1
6A
2
182
mm
1
2
53 m
m
B
Jazýčky
1
c
A
3
B
Prístrojová doska
Protipožiarna prepážka
1
5
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
6
7
Bezpečnostné upozornenia
Príklad zapojenia
Poznámky (-A)
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred
pripojením zosilňovača.
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate
vstavaný zosilňovač.
Rady (-B)
• Keď pripájate len samotný CD/MD menič alebo iné voliteľné
zariadenie, pripájajte ich priamo k zariadeniu.
• Pre pripojenie dvoch alebo viacerých CD/MD meničov alebo
iných voliteľných zariadení je potrebný prepínač zdroja signálu
XA-C40 (nedodávaný).
• Miesto montáže zvoľte tak, aby zariadenie neprekážalo
vedeniu vozidla.
• Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej
prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému
žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len pomocou
dodávaného montážneho príslušenstva.
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode
na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí, čím sa
predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia
(Auto Off), po každom vypnutí zapaľovania zatlačte
a pridržte , kým sa nevypne displej.
Tlačidlo RESET
Po ukončení montáže a všetkých zapojení nezabudnite po
vybratí predného panela stlačiť tlačidlo RESET pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom.
Schéma zapojenia napájania
Konektor napájania sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile
skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie).
Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla na konektore napájania príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa
na predajcu vášho automobilu.
Konektor napájania príslušenstva
Nastavenie uhla montáže
Schéma zapojenia
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Zloženie ochranného krytu
a konzoly
 Do konektora AMP REMOTE IN voliteľného
výkonového zosilňovača
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie
akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
 Ku káblu montážnej "Hands free" sady
pre mobilný telefón
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho
relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného
kábla  môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
• Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative
Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic
Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie
elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva jednosmerné
napätie +12 V.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW
anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel
antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu
bez spínacieho relé.
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude
napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm
a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory
poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu automobilu,
ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého
reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-)
konektoru pre reproduktory v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych
reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov
pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu, tak v prípade, že
je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému
aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
Poznámka k zapojeniu
Ak nie sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené,
na displeji sa zobrazí hlásenie “FAILURE“. V takomto prípade
skontrolujte správnosť pripojení reproduktorov a zosilňovača.
Pred montážou zariadenia z neho zložte
ochranný kryt  aj konzolu .
1 Vyberte predný ochranný kryt .
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Stlačte obidve hrany ochranného krytu 
a vytiahnite ho.
2
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče  zasuňte medzi
konzolu  a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte konzolu 
zo zariadenia.
4
Žltý
nepretržitý zdroj napájania
7
Červený
spínaný zdroj napájania
Príklad montáže
Montáž do prístrojovej dosky
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Poznámky
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von (-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte 
správne zapasovali do otvorov v zariadení (-3).
Vybratie a nasadenie predného
panela
Pred montážou zariadenia vyberte predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte najskôr tlačidlo
. Stlačte , potom predný panel potiahnite
doprava a vytiahnite ľavú stranu.
4
Žltý
spínaný zdroj napájania
7
Červený
nepretržitý zdroj napájania
Červený
Červený
Žltý
Žltý
-B Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného panela na časť
 na zariadení a jemne zatlačte ľavú stranu panela.
Automobil bez pozície ACC na skrinke zapaľovania
Download PDF

advertising