Sony | CDX-GT310 | Sony CDX-GT310 Návod na použitie

C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_01-01_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 1 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
2-886-504-11 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 12.
CDX-GT310
© 2006 Sony Corporation
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_02-02_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 2 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri
v časti Montáž/Zapojenia.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického vypínania
(str. 11).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
vypínania, po vypnutí zapaľovania zatlačte
a pridržte tlačidlo (OFF), kým sa nevypne
displej.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
2
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_03-03_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 3 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Obsah
Vážení zákazníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ďalšie funkcie
Začíname
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie zvukových charakteristík
— BAL/FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . .
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . .
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . .
CD/MD menič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diaľkové ovládanie RM-X151 . . . . . . . . . . . 6
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
11
11
11
11
12
12
12
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory formátu MP3/WMA . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
13
13
14
15
15
16
17
18
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . . 8
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . 8
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 4 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Vážení zákazníci
Začíname
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s prehrávačom CD diskov Sony. Vaše
cesty vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA disky (aj s CD
TEXT*) a CD-R/CD-RW disky (MP3/WMA
súbory zapísané metódou Multi Session
(str. 14)).
Typ disku
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne zmene zapojení, je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Označenie disku
CD-DA
Tlačidlo
RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
MP3
WMA
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
– Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Nastavenie zvuku
– EQ3 stage2: Môžete zvoliť ľubovoľnú
krivku zo 7 predvolených kriviek ekvalizéra.
• Voliteľné ovládacie príslušenstvo
Môžete tiež ovládať voliteľné CD/MD meniče.
• Pripojenie doplnkového zariadenia
Vstupný konektor AUX v prednej časti
zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio
zariadenie.
Príprava diaľkového ovládania
Pred prvým použitím diaľkového ovládania
odstráňte izolačný prvok.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
4
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 5 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
5
Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 4 nastavte hodinu a minúty stláčaním M alebo
m.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 10).
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak použijete vstavaný zosilňovač.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte tlačidlo , potom panel jemne
vytiahnite smerom k vám.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol. Na
predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
5
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 6 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
12 3
4
5
6
7
8
OFF
PUSH SELECT
EQ3
SOURCE
AUX
SEEK
SEEK
PTY
MODE
DIM
ALBM
1
DSPL
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
AF/ TA
CDX-GT310
9q; qa qs qdqfqg
Diaľkové ovládanie RM-X151
1
4
qk
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
w;
wa
qd
+
ws
–
qf
ql
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
wd
wf
qh
qj
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých
čísla sú za popisujúcim textom. Tlačidlá
na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce tlačidlám
na zariadení majú rovnaké funkcie ako tlačidlá
na zariadení.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku.
B Tlačidlo EQ3 (ekvalizér) 11
Výber typu ekvalizéra (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM alebo OFF (vypnutie)).
C Ovládač hlasitosti/tlačidlo Select 11
Nastavenie hlasitosti (otáčanie); Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie
a pridržanie).
D Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; Zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/MD*1/AUX).
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor), prehrávanie sa
spustí.
F Displej
G Vstupný konektor AUX 12
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
H Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
I Tlačidlo PTY (typ programu) 10
Výber typu programu (PTY) v RDS.
J Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) 5
6
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 7 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
K Tlačidlá SEEK –/+
CD prehrávač:
Prepínanie skladieb (stlačenie); Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte
ho zatlačené); Zrýchlený posuv v skladbe
vpred/vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
L Senzor diaľkového ovládania
M Tlačidlo MODE 8, 12
Voľba rozhlasového pásma (FM/MW/LW).
Výber zariadenia*2.
N Tlačidlo DSPL (displej)/DIM
(stmavnutie) 8, 9
Zmena zobrazených položiek (stlačenie);
Zmena jasu displeja (zatlačenie
a pridržanie).
O Tlačidlo RESET (umiestnené za predným
panelom) 4
P Číselné tlačidlá
CD/MD*1:
(1)/(2): ALBM –/+*3*4
Prepínanie albumov (stlačenie); Súvislé
prepínanie albumov (zatlačenie
a pridržanie).
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(6): PAUSE*5
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Q Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - dopravné správy) 9
Nastavenie AF a TA pri RDS staniciach.
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie. Pred použitím odstráňte izolačný prvok
(str. 4).
qk Tlačidlá < (.)/, (>)
Ovládanie rádia/CD prehrávača, rovnako
ako (SEEK) –/+ na zariadení.
ql Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie úrovne hlasitosti.
w; Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
wa Tlačidlo SEL (výber)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
ws Tlačidlá M (+)/m (–)
Ovládanie rádia/CD prehrávača, rovnako
ako (1)/(2) (ALBM –/+) na zariadení.
wd Tlačidlo SCRL (rolovanie) 8
Rolovanie položky na displeji.
wf Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie);
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Ak je k zariadeniu pripojený MD menič.
Ak je k zariadeniu pripojený CD/MD menič.
Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
Ak je pripojený menič, operácia je odlišná, pozri
str. 13.
*5 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
*1
*2
*3
*4
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri “Výmena lítiovej
batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 15.
7
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 8 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
CD prehrávač
Rádio
Podrobnosti o výbere CD/MD meniča pozri
str. 12.
Zobrazované položky
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
Pre ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory.
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
A Indikácia WMA/MP3 súboru
B Zdroj zvuku
C Číslo skladby/Uplynutý prehrávací čas,
Názov disku/interpreta, Číslo albumu*1 ,
Názov albumu, Názov skladby, Textová
informácia*2, Hodiny
*1 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
*2 Pri prehrávaní súboru MP3 sa zobrazí ID3 tag, pri
prehrávaní súboru WMA sa zobrazí WMA tag.
Pre zmenu zobrazených položiek C stlačte
(DSPL). Pre rolovanie zobrazených položiek C
stlačte (SCRL) na diaľkovom ovládaní, alebo
nastavte “A.SCRL-ON” (str. 12).
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BTM”.
4
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3/WMA pozri str. 14.
Manuálne uloženie staníc
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Na displeji sa zobrazí číslo vybranej
predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/
TA (str. 9).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte
dovtedy, kým nenaladíte požadovanú stanicu.
8
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 9 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) –/+
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte (manuálne
ladenie).
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela
údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.
Nastavenie AF a TA
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
1
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A TA/TP*1
B Rozhlasové pásmo, Funkcia
C Frekvencia*2 (Názov stanice), Číslo
predvoľby, Hodiny, RDS dáta
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Pre zmenu zobrazených položiek C stlačte
(DSPL).
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Služby RDS
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj zvuku.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým sa
nezobrazí “TA”.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku k
automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť, takže
zariadenie nepreladí na inú regionálnu stanicu
s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 12).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
9
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 10 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 11).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú miestnu stanicu.
Výber PTY
1
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte tlačidlo (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
3
Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká
klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské
udalosti), RELIGION (Náboženstvo),
PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých
krajinách/oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje
PTY.
10
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 11 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových
charakteristík — BAL/FAD/SUB
Nastaviť môžete vyváženie medzi ľavými
a pravými reproduktormi, vyváženie medzi
zadnými a prednými reproduktormi (Fader)
a hlasitosť subwoofera.
1
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BAL”, “FAD” alebo “SUB”.
Položky sa prepínajú nasledovne:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (ľavé-pravé) t FAD (predné-zadné)
t SUB (hlasitosť subwoofera)*2 t AUX*3
*1 Keď je aktivovaná funkcia EQ3 (str. 11).
*2 Keď je zvukový výstup nastavený na “SUB” (str. 11).
Pri najnižšej možnej úrovni nastavenia sa zobrazí
“ATT” a túto úroveň môžete zvýšiť až o 20 krokov.
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX (str. 12).
2
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre nastavenie zvolenej položky stláčajte v kroku 2
<, M, , alebo m.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
(EQ3) zvoľte “CUSTOM”.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre nastavenie zvolenej položky stláčajte v kroku 3
<, M, , alebo m.
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre zvolenie nastavenia v kroku 3 stláčajte < alebo ,.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” označuje výrobné nastavenie.
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 5)
CT (Presný čas)
Nastavenie “CT-ON” alebo “CT-OFF” (z)
(str. 9, 10).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z) alebo “BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Zapnutie “AUX-A-ON” (z) alebo vypnutie
“AUX-A-OFF” zobrazovania zdroja zvuku
AUX (str. 12).
A.OFF (Automatické vypínanie)
Automatické vypnutie v nastavenom čase, keď
je zariadenie čiastočne vypnuté,
– “A.OFF-NO” (z), “A.OFF-30S (sekundy),”
“A.OFF-30M (minúty)” alebo “A.OFF-60M
(minúty)”.
SUB/REAR*1
Prepnutie výstupného audio signálu.
– “SUB-OUT” (z): Výstup pre subwoofer.
– “REAR-OUT”: Výstup pre výkonový
zosilňovač.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
11
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 12 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
DEMO*1 (Predvádzanie)
Nastavenie “DEMO-ON” (z) alebo
“DEMO-OFF”.
DIM (Jas displeja)
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “DIM-ON”: Stmavnutie displeja.
– “DIM-OFF” (z): Displej netmavne.
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie zobrazenej položky
po zmene disku/albumu/skladby.
– “A.SCRL-ON” (z): Rolovanie.
– “A.SCRL-OFF”: Rolovanie vypnuté.
Local (Režim miestneho vyhľadávania)
– “LOCAL-ON” : Ladenie len staníc
s najsilnejším signálom.
– “LOCAL-OFF” (z): Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Pre skvalitnenie príjmu v pásme FM zvoľte
monofonický režim príjmu.
– “MONO-ON” : Počúvanie stereo vysielania
monofonicky.
– “MONO-OFF” (z): Počúvanie stereo
vysielania stereofonicky.
REG*2 (Regionálne)
Nastavenie “REG-ON” (z) alebo “REG-OFF”
(str. 9).
LPF*3 (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“LPF OFF” (z), “LPF125Hz” alebo “LPF
78Hz”.
BTM (str. 8)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Keď je výstupný audio signál nastavený na “SUB”.
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná
na tomto zariadení aj na prenosnom audio
zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
AUX
AUX
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Zobrazí sa “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
zariadení.
5 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “AUX”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (8 dB až +18 dB).
CD/MD menič
Výber meniča
1 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí “CD”
alebo “MD”.
2 Stláčaním (MODE) zvoľte požadovaný menič.
Číslo zariadenia Číslo disku
Prehrávanie sa spustí.
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na zariadení.
3 Pripojte zariadenie.
12
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 13 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Prepínanie albumov a diskov
1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo (1)/(2)
(ALBM –/+).
Pre prepnutie Stlačte (1)/(2) (ALBM –/+)
Albumu
a uvoľnite (chvíľu pridržte).
Albumov
súvislo
do 2 sekúnd od prvého
uvoľnenia.
Diskov
opakovane.
Diskov súvislo potom do 2 sekúnd zatlačte
znova a pridržte ho.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1 Počas prehrávania stláčajte tlačidlo (3) (REP)
alebo (4) (SHUF), kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
DISC*
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Pre prehrávanie
1
disku opakovane.
SHUF
CHANGER*1
skladieb z meniča v náhodnom
poradí.
SHUF ALL*2
skladieb zo všetkých zariadení
v náhodnom poradí.
*1 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD/MD
meničov.
*2 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD meničov,
alebo dva alebo viacero MD meničov.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
Poznámky k diskom
• Aby nedošlo k znečisteniu disku, nedotýkajte
sa jeho povrchu. Disk uchopte vždy za okraje.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
Rada
Režim “SHUF-ALL” nezmieša skladby medzi CD
a MD meničmi.
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať 8 cm / CD disky.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
13
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 14 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho od stredu
k okrajom v smere šípok.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky,
alebo antistatické spreje určené
pre klasické platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom boli nahrávané, prípadne
v závislosti od povahy disku) sa nemusia v tomto
zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
• ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (ver. 2.2, 2.3 a 2.4).
Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63 znakov.
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor MP3/
WMA
(skladba)
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD a nemusia sa dať prehrávať
v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
Súbory formátu MP3/WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio,
je ďalší štandard formátu pre kompresiu zvukových
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku na
cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
* Len pre 64 kb/s
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– priečinkov (albumov): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– súborov MP3/WMA (skladieb) a priečinkov
na disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov
pozostávajú z mnohých znakov, možný počet
súborov/priečinkov môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 32/64 (Romeo).
Poznámky
• Pri pomenúvaní súborov MP3/WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”/“.wma”.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s variabilným
dátovým tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve
v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas
nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné
formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA
a MP3/WMA.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá sa
len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá
sa Session (sekcia) so záznamom vo formáte
ATRAC CD alebo MP3/WMA. Ak disk neobsahuje
žiadne dáta v niektorom z týchto formátov, zobrazí
sa “NO Music”.
Poznámky k súborom MP3
• Pred použitím disku v zariadení disk uzatvorte.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Poznámky k súborom WMA
• Súbory vytvorené pomocou bezstratovej kompresie
sa neprehrajú.
• Súbory chránené proti kopírovaniu sa neprehrajú.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
14
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 15 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Čistenie konektorov
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala
vydržať cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia
v závislosti od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 5) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich
poškodeniu.
Stranou + nahor
2
c
1
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt .
1 Vyberte predný panel (str. 5).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu .
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
Poistka (10 A)
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Kľúče vložte správne
podľa obrázka.
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt .
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 16 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
2
Vyberte zariadenie.
Výkonový zosilňovač
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 50 W × 4 (pri 4 Ohm)
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Všeobecne
Výstup:
Výstupné audio konektory
(subwoofer/zadné - prepínateľné)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný ovládací konektor BUS
Vstupný audio konektor BUS
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ± 10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V DC autobatéria
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X151
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Zbernicový BUS kábel (dodávaný s káblom s RCA
konektormi):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD menič (na 10 diskov): CDX-757MX
CD menič (na 6 diskov): CDX-T70MX, CDX-T69
Volič zdroja signálu: XA-C40
Volič AUX-IN: XA-300
Adaptér s rozhraním pre iPod: XA-110IP
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Právo na zmeny vyhradené.
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 µV, LW: 40 µV
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu sa používa papier.
• Na potlač obalového materiálu sa použili farbivá
neobsahujúce VOC (Volatile Organic Compound - prchavé organické zlúčeniny).
16
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT310_SK.book Page 17 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Skôr než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené
pre 2-reproduktorový systém.
• CD menič nie je kompatibilný s formátom disku
(MP3).
t Prehrávajte disk vo voliteľnom
MP3-kompatibilnom CD meniči Sony alebo
v tomto zariadení.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 11).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria je odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín je
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Tmavnutie je nastavené na “DIM-ON” (str. 12).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 15).
Funkcia automatického vypnutia nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického
vypnutia funguje až po čiastočnom vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Ovládanie diaľkovým ovládaním nefunguje.
Odstráňte izolačný prvok (str. 4).
Prehrávanie CD/MD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 14).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA (str. 14).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 12), alebo stlačte
(SCRL) na diaľkovom ovládaní.
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než
45°na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo kábel
napájania príslušenstva (červený) k anténovému
zosilňovaču (iba ak má váš automobil zabudovanú FM/
MW/LW anténu v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie výsuvnej antény.
• Výsuvná anténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie kábla ovládania výsuvnej
elektrickej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania (Local
seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 12).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “MONO-ON” (str. 12).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT310_SK.book Page 18 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 12).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 12).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 9).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 9).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia, aj
keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “--------”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
BLANK*1
Na MD disku nie je záznam.*2
t Vložte MD disk so záznamom.
ERROR*1
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.*2
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
FAILURE
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
LOAD
Menič sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
L. SEEK +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa “PI SEEK”).
NO DISC
V CD/MD meniči nie je vložený disk.
t Do meniča vložte disk.
NO INFO
Súbor MP3/WMA neobsahuje textovú informáciu.
NO MAG
V CD meniči nie je vložený zásobník diskov.
t Do meniča vložte zásobník.
NO MUSIC
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia alebo do MP3-kompatibilného
meniča vložte audio CD disk.
NO NAME
Skladba neobsahuje názov skladby/albumu/disku.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NOT READ
Zariadenie nenačítalo informácie o disku.
t Vložte disk, potom ho zvoľte v zozname.
NOTREADY
Kryt MD meniča je otvorený, alebo MD disky nie sú
správne vložené.
t Zatvorte kryt, alebo správne vložte MD disky.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
RESET
CD zariadenie a CD/MD menič nie je možné z dôvodu
nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Znak zariadenie nedokáže zobraziť.
*1 Ak počas prehrávania CD alebo MD disku dôjde
k chybe, číslo CD/MD disku nebude zobrazené.
*2 Na displeji sa zobrazí číslo disku, ktorý problém
spôsobil.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
18
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_04-19_CDX-GT310_SK.fm
masterpage:Žiadny
CDX-GT310_SK.book Page 19 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
CDX-GT310
2-886-504-11 (1)
C:\Temp\Temp05\CDX-GT310_SK\Fm\Sk_20-20_CDXGT310_SK.fm
master page=left
CDX-GT310_SK.book Page 20 Sunday, September 17, 2006 1:32 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
DAR-RD100
2-631-916-31(1)
Download PDF

advertising