Sony | CDX-GT500 | Sony CDX-GT500 Návod na použitie

CDX-GT500_SK.book Page 1 Friday, February 3, 2006 12:48 PM
2-663-186-31 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 12.
CDX-GT500
© 2006 Sony Corporation
CDX-GT500_SK.book Page 2 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s CD prehrávačom Sony. Vaše cesty
vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA (obsahujúce tiež CD
TEXT*), CD-R/CD-RW (so súbormi MP3/
WMA a tiež so záznamom Multi Session
(str. 14)) a ATRAC CD (vo formáte ATRAC3
a ATRAC3plus (str. 15)) disky.
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
Môžete počúvať FM stanice so systémom
Radio Data System (RDS).
• Nastavenie zvuku
– Parametrický ekvalizér EQ3: Môžete zvoliť
ľubovoľnú krivku zo 7 predvolených kriviek
ekvalizéra a podľa potreby ekvalizér nastaviť.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
vytvorenie rozsiahlejšieho zvukového poľa
pomocou syntézy virtuálnych reproduktorov,
za účelom zvýraznenia zvuku reproduktorov,
aj keď sú nainštalované nízko pri podlahe.
– BBE MP: zlepšenie digitálne
komprimovaného zvuku, akým je zvuk MP3
súborov.
• Nastavenie obrázka
Na zariadení je možné nastaviť rôzne
zobrazované obrázky.
– Space Producer (tvorba priestorového efektu):
Vytváranie animovaných OSD (on-screen)
obrazových šablón počas reprodukcie hudby.
• Voliteľné ovládacie príslušenstvo
Popri možnosti prehrávať z voliteľných CD/MD
meničov a prenosných zariadení Sony ich
môžete aj ovládať.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri
v časti Montáž/Zapojenia.
2
Výstraha pri montáži do vozidla, ktoré
nemá pozíciu ACC na skrinke zapaľovania
(pre napájanie prídavného príslušenstva)
Po vypnutí zapaľovania vypnite zariadenie
zatlačením a pridržaním tlačidla (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazovanie na displeji.
Ak sa zobrazovanie na displeji nevypne,
môže dôjsť k vybitiu autobatérie.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
CDX-GT500_SK.book Page 3 Friday, February 3, 2006 5:32 PM
Obsah
Začíname
Ďalšie funkcie
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Vloženie disku do zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . 5
Vysunutie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . . 11
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie nastaviteľných položiek — SET. . . . 11
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . . 12
CD/MD menič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Otočný ovládač RM-X4S. . . . . . . . . . . . . . 13
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . . 13
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diaľkové ovládanie RM-X151 . . . . . . . . . . . 6
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rádio
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory formátu MP3/WMA . . . . . . . . . . .
ATRAC CD disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
14
14
14
15
15
16
16
17
19
Uloženie staníc do pamäte a príjem uložených
staníc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické uloženie staníc — BTM . . . . . 8
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie AF a TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyrobené v licencii
spoločnosti BBE Sound, Inc.
Proces BBE MP zlepšuje
digitálne komprimovaný zvuk (napr. MP3) tým,
že obnovuje a opravuje vyššie harmonické, ktoré
boli pri kompresii potlačené. Proces BBE MP
generuje zo zdrojového materiálu párne
harmonické, čím sa účinne obnovuje teplota,
detailnosť a odtieň zvuku.
R
SonicStage a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a ich
príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
3
CDX-GT500_SK.book Page 4 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Začíname
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím alebo po výmene
autobatérie je nutné zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo
RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Nastavenie hodín
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál.
Signál zaznie, len ak používate vstavaný
zosilňovač zariadenia.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte (OPEN).
Predný panel sa odklopí.
3
Posuňte predný panel doprava, potom
jemne potiahnite ľavú stranu predného
panela.
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“Clock Adjust”.
3
Stlačte (DSPL).
Indikátor hodiny je zvolený.
4
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu číslice meníte stláčaním (DSPL).
5
Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 4 nastavte hodinu a minúty stláčaním M alebo m.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 10).
4
1
2
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol. Na
predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnym teplotám alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
CDX-GT500_SK.book Page 5 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Nasadenie predného panela
Časť A na prednom paneli nasaďte na časť B
na zariadení, potom jemne pritlačte ľavú stranu.
Stlačením (SOURCE) na zariadení (alebo
vložením CD disku) aktivujte zariadenie.
Vloženie disku do zariadenia
1
2
Stlačte (OPEN).
3
Zatvorte predný panel.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Vložte disk (popisom nahor).
A
B
Vysunutie disku
x
1
2
Stlačte (OPEN).
3
Zatvorte predný panel.
Stlačte Z.
Disk sa vysunie.
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
5
CDX-GT500_SK.book Page 6 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
CDX-GT500
Predný panel vybratý
qk
ql
w;
RESET
Diaľkové ovládanie RM-X151
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých
čísla sú za popisujúcim textom. Tlačidlá
na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce tlačidlám
na zariadení majú rovnaké funkcie ako tlačidlá
na zariadení.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku.
B Ovládač hlasitosti/tlačidlo Select 11
Nastavenie úrovne hlasitosti (otáčanie); výber
nastaviteľnej položky (stlačenie a otáčanie).
C Senzor signálov diaľkového
ovládania
D Tlačidlo PTY (typ programu) 10
Pre zvolenie PTY v RDS.
E Displej
F Tlačidlo DSO 2
Výber režimu DSO (1, 2, 3 alebo Off).
Čím vyššie číslo, tým výraznejší efekt.
G Tlačidlo OPEN 5
6
CDX-GT500_SK.book Page 7 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
H Tlačidlá GP*1/ALBM*2 +/–*3
Prepínanie skupín/albumov (stlačenie);
súvislé prepínanie skupín/albumov
(zatlačenie a pridržanie).
I Tlačidlá SEEK –/+
CD:
Prepínanie skladieb (stlačenie); súvislé
prepínanie skladieb (stlačte, potom tlačidlo
do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené); zrýchlený posuv v skladbe vpred/
vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
manuálne ladenie staníc (zatlačenie
a pridržanie).
J Tlačidlo DSPL (displej) 8
Zmena zobrazovaných položiek.
K Tlačidlo SENS/BTM
Skvalitnenie príjmu: Local/Mono (stlačenie);
aktivácia funkcie BTM (zatlačenie a pridržanie).
L Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; prepnutie zdroja zvuku
(Rádio/CD/MD*4/AUX).
M Tlačidlo MODE 8, 12
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW)/
výber zariadenia*5.
N Tlačidlo AF (Alternative Frequencies alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - dopravné správy) 9
Nastavenie AF a TA/TP pri RDS staniciach.
O Číselné tlačidlá
CD/MD*4:
(3): REP 8, 12
(4): SHUF 8, 12
(5): BBE MP*6 3
Aktivácia funkcie BBE MP, nastavte
“BBE MP on”. Zrušenie funkcie,
nastavte “BBE MP off”.
(6): PAUSE*6
Pozastavenie prehrávania. Zrušenie
pozastavenia, stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie); uloženie
staníc (zatlačenie a pridržanie).
P Tlačidlo EQ3 (ekvalizér) 11
Výber typu ekvalizéra (Xplod, Vocal, Edge,
Cruise, Space, Gravity, Custom alebo Off
(vypnutie)).
Q Tlačidlo IMAGE 2
Výber obrázka na displeji.
Režim Movie 1-3 t Režim Spectrum
analyzer 1-5 t Režim Space Producer
(tvorba priestorového efektu) t Režim
Wall paper (pozadie) 1-3 t Štandardný
režim prehrávania/Príjem rozhlasu
R Tlačidlo RESET 4
S Tlačidlo Z (vysunutie) 5
Vysunutie disku.
T Otvor pre disk 5
Vloženie disku.
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie.
wa Tlačidlá < (.)/, (>)
Ovládanie CD prehrávača/rádia, rovnako
ako (SEEK) –/+ na zariadení.
ws Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie úrovne hlasitosti.
wd Tlačidlo ATT (stlmenie)
Stlmenie zvuku. Zrušenie stlmenia, stlačte
tlačidlo znova.
wf Tlačidlo SEL (výber)
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
wg Tlačidlá M (+)/m (–)
Ovládanie CD prehrávača, rovnako ako
(GP/ALBM) +/– na zariadení.
wh Tlačidlo SCRL (rolovanie)
Rolovanie zobrazenej položky.
wj Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie); uloženie
staníc (zatlačenie a pridržanie).
*1 Keď sa prehráva ATRAC CD disk.
*2 Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
*3 Ak je pripojený menič, operácia je odlišná, pozri
str. 12.
*4 Ak je k zariadeniu pripojený MD menič.
*5 Ak je k zariadeniu pripojený CD/MD menič.
*6 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
Poznámka
Ak sú zariadenie aj displej vypnuté, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri v časti “Výmena
lítiovej batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 15.
7
CDX-GT500_SK.book Page 8 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
CD prehrávač
Rádio
Podrobnosti o výbere CD/MD meniča pozri
na str. 12.
Zobrazované položky
Upozornenie
Príklad: Keď stláčaním (IMAGE) zvolíte
štandardný režim prehrávania (str. 7).
B
A
Uloženie staníc do pamäte
a príjem uložených staníc
Pre ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické uloženie staníc — BTM
C
A Indikácia zdroja zvuku/MP3/ATRAC3plus/WMA
B Hodiny
C Číslo skladby/Uplynutý prehrávací čas,
Názov disku/interpreta, Číslo albumu/
skupiny*1, Názov albumu/skupiny, Názov
skladby, Textové informácie*2
*1 Číslo albumu/skupiny sa zobrazí, len ak zmeníte
album/skupinu.
*2 Pri prehrávaní MP3 disku sa zobrazí ID3 tag, pri
prehrávaní ATRAC CD disku sa zobrazí textová
informácia zapísaná softvérom SonicStage atď.
a pri prehrávaní WMA disku sa zobrazí WMA tag.
Pre zmenu zobrazených položiek C stlačte (DSPL);
pre rolovanie zobrazených položiek C stlačte
(SCRL), alebo zvoľte “Auto Scroll on” (str. 12).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3/WMA pozri na str. 14; podrobnosti
o ATRAC CD pozri na str. 15.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo (3) (REP) alebo (4)
(SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Repeat Track
skladby opakovane.
Repeat Album*1 albumu opakovane.
Repeat Group*2 skupiny opakovane.
Shuffle Album*1 albumu v náhodnom poradí.
Shuffle Group*2 skupiny v náhodnom poradí.
Shuffle Disc
disku v náhodnom poradí.
*1 Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
*2 Keď sa prehráva ATRAC CD disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “Repeat off” alebo “Shuffle off”.
8
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým
sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu pásma stláčajte (MODE). Zvoliť
môžete pásmo FM1, FM2, FM3, MW a LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo (BTM), kým
nebude blikať “BTM”.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), kým sa nezobrazí
“MEM”.
Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/TA
(str. 9).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) –/+,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte
dovtedy, kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom opakovaným stláčaním tlačidla
(SEEK) –/+ požadovanú frekvenciu jemne dolaďte
(manuálne ladenie).
CDX-GT500_SK.book Page 9 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Príklad: Keď stláčaním (IMAGE) zvolíte
štandardný režim príjmu (str. 7).
A
B
C
E
D
A Rozhlasové pásmo
B TA/TP/AF*1
C Hodiny
D Číslo predvoľby
E Frekvencia*2 (Názov stanice), údaje RDS
*1 Keď je Info (Informácie) nastavené na “All”:
– Ak je naladená stanica, ktorá vysiela dopravné
správy “TP”, svieti “TP”.
– Ak je zapnuté “TA/AF”, svieti “TA”/“AF”.
Ak je naladená stanica, ktorá vysiela správy “TA”,
bliká “TA” v časti D.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “RDS”.
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Táto funkcia umožní
nepretržité počúvanie tej istej stanice pri dlhých
jazdách bez potreby jej nového ladenia v inej
oblasti.
TA (Traffic Announcement - dopravné správy)/
TP (Traffic Programme - program s dopravnými
správami)
Aktuálne dopravné informácie/programy.
Pri vysielaní nejakej dopravnej informácie/
programu sa preruší práve počúvaný zdroj zvuku.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
Nastavenie AF a TA/TP
1
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF on
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA on
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF/TA on
aktiváciu AF aj TA.
AF/TA off
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do
pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým
sa nezobrazí “TA”.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
PTY (Programme Types - typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
9
CDX-GT500_SK.book Page 10 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, zvoľte v nastaveniach
(Menu Setup) položku “Regional off” (str. 12).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link (len pre Veľkú
Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji
sa zobrazí typ aktuálneho programu.
10
2
Stláčajte tlačidlo (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
3
Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanicu, ktorá
vysiela zvolený typ programu.
Typy programov
News (Správy), Current Affairs (Aktuálne
udalosti), Information (Informácie), Sport
(Šport), Education (Vzdelávanie), Drama
(Dramatická tvorba), Cultures (Kultúra),
Science (Veda), Varied Speech (Rôzne),
Pop Music (Populárna hudba), Rock Music
(Rocková hudba), Easy Listening (Nenáročná
hudba), Light Classics M (Ľahká klasika),
Serious Classics (Vážna hudba), Other
Music (Iné druhy hudby), Weather & Metr
(Počasie), Finance (Financie), Children’s
Progs (Vysielanie pre deti), Social Affairs
(Spoločenské udalosti), Religion
(Náboženstvo), Phone In (Telefonáty
poslucháčov), Travel & Touring (Cestovanie),
Leisure & Hobby (Voľný čas), Jazz Music
(Jazzová hudba), Country Music (Country
hudba), Nation Music (Národná hudba),
Oldies Music (Evergreeny), Folk Music
(Folková hudba), Documentary
(Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
1
V Menu Setup zvoľte “CT on” (str. 12).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
CDX-GT500_SK.book Page 11 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Ďalšie funkcie
6
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových charakteristík
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Nastaviť môžete vyváženie medzi ľavými
a pravými reproduktormi, vyváženie medzi
zadnými a prednými reproduktormi (Fader)
a hlasitosť subwoofera.
1
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“Balance”, “Fader” alebo “Sub Woofer”.
Položky sa prepínajú nasledovne:
Nastavenie ekvalizéra*1 t
Balance (vyváženie ľavé-pravé) t
Fader (vyváženie zadné-predné) t
Sub Woofer (hlasitosť subwoofera)*2 t
AUX Level*3
*1 Ak je aktívny ekvalizér EQ3 (str. 11).
*2 Pri najnižšom nastavení sa zobrazí “– ∞”
a nastavenie je možné upraviť až o 20 krokov.
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX (str. 13).
2
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre nastavenie položky v kroku 2 stláčajte <, M, ,
alebo m.
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Stlačte tlačidlo Select.
Opakovaním krokov 3 až 6 nastavte aj “MID”
a “HIGH”.
Frekvencie MID a HIGH sa líšia, ale proces
nastavenia je rovnaký. (MID: 500 Hz alebo
1.0 kHz; HIGH: 10.0 kHz alebo 12.5 kHz).
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 3 a 5 nastavte zvolenú položku stláčaním <,
M, , alebo m.
Nastavenie nastaviteľných
položiek — SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
požadované nastavenie (napr. “on”
alebo “off”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
Voľba “Custom” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
(EQ3) zvoľte “Custom”.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 3 zvoľte nastavenie stláčaním < alebo ,.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW Center Frequency”.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
požadovanú frekvenciu.
Frekvenciu LOW je možné nastaviť na 60 Hz
alebo 100 Hz.
4
5
Stlačte tlačidlo Select.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná v rozmedzí
–10 dB až +10 dB v 1 dB krokoch.
11
CDX-GT500_SK.book Page 12 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” indikuje výrobné nastavenie.
Clock Adjust (str. 4)
CT (Clock Time - presný čas)
Nastavenie “on” alebo “off” (z) (str. 9, 10).
Beep (Pípanie)
Nastavenie “on” (z) alebo “off”.
Auto Image
Režim Auto Image automaticky zmení (každých
10 sekúnd) zobrazený obrázok.
– “All” (z): Postupné opakované zobrazovanie
obrázkov vo všetkých režimoch zobrazenia.
– “off”: Vypnutie automatickej zmeny
zobrazovaného obrázka.
– “SA”: Postupné opakované zobrazovanie
obrázkov v režime Spectrum analyzer.
– “Movie”: Postupné opakované zobrazovanie
obrázkov v režime Movie.
Info (Informácie)
Zobrazovanie informácií (podľa zdroja zvuku
atď.).
– “Simple” (z): Nezobrazovanie informácií.
– “All”: Zobrazovanie všetkých položiek.
– “Clear”: Automatické vypnutie zobrazenia
položiek.
AUX-Audio*1
Zapnutie “on” (z)/vypnutie “off” zobrazenia pre
doplnkové zariadenie pripojené do vstupu AUX
(str. 13).
Dimmer
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “Auto” (z): Automatické stmavnutie displeja
po zapnutí svetiel.
– “on”: Stmavnutie displeja.
– “off”: Displej netmavne.
Demo*1 (Predvádzanie)
Nastavenie “on” (z) alebo “off”.
Auto Scroll
Automatické rolovanie zobrazenej položky
po zmene disku/albumu/skupiny/skladby.
– “on”: Rolovanie.
– “off” (z): Nerolovanie.
Regional*2
Nastavenie “on” (z) alebo “off” (str. 10).
LPF (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“off” (z), “125Hz” alebo “78Hz”.
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v pásme FM.
Používanie voliteľných zariadení
CD/MD menič
Výber meniča
1 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí “CD”
alebo “MD”.
2 Stláčaním (MODE) zvoľte požadovaný menič.
Číslo zariadenia, indikácia MP3*1
Indikácia LP2/LP4*2
Číslo disku/albumu
Prehrávanie sa spustí.
*1 Keď sa prehráva MP3 disk.
*2 Pri prehrávaní MDLP disku.
Prepínanie albumov a diskov
1 Počas prehrávania stlačte (GP/ALBM) +/–.
Pre prepnutie Stlačte (GP/ALBM)
Albumu
a uvoľnite (chvíľu pridržte).
Albumov
súvislo
do 2 sekúnd od prvého
uvoľnenia.
Diskov
opakovane.
Diskov súvislo potom do 2 sekúnd zatlačte
znova a pridržte ho.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Repeat Disc* disku opakovane.
1
Shuffle
Changer*1
skladieb z meniča v náhodnom
poradí.
Shuffle All*2
skladieb zo všetkých zariadení
v náhodnom poradí.
*1 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD/MD meničov.
*2 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD meničov,
alebo dva alebo viacero MD meničov.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “Repeat off” alebo “Shuffle off”.
12
CDX-GT500_SK.book Page 13 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
Rada
Režim “Shuffle All” nepomieša skladby medzi CD
a MD meničmi.
Otočný ovládač RM-X4S
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na ovládač príslušné nálepky.
Doplnkové audio zariadenie
SEL
MODE
DSPL
Do konektorov BUS AUDIO IN/AUX IN
(externý audio vstup) na tomto zariadení je
možné pripojiť voliteľné doplnkové prenosné
audio zariadenia Sony. Ak do týchto konektorov
nie je pripojený menič alebo iné zariadenie Sony,
toto zariadenie vám umožní počúvať zvuk
z takéhoto prenosného zariadenia
prostredníctvom reproduktorov v automobile.
DSPL
MODE
SEL
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.
ATT
Poznámka
Ak pripojíte prenosné zariadenie, v konektore BUS
CONTROL IN nesmie byť nič pripojené. Ak pripojíte
zariadenie do konektora BUS CONTROL IN, nie je
možné tlačidlom (SOURCE) zvoliť “AUX”.
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Ovládač PRESET/DISC
Rovnako ako (GP/ALBM) +/– na zariadení
(zatlačte a otáčajte).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako ovládač hlasitosti na zariadení
(otáčajte).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako (SEEK) –/+ na zariadení
(otáčajte, alebo otočte a pridržte).
Zmena nastavenia smeru ovládania
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Zvyšovanie
Rada
Ak pripojíte doplnkové prenosné zariadenie aj menič,
použite pri tom voliteľný volič AUX-IN.
Zvolenie doplnkového zariadenia
1 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
Ovládajte doplnkové prenosné zariadenie.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým sa
nezobrazí “AUX”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
5 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “AUX
Level” a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
úroveň hlasitosti pre vstupný signál (±6 dB).
Znižovanie
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
13
CDX-GT500_SK.book Page 14 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disk uchopte vždy za okraje a aby nedošlo
k znečisteniu, nedotýkajte sa povrchu bez popisu.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho smerom
od stredu k okrajom v smere
šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje na klasické
platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom bol vykonaný ich záznam,
prípadne v závislosti od stavu disku) nemusí byť
možné v tomto zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD, ktoré sa nemusia dať prehrávať
v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
Súbory formátu MP3/WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio, je
ďalší štandard formátu pre kompresiu zvukových
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku
na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
* Len pre 64 kb/s
14
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať CD disky s priemerom 8 cm.
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– priečinkov (albumov): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– súborov MP3/WMA (skladieb) a priečinkov na
disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov
pozostávajú z mnohých znakov, možný počet
súborov/priečinkov môže byť nižší než 300).
– zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 32/64 (Romeo).
• ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. zobraziteľných
znakov v ID tag je 15/30 znakov (1.0 a 1.1) alebo
63/126 znakov (2.2, 2.3 a 2.4). Zobraziteľných
znakov vo WMA tag je 63 znakov.
CDX-GT500_SK.book Page 15 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor MP3/
WMA (skladba)
Poznámky
• Pri pomenúvaní súborov MP3/WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”/“.wma”.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s variabilným
dátovým tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve
v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas
nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné
formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA,
ATRAC CD a MP3/WMA.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá
sa len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá
sa Session (sekcia) so záznamom vo formáte
ATRAC CD alebo MP3/WMA. Ak disk neobsahuje
žiadne dáta v niektorom z týchto formátov, zobrazí
sa “NO Music”.
Poznámky k súborom MP3
• Pred použitím disku v zariadení disk uzatvorte.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
ATRAC CD disk
ATRAC CD disk je disk obsahujúci audio CD
údaje, ktoré sú komprimované do formátu ATRAC3
alebo ATRAC3plus pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner.
• Maximálny počet:
– priečinkov (skupín): 255
– súborov (skladieb): 999
• Zobrazujú sa znaky v názve priečinka/súboru
a textové informácie zapísané pomocou softvéru
SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD diskoch pozri v návode
na použitie softvéru SonicStage alebo SonicStage
Simple Burner.
Poznámka
ATRAC CD disky vytvárajte pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner 1.0 alebo 1.1.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia v závislosti
od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania
sa výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú
lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie
môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.
Stranou + nahor
Poznámky k súborom WMA
• Súbory vytvorené pomocou bezstratovej kompresie
sa neprehrajú.
• Súbory chránené proti kopírovaniu sa neprehrajú.
2
c
1
ATRAC CD disky
Formát ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je technológia kompresie zvuku. Súbor sa
komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
ATRAC3plus, ktorý je rozšírený formát formátu
ATRAC3, komprimuje audio CD údaje na cca 1/20
pôvodnej veľkosti. Zariadenie je kompatibilné
s formátom ATRAC3 aj ATRAC3plus.
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
CDX-GT500_SK.book Page 16 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt.
Poistka (10 A)
Čistenie konektorov
2
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte
predný panel (str. 4) a vyčistite konektory čistiacou
tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš
netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Výčnelkom
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Zariadenie
Zadná strana
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 4).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu.
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Rádio
Pásmo FM
Uvoľňovacie kľúče používajte
správne podľa obrázka.
16
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108 MHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
CDX-GT500_SK.book Page 17 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Výkonový zosilňovač
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W x 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstup pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Konektor pre ovládanie osvetlenia displeja
Vstupný ovládací konektor BUS
Vstupný audio konektor BUS/konektor AUX IN
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný konektor pre anténu
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz alebo 100 Hz
(XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 500 Hz alebo 1 kHz
(XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz alebo
12,5 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V, jednosmerné z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 x 50 x 181 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 x 53 x 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X151
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Otočný ovládač: RM-X4S
Zbernicový BUS kábel (dodávaný s káblom s RCA
konektormi):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD menič (na 10 diskov): CDX-757MX
CD menič (na 6 diskov): CDX-T70MX, CDX-T69
MD menič (na 6 diskov): MDX-66XLP
Volič zdroja signálu: XA-C30
Volič AUX-IN: XA-300
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
USA a zahraničné patenty sú používané na základe
licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Poznámka
Toto zariadenie nie je možné pripojiť k digitálnemu
predzosilňovaču alebo ekvalizéru kompatibilnému
so systémom Sony BUS.
Právo na zmeny vyhradené.
• Niektoré časti boli spájkované bezolovnatou
spájkou (viac než 80 %)
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na potlač obalového materiálu sa použili farbivá
neobsahujúce VOC (Volatile Organic Compound - prchavé organické zlúčeniny).
• Výplň obalového materiálu netvorí polystyrén.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
• CD menič nie je kompatibilný s formátom disku
(MP3/WMA/ATRAC CD).
t Prehrávajte disk vo voliteľnom MP3-kompatibilnom
CD meniči Sony alebo v tomto zariadení.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 12).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria bola odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín
sú vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
CDX-GT500_SK.book Page 18 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Z displeja zmizla/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Tmavnutie je nastavené na “Dimmer on” (str. 12).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým
sa displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 16).
DSO nefunguje.
V závislosti od interiéru automobilu alebo druhu hudby
nemusí funkcia DSO priniesť želaný efekt.
Obrázky sa automaticky prepínajú.
V režime Auto Image nie je možné zobraziť zvolený
obrázok.
t Ak chcete mať zobrazený len zvolený obrázok,
zvoľte “Auto Image off” (str. 12).
Na displeji sa nezobrazujú žiadne informácie.
t Nastavte “Info All” (str. 12).
Prehrávanie CD/MD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 14).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA (str. 14).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
ATRAC CD disk sa neprehráva.
• Disk nie je vytvorený pomocou autorizovaného
softvéru (napr. SonicStage alebo SonicStage Simple
Burner).
• Skladby nezaradené do skupiny sa neprehrajú.
Položky nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• Funkcia “Auto Scroll” je nastavená na “off”.
t Nastavte “Auto Scroll on” (str. 12), alebo stlačte
(SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45°
na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
18
Keď je pripojené voliteľné zariadenie MGS-X1 aj
MD menič, v zobrazení pre zdroj zvuku sa
nezobrazí “MS” alebo “MD”.
Toto zariadenie rozpozná prehrávač MGS-X1 ako MD
zariadenie.
t Stláčaním (SOURCE) zvoľte “MS” alebo “MD”
a potom stláčajte (MODE).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte kábel pre elektrické ovládanie výsuvnej
antény (modrý) alebo kábel napájania príslušenstva
(červený) k anténovému zosilňovaču (len ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie výsuvnej autoantény.
• Výsuvná autoanténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie ovládacieho kábla
elektrickej výsuvnej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
• Ak je režim DSO zapnutý, zvuk je niekedy rušený
šumom.
t Nastavte režim DSO na “off” (str. 6).
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania (Local
seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Stláčajte (SENS), kým sa nezobrazí “Local on”.
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Stláčajte (SENS), kým sa nezobrazí “Mono on”
alebo “Mono off” (FM), alebo “Local off”
(MW/LW).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu v pásme FM bliká “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Stláčaním (SENS) nastavte režim
monofonického príjmu na “Mono on”.
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Stláčajte (SENS), kým sa nezobrazí “Mono off”.
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 9).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 9).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
CDX-GT500_SK.book Page 19 Friday, February 3, 2006 12:46 PM
Funkcia PTY zobrazuje “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
Blank*1
Na MD disku nie je záznam.*2
t Vložte MD disk so záznamom.
Error*1
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.*2
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
Failure (Svieti, kým nestlačíte nejaké tlačidlo.)
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
skontrolujte správnosť prepojení.
Load
Menič sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
Local Seek +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Stláčajte ovládač M>/.m nahor/nadol,
kým bliká názov programovej služby. Zariadenie
začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými
údajmi PI (Programme Identification) (zobrazí
sa “PI Seek”).
NO Disc
V CD/MD meniči nie je vložený disk.
t Do meniča vložte disk.
NO Disc Name
Skladba neobsahuje názov disku.
NO Group Name
Skladba neobsahuje názov skupiny.
NO ID3 Tag
Súbor MP3 neobsahuje informáciu ID3 tag.
NO Information
Súbor ATRAC3/ATRAC3plus alebo WMA neobsahuje
textovú informáciu.
NO Magazine
V CD meniči nie je vložený zásobník diskov.
t Do meniča vložte zásobník.
NO Music
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia alebo do MP3-kompatibilného
meniča vložte audio CD disk.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NO Track Name
Skladba neobsahuje názov skladby.
Not Ready
Dvierka MD meniča sú otvorené, alebo MD disky nie
sú správne vložené.
t Zatvorte dvierka, alebo správne vložte MD disky.
Offset
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
Read
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a skupinách na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
Push Reset
CD zariadenie a CD/MD menič nie je možné z dôvodu
nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší posuv.
“ ”
Znak zariadenie nedokáže zobraziť.
*1 Ak počas prehrávania CD alebo MD disku dôjde
k chybe, číslo CD/MD disku nebude zobrazené.
*2 Na displeji sa zobrazí číslo disku, ktorý problém
spôsobil.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
19
CDX-GT500_SK.book Page 20 Friday, February 3, 2006 12:48 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF